Anda di halaman 1dari 4

ABDULLAH BIN ZUBEIR

Seorang Tokoh Syahid Yang Luar Biasa"

Ketika menempuh padang pasir yang panas bagai menyala dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah yang terkenal itu, ia masih merupakan janin dalam rahim ibunya. Demikianlah telah menjadi ta dir bagi !bdullah bin "ubeir melakukan hijrah bersama Kaum Muhajirin selagi belum mun#ul ke alam dunia, masih tersimpan dalam perut ibunya .... $bunya !sma, % semoga !llah ridla kepadanya dan ia jadi ridla kepada !llah % setibanya di &uba, suatu dusun di luar kota Madinah, datanglah saat melahirkan, dan jabang bayi yang muhajir itu pun masuklah ke bumi Madinah bersamaan 'aktunya dengan masuknya muhajirin lainnya dari shahabat%shahabat (asulullah shallallahu alaihi 'asalam ... ) Bayi yang pertama kali lahir pada saat hijrah itu, diba'a kepada (asulullah shallallahu *alaihi 'asallam di rumahnya di Madinah, maka di#iumnya kedua pipinya dan dike#upnya mulutnya, hingga yang mula pertama masuk ke rongga perut !bdullah bin "ubeir itu ialah air selera (asulullah shallallahu *alaihi i 'asallam yang mulia. Kaum Muslimin berkumpul dan beramai%ramai memba'a bayi yang dalam gendongan itu berkeliling kota sambil memba#a tahlil dan takbir. Latar belakangnya ialah karena tatkala (asulullah shallallahu *alaihi 'asallam dan para shahabatnya tinggal menetap di Madinah, orang% orang Yahudi merasa terpukul dan iri hati, lalu melakukan perang urat sara+ terhadap Kaum Muslimin. Mereka sebarkan berita bah'a dukun%dukun mereka telah menyihir Kaum Muslimin dan membuat mereka jadi mandul, hingga di Madinah tak seorang pun akan mempunyai bayi dari kalangan mereka... ) Maka tatkala !bdullah bin "ubeir mun#ul dari alam gaib, hal itu merupakan suatu kenyataan yang digunakan ta dir untuk menolak kebohongan orang%orang Yahudi di Madinah dan mematahkan tipu muslihat mereka ... ) Di masa hayat (asulullah shallallahu *alaihi 'asallam , !bdullah belum men#apai asia de'asa. Tetapi lingkungan hidup dan hubungannya yang akrab dengan (asulullah shallallahu *alaihi 'asallam, telah membentuk kerangka kepahla'anan dan prinsip hidupnya, sehingga darma baktinya dalam menempuh kehidupan di dunia ini menjadi buah bibir orang dan ter#atat dalam sejarah dunia. !nak ke#il itu tumbuh dengan amat #epatnya dan menunjukkan hal%hal yang luar biasa dalam kegairahan, ke#erdasan dan keteguhan pendirian. Masa mudanya dilaluinya tanpa noda, seorang yang su#i, tekun beribadat, hidup sederhana dan per'ira tidak terkira .... Demikianlah hari%hari dan peruntungan itu dijalaninya dengan tabi*atnya yang tidak berubah dan semangat yang tak pernah kendor. $a benar%benar seorang laki%laki yang mengenal tujuannya dan menempuhnya dengan kemauan yang keras membaja dan keimanan teguh luar biasa.... Se'aktu pembebasan !+rika, !ndalusia dan Konstantinopel, ia yang 'aktu itu belum melebihi usia tujuh belas tahun, tampak sebagai salah seorang pahla'an yang namanya terlukis sepanjang masa .... Dalam pertempuran di !+rika sendiri, Kaum Muslimin yang jumlahnya hanya duapuluh ribu sang tentara, pernah menghadapi musuh yang berkekuatan sebanyak seratus duapuluh ribu orang. ,ertempuran berke#amuk, dan pihak Islam teran#am bahaya besar) !bdullah bin "ubeir melayangkan pandangannya meninjau kekuatan musuh hingga segeralah diketahuinya di mana letak kekuatan mereka. Sumber kekuatan itu tidak lain dari raja Barbar yang menjadi panglima tentaranya sendiri. Tak putus%putusnya raja itu berseru terhadap tentaranya dan membangkitkan semangat mereka dengan #ara istime'a yang mendorong mereka untuk menerjuni maut tanpa rasa takut .... !bdullah maklum bah'a pasukan yang gagah perkasa ini tak mungkin ditaklukkan ke#uali dengan jatunya panglima yang menakutkan ini. Tetapi betapa #aranya untuk menemuinya, padahal untuk sampai kepadanya terhalang oleh tembok kukuh dari tentara musuh yang bertempur laksana angin puyuh ... ) Tetapi semangat dan keberanian $bnu "ubeir tak perlu diragukan lagi untuk selama%lamanya... ) Dipanggilnya sebagian ka'an%ka'annya, lalu katanya- "Lindungi punggungku dan mari menyerbu bersamaku... )" Dan tak ubah bagai anak panah lepas dari busurnya, dibelahnya barisan yang berlapis itu menuju raja musuh, dan demi sampai di hadapannya, dipukulnya sekali pukul, hingga raja itu jatuh tersungkur. Kemudian se#epatnya bersama ka'an%ka'annya, ia mengepung tentara yang berada di sekeiiling raja dan menghan#urkan mereka ...,lalu dikuman dangkannya !llahu !kbar... ) Demi Kaum Muslimin melihat bendera mereka berkibar di sana, yakni di tempat panglima Barbar berdiri menyampaikan perintah dan mengatur siasat, tahulah mereka bah'a kemenangan telah ter#apai. Maka seolah%

olah satu orang jua, mereka menyerbu ke muka, dan segala sesuatu%pun berakhir dengan keuntungan di pihak Muslimin ... ) !bdullah bin !bi Sarah, panglima tentara $slam, mengetahui peranan penting yang telah diiakukan oleh $bnu "ubeir. Maka sebagai imbalannya disuruhnya ia menyampaikan sendiri berita kemenangan itu ke Madinah terutama kepada khali+ah .tsman bin !++an.... /anya kepahla'anannya dalam medan perang bagaimana juga unggul dan luar biasanya, tetapi itu tersembunyi di balik ketekunannya dalam beribadah ....Maka orang yang mempunyai tidak hanya satu dua alasan untuk berbangga dan menyombongkan dirinya ini akan menakjubkan kita karena selalu ditemukan dalam lingkungan orang%orang shaleh dan rajin beribadat. Maka balk derajat maupun kemudaannya, kedudukan atau harta bendanya, keberanian atau kekuatannya, semua itu tidak mampu untuk menghalangi !bdullah bin "ubeir untuk menjadi seorang laki%laki *abid yang berpuasa di siang hari, bangun malam beribadat kepada !llah dengan hati yang khusu* niat yang su#i. ,ada suatu hari .mar bin !bdul !0i0 mengatakan kepada $bnu !bi Mulaikah- "1obalah #eritakan kepada kami kepribadian !bdullah bin "ubeir)" Maka ujarnya- "Demi !llah) Tak pernah kulihat 2i'a yang tersusun dalam rongga tubuhnya itu seperti ji'anya) $a tekun melakukan shalat, dan mengakhiri segala sesuatu dengannya. ... $a ruku* dan sujud sedemikian rupa, hingga karena amat lamanya, maka burung%burung gereja yang bertengger di atas bahunya atau punggungnya, menyangkanya dinding tembok atau kain yang tergantung. Dan pernah peluru meriam batu le'at antara janggut dan dadanya sementara ia shalat, tetapi demi !llah, ia tidak peduli dan tidak gon#ang, tidak pula memutus ba#aan atau memper#epat 'aktu ruku* nya Memang, berita%berita sebenamya yang di#eritakan orang tentang ibadat $bnu "ubeir, hampir merupakan dongeng. Maka di dalam shaum dan shalat, dalam menunaikan haji dan serta 0akat, ketinggian #ita serta kemuliaan diri dalam bertenggang di 'aktu malam % sepanjang hayatnya % untuk bersujud dan beribadat, dalam menahan lapar di 'aktu siang, % juga sepanjang usianya % untuk shaum dan jihadun na+s ..., dan dalam keimanannya yang teguh kepada !llah ...dalam semua itu ia adalah tokoh satu%satunya tak ada duanya ,ada suatu kali $bnu !bbas radhiyallahu *anhu ditanyai orang mengenai $bnu "ubeir. Maka 'alaupun di antara kedua orang ini terdapat perselisihan paham, $bnu !bbas berkata- "$a adalah seorang pemba#a Kitabullah, dan pengikut sunnah (asul%3ya shallallahu *alaihi 'asallam, tekun beribadat kepada%3ya dan shaum di siang hari karena takut kepada%3ya.. 4 Seorang putera dari pembela (asulullah shallallahu *alaihi 'asallam, dan ibunya ialah !sma puteri Shiddi , sementara mak%tuanya ialah Khadijah istri dari (asululiah shallallahu *alaihi 'asallam. Maka tak ada seorang pun sedang membi#arakan khali+ah yang telah pergi berlalu bernama .tsman bin !++an radhiyallahu *anhu, tanpa mengindahkan tata%tertib kesopanan dan tidak didasari oleh kesadaran, mereka di#elanya, katanya- "Demi !llah, aku tak sudi meminta bantuan dalam menghadapi musuhku kepada orang% orang yang memben#i .tsman **5 ,ada saat itu ia sangat memerlukan bantuan, tak ubah bagai seorang yang tenggelam membutuhkan pertolongan, tetap uluran tangan orang tersebut ditolaknya Keterbukaannya terhadap diri pribadi serta kesetiaannya terhadap a idah dan prinsipnya, menyebabkannya tidak peduli kehilangan duaratus orang pemanah termahir yang !gama mereka tidak diper#ayai dan berkenan di hatinya) ,adahal 'aktu itu ia sedang berada dalam peperangan yang akan menentukan hidup matinya, dan kemungkinan besar akan berubah arah, seandainya pemanah%pemanah ahli itu tetap berada di sampingnya.,,.) Kemudian pembangkangannya terhadap Mu*a'iyah dan puteranya Ya0id sungguh%sungguh merupakan kepahla'anan) Menurut pandangannya, Ya0id bin Mu*a'iyah bin !bi Su+yan itu adalah laki%laki yang terakhir kali dapat menjadi khali+ah Muslimin, seandainya memang dapat ... ) ,andangannya ini memang beralasan, karena dalam soal apa pun juga, Ya0id tidak be#us) Tidak satu pun kebaikan dapat menghapus dosa%dosanya yang di#eritakan sejarah kepada kita, maka betapa $bnu "ubeir akan mau bai*at kepadanya, 6 Kata%kata penolakannya terhadap Mu*a'iyah selagi ia masih hidup amat keras dan tegas. Dan apa pula katanya kepada Ya0id yang telah naik menjadi khali+ah dan mengirim utusannya kepada $bnu "ubeir mengan#amnya dengan nasib jelek apabila ia tidak membai*at pada Ya0id ... 6 Ketika itu $bnu "ubeir memberikan ja'abannya"Kapan pun, aku tidak akan bai*at kepada si pemabok ... )" kemudian katanya berpantun - "Terhadap hal bathil tiada tempat berlunak lembut ke#uali bila geraham dapat mengunyah batu menjadi lembut ". $bnu "ubeir tetap menjadi !mirul Mu*minin dengan mengambil Mekah al%Mukarramah sebagai ibu kota pemerintahan dan membentangkan kekuasaannya terhadap /ija0, Yaman, Bashrah, Ku+ah, Khurasan dan seluruh Syria ke#uali Damsyik, setelah ia mendapat bai*at dari seluruh 'arga kota%kota daerah tersebut di atas. Tetapi orang%orang Banu .maiyah tidak senang diam dan berhati puas sebelum menjatuhkannya, maka mereka melan#arkan serangan yang bertubi%tubi, yang sebagian besar di antaranya berakhir dengan kekalahan dan kegagalan. /ingga akhirnya datanglah masa pemerilitahan !bdul Malik bin Mar'an yang untuk menyerang !bdullah di Mekah itu memilih salah seorang anak manusia yang paling #elaka dan paling merajalela dengan

kekejaman dan kebuasannya ... ) $tulah dia /ajjaj ats%Tsa a+i, yang mengenai pribadinya, .mar bin !bdul !0i0, $mam yang adil itu pernah berkata- "!ndainya setiap ummat datang dengan memba'a kesalahan masing% masing, sedang kami hanya datang dengan kesalahan /ajjaj seorang saja, maka akan lebih berat lagi kesalahan kami dari mereka semua... )" Dengan mengerahkan anak buah dan orang%orang upahannya, /ajjaj datang memerangi Mekah ibukota $bnu "ubeir. Dikepungnya kota itu serta penduduknya, selama lebih kurang enam bulan dan dihalanginya mereka mendapat makanan dan air, dengan harapan agar mereka meninggalkan $bnu "ubeir sebatang kara, tanpa tentara dan sanak saudara. Dan karena tekanan bahaya kelaparan itu banyaklah yang menyerahkan diri, hingga $bnu "ubeir mendapatkan dirinya tidak berteman atau kira%kira demikian .... Dan 'alaupun kesempatan untuk meloloskan diri dan menyelamatkan nya'anya masih terbuka, tetapi $bnu "ubeir memutuskan akan memikul tanggung ja'abnya sampai titik terakhir. Maka ia terus menghadapi serangan tentara /ajjaj itu dengan keberanian yang tak dapat dilukiskan, padahal ketika itu usianya telah men#apai tujuh puluh tahun Dan tidaklah dapat kita melihat gambaran sesungguhnya dari pendirian yang luar biasa ini, ke#uali jika kita mendengar per#akapan yang berlangsung antara !bdullah dengan ibunya yang agung dan mulia itu, !sma* binti !bu Bakar, yakni di saat%saat yang akhir dari kehidupannya. Ditemuinya ibunya itu dan dipaparkannya di hadapannya suasana ketika itu se#ara terperin#i, begitupun mengenai akhir kesudahan yang sudah nyata tak dapat dielakkan lagi .... Kata *!sma* kepadanya- "!nakku, engkau tentu lebih tahu tentang dirimu) !pabila menurut keyakinanmu, engkau berada di jalan yang benar dan berseru untuk men#apai kebenaran itu, maka shabar dan ta'akallah dalam melaksanakan tugas itu sampai titik darah penghabisan. Tiada kata menyerah dalam kamus perjuangan mela'an kebuasan budak%budak Bani .maiyah ... ) Tetapi kalau menurut pikiranmu, engkau hanya mengharapkan dunia, maka engkau adalah seburuk%buruk hamba, engkau #elakakan dirimu sendiri serta orang% orang yang te'as bersamamu)" .jar !bdullah- "Demi !llah, 'ahai bunda) Tidaklah ananda mengharapkan dunia atau ingin hendak mendapatkannya... ) Dan sekali%kali tidaklah anakanda berlaku aniaya dalam hukum !llah, berbuat #urang atau melanggar batas ... )" Kata !sma* pula- % *!ku memohon kepada !llah semoga ketabahan hatiku menjadi kebaikan bagi dirimu, baik engkau mendahuluiku menghadap !llah maupun aku. Ya !llah, semoga ibadahnya sepanjang malam, shaum sepanjang siang dan bakti kepada kedua orang tuanya, 7ngkau terima disertai #u#uran (ahmat%Mu. Ya !llah, aku serahkan segala sesuatu tentang dirinya kepada kekuasaan%Mu, dan aku rela menerima keputusan%Mu. Ya !llah berilah aku pahala atas segala perbuatan !bdullah bin "ubeir ini, pahalanya orang%orang yang shabar dan bersyukur ... )" Kemudian mereka pun berpelukan menyatakan perpisahan dan selamat tinggal.. Dan beberapa saat kemudian, !bdullah bin "ubeir terlibat dalam pertempuran sengit yang tak seimbang, hingga syahid agung itu akhirnya menerima pukulan maut yang mene'askannya. ,eristi'a itu menjadikan /ajjaj kuasa !bdul Malik bin Mar'an berkesempatan melaksanakan kebuasan dan dendam kesumatnya, hingga tak ada jenis kebiadaban yang lebih keji ke#uali dengan menyalib tubuh syahid su#i yang telah beku dan kaku itu. Bundanya, 'anita tua yang ketika itu telah berusia sembilan puluh tujuh tahun, berdiri memperhatikan puteranya yang disalib. Dan bagaikan sebuah gunung yang tinggi, ia tegak menghadap ke arahnya tanpa bergerak. Sementara itu /ajjaj datang menghampirinya dengan lemah lembut dan berhina diri, katanya- "8ahai ibu, !mirui Mu*minin !bdulmalik bin Mar'an memberiku 'asiat agar memperlakukan ibu dengan balk ... )" "Maka adakah kiranya keperluan ibu 6. Bagaikan berteriak dengan suara ber'iba'a 'anita itu berkata- "!ku ini bukanlah ibumu ... ) !ku adalah ibu dari orang yang disalib pada tiang karapan ..) Tiada sesuatu pun yang kuperlukan daripadamu. /anya aku akan menyampaikan kepadamu sebuah /adits yang kudengar dari (asulullah shallallahu *alaihi 'asallam sabdanya"Akan muncul dari Tsaqif seorang pembohong dan seorang durjana ...) Adapun si pembohong telah sama-sama kita hetahui ....!Adapun si durjana, sepengetahuanku hanyalah hamu $" !bdullah bin .mar radhiyallahu *anhu datang menghiburnya dan mengajak% nya bershabar. Maka ja'abnya- %% "Kenapa pula aku tidak akan shahar, padahal kepala Yahya bin "akaria sendiri telah diserahkan kepada salah seorang durjana dari durjana%durjana Bani $sra*il )". 9h, alangkah agungnya anda, 'ahai puteri !bu Bakar Shiddi radhiyallahu *anhu ... ) Memang, adakah lagi kata% kata yang lebih tepat diu#apkan selain itu kepada :,rang%orang yang telah memisahkan kepala $bnu "ubeir dari tubuhnya sebelum mereka menyalibnya )

Tidak salah) Seandainya kepala $bnu "ubeir telah diberikan sebagai hadiah bagi /ajjaj dan !bdul Malik, maka kepala 3abi yang mulia yakni Yahya *alaihissalam dulu juga telah diberikan sebagai hadiah bagi Salome, seorang 'anita yang durjana dan hina dari Bani $srail ... ) Sungguh, suatu tamsil yang tepat dan kata%kata yang jitu ... ) Kemudian mungkinkah kiranya bagi !hdullah bin "ubeir akan melanjutkan hidupnya di ba'ah tingkat yang amat tinggi dari keluhuran, keutamaan dan kepahla'anan ini, sedang yang menyusukannya ialah 'anita yang demikian #orak bentuk%nya Salam kiranya terlimpah atas !bdullah ... ) Dan kiranya terlimpah pula atas !sma*...) Salam bagi kedua mereka di lingkungan syuhada yang tidak pernah +ana... ) Dan di lingkungan orang%orang utama lagi berta 'a.