Anda di halaman 1dari 1

Mojkovac Sam grad ima oko 2.917 stanovnika. Gradsko naselje nalazi se na nadmorskoj visini od 853 m.

Opstina Mojkovac o !"vata prosiren! dolin! rijeke #are$ koja dijeli prostor opstine na pri lizno dva jednaka dijela. Od klis!re koja se nalazi sjeverno od !sca Stitaricke rijeke pr!za se mojkovacka kotlina$ koja od %eratova &olja$ preko &od isca$ 'onjeg sela i Mojkovca prelazi ! ravan Gornji" i 'onji" &olja. ( kanjonskom dijel! #are$ koji pripada opstini Mojkovac$ veca prosirenja s! oko !sca )istrice$ odn. *avnjaka i oko Gornje 'o rilovine i pras!me crnog ora ! +rnim &odima. +etiri kilometra sjeverno od Mojkovca je prevoj (losevina$ preko koga se !lazi ! prosiren! i do ro naseljen! dolin! ,epesnice$ pritoke ,ima. ( Mojkovc! preovladava !mjereno kontinetalna klima. Stanovnistvo mojkovackog kraja najvise se avi poljoprivredom. Stocarstvo je ilo$ a ! planinskim krajevima i do danas ostalo$ primarna privredna grana. &lanina Sinjajevina spada medj! naj ogatije pasnjacko stocarske planine na )alkan!. -azan .aktor individ!alne oso enosti Sinjajevine jeste njen iljni pokrivac$ prije svega travni. Sjeveroistocni dio Sinjajevine pripada mojkovackoj opstini. /emljoradnja se razvijala !poredo sa stocarstvom. Ona se odvija na malim seoskim gazdinstvima koja se pr!zaj! d!z lijeve i desne o ale rijeke #are. Ova opstina raspolaze sa velikim drvnim ogatstvom. &rivredni razvoj mojkovackog kraja poslije 'r!gog svjetskog rata zasnivao se na r!darstv!$ drvnoj i masinskoj ind!striji. 0roz Mojkovac prolazi 1adranski magistralni p!t koji ga povez!je sa centralnim i primorskim dijelom +rne Gore na jednoj$ i )ijelim &oljem$ )eranama i !n!trasnjom Sr ijom$ na dr!goj strani. #ara je najd!za crnogorska rijeka 2oko 153 km4$ koja od %eratova &olja do 'onje 'o rilovine tece kroz teritorij! opstine Mojkovac. 5ajveci dio teritorije opstine Mojkovac pripada !pravo sliv! rijeke #are$ a manji dio sliv! rijeke ,epesnice. 'esne pritoke ovog dijela #are s! )jelojevicka rijeka i *!dnica. Oko petnaest kilometara nizvodno od Mojkovca ! #ar! se !liva rijeka )istrica. (pravo od ovog tjesnaca ispod +rni" &oda$ na s!dar! Sinjajevine i &roscenske planine$ pocinje velicanstveni kanjon rijeke #are$ d!g oko 78 km i d! ok od 933 do 1.333 metara.( kanjonskoj dolini rijeke #are$ izmedj! )istrice i 'o rilovine$ na visini od 953 metara nalazi se pras!ma crnog ora +rna &oda. 0anjon #are je sastavni dio 5& '!rmitor koji je !pisan ! Svjetsk! prirodn! i k!lt!rn! astin! (56S0O7a. (ska kanjonska dolina #are koja pripada opstini Mojkovac$ pras!ma +rna &oda i /a ojsko jezero na Sinjajevini cine sastavni dio ovog 5acinalnog parka. )jelasica se prostire sa desne o ale #are i njeni sjeverozapadni djelovi pripadaj! mojkovackoj opstini. 5ajvece "idroloske pojave na ovoj planini s!8 )iogradsko jezero$ Malo i -eliko Sisko$ &esica i (rs!lovacko jezero. 5& )iogradska gora se nalazi ! sredisnjem dijel! planine )jelasice$ na pola p!ta izmedj! Mojkovca i 0olasina. 1952.godine proglasena je 5acionalnim parkom. #o je jedna od poslednje tri pras!me ! 6vropi sa najtipicnijom s!mskom vegetacijom i ima karakter strogo zasticenog rezervata. )iser nacionalnog parka je )iogradsko jezero na 1.399 metara nadmorske visine. #o je najvece i najpoznatije lednicko jezero na podr!cj! 5acionalnog parka. #! je i /a ojsko jezero koje se nalazi ! sjeveroistocnom dijel! Sinjajevine. / og iz!zetni" prirodni" vrijednosti zasticeno je ! okvir! 5& '!rmitor strogim rezimom zastite. Sa najvecom d! inom oko 19 metara spada medj! najd! lja jezera +rne Gore. ( njem! ima potocne pastrmke$ a pori ljeno je i kali.ornijskom. )rskovo s nalazi sjeverno od ind!strijske zone Mojkovca. Ovaj dio )jelasice koji pripada mojkovackoj opstini pretezno je izgradjen od er!ptiva ! kojima se nalaze r!de8 pirita$ svalerita$ galenita$ "olkopirita$ tetraedita i dr. &roscenske planine pr!zaj! se sjeverno od desne o ale #are. +rvena ,okva 21.:98m4 koja se nalazi na ovoj planini$ predstavlja najvisocije stalno naseljeno naselje ! opstini Mojkovac.