Anda di halaman 1dari 2

Pelan Taktikal PBSM 2012

Disediakan oleh Cik Jeya Sundari A/P Karpayah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MUARA 36100 BAGAN DATOH PELAN TAKTIKAL TAHUN 2012 BIDANG KOKURIKULUM PBSM
BIL PROGRAM OBJEKTIF
TANGGUNGJAWAB TEMPOH

KOS/ SUMBER

TOV

ETR

INDIKATOR PENCAPAIAN

1.

Program Latihan a) kawad kaki b)pertolongan cemas c) ujian bertulis

+.

!ursus pertolongan cemas dan kawad kaki

-. Perkhemahan

- Menggalakkan pelajar untuk melibatkan diri dalam aktiviti kawad kaki. - memberi pendedahan kepada pelajar mengenai aktivit pertolongan cemas dimana mereka boleh menggunakan semasa mebuat pertolongan cemas. - Menjemput pegawai dari luar untuk memberikan latihan. -Memberi pendedahan kepada pelajar tentang cara menolong orang )ang sakit )ang berada dalam kecemasan. - Memberi pendedahan kepada pelajar mengenai cara ( cara membuat kawad kaki. - ,ercadang menghantar pelajar ke luar untuk menghadiri !ursus. -Meningkatkan semangat pelajar dan juga motivasi dalam diri mereka.

Guru Penasihat dan A ! !elab

"eb -#eptembe r

$M 1%%

&%' pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti

#ekurang ( kurangn)a *%' pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti )ang dijalankan

Peratus Ahli-ahli memperoleh pengetahuan dan membantu pelajar )ang cedera di bilik kecemasan akan meningkat.

Guru Penasihat dan A ! Persatuan

Mac#eptember

$M-% .!/!0)

&%' pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti

#ekurang ( kurangn)a *%' pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti )ang dijalankan

Guru dapat men)ampaikan pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar dan rakan sejawat. 1engan iini dapat meningkatkan peratus ke2ahaman pelajar

Guru Penasihat dan A ! Persatuan

Mei atau un

!/!0

&%' pelajar dapat melibatkan

#ekurang ( kurangn)a *%' pelajar dapat

Ahli memperoleh ilmu dalam bidangpengurusan

Pelan Taktikal PBSM 2012 Perdana 0ni2orm 3. 0nit

Disediakan oleh Cik Jeya Sundari A/P Karpayah diri dalam aktiviti melibatkan diri dalam aktiviti )ang dijalankan #ekurang ( kurangn)a 5%' dapat melibatkan diri dalam aktiviti )ang dijalankan unit uni2orm

Petugas ,antu Mula .setiap aktiviti dan program sekolah)

-Menanam minat pelajar terhadap tugasan )ang mereka lakukan. - ,erpotensi untuk melibatkan diri secara langsung dalam program )ang dilaksanakan. -Memberi pendedahan kepada pelajar mengenai cara membuat kawad dengan lengkap dan berkesan.

Guru Penasihat dan A ! Persatuan

an4ovember

!/!0

&%' pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti

Meningkatkan Peratus pelajar )ang dapat memberi bantuan awal kepada atlet )ang cedera Meningkatkan peratus pelajar )ang terlibat dalam aktiviti kawad kaki.

6.

!awad !aki semasa !ejohanan ,alapan peringkat sekolah

Guru Penasihat dan A ! Persatuan

#eptember

&%' pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti

#ekurang ( kurangn)a *%' pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti )ang dijalankan

1isediakan oleh7

1isahkan oleh7

8888888888888.. . 9:A #041A$; A<P !A$PA:A=) !etua Guru Penasihat P,#M

8888888888888.. .$/GA:A= ,;4>; :0#/") Penolong !anan !okurikulum