Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATA PELAJARAN TAHUN BIDANG AKTIVITI P %#%s %p TAJUK MASA : Bua -)ua an : 6* Mini# : PENDIDIKAN

SENI VISUAL : 6 Amin : MENGGAMBAR - Persepsi Visual Unsur Seni - Jalinan : Meng asil!an "alinan melalui #e!ni! $r%##age &g%s%!an' (engan mengguna!an perisian A(%)e

OBJEKTIF PENGAJARAN : Guru (apa# men(e(a !an #e!ni! +r%##age un#u! meng asil!an gu)a an )ua -)ua an #empa#an (engan mengguna!an perisian A(%)e P %#%s %p, HASIL PEMBELAJARAN : Pa(a a! ir pela"aran muri( (apa#: mener%!a )a an -ang mempun-ai !esan "alinan. men/eri#a!an pr%ses un#u! men(apa# !esan "alinan. meng asil!an !esan +r%##age pa(a !er#as. (an memili (an mengapli!asi!an "alinan un#u! meng asil!an gu)a an, : : Meng argai /ip#aan Ila i (an !ein(a an alam, Mem)an(ing )e0a1 meng u)ung!ai#1

PENERAPAN NILAI KEMAHIRAN BERFIKIR KEPERLUAN P %#%s %p,

: Alat : Pensil1 pensil 2arna1 !ra-%n1 %il pas#el1 gun#ing1 se# !%mpu#er (an perisian A(%)e Bahan : Gam1 Ker#as lu!isan Rujukan: 3uraian Su!a#anPela"aran1 Bu!u sum)er Guru1 Pen(i(i!an Seni Visual KBSR1 /%n#% /%n#% "alinan sen#u (an "alinan #ampa!,

PROSEDUR :

4, Guru menen#u!an aras pem)ela"aran (an penga"aran, 2. Guru meran/ang penga"aran (engan menerap!an s#ra#egi Kema iran Ber+i!ir -Kri#is (an Krea#i+1 5e%ri Ke/er(asan pel)agai1 Pem)ela"aran K%ns#ru!#i6isme1 Pem)ela"aran A!ses Ken(iri (an Pem)ela"aran K%n#e!s#ual, 7, Memula!an pela"aran (engan men"alan!an se# in(u!si, 8, Menun"u!!an /%n#% -/%n#% )er)agai "enis "alinan, 9, Menun"u! a"ar /ara meng asil!an "alinan (engan mengguna!an perisian A(%)e P %#%s %p,

6, :, re+le!si,

Meng asil!an gu)a an )ua -)ua an, Pela"aran (ia! iri (engan sesi apresiasi (an Penu#up S%sial a#au Penu#up K%gni#i+ a#au Penu#up HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI PENGAJARAN

8.
M%#i6asi, BUTIRAN KEGIATAN

Akt ! t " #$%t &' %nta$ ( 4, Guru menun"u!!an )e)erapa "enis )ua -ang mempun-ai )erlainan "alinan, 2. Guru (an muri( )er)in/ang mengenai "enis-"enis "alinan, 3. Per)in/angan #en#ang /iri-/iri "alinan sen#u (an "alinan #ampa!, 4. Jalinan )%le (i(apa#i (ari sum)er alam /ip#aan Ila i (an %)"e! )ua#an manusia, 9, Guru mem)eri (e+inisi Jalinan, 6, Guru menun"u! /%n#% asil siap,

A'a$ " Muri( men-a#a!an !esan!esan "alinan -ang #er(apa# pa(a permu!aan )ua ,

Pem)ela"aran K%n#e!s#ual

Kema iran Ber+i!ir: < Men"ana i(ea


##p:==#e>#ures,+%rres#,/0= ##p:==as#r%n%m-,s2in,e(u,au=?p)%u!e=#e>#ure= ##p:==222,grsi#es,/%m=#e>#ures= ##p:==222,grsi#es,/%m=#e>#ures=re(**@,s #ml

Muri( (apa# mem)e0a!an /iri/iri "alinan sen#u (engan "alinan #ampa!

Kema iran In#rapers%nal

A'a$ ) Akt ! t ) #$%t *%'al han( Muri( (apa# mengapli!asi!an 1. Guru menun"u!an ala# (an ala# (an )a an -ang sesuai )a an -ang (iperlu!an un#u! meng asil!an !esanun#u! meng asil!an !esan !esan "alinan "alinan, ;, Guru menun"u!/ara un#u! Muri( (apa# men/eri#a!an men(apa#!an !esan-!esan pr%ses un#u! meng asil!an "alinan melalui #e!ni! gu)a an (engan +r%#age, mengguna!an #e!ni! +r%##age 7, Guru menerang!an a!#i6i#i ini (i"alan!an (engan Langkah Langkah mengguna!an perisian 2 A(%)e P1 %#%s %p, 8, Guru memili muri( se/ara ra2a! un#u! men"alan!an Langkah Langkah sesi la#i an,

Pem)ela"aran A!ses Ken(iri - )er#anggung"a2a) !e a#as pem)ela"aran sen(iri un#u! meng asil!an a!#i6i#i, 5e%ri Ke/er(asan Pel)agai: - Ke/er(asan Ver)al linguis#i! - Ke/er(asan In#erpers%nal (an In#rapers%nal, Kema iran men(engar,

Akt ! t +

A'a$ + Muri( men"alan!an a!#i6i#i

4, Guru memer a#i muri( men"alan!an a!#i6i#i +r%##age, ;, Guru mem)im)ing muri( -ang )elum men/apai #a ap, A%n#% asil siap 3. Guru mem)ua# penga-aan !epa(a muri( -ang su(a men/apai #a ap, S%$ A*'%$ a$ ,an R%-l%k$

+r%##age (engan )im)ingan guru,

Ke/er(asan Pel)agai: - Spa#ial Ruang Kema iran Ber+i!ir: - Mem)an(ing )e0a

#S%t P%n la an(


Guru memili )e)erapa asilan muri( un#u! sesi per)in/angan - )ai!1 se(er ana (an !urang men/apai #a ap Guru mempamer!an asil !ar-a muri(, Guru merumus !e#iga-#iga !a#eg%ri asil !er"a muri(,

Muri( (apa# men-a#a!an #en#ang !e!ua#an (an !elema an -ang #er(apa# pa(a asil !ar-a mere!a,

5e%ri Ke/er(asan Pel)agai: - Ke/er(asan Ver)al linguis#i! - Ke/er(asan In#erpers%nal (an In#rapers%nal

P%nutu* - K&.n t Guru menun"u!!an asil "alinan -ang (iper%le i (ari pel)agai #e!ni!, Guru men-a#a!an +ungsi a!#i6i#i -ang (i"alan!an, / S&$ al Guru (an muri( men-an-i!an lagu )ua -)ua an #empa#an, M&t !a$ Guru mem)eri m%#i6asi un#u! mening!a#!an mina# (an merangsang muri( un#u! #erus meng asil!an !ar-a, Muri( (apa# meng argai #en#ang ilmu (an !ema iran -ang (iper%le i, Kema iran Kines#e#i!,

Muri( (apa# melua (an menge!spresi (iri, Muri( #erangsang un#u! #erus )er!ar-a (an #a u #en#ang !epen#ingan asil !er"a mere!a,

Aa#a#an Re+le!si : Rumusan Pens-ara :