Anda di halaman 1dari 2

GCW

Gorontalo Corruption Watch

Jln.Limboto Raya 8 Telp/fax.043 !8"4#"0

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
Nomor Lampiran Perihal : 04/P : 1 (satu) berkas : Pemberitahuan Aksi Damai Penyampaian Pendapat Dimuka Umum

Kepada Yth; KAPOLDA METRO JAYA Di Jakarta Dengan hormat, Perkenankan, kami . an .. !elaku "etua !r!nta"! #!rrupti!n $at%h &' #$() an "oor inator #ksi Damai Pen$ampaian Pen apat i %uka &mum $ang beralamat i 'alan Limboto (a$a No.), Limboto, *orontalo engan ini men$ampaikan hal+ hal sebagai berikut : 1. !ehubungan engan telah itetapkann$a status hukum ! r. ,a el %uhamma sebagai -.(!#N*"# oleh "e/aksaan -inggi *orontalo terkait perkara Dugaan -in ak Pi ana "orupsi !isa Lebih Penggunaan #nggaran #P0D Propinsi *orontalo -ahun #nggaran 10012 1. 0ah3a -erpi ana lainn$a hukuman2 alam perkara a quo telah selesai men/alankan masa

4. 0ah3a guna men esak, memantau an memastikan terpenuhin$a rasa kea ilan an ter5iptan$a kepastian hukum, maka kami selaku pemerhati korupsi $ang tergabung i alam *67 bermaksu menggunakan hak kami sebagaimana iatur alam Pasal 1) . a$at (4) &&D 1849 /o. && No. 8 -ahun 188) tentang Pen$ampaian Pen apat i %uka &mum2 0er asarkan hal+hal tersebut iatas an guna memenuhi ketentuan Pasal 10 && No. 8 -ahun 188) tentang Pen$ampaian Pen apat i %uka &mum, maka engan ini kami beritahukan kepa a 0apak "apol a %etro 'a$a perihal ren5ana kegiatan aksi amai pen$ampaian pen apat imuka umum / emonstrasi $ang akan kami ilaksanakan pa a: *ari+Tan,,a" $aktu *a" ha" Lain - Ter"ampir.

Tempat+L!kasi Aksi &ntuk itu kami mohon ker/asama $ang baik engan pihak Pol a %etro '$a alam rangka pengamanan pelaksanaan kegiatan imaksu . #tas perhatian an ker/asama $ang baik sebelumn$a iu5apkan terima kasih. :ormat kami, ORO/TALO #ORRUPT0O/ $AT#* &' #$()

11111111111111111 KETUA

111111111111111111 KOORD0/ATOR AK20

Tembusan 1. "apol a %etro 'a$a. 1. "apol a *orontalo. 4. "e/aksaan #gung (epublik ;n onesia. 4. "e/aksaan -inggi *orontalo. 9. "etua Penga ilan # :o5 -;P;"<( Propinsi *orontalo. =. *ubernur Pro>insi *orontalo. ?. De3an Per3akilan (ak$at Daerah Propinsi *orontalo. ). "<%N#! :#% (epublik ;n onesia. 8. DPP Partai *olongan "ar$a. 10. !eluruh Pimpinan %e ia 6etak an .lekrtronik i ;n onesia.