Anda di halaman 1dari 17

-akramstyle-

HUKUM TAJWID
QALQALAH
QALQALAH SUGHRA Lantunan yang paling rendah. Apabila huruf Qalqalah terletak di pertengahan kalimah. Tanda : Huruf Qalqalah sukun terdapat di pertengahan kalimah.

QALQALAH KUBRA Lantunan yang sederhana iaitu pertengahan. Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut tidak bersabdu (bertasydid). Sukun pada huruf Qalqalah di sini adalah aridh yang disebabkan !akaf (berhenti) padanya. Tanda : "akaf pada huruf Qalqalah yang tidak bersabdu.

-akramstyleQALQALAH AKBAR Lantunan yang paling kuat. Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut bersabdu (bertasydid). Sukun pada huruf Qalqalah di sini merupakan sukun yang aridh (mendatang) disebabkan !akaf (berhenti) padanya. Tanda : "akaf pada huruf Qalqalah yang bertasydid.

NUN SAKINAH DAN TANWIN


IQLAB

-akramstyle#ari sudut bahasa: $enukarkan sesuatu kepada sesuatu. #ari sudut istilah %lmu &aj!id: $enukarkan lafa' sesuatu huruf kepada huruf yang lain. Apabila (un Sakinah atau &an!in bertemu dengan huruf %qlab iaitu Ba') maka hendaklah ditukarkan (un Sakinah atau &an!in kepada $im dengan disertai suara *+hunnah* (dengung) dengar kadar panjang dua harakat. Sebab ditukarkan (un Sakinah dan &an!in kepada $im tidak kepada huruf,huruf yang lain kerana $im dan -a ada persamaan antara makhraj dan sifatnya.

Makhraj Mim dan Ba' pada antara dua bibir Si!at "an# $ama antara Mim dan Ba' pu%a ia%ah &ahar' I$ti!a%' In!itah' Id(%a) dan Ghunnah

IDGHAM
IDGHAM terbahagi kepada .. IDGHAM BILA GHUNNAH %aitu memasukkan tanpa dengung. %a terdiri dari dua huruf iaitu /a dan Lam.

-akramstyleApabila salah satu dari dua huruf tersebut bertemu dengan (un Sakinah atau &an!in dengan syarat di dalam dua kalimah yang berasingan) ia mestilah dibaca dengan %dgham -ila +hunnah. -acaan %dghamnya tidak disertai dengan +hunnah (dengung).

IDGHAM MA'AL GHUNNAH Apabila (un Sakinah atau &an!in bertemu dengan salah satu huruf, huruf %dgham $a al +hunnah iaitu 0a ) "au) $im dan (un dalam dua kalimah. $aka ia dibaca dengan disertai ghunnah (dengung) dengan kadar . harakat.

IKH*A' HAQIQI
#inamakan %khfa Haqiqi kerana pada hakikatnya dibaca dengan %khfa (un Sakinah atau &an!in pada kebanyakan huruf hijaiyyah. %khfa Haqiqi ada tiga martabat (peringkat): 1. $artabat tertinggi: iaitu %khfa (un Sakinah atau &an!in pada huruf &2 ) #al dan &a kerana makhrajnya paling hampir dengan (un Sakinah.

-akramstyle.. $artabat pertengahan: iaitu %khfa (un Sakinah atau &an!in pada huruf &ha ) 3im) #'al) 4ai) Sin) Syin) Shad) #had) 4ha dan 5a kerana makhrajnya di pertengahan (iaitu antara martabat tertinggi dengan martabat terendah) (un Sakinah. 6. $artabat terendah: iaitu %khfa (un Sakinah atau &an!in pada Qaf dan kaf kerana makhrajnya berjauhan dengan (un Sakinah. +,rhatian- Ikh!a' Nun Sakinah ju#a b,r%aku pada huru! p,mbukaan $urah $,p,rti "an# di$,naraikan di ba.ah inio o o

Surah $aryam: 1 Surah al,Syura: . Surah al,(aml: 1 dan . (sekiranya dibaca !asal pada ayat 1 dan .).

Bun"i #hunnah atau d,n#un# ba#i hukum Ikh!a' Ha)i)i ada dua k,adaano

&afkhim (sekiranya (un Sakinah atau &an!in bertemu dengan huruf,huruf %khfa yang bersifat isti la seperti huruf Shad) #had) &2 ) 4ha ) dan Qaf). &arqiq (sekiranya (un Sakinah atau &an!in bertemu dengan huruf,huruf %khfa yang tidak bersifat isti la iaitu selain dari huruf,huruf yang telah disebutkan di atas).

MIM NUN B/RSABDU


MIM B/RSABDU $im bersabdu pada asalnya terdiri dari dua $im) pertama sukun dan kedua berbaris. $im Sukun dimasukkan ke dalam $im yang

-akramstyleberbaris sehingga kedua,duanya membentuk satu huruf yang bersabdu. Hukum $im yang bersabdu adalah !ajib dibaca secara +hunnah (men'ahirkan dengungnya) dengan kadar dua harakat.

NUN B/RSABDU (un yang bersabdu pada asalnya terdiri dari dua huruf (un) iaitu huruf yang pertama sukun dan yang kedua berbaris

HUKUM MAD
MAD *AR'I/ Mad Far'ie terbahagi kepada 8.

-akramstyleMad 'Aridh Li% Sukun #inamakan $ad Aridh Lil Sukun kerana terdapat sukun yang mendatang selepas huruf $ad ketika !aqaf. #ibaca . harakat kerana pada asalnya ia adalah $ad Asli) dibaca 7 harakat (iaitu martabat pertengahan bagi kadar $ad) kerana seumpama berhimpun dua huruf sukun serta meraikan keadaan asal dan dibaca 8 harakat kerana menyerupai $ad La'im.

Mad Bada% $ad -adal ialah huruf Ham'ah berada sebelum huruf $ad di dalam satu kalimah dan tidak terdapat huruf Ham'ah atau Sukun selepas huruf $ad. %a dinamakan dengan $ad -adal kerana Huruf $ad tersebut adalah gantian daripada Ham'ah. Huruf Ham'ah kedua ditukar kepada huruf $ad mengikut baris huruf Ham'ah pertama untuk meringankan bacaan. $ad -adal terjadi dalam 7 keadaan: a. $ad -adal yang terjadi ketika permulaan dan !asal. b. $ad -adal yang terjadi ketika !asal sahaja. c. $ad -adal yang terjadi ketika !aqaf sahaja. d. $ad -adal yang terjadi ketika memulakan bacaan dengannya sahaja (ibtida ).

9adar bacaannya adalah . harakat.

-akramstyle-

Mad 'I.ad -erlaku ketika !akaf pada akhir kalimah yang berbaris dua di atas kecuali pada huruf &a $arbutah. %a !ajib dibaca dengan kadar . harakat kerana ia adalah $ad &abi ie yang terjadi kerana !aqaf.

Mad &ai( Mun!a$hi% $ad 3ai' $unfashil terjadi apabila Huruf $ad bertemu Ham'ah dalam dua kalimah iaitu ketika !asal sahaja. #inamakan $ad 3ai' $unfashil kerana sebahagian daripada %mam, imam Qiraat memb2lehkan ianya dibaca lebih daripada kadar $ad Asli dan dinamakan $unfashil kerana Huruf $ad dan Ham'ah berada di dalam dua kalimah yang berasingan. 9adar harakatnya harus dibaca 7 atau : harakat. $ad 3ai' $unfashil ada dua keadaan dalam al,Quran berdasarkan kepada kaedah /esam al,Quran: 1. $ad 3ai' $unfashil Haqiqi iaitu kelihatan jelas terpisah antara Huruf $ad dan Ham'ah dalam dua kalimah yang berpisah antara keduanya. .. $ad 3ai' $unfashil Hukmi iaitu tidak kelihatan secara jelas Huruf $ad dan Ham'ah berpisah dalam dua kalimah. %a se2lah,2lah dalam satu kalimah. 9eadaan ini berlaku pada dua situasi: 8

-akramstylea. 0a al,(ida (kata seruan) apabila selepasnya ada kalimah yang dimulai dengan Ham'ah. b. Ha Lil &anbih apabila selepasnya terdapat %sim %syara.

Mad Liin $ad Liin terjadi apabila Huruf Liin bertemu dengan sukun yang mendatang ketika !aqaf sahaja. %a b2leh dibaca dengan kadar harakat .) 7 dan 8. #inamakan $ad Liin kerana ia terjadi pada Huruf Lin dan b2leh dibaca dengan kadar .) 7 dan 8 kerana ia sebahagian daripada $ad Aridh Lil Sukun

Mad Si%ah Qa$irah $ad silah ialah $ad yang terdapat pada Ha #h2mir. ;ara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha #h2mir pada akhir kalimah) sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya 9

-akramstylejuga terdapat huruf yang berbaris. $ad Silah Qasirah ialah mad yang terdapat pada ha dh2mir iaitu selepas ha tidak ada ham'ah qat ie.

Mad Si%ah T0.i%ah $ad silah ialah $ad yang terdapat pada Ha #h2mir. ;ara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha #h2mir pada akhir kalimah) sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris. <ntuk mengenali $ad Silah &2!ilah) kita cuma perlu memerhatikan selepas ha terdapat Ham'ah Qat ie

Mad Tamkin
$ad &amkin berlaku apabila berhimpun dua 0a pada satu kalimah. 0a yang pertama mesti berbaris di ba!ah serta bertasydid dan 0a yang kedua sukun.

10

-akramstyle-

Mad A$%i
Mad Asli ialah Mad yang terjadi dengan sebab Huruf Mad. Ia juga dikenali dengan Mad Tabi'ie. Mad A$%i t,rjadi apabi%aa. Huruf Alif yang didahului dengan huruf yang berbaris atas. b. Huruf "au sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris hadapan. c. Huruf 0a sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris ba!ah. +,rhatian: Dalam riwayat Hafs terdapat tujuh kalimah yang diakhiri dengan Alif dan dibaca panjang dengan kadar 2 harakat ketika waqaf sahaja sedangkan ketika wasal kalimahkalimah ini dibaca dengan pendek tidak bermad.

HUKUM HAM1AH
+/2AHAN HUKUM HAM1AH Ham(ah Qat'i, Ham'ah Qata iaitu ham'ah yang tetap bacaannya sama ada 11

-akramstyledimulakan dengannya atau sebaliknya. Ham'ah ini dinamakan dengan Ham'ah Qat ie kerana ham'ah ini mempunyai baris yang pasti atau tetap ke!ujudannya. Ham'ah Qat ie b2leh menerima baris dan ditulis dengan nyata barisnya. %a terdapat pada ketiga, tiga jenis kalimah iaitu isim (kata nama)) 5e el (kata kerja) dan harf (kata sendi). Ham'ah Qat ie yang datang pada kalimah ini menerusi tiga keadaan iaitu: 1. A!al kalimah sama ada ham'ah itu berbaris atas) ba!ah atau hadapan. .. =ertengahan kalimah sama ada ham'ah berbaris atas) hadapan ba!ah atau sukun (mati). 6. #i hujung kalimah sama ada ham'ah itu berbaris atas) ba!ah) hadapan atau sukun (mati). Ham'ah Qat ie berubah daripada sifat asal dalam beberapa keadaan: 1. #ibaca secara tashil iaitu bacaan antara alif dan ham'ah pada lafa' Aajami surah 5ussilat: 77. .. #ibaca secara ibdal (iaitu ditukarkan kepada huruf mad) jika terdapat ham'ah !asal sebelumnya dan dimulakan dengan ham'ah !asal tersebut. seperti pada lafa' <tumina surah al, -aqarah: .>6 9aedah penulisan Ham'ah Qat ie. 1. Apabila Ham'ah Qat ie berada di a!al kalimah maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya sama ada ham'ah itu berbaris atas) ba!ah atau hadapan. .. Apabila Ham'ah Qat ie berada di tengah kalimah maka ada beberapa keadaan:

Apabila ham'ah qat ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya. Sekiranya ham'ah qat ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris ba!ah maka ia ditulis dengan huruf 0a sebagai rumahnya. Sekiranya ham'ah qat ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf !au sebagai rumahnya. Sekiranya ham'ah qat ie itu berbaris dan huruf sebelumnya sukun kecuali alif maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah. Sekiranya ham'ah qat ie itu berbaris atas maka ia ditulis dengan alif sebagai rumah. Sekiranya ham'ah qat ie itu berbaris ba!ah maka ia ditulis dengan huruf 0a sebagai rumah. 12

-akramstyle

Sekiranya ham'ah qat ie itu berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf !au sebagai rumah.

6. Apabila Ham'ah Qat ie berada di hujung kalimah) maka ada beberapa keadaan juga iaitu: 3ika sebelum ham'ah qat ie tersebut huruf yang berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumah. 3ika sebelum ham'ah qat ie tersebut huruf yang berbaris ba!ah maka ia ditulis dengan huruf 0a sebagai rumah. 3ika sebelum ham'ah qatie tersebut huruf yang berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf !au. .. 3ika sebelum ham'ah qat ie tersebut huruf yang berbaris mati (sukun) maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah.

Ham(ah Wa$a% %aitu ham'ah yang ditetapkan (dibaca) ketika memulakan bacaan dengannya dan tidak dibaca ketika bacaan bersambung. %a hanya terdapat pada a!al kalimah. &anda: Ham'ah !asal b2leh menerima baris tetapi tidak ditulis akan barisnya secara nyata sebaliknya ia ditulis dengan huruf alif yang diletakkan kepala shad kecil di atasnya. %a terdapat pada kalimah isim (kata nama) dan fi il (kata kerja) sahaja

13

-akramstyle-

LAM TA'ARI*
+/2AHAN LAM TA'ARI* A%i! Lam S"am$iah 3Id#ham S"am$i4 Alif Lam Syamsiah juga dikenali dengan %dgham Syamsi. #iidghamkan Lam &a rif apabila bertemu dengan mana,mana Huruf Syamsiah. Huruf Syamsiah ada 17 huruf iaitu &a ) &ha ) #al) #'al) /a . 4ai) Sin) Syin) Shad) #had) &2 ) 4ha ) Lam dan (un. Id#ham S"am$i t,rbaha#i k,pada dua baha#ian1, %dgham Syamsi -i +hunnah (%dgham Syamsi dengan dengung):%a terjadi apabila Lam &a rif diidghamkan pada (un. ., %dgham Syamsi -ila +hunnah (%dgham Syamsi tanpa dengung):%a terjadi apabila Lam &a rif diidghamkan pada Huruf, huruf Syamsiah selain (un.

S,bab5$,bab Id#ham1, Lam &a rif dengan Lam adalah dua huruf yang sama pada makhraj dan sifat. ., Lam dengan baki huruf Syamsiah yang lain adalah dua huruf yang mutaqariban.

14

-akramstyle-

A%i! Lam Qamariah 3I(har Qamari4 Alif Lam Qamariah juga dikenali dengan %'har Qamari. #ii'harkan Lam &a rif apabila bertemu dengan mana,mana Huruf Qamariah. Huruf,huruf Qamariah itu ada empat belas huruf iaitu -a ) 3im) Ha ) 9ha ) Ain) +hain) 5a ) Qaf) 9af) $im) "au) Ha ) Ham'ah dan 0a . %a dinamakan %'har Qamari kerana dii'harkan Lam tersebut kepada Huruf,huruf Qamariah? manakala sebab ia %'har ialah kerana Lam dan Huruf Qamariah adalah dua huruf $utaba idan.

MIM SAKINAH
IKH*A' S6A*AWI

Apabila $im Sakinah bertemu dengan huruf -a ) maka !ajib dibaca dengan %khfa dan ghunnah dengan kadar 7 harakat. %a dinamakan Syafa!i kerana Huruf $im dan -a sama,sama keluar dari dua bibir. %khfa Syafa!i terdiri dari satu huruf iaitu -a .

15

-akramstyle-

I1HAR S6A*AWI

Apabila $im Sakinah bertemu dengan huruf,huruf Hijaiyyah selain dari huruf -a dan $im maka hukum bacaannya adalah %'har. #ibaca dengan tidak disertai ghunnah (dengung). #i namakan %'har Syafa!i kerana $im makhrajnya di antara dua bibir.

TA*KHIM DAN TARQIQ


LAM LA*1UL &ALALAH TARQIQ Lam pada lafa' Allah: #ibaca dengan &arqiq apabila didahului dengan huruf yang berbaris ba!ah

16

-akramstyle-

+/2AHAN HUKUM RA' Ra' Tar)i) Ra' .ajib diba8a d,n#an nipi$ di da%am %apan k,adaan iaitu1. /a berbaris ba!ah sama ada di a!al) tengah dan hujung kalimah. .. /a berbaris kasrah Aridh (kasrah yang mendatang). ;2nt2h: Surah %brahim: 77 6. /a sukun dan huruf sebelumnya berbaris ba!ah sama ada di tengah atau di hujung kalimah. 7. /a sukun) huruf sebelumnya berbaris ba!ah dan selepasnya Huruf %st ila dalam kalimah yang berasingan. ;2nt2h: Surah (uh: 1 :. /a sukun Aridh kerana !aqaf dan huruf sebelumnya juga sukun (selain daripada 0a ) sama ada 0a $ad atau 0a Lin) dan huruf sebelumnya lagi berbaris ba!ah. 8. /a sukun Aridh kerana !aqaf dan sebelumnya 0a $ad. @. /a sukun Aridh kerana !aqaf dan sebelumnya 0a Lin. >. /a yang diimalahkan.

Reff: http://qump.bluehyppo.com/tafsi /ta!"i#.htm

17

Anda mungkin juga menyukai