Anda di halaman 1dari 16

PENDAHULUAN Kecanggihan teknologi komunikasi sesebuah negara menjadi ukuran kepada pembangunan dan kemajuan sesebuah negara.

Semakin canggih teknologi yang digunakan maka semakin berdaya saing sesebuah negara itu baik dari aspek sains, politik, ekonomi mahupun pembangunan sosial. Masyarakat telah terpesona dengan kemampuan dan kepantasan teknologi komunikasi seperti internet terutama sekali dalam memperolehi dan mencapai maklumat dari serata dunia.

Malaysia sedang berusaha gigih dan bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan kuasa Teknologi Maklumat (IT . !ampir setiap hari kita mendengar mengenai IT dan Koridor "aya Multimedia atau Multimedia Super #orridor (MS# yang akan dijadikan ka$asan bagi menguji

pembangunan IT di negara kita. Kita memberi perhatian berat kerana jika teknologi baru ini tidak diuruskan dengan se$ajarnya, ia mungkin akan memberi kesan buruk kepada peradaban bangsa. Sebaliknya penggunaan maklumat yang betul akan membolehkan kita mencorak dasardasar, strategi-strategi dan tindakan- tindakan yang dapat memberi faedah besar kepada kita atau mempertingkatkan daya saing kita.

LATAR BELAKANG MASALAH

%alam membincangkan soal ini, sebuah kajian dilakukan bagi melihat pemilikan dan penggunaan media dan teknologi dikalangan sepuluh buah keluarga yang terpilih. Kaedah temubual digunakan bagi mendapatkan maklumbalas daripada responden bagi menja$ab beberapa persoalan mengenai pemilikan dan penggunaan media dan teknologi dalam kehidupan seharian mereka.
1 |Muka Surat

Isu mengenai media dan teknologi bukanlah merupakan isu baru. &ang jelas, ada yang memandang aspek ini sebagai satu perkara yang negatif yang boleh memusnahkan jati diri masyarakat dan boleh memba$a kepada kelalaian yang serius dikalangan anak muda terutama sekali remaja sekolah. Tidak kurang juga memandang isu ini sebagai satu isu biasa yang sama sekali tidak perlu dipersoalkan memandangkan pengaplikasian teknologi sememangnya memba$a kepada satu anjakan paradigma yang rele'an kepada negara.

OBJEKTIF KAJIAN (ntara objektif kajian ini adalah)i. ii. Melihat pola penggunaan media dan teknologi dalam sesebuah keluarga Sebab-sebab penggunaan media dan teknologi

iii. Kesan penggunaan media dan teknologi

HASIL KAJIAN DAN PENYELIDIKAN Melalui temuramah yang dijalankan, rata-rata daripada responden terdiri daripada indi'idu yang berusia le$at *+-an dan mempunyai keluarga dengan bilangan anak sekurang-kurangnya , orang. Tiga kategori media massa telah dibahagikan iaitu media cetak yang mana melibatkan surat khabar, majalah, jurnal, dan sebarang bahan bercetak. &ang kedua ialah media elektronik iaitu
2 |Muka Surat

merangkumi tele'isyen, radio, computer, serta bahan-bahan elektronik yang lain dan seterusnya ialah media interaktif iaitu melibatkan internet, blog serta media-media alternatif yang berbentuk interaktif. %aripada sepuluh buah keluarga yang ditemubual, didapati baha$a majoriti daripada mereka membaca -erita !arian dan -erita Mingguan sebagai pilihan akhbar. Manakala Kosmo merupakan akhbar kompak yang popular dikalangan responden. -erbanding Metro, Kosmo dilihat lebih padat, ringkas dan berita yang disampaikan tidak meleret-leret. %ari segi pemilikan media elektronik, kesemua daripada mereka tidak melanggan T. Satelit dan ada sebahagian kecil daripada mereka kurang jelas mengenai ke$ujudan T. Satelit berkenaan di Malaysia. "esponden lebih memilih rangkaian tele'isyen tempatan percuma seperti T./, T.*, T.0, 1T.2, T.3 serta rangkaian berbayar seperti (stro sebagai pilihan kepada media eletronik. -agi media interaktif pula, rata-rata daripada responden bersetuju baha$a menggunakan media interaktif sebagai medium untuk memuat turun lagu dan 'ideo, panggilan 'ideo, laman social, laman sembang serta blogging. 4enggunaan media interaktif hari ini merupakan satu fenomena baru bagi kebanyakkan masyarakat.

SEBAB PENGGUNAAN MEDIA %aripada tiga jenis kategori media yang ada, kebanyakkan daripada responden dan isi rumah bersetuju baha$a tujuan mereka menggunakan media massa adalah untuk mendapatkan informasi dan mengetahui hal eh$al semasa yang berlaku di dalam dan luar negara. 5aporan,

3 |Muka Surat

berita, rencana, iklan promosi barang-barangan khususnya bagi pasaraya-pasaraya dan sebagainya antara intipati yang dicari di dalam sesebuah media cetak. -egitu juga dengan penggunaan media elektronik. "ata-rata daripada responden sangat bersetuju baha$a medium ini digunakan untuk mendapatkan informasi bersifat semasa, menambahkan ilmu pengetahuan dan promosi-promosi barangan. Saluran berita utama seperti -uletin 6tama di T.0 merupakan antara pilihan responden untuk mengetahui hal eh$al semasa di peringkat tempatan mahupun antarabangsa. Manakala program-program di (ST"7 seperti T.I8 merupakan antara pilihan kegemaran ibu bapa dan anak-anak untuk meningkatkan pengetahuan dan membantu dalam pembelajaran anak-anak. Selain itu, rancangan-rancangan berbentuk hiburan antara saluran kegemaran responden. #ontohnya, Maharaja 5a$ak Mega, Mentor, dan banyak lagi. -erbanding media interaktif, yang mana dilihat lebih bersifat santai, penggunaannya dilihat lebih kepada akti'iti bersosial. Memandangkan ianya bersifat interaktif, respon dapat diberikan secara terus terutama sekali melalui facebook, t$itter, laman sembang dan sebagainya maka tidak hairanlah ianya lebih diminati berbanding media-media massa yang lain. "esponden memberikan contoh facebook yang semakin berleluasa hari ini. Ianya bukan sahaja dilihat sebagai satu ruang untuk bersosial tetapi juga untuk mempromosikan barangan atau produk yang dijual secara online. 4elanggan misalnya dapat bertanya terus tentang barangan atau produk yang diiklankan dengan meninggalkan mesej di dalam inbo9. -erikut adalah carta media yang menjadi pilihan responden.

4 |Muka Surat

:enis media massa yang menjadi pilihan kegemaran responden ialah media interaktif, diikuti dengan media eletronik. Manakala media cetak hari ini kurang mendapat sambutan khususnya bagi isi rumah yang mempunyai anak remaja. Kebanyakkan syarikat akhbar-akhbar mempunyai terbitan online yang boleh didapati melalui laman sesa$ang didaftarkan. Memandangkan pengguna mempunyai pilihan samada

mendapatkan terbitan secara bercetak mahupun online, sebahagian daripada responden bersetuju baha$a mereka lebih menggemari untuk membaca akhbar secara online memandangkan ianya boleh dibaca secara percuma berbanding akhbar cetak yang dijual dipasaran yang juga memuatkan berita yang sama. "esponden berpendapat, ianya lebih mudah dicapai dan tidak menggunakan kos yang tinggi memandangkan rata-rata daripada keluarga mempunyai komputer dan internet dirumah, di pejabat mahupun mengakses melalui telefon pintar.

Kemunculan laman social network seperti facebook, friendster, Myspace, &ahoo Messenger, Sykper dan lain-lain lagi menjadikan isu-isu komunikasi, media dan teknologi bertambah
5 |Muka Surat

meruncing. Masyarakat pula sering beranggapan baha$a faktor penyumbang kepada gejala sosial seperti kehamilan diluar nikah dan pembuangan bayi adalah disebabkan oleh remaja terlalu terdedah dengan laman-laman sosial seperti ini. Manusia mudah berkomunikasi dengan bebas tanpa sebarang sekatan dan pantauan daripada pihak ibubapa. ;enomena facebook ini telah melanda masyarakat dunia dan mendapat sambutan yang sangat hebat daripada penduduk dunia. Mesej yang disampaikan melalui facebook misalnya lebih cepat mendapat maklumbalas berbanding mesej melalui short messege sending (SMS). Tidak cukup dengan itu, aplikasi-aplikasi seperti laman sosial ini telah mula menebar selangkah kehadapan dengan me$ujudkan aplikasi di telefon bimbit. 4enggunaan alat-alat berteknologi tinggi dapat menjadikan aplikasi-aplikasi ini dapat dimuat turun dengan mudah ke telefon bimbit. Kemudahan ini bukan sahaja menjadikan masyarakat sentiasa dihubungkan dengan komunikasi dan teknologi malah menjadikan ianya keperluan yang harus dipenuhi. 4engguna laman sosial ini dilihat lebih bebas dalam menyuarakan pendapat mereka tanpa menjaga sensiti'iti mana-mana pihak. #ontoh yang terdekat ialah seorang remaja yang didak$a menulis pengakuannya membakar gereja di dalam laman sosial peribadi miliknya. <koran kejadian tersebut, beliau telah dipanggil untuk membantu siasatan. -egitu juga dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang remaja sekolah yang menghina penggunaan nama (llah di dalam laman sosial miliknya. Sungguhpun kebanyakkan daripada kenyataan-kenyataan yang menimbulkan kontro'ersi ini hanyalah sekadar gurauan menurut mereka namun dapat kita lihat dengan jelas disini ialah ke$ujudan laman sosial ini telah membentuk satu sifat ketidakmatangan pengguna dan membentuk satu sikap attention seeker di kalangan pengguna.

6 |Muka Surat

KEBAIKAN DAN KEBURUKAN MEDIA %alam menghadapi segala isu-isu yang berlaku dalam dunia komunikasi media dan teknologi beberapa langkah perlu kita ambil untuk mengurangkan implikasi yang besar kepada masyarakat. Keburukan yang dapat dilihat dengan jelas dalam penggunaan teknologi adalah mengenai pencerobohan terhadap pri'asi kita semasa menggunakan internet terutama sekali terhadap data dan maklumat-maklumat peribadi.Maklumat-maklumat peribadi seperti nama, alamat, nombor akaun, nombor telefon akan mudah dicerobohi sekiranya kita mengamalkan sikap kurang berhati-hati semasa menggunakan perbankan secara online. :usteru, setelah selesai menjalankan transaksi secara online melalui internet kita perlu menggunakan aplikasi clear chache untuk memusnahkan akti'iti-akti'iti terakhir yang kita lakukan. (da di antara kita juga berpendapat kecanggihan teknologi dunia hari ini telah mengurangkan proses interaksi secara bersemuka masyarakat. !al ini dilihat bila mana ke$ujudan telefontelefon pintar, serta alat-alat komunikasi yang moden dan canggih sedikit sebanyak telah membuka jurang komunikasi secara bersemuka lebih luas. #ontohnya kebanyakkan daripada rakyat dunia hari ini lebih suka berkomunikasi secara maya iaitu melalui perbualan di chatroom, facebook, &ahoo Messenger dan sebagainya. Kecenderungan ini dilihat sebagai satu cabaran kepada proses komunikasi terutamanya perubahan yang berlaku dalam komunikasi interpersonal yang melibatkan interaksi antara dua orang secara bersemuka. ;enomena ini dapat dikaitkan dengan sebuah teori komunikasi iaitu Teori 4engurangan Ketidakpastian. Mengikut teori ini, sesebuah komunikasi yang berlaku adalah bertujuan

7 |Muka Surat

mengurangkan ketidakpastian yang $ujud di antara dua indi'idu yang terlibat. :usteru, semakin berkurang ketidakpastian indi'idu berkenaan maka semakan intim bentuk perhubungan mereka. Melihat kepada kecenderungan yang berlaku hari ini terutama kepada perubahan bentuk saluran komunikasi, dapatlah kita kaitkan baha$a perubahan yang berlaku adalah disebabkan kurangnya keyakinan diri indi'idu untuk berkomunikasi secara bersemuka. !al ini barangkali disebabkan oleh ketidakpastian yang $ujud dalam diri mereka telah menyebabkan mereka cenderung untuk memilih berkomunikasi melalui saluran lain iaitu chatting yang mana secara maya. Indi'idu cenderung untuk mencipta identiti lain seperti mana yang mereka sukai. Mereka akan membentuk satu identiti baru yang membolehkan mereka berasa yakin. 4erubahan tingkah laku dan corak komunikasi manusia ini sangat rumit untuk dijelaskan. &ang jelas, kurangnya keyakinan diri yang mana dipengaruhi faktor fi=ikal mahupun mental indi'idu.6mpamanya, menerusi Multiple User Domain (M6%s , membentuk komuniti maya dan memberi kemudahan kepada pengguna membentuk jati diri yang tersendiri.Kaedah M6%s ini juga telah memberi peluang kepada indi'idu mengeksperimentasi dan mencorakkan identiti baru yang mereka ingin miliki dan membuang identiti sebenar yang tidak dikehendakinya. Mereka kemudiannya akan menjalinkan hubungan dan berinteraksi dengan ahli dari komuniti maya yang lain. Maka, kes-kes penipuan cyber akan meningkat terutama sekali bagi kes-kes rogol, penipuan $ang ringgit dan sebagainya.

%alam sebahagian besar kehidupan, kita kerap menghabiskan masa dengan orang disekeliling sama ada melalui komunikasi secara bersemuka, lisan atau melalui komunikasi 'erbal. 1amun dalam era teknologi maklumat hari ini, manusia mempunyai pilihan yang semakin luas iaitu
8 |Muka Surat

berinteraksi atau menjalinkan hubungan dengan orang lain dalam alam nyata mahupun alam siber. Satelit komunikasi membolehkan maklumat dari dalam dan luar negara disalur secara terus tanpa batasan. Manusia juga dapat berkomunikasi tanpa sebarang sempadan.Sarjana yang mengkaji sejarah perkembangan komunikasi mengandaikan technology imperative terhadap teknologi terkini menyatakan baha$a pengguna mempunyai tanggungja$ab untuk

mengadaptasikan diri dengan re'olusi teknologi dan mengubahsuaikan sosio-budaya.

5aman sembang di alam cyber juga akan menggalakkan pembentukkan sikap pasif dan anti sosial dikalangan indi'idu. Mereka barangkali lebih cenderung untuk mempunyai berada di dalam dunia khayalan dengan imej dan $atak yang mereka cipta untuk berkomunikasi dengan orang lain. 4embentukkan sikap pasif mungkin akan lebih mudah terjadi sekiranya pendedahan yang berlebihan terhadap kanak-kanak dengan teknologi. 4engaruh tele'isyen kepada kanak-kanak misalnya memberikan kesan yang negati'e kepada mereka. 4elbagai kajian dibuat mengenai kesan dan pengaruh tele'isyen khusunya kepada perkembangan dan tumbesaran kanak-kanak. 4erkembangan seorang kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam dan luar. 1amun pengaruh luar dilihat lebih dominan dan meransang kanak-kanak untuk terpengaruh dan terikut-ikut dengan apa yang dilihat dan ditonton oleh mereka setiap hari.

4atricia Mark dan >reenfield (Subroto, /??* mengatakan baha$a menonton tele'isyen dapat menjadi suatu kegiatan pasif yang boleh melemahkan .(pabila orang tuanya tidak mengarahkan

9 |Muka Surat

apa-apa yang boleh dilihat oleh anak-anak mereka dan sekaligus mengajar anak-anak itu untuk menonton secara kritis serta untuk belajar dari apa yang mereka tonton (>reenfield,/?3?)0 .

:alaluddin "akhmat dalam bukunya yang berjudul 4sikologi Komunikasi menyatakan baha$a setiap hari adalah proses pembentukkan keperibadian. 7leh itu, komunikasi menjadi penting sebagai satu elemen yang menyumbang kepada proses pembentukkan sahsiah dan keperibadian seseorang. Melalui komunikasi, kita akan menemukan diri kita dan mengembangkan konsep diri kita lalu menetapkan hubungan kita dengan dunia sekita kita. (:alaluddin rakhmat, /?3@)/* . Memandangkan kanak-kanak menghabiskan banyak masa di rumah maka kebarangkalian untuk mereka terdedah dengan anasir-anasir yang mereka dapat secara terus melalui tele'isyen.

Menurut 5ange'eld seperti yang dipetik oleh %ar$antono Subroto Sastro dalam bukunya Tele'isi Sebagai Media 4endidikan menyatakan baha$a pendidikan baru dapat dimulai apabila anak-anak sudah mencecah usia 0 tahun. 4endidikan dapat dipelajari sama ada melalui formal ataupun tidak formal. !asil dari penelitian yang dijalankan mendapati baha$a proses pembelajaran dengan menggunakan saranan audio 'isual yang mampu meningkatkan efisiensi pengajaran *+A-,+A. Melalui pemerhatian, pengetahuan manusia 2,A didapati melalui deria pemerhatian manakala /,A lagi diperolehi melalui deria pendengaran. %engan ke$ujudan komputer maka kebanjiran maklumat dari serata dunia tidak dapat dika$al sepenuhnya. Ia telah menjadikan kurangnya kebergantungan negara terhadap tenaga kerja memandangkan ianya telah diambil alih oleh teknologi. 4enciptaan robot-robot dan mesin secara tidak langsung telah menggantikan peranan manusia sebagai tenaga kerja.
10 | M u k a S u r a t

#ontohnya pembelian barangan secara online telah mengurangkan interaksi antara penjual dan pengguna. 4embelian tiket (ir (sia telah telah memberikan impak kepada pengurangan tenaga kerja yang secara tidak langsung telah menjimatkan kos pekerja bagi organisasi berkenaan. Sebanyak lebih ,+A daripada penjanaan pendapatan (ir (sia adalah dari hasil penjualan tiket secara online. Kesan kepada kebanjiran teknologi ini juga telah meningkatkan kadar pengangguran di kalangan masyarakat Malaysia. Tenaga kerja di sektor perkilangan kebanyakkannya telah digantikan dengan pengaplikasian mesin dan robot sebagai satu mekanisma yang sudah tentu menguntungkan pihak organisasi kerana dapat meminimumkan kos buruh. 4engambilalihan tenaga kerja kepada tenaga buruh ini dapat dilihat melalui sektor pembuatan, perkhidmatan dimana komputer telah mengambil alih fungsi manusia untuk berkomunikasi. #ontohnya operator atau receptionist tidak diperlukan lagi dengan penggunaan komputer untuk melayan panggilan pelanggan. Kita juga menyedari hakikat baha$a untuk memiliki sebuah alat teknologi komunikasi yang canggih ini memerlukan kos perbelanjaan yang mahal. Secara tidak langsung ianya akan meningkatkan kos sara hidup masyarakat. (da juga diantara indi'idu sanggup berhutang sematamata ingin berasa hebat dan tidak mahu ketinggalan dalam dunia memiliki gadget-gadget yang canggih. Balaubagaimanapun, kita juga menyedari hakikat baha$a kemunculan teknologi juga memberi impak yang positif kepada masyarakat. Kita tidak dapat menafikan baha$a ke$ujudan teknologi ini telah membantu memudahkan perjalanan kehidupan seharian kita. Ini dapat dilihat melalui penggunaan perbankan secara online. Sungguhpun ianya adakalanya mengancam akaun bank
11 | M u k a S u r a t

pemilik, namun sekiranya kita mengambil langkah berjaga-jaga aplikasi secara online ini ternyata memudahkan urusan terutama sekali bila mana kita ingin membuat transaksi. 4erbankan secara online telah memberi satu dimensi baru kepada kaedah pembayaran memandangkan masyarakat tidak perlu lagi beratur panjang untuk membayar bil utiliti, kredit kad dan lain-lain. %engan hanya membuat pendaftaran sebagai pengguna online, maka urusan dapat diselesaikan dalam masa beberapa minit sahaja. -egitu juga dengan adanya kemudahan internet, masyarakat kini mempunyai lebih banyak pilihan khususnya dalam pemilihan barangan-barangan yang dijual secara online. %i Malaysia, pembelian secara online merupakan alternatif baru kepada masyarakat yang mempunyai kemudahan tetapi mempunyai kengkangan masa dan tidak mahu bersesak-sesak ke pusat membeli belah untuk membeli produk yang diingini. Ke$ujudan produk-produk yang dijual secara online menerusi facebook, blog dan laman sesa$ang ibarat cenda$an tumbuh selepas hujan. Masa dapat dijimatkan, kos pengangkutan dapat dikurangkan serta pilihan lebih luas dengan adanya teknologi. 1amun, masyarakat perlu berhati-hati untuk mengelakkan diri ditipu dengan gambar-gambar ilustrasi yang diberikan. Teknologi dapat membantu dalam proses komunikasi antara seseorang indi'idu dengan indi'idu yang lain. -ukan sahaja melibatkan komunikasi perseorangan tetapi juga melibatkan komunkasi antara kumpulan. %engan kemunculan laman sembang seperti skype misalnya, indi'idu daripada dua tempat yang berbe=a sekalipun dipisahkan dengan lautan dapat dihubungkan dengan mudah. Malah dengan adanya Skype ini, panggilan 'ideo dapat dilakukan. -eberapa tahun dahulu keluarga dapat seorang kakitangan kerajaan yang berkhidmat di Kota 5ondon dapat

menyaksikan upacara pernikahan secara li'e beliau melalui Skype memandangkan kedua-dua pasangan berkenaan tidak dapat pulang ke tanah air.
12 | M u k a S u r a t

-egitu juga dengan adanya kemudahan teknologi komunikasi, kita dapat menyaksikan sendiri kehidupan %atoC Syed Mud=affar di angkasa lepas sebagai angkasa$an Malaysia yang pertama.Ia bukan sahaja dapat dijadikan satu detik bersejarah tetapi juga menambahkan minat para pelajar untuk turut sama mempunya impian menjadi seorang angkasa$an. Selain daripada itu, dengan adanya teknologi maklumat serta informasi dapat diperolehi dengan cepat dan mudah.%unia yang dikatakan tanpa sempadan ini telah menjadikan lambakan dan kebanjiran maklumat dapat diakses dihujung jari. Kita tidak perlu lagi pergi ke sesebuah tempat untuk mendapatkan informasi sebaliknya hanya perlu mencari maklumat-maklumat berkenaan di alam cyber sahaja dengan hanya menaip maklumat apa yang kita mahukan. :urnal-jurnal antarabangsa boleh diakses dengan cepat untuk memudahkan kita membuat rujukan semasa membuat tugasan, majalah-majalah serta buletin, dan pelbagai lagi bentuk bahan bacaan ilmuan dan pengetahuan dapat di capai dengan mudah dan pantas. Balaubagaimanapun, kita juga harus berhati-hati dalam memilih informasi yang diberikan. (da diantara informasi atau data yang diberikan tidak tepat dan ada juga berdasarkan daripada pendapat peribadi. :usteru, penting bagi seseorang indi'idu itu melihat kredibiliti penulis samada di dalam jurnal, blog dan laman sesa$ang. %ari segi penggunaan media cetak pula, tidak dinafikan masih ada segelintir khalayak yang suka mengumpul dan membuat koleksi-koleksi peribadi terutama sekali bahan-bahan bercetak yang melibatkan buku-buku, majalah serta jurnal. Minat membaca dan mengumpul bahan-bahan bercetak seperti ini bukan sahaja dapat membantu kita untuk membuat rujukan pada masa yang kita kehendaki tetapi juga menjadikan ianya sebagai satu hobi yang berharga.Selalunya, indi'idu-indi'idu yang tergolong dalam kelompok ini merupakan mereka yang gemar membaca.
13 | M u k a S u r a t

LANGKAH KESELAMATAN Sebagai langkah bagi membendung kebanjiran blog-blog yang berbaur fitnah, ancaman, ugutan serta yang boleh memba$a kepada kemudaratan sesebuah bangsa atau negara, Kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi %an Multimedia Malaysia (SKMM telah memantau ke$ujudan laman $eb-laman $eb serta blog yang boleh menjejaskan kestabilan dan memberi ancaman kepada pihak kerajaan, syarikat atau mana-mana pihak sekalipun. !asil daripada pemantauan yang dibuat oleh SKMM, beberapa buah blog dan laman sesa$ang dikenal pasti mengandungi unsurunsur hasutan dan jenayah. Sekatan daripada melayari laman sesa$ang seumpama ini perlu diambil oleh pihak SKMM agar isi kandungan yang terdapat didalamnya tidak terus disebarkan kepada orang lain yang sekaligus akan memberikan implikasi yang negatif kepada indi'idu dari negara luar sekiranya mereka membacanya. !al ini penting memandangkan pengaruh terhadap isi kandungan daripada internet sangat besar kepada masyarakat. Ke$ujudan #yber Security agency (M#S( misalnya yang ditubuhkan diba$ah kelolaan Kementerian Sains, Teknologi dan Ino'asi pada tahun *++@ ini bertindak sebagai 4usat Keselamatan Siber di Malaysia.(ntara perkhidmatan yang disediakan oleh MS#( ialah berkaitan tindak balas kecemasan siber, penyelidikan terhadap ancaman siber, pemantauan pematuhan dasar, pengurusan keselamatan dan amalan terbaik, latihan outreach serta jaminan keselamatan siber. %engan ke$ujudan laman $eb berbentuk hasutan dan lucah boleh memberikan implikasi yang buruk kepada negara.

14 | M u k a S u r a t

KESIMPULAN Isu komunikasi, teknologi dan media sememangnya tidak akan pernah menemui penghujungnya. Selagi mana ianya berkembang, selagi itulah masalah, krisis dan isu akan terus melanda masyarakat. Kerajaan tidak dapat menapis kandungan internet kerana ia telah termaktub dalam rang undang-undang jaminan yang dijanjikan oleh kerajaan Malaysia dengan syarikat-syarikat Koridor "aya Multimedia. Seksyen 0 (0 (kta Komunikasi dan Multimedia /??3 juga telah mengisytiharkan baha$a tiada satu pun peruntukkan di ba$ah akta tersebut membenarkan sebarang penapisan maklumat berlaku. (pa yang mustahak dalam menangani isu-isu yang $ujud ialah kebijaksanaan indi'idu dalam membuat sebarang tindakan. Kita harus melihat anjakan paradigma ini sebagai satu platform untuk kita meneroka bidang baru dan bukanlah menjadikan ianya sebagai satu bahana yang merosakkan minda dan pemikiran masyarakat. Isu ini tidak akan berhenti disini. Saya percaya baha$a selagi mana teknologi mendominasikan pemikiran manusia maka semakin banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku pada masa akan datang.Teknologi dunia yang semakin pesat membangun menjadikan dunia bertambah kecil dan sempit. %efinisi komunikasi, media dan teknologi pada hari ini mungkin tidak lagi rele'an digunapakai pada masa hadapan memandangkan bidang media ini memberikan kesan yang terlalu besar dan berkuasa dalam menga$al komuniti.

15 | M u k a S u r a t

RUJUKAN %r. Mokhtar Mohammad.( #ommunication :urnal)Globali ation and the new content through in!ormation technology"# $hreat%..ol. D 1o./ *++DE*++,.faculty of #ommunication and Media Studies, 6ni'ersiti Teknologi Mara. %ominick, :. (/??@ $he Dynamic o! Mass &ommunication. 1e$ &ork)Mc>ra$ !ill. %atoC Seri %r Mahathir -in Mohamad. Teks ucapan Majlis 4elancaran Kempen teknologi Maklumat (IT , (uditorium -esar (ngkasapuri Kuala 5umpur. // 7ctober /??2. -arber, -. (/??, . 'ihad vs. Mc(orld. 1e$ &ork) Times -ook. >ershon, ". ( (/??@ . $he transnational media corporation" Global messages and !ree market competition. Mah$ah, 1:) 5a$rence <rlbaum (ssociates "usni. Menyiasati ban)irnya program anak*anak di televisi . :urnal pemberdayaan Komunitas, Mei *++D, .olume 0, 1omor *, !alaman 3/-3@.

Bahyudi, 5, <li=abeth, /??@, +engaruh $, $erhadap +erkembangan 'iwa #nak, http)EE $$$ indomedia com.

16 | M u k a S u r a t