Anda di halaman 1dari 27

Pembangunan : Penambahbaikan kurikulum Oleh Noor Azura binti Osman (GB120171) Mohd Faizullah bin Mohamed (GB120124) Universiti

Tun Hussein Onn Malaysia

Abstrak

Proses pendidikan melambangkan sesuatu yang dapat membina pengetahuan, sikap dan potensi untuk berjaya dalam kehidupan. Pendidikan mencerminkan sesuatu penentuan kepada kedudukan negara yang lebih tinggi dan kesejahteraannya kepada semua rakyat malaysia. Justeru, apabila kita bertanya pada diri kita sendiri mengenai sistem pendidikan yang kita inginkan, kita sebenarnya mempersoalkan ciri-ciri generasi muda yang ingin kita lahirkan untuk menyumbang kepada pembangunan Negara pada masa hadapan. Oleh itu, apabila berbicara mengenai pendidikan, kita sememangnya menaruh harapan untuk masa depan. Kurikulum adalah rancangan pembelajaran yang berlandaskan falsafah, visi dan misi pendidikan untuk melahirkan insan yang seimbang dan bersepadu. Rancangan pembelajaran mengandungi ciri-ciri dan struktur yang diterjemahkan ke dalam pengalaman belajar untuk pelajar dan pengalaman mengajar untuk guru bagi mentakrifkan kurikulum abad ke 21. Dalam era abad ke-21, masa depan dilihat sebagai sesuatu yang pantas berubah dan penuh dengan persaingan. Masa depan seolaholah terlalu hampir, malah kian mendekati tidak kira samada kita membincangkannya atau tidak mengendahkannya. Semua golongan harus sedar, inilah masanya bagi membangunkan pendidikan secara universal kerana jarak waktu dunia menjadi semakin kecil dan lebih berkait. Peredaran zaman penuh dengan cabaran menuntut satu proses tranformasi pendidikan yang boleh membangunkan generasi masa hadapan yang lebih mampan serta berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Kata kunci : transformasi, pembangunan, universal,kurikulum.

1.0

PENDAHULUAN

Transformasi Kurikulum Kebangsaan bertitik tolak daripada keputusan Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bil.6/2008 yang dipengerusikan oleh Y.B. Menteri Pelajaran pada 23 Mei 2008. Satu usaha penambahbaikan dalam sistem pendidikan negara terutamanya di peringkat sekolah rendah perlu dilaksanakan supaya kurikulum persekolahan memenuhi keperluan dan cabaran semasa serta akan datang. Sehubungan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah

melaksanakan satu kajian dan mendapati wujudnya keperluan untuk melakukan transformasi kurikulum sekolah rendah. Transformasi kurikulum sekolah rendah merupakan penyusunan semula dan penambahbaikan kurikulum persekolahan rendah sedia ada. Tujuan transformasi adalah untuk memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Fokus transformasi kurikulum persekolahan rendah adalah kepada kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M), sebaliknya mengambil kira kemahiran penaakulan, kreativiti dan inovasi, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) serta elemen keusahawanan. Dalam proses transformasi kurikulum persekolahan rendah, KPM telah melakukan penandaarasan dengan kurikulum persekolahan negara maju bagi memastikan kurikulum persekolahan kebangsaan yang dibangunkan setanding dengan pendidikan global. Di samping itu, KPM turut mendapatkan input daripada pelbagai pihak berkepentingan seperti Pertubuhan Bukan Kerajaan, industri, akademik dan ibu bapa. Berdasarkan kepada input-input tersebut maka konsep kurikulum persekolahan rendah berasaskan standard dibangunkan. Lanjutan daripada itu, konsep kurikulum persekolahan rendah mendapat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil.3/2009 pada 2 Oktober 2009. KPM membangunkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) berasaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum yang dibangunkan turut melibatkan kurikulum Pendidikan Khas. Bagi memastikan kurikulum tersebut mantap, pelaksanaan rintis telah dilakukan di sekolah rendah terpilih di seluruh negara. Sehubungan itu, proses pendidikan melambangkan sesuatu yang dapat membina pengetahuan, sikap dan potensi untuk berjaya dalam kehidupan. Pendidikan mencerminkan sesuatu penentuan kepada kedudukan negara yang lebih tinggi dan kesejahteraannya kepada semua rakyat malaysia. Justeru, apabila kita bertanya pada diri kita sendiri mengenai sistem pendidikan yang kita inginkan, kita sebenarnya mempersoalkan ciri-ciri generasi muda yang ingin kita lahirkan untuk menyumbang kepada pembangunan Negara pada masa hadapan. Justeru, kurikulum adalah rancangan pendidikan yang sentiasa mengalami perubahan. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, perancangan dan pembentukan kurikulum (khususnya KBSR dan KBSM) adalah didasari oleh falsafah dan matlamat pendidikan negara yang menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. Kurikulum atau pun skop kandungan sesuatu pelajaran adalah asas penting dalam sistem

pendidikan sesebuah negara. Sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun, Malaysia memerlukan suatu kurikulum yang kemas dan sesuai untuk mewujudkan sistem pendidikan yang dinamik serta selaras dengan cita-cita dan kehendak negara (Kamaruddin Haji Hussin, 1994).Perkembangan kurikulum tidak berlaku dengan sendiri tanpa sebab yang

mempengaruhinya. Ia berlaku sejajar dengan kemajuan masyarakat dan negara dan ia dianggap sebagai satu proses yang dinamik dan seimbang.

1.1

DEFINISI

Kurikulum berasal dari perkataan Latin yang merujuk kepada 'laluan dalam sesuatu pertandingan. Berdasarkan kepada konsep tersebut , perkataan kurikulum adalah berkait rapat dengan perkataaan 'laluan atau laluan-laluan'. Sehingga awal abad ke 20, kurikulum merujuk kepada kandungan dan bahan pembelajaran yang berkembang iaitu 'apa itu persekolahan'. Ahli progresif dan behaviouris pada lewat abad ke 19 dan abad ke 20 membincangkan tentang kurikulum dengan memasukkan unsur-unsur seperti kepelbagaian, keperluan masyarakatan dan strategistrategi pengajaran. Frank Bobbit (1918), dalam buku 'The Curriculum' menghuraikan kurikulum sebagai keseluruhan pengalaman, yang tak terarah dan terarah, terumpu kepada perkembangan kebolehan individu atau satu siri latihan pengalaman langsung secara sedar digunakan oleh sekolah untuk melengkap dan menyempurnakan pendedahannya. Konsep beliau menekankan kepada pemupukan perkembangan individu melalui segala pengalaman termasuk pengalaman yang dirancangkan oleh sekolah. John Dewey (1902, halaman 5) dalam bukunya 'The Child and The Curriculum' pula merujuk istilah kurikulum sebagai pengajian di sekolah dengan mengambil kira kandungan dari masa lampau hingga masa kini. Pembentukan kurikulum menekankan kepentingn dan keperluan masyarakat. Beliau selanjutnya menghuraikan konsep ini dalam bukunya 'Democracy and Education' (1916, halaman 125). Dewey menyatakan bahawa skema kurikulum harus mengambil kira penyesuaian pembelajaran dengan keperluan sesebuah komuniti; ia harus membuat pilihan dengan niat meningkatkan kehidupan yang dilalui supaya masa depan akan menjadi lebih baik dari masa lampau. Di sini, elemen rekonstruksionism social dapat dikesan dengan melihat kearah mana keperluan masyarakat diletakkan sebagai objektif utama, tanpa menafikan kepentingan individu. Menurut Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, dalam konteks Malaysia , kurikulum

boleh didefinisikan sebagai semua perancangan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah atau institusi pendidikan adalah untuk mencapai matlamat pendidikan. kurikulum mengandungi dua aspek: (a) (b) sukatan dan kandungan mata pelajaran dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran kurikulum seperti sukan, persatuan dan unit beruniform Selain itu, diantara lain definisi kurikulum adalah seperti berikut:

turutan pengalaman yang ditetapkan oleh sekolah untuk mendisiplinkan cara berfikir dan bertindak (Valiga, T & Magel, C., 2001)

isi kandungan dan proses formal dan tidak formal yang mana pelajar memperolehi ilmu dan kefahaman, mengembangkan kemahiran dan mengubah sikap serta menghargai dan mempelajari nilai-nilai murni di sekolah. (Doll, R. 1996)

pengalaman pembelajaran yang dirancang dan dibimbing serta hasil pembelajaran yang diinginkan, yang dibentuk secara sistematik dengan pembinaan semula ilmu dan pengalaman di sekolah, bagi pertumbuhan dalam hal kecekapan sosial peribadi secara berterusan dan bersungguh-sungguh kurikulum sekolah adalah satu siri peristiwa yang terancang yang bertujuan untuk memberi kesan pendidikan kepada murid di sekolah kurikulum seharusnya mempunyai matlamat awalan untuk dicapai, isi kandungan, proses dan pengalaman yang dipilih untuk memudahkan pembelajaran; tahap tanggungjawab yang perlu diambil oleh guru dan pelajar untuk pembelajaran; bagaimana dan dimana kurikulum dilaksanakan (Dillard & Laidig, 1998)

Sehubungan itu,mengikut Akta Pendidikan 1996; Pendidikan (Peraturan Kurikulum Kebangsaan) 1997 mendefinisikan Kurikulum Kebangsaan sebagai: 'program pendidikan yang merangkumi aktiviti kurikulum dan kokurikulum yang mencakupi semua ilmu pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, elemen budaya dan kepercayaan untuk membantu mengembangkan murid sepenuhnya dari aspek fizikal, rohani, mental dan emosi serta

memupuk dan memperkembangkan nilai murni yang diingini serta untuk menyebarkan ilmu pengetahuan'.

1.2

JENIS - JENIS KURIKULUM

Kurikulum formal ialah rancangan di mana aktiviti pembelajaran dijalankan supaya matlamat atau objektif pendidikan dan sekolah tercapai. Ia merupakan satu set dokumen untuk dilaksanakan. Ia mengandungi hal sebenar yang berlaku di bilik darjah dan apa yang telah disediakan dan dinilai. Setiap sekolah ada kurikulum terancang iaitu satu set objektif yang berstruktur dengan kandungan dan pengalaman belajar serta hasil yang dijangkakan. Ia merupakan rancangan eksplisit dan operasional yang dihasratkan, lazimnya dikelolakan mengikut mata pelajaran dan gred, di mana peranan guru didefinisikan dengan jelas (Ornstein, A.C. & Hunkins, F, 1983) manakala, kurikulum tersembunyi adalah sesuatu yang tidak terancang dan tidak formal. Ia mungkin disebut sebagai kurikulum tak rasmi atau terlindung atau tak formal. Kurikulum ini dikelolakan di luar konteks pengajaran rasmi. Ia merupakan perlakuan dan sikap yang dibawa ke dalam bilik darjah dan sekolah tanpa disedari dan disebut kerana tidak dinyatakan secara eksplisit. Ia terdiri dari peraturan tidak bertulis, konvokesyen, adat resam dan nilai budaya. Ia dibentuk oleh faktor-faktor seperti status sosio ekonomi dan latar belakang pengalaman guru dan murid.

1.3

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN KURIKULUM

(a) Falsafah Pendidikan Falsafah pendidikan negara memainkan peranan yang penting dalam mencorak sistem pendidikan di sesebuah negara, khususnya di Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan kita adalah seperti berikut: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai

kesejahteran diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara (PPK, 1988) Falsafah pendidikan negara mempunyai implikasi yang besar terhadap pembentukan kurikulum. KBSR dan KBSM adalah hasil perubahan yang diaspirasikan dalam Falsafah Pendidikan Negara. Antara perubahan-perubahan yang jelas terdapat dalam kedua-dua tersebut ialah sukatan pelajaran yang digubal memberi penekanan kepada aspek kesepaduan dan keseimbangan. Oleh itu konsep-konsep seperti penggabungjalinan (penyatuan kemahirankemahiran) dan penyerapan (penyatuan isi) sentiasa dititik beratkan. Penekanan baru diberikan kepada penerapan nilai-nilai murni. Ia seharusnya diserapkan dalam setiap mata pelajaran yang diajar di sekolah. Program pendidikan disusun agar dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Program pendidikan yang menitik beratkan pendidikan umum diperkenalkan, manakala penekanan terhadap pendidikan teknikal dan vokasional dan bahasa merentasi kurikulum diberikan. Selain itu juga pemupukan budaya keusahawanan dan budaya niaga, sains dan teknologi terus diberi penegasan manakala pengukuhan dan perluasan bahasa Melayu serta penguasaan bahasa Ingeeris ditingkatkan agar melahirkan individu yang berkeyakinan diri dan bersikap berdikari (Kamarudin, 1994).

(b) Kehendak Masyarakat Kurikulum digubal dan dilaksanakan mengikut kehendak dan desakan masyarakat. Masyarakat juga menentukan samada kurikulum itu sesuai atau pun tidak dengan kehendak mereka. Namun begitu bukanlah mudah untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat terhadap kurikulum dan sumbangannya pada budaya, lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang kompleks dan mengalami perubahan yang pesat. Penilaian atau kajian berterusan adalah diperlukan untuk memastikan matlamat dan kehendak masyarakat terhadap pendidikan benarbenar terlaksana. Misalnya dalam masyarakat industri, pendidikan harus mempunyai strategi terhadap ciri-ciri ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat tersebut. Masyarakat juga mengkehendaki murid-murid mempelajari kemahiran-kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira; konsep-konsep asas cara hidup masyarakat dari segi politik, sosial dan ekonomi; serta teknik-teknik asas untuk menyertai kehidupan sesuatu masyarakat, seperti

mengambil bahagian dalam perbincangan, kepimpinan dan pemikiran kritis dalam suatu sistem demokratik. KBSR telah digubal dengan tujuan untuk membolehkan murid-murid menguasai bahasa Melayu, kemahiran asas berbahasa seperti bertutur, membaca dan menulis, mengira, Bahasa Inggeris, membina dan memupuk akhlak yang mulia serta meningkatkan ilmu pengetahuan tentang manusia dan alam agar dapat bergaul dalam masyarakat serta memperkembangkan bakat dan daya kepimpinan.

(c) Faktor Politik Francis P. Hunkin (1987) dalam bukunya Curriculum Planning menyatakan bahawa Curriculum Development is also a political process. It requires dealing with people and their various power bases and their views of what makes for good education manakala Wiles Bondi (1989) dalam bukunya Curriculum Development: A Guide to Practice turut menjelaskan pengaruh politik dalam pembentukan dan perkembangan sesuatu kurikulum. Hal ini jelas menunjukkkan bahawa perkembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik, kerana setiap kali pucuk pimpinan sesebuah negara itu bertukar, maka setiap kali itulah kurikulum pendidikan akan dikaji semula. Kurikulum pendidikan menjadi saluran penting bagi setiap badan pemerintahan untuk menguatkan pengaruh mereka. Kerajaan

bertanggungjawab menetapkan Dasar Pendidikan Negara sejajar dengan hasrat pemerintah. Di Malaysia misalnya, ketika British berkuasa di negara ini, dasar pelajaran hanya bertujuan menjadikan anak-anak Melayu petani dan nelayan yang lebih baik daripada ibubapa mereka. Pihak British tidak langsung menitikberatkan perpaduan rakyat berbilang kaum di negara ini. Apabila negara mencapai kemerdekaan, Dasar Pelajaran Kebangsaan turut berkembang dan berubah. Dasar Pelajaran Kebangsaaan yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961 menitikberatkan aspek-aspek yang berkaitan dengan perpaduan negara dan penghasilan tenaga kerja. Melalui kurikulum Pendidikan disalurkan aktiviti-aktiviti yang boleh membentuk keperibadian dan perwatakan individu yang baik dan boleh membawa ke arah perpaduan. Sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya yang disyorkan oleh Penyata Razak 1956 dianggap sebagai salah satu asas sistem pendidikan kebangsaan bagi mewujudkan perpaduan negara itu.

(d) Faktor Pembangunan Negara Dan Perkembangan Dunia Perkembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. Negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statik. Oleh itu ia harus diubahsuai mengikut peredaran masa dan kemajuan sains dan teknologi. Menurut Hida Taba (1962), Technology has changed and is changing not only the face of the earth and the institutions of our society, but man itself. Makanya kenyataan di atas jelas menunjukkan bahawa perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang pesat pada kehidupan manusia di muka bumi ini. Oleh itu perkembangan kurikulum haruslah sejajar dengan pembangunan negara dan perkembangan dunia. Kandungan kurikulum pendidikan perlu menitikberatkan mata pelajaran sains dan kemahiran teknik atau vokasional kerana tenaga kerja yang mahir diperlukan dalam zaman yang berteknologi dan canggih ini (Ee Ah Meng, 1995).

(e) Faktor Perubahan Sosial Selain menjadi tempat menyalurkan pengetahuan dan melatih kemahiran akademik, sekolah juga merupakan agen sosial. Melalui pendidikan di sekolah, nilai-nilai sosial yang diperlukan dalam dan luar negara diserapkan. Dewasa ini masalah keruntuhan moral dan jenayah di kalangan remaja dan murid-murid semakin meningkat. Mereka terdedah dengan masalah penagihan dadah, minum minuman keras, merokok, pergaulan bebas dan melakukan perkaraperkara jenayah seperti mencuri, merompak, merogol dan sebagainya. Jika masalah ini tidak dibendung dengan segera, pastinya boleh merosakkan dan menghalang pembangunan negara. Menyedari hakikat ini, negara telah mewujudkan Falsafah Pendidikan Negara yang bertujuan memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dengan itu perkembangan kurikulum harus sejajar dengan perubahan sosial agar nilai-nilai murni dalam diri individu tidak pupus ditelan arus pembangunan (Mohammad Nor, 1990; Kamaruddin Hj. Husin, 1994).

(f) Faktor Perancang Dan Pelaksana Kurikulum Perubahan yang begitu pesat dalam masyarakat dan dunia membuat kurikulum hari ini perlu disesuaikan mengikut peredaran masa. Sehubungan dengan itu perancang kurikulum

bertanggungjawab menyemak semula dari masa ke semasa. Pengguguran, perubahan atau pertambahan terhadap kurikulum harus dilakukan mengikut peredaran masa, kehendak masyarakat dan kemajuan negara. Kita hidup dalam masyarakat yang berubah-ubah, iaitu pengetahuan baru sentiasa ditemui, sementara pengetahuan lama yang dibuktikan kurang tepat diperkemaskinikan. Masalah pertambahan pengetahuan yang banyak menimbulkan masalah pemilihan apa yang hendak dipelajari serta pertimbangan semula bagaimana pembelajaran harus berlaku. Dengan menyedari bahawa murid-murid harus disediakan untuk menyesuaikan diri dengan permintaan masyarakat yang cepat berubah, guru-guru dan perancang kurikulum harus menyemak semula apa yang mereka kemukakan kepada muridmurid (Kamaruddin Hj. Husin, 1994). Berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada pelaksana kurikulum, perancang harus sentiasa peka dengan perubahan yang timbul serta bersedia mencari penyelesaian dalam mengubah kurikulum. Perancang dan Pelaksana kurikulum merupakan orang yang penting dalam penggubalan atau pembentukan kurikulum

(g) Faktor Murid, Kehendak, Dan Keperluan Masyarakat Pelajar sebagai individu mempunyai kehendak dan keperluan asas yang melibatkan kehendak dan keperluan asas yang melibatkan keselamatan, kasih sayang, bermasyarakat dan kehendak penyempurnaan kendiri. Kurikulum yang akan dibentuk sewajarnya dapat memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran agar kehendak dan keperluannya sebagai murid dan individu dapat dipenuhi. Ini bermakna, kurikulum yang dibentuk akan menyediakan segala ilmu pengetahuan dan kemahiran yang merangsang perkembangan potensi mereka secara menyeluruh iaitu merangkumi intelek, jasmani, rohani dan sosial (Ee Ah Meng, 1995). Perancangan kurikulum yang baik sentiasa mengambil kira keperluan murid serta mampu memberi faedah secara menyeluruh. Ini bermakna faktor minat dan perkembangan individu dalam bidang kognitif, psikomotor dan afektif perlu difikirkan semasa membentuk kurikulum tersebut. Kajian hendaklah dilakukan terhadap keperluan individu, sekurang-kurangnya dari peringkat bayi hingga remaja. Hasilnya, segala keperluan tersebut dapat diserapkan ke dalam sistem pendidikan itu dan dilaksanakan di sekolah-sekolah dengan berkesan.

(h) Faktor Perkembangan Ilmu Dan Kepentingannya Masa yang berlalu turut membawa perubahan kepada masyarakat yang seterusnya menuntut mereka menerima pendidikan yang lebih sempurna selaras dengan keperluan kemajuan yang kian pesat. Ilmu yang bersifat dinamik menyebabkan ia sentiasa berkembang. Perkembangan ini disebarkan kepada masyarakat menerusi perancangan kurikulum yang lebih kemas dan sesuai dengan kehendak masyarakat dan negara. Penemuan baru dalam pelbagai bidang seperti perubatan, teknologi dan sebagainya menjadikan bidang itu terus berkembang. Perkembangan ini penting dalam pembentukan kurikulum supaya ia dapat dikemaskini dari masa ke semasa agar ilmu-ilmu baru ini dapat disalurkan kepada murid-murid bagi mengimbangi keperluan zaman. Selain itu, pengenalan ilmu atau bidang-bidang baru ke dalam pendidikan membantu meningkatkan taraf pendidikan itu sendiri. Contohnya, memperkenalkan ilmu pengurusan dan perhubungan ke dalam bidang pendidikan, khususnya ke dalam bidang kurikulum, meningkatkan lagi keberkesanan proses perkembangan kuriklum itu sendiri.

(i) Pengaruh Psikologi Pendidikan Teori disiplin mental yang berlandaskan konsep falsafah yang dimajukan oleh Plato dan Aristotle banyak mempengaruhi pengajaran aritmetik pada abad ke 19. Salah satu aspek disiplin mental yang penting ialah psikolgi fakulti. Psikologi Fakulti mempunyai pengaruh yang begitu kuat terhadap isu mengapa kurikulum dalam bidang kemahiran perlu dipelajari oleh kanak-kanak. Manakala ahli fahaman perkaitan menganggap pembelajaran sebagai pembinaan unit-unit kecil yang terdiri daripada rangkaian R-G untuk menghasilkan tingkah laku. Fahaman ini telah menghasilakn startegi pengajaran aritmatik kepada fakta dan kemahiran kecil untuk diajar dan dinilai secara berasingan. Kesan utama pendekatan ini terhadap sekolah ialah kurikulum dalam bidang kemahiran seperti matematik diajar sematamata dengan menggunakan teknik latih tubi (Nik Aziz Nik Pa, 1992).

1.4

CIRI-CIRI KURIKULUM

Fungsi kurikulum ialah sebagai alat atau media untuk mencapai matlamat dan tujuan pendidikan. Fungsi tersebut seharusnya mengandungi ciri-ciri yang dapat menyempurnakan perkembangan

dan pelaksanaan kurikulum secara berkesan. Ciri-ciri kurikulum pendidikan abad ke 21 adalah seperti berikut: (a) Bersifat futuristik, fleksibel, dinamik, responsif, holistik, dan bersepadu. (b) Berkonsepkan the personhood dan fokus kepada pendekatan humanistik. (c) Relevan dan koheran dengan keadaan semasa mengikut aliran pembangunan dan kemajuan teknologi. (d) Mengandungi elemen kemahiran berfikir kreatif, kritis menyelesaikan masalah dan berdaya saing. (e) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. inovatif serta berkebolehan

Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan berkualiti yang dapat menangani cabaran arus globalisasi, ledakan ilmu dan maklumat komunikasi tanpa sepadan. Insan yang berupaya merancang masa depan, mampu membuat pilihan yang bijak dan tepat, sesuai dengan budaya dan nilai sosial semasa. Justeru itu, suatu struktur perlu dibentuk bagi menyempurnakan perkembangan dan pelaksanaan ciri-ciri kurikulum pendidikan.

1.5

STRUKTUR KURIKULUM

Struktur kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponen a) tujuan, b) kandungan, c) kaedah, d) sumber dan maklumat, dan e) penilaian.

a)

Tujuan:

Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Tujuan kurikulum terbahagi kepada tiga aras iaitu; i) Tujuan Jangka Panjang - menggambarkan tujuan kehidupan yang diharapkan berdasarkan pada nilai yang diambil dari falsafah. Tujuan ini tiada kaitan secara langsung dengan tujuan mata pelajaran tetapi sebagai hala tuju setelah pelajar menyelesaikan alam persekolahannya. ii) Tujuan Jangka Sederhana yang merujuk kepada hasrat visi dan matlamat sekolah terhadap pencapaian dan kemajuan pelajar semasa berada di alam persekolahannya. iii). Tujuan Jangka Pendek - dikhususkan bagi mencapai pembelajaran dalam kelas. Tujuan kurikulum yang meliputi

aspek pengetahuan (kognitif), kemahiran (psikomotor), sikap (afektif) dan nilai-nilai yang diharapkan dapat dimiliki oleh pelajar bagi setiap mata pelajaran.

b)

Kandungan:

Kandungan kurikulum pendidikan menengah digubal berdasarkan mata pelajaran teras dan elektif. Mata pelajaran teras melibatkan bidang seperti a) komunikasi, b) matematik, sains dan teknologi, c) kerohanian, nilai dan sikap, dan d) perkembangan diri. Mata pelajaran elektif melibatkan pelbagai bidang ke arah pengkhususan atau alam pekerjaan.

c)

Kaedah:

Aspek penting terhadap pelaksanaan kurikulum dalam proses pembelajaran. Pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang oleh guru bagi membina dan mengukuhkan minat pelajar terhadap pembelajaran. Pelajar dibimbing supaya bersedia menerima pengajaran dan berupaya untuk meneruskan pembelajaran secara akses kendiri.

d)

Sumber dan maklumat:

Sumber pengurusan pengajaran dan pembelajaran serta sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti, bahan, dan bimbingan. Melibatkan sumber yang berkaitan dengan teknologi maklumat. Kemudahan seperti komputer, multi media, cekera padat dan lebuh raya maklumat seperti 'internet' perlu disediakan untuk digunakan semua pelajar di samping kemudahan dan peralatan pengajaran dan pembelajaran.

e)

Penilaian:

Kurikulum yang telah dibentuk dan dilaksana perlu dinilai bagi memastikan ianya sentiasa kemaskini bagi memenuhi keperluan semasa dan akan datang. Penilaian kurikulum boleh dilakukan secara berterusan melalui penilaian formatif dan pada peringkat akhir atau selesai sesuatu program melalui penilaian sumatif. Oleh kerana penilaian formatif dilakukan secara berterusan, perubahan-perubahan dan usaha penambahbaikan kepada kurikulum boleh dilakukan apabila perlu. Penilaian sumatif pula dilakukan pada peringkat akhir atau setelah selesai pelaksanaan sesuatu program untuk membolehkan keputusan dibuat untuk penambahbaikan seterusnya.

1.6

TRANSFORMASI KURIKULUM PENDIDIKAN

Kurikulum pendidikan telah dikaji semula dan Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia telah berusaha membangunkan satu bentuk kurikulum baharu yang lebih berpusatkan pelajar, memberikan peluang kepada pelajar untuk meneroka bidang ilmu akademik dengan lebih mendalam, dan kurikulum yang menyeronokkan. telah membangunkan blueprint Bahagian tersebut Transformasi Kurikulum Kebangsaan yang membawa

cadangan perubahan kepada konsep, bentuk, struktur dan operasi kurikulum persekolahan kebangsaan. Konsep kurikulum transformasi prasekolah dan sekolah rendah telah diluluskan oleh Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil.1/2008 pada 4 Ogos 2008. Transformasi kurikulum adalah proses melakukan suatu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. Menerusi transformasi ini,

elemen kreativiti dan inovasi, keusahawanan serta teknologi maklumat dan komunikasi diajar secara eksplisit kepada pelajar. Kurikulum ini adalah bertujuan untuk membentuk modal insan yang seimbang, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi supaya dapat menentukan corak

masyarakat dan profil bangsa sebagai warganegara Malaysia. Sejak tahun 2009, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mewar-warkan berita akan melaksanakan transformasi sistem pendidikan bagi meningkatkan kualiti akademik, kokurikulum dan pembangunan sahsiah pelajar. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia pada ketika itu Datuk Alimuddin Mohd. Dom berkata, transformasi tersebut akan melibatkan beberapa perubahan dari segi kandungan kurikulum dan sistem peperiksaan sekolah supaya menjadi lebih menarik dan seronok serta tidak membebankan pelajar. Beliau berkata; ''Kita nak wujudkan konsep 'pelajar berlari ke sekolah dan berjalan pulang ke rumah' sebagai menunjukkan betapa mereka seronok dan teruja untuk menimba ilmu di sekolah.'' Sehubungan itu, beliau menjelaskan bahawa

kurikulum transformasi ini juga akan melibatkan perubahan kepada sistem penilaian supaya tidak hanya berasaskan peperiksaan. Menurutnya, melalui sistem penilaian baharu itu, prestasi para pelajar akan dinilai sejak mereka berada di tahun satu lagi. Kini, Kementerian Pelajaran Malaysia memperkenalkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Kurikulum

Berasaskan Standard memberi penekanan kepada penguasaan literasi 4M (membaca, menulis, mengira dan menakul), kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat ICT (Information

Communication Technology), perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai bagi pelajar Tahap 1. Kurikulum bagi Tahap II, menekankan kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran 4M serta menguasai kemahiran yang lebih kompleks dalam ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai. Pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum tersebut adalah berasaskan bidang ilmu seperti yang terangkum dalam enam tunjang kurikulum. Enam tunjang kurikulum ialah; a) komunikasi, b) literasi sains dan teknologi, c) kemanusiaan, d) kerohanian, sikap dan nilai, e) fizikal dan estetika, dan f) keterampilan diri. Bagi aspek pentaksiran, Lembaga Peperiksaan Malaysia memperkenalkan Penilaian Berasaskan Sekolah berupa pentaksiran psikometrik, aktiviti jasmani dan kokurikulum. Pihak sekolah perlu merancang, membina, mentadbir, memeriksa dan menyediakan laporan mengenai pentaksiran dalam bentuk formatif dan sumatif. Lembaga Peperiksaan Malaysia masih mengendalikan sebahagian dari peperiksaan secara pusat bagi peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah, Penilaian Menengah Rendah, Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Tinggi Agama Malaysia dan Sijil Vokasional Malaysia.

1.7

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Segala maklumat berkaitan Kurikulum Standard Sekolah Rendah yang dibincangkan dalam penulisan ini adalah petikan asal dokumen dari Surat Pekeliling Ikhtisas bilangan 11 tahun 2010: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap Satu Mulai 2011. Dokumen Kurikulum Standard PraSekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah yang disediakan Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. Merujuk kepada surat pekeliling ikhtisas bilangan 11 bertarikh 14 Oktober 2010, tujuan surat pekeliling tersebut adalah untuk memaklumkan tentang pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) di semua sekolah rendah. Antara kandungan surat adalah seperti berikut: (a) Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) telah melalui proses transformasi. Kurikulum yang telah diperkukuh dan ditambah baik ini dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Mulai tahun 2011, KSSR akan dilaksanakan secara berperingkat bermula dengan Tahun 1. (b) Sehubungan itu, sekolah hendaklah menggunakan Dokumen Standard bagi setiap kurikulum di bawah KSSR yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia

(c) Jumlah masa yang diperuntukkan untuk pelaksanaan KSSR ialah 1380 minit seminggu (satu waktu pengajaran dan pembelajaran ialah 30 minit). Pihak sekolah perlu menyediakan jadual waktu persekolahan sepertimana peruntukan masa yang ditetapkan. (d) Pihak sekolah perlu memilih untuk melaksanakan sekurang-kurangnya satu bahasa dalam Modul Elektif mengikut kesediaan sekolah dalam aspek penyediaan guru, permintaan daripada murid serta prasarana sekolah.

1.7.1 Kurikulum Berasaskan Standard

Kurikulum transformasi sekolah rendah digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang pelajar patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Kurikulum berasaskan standard bertujuan untuk: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Memastikan semua pelajar melepasi standard yang ditetapkan. Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas. Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning). Mengatasi masalah pelajar keciciran dalam pembelajaran. Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah.

1.7.2 Bahan Kurikulum

Bahan kurikulum yang mempunyai dokumen yang mengandungi Standard Kandungan dan Standard Pembelajara, Buku teks pendekatan modular dan bahan sokongan seperti buku teks, bahan multimedia, buku panduan guru dan buku aktiviti bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran dijalankan seperti yang dihasratkan.

1.7.3 Pedagogi

Pedagogi yang bersesuaian dengan pelbagai jenis pendekatan dan kaedah seperti kemahiran berfikir,belajar cara belajar, aplikasi teori kecerdasan pelbagai, pembelajaran secara konstruktivisme, pembelajaran akses kendiri, penggunaan teknologi maklumat dan komuinikasi, pembelajaran masteri, pembelajaran secara konteksual dan pengajaran berasaskan masa depan.

1.7.4 Organisasi KSSR Tahap I dan Peruntukan Masa

KSSR mengandungi tiga modul iaitu Modul Asas Teras, Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. Modul Asas Teras merangkumi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Matematik, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Modul Asas Tema, terdiri daripada Dunia Sains dan Teknologi, Malaysia Negaraku serta Seni Visual dan Muzik. Modul Asas Elektif berupa pilihan bahasa iaitu; Bahasa Tamil, Bahasa Cina atau Bahasa Arab. Kurikulum berbentuk modular memberi peluang kepada semua pelajar melalui proses pembelajaran mengikut kemampuan sendiri. Modul tersebut bertujuan memupuk sikap bertanggungjawab terhadap pembelajaran kendiri menerusi aktiviti eksplorasi yang boleh menyerlahkan potensi pelajar.

1.8

CONTOH PENAMBAHBAIKAN KURIKULUM ( SUKATAN MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU )

1.8.1 Perancangan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu

Sukatan pelajaran ialah satu dokumen bertulis yang mengandungi satu program pengajaran dan pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Sukatan Pelajaran juga ialah bahan asas yang menerangkan rasional atau matlamat, objektif mata pelajaran tersebut, organisasi waktu, dan huraian sukatan. Sukatan pelajaran ini ditentukan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia disediakan untuk setiap darjah di peringkat KBSR dan untuk setiap tingkatan di peringkat KBSM, untuk jangka masa satu tahun persekolahan. Sesuatu sukatan pelajaran dibentuk berdasarkan kebolehan murid-murid yang sederhana bagi darjah atau

tingkatan berkenaan. Selain itu juga kandungan sukatan pelajaran pada sesuatu darjah atau tingkatan merupakan sambungan daripada kandungan sukatan pelajaran sebelumnya. Sukatan pelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, merupakan satu garis panduan untuk guru. Oleh yang demikian guru bebas menggunakan kepandaian mereka dalam menyampaikan isi kandungan. Walau bagaimanapun, kandungan dalam sukatan pelajaran yang diperuntukkan dalam satu tahun hendaklah dihabiskan dalam tahun tersebut. Setiap proses perancangan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran, adalah berpandukan sukatan pelajaran yang menjadi asas sistem pendidikan Malaysia.

1.8.2 Pembentukan Objektif Pelajaran Bahasa Melayu

Istilah objektif ini sering disamaertikan oleh sesetengah pihak sebagai tujuan, matlamat dan fungsi. Tetapi ada juga setengah-setengah golongan yang tidak bersetuju dengan pendirian di atas, lantas mereka membezakan pengertian objektif dengan tujuan, matlamat dan fungsi. Namun demikian, tiap-tiap golongan ada memberi hujah-hujah bagi menyokong pendirian mereka itu. Sebagai contoh, ada golongan yang membezakan pengertian objektif itu dengan mengemukakan pandangan bahawa tujuan itu adalah lebih besar atau umum daripada objektif yang sudah tentulah lebih khusus. Sementara matlamat pula merupakan perkara yang hendak dihasilkan dalam jangka masa panjang.

1.8.3 Penilaian Dalam Pembentukan Kurikulum Bahasa Melayu

Penilaian dan pengukuran dalam sesebuah kurikulum adalah tidak sama.

Dalam konsep

perkembangan kurikulum, penilaian merupakan suatu aspek yang teramat penting. Ia merupakan komponen terakhir yang berdasarkan objektif yang hendak dicapai. Walau bagaimanapun, ia juga bersifat menyeluruh, berterusan dan mempunyai matlamat tertentu.

1.8.4 Kandungan Kurikulum Bahasa Melayu

Penggunaan Bahasa Melayu yang semakin meluas sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara menekankan penguasaan dan penggunaan Bahasa Melayu

yang lebih bermutu. Pelajar-pelajar bukan sahaja perlu menguasai kecekapan berbahasa dan ketepatan berkomunikasi, tetapi juga perlu memahami sistem Bahasa Melayu yang mampu mengungkapkan segala bidang ilmu dan kegiatan harian selaras dengan fungsinya sebagai bahasa perpaduan rakyat, bahasa perhubungan utama dan bahasa ilmu pengetahuan, yang mencerminkan akal budi rakyat.

1.8.5 Kaedah Dalam Kurikulum Bahasa Melayu

Guru akan terlibat di dalam penggubalan, perlaksanaan dan pengubahsuaian sesuatu kurikulum secara langsung atau tidak langsung. Penglibatan guru dalam penggubalan dan perlaksanaan sesebuah kurikulum dilakukan di Pusat Perkembangna Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia atau di peringkat daerahpdaerah di setiap negeri. Di dalam usaha kementerian ke arah desentralisasi proses pendidikan, beberapa organisasi ditubuhkan di peringkat sekolah. Beberapa organisasi yang berkait rapat dengan pengelolaan kurikulum yang ditubuhkan termasuklah: i) Jawatankuasa Kurikulum Sekolah ii) Jawatankuasa Kokurikulum iii) Jawatankuasa Pusat Sumber iv) Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran v) Persatuan Mata Pelajaran

1.8.6 Reka Bentuk Kurikulum Dan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kini

Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu ini adalah terdiri daripada kecekapan berbahasa, aspek tatabahasa, peribahasa isi pelajaran dan strategi pengajaran. Kecekapan berbahasa yang dipusatkan kepada kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis hendaklah didasarkan kepada ketepatan tatabahasa dan penggunaan Bahasa Melayu baku.

1.8.7 Corak Organisasi Dan Rangka Kerja Bagi Membentuk Kurikulum Dan Penyebaran

Model pertama boleh dinamakan sebagai Model Terus iaitu aktiviti penyebarannya dilakukan sendiri oleh ahli-ahli atau pegawai Pusat Perkembangan Kurikulum. Interaksi di antara Pusat

Perkembangan Kurikulum dengan sekolah dan kumpulan ibu bapa adalah secara terus dan tidak melalui mana-mana kumpulan lain. Jadi segala maklumat yang perlu disampaikan kepada pihak sekolah termasuk para pengajar (dan para pelajarnya jikalau mungkin dan perlu) adalah dibuat oleh pihak Pusat Perkembangan Kurikulum. Demikianlah juga dengan penerangan kepada pihak ibu bapa. Seterusnya pihak sekolah dan pihak ibu bapa boleh pula memberi maklum balas mengenai kurikulum tersebut terus kepada Pusat Perkembangan Kurikulum. Dalam keadaan yang begini terdapatlah hubungan dua hala secara terus dan bersemuka antara pihak pembentuk kurikulum dan pihak yang akan melaksanakan atau mengajar kurikulum tersebut.

1.8.8 Perlaksanaan Kurikulum Dan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah

Di Malaysia, sukatan pelajaran untuk sesuatu peringkat persekolahan telah ditentukan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Bahagian inilah yang merancang, mengarah, menentu dan menilai kurikulum dari semasa ke semasa. Kepentingan mengadakan sukatan pelajaran yang sama di semua peringkat persekolahan sebenarnya telah dimulakan semenjak zaman Penyata Razak lagi. Pada masa tersebutlah Kementerian Pendidikan telah bekerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk menerbitkan buku-buku untuk dijadikan teks di sekolah. Kini, boleh dikatakan di Malaysia telah banyak penerbit buku dan pihak

Kementerian Pendidikan tidak menjadi masalah untuk berhubung dengan penerbit-penerbit tempatan untuk menyediakan buku-buku yang berkaitan, iaitu sesuai dengan kehendak sukatan pelajaran yang dikeluarkan oleh Pihak Kementerian Pendidikan. Di samping itu, pihak

Kementerian juga menyediakan buku Huraian Sukatan Pelajaran untuk mata-mata pelajaran tertentu bagi memudahkan guru-guru membuat persediaan mengajar.

1.9

CABARAN TERHADAP TRANSFORMASI PENDIDIKAN

Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan transformasi pendidikan dengan menyusun dan merancang untuk memperbaiki, memperkukuh, dan mempertingkatkan mutu pendidikan negara sesuai dengan pembangunan negara abad ke 21. Perubahan corak sistem pendidikan masa kini amat mencabar dari aspek peranan pendidikan serta persekitaran yang perlu dihadapi oleh

organisasi pendidikan di Malaysia. Berikut adalah baberapa cabaran dalam pelaksanaan transformasi pendidikan di Malaysia.

(i)

Pentadbir Pendidikan Kejayaan pelaksanaan tranformasi kurikulum banyak bergantung kepada bagaimana pentadbir pendidikan melibatkan seluruh organisasi dalam membuat keputusan, merancang, menilai dan melaksanakan program-program kurikulum baharu. Tranformasi dalam kurikulum merupakan salah satu aspek penting yang perlu diberi perhatian oleh pentadbir pendidikan. Walaubagaimanapun, pentadbir pendidikan adakalanya terpaksa berhadapan dengan beberapa cabaran yang berhubungkait dengan proses transformasi pendidikan. Antaranya sistem pendidikan Malaysia yang bersifat berpusat menyebabkan kebanyakan dasar dan perancangan digubal pada peringkat kementerian dan diturunkan ke sekolah. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, kebanyakan pentadbir dan guru tidak mempunyai pilihan melainkan terpaksa akur dengan dasar pendidikan yang ditetapkan. Tugas besar yang menanti pentadbir pendidikan (Guru Besar) adalah untuk menjayakan transformasi dan pembaharuan pendidikan bagi meningkatkan kualiti pendidikan negara. Senario ini menuntut para pentadbir pendidikan untuk memahami dasar dan wawasan pendidikan, memiliki kompeten dan menjiwai profesyen kepengetuaan. Cabarannya

adalah untuk menterjemahkan gagasan transformasi ke dalam tindakan melaksanakannya di sekolah. Usaha ini amat perlu bagi memastikan kelestarian kepimpinan dan kualiti serta kecemerlangan pendidikan terlaksana. Guru Besar dan sekolah perlu bersedia untuk melaksanakan tanggungjawab menterjemahkan segala aktiviti transformasi. Masyarakat sekolah perlu melakukan anjakan paradigma terhadap struktur Kurikulum Standard Sekolah Rendah.

(ii)

Paradigma Guru Dalam Menghadapi Transformasi Transformasi dalam kurikulum melibatkan sikap dan pemikiran guru. Persoalannya, sejauh manakah guru mempunyai pemikiran dan sikap yang positif terhadap sebarang usaha inovasi yang dirancang dan sejauh manakah dasar-dasar yang digubal dapat dihayati dan dilaksanakan dalam bilik darjah? Paradigma guru perlu diubah daripada menerima kepada mencipta atau mencari, ketaatan kepada komitmen, individu kepada

perkongsian, rutin kepada inovatif dan kreatif, reaktif kepada proaktif dan dari pasif kepada progresif. Persepsi umum guru bahawa setiap perubahan bermakna penambahan beban tugas dan tanggungjawab dalam pengajaran. Cabaran guru ialah menghayati dan menguasai struktur kurikulum dan pendekatan mengajar yang melibatkan pelajar menakul selain dari membaca, menulis dan mengira. Konsep pedagogi bestari mengutarakan pelbagai kaedah pengajaran berpusatkan pelajar seperti pembelajaran konstruktivisme, kontekstual dan pembelajaran masteri. Amalan pengajaran dan pembelajaran juga menjadi aspek penentu keberkesanan kurikulum. Tenaga pengajar mestilah mengadakan pengajaran dan pembelajaran yang terancang, menggunakan pelbagai teknik yang berpusatkan pelajar dan penilaian dijalankan berterusan ke atas amalan pengajaran dan pembelajaran. Globalisasi yang berasaskan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT),

pembangunan pendidikan mementingkan budaya dan penguasaan ICT di kalangan pelajar. Perubahan harus berlaku dalam sistem mengajar dan belajar di bilik-bilik darjah yang mana pendekatan konstruktivisme adalah digalakkan kerana ia dapat memupuk minat serta menggalakkan pelajar lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran di samping menerapkan amalan pembelajaran sepanjang hayat. Transformasi kurikulum menuntut guru kepelbagaian kepakaran. Guru perlu mantap dalam penguasaan pengetahuan kandungan pedagogi. Guru perlu kreatif dan inovatif dalam merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Justeru, guru perlu diberi latihan yang selaras dengan hasrat dan keperluan kurikulum Transformasi kurikulum kebangsaan akan mengubah persekitaran dan norma pendidikan berlaku di dalam dan luar bilik darjah. Peranan guru semakin ditekankan dalam pembentukan individu yang holistik sifatnya dan mencapai aspirasi dan hasrat pendidikan negara. Transformasi kurikulum menjadikan kurikulum kurang bersifat preskriptif tetapi menuntut kreativiti dan inovasi guru dalam menentukan bentuk dan kandungan pendidikan yang ingin disampaikan.

(iii)

Persekitaran Pembelajaran Isu kekangan ruang dan masa juga boleh menyukarkan usaha transformasi ke atas program KSSR. Bahan pengajaran dan pembelajaran juga menjadi salah satu faktor yang

menyumbang kepada keberkesanan kurikulum sekolah. Bahan pengajaran dan pembelajaran mestilah cukup, boleh digunakan, berasaskan teknologi seperti ICT dan juga bersifat mesra pengguna. Bahan ini biasanya disediakan oleh guru-guru untuk memberikan impak yang optimum dalam pengajaran mereka. Sekiranya bahan pengajaran dan pembelajaran ini berkesan ini akan menghasilkan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah menjadi lebih baik, pembelajaran yang menyeronokkan bagi pelajar serta meningkatkan kecemerlangan akademik.

(iv)

Penilaian Peperiksaan merupakan indikator mudah untuk melihat kejayaan atau kegagalan seseorang pelajar yang diukur kebolehannya berdasarkan tahap intelek sahaja, namun dengan pelaksanaan SPPK, pelajar dinilai dari semua aspek potensi dirinya. Konsep baharu penilaian adalah mengikut keupayaan pelajar dari segi kebolehan dan kecerdasan. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pelajaran Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dalam sidang akhbar pada 2 Februari 2010 menyatakan, Kementerian Pelajaran akan melakukan perubahan dalam kurikulum sekolah bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan tidak hanya berorientasikan peperiksaan. Menurut menteri berkenaan, aspek penerokaan ilmu diberi penekanan dengan lebih banyak tumpuan kepada pelajar dan bilik darjah, bukan lagi dominasi oleh guru dan mewujudkan sistem peperiksaan yang berkualiti. Sistem peperiksaan yang dibentuk bukan sahajaperlu menguji kebolehan akademik semata-mata tetapi keseluruhan aspek perkembangan dan kualiti serta potensi individu sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Aspek kognitif yang dinilai hendaklah menguji kebolehan pelajar dari segi pemikiran kritis, rasionaliti, logik, pertimbangan dan nilai, ketepatan fakta, penyelesaian masalah, aplikasi dan penilaian kendiri. Konsep penilaian berterusan dalam konteks sekolah perlu diambil kira sebagai kriteria keseluruhan dalam mengukur perkembangan seseorang pelajar.

1.10

ISU BERKAITAN PERLAKSANAAN PERUBAHAN KURIKULUM

Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan sesuatu inovasi kurikulum. Tanpa penglibatan guru secara aktif, matlamat kurikulum yang dirancang sukar untuk dicapai. Secara umumnya, penglibatan guru dalam proses pelaksanaan dan perubahan kurikulum di sekolah adalah berbeza-beza di samping pelbagai cabaran serta rintangan dalam

melaksanakannya secara berkesan. Antara halangan tersebut adalah sikap sesetengah guru yang sememangnya suka berkonfrontasi dengan pihak sekolah walaupun kemudahan yang diperlukan telah dipenuhi oleh pihak pentadbiran sekolah berkenaan. Dalam masa yang sama, pelaksanaan dan perubahan kurikulum juga menghadapi halangan berikutan wujudnya perasaan bimbang, konflik, rasa tidak tenteram dan kesukaran guru untuk menukar amalan sedia ada kepada amalan yang baru. Bahkan masih juga terdapat halangan daripada segi psikologi seperti ketidakyakinan dalam penggunaan alat-alat yang canggih termasuk alatan elektronik dan juga teknologi komputer dan telekomunikasi. Kewujudan dan kebimbangan terhadap perubahan kurikulum yang melibatkan penggunaan teknologi yang diistilahkan sebagai technophobia. Aspek komitmen guru untuk melaksanakan sesuatu inovasi di bilik darjah juga mempengaruhi sejauhmana penglibatan guru secaratotalsebagai agen transformasi kurikulum. Aspek, komitmen ini akan mempengaruhi persepsi guru terhadap pelaksanaan perubahan atau inovasi itu sendiri. Seterusnya, persepsi tersebut akan mempengaruhi pula sikap dan tingkah laku guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Walaupun terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan perubahan kurikulum ataupun inovasi kurikulum, sebagai sebuah negara yang sedang menuju era maju dan mempunyai wawasan ke arah mencapai tahap pendidikan bertaraf dunia, Malaysia terus memperkenaikan beberapainovasi kurikulum sekolah bagi mencapai matlamat tersebut. Antaranya seperti perlaksanaan Sekolah Bestari, Smart Lab, Projek Sekolah Net dan sebagainya. Namun begitu, banyak rintangan perlu dilalui dari segi pelaksanaannya terutama untuk mendapatkan sokongan dan komitmen guru. Guru-guru mungkin sedikit sebanyak merasa , kurang selesa dengan perubahan kurikulum dan inovasi yang diperkenalkan terutamanya yang melibatkan pengajaran dan ini akan mengubah peranan mereka dalam kelas. Dalam merealisasikan transformasi inovasi kurikulum di sekolah terdapat pelbagai cabaran yang terpaksa dihadapi bagi membolehkan pelaksanaannya dilaksanakan secara berkesan. Latar belakang demografi guru yang berbeza,

lokasi sekolah, keupayaan dan kemampuan guru dari segi motivasi, sikap, pengetahuan dan kemahiran bakal menentukan tahap kesediaan guru dalam melaksanakan inovasi kurikulum itu sendiri. Motivasi guru merupakan pembolehubah yang menjadi isu penting dalam pelaksanaan ,inovasi di sekolah. Kajian-kajian sebelum ini banyak merumuskan bahawa hasil kerja, kompetensi guru dan cara guru bertindakbalas terhadap amalan pendidikan mereka akan lebih berkesan jika tahap motivasi mereka adalah tinggi. Guru bermotivasi dalam konteks ini merujuk kepada pendidik yang mempunyai keupayaan yang tinggi dalam menyempurnakan tugassecara berkesan, berdaya saing, kreatif, positif dan menumpukan perhatian terhadap pencapaian matlamat pendidikan. Selain itu, guru bermotivasi tinggi akan sentiasa memiliki dorongan intrinsik dan ekstrinsik.yang membolehkan mereka dapat menghasilkan idea bernas serta sentiasa membantu organisasi sekolah tanpa mengira batas waktu. Persoalannya, adakah guru-guru mempunyai tahap motivasi yang mampu melonjakkan transformasi dan seterusnya

memperkasakan kurikulum secara total. Pandangan umum memperihalkan kebanyakan guru berasa kurang selesa terhadap pengenalan sesuatu perubahan dalam sistem kurikulum di sekolah kerana bimbang bahawa perubahan tersebut akan mengganggu keselesaan dan menjejaskan tugas serta peranan mereka sama ada secara atau tidak langsung khususnya yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini berlaku kerana pertambahan tugas guru ekoran pengenalan sesuatu inovasi akan membangkitkan tekanan emosi dalam kalangan sesetengah guru. Gangguan emosi dan tahap tekanan yang tinggi dipengaruhi oleh ketidakupayaan mereka untuk berdaya tindak ke atas inovasi tersebut. Sekiranya tekanan berlaku secara berterusan maka motivasi kerja guru akan terjejas dan berkemungkinan hubungan guru dengan murid dan sesama guru akan menjadi renggang. Akhirnya ini mungkin akan menjejaskan tahap perkembangan diri guru itu sendiri dan keberkesanan guru dalam melaksanakan tugasan seharian di sekolah. Proses perlaksanaan dan perubahan kurikulum juga harus dapat mengubah dan seterusmya membawa anjakan paradigma baru iaitu berubah daripada kecenderungan dalam proses pelaksanaannya daripada penekanan kepada aspek teknikal seperti penyediaan alatan dan latihan kepada aspek yang berkaitan dengan perkembangan tingkahlaku guru, norma, sikap dan perubahan budaya sekolah. Sekolah harus bersedia berubah mengikut zaman. Trend perubahan kurikulum di

Malaysia cukup pesat pada dekad-dekad mutakhir ini dan dijangka akan berterusan selari dengan perubahan kehendak pendidikan perdana dan global. Oleh yang demikian, warga pendidik tidak kira kedudukan dan di mana juga berada harus mengambil peluang ke arah memperkasakan

kurikulum di peringkat sekolah dan sekaligus mampu menjadikan sistem pendidikan kita duduk sarna rendah dan berdiri sarna tinggi di pentas pendidikan dunia.

2.0

PENUTUP

Kurikulum di Malaysia sentiasa mengalami perubahan dan perkembangan bagi membina dan meningkatkan kualiti kurikulum dalam sistem pendidikan negara. Kurikulum sentiasa digubal bagi membentuk kurikulum yang sesuai selaras dengan pembangunan negara. Di samping itu, penggubalan kurikulum di lakukan bagi menyeragamkan kurikulum yang di gunakan dalam sistem pendidikan. Hal ini berlaku apabila masyarakat mulai sedar tentang kepentingan sistem pendidikan masyarakat dan negara. Kurikulum digubal agar bersesuaian dengan tahap

perkembangan indidvidu supaya dapat merangsang pemikiran, membina sikap positif, meningkatkan kecerdasan dan kesihatan ke arah penyuburan optimum. Kurikulum di Malaysia berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. Kurikulum standard kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard

pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar, menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran persepadu, bertema, belajar melalui bermain, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009). Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita-cita murni dan unggul dengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan pelajar yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani serta menyediakan mereka untuk menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Dunia tanpa sempadan memaksa industri pendidikan di Malaysia melalui era transformasi yang sangat dirasai gelombangnya. Selain itu, perkembangan pendidikan di Malaysia yang semakin pesat ini adalah hasil daripada minat ibu bapa yang tinggi terhadap perkembangan pendidikan dan persekolahan anak-anak mereka baik di peringkat pra sekolah, pendidikan rendah, menengah dan juga di institusi pengajian tinggi. Kesedaran tersebut adalah implikasi

daripada kesedaran mengenai kepentingan pendidikan bagi memajukan diri dalam menghadapi cabaran kehidupan yang semakin sengit. Oleh itu, peranan-peranan daripada pentadbir pendidik, guru, dan pelajar itu sendiri amatlah penting bagi menghadapi transformasi dunia tanpa sempadan ini. Pihak perancang pendidikan perlu melihat isu-isu dan cabaran yang berbangkit secara menyeluruh dan komprehensif. Oleh hal demikian, malka kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuklah pembuat dasar, pelaksana, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan. Hal ini kerana, kurikulum baharu ini tidak akan memberi impak yang positif jika pihak-pihak tersebut tidak bekerjasama. Kementerian Pelajaran Malaysia secara berterusan menyemak kurikulum bagi memastikan pelaksanaan kurikulum di sekolah melengkapkan pelajar dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk menghadapi cabaran semasa dan masa depan. Struktur kurikulum disusun mengikut ciri-ciri kurikulum pendidikan abad ke 21 dan mengandungi komponen tujuan, kandungan, kaedah, sumber dan maklumat, dan penilaian yang tersusun dan rapi. Justeru itu, kurikulum mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan perlu dihayati dan perlu mematuhi pekeliling- pekeliling yang dikeluarkan Kementerian Pelajaran Malaysia supaya mata pelajaran tersebut tidak diabaikan. Dengan harapan yang tinggi, melalui mekanisme transformasi itu, lebih ramai pelajar yang bermutu, berilmu pengetahuan dan berdisiplin dapat dilahirkan menjelang tahun 2020. Produktiviti pelajar-pelajar ini memang amat diperlukan oleh negara menjelang 2020 untuk kemajuan negara yang lebih mantap.

RUJUKAN

Ee Ah Meng.(1995). Pendidikan Sebagai Satu Proses. Shah Alam: Fajar Bakti.Lumpur: Longman. Kamaruddin Hj. Husin.(1994). Asas Pendidikan III: Perkembangan dan Perlaksanaan Kurikulum. Kuala Lumpur. Longman Mohamed Nor(1990). Asas-Asas Pendidikan: Satu Pengenalan. Kuala Lumpur:. Mohd. Daud Hamzah(1995). Perkembangan Kurikulum Sekolah. Kuala Lumpur: DBP.Company. Taba. H. (1962). Curriculum Development - Theory & Practise. New York: Harcourt, Brace and World. Wiles. J. & Bondi. J.(1989). Curriculum Development: A Guide to Practice. Ohio: Merrill Publishing

Mohd. Daud Hamzah(1995). Penerokaan Teori Kurikulum. Kuala Lumpur: DBP. Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2010). Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tahun Satu Pendidikan Jasmani. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). Reka Bentuk Kurikulum. Kuala Lumpur: Pusat

Perkembangan Kurikulum. Laporan Jawatankuasa Kabinet. (1979). Mengkaji Pelaksanaan Dasar, Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Mohd Najib Abdul Razak. (1996). Seminar Keguruan Abad 21. Persidangan Pendidikan Nasional Ke-4, di Institut Aminuddin Baki Institut Perguruan Darulaman yang diadakan di Dewan Ibnu Khaldun, Institut Perguruan Darulaman pada 16 November,1996 Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001). Petikan Peraturan Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.