Anda di halaman 1dari 6

DRAF

ULUM SYARIAH Tajuk Masa Tunjang Utama #tandard Kandungan #tandard %embe"ajaran : : : : : 4. Ibadah 60 minit Kerohanian sika! dan ni"ai 4.$ 4.$.$ Memahami konse! so"at Memba&a dan mengha'a( ba&aan da"am so"at ) Tunjang *ang dise!adukan : niat

Komunikasi +iterasi #ains dan Tekno"ogi %erkembangan Fi(ika" dan ,stetika

-bjekti' .i"ai LANGKAH

: :

%ada akhir !embe"ajaran dan !engajaran murid da!at men*ebut !engertian so"at dan hukumn*a dengan bimbingan guru. /erani bekerjasama dan taat. AKTIVITI BBB /ahan maujud %akaian so"at ,MK)Tekno"ogi Mak"umat dan Komunikasi CATATAN

$. #eorang murid "e"aki di!akaikan songkok dan murid !erem!uan di!akaikan te"ekung. #et Induksi 0. /ersoa" ja1ab a!akah !erbuatan *ang sesuai dengan ber!akaian sedemikian. 2. %i"ih seorang murid untuk men&eritakan !enga"amann*a menunaikan so"at.

DRAF
LANGKAH +angkah $ AKTIVITI BBB $. Murid me"ihat !a!aran ba&aan niat so"at subuh dan 3arta "a'a( niat so"at !engertiann*a. 0. Murid mendngar ba&aan guru. 2. Murid mendengar dan mengikut ba&aan guru CATATAN

$. Murid memba&a "a'a( niat ka"imah demi ka"imah dengan +angkah 0 bimbingan guru. 0. Murid memba&a "a'a( niat se&ara "atih tubi 2. Murid memba&a "a'a( niat se&ara indi4idu dengan

Kad imbasan

bimbingan guru. $. Murid me"engka!kan !otongan ka"imah menjadi a*at "a'a( niat so"at subuh *ang "engka! ber!andukan &arta a*at *ang di!amerkan. +angkah 2 0. Murid *ang berja*a me"engka!kan ka"imah dengan betu" menda!at ganjaran.

%otongan kad ka"imah

$. Murid +angkah 4

mengha'a(

"a'a(

niat

so"at

subuh

dengan

DRAF
LANGKAH AKTIVITI !engertiann*a dengan bimbingan guru. 0. Murid mengha'a( se&ara ber!asangan dengan bimbingan guru. 2. %eni"aian ha'a(an "a'a( niat so"at subuh se&ara indi4idu. ,MK 8 Tekno"ogi Mak"umat dan Komunikasi #enikata "agu Mari kita bersolat, bersolat, bersolat Mari kita bersolat 5 waktu Subuh, Zuhur dan Asar serta Maghrib juga Isyak Kerjakan dengan jaya, Setiap masa Mari kita bersolat, bersolat, bersolat BBB Kad !erkataan 3arta CATATAN

%enutu!

$. Murid me"ihat ta*angan 4ideo nas*id bertajuk 5Mari /erso"at5 mengikut rentak "agu 6+ondon /ridge is Fa""ing Do1n6 0. Murid men*an*ikan nas*id bersama)sama guru.

7ideo nas*id Kom!uter riba %emain &akera !adat

DRAF
ULUM SYARIAH Tajuk #tandard Kandungan #tandard %embe"ajaran : 4. Ibadah : 4.$ Memahami konse! so"at : 4.$.$ Men*ebut !engertian so"at dan hukumn*a

3arta #o"at

Pengertian solat : Suatu ibadah yang terdiri daripada perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam

DRAF
ULUM SYARIAH Tajuk #tandard Kandungan #tandard %embangunan : 4. Ibadah : 4.$ Memahami konse! so"at : 4.$.$ Men*ebut !engertian so"at dan hukumn*a

3arta

Suatu _________ yang terdiri dari perkataan dan _________ tertentu yang dimulai dengan __________ dan diakhiri dengan ___________.

Kad !erkataan

ibadah

takbir

perbuata n

salam

DRAF

Anda mungkin juga menyukai