MAKLUMAT RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM Maklumat untuk semasa praktikum

1. Memastikan perkara-perkara yang perlu ada dikalangan guru pelatih semasa menjalani Pengajaran dan pembelajaran:

i. ii. iii. iv.

Buku Rancangan Pengajaran yang dikeluarkan oleh Universiti. (dalam bentuk fail) Buku Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSM terbitan PPK 2000 Buku Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual terbitan PPK /DBP 2003 Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Visual terbitan PPK 2002

2. Rancangan Pelajaran Tahunan Guru pelatih sewajarnya menyediakan rancangan pelajaran tahunan Pendidikan Seni Visual KBSR. Kebiasaannya pihak panitia Pendidikan Seni Visual telah pun menyediakan rancangan tahunan tersebut. Guru Pelatih perlu selitkan salinan rancangan tahunan di dalam buku rancangan pelajaran. 3. Rancangan Mingguan (Selama minggu praktikum) Guru Pelatih perlu menyediakan rancangan mingguan selama minggu praktikum berdasarkan rancangan tahunan yang disediakan. Rancangan ini penting untuk Penyelia menyemak kesesuaian pengajaran tahunan dan harian selama pelatih menjalankan praktikum. 4. Rancangan Pengajaran Harian. Guru Pelatih perlu menyediakan rancangan harian mengikut format yang telah ditentukan. Bagi guru pelatih yang mengajar pendidikan seni visual, rancangan harian perlu selaras dengan kehendak Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSM Kementerian Pelajaran yang menekan beberapa perkara berikut: i. Berpandukan Pelajaran; Strategi pengajaran yang dicadangkan oleh Kementerian

‘…strategi Pengajaran dan pembelajaran seperti Teori Kecerdasan Pelbagai, Kajian Masa Depan, Pembelajaran Kontektual, Konstruktivisme, Pembelajaran Akses Kendiri, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT), Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif, Belajar Cara Belajar dan Pembelajaran Masteri adalah selaras dengan visi dan misi Pendidikan Negara….’ ( PPK, Huraian sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual, 2003)

ii.

Memastikan aktiviti pembelajaran berlaku mengikut aras seperti berikut: Aras Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aktiviti Pembelajaran Pemahaman yang jelas tentang konsep, fungsi dan penghayatan Penggunaan alat, bahan dan teknik yang sesuai untuk penghasilan bahan Aktiviti di aras ini melibatkan peningkatan penghasilan bahan yang berkualiti, kreatif serta mampu membuat

Format rancangan pengajaran harian/ hassan/05

1

iii.

kritikan. Berpandukan format latihan mengajar seperti contoh berikut:
Tarikh Hari Waktu Masa Mata Pelajaran Tingkatan Bilangan Pelajar Bidang Unit Pembelajaran Tajuk/ Tema Objektif Hasil Pembelajaran : 25 Januari 2009 : : 2 waktu : 1 jam 20 minit : Pendidikan Seni Visual : 1 Amanah : 30 orang : Seni halus : Lukisan teknik garisan selari : Alam Sekitar Di akhir pembelajaran, murid dapat:

Objektif dalam bentuk ‘eksplisit’ ditulis agar penyelia dapat menilai pada akhir pelajaran adakah pelajar dapat capai apa yang dipelajari

1. 2.
3.

Menghasilkan lukisan bunga dengan aplikasi teknik garisan selari. Boleh menggunakan cara betul alat dan bahan melalui teknik garisan selari Boleh menghasilkan lukisan sekurang-kurangnya 70 % dapat menghasilkan lukisan teknik garisan selari dengan baik. Pelajar telah belajar garisan melalui bidang asas seni reka Pelajar telah pun melihat objek alam sekitar Pelajar telah menggunakan bahan pencil semasa aktiviti pendidikan seni visual. Mengenal tumbuh-tumbuhan dalam bidang Sains Jenis-jenis garisan dalam asas seni reka Menjanakan idea, membuat gambaran mental, menilai. Kerjasama dalam menghasilkan lukisan Ketekunan dalam pengkaryaan Sentiasa menghargai keindahan ciptaan Tuhan Pencil, pemadam, kertas lukisan Buku Sumber Guru ms: Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Alat, BBM dan Catatan Aktiviti Guru Aktiviti Murid Guru • Mainan kotok • Radio menghadiahkan beracun • Tape bunga ros kepada • Murid diberi lagu pelajar yang hadiah selepas • Bunga menjawab soalan menjawab ros yang dikemukakan soalan guru. Aktiviti Guru adalah pemilihan kaedah dalam P&P

Pengetahuan sedia ada:

• • •

Penggabungjalinan Kemahiran: KBKK: Nilai:

• •


• • • •

Alat / Bahan dan Sumber: Set Induksi boleh berlaku pada awal atau pertengahan P & P. Untuk menimbulkan rangsangan pembelajaran

Langkah / Masa Set Induksi ( 5 minit )

Isi Kandungan Permainan kotak beracun dengan iringan muzik •

Aras digunakan untuk menentukan pembelajaran berlaku secara terancang dan mengikut turutan

Format rancangan pengajaran harian/ hassan/05

2

Langkah 1 Aras 1: Mengumpul (15 minit) maklumat, pemahaman konsep dan penghayatan • • • Jenis Garisan Fungsi garisan Kesan garisan

Guru menerangkan jenis-jenis garisan dan fungsi garisan Guru menunjukkan beberapa lukisan yang menggunakan garisan Menyoal jawab dengan pelajar mengenai garisan

Pelajar mendengar sambil bersoal jawab Menjawab soalan dari guru

• •

Langkah-langkah boleh berlaku hingga langkah 4 atau 5. Bergantung pemberatan pembelajaran Langkah 2 (20 minit ) Langkah 3 ( 30 minit) Penutup (10 minit)

Carta jenis garisan Lukisa n yang mengg unakan garisan

Penutup perlu dilihat seperti tulisan objektif tingkah laku

• • • •

Penutup Penilaian Apresiasi rumusan

Guru memilih beberapa karya pelajar dan pamer di hadapan kelas Guru meminta beberapa pelajar membuat penilaian dengan bercerita

• •

Pelajar berhenti melukis Mempamerkan karya di hadapan kelas Membuat apresiasi karya.

Refleksi Guru pelatih: (menyatakan kesan pembelajaran berlaku sama ada baik atau terdapat masalah dalam p & p. Catatan Guru Pembimbing: Catatan Pensyarah Penyelia: Nota: Format Rancangan ini adalah contoh dan bergantung pada keperluan pengajaran dan pembelajaran. Format yang ditulis ini adalah merupakan panduan dan telah disesuaikan dengan keperluan strategi P & P dikemukakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia.

Format rancangan pengajaran harian/ hassan/05

3