Anda di halaman 1dari 7

DRAF

ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Masa Tunjang Utama tandard Kandungan tandard &em"elajaran Tunjang lain 'ang disepadukan : : : : : : 2. Hafazan 60 minit Kerohanian, sikap dan nilai 2.! 2.!.! Mem"a#a surah $l % Masad Mem"a#a a'at ! hingga ( surah $l%Masad

Komunikasi )iterasi ains dan Teknologi &erkem"angan *izikal dan +stetika

,"jektif -ilai

: :

&ada akhir pengajaran dan pem"elajaran murid dapat mem"a#a a'at ! surah $l%Masad dengan "im"ingan guru. Kerjasama dan tekun

LANGKAH

AKTIVITI Murid mendengar rakaman "a#aan surah $l%Masad dan "ersoal

BBB

CATATAN

et .nduksi

ja/a" dengan guru. 0adangan soalan : i1 ii1 iapa pernah mendengar "a#aan surah ini2 iapa 'ang "oleh mem"a#a surah ini2

Komputer ri"a 3adio &ita rakaman

+MK%Teknologi Maklumat dan Komunikasi

)angkah ! !. Murid mengikut "a#aan guru a'at ! surah $l%Masad.

Kad a'at

DRAF
LANGKAH AKTIVITI 2. Murid men'e"ut kalimah demi kalimah a'at ! surah $l%Masad dengan "im"ingan dan "erpandukan pada kad a'at 'ang dipaparkan. (. )atih tu"i pada kalimah 'ang sukar dise"ut. BBB CATATAN

!. $kti4iti melengkapkan a'at ! dengan mengisi tempat kosong "erpandukan pada #ontoh kad a'at !. )angkah 2 2. Murid melekatkan kad%kad kalimah di tempat kosong 'ang disediakan se#ara "erkumpulan. (. Murid mem"a#a a'at ! 'ang telah "erja'a dilengkapkan se#ara "erkumpulan. Murid mem"uat latihan pada lem"aran kerja. Tahap rendah dan sederhana : a1 Memadankan kalimah 'ang sama Tahap tinggi : a1 Memadankan kalimah 'ang sama. "1 Melengkap a'at dengan kalimah 'ang di"eri. Kad a'at Kad kalimah

)angkah (

)em"aran kerja

DRAF
LANGKAH &enutup AKTIVITI Murid mendengar rakaman surah $l%Masad dan mem"a#a se#ara "eramai%ramai. BBB Komputer 3i"a 3adio &ita rakaman CATATAN +MK%Teknologi Maklumat dan Komunikasi

DRAF
ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk : 2. Hafazan : 2.!.! Mem"a#a a'at ! hingga a'at ( urah $l%Masad tandard Kandungan : 2.! Mem"a#a urah $l%Masad tandard &em"elajaran

K$5 $6$T

?9B ?@A =8> :;< 789

K$5 K$).M$H

DRAF

ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk : 2. Hafazan : 2.!.! Mem"a#a a'at ! hingga a'at ( urah $l%Masad tandard Kandungan : 2.! Mem"a#a urah $l%Masad tandard &em"elajaran

-ama: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Kelas: DDDDDDDDDDDDDD Tarikh: DDDDDDDDDDDDDDDDDD $rahan: &adankan kalimah 'ang sama.

ASUHAN MEMBACA AL-QURAN E

DRAF
Tajuk : 2. Hafazan : 2.!.! Mem"a#a a'at ! hingga a'at ( urah $l%Masad

tandard Kandungan : 2.! Mem"a#a urah $l%Masad tandard &em"elajaran

-ama: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Kelas: DDDDDDDDDDDDDD Tarikh: DDDDDDDDDDDDDDDDDD $rahan: Funting kalimah di "a/ah dan tampalkan pada ruang kosong 'ang "etul.

53$*

Anda mungkin juga menyukai