Anda di halaman 1dari 31

PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR

PROSES PENGAJARA N MIKRO


Oleh Dr. Mazlan bin A. Kari

*e+inisi
Sesi latihan untuk memantapkan kemahiran mengajar secara simulasi dalam kemahiran tertentu selama 5 hingga ! minit seperti mem"uat pengenalan pengajaran
#Gl$sari Pendidikan% &!!5'(()

Mengikut Gri++ith # //!)% pengalaman pengajaran mikr$ kepada guru1guru pelatih2 Pengajaran mikr$ men0ediakan simulasi situasi "ilik darjah 0ang k$mpleks di mana guru1 guru pelatih melatih sesuatu kemahiran mengajar secara "erkesan2 Guru1guru pelatih dapat mem"uat analisis pengajaran mereka secara sistematik dan mem"uat penilaian kendiri mengenai segala kelemahan dan kekuatan mereka2 Melalui pengajaran mikr$% guru1 guru pelatih juga dapat memindahkan pengalaman mereka kepada k$nteks pengajaran dalam "ilik darjah 0ang se"enar2 Pengajaran mikr$ juga dapat men$l$ng guru1guru pelatih melatih sesuatu kemahiran pengajaran spesi+ik secara "erulang2 #Rag"ir Kaur J$ginder Singh% &! &'/!)

KEPEN,INGAN *AN -AE*A. PENGAJARAN MIKRO terdapat "an0ak +aedah

K!MA"#RA$% K!MA"#RA$ ASAS P!$&A'ARA$ M#KRO

Kemahiran Set Induksi

5 O3JEK,I- KEMA.IRAN SE, IN*4KSI

KOMPONEN KEMA.IRAN SE, IN*4KSI


Menarik perhatian Me5ujudka n m$ti6asi

menstruktu r

KOMPONEN SE, IN*4KSI

Mengulang kaji

Mem"uat perkaitan

Perkaitan dengan isu1 isu semasa

KEMA.IRAN1KEMA.IRAN ASAS PENGAJARAN MIKRO

4nsur1 4nsur saspens

Pen0$alan pr$akti+

Gam"ar8 carta8illustr asi

7ara17ara Menggunaka n Set Induksi

Mengulang kaji

3ahan 3antu Mengajar

Mengingat semula pelajaran lama

9A,I.AN AMA9I KEMA.IRAN SE, IN*4KSI

K!MA"#RA$% K!MA"#RA$ ASAS P!$&A'ARA$ M#KRO

Kemahiran ,eknik *em$nstras i

Kemahiran *em$nstrasi

K$nsep'

Merupakan

satu

cara

untuk

melatih

murid1murid

memehati dan melakukan sesuatu akti6iti melalui pr$sedur2 Ia meli"atkan dem$nstrasi $leh sese$rang guru pelatih atau se$rang indi6idu di hadapan kelas untuk menunjukkan sesuatu akti6iti atau pr$sedur alau langkah2 Murid1murid akan memerhati% mendengar penerangan dan melihat se"elum mereka melakukan akti6iti 0ang sama2 ,eknik ini sesuai untuk pengajaran tarian% lukisan% jimnastik% $lahraga% permainan dan untuk menjalankan suatu ujikaji2

Kemahiran *em$nstrasi

O"jekti+'

Peluang

kepada apa

murid1murid 0ang hendak

untuk

"enar1"enar khasn0a

memahami

dipelajari

setelah melalui pr$sedur1pr$sedur 0ang ditunjukkan $leh guru pelatih2 Ia juga "$leh mem"antu murid1 murid untuk menguasai k$nsep dan prinsip1prinsip asas dengan mudah2 Selain daripada itu% kaedah ini dapat meningkatkan ingatan murid1murid terhadap langkah1langkah pelaksanaan atau eksperimen2

Kemahiran *em$nstrasi

Prinsip1Prinsip'

Penerangan 0ang jelas mengenai dem$nstrasi perlu supa0a murid1murid dapat memerhati apa 0ang ditunjukcarakan2 3ahan O"jekti+ dan kandungan dem$nstrasi hendaklah tepat2 dem$nstrasi2

"antuan mengajar dan radas hendaklah disediakan se"elum Jika "$leh% satu percu"aan dijalankan terle"ih dahulu untuk memastikan kelicinan pelaksanaan dem$nstasi2

Guru pelatih perlu memastikan murid1murid dapat menumpukan perhatian dan mengajukan s$alan1s$alan kepada murid1murid untuk memper$leh maklum "alas tentang pemahaman mereka2 Murid1murid di"eri peluang untuk mempraktikkan apa 0ang mereka telah pelajari2

Kemahiran *em$nstrasi

Ko (onen )*a a Dala Persediaan


+eknik De ons*rasi,

i)

Ala*an sesuai dan lengka( Bahan%bahan sesuai dan -uku( Ala*an.radas dia*ur dengan baik +un/uk -ara boleh diliha* oleh se ua urid

ii) ,eknik Pen0ampaian Me (er/elaskan konse( elalui -ar*a.ga bara/ah.analogi

0angkah%langkah kesela a*an )/ian di/alankan dengan -er a* *era*ur dan lan-ar Penggunaan ala* dan bahan berkesan Pergerakan guru (ela*ih e1akinkan

iii) Pengli"atan
Pengliba*an lisan 1ang (osi*i2 Pengliba*an 2izikal 1ang (osi*i2

Kele"ihan *em$nstrasi

Kelebihan

kaedah ini ialah ia da(a* e (erkenalkan bahan (enga/aran baru ke(ada urid% urid elalui (engliba*an dan (endengaran. Mereka da(a* engekalkan (erha*ian urid% urid *erhada( de ons*rasi. #a /uga e beri (eluang un*uk urid% urid enga(likasikan (enge*ahuan 1ang di(ela/ari di sa (ing kuali*i (res*asi ereka da(a* dinilai. #a /uga da(a* e o*i3asikan (e bela/aran kerana konse(%konse( dan (rinsi(%(rinsi( diilus*rasikan dengan /elas. Selain dari(ada i*u4 urid% urid da(a* enguasai ke ahiran%ke ahiran elalui de ons*asi 1ang dilalui.

KE9E3I.AN *EMONS,RASI

Menjalankan ujikaji tentang perna+asan tum"uhan #sains) *em$nstrasi cara men0ediakan "akul1tikar #PS:)

*em$nstrasi cara men0ediakan rak kasut #K.) *em$nstrasi cara memainkan pian$ #Mu;ik)

*em$nstra si

*em$nstrasi cara l$mpatan atau l$ntar peluru #PJK)

Menunjukkan cara men0ediakan cara mem"uat kuih lapis #ER,)

Kemahiran *em$nstrasi

Kelemahan ,eknik *em$nstrasi'

#a

e erlukan (eran-angan dan (ersediaan 1ang ra(i dan de ons*rasi. #a urid% urid *idak diberikan (eluang Pe bela/aran kurang enerangkan e aha i 1ang #a /uga da(a*

*eli*i oleh guru%guru (ela*ih sebelu kurang berkesan /ika un*uk e (rak*ikkan (rosedur.

berkesan /ika guru%guru (ela*ih *idak da(a* sesua*u (rosedur dengan sis*e a*ik. enggalakkan (eniruan oleh dengan be*ul engenai di(erha*ikan dala urid% urid *a(a

(rosedur%(rosedur

de ons*rasi guru%guru (ela*ih.

9A,I.AN AMA9I KEMA.IRAN ,EKNIK *EMONS,RASI

K!MA"#RA$% K!MA"#RA$ ASAS P!$&A'ARA$ M#KRO

Kemahiran Mem"eri Penerangan

Kemahiran Penerangan

PENGENA9AN Dala

ke ahiran

e beri (enerangan4 guru aklu a* (en*ing urid% urid. Se*ia( un*uk

es*i da(a* ke(ada guru

en1a (aikan

urid% urid dengan /elas dan lan-ar (ela*ih ber*anggung/a5ab

su(a1a da(a* di2aha i oleh

en1a (akan isi (enga/arann1a dengan *e(a* dan /elas.

Kemahiran Penerangan

PRINSIP1PRINSIP KEMA.IRAN MENERANG

Penerangan 1ang se/a/ar dengan (enge*ahuan sedia ada urid% urid berdasarkan u ur dan (en-a(aian akade ik ereka dala bilik dar/ah agar da(a* eningka*kan ke2aha an urid.

Peran-angan 1ang *eli*i dan ra(i disa (aikan adalah /elas dan *e(a*.

su(a1a

2ak*a

1ang

Penggunaan is*ilah 1ang boleh di2aha i

Me berikan (erha*ian *erhda( se*ia(

aklu

balas

urid.

Kemahiran Penerangan

PERINGKA,

MENERANG '

+akri2

a*au (en/elasan 6e7(lana*ion8

"uraian

Penaakulan

KEMA.IRAN PENERANGAN

Mempun0ai ke+ahaman mengenai sesuatu k$nsep8idea 0ang disampaikan $leh guru1 guru pelatih dengan le"ih jelas dan "erkesan Murid1murid dapat menjelaskan "alik penerangan guru1guru pelatih mengenai sesuatu pr$ses atau pr$sedur Murid1murid dapat menaakul dan O"jekti+1 meramal O"jekti+ tentang peristi5a Kemahiran 0ang di"eri Peneranga dalam n penerangan guru1guru pelath Murid1murid dapat mengesan makna 0ang tepat mengenai sesuatu istilah k$nsep8perkataan 0ang diterangkan $leh guru1guru pelatih

Kemahiran Penerangan

KOMPONEN1KOMPONEN *A9AM MENERANG

Arah (er ulaan

Ke ahiran ilus*rasi

Pen1usunan (e ikiran.#dea

Penu*u(

9A,I.AN AMA9I KEMA.IRAN ,EKNIK PENERANGAN


Ala*an Su

9 keris4 (arang

odel keris4 (isau4 dan

ber 9 no*a berkai*an keris

K!MA"#RA$% K!MA"#RA$ ASAS P!$&A'ARA$ M#KRO

Kemahiran 3ercerita

Kemahiran 3ercerita

KONSEP :eri*a adalah sa*u susunan ke/adian a*au (eris*i5a% (eris*i5a 1ang berlaku sa a ada benar%benar berlaku a*au direka -i(*a. Ber-eri*a sebagai sa*u -abang seni dan e ainkan (eranan (en*ing sebagai oral as1araka*. lebih Keindahan dan *er*u (u ke(ada *eknik ber-eri*a

su ber hiburan rak1a* di sa (ing ala* (endidikan dan nilai di kalangan kekua*an *eknik (enggunaan bahasa 1ang ber-eri*a

enarik oleh guru%guru (ela*ih.

Kemahiran 3ercerita

PRINSIP1PRINSIP ,EKNIK 3ER7ERI,A

Pe ilihan -eri*a 1ang sesuai dengan ob/ek*i2 (enga/aran dan (e bela/aran.

Pen1a (aian

1ang

enarik

ina*

urid% urid

ser*a

berkai*an dengan *o(ik (ela/aran.


Peran-angan 1ang *eli*i agar (en1a (aian ber/alan lan-ar. Suasana bilik 1ang sesuai dengan -eri*a. Menggunakan BBM se(er*i boneka44 kad%kad ga bar un*uk enghidu(kan lagi suasana (en-eri*aan.

Kemahiran 3ercerita

PRINSIP1PRINSIP ,EKNIK 3ER7ERI,A

Menggunakan bahasa 1ang Bina in*eraksi dua hala urid.

udah di2aha i

urid.

enerusi soalan%soalan ke(ada

Mi ik

uka (ela*ih (erlu bersesuaian dengan -eri*a. e bin-angkan 5a*ak%5a*ak

Aki3i*i susulan un*uk dala -eri*a4 nilai%nilai

urni 1ang di*on/olkan a*au

engadakan lakonan -eri*a 1ang didengarkan.

Kemahiran 3ercerita

O3JEK,I- ,EKNIK 3ER7ERI,A


Men-ernakan da1a krea*i2 dan i aginasi

urid% urid.

Murid% urid (erlu dila*ih dengan (elbagai ke ahiran dan ke-eka(an bahasa *eru*a an1a ke ahiran lisan 6endengar dan ber*u*ur8.

Menggalakkan

urid berko unikasi dengan berkesan dari segi sebu*an4 uka. as1araka* seki*ar ereka dan

nada4 in*onasi dan eks(resi. i ik

Da(a*

ela*ih

urid lebih

engenali

kehidu(an berdasarkan -eri*a%-eri*a 1ang didengar.

Me (erluaskan (engala an dan (enge*ahuan bidang 1ang berkai*an dengan kehidu(an seharian

urid dala ereka.

(elbagai

Kemahiran 3ercerita

O3JEK,I- ,EKNIK 3ER7ERI,A

Menggalakkan su(a1a berke*ra (ilan.

urid% urid

endengar sesua*u -eri*a kri*is a*ang dan

ereka da(a* ber2ikiran dengan lebih

Da(a*

e ban*u

urid% urid

engha1a*i nilai%nilai

urni kelas.

elalui (er odelan 5a*ak%5a*ak 1ang di*on/olkan dala -eri*a%-eri*a 1ang disa (aikan oleh guru%guru di dala

9A,I.AN AMA9I KEMA.IRAN ,EKNIK 3ER7ERI,A


:eri*a

gunakan *eks.

:eri*a

ber(andukan ke(ada 3ideo sebuah -eri*a *auladan.