Anda di halaman 1dari 101

1 RM÷t{e þçŒftuþ

RÂM‚÷tnt‚u Vw™q™ fe ‚Mne÷ ft RhtŒn


nfe{w÷ WB{‚ nÍh‚ {ð÷t™t y~hV y÷e Útt™ðe hñ‚wÕ÷tn y÷in™u RþtoŒ Vh{tÞt fu
{uht rŒ÷ [tn‚t ni fu ‚{t{ W÷q{-ð-Vw™q™ fe ¾tË RÂM‚÷tnt‚ ftu r™ntÞ‚ ytËt™ fh fu WŒqo {U r÷¾
rŒÞt òyu rsË Ëu yuf yt{ ytŒ{e ¼e RÂM‚÷tnt‚ ftu Ë{Í™u ÷„u.({wVr‚Þu yt’Í{ …trfM‚t™
nÍh‚ {ð÷t™t {wnB{Œ þVey Ëtnƒ fe {w-h¥tƒn {òr÷Ëu nfe{w÷ WB{‚ {y {ÕVqÍt‚ ËVnt
™kƒh : 65)
2 RM÷t{e þçŒftuþ
rƒÂM{Õ÷trnh hñtr™h hne{ swytu ‘yfeŒn’.
* su™t …h {t™ðe™u áZ rðïtË y™u Ëk…qýo
yy-{t÷ ©Øt ntuÞ yu ðtM‚rðõ‚t.
1.(þtÂçŒf yÚto ) “y{÷”™wk ƒnwð[™. swytu : “RM÷t{e yftRŒ” y™u
ft{tu, f{tuo. swytu : “E{t™ fu ysTÍty” y™u
swytu : “rË-V‚u E{t™u {wß{÷” y™u
yy-{t÷u {wfŠhƒt swytu : “rËV‚u E{t™u {w-VMË÷”.
1.(þtÂçŒf yÚto ) ™ÍŒefe™t y{÷tu, yfeŒn
r™fx‚t™t f]íÞtu, r™fx‚t …t{ðt™t f{tuo. 1. (þtÂçŒf yÚto ) áZ rðïtË y™u Ëk…ý
q o
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)su{™t ðzu Œh„tnu ©Øt.
R÷tne{tk r™fx‚t «tó ÚttÞ yuðt f{tuo(y{÷tu)™u 2. Œe™ y™u {ÍTnƒ™t yu áÂüftuýtu y™u
yy-{t÷u {wfŠhƒt fnuðt{tk ytðu Au.(RþtoŒt‚u yr¼„{tu su™t …h {t™ðe áZ hnu.
{wsrvŒ yÕVu Ët™e …t™t ™kƒh : 26) 3. {t™ðe™t y{÷tu(f{tuo) y™u htu®sŒt
yy-{t÷u ËÂGÞyn ftÞtuo ‚u™t yfeŒn «{týu ntuÞ Au. yfeŒn™wk
WŒtnhý ƒes suðwk Au y™u y{÷ yu ƒes{tkÚte
1.(þtÂçŒf yÚto ) ¾htƒ y{÷tu, ƒŒ
Q„‚wk Atuz Au. ÞtŒ ht¾ðwk òuEyu fu ¾t{eÞwõ‚
y{÷tu, ƒwht ft{tu, fwf{tuo, „w™trn‚ f]íÞtu. ƒes{tkÚte MðMÚt Atuz fŒtr… Q„e þfu ™rn.
yy-{t÷u Mðt÷unt yÕ÷tn ‚yt÷t™t ™ƒeytuyu Ëðo«Út{
1.(þtÂçŒf yÚto ) Ëthtk ft{tu, ™uf ftu{tu™t yfeŒtytu™e ËwÄthýt «íÞu æÞt™ ytÃÞwk.
y{÷tu, Ëwf{tuo. yfe{
yy-÷ty 1. (þtÂçŒf yÚto) Ëk‚t™ ™ Út‚wk ntuÞ
1.(þtÂçŒf yÚto ) ƒw÷kŒ fhðwk ‚u. ‚uðe Mºte, ðtkÍ, ðtkÍýe, ðkæÞt.
yy-÷tyu fr÷-{‚wÕ÷tn yfe{wË Ë÷t‚
1. (þtÂçŒf yÚto) ™{tÍ™e MÚtt…™t
fhtu.
1.(þtÂçŒf yÚto ) yÕ÷tn ‚yt÷t™tu yfe{wË Ë÷tn
fÕ{tu ƒw÷kŒ fhðwk ‚u, 1. (þtÂçŒf yÚto) ™{tÍ™e MÚtt…™t
2. (÷tûtrýf yÚto) yÕ÷tn™tu fÕ{tu fhtu.
yux÷u fu Œe™u RM÷t{™tu Wvu~Þ ƒw÷kŒ fhðtu ‚u, Œe™u
n¬ yux÷u fu Œe™u RM÷t{™t «[th-«Ëth™wk ft{.
y-f-ƒn
1. (þtÂçŒf yÚto)
yRB{n
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
1. (þtÂçŒf yÚto ) “R{t{”™wk ƒnw
ð[™. swytu “R{t{”. yõƒh
yftRŒ 1. (þtÂçŒf yÚto) ËtiÚte {nt™, ËtiÚte
1. (þtÂçŒf yÚto ) yfeŒn™wk ƒnwð[™, {tuxtu. Ëðtuoå[ ntuvt y™u MÚtt™ðt¤tu.
RM÷t{e þçŒftuþ
3 RM÷t{e þçŒftuþ
2. (RM÷t{e ËkŒ¼o) swytu ‘yÕ÷tnw [~{yu ytk Œh r{Þt™u òk
yõƒh’ ‚hsw{tu : ƒeò «fth™e Ë{s(ƒwÂØ fu
y¬÷) n¬ ‚yt÷t™tu R™t{ Au su™tu {q¤ Mºttu‚
yõƒhe nßs ytí{t™e ykŒh ntuÞ Au. swytu “yõËt{u yõ÷”.
1.(þtÂçŒf yÚto )ËtiÚte {tuxe nßs. (r{VT‚tnw÷ W÷q{ þnuo {M™rðÞu {ð÷t™t Y{ ¼t„
swytu “nßsu yõƒh”. : 11, …t™t ™kƒh 296)
yfT-hƒ yõËt{
1. (þtÂçŒf yÚto ) ð]Âùf htrþ, “rfM{”™wk ƒnwð[™.swytu “rfM{”.
Scorpio.
yõËt{u yõ÷
yõ÷u fMƒe (1) (þtÂçŒf yÚto ) y¬÷™t «fthtuu,
(1) (þtÂçŒf yÚto ) yŠs‚ ƒwÂØ, Mð ƒwÂØ™t «tfhtu, Ë{s™t «fthtu.
{nu™‚u «tó fhu÷e y¬÷ fu Ë{s (2)(ËkŒ¼o) y¬÷™t ƒu «fthtu Au : (1)
(2)(Ëk Œ ¼o k ) nÍh‚ {ð÷t™t Y{ yõ÷u f˃e su™u yõ÷u {wõ˃e …ý fnuðt{tk ytðu
y÷irnhoñn {M™rðÞu {t’™ðe{tk Vh{tðu Au fu, Au. y™u(2) yõ÷u ðnTƒe. swytu “yõ÷u f˃e ”
yõ÷ Œq yõ÷ yM‚ yÔð÷ {wõ˃e y™u swytu “yõ÷u ðnTƒe.”(r{VT‚tnw÷ W÷q{ þnuo
fu Œh yt{tuÍe [q Œh {õ‚ƒ ˃e {M™rðÞu {ð÷t™t Y{ ¼t„ : 11, …t™t ™kƒh
yÍ rf‚tƒtu QM‚tŒtu rV¢tu rÍ¢ 296)
yÍ {yt™e ðÍ W÷q{u ¾qƒtu ƒfh yõËt{u nßs
‚hsw{tu : Ë{s(ƒwÂØ fu y¬÷)™t ƒu
«fthtu Au …nu÷e yõ÷u {wf˃e (su™u yõ÷u f˃e “nßs™t «fthtu.”
…ý fnuðt{tk ytðu Au) su™u ‚{u yuðe he‚u {u¤ðtu nßs™t ºtý «fthtu Au :
Atu suðe he‚u ƒt¤f {ÿuËt{tk …wM‚f™t yÇÞtËÚte, (1) nßsu RVThtŒ.swytu ‘nßsu RVThtŒ’
rþûtf™t rþûtýÚte y™u ¾wŒ …tu‚t™t ®[‚™-{™™ (2) nßsu rfht™.swytu ‘nßsu rfht™’
y™u MðtæÞtÞ ‚Útt …w™htð‚o™ îtht þçŒtu™t yÚto™wk (3) nßsu ‚-{¥ttuy.swytu ‘nßsu ‚-{¥ttuy’
¿tt™ {u¤ðu Au ‚Œw…htk‚ yLÞ W{Œt y™u ‚tòk ¿tt™ yÏ‚ƒ
{u¤ðu Au. (r{VT‚tnw÷ W÷q{ þnuo {M™rðÞu {ð÷t™t 1. (þtÂçŒf yÚto ) {tuxtu ¾‚eƒ, W{Œt
Y{ ¼t„ : 11, …t™t ™kƒh 296) ¾w‚ƒtu yt…™th, (Vhnk„u ytr{hn …t™t ™kƒh :
yõ÷u {wf˃e 43) ËhË «ð[™ fh™th, ©uc ðõ‚t.

swytu “yõ÷u f˃e” ys{


yõ÷u ðnTƒe
1. (þtÂçŒf yÚto) rƒ™ ythƒ Œuþtu,
(1) (þtÂçŒf yÚto ) yÕ÷tn ‚yt÷t™e Eht™, ‚qht™ ð„uhu.
ƒÂûtË Y…u {¤u÷ ƒwÂØ fu Ë{s. 2. (þtÂçŒf yÚto) …tXâðM‚w fu ÷¾tý{tk
(2)(Ëk Œ ¼o k ) nÍh‚ {ð÷t™t Y{ rƒLŒw y tu ( ™w õ ‚t) yÚtðt {tºttytu ( yt’htƒ)
y÷irnhoñn {M™rðÞu {t’™ðe{tk Vh{tðu Au fu,
÷„tzðt. (Vhnk„u ytr{hn : 324)
yõ÷u Œe„h ƒÂÏþþu ÞÍŒtk ƒwðŒ
4 RM÷t{e þçŒftuþ
yßðn yÕ÷tnw yõƒh -[th ð¾‚
y~nŒw y÷ ÷t R÷t-n RÕ÷Õ÷tn - ƒu ð¾‚
1.{Œe™t {w™Ôðht™e ¾sqhtu{tk™e yuf
y~nŒw y™-™ {wnB{Œh hËq÷wÕ÷tn - ƒu ð¾‚
¾sqh Au.
nGÞ y-÷Ë Ë÷tn - ƒu ð¾‚
2.yu™t rð»tu ™-ƒðe Vh{t™ Au fu yßðn
nGÞ y-÷÷ V÷tn - ƒu ð¾‚
sÒt‚{tkÚte Au. y™u ‚u …t„÷…ýt y™u Íuh™wk {thý
yË Ë÷t‚w ¾ihw{ r{-™™ ™ti{ - ƒu ð¾‚
Au. (Rç™u {tsn : …]c-255)
yÕ÷tnw yõƒh - ƒu ð¾‚
yÍt™
÷t R÷t-n RÕ÷Õ÷tn - yuf ð¾‚
(1) (þtÂçŒf yÚto ) ƒtk„, yðts, ™{tÍ
{txu ƒtu÷tððt™tu …tufth.(Vhnk„u ytr{hn : 24) yÍe{‚
(2) s{ty‚ ËtÚtu™e ™{tÍu {txuu ÷tuftu™u 1. (þtÂçŒf yÚto) fMŒ, RhtŒtu.
yufXt fhðt™t nu‚wËh y-hƒe ¼t»tt™t fux÷tf 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)ƒkŒtu su™tu
rðþu»t þçŒtu îtht fhðt{tk ytð‚t …tufth™u yÍt™ {wfÂÕ÷V Au ‚u nwõ{u yM÷e.(n{the ™{tÍ : 33)
fnu Au. (rVõnu RM÷t{e : 118)
(3) yÍt™™t þçŒtu yt «{týu Au :
yÍTfth
yÕ÷tnw yõƒh - [th 𾂠1. (þtÂçŒf yÚto) rÍ¢™wk ƒnwð[™, ÞtŒ
y~nŒw y÷ ÷t R÷t-n RÕ÷Õ÷tn - ƒu 𾂠fhðwk ‚u.
y~nŒw y™-™ {wnB{Œh hËq÷wÕ÷tn - ƒu 𾂠2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yÕ÷tn™e
nGÞ y-÷Ë Ë÷tn - ƒu 𾂠ÞtŒ, ‚Mƒen, ‚nT÷e÷, ™{tÍ ð„uhu suðt ft{tuÚte
nGÞ y-÷÷ V÷tn - ƒu 𾂠yÕ÷tn™u ÞtŒ fhðwk ‚u.
yÕ÷tnw yõƒh - ƒu ð¾‚
÷t R÷t-n RÕ÷Õ÷tn -yuf ð¾‚
y‚ ‚rnGÞt‚
1. (þtÂçŒf yÚto) ‘‚rnGÞ‚’™wk ƒnwð[™.
yÍt™u Ët™e Ë÷t{.
(1) (þtÂçŒf yÚto ) ƒeS ƒtk„, ƒeS 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)ƒu y™u [th
yÍt™, ™{tÍ {txu ƒtu÷tððt™tu ƒeòu …tufth. hfTy t‚ðt¤e ™{tÍtu { tk ƒeS y™u [tu Ú te
(2)(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) sw{y w n™t hfTy‚tu{tk y™u ºtý hfTyt‚ðt¤e ™{tÍtu{tk ƒeS
rŒðËu ¾wíƒtu þY Út‚tk …nu÷tk yt…ðt{tk ytð‚e y™u ºteS hfTy ‚{tk …Zðt{tk ytð‚e ¾tË
ƒeS yÍt™. Ë÷t{™t þçŒtu fu su™u ‘‚-þnTnwŒ’ …ý fnuðt{tk
ytðu Au. swytu ‘‚-þnTnwŒ’
yÍt™u VsTh
y‚ ‚rnGÞt‚w r÷Õ÷trn ðË Ë-÷ðt‚w
(1) (þtÂçŒf yÚto ) Vsh™e ™{tÍ {txu™e ð‚ ‚ÂGÞƒt‚w yË Ë÷t{w y÷i-f yGÞwn™
yÍt™. ™rƒGÞw ð hñ‚wÕ÷trn ð-ƒ-hft‚wnq yË Ë÷t{w
(2)(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) Vsh™e y÷i™t ð y÷t RƒtrŒÕ÷trnË Mðtr÷ne™.
™{tÍ yt{ ‚tu yLÞ ™{tÍtu™e yÍt™ suðe s y~nŒw y÷ ÷t R÷t-n RÕ÷Õ÷tnw ð-y~nŒw
ntuÞ Au y÷ƒ¥t yu{tk ni-Þ y-÷÷ V÷tn …Ae ƒu y™-™ {wnB{Œ™ yçŒwnq ð-hËq÷wn.
𾂠yË Ë÷t‚w ¾ihw{ r{-™™ ™ti{ …tufthðt{tk
ytðu Au. yt{
yºttV
(3) yÍt™u VsTh™t þçŒtu yt «{týu Au : 1. (þtÂçŒf yÚto ) “‚hV”™wk ƒnw ð[™.
5 RM÷t{e þçŒftuþ
swytu “‚hV”. yŒtyu ™trfË Au.
2. (RÕ{u nŒeË™e …rh¼t»tt{tk) su{tk Œhuf yŒTRÞn
nŒeË™t yuf ¼t„™tu WÕ÷u¾ fÞto …Ae ‚u™e ‚{t{
1. (þtÂçŒf yÚto)‘Œwyt’™wk ƒnwð[™,
Ë™Œtu fu Ërðþu»t …wM‚ftu(¾tË rf‚tƒtu){tk yu™e
su Ë™Œtu {¤u Au ‚u{™tu WÕ÷u¾ fhðt{tk ytðu Au Œwytytu, Œwðtytu. swytu ‘ Œwyt’.
‚uðe nŒeË þheV™e rf‚tƒ.({ð÷t™t {LÍqh yŒTRÞyu {M™q™n
yt÷{ f]‚ ‚t’heVt‚ …t™t ™kƒh : 16) 1. (þtÂçŒf yÚto) nwÍqh ™rƒGÞu fhe{
yŒƒ ËÕ÷Õ÷tnw y÷i r n ð-ËÕ÷{u {w Ë ÷{t™tu ™ u
1. (þtÂçŒf yÚto) {t™, ËB{t™, þe¾ðu÷e y™u nŒeË þheV™t …wM‚ftu{tk ytð‚e
2. …ËkŒ„e™wk, he‚, …Ør‚, Ëthe xuð, Œwytytu.
ËkMfth. “yŒƒ”™wk ƒnw[™ “ytŒtƒ” ÚttÞ Au. y-ƒŒ
1. (þtÂçŒf yÚto) nk{þ u …ýw,k ËŒt,
u , nk{þ
yŒt ËðoŒt. su™tu ftuE s yk‚ ™Úte yuðtu ¼trð Ë{Þ.
1.su ðM‚w ftuE™t rsB{u ðtrsƒ ntuÞ ‚u™u 2. ð‚o { t™ Œw r ™Þt V™t ÚtÞt …Ae
‚u™t nfŒth™u ËtU…e Œuðe yŒt fnuðtÞ Au. ytð™thtu ytr¾h‚™tu Ë{Þ.
2. ftuE RƒtŒ‚ ‚u™t r™Âù‚ Ë{Þu fhe
yƒhth
÷uðt™u yŒt fnuðt{tk ytðu Au.
3.(WŒtnhý) Vsh™e ™{tÍ Ëw ç nu 1. (þtÂçŒf yÚto) ‘rƒho’™wk ƒnwð[™, ™uf
ËtrŒf …Ae y™u ËqÞtuŒo Þ …qðou …Ze ÷uðt{tk ytðu y™u ÷tuftu.
h-{Ít™w ÷ {w ƒ thf™t htu Í n h-{Ít™w ÷ 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) þhey‚uu
{wƒthf™t {rn™t{tk s ht¾e ÷uðt{tk ytðu íÞthu {wM‚Vt ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{™e …tƒkŒe
‚u™u “yŒt” fneþwk(™{tÍ fe ƒze rf‚tƒ ËVnt y™u ònuh RƒtŒ‚ y…™tð™th {w¥tfeytu™t
: 233, ytËt™ rVõn :358) Ë{qn™u yƒúth fnuðt{tk ytðu Au.
4. su ftuE ðM‚w™tu ƒkŒt™u nwf{ Au ‚u™u r™Þ‚ 2. ™uf {w¥tfe ÷tuftu, ‚õðtðt¤t ÷tuftu,
Ë{Þ …h fhe ÷uðwk..(n{the ™{tÍ : 33) …hnuÍ„th ÷tuftu.
3. su{ýu …tu‚t™t …t÷™nth(hƒ)™e
yŒtyu ftr{÷ yt¿tt…t÷™™tu nf yŒt fÞtuo ntuÞ, Vhòu yŒt fhe
ðM‚w su ftuE rðþu»t‚t™e ËtÚtu ftuE™t rsB{u ntuÞ y™u {™t Vh{tððt{tk ytðu÷t ft{tuÚte Œqh
ðtrsƒ ntuÞ ‚u™u yuu s rðþu»t‚t™e ËtÚtu ‚u™t hÌtt ntuÞ ‚uðt ÷tuf.
nfŒth™u ËtU…e Œuðe yŒtyu ftr{÷ fnuðtÞ Au. su{ yƒúnt
fu s{ty‚ ËtÚtu ™{tÍ yŒt fhðe yŒtyu ftr{÷ 1. ntÚteytu™e Ëu™t ËtÚtu ¾t™yu ft’ƒt™u
Au. æðM‚ fhðt {txu suýu {¬t …h yt¢{ý fÞwO n‚wk ‚u
yŒtyu ™trfË Þ{™™tu nƒþe r¾úM‚e þtËf.
ðM‚w su ftuE rðþu»t‚t™e ËtÚtu ftuE™t rsB{u 2. yÕ÷tn ‚yt÷t™t nwf{Úte …ûteytuyu
ðtrsƒ ntuÞ ‚u{tk fkEf ytuAwk fhe™u fu ½xtze™u ‚u™t ‚u™e Ëu™t …h ftkfht™tu ðhËtŒ ðhËtðe ‚u™u ™uM‚tu
nfŒth™u yt…ðe yŒtyu ™trfË fnuðtÞ Au. su{ ™tƒqŒ fhe ŒeÄe n‚e.
fu yuf÷t ™{tÍ …Z™th ({w™VrhŒ)™e ™{tÍ yƒúth(yƒhth)
6 RM÷t{e þçŒftuþ
1. swytu : “yƒhth”. 2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ŒË{e rÍ÷
y{÷ rnßòÚte {tkze™u 12{e rÍ÷ rnßò ËwÄe™t yu
1. (þtÂçŒf yÚto ) ft{, ftÞo. ºtý rŒðËtu su ŒhBÞt™ fwhƒt™e fhðt™tu nwf{ Au.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yGÞt{u ‚~hef
y{÷u f÷e÷ 1. (þtÂçŒf yÚto ) ‚õƒeh y™u ‚~hef™t
1. (þtÂçŒf yÚto )ytuAwk ft{, Úttuzwkf ftÞo. rŒðËtu.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) y{÷u 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) 9{e Íw÷
f÷e÷ yux÷u yux÷wk ytuAwk ft{ fu su™u ðÄthu rnßò™e VshÚte 13{e Íw÷ rnßò ™e yËh
{t™ðt{tk ™ ytðu. òu yu ftuE sYrhÞt‚ …qh‚wk ntuÞ ËwÄe s{ty‚(s{ty‚u {wM‚-nçƒt) ËtÚtu yŒt
‚tu yu™tÚte ™{tÍ {fYn Út‚e ™Úte. (rVõnu fhðt{tk ytðu÷e …tk[uÞ ð¾‚™e VÍo ™{tÍtu ƒtŒ
RM÷t{e : 85) yuf 𾂠Ÿ[t yðtsu ‚õƒeh …tufthðe ðtrsƒ
y{÷u fËeh y™u ºtý ðth …tufthðe yVÍ÷ Au. yt™u ‚õƒehu
1. (þtÂçŒf yÚto )ðÄthu …z‚wk ft{. ‚~hef fnuðt{tk ytðu Au. su yt «{týu Au:
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yu ft{ fu yÕ÷tnw yõƒh.yÕ÷tnw yõƒh.
su™u ™{tÍ™e ÂMÚt‚r‚{tk ðÄthu …z‚wk {t™ðt{tk ÷tR÷t-n RÕ÷Õ÷tnw ðÕ÷tnw yõƒh.
ytðu y™u ‚u™u òu™th™u yu{ ÷t„u fu fŒt[ yu {týË yÕ÷tnw yõƒh.ðr÷Õ÷trn÷ nBŒ.
™{tÍ{tk ™Úte. su{ fu ftuE {týË ƒL™u ntÚtÚte 9{e Íw÷ rnßò™e VshÚte 13{e Íw÷
þheh ¾ksðt¤ðt {tkzu. (rVõnu RM÷t{e : 85) rnßò ËwÄe™t …tk[ rŒðËtu™u yGÞt{u ‚~hef
y{t™‚ fnuðt{tk ytðu Au. (rnŒtÞn ¼t„:4, …t™t ™kƒh :
1. (þtÂçŒf yÚto ) ythÂût‚, ËwhÂût‚, 430)
y™t{‚. y{t™‚ þçŒ “yB™” W…hÚte Q‚he
yGÞt{u ™nh
ytðu÷wk Au. y™u ftuE …ý ÔÞÂõ‚ ËíÞ™u Atuze™u
ËhÂût‚ hne þfu ™rn. (nwßs‚w÷ RM÷t{ R{t{ 1. (þtÂçŒf yÚto ) fwhƒt™e™t rŒðËtu.
{wnB{Œ y÷ „Ít÷e f]‚ y™u {ð÷t™t yÕ÷t{t 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ŒË{e rÍ÷
‚-fvw Ë y÷e ¾t™ îtht WŒq o { tk y™w ð trŒ‚ rnßòÚte {tkze™u 12{e rÍ÷ rnßò ËwÄe™t yu
{wftrþV‚w÷ fw÷qƒ …t™t ™kƒh : 137) ºtý rŒðËtu su ŒhBÞt™ fwhƒt™e fhðt™tu nwf{
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) Au.(rnŒtÞn ¼t„ :4, …t™t ™kƒh : 430, ðËe{
y{t{n y÷e rƒ™ nfe{ {wþhoV y÷e f]‚ {w-yÂÕ÷{w÷
nwßòs …t™t ™kƒh : 68)
y{ú rƒ÷ {t’YV
yÕ÷tn ‚yt÷tyu su ftÞtuo™tu ytŒuþ yGÞt{u nßs
ytÃÞtu Au ‚u{™tu nwf{ fu yt¿tt fhðe ‚u. 1. (þtÂçŒf yÚto ) nßs fhðt™t
yGÞt{ rŒðËtu.
‘Þti{’™wk ƒnwð[™ swytu ‘Þti{’. 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ytX{e
rÍ÷ rnßòÚte {tkze™u 12{e rÍ÷ rnßò ËwÄe™t
yGÞt{u fwhƒt™e yu …tk [ rŒðËtu su ŒhBÞt™ nßs™t ‚{t{
1. (þtÂçŒf yÚto ) fwhƒt™e™t rŒðËtu. {™trËf yŒt fhðt{tk ytðu Au. yux÷t {txu yt
7 RM÷t{e þçŒftuþ
…tk[uÞ rŒðËtu™u yGÞt{u nßs fnuðt{tk ytðu fw÷ ûtuºtV¤ ykŒtsu ŒË ÷t¾Úte ‚uh ÷t¾ [tuhË
Au.(y™ðthu {™trËf …t™t ™kƒh : 116) {tE÷ su x ÷w k Au . ({ð÷t™t ËrVGÞw h o ñ t™
{wƒthf…whe Ëk…trŒ‚ yhonefw÷ {gq{ …t™t ™kƒh
yGÞt{ niÍ : 21)
1. (þtÂçŒf yÚto) Mºteytu™u ytð‚t yhƒ ytrhƒn
{trËf Mºttð™t rŒðËtu. 1. ðkþeÞ he‚u …tzðt{tk ytðu÷t yhƒ
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ftu{tu y™u fƒe÷tytu™t ºtý «fth …ife™tu yuf.
yGÞqƒ 2. «t[e™ yhƒ fƒe÷tytu y™u ‚v™ ™ü
1. (þtÂçŒf yÚto) ÚtE [q f u ÷ e ytŒ, Ë{q Œ , ‚M{, sŒeË y™u
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) y{tr÷ft suðe ftu{tu. fwyto™u …tf{tk yu{™t WÕ÷u¾
yhft™ rËðtÞ Rr‚ntË{tk ‚u{™t rðþu™e ftuE s {trn‚e
W…÷çÄ ™Úte.
1. (þtÂçŒf yÚto)‘hwõ™’ ™wk ƒnwð[™
({ð÷t™t ËrVGÞw h o ñ t™ {w ƒ thf…w h e
swytu ‘hwõ™’.
Ëk…trŒ‚ yhonefw÷ {gq{ …t™t ™kƒh : 22)
yhft™u nßs yhƒ ƒtRŒn
1. (þtÂçŒf yÚto) nßs™t hwõ™. 1. ðkþeÞ he‚u …tzðt{tk ytðu÷t yhƒ
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)nßs™t ƒu ftu{tu y™u fƒe÷tytu™t ºtý «fth …ife™tu ƒeòu.
hwõ™ Au : (1)‚ðtVu rÍÞth‚ y™u swytu ‘‚ðtVu 2. fnT‚t™™t …wºt Þ~sƒ y™u ‚u™t …wºt
rÍÞth‚’(2) ðwfqVu y-hVt. swytu ‘ðwfqVu yhVt’. Þt’hwƒ ðkþòu™t ythƒ fƒe÷tytu. ‚uytu fnT‚t™e
y-hVt‚ ythƒtu …ý fnuðtÞ Au.
1. (þtÂçŒf yÚto) ({ð÷t™t ËrVGÞw h o ñ t™ {w ƒ thf…w h e
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) r{™tÚte Ëk…trŒ‚ yhonefw÷ {gq{ …t™t ™kƒh : 22)
÷„¼„ yr„Þth rf÷tu{exh Œqh ytðu÷wk {uŒt™
yhƒ {wM‚t’rhƒn
ßÞtk 9{e Íw÷ rnßò™t rŒðËu ‚{t{ ntSytu
1. ðkþeÞ he‚u …tzðt{tk ytðu÷t yhƒ
yufXt ÚttÞ Au. (hVefw÷ nh{i™ …t™t ™kƒh : 41)
ftu{tu y™u fƒe÷tytu™t ºtý «fth …ife™tu ºteòu.
yhƒ 2. ËwrðÏÞt‚ …Þ„kƒh nÍh‚ RM{tE÷
1. (þtÂçŒf yÚto)…týe y™u ½tË ð„h™e y÷irnMË÷t{™t ðkþòu™t ythƒ fƒe÷tytu.
¼qr{, hý«Œuþ. ‚u{™u yŒ™t™e ythƒtu fnuðt{tk ytðu Au.
2. «t[e™ft¤Úte yt þçŒ sÍehn ™w{tyu ({ð÷t™t ËrVGÞw h o ñ t™ {w ƒ thf…w h e
yhƒ y™u ‚u{tk ðËr‚ ftu{tu {txu «ÞtuòÞ Au. Ëk…trŒ‚ yhonefw÷ {gq{ …t™t ™kƒh : 22)
yhƒ™e …Âù{{tk ht‚tu Ë{wÿ y™u sÍehn™w{tyu
yƒoE™
Ëe™t ytðu÷t Au. …qðo{tk yhƒ™tu y¾t‚ y™u
ŒÂûtýe Rhtf™tu yuf {tuxtu ¼t„ ytðu÷tk Au. 1. (þtÂçŒf yÚto) [t¤eË (40)
ŒÂûtý{tk yhƒ Ë{wÿ Au fu su ðtM‚ð{tk rnLŒ 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)su{tk nwÍqh
{ntËt„h™wk s «Ëhý Au. W¥th{tk ËerhÞt Œuþ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{™e [t¤eË nŒeËtu
y™u W¥theÞ Rhtf™tu fux÷tuf ¼t„ ytðu÷tu Au. yu™kw yufºt fhðt{tk ytðe ntuÞ, nŒeË™e yu rf‚tƒ™u
yƒoE™ fnu Au.
8 RM÷t{e þçŒftuþ
3. [t¤eË rŒðË™tu yu’r‚ftV ‚yt÷t s Au. yuýu s [tkŒ y™u Ëqhs ƒ™tÔÞt Au.
yƒoE™u E-Ëðe yuýu s yu{™e W…h Ëk…qýo ftƒq {u¤ÔÞtu Au. y™u
1. …nu÷e rÍ÷ ft’ŒnÚte ŒË{e rÍ÷ yu s …týe™tu ðhËtð™th y™u htuS™tu yt…™th
rnßò ËwÄ e™t yu’r‚ftV™u yƒoE ™u E-Ëðe Au. Œuðe-Œuð‚tytu yÕ÷tn ‚yt÷t™t r™fxð‚eo
fnuðt{tk ytðu Au.(nÍh‚ Ïðtò ËiÞŒ {wnB{Œ ntuðt™e ¾tuxe Äthýt {tºt™u ytÄthu ‚uytu ‚u{™e
„uËq ŒhtÍ ƒkŒn ™ðtÍ f]‚ “Ynu ‚-ËÔðwV” …t™t …qò fh‚t n‚t. ‚uytu yu{ …ý {t™‚t n‚t fu
™kƒh : 143) yÕ÷tn ‚yt÷t™u íÞtk Œuðe -Œuð‚tytu ‚u{™e
¼÷t{ý fhe þfu Au.fwyto™u …tf{tk ‚u{™t yt ¾tuxt
yƒoE™u ™-ððe rð[thtu ¾qƒ rð„‚u ƒÞt™ ÚtÞt Au.
1. R{t{ ™-ððe hñ‚wÕ÷tn y÷in îtht 2. “yÕ÷tn” y™u “R÷tn” ƒL™u þçŒtu
yufrºt‚ fhe Ëk…trŒ‚ fhðt{tk ytðu÷e [t¤eË ðtM‚ð{tk “W÷qrnÞ‚” …hÚte Q‚he ytðu÷t Au.
nŒeËtu™tu Ëk„ún. “W÷qrnÞ‚”™tu yÚto RƒtŒ‚™u ÷tÞf ntuðwk ‚uðtu
yƒoE™u {w-nB{Œe ÚttÞ Au y™u yt ƒL™u þçŒtu {t’ƒqŒ(…qßÞ)™t
yÚto{tk «ÞtuòÞ Au. òu fu þtÂçŒf yÚto™e áÂüyu
1. ¾t™Œt™u rfƒúrðGÞt™t ƒwÍw„tuo 20{e
yt ƒL™u þçŒtu Ë{t™tÚteo Au. …hk‚w òýe‚t yÚto
þt’ƒt™Úte 30{e h-{Ít™ ËwÄe yu’r‚ftV fhu Au.
y™u rð¼tð™tí{f …rh¼t»tt™e áÂüyu yt ƒL™u
‚u{™t {‚u yt yu’r‚ftV™wk ™t{ “yƒoE™u {w-
ðå[u {q¤ ‚Vtð‚ yu Au fu “R÷tn” þçŒ Œhuf
nB{Œe” Au. (nÍh‚ Ïðtò ËiÞŒ {wnB{Œ „uËq
{t’ƒqŒ(…qßÞ) {txu «ÞtuòÞ Au …Ae yu …qßÞ
ŒhtÍ ƒkŒn ™ðtÍ f]‚ “Ynu ‚-ËÔðwV” …t™t ™kƒh
nM‚e ¼÷u™u ËíÞ(n¬) ntuÞ fu yËíÞ(ƒtr‚÷).
: 143)
ßÞthu þçŒ yÕ÷tn {t’ƒqŒu ƒh n¬™e ËtÚtu ¾tË
yƒoE™u {q-Ëðe Au y™u Ít‚u rfrƒúÞtE™wk yk„‚ ™t{ Au.
1. …nu÷e hßsƒÚte ŒË{e þt’ƒt™
ËwÄe™t yu’r‚ftV™u yƒoE™u {q-Ëðe fnuðt{tk ytðu ÷t R÷t-n RÕ÷Õ÷tn
Au.(nÍh‚ Ïðtò ËiÞŒ {wnB{Œ „uËq ŒhtÍ ƒkŒn yÕ÷tn rËðtÞ ftuE s
™ðtÍ f]‚ “Ynu ‚-ËÔðwV” …t™t ™kƒh : 143) ƒkŒ„e™u ÷tÞf ™Úte.
yt fr÷{t{tk yu x ÷t {txu s þçŒ
yÕ÷tn “yÕ÷tn” ™u “R÷tn”™tu rðhtuÄtÚteoo Xhtððt{tk
yÕ÷tn™wk ™t{ R÷tn þçŒ …h yr÷V- ytÔÞtu Au. fthý fu yÕ÷tn ‚yt÷t rËðtÞ™t
÷t{™t RòVt îtht h[tÞwk Au. yt {wfvË ™t{ su x ÷t {t’ƒq Œ tu ( …q ß Þtu ) Au yu ˽¤t
«thk¼ft¤Úte s ytftþtu, …]Úðe y™u Ëf¤ Ë]Âü™t yËíÞ(ƒtr‚÷) Au. y™u n¬tr™Þ‚ {tºt Ít‚u
h[Þu‚t yuðt ¾wŒtyu ƒwÍw„tuo ƒh‚h {txu s ¾tË ¾wŒtðkŒe ËtÚtu ¾tË Au. yt ‚tu ðt‚ ÚtE þçŒ
hÌtwk Au. fwyto™u …tf™t yð‚hý(Q‚htý) …qðuo “yÕ÷tn”™t þtÂçŒf yÚto™e. y™u þhey‚™e
ythƒtu™t y¿tt™‚tft¤{tk …ý yt þ猙tu yu s rð¼tð™tí{f …rh¼t»tt{tk þçŒ “yÕ÷tn” yu
yÚto n‚tu. ythƒtu {wþrhf ntuðt A‚tk …tu‚t™t Œuðe nM‚e {txu ƒtu÷ðt{tk ytðu Au fu su ËíÞ ntuÞ,
Œuð‚tytu …ife™t ftuE™u …ý yÕ÷tn Ë{t™ Xhtð‚t nk{uþÚte ntuÞ y™u nk{uþ hnu™the ntuÞ, ‚{t{
™ n‚t. ‚uytu yu ðt‚™tu yufhth fh‚t n‚t fu rËVt‚u R÷trnGÞt™e ò{uy ntuÞ yux÷u fu yu{tk
ytftþtu, …]Úðe y™u Ëf¤ Ë]Âü™t h[Þu‚t yÕ÷tn …qßÞ nM‚e ‚hefu™e ˽¤e rðþu»t‚tytu yufrºt‚
9 RM÷t{e þçŒftuþ
ntuÞ. su™tu ðsqŒ ðtrsƒ (VhrsÞt‚) ntuÞ Ë„¤ 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
Ë]Âü …tu‚t™t yÂM‚¥ð {txu yu™e {tun‚ts ntuÞ.
y™u yu …tu‚u ftuE™tuÞ {tun‚ts ™ ntuÞ. ™ ‚tu yu™t
yðËt‚u {w-VMË÷
{t‚t-r…‚t ntuÞ fu ™ yu ftuE™wk Ëk‚t™. xqkf{tk yLÞ 1. (þtÂçŒf yÚto )
yM{tW÷ nwM™t{tk yu™e sux÷e rðþu»t‚tytu™tu 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) Ëq h ‚w ‚
WÕ÷u¾ Au yu ˽¤e rðþu»t‚tytu yu{tk yufrºt‚ ‚trhfÚte {tkze™u Ëqh‚w÷ ƒÂGÞ™n ËwÄe™e Ëqh‚tu™u
ntuÞ. “yðËt‚u {w-VMË÷” fnuðt{tk ytðu Au.yËh
y™u Rþt™e ™{tÍtu { tk yt Ëq h ‚tu …Zðe
yÕ÷tnw yõƒh ËwL™‚({M™q™) Au. ( ytËt™ rVõn : 360)
1. yÕ÷tn ËtiÚte {nt™ Au. swytu“ rfËthu {wVMË÷” y™u swytu“r‚ðt÷u
swytu : yõƒh. {wVMË÷” …ý.
y÷ nBŒw yðtrhV
1. (þtÂçŒf yÚto ) Ërðþu » t «þk Ë t, yðtrhVw÷ {ytrhV
Ërðþu»t ‚t’heV. 1. (þtÂçŒf yÚto)
yÕnBŒw r÷Õ÷tn 2.(‚-ËÔðwV) ËqVeðtŒ(‚-ËÔðwV) rð»tÞ
…h þi¾ þntƒwve™ ËwnhðŒeo hñ‚wÕ÷tn y÷in™e
1. (þtÂçŒf yÚto) ˽¤e «þkËt yÕ÷tn
ËwrðÏÞt‚ rf‚tƒ.
‚yt÷t™u {txu s Au. ‚{t{ ‚t’heVtu yÕ÷tn
‚yt÷t™u {txu s Au.
yÔðtƒ
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) 1. (þtÂçŒf yÚto ) ‚Mƒen Ïðtk yux÷u
‚Mƒen …Z™th. (Vhnk„u ytr{hn : 70)
yÕnBŒw r÷Õ÷trn hÂçƒ÷ yt-÷{e™
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
yÔðtƒe™
1. (þtÂçŒf yÚto) ˽¤e «þkËt yÕ÷tn 1. (þtÂçŒf yÚto )
‚yt÷t™u {txu s Au fu su Ëðo÷tuf™tu …t÷™nth Au. 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
‚{t{ ‚t’heVtu yÕ÷tn ‚yt÷t™u {txu s Au fu su
Ëf¤ Ë]Âü™tu …t÷™nth Au. yþty
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) 1. ht‚™wk ¼tus™
nwÍhq u yfŒË ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ðËÕ÷{u
yÕnBŒw þheV Vh{tÔÞwk fu htºtu ¾tðt™wk ƒkÄ ™ fhtu. fkR ™ {¤u ‚tu
y÷ nBŒw þheV yuf {wêe ¾sqh s ¾tR ÷uðe. fu{ fu htrºt™wk ¼tus™
1. (þtÂçŒf yÚto) fwyto™u …tf™e Ëðo«Út{ AtuzðtÚte ½z…ý ðnu÷wk ytðu Au.
Ëqhn, Ëq-h‚w÷ Vtr‚nt. yrþy-yn
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) 1. (þtÂçŒf yÚto ) ‘þwyty’™wk ƒnwð[™,
yðËt‚ rfhýtu.
1. (þtÂçŒf yÚto ) yrþy-y‚w÷ ÷Byt‚
10 RM÷t{e þçŒftuþ
1. (þtÂçŒf yÚto ) (÷Byn yux÷u «ftþ y~ðt‚
y™u ‘÷Byn’™wk ƒnwð[™ ÷Byt‚), «ftþ™t 1. (þtÂçŒf yÚto )‘þti‚’™wk ƒnwð[™,
rfhýtu, ‚us™t rfhýtu. ytkxt, Vuht fu [¬h. swytu þti‚.
2. (RÕ{u nŒeË{tk)nŒeË þheV™e {~nqh 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) ‚ðtV
rf‚tƒ r{~ft‚ þheV™wk nÍh‚ þi¾ yçŒw÷ n¬ ŒhBÞt™
{wnrvË Œnu÷ðe hñ‚wÕ÷tn y÷in f]‚ VthËe fhðt{tk ytð‚t ƒi‚wÕ÷tn™e [thu ƒtsw™tk (Ët‚)
¼t»ttk‚h y™u ‚u™e {t„oŒŠþft su VthËe{tk [th ytkxt, Vuht fu [¬h.
¼t„{tk Au y™u ‚u™wk WŒqo ¼t»ttk‚h 6 ¼t„{tk y~nŒw
÷tntuhÚte «ftrþ‚ ÚtE [qõÞwk Au.(þtn yçŒw÷ n¬
{w-nÂvË Œnu÷ðe f]‚ ‚ythwVu rVfn ð ‚-ËÔðwV …t™t 1. (þtÂçŒf yÚto )
™kƒh : 41) 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
y~hn y~nŒw y™-™ {w-nB{Œh hËq÷wÕ÷tn
1. (þtÂçŒf yÚto ) ŒË, 10. 1. (þtÂçŒf yÚto )
y~hn {w-ƒ~þhn 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
1. (þtÂçŒf yÚto ) ŒË {týËtu. y~nŒw y÷ ÷t R÷t-n RÕ÷Õ÷tn
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yu ŒË 1. (þtÂçŒf yÚto )
Ëntƒyu rfht{ su{™t sL™‚e ntuðt™e ƒþth‚ 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ‚
¾wŒ nwÍqh ™ƒeyu fhe{ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-
ËÕ÷{u yt…e n‚e. y™u yt…™tu yu Vh{t™
y~nwh
ƒhn¬ Au. yu ŒË Ëntƒeytu yt«{týu Au: 1.(þtÂçŒf yÚto)‘þ-nhw™’™wk ƒnwð[™.
1. nÍh‚ yƒq ƒfh rËvef hrŒÞÕ÷tnw yLnw {rn™tytu. swytu “þnThw™”.
2. nÍh‚ W{h VtYf hrŒÞÕ÷tnw yLnw y~nwhw{ {t’÷q{t‚
3. nÍh‚ WM{t™u „™e hrŒÞÕ÷tnw yLnw 1.(þtÂçŒf yÚto ) ¿tt‚ {rn™tytu .
4. nÍh‚ y÷e fho{Õ÷tnw ðßnnw÷ fhe{ òýe‚t {rn™tytu.
5. nÍh‚ ‚Õnt hrŒÞÕ÷tnw yLnw 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) nßs™t
6. nÍh‚ Íwƒih hrŒÞÕ÷tnw yLnw ¿tt‚ {rn™tytu. nßs™t òýe‚t {rn™tytu.
7. nÍh‚ Ëy-Œ hrŒÞÕ÷tnw yLnw swytu ‘y~nwhu nßs’
8. nÍh‚ ËEŒ hrŒÞÕ÷tnw yLnw
9. nÍh‚ yçŒwhoñt™ rƒ™ ytiV hrŒÞÕ÷tnw y~nwhu nßs
yLnw 1.(þtÂçŒf yÚto) nßs™t {rn™tytu.
10. nÍh‚ yƒq Wƒi Œ n rƒ™ y÷ shto n 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)nßs™t
hrŒÞÕ÷tnw yLnw.(R{t{ yƒq sy-Vh y¥tntðe {rn™tytu yux÷u þÔðt÷w÷ {w-fho{ y™u Íe ft’Œn
n-™Ve f]‚ y™u {ð÷t™t {wnB{Œ yM„h y÷ ƒk ™ u …q h t ‚Útt Íw ÷ rnßò™t «Út{ ŒË 10
ftrË{e îtht y™wrŒ‚ yŒ ŒËwo÷ ntðe þnuo WŒqo rŒðË.(r‚hr{Íe þheV {-yþ þÍe ¼t„ :1,
yfeŒ‚w‚ ‚ntðe …t™t ™kƒh:127, nÍh‚ þtn …t™t ™kƒh : 186 y™u hVefw÷ n-h{i™ …t™t ™kƒh
ðr÷GÞwÕ÷tn {wnÂvË Œnu÷ðe f]‚ yftRŒw÷ : 33)
RM÷t{ …t™t ™kƒh : 272)
11 RM÷t{e þçŒftuþ
y~nwhu nwhw{ 1. (þtÂçŒf yÚto )
1.(þtÂçŒf yÚto) nht{ {rn™tytu, su{tk 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ‚
su { tk Þw Ø y™u ¾q ™ t{hfe òRÍ ™Úte yu ð t
{rn™tytu. yËh fe ™{tÍ
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)hßsƒ, Íe 1. (þtÂçŒf yÚto )
ft’Œn, rÍ÷ rnßò y™u {wnho{™t {rn™tytu 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ‚
su{tk ÞwØ y™u ¾q™t{hfe òRÍ ™Úte.(r‚hr{Íe yËTht
þheV {-yþ þÍe ¼t„ :1, …t™t ™kƒh : 186)
1. (þtÂçŒf yÚto )
y-ËŒ 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) {¬t
1. (þtÂçŒf yÚto )®Ën htrþ, Leo {wfho{t{tk ytðu÷e {ÂMsŒu nht{Úte {ÂMsŒu
yõËt ËwÄe nwÍhq ™ƒeyu fhe{ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn
(y÷)yË÷ ð-ËÕ÷{™u ƒwhtof …h ÷E sðt{tk y™u yt…
1. {Ä, þnŒ. ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{u íÞtk ™ƒeytu™e
yuf {týËu, nwÍqhu yõŒË ËÕ÷Õ÷tnw R{t{‚ Vh{tðe, yt Ë{„ú ½x™t™u yËTht
y÷irn ðËÕ÷{™e Ëuðt{tk W…ÂMÚt‚ ÚtE™u yhs fnuðt{tk ytðu Au. yt™tu …whtðtu fwyto™u fhe{{tkÚte
„wòhe fu, yu™t ¼tR™u Ítzt ÚtE hÌtt Au. yt…u ™wMËu fíE ‚hefu {¤u Au su™tu RLfth fh™th ftrVh
Vh{tÔÞwk fu yu™u {Ä …eðztðtu. …Ae ‚u Vhe ytÔÞtu Au.(R{t{ yƒq sy-Vh y¥tntðe n-™Ve f]‚ y™u
y™u fnuðt ÷tøÞtu fu Ítzt ƒkÄ Út‚t ™Úte. yt…u {ð÷t™t {wnB{Œ yM„h y÷ ftrË{e îtht
Vh{tÔÞwk fu yu™u {Ä …eðztðtu. …Ae ‚u ºteS 𾂠y™wrŒ‚ yŒ ŒËwo÷ ntðe þnuo WŒqo yfeŒ‚w‚ ‚ntðe
ytðe™u fnuðt ÷tøÞtu fu Ítzt™tu ¢{ [t÷w s Au. …t™t ™kƒh:63)swytu “{uyhts”
yt…u Vhe {Ä …eðztððt™wk Ëq[™ fÞwO. ‚uýu fÌtwk fu
yt R÷ts ‚tu nwk fhe [qfÞtu. yt…u Vh{tÔÞwk fu yËt
yÕ÷tn ‚yt÷t Ët[tu Au y™u ‚tht ¼tE™wk …ux sqXkw 1. (þtÂçŒf yÚto )
Au. yu™u {Ä …eðztðtu. ‚uýu sE™u {Ä …eðztÔÞwk ‚tu 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ‚
‚u Ëtòu ÚtE „Þtu.
(ƒw ¾ the :¼t„-2, …t™t ™kƒh -848) yËtyu {qËt
nwÍqhu yõŒË ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ðËÕ÷{u 1. (þtÂçŒf yÚto )
Vh{tÔÞwk fu su ftuE {týË Œh {rn™u ºtý rŒðË
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ‚
Ëðth™t Ë{Þu {Ä [txu ‚tu ‚u™u ftuR {tuxe
‚f÷eV ™nª ÚttÞ. yÂMVÞty
(Rç™u {tsn : …t™t ™kƒh -255) 1. (þtÂçŒf yÚto ) “ËqVe”™wk ƒnw ð[™.
yt…u yu{ …ý Vh{tÔÞwk Au fu ƒu swytu ËqVe.
RM÷tntuu™u yr™ðtÞo fhe ÷tu, yuf {Ä y™u 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) Œwr™Þt™e
ƒeswk fwyto™þheV. „kŒfeytuÚte …tu‚t™t yk‚h{™™u …tf - ËtV fhe
÷u™tht yuðt ÷tuftu fu su{ýu …tu‚t™wk ÓŒÞ(fÕƒ)
(Rç™u {tsn : …]c-255)
yÕ÷tn ‚yt÷t ‚hV fu r Lÿ‚ fhe ÷eÄw k
yËh
12 RM÷t{e þçŒftuþ
ntuÞ.({ð÷t™t {LÍqh yt÷{ f]‚ ‚t’heVt‚ …t™t y™u ztp. {wnB{Œ n{eŒwÕ÷tn ËkþturÄ‚ y™u ™qh
™kƒh : 16) R÷tne yuzðtpfxu îtht WŒq{
o tk Y…tk‚rh‚ Ëeh‚ Rç™u
RMntf™t …t™t ™kƒh : 185- 186 …hÚte)u
yM{ty 3. hËq÷wÕ÷tn ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-
1. (þtÂçŒf yÚto ) “RM{”™wk ƒnw ð[™. ËÕ÷{™e ðt÷uŒn {tsuŒnyu òuÞwk fu ftuE fnu Au ‚w
™t{, Ëk¿tt. swytu “RM{”. Ë„¼to (nt{u÷t) ÚtE ¾ihw÷ ƒrhGÞn y™u ËÂGÞŒu
yM{tW™ ™ƒe yt-÷{e™™e ËtÚtu ytÚte ‚w ßÞthu yu™u sýu ‚tu
™t{ yu™kw {w-nB{Œ ht¾su. ytÚte r™Âù‚…ýu ™t{
1.hËq ÷ w Õ ÷tn ËÕ÷Õ÷tnw y÷i r n ð-
yu{™wk ‚tiiht‚{tk ntr{Œ(ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-
ËÕ÷{™t {wƒthf ™t{tu.
2. Þq™wËu yçŒwhoñt™ rƒ™ yçŒwÕ÷tn ËÕ÷{) Au y™u RLS÷{tk yñŒ ËÕ÷Õ÷tnw
rƒ™ {whon™u xtkfe™u yƒe WƒiŒnÚte y™u yu{ýu y÷irn ð-ËÕ÷{ Au. (Íwfto™e) y™u ytftþ …h
yƒq {qËtÚte rhðtÞ‚ fhe Au fu yƒq {qËt yu fÌtwk yñŒ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{ Au s{e™™e
Au: ™e[u {ñqŒ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{ Au.
yÕ÷tn™t hËq÷ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð- ({ß{qyt Œ÷tR÷w÷ ¾iht‚ ƒt ‚VËeh™t ‚VËehe
ËÕ÷{u y{tu™u …tu‚t™t fux÷tf ™t{tu sýtÔÞt ntrþÞt{tkÚte …t™t ™kƒh : 33)
su …ife™t fux÷tf™u y{u ÞtŒ fhe ÷eÄt. ytk
nÍh‚ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{ yu Vh{tÔÞwk 4. nÍh‚ Rç™u yçƒtË hrŒÞÕ÷tnw
f u ‚yt÷t yLnwÚte rhðtÞ‚ Au fu nwÍqh ™ƒeyu fhe{
ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{u Vh{tÔÞwk fu fwyto™
:
“y-™ {wnB{Œw™ ð yñŒw™ ð÷ {w- {SŒ{tk {thwk ™t{ {w-nB{Œ (ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn
fVTVt ð÷ ntrþÁ™ ð™ ™rƒGÞw‚ ‚ðƒ‚w™ ð-ËÕ÷{) y™u RLS÷{tk yñŒ (ËÕ÷Õ÷tnw
ð÷ {wÂÕn{n.” y÷i r n ð-ËÕ÷{) y™u ‚ti h t‚{tk yneŒ
‚hsw{tu : {tht ™t{tu yt Au: (ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{) Au. y™u {thwk ™t{
(1) {wnB{Œ yneŒ yux÷t {txu ÚtÞwk fu nwk {the þVty‚ îtht
(su™e ¾qƒ s «þkËt fhðt{tk ytðe ntuÞ) snL™{™e yt„™u {the WB{‚Úte Œqh fheþ.
(2) yñŒ ({ß{qyt Œ÷tR÷w÷ ¾iht‚ ƒt ‚VËeh™t ‚VËehe
(su™e ¾qƒ s Ëhtn™t fhðt{tk ytðe ntuÞ) ntrþÞt{tkÚte …t™t ™kƒh : 33)
(3){w-fVTVt
(˽¤t …Þ„kƒhtu™e …tA¤ ytð™th, ¾tr‚{w™ yM{tW÷ nwM™t
™rƒGÞe™) 1. (þtÂçŒf yÚto)
(4) ntrþh 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
(÷tuftu™u rfÞt{‚™t rŒðËu yufXt fh™th)
(5) ™rƒGÞu ‚ðƒn(¾qƒ ðÄthu RÂM‚øVth yM{tyu R÷tne
fh™th) 1. (þtÂçŒf yÚto)yÕ÷tn ‚yt÷t™t
(6) ™rƒGÞu {w  Õn{n(WB{‚™e ¾i h y™u …rðºt ™t{tu.
Ë÷tn™tu òr{™, yux÷u fu WB{‚™e ¼÷tE y™u 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)yÕ÷tn
fÕÞtý™t òr{™) ‚yt÷t™t ºtý nòh ™t{tu Au. yuf nòh ™t{tu™u
({wnB{Œ rƒ™ RMntf rƒ™ ÞËth f]‚ ‚tu Vrh~‚tytu òýu Au y™u ƒeò yuf nòh ™t{tu™u
ykrƒÞtyu rfht{(™ƒeytu)y÷irn{wMË÷t{ òýu
13 RM÷t{e þçŒftuþ
Au y™u ºtý Ëtu ™t{tu ‚tihi‚{tk y™u ºtý Ëtu ™t{tu yMntƒu ËwVTVt
RLS÷{tk Au y™u ºtý Ëtu ™t{tu ̓qh{tk y™u 1. (þtÂçŒf yÚto)
™Ôðtýwk ™t{tu fwyto™u …tf{tk Au. ßÞthu yuf RÕ{u
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
R÷tne{tk Aw…tÞu÷wk Au. ytÚte su ftuEyu n¬
‚yt÷t™u “rƒÂM{Õ÷tn”{tk Ë{trðü ºtý ™t{tu yMntƒu ËwVTVt ft [ƒq‚ht
ËtÚtu ÞtŒ fÞwO ‚uýu òýu fu n¬ ‚yt÷t™u ºtý nòh 1. (þtÂçŒf yÚto)
™t{tu ËtÚtu ÞtŒ fÞwO.(‚VËeh ƒnThu {Ôðts™t 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
nðt÷t ËtÚtu hñt™e {ß{qyt Œ÷tR÷w÷ ¾iht‚ ƒt ynTft{
‚VËeh™t ‚VËehe ntrþÞt{tkÚte …t™t ™kƒh
1. “nwf{”™wk ƒnwð[™.
:11)
swytu : yM{tW÷ nwM™t.
2. yÕ÷tn ‚yt÷t™t yu ËkƒtuÄ™tu™u
ynTft{ fnuðt{tk ytðu Au fu su RÂõ‚Íty™
yM{tyu nwM™t yÚtðt ‚-¾GÞwh™ {wfÂÕ÷Ve™™t ftÞtuo ËtÚtu
swytu : yM{tW÷ nwM™t. y™u ËkƒkÄ Ähtð‚t ntuÞ.
swytu : yM{tyu R÷tne. ynT÷
yËú 1. (þtÂçŒf yÚto) {tr÷f, …tºt, ÷tÞf,
rððtrn‚ Mºte, fwxwkƒ, ÷tuftu.
yËú fe ™{tÍ
ynT÷wÍ rÍB{t
yMntƒwh htÞ 1. (þtÂçŒf yÚto ) su { ™e Ëw h ûtt™e
1. (þtÂçŒf yÚto)
sðtƒŒthe Mðefthðt{tk ytðe ntuÞ ‚uðt ytr©‚
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) þçŒ
yhtoÞ™wk yÚto½x™ yu’r‚ftŒ, RÂß‚ntŒ y™u ÷tuftu.
rfÞtË ÚttÞ Au. ytÚte rfÞtË{tk {t™™thtytu™u ynT÷w‚ ‚õðt
yMntƒwh htÞ fnuðt{tk ytðu Au. swytu : “yh 1. (þtÂçŒf yÚto) …hnuÍ„th ÷tuftu,
htÞ” y™u “‚VËeh rƒh htÞ.” ‚õðtðt¤tytu , yÕ÷tn™tu ¾tu V ¾t™thtytu ,
(ztp. ËiÞŒ þtrnŒ y÷e f]‚ WŒqo ‚VtËeh ƒeËðª
yÕ÷tnÚte zh™thtytu,
ËŒe {U, …t™t ™kƒh : 2)
yMntƒw÷ yift ynT÷wh htÞ
1. (þtÂçŒf yÚto ) yr¼r«tÞ
1. (þtÂçŒf yÚto)
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) Ähtð™thtytu.
yMntƒw÷ Ve÷ ynT÷w÷ yðËt™
1. (þtÂçŒf yÚto) 1. (þtÂçŒf yÚto) {qŠ‚…qsftu. Idolaters
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ynT÷w÷ RVTf
yMntƒ 1. (þtÂçŒf yÚto) swêt ÷tuftu.
1. (þtÂçŒf yÚto) ynT÷w÷ rf‚tƒ
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) 1. (þtÂçŒf yÚto) rf‚tƒðt¤tytu.
14 RM÷t{e þçŒftuþ
ynT÷w÷ rf‚tƒi™ 1.þheh, f…ztk y™u søÞt™wk …tf ntuð,kw ðwÍÚq te ntuð.kw
1. (þtÂçŒf yÚto) ƒu rf‚tƒðt¤tytu, 2. r‚÷tð‚ fh‚tk …nu÷tk,
“yQÍw rƒÕ÷trn r{-™þ þi ‚ tr™
ynT÷w÷ sL™n hS{.”
1. (þtÂçŒf yÚto ) sL™‚eytu , y™u
sL™‚ðtËeytu. People of paradise “rƒÂM{Õ÷trnh hnT{tr™h hne{”
ynT÷w÷ VËtŒ …Zðw.k
1. (þtÂçŒf yÚto) Wí…t‚ {[tð™tht 3. yu ð tu ÿZ rðïtË fhðtu fu y{u yÕ÷tn
÷tuftu, VËtŒeytu, Wicked People. ‚yt÷t™tu f÷t{ …Ze hÌtt Aeyu.
4. htuftE-htuftE™u …Zðwk.
ynT÷w÷ ƒi‚ 5. ‚ßðeŒ(rfhty‚)™t r™Þ{tu™tu ¾Þt÷ ht¾ðtu.
1. (þtÂçŒf yÚto ) ½h™t ÷tu f tu , 6. {yt™e-{‚÷ƒ yux÷u fu yÚto yk„u rð[thðwk.
yk‚uðtËeytu, Mðs™tu. 7. fwhyt™™t rð»tÞðM‚w™tu «¼tð Mðefthðtu.
1. (Ëeh‚™e …rh¼t»tt{tk) …Þ„kƒhu 8. fwhyt™™t ƒtuÄ …h y{÷ fhðt™tu «ÞtË
RM÷t{ nÍh‚ {wnB{Œ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð- fhðtu.y™u
ËÕ÷{™t fwxwkƒes™tu. 9. Ëߌtðt¤e ytÞ‚ …h Ëߌtu fhðtu.”
ynT÷w÷ nƒo
ytV‚tƒn
1. (þtÂçŒf yÚto) ÞwØ Ë{Þ™t þºtwytu.
1. (þtÂçŒf yÚto) …týe™tu ÷tuxtu.
ynT÷u rnÕ÷
ytVtfe
1. (þtÂçŒf yÚto) nh{™e Ëe{tytuÚte
1. (þtÂçŒf yÚto ) “ytVtf” yu
{tkze™u {eft‚ ËwÄe™e ¼qr{™u “rnÕ÷” fnuðt{tk
“WVwf”™wk ƒnwð[™ Au. “WVwf” yux÷u Âûtr‚s.
ytðu Au . “rnÕ÷”™e ¼q r {™t r™ðtËeytu ™ u
y™uf Âûtr‚òu ËtÚtu ËkƒkrÄ‚.
“rnÕ÷e” yÚtðt“yunT÷u rnÕ÷” fnuðt{tk ytðu
1. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) “{eft‚”
Au. swytu “rnÕ÷” (hVefw÷
™e Ëe{t {ÞtoŒtytu ƒnth hnu‚e ÔÞÂõ‚.
nh{i™ …t™t ™kƒh : 41)
2. {eft‚ (swytu “{eft‚”)™e ƒnthÚte
ytŒ{ ns yÚtðt W{hn fhðt {txu nh{ þheV
1. (þtÂçŒf yÚto) …ntU[™th ntS™u ytVtfe fnuðt{tk ytðu Au. su{
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) fu ¼th‚eÞ, …trfM‚t™e, yV½tr™M‚t™e, Þ{™e,
r{Ëhe, ™sŒe, ËerhÞ™(þt{e), ytr£fe fu
ytŒtƒ Þwhtu…eÞ ð„uhu. (rnŒtÞn ¼t„ : 1, …t™t ™kƒh :
“yŒƒ”™wk ƒnwð[™, swytu yŒƒ. 214)
ytŒtƒu r‚÷tð‚ ytƒ
fwhyt™u …tf …Zðt(…X™)™t ËkMfthtu™u 1. (þtÂçŒf yÚto) …týe, s¤.
ytŒtƒu r‚÷tð‚ fnuðt{tk ytðu Au. ytŒtƒu 2. (þtÂçŒf yÚto) [{f.
r‚÷tð‚{tk ËtiÚte ðÄw {níð™e fux÷ef ƒtƒ‚tu yt 3. (þtÂçŒf yÚto) ftuE ‚eûý ËtÄ™ fu
«{týu Au: nrÚtÞth™e Äth.
15 RM÷t{e þçŒftuþ
ytƒ yt{Œ ‚-ÞB{w{ ƒ¾toM‚ y÷irnMË÷t{ yuf ŒqÄ…e‚wk ƒt¤f n‚t. y™u yu{
…ý fnuðt{tk ytðu Au fu ‚uytu ƒu ð»to™t n‚t. nÍh‚
rsƒú t E÷ y÷i r nMË÷t{ …ý yÕ÷tn™w k
1. (þtÂçŒf yÚto) …týe ytð‚tk s ‚- ½h(ƒi‚wÕ÷tn) Œu¾tzðt {txu ‚uytu™e ËtÚtu s n‚t.
ÞB{w{™tu nwf{ ƒh¾tM‚, …týe W…÷çÄ Út‚tk ‚- nÍh‚ yçŒw Õ ÷tn rƒ™ yçƒtË
ÞB{w{ fhðt™e sYh hnu‚e ™Úte. nðu ðwÍq fhðwk hrŒÞÕ÷tnw yLnwÚte rhðtÞ‚ Au fu ßÞthu nÍh‚
…zþu. RM{tE÷ y÷i r nMË÷t{™t yB{eò™ y™u
nÍh‚ Rƒútne{ y÷irnMË÷t{™t ƒeòk …í™e
ytƒ ŒM‚
nÍh‚ Ëthn ðå[u ði{™MÞ …iŒt ÚtÞwk íÞthu nÍh‚
1. R®M‚òy, ‚nth‚, …tfe.
Rƒútne{, nÍh‚ RM{tE÷ y™u ‚u{™t yB{eò™
2. …uþtƒ-òsY fÞto …Ae su™t ðzu …tfe
nÍh‚ ntsuht™e ËtÚtu {¬t {wfho{t ytðe „Þt.
ntkË÷ fhðt{tk ytðu Au ‚uu …týe.
nÍh‚ RM{tE÷ íÞthu ŒqÄ…e‚wk ƒt¤f n‚t. nÍh‚
ytƒu „wËw÷ RM{tE÷™t yB{eò™ nÍh‚ ntsuht™e …tËu yuf
1. „wËw÷ fhðt {txu™wk …týe, Lntðt ðtËý{tk …týe n‚wk. su{tkÚte ‚uytu ò‚u …e‚tk y™u
{txu™wk …týe. …tu‚t™t ƒt¤f™u …ý …eðztð‚tk. ‚u{™e …tËu ƒeswk
ftuE s ¼tÚtwk ™ n‚wk. nÍh‚ Rç™u yçƒtËu (ËVt
ytƒu òhe y™u Í{Í{™t fqðt™e ðå[ Rþthtu fh‚t) sýtÔÞwk
1. ðnu‚wk …týe, ™Œe, ™t¤t fu ™nuh™wk fu nÍh‚ Rƒútne{ ‚u{™u {ÂMsŒ™t W…÷t ¼t„{tk
ðnu‚wk …týe. swytu “{tyu òhe” Í{Í{Úte W…h yuf ÷tkƒt ð]ût …tËu ÷E „Þt y™u
ytƒu Í{ Í{ yu ƒL™u sýt™u
1.(þtÂçŒf yÚto) …rðºt RM÷t{e þnuh ytƒu hðtk
{¬t{tk ¾t™yu ft’ƒt™e ™Sf ytðu÷wk …týe™wk 1. (þtÂçŒf yÚto)
yuf ËwrðÏÞt‚ Íhýwk su nðu fqðt™t MðY…{tk Au.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
{wft{u Rƒútne{ …tËu ytðu÷t yu fqðt™wk …týe, Í{
Í{™wk …týe. ytƒu ðwÍq
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) rhðtÞ‚tu{tk 1. (þtÂçŒf yÚto)
Au fu ËtiÚte …nu÷tk nÍh‚ rsƒútE÷ y÷irnMË÷t{u 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
nÍh‚ RM{tE÷ y÷irnMË÷t{ ßÞthu ™t™t y™u 1. ðwÍq fhðt {txu™wk …týe.
‚hMÞt n‚t íÞthu yu{™e ‚hË Ae…tððt {txu ytÞ‚
Í{Í{™wk Íhýwk ònuh fÞwO n‚wk. …Ae nÍh‚ 1. (þtÂçŒf yÚto) r™þt™e, r[ö
RM{tE÷ ¾÷e÷w Õ ÷tn y÷i r nMË÷t{u yu ™ w k 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
¾tuŒft{ fÞwO n‚wk. y™u Ë{„ú ½x™t yuðe Au fu
yÕ÷tn ‚yt÷tyu nÍh‚ Rƒú t ne{
ytÞ‚u Ëߌn
y÷i r nMË÷t{™u ËerhÞtÚte [t÷e™u yÕ÷tn 1. (þtÂçŒf yÚto)
‚yt÷t™t yu ËL{tr™‚ þnuh sðt™wk nwf{ fÞwO n‚w.k 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
ytÚte ‚uytu ƒwhtof …h Ëðth ÚtÞt y™u RM{tE÷ ytÞn
y÷irnMË÷t{™u yt„¤ ƒuËtzÞt y™u nÍh‚ 1. (þtÂçŒf yÚto) swytu ‘ytÞ‚’
ntsu h t™u …tA¤, òu fu nÍh‚ RM{tE÷
16 RM÷t{e þçŒftuþ
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) htuftðwk ‚u, Q‚thtu(rfÞt{) fhðtu, Q¼t Útðwk, ð‚™
ytÞt‚ ƒ™tððwk, ftuEf MÚt¤u htuftðwk, MÚttÞe Útðwk. (Vhnk„u
ytr{hn …t™t ™kƒh : 52)
1. (þtÂçŒf yÚto) ‘ytÞ‚’™wk ƒnwð[™.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) s{ty‚
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) Q¼e Út‚tk …nu÷tk {ÂMsŒ{tk yuf ÔÞÂõ‚ ƒw÷kŒ
ytÞt‚u fwyto™e yðtsu yu s þçŒtu Œtunhtðu Au su yÍt™ …tftuh‚e
1. (þtÂçŒf yÚto) fwyto™u …tf™e r‚÷tð‚ ð¾‚u Wå[thðt{tk ytðu Au. y™u nGÞ y-÷÷
fh‚e ð¾‚u õÞtk htuftðwk, fux÷wk htuftðwk? htuftðwk fu ™ V÷tn …Ae ƒu 𾂠fŒ ft-{r‚Ë Ë÷tn …ý
htu f tðw k ð„u h u ƒtƒ‚tu Ëq [ ð‚e rðr¼L™ …tufthðt{tk ytðu Au. yt™u s Rft{‚ fnuðt{tk ytðu
r™þyt™eytu. Au. Rft{‚™u Ët{tLÞ he‚u ‚õƒeh …ý fnuðt{tk
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ytðu Au. swytu “‚õƒeh”.(ytËt™ rVõn : 359)
(3) Rft{‚™t þçŒtu yt «{týu Au :
ytÞt‚u {w-‚þtƒunt‚
yÕ÷tnw yõƒh - [th ð¾‚
1. (þtÂçŒf yÚto) y~nŒw y÷ ÷t R÷t-n RÕ÷Õ÷tn - ƒu ð¾‚
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) y~nŒw y™-™ {wnB{Œh hËq÷wÕ÷tn - ƒu ð¾‚
ytÞt‚u {wnT-f{t‚ nGÞ y-÷Ë Ë÷tn - ƒu ð¾‚
1. (þtÂçŒf yÚto) nGÞ y-÷÷ V÷tn - ƒu ð¾‚
fŒ ft-{r‚Ë Ë÷tn - ƒu ð¾‚
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
yÕ÷tnw yõƒh - ƒu ð¾‚
ytÞt‚u Ëߌn ÷t R÷t-n RÕ÷Õ÷tn - yuf ð¾‚
1. (þtÂçŒf yÚto) RÂõ‚Œty
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
1.(þtÂçŒf yÚto) y™wfhý, y™wËhý.
yt÷{ 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk){wõ‚Œe™wk
1. (þtÂçŒf yÚto) Œwr™Þt, s„‚, ÷tuf. …tu‚t™e ™{tÍ™u R{t{™e ™{tÍ ËtÚtu Ëtkf¤e Œuðwk
2. (þtÂçŒf yÚto) ÂMÚtr‚,nt÷‚. RÂõ‚Œty fnuðtÞ Au.({ð÷t™t {LÍqh yt÷{ f]‚
3. (þtÂçŒf yÚto) yt÷{ yu y÷{ “‚t’heVt‚” …t™t ™kƒh : 17)
W…hÚte Q‚he ytðu÷wk Au. y÷{™tu yÚto r™þt™ 3. R{t{™e …tA¤ s{ty‚ ËtÚtu ™{tÍ
ÚttÞ Au. fthý fu s„‚™tu Œhufu Œhuf fý …tu‚t™t …Zðt™e r¢Þt™u RÂõ‚Œty fnuðt{tk ytðu Au. y™u
…hðhrŒ„th™tu Ëkfu‚ yt…u Au. ytÚte yÕ÷tn RÂõ‚Œty fh™th™u {wõ‚Œe fnuðt{tk ytðu Au. y™u
‚yt÷t rËðtÞ™e ‚{t{ ðM‚w y tu ™ u yt÷{ su R{t{™e Rõ‚Œty fhðt{tk ytðu Au ‚u™u
fnuðt{tk ytðu Au. {¾÷qft‚™tu r¼L™ r¼L™ «fth {wõ‚Œty fnu Au.
yu f yu f yt÷{ fnu ð tÞ Au . Œt.‚. yt÷{u
RõŒt{e rsntŒ
{÷tRfn(Vrh~‚tytu™tu ÷tuf), yt÷{u RLËt™
1. (þtÂçŒf yÚto) …„÷tk Y… suntŒ.
({t™ð ÷tuf) yt÷{u rsL™( rsL™t‚÷tuf).
þYyt‚ fu {kztý Y… suntŒ.
3. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ßÞthu
Rft{‚ fw£™e þÂõ‚ y™u ‚u™t ði¼ðÚte RM÷t{™e Mð‚kºt‚t
1. (þtÂçŒf yÚto ) ™{tÍ™e ‚õƒeh, Ët{u ¼Þ ntuÞ íÞthu ytðe ÂMÚtr‚{tk RM÷t{
17 RM÷t{e þçŒftuþ
…tu‚t™t y™wÞtÞeytu™u nwf{ yt…u Au fu ‚{u Au fu, RÂM‚£t„w÷ ðwMR. ™tu yÚto yu Au fu {týË
RM÷t{™t Œw~{™tu W…h yt¢{ý fhtu suÚte RM÷t{ …tu‚t™e …qhe ‚tft‚ yuðe he‚u ðt…he ™t¾u fu yu™t
y™u {wË÷{t™ fw£ y™u rþfo™t rVí™tÚte ËwhÂût‚ fh‚t ðÄthu ‚tft‚ …tu‚t™t{tk y™w¼ðe þfu ™rn.
ÚtE òÞ. y™u ftuE …ý «fth™t ¼Þ rð™t þtkr‚ (þi¾ yçŒw÷ n¬ {wnÂvË Œnu÷ðe f]‚ ‚ythwVu
y™u Ë÷t{‚e™e ËtÚtu {wË÷{t™tu ¾wŒtðkŒu Íw÷ rVõn-ð-‚ËÔðwV, …t™t ™kƒh : 319)
s÷t÷™t nwf{tu™wk …t÷™ fhe þfu.(WŒqo {trËf Rß{ty1
nwŒt™wk yÍe{ „ÍTðt‚ rðþu»ttkf …t™t ™kƒh : 13- 1. (þtÂçŒf yÚto) Ën{r‚, ËðoËk{r‚,
14) 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)hËq÷wÕ÷tn
RÏ÷tË ËÕ÷Õ÷tnw y÷i r n ð-ËÕ÷{™e WB{‚™e
1. (þtÂçŒf yÚto) yu¾÷tË, Ë{MÞtytu Wfu÷™tht ytr÷{tu™wk Œe™™e ftuE ðt‚
r™¾t÷Ë‚t, r™:MðtÚto ¼tð. …h yuf{‚ Útðwk Rs{ty Au.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)yÕ÷tn Rß{ty2
‚yt÷t™e RƒtŒ‚ y™u R‚ty‚, r™:MðtÚto¼tðu {wnB{Œ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{™e
{tºt ‚u™e hÍt™u …t{ðt yux÷u fu ‚u™u htS fhðt WB{‚™t {wß‚rnŒtu y™u Mðt÷untu™e ftuE yuf
{txu s fhðe.(‚-ËÔðwV ytih þhey‚ ËVnt: s{t™t{tk ftuE nwf{ …h ËÄtÞu÷e ËðoËk{r‚™u
169) Rß{ty fnuðt{tk ytðu Au.
Ròhn Rß{tyu WB{‚
{nu™‚týt™e yðus{tk ftuE ÔÞÂõ‚™u ftuE WB{‚™t {wß‚rnŒtu, Vfentu, ytr÷{tu y™u
ðM‚w™t ™Vt™tu {tr÷f ƒ™tðe Œuðtu Ròhn Au.
Mðt÷untu™e ftuE yuf s{t™t{tk ftuE nwf{ …h
RÂß‚ntŒ ËÄtÞu÷e ËðoË{ k r‚™u “Rß{tyu WB{‚” fnuðt{tk
1. (þtÂçŒf yÚto)fturþþ fhðe, «Þí™ ytðu Au.
fhðtu, Þí™ fhðtu, RÍTr‚ƒty
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)RM÷t{e 1. (þtÂçŒf yÚto)
ftÞŒtþt†™t r™»ýtk‚™wk þhey‚™t nwf{tu þtuÄe 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)yunTht{™e
ftZðt{tk …tu‚t™e …qhu…qhe ‚tft‚ ÷„tððe yu W…hðt¤e [tŒh™u s{ýe ƒ„÷{tkÚte ftZe™u ztƒt
RÂß‚ntŒ Au. ¾¼t …h yuðe he‚u ™t¾ðe fu s{ýtu ¾¼tu ¾wÕ÷tu
3. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)RM÷t{e hnu. (y™ðthu {™trËf …t™t ™kƒh : 116 y™u
ftÞŒtþt†™t r™»ýtk‚(Vfen)™t þhE nwf{tu™e
hVefw÷ nh{i™ …t™t ™kƒh : 33)
Äthýt(ÍL™)™u …t{ðt {txu …tu‚t™e þÂõ‚™tu
W…Þtu„ fhðtu yu RÂß‚ntŒ Au.
RÍT™
4. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)WËq÷™t 1. (þtÂçŒf yÚto)…hðt™„e
ytr÷{tu su Vh{tðu Au fu, 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
ƒÍT÷w÷ {ßnqrŒ r÷™ir÷÷ {õËqŒ. RÍT™u yt{
‚hsw{tu : Wvu~Þ™e «tÂó {txu …qhu…qht «Þí™tu 1. (þtÂçŒf yÚto) ònuh …hðt™„e.
fhðt™tu …ý yu s yÚto Au. 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) ™{tÍu
5. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)yÕ÷t{t sw{wyn ðtrsƒ Útðt™e þh‚tu …ife™e yuf þh‚.
‚VT‚tÍt™eyu ‚ðÍen™e þnuo ‚ŒÕðen{tk Vh{tÔÞwk
18 RM÷t{e þçŒftuþ
su™tu yÚto yu Au fu ßÞtk sw{wyn™e ™{tÍ …Zðt{tk ntS™u {wr£Œ rƒ÷ nßs fnuðt{tk ytðu Au.(y÷
ytðe hne ntuÞ íÞtk rðþu»t y™u Ët{tLÞ yuðt nh {Ëtr÷f rV÷ {™trËf ¼t„:1, …t™t ™kƒh
ftuE(nh ¾tËtu yt{) {txu ‚u{tk ¼t„ ÷uðt™e ònuh 369)
…hðt™„e ntuðe òuEyu y™u ftuE …ý «fth™tu ftuE RƒtŒ‚
s yðhtuÄ ftuE™t {txu …ý ™ ntuðtu òuEyu. ¼t»ttþtMºteytu y™u þhey‚™t
(ytËt™ rVõn : 359) ytr÷{tuyu “RƒtŒ‚” þ猙t swŒt swŒt yÚttuo yt
Rr¥tƒty he‚u ðýoÔÞt Au.
1. (þtÂçŒf yÚto) (1) y÷ Rƒt-Œ‚w „t-Þ‚w‚ ‚-ÍÕ÷w÷
Þt’™e RƒtŒ‚ RÂL‚ntE Œsuo fu ‚-ÍÕ÷w÷ (Þt’™e
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
rfËe fu nwÍqh …qhe ‚hn …M‚ ntu hn™u) ft ™t{
Rv‚ ni.({wr£Œt‚u R{t{u htr„ƒ)
1. (þtÂçŒf yÚto) „ý‚he. (2) {y-™÷ Rƒt-Œ‚w rV÷ ÷w-„r‚
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) RM÷t{e y‚ ‚ty‚w {-y÷ ¾wÍqy.Þt’™e ÷w„‚ {U
þhey‚™e …rh¼t»tt{tk AqxtAuzt(‚÷tf) fu …r‚™t RƒtŒ‚ fu {t’™t yiËe R‚ty‚ fu nI rsË {U ¾wÍyq
yðËt™ ƒtŒ Mºte™u ƒeòu r™ftn fhðt{tkÚte (Þt’™e Íwftð)…tÞt ò‚t ntu. (Íwòs, r÷Ët™w÷
htuftE hnuðt {txu™e {wv‚. yhƒ rsÕŒ 14. ËVnt : 273)
* ‚÷tfðt¤e Mºte {txu Rv‚™e {wv‚ ºtý {rn™t (3) y÷ Rƒt-Œ‚w y‚ ‚ty‚w {-y
y™u rðÄðt {txu Rv‚™e {wv‚ [th {rn™t y™u ¾wÍyq . Þt’™e RƒtŒ‚ sÍTƒyu ¾wÍy q h¾™uðt÷e
ŒË rŒðË yÚtðt «Ëqr‚ Útðt ËwÄe™e ntuÞ Au. R‚ty‚ ftu fun‚u nI(y™ ™-ððe, þnuo {wÂM÷{ rsÕŒ
RL™Ë Ë÷t-‚ ‚Lnt yr™÷ VnTþtR yÔð÷ ËVnt : 29)
ð÷ {wLfh (4) y÷ Rƒt-Œ‚w y‚ ‚ty‚. Þt’™e
RƒtŒ‚ fu {t’™t R‚ty‚ fu nI.(r÷Ët™w÷ yhƒ
1. (þtÂçŒf yÚto)
rsÕŒ :14, ËVnt :272. ft{qË rsÕŒ : yÔð÷
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ËVnt : 192)
R£tŒ (5) y-ƒ-ŒÕ÷t-n ÞT-ƒwŒn w q Rƒt-Œ-‚™
1. (þtÂçŒf yÚto) yuf÷wk, yuf{tºt. ‚-yÕ÷-n ÷nq. Þt’™e “WË™u yÕ÷tn fe
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) nßs™tu RƒtŒ‚ fe ” ft {‚÷ƒ Þun ni fu WË™u ÞõËq ntufh
yuf rðrþü «fth su{tk yuf{tºt nßs™tu yunht{ yÕ÷tn fe …hÂM‚þ fe.(r÷Ët™w÷ yhƒ rsÕŒ
ƒtkÄðt{tk ytðu Au y™u yuf{tºt nßs yŒt :14, ËVnt :272.)
fhðt{tk ytðu Au. (6) y÷ Rƒt-Œ‚w rn-Þ÷ rfÞt{w rƒ÷
3. yuf{tºt nßs™tu yunht{ ƒtkÄðtu y™u Vuy-r÷÷ {í÷qrƒ þh-y™. þhey‚™e Yyu
yuf{tºt nßs yŒt fhðe ‚u. y…uÂût‚ ft{tu fhðt™wk ™t{ RƒtŒ‚ Au.(yh rhËt-
4. R£tŒ™tu yÚto yu Au fu ntS {eft‚Úte ÷‚w÷ fwþirhGÞt ËVnt : 91)
{tºt ns™tu yunTht{ ƒtkÄe™u hðt™t ÚtE òÞ y™u (7) fwÕ÷w ‚ty‚w{ r{™ niËw rn-Þ
{¬t {w-fho{n …ntU[e™u yunTht{ ™ ¾tu÷u, ƒÕfu ‚ty‚wÕ÷trn Rƒt-Œ‚w™. Þt’™e nh Vu’÷u R‚ty‚
fw h ƒt™e™t rŒðËu ( “Þti { w ™nT h ”{tk ) s{ú y u ƒnirËGÞ‚u R‚ty‚u R÷tne RƒtŒ‚ ni. (y÷
yfƒn™e h{e fhe™u yunht{ ¾tu÷e ™tk¾u. ytðt {wðtrVft‚ r÷þ þtr‚ƒe rsÕŒ : 2, ËVnt :
361)
19 RM÷t{e þçŒftuþ
(8) Rƒt-Œ‚wnq RÂB‚Ëtr÷ yðtr{hwnq nh{™e Ëe{t {ÞtoŒtytu™e ðå[u hnu™thtytu {tºt
ðÂß‚™trƒ ™ðtnern rƒ-Rí÷tf. yux÷u yÕ÷tn nßsu R£tŒ yŒt fhe þfu Au. nßsu R£tŒ yŒt
‚yt÷t™e R‚ty‚(yt¿tt…t÷™)™tu yÚto ‚u™t fh™th™u “{wr£Œ” fnuðt{tk ytðu Au.
Œhu f nw f {™w k …t÷™ fhðw k y™u ‚u ý u {™tE
Vh{tðu÷t ft{tu Úte yxfe sðwk.(y÷ {wðtrVft‚
Rç™
r÷þ þtr‚ƒe rsÕŒ : 2, ËVnt : 361) 1. (þtÂçŒf yÚto) …wºt, Œefhtu.
(9) yÕ÷tn™e RƒtŒ‚™tu yÚto yu Au fu 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)y
‚u™t Œhuf ytŒuþ™wk …t÷™ fhðt{tk ytðu. y™u ‚uýu
su ft{tu™e {™tE Vh{tðe Au ‚u Œhuf ft{Úte yxfe
Rç™wË Ëƒe÷
sðw.k yu™u yu fu yt¿tt…t÷™™wk Œhuf ft{ yÕ÷tn™e 1. (þtÂçŒf yÚto) {t„o™tu …wºt.
yt¿tt…t÷™™e áÂüyu RƒtŒ‚ Au . (Œe™ ft 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) {wËtVh,
fwhyt™e ‚-ËÔðwh ËVnt : 29) Þtºtt¤w, «ðtËe.
Rƒtn‚ Rç™u {hÞ{
1. (þtÂçŒf yÚto)n÷t÷ fhðwk, {wƒtn 1. (þtÂçŒf yÚto ) ƒeƒe {hÞ{
fhðwk.(÷w„t‚u rfþtuhe …t™t ™kƒh : 2) (y÷i r nMË÷t{)™t …w º t nÍh‚ EËt
2. …hðt™„e, {wƒtn fhðwk.( Vhnk„u y÷irnMË÷t{.
ytr{hn …t™t ™kƒh : 36) Rƒútne{
3. (WŒtnhý) nwÍqh ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn 1. (þtÂçŒf yÚto)
ð-ËÕ÷{ fu Í{t™u{U RM‚unTƒtƒ Ëߌyu ‚t’Íe{
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)y
ft {tifqV ntu „Þt ÷urf™ Rƒtn‚ WË fe ƒtfe hun
„E. RË r÷Þu Ëߌyu ‚t’Íe{e fh™u Ëu ftuE þÏË Rƒúef
ftrVh ™nª ntu‚t.(nÍh‚ Ïðtò ËiÞŒ {wnB{Œ 1. (þtÂçŒf yÚto) …týe™tu ÷tuxtu,
„uËq ŒhtÍ ƒkŒn ™ðtÍ f]‚ “Ynu ‚-ËÔðwV” …t™t 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)y
™kƒh : 88)
RÍTr‚ƒty Rç÷eË
1. (þtÂçŒf yÚto) 1. (þtÂçŒf yÚto)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)yunht{™e 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)y
[tŒh™u s{ýe ƒ„÷™e ™e[uÚte ftZe™u ztƒt ¾¼t
Rçnt{
…h ™tk¾ðe.
1. (þtÂçŒf yÚto) yk„qXtu.
R£tŒ
1. (þtÂçŒf yÚto) yuf÷wk fhðwk, yuf Rçnt{i™
ƒt¤f™u sL{ yt…ðtu. 1. (þtÂçŒf yÚto) ƒL™u yk„qXt.swytu :
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) nßs™tu “‚õƒe÷w÷ Rçnt{i™”.
yuf «fth. yt nßs{tk W{hn þt{u÷ ™Úte. yt{tk RntoË
{tºt ßs™tu u yu n T h t{ ƒtk Ä ðt{tk ytðu Au .
1. (þtÂçŒf yÚto)
{¬tðtËeytu y™u rnÕ÷e yux÷u fu {eft‚ y™u
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) nÍht‚
20 RM÷t{e þçŒftuþ
ykrƒÞtyu rfht{ y÷irn{wË Ë÷t{ (yux÷u fu 1. (þtÂçŒf yÚto) ¾wŒt ‚hVÚte {™{tk ftuE
™ƒeytu) îtht ‚u{™e ™wƒwÔð‚™t yu÷t™ …nu÷tk ðt‚ ytððe,
Ët{tLÞ {t™ð xuð rðhwØ y™u ƒwÂØ™u ytùÞo [rf‚ 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
fhe {qf™the su ½x™tytu ½xu Au ‚u{™u þhey‚™e
…rh¼t»tt{tk RntoË fnuðt{tk ytðu Au. Rþty
1. (þtÂçŒf yÚto)
R÷tn
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
1. (þtÂçŒf yÚto ) ƒkŒ„e™u ÷tÞf, …qò™u
…tºt. RƒtŒ‚™tu nfŒth.
Rþty fe ™{tÍ
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) 1. (þtÂçŒf yÚto)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
RÕ{
R~yth
1. (þtÂçŒf yÚto)òýfthe, {trn‚e, 1. (þtÂçŒf yÚto)
¿tt™, Knowledge. 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) nwŒe yux÷u
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) fu fwhƒt™e™t ò™ðh™e ytu¤¾ {txu ‚u™t s{ýt
…z¾u yuðtu n¤ðtuf ½t fhðtu su™tÚte {tºt [t{zwk
RÕ{w™ ™VTË f…tÞ y™u ‚u™wk {tkË ™ f…tÞ.(ðËe{ y÷e rƒ™
nfe{ {wþhoV y÷e f]‚ {w-yÂÕ÷{w÷ nwßòs …t™t
1. (þtÂçŒf yÚto){t™Ëþt†.
™kƒh : 68)
RÕ{u {VTfqŒ
R~htf
1. (þtÂçŒf yÚto) yÂM‚íðne™ ¿tt™.
1. (þtÂçŒf yÚto)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)fwyto™ y™u
nŒeË(rf‚tƒ-ð-Ëw L ™‚){tk {tu s q Œ Au ‚u ð w k 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
þhey‚™wk ¿tt™. (R{t{ yƒq sy-Vh y¥tntðe RËty‚
n-™Ve f]‚ y™u {ð÷t™t {wnB{Œ yM„h y÷ 1. (þtÂçŒf yÚto)
ftrË{e îtht y™wrŒ‚ yŒ ŒËwo÷ ntðe þnuo WŒqo 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) su ft{ fhðwk
yfeŒ‚w‚ ‚ntðe …t™t ™kƒh:70) ƒwhwk ntuÞ y™u ‚u™u ytftŒ 𾂠fhe ÷u™th
R‚tƒ(yÕ÷tn™e ™thts„e fu ‚u™t «ftu…)™tu
RÕ{u {ðsqŒ nfŒth Au . y™u yu ð t ft{™e xu ð Ähtð™th
1. (þtÂçŒf yÚto) su™wk yÂM‚íð Au ‚uðwk yÍtƒ™tu nfŒth Au. yt ËwL™‚u {w-y¬uŒn™tu
¿tt™. rðÁØtÚto Au. (n{the ™{tÍ : 33)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)yÕ÷tn
‚yt÷tyu su™u Ëf¤ Ë]ÂüÚte „wó htÏÞwk Au ‚u ‚õŒehu RÂM‚õƒt÷
R÷tne™wk ¿tt™. (R{t{ yƒq sy-Vh y¥tntðe 1. ftuE™wk Mðt„‚ fhðwk.
n-™Ve f]‚ y™u {ð÷t™t {wnB{Œ yM„h y÷ RÂM‚õƒt÷u rfç÷t
ftrË{e îtht y™wrŒ‚ yŒ ŒËwo÷ ntðe þnuo WŒqo
™{tÍ …Zðt™e ÂMÚtr‚{tk rfç÷t™e ‚hV
yfeŒ‚w‚ ‚ntðe …t™t ™kƒh:70)
{tuZwk fhðt™e r¢Þt™u RÂM‚õƒt÷u rfç÷t fnuðt{tk
RÕnt{
21 RM÷t{e þçŒftuþ
ytðu Au. rfç÷t™e ‚hV Á¾ fhðt™tu yÚto yu Au fu {r‚÷ RÂM‚ÿttrs÷ y{t y™u WÞqrƒ™ ™VTË.
At‚e y™u [nuhtu rfç÷t™e ‚hV hnu. yt ™{tÍ™e ‚hsw{t : nÍh‚ Ëheo Ëõ‚e hñ‚wÕ÷tn y÷inu
þh‚tu …ife™e yuf þh‚ Au. yt þh‚ …qýo fÞto rð™t Vh{tÔÞwk Au fu RÂM‚ÿts™e r™þt™e yu Au fu {týË
™{tÍ Ënen ™rn ÚttÞ. …tu ‚ t™t {™™tu Œtu » ttu ‚hVÚte ytk Ä ¤tu ÚtE
RÂM‚ytÍn òÞ.(ntrþÞt Œ÷tR÷w÷ ¾iht‚ …t™t ™kƒh :
1. (þtÂçŒf yÚto) 419)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
RÂM‚Lþtf
1. (þtÂçŒf yÚto)
RÂM‚yt™‚
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)y
1. (þtÂçŒf yÚto)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
RÂM‚VT‚ty
1. (þtÂçŒf yÚto)
RÂM‚yT{t÷
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)y
1. (þtÂçŒf yÚto)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
RÂM‚VT‚tn
1. (þtÂçŒf yÚto)
RÂM‚õƒt÷
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)y
1. (þtÂçŒf yÚto)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)y
RÂM‚VTËth
1. (þtÂçŒf yÚto)
RÂM‚õƒt÷u rfç÷n
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)y
1. (þtÂçŒf yÚto)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)y
RÂM‚ƒThty
…uþtƒ fÞto …Ae ftuE yuðwk ft{ fhðwk fu su
RÂM‚¾thn fhðtÚte yuðtu Ëk‚tu»t ÚtE òÞ fu nðu …uþtƒ™wk xe…wk
R{t{™e …tA¤ s{ty‚ ËtÚtu ™{tÍ ™rn ytðu.
…Zðt™e r¢Þt™u RÂõ‚Œty fnuðt{tk ytðu Au. RÂM‚BŒtŒ
RÂM‚øVth 1. (þtÂçŒf yÚto) {ŒŒ {t„ðe ‚u, ËntÞ
1. (þtÂçŒf yÚto) {t„ðe ‚u.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)y RÂM‚÷t{
RÂM‚ÿts 1. (þtÂçŒf yÚto)ðËq÷ fhðwk, «tó fhðwk,
1. (þtÂçŒf yÚto) yÕ÷tn™e hnu{‚Úte {u¤ððw.k
Œqh ÚtE™u yÕ÷tn™t yÍtƒ™e r™fx Útðwk ‚u. 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) nshu
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) ftrVh yMðŒ™u {tU ðzu [wkƒ™ fhðwk yÚtðt ntÚtÚte M…þo
yÚtðt VtrËf™t ntÚtu Ët{tLÞ xuð rðÁØ™e ftuE fhe™u ntÚt™wk [wkƒ™ fhðwk yÚtðt ntÚtÚte ŒqhÚte
y™tu¾e ðt‚ ònuh ÚttÞ ‚tu ‚u™u RÂM‚ÿts fnuðt{tk Rþthtu fhe™u ntÚt™wk [wkƒ™ fhðwk.(„wÂÒtGÞn sŒeŒ
ytðu Au. (‚t’heVt‚ …t™t ™kƒh : 12) …t™t ™kƒh : 103) ‚u{ s nshu yMðŒ y™u hwf™ T u
3.(‚ËÔðwV{tk) ft÷Ë Ë-rhGÞw r{™ y÷t- Þ{t™e™u {tºt ntÚt yzõðwk.(y™ðthu {™trËf
22 RM÷t{e þçŒftuþ
…t™t ™kƒh : 116) 2. (fwyto™™t ËkŒ¼o{tk) fwyto™u …tf{tk
RÂM‚ntÍt yÕ÷tn ‚yt÷t Vh{tðu Au :
1. (þtÂçŒf yÚto ) ni Í ({trËf) fu Þt yÞTGÞwn÷ ÷Íe-™ yt{™wsT-‚r™ƒq fËeh{
r™VtË(«Ëqr‚ Ë{Þ™tu hõ‚ Ëútð) rËðtÞ Mºte™t r{-™Í ÍÂL™ R™-™ ƒy-ŒÍ ÍÂL™ RM{.
yt„¤™t ¼t„{tkÚte ™ef¤‚wk ÷tune. ‚hsw { tu : nu E{t™ðt¤tytu ! ½ýe¾he
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ÄthýtytuÚte Œqh hntu, fu{ fu fux÷ef Äthýtytu …t…
ntuÞu Au. (…thn :26, Ëqhyu nwshw t‚, ytÞ‚ ™kƒh
R®M‚òy : 12)
1. (þtÂçŒf yÚto) …uþtƒ fu òsY fÞto RM{tE÷
…Ae Zu÷tk fu …týe ðzu …tf Útðt™e r¢Þt.
1. (þtÂçŒf yÚto)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) òsY -
…uþtƒÚte Vthu„ ÚtÞt …Ae þheh™t yt„¤™t fu 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)y
…tA¤™t ¼t„™u ÄtuE™u …tf fhðt™e r¢Þt™u
RÂM{Œ
“RÂM‚Lòy” fnuðt{tk ytðu Au. …Ae ¼÷u™u Zu÷tk
ðzu …tfe ntkË÷ fhðt{tk ytðu yÚtðt …týe Úte. 1. (þtÂçŒf yÚto) RMVnt™™tu ft¤tu
ðÄw Ëthwk ‚tu yu Au fu ƒL™u ðM‚wytu ðt…hðt{tk ytðu. Ëwh{tu.
(rVõnu RM÷t{e : 35) nwÍqhu yõŒË ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ðËÕ÷{u
yt™t rðþu Vh{tÔÞwk Au fu ‚{u ÷tuftu RÂM{Œ™tu
RM‚unTƒtƒ W…Þtu„ fhtu. yt ™sh™u ‚usMðe fhu Au y™u
1. r{ºt ht¾ðwk, Ëthkw òýðk.w ( Vhnk„u …÷f™t ðt¤ W„tzu Au. (Rç™u {tò : …t™t ™kƒh -
ytr{hn …t™t ™kƒh : 50) 258)
3. (WŒtnhý) nwÍqh ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn nÍh‚ yçŒw Õ ÷tn rƒ™ yçƒtË
ð-ËÕ÷{ fu Í{t™u{U RM‚unƒ T tƒ Ëߌyu ‚t’Íe{ hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t yLnw™wk ƒÞt™ Au fu nwÍqhu
ft {tifqV ntu „Þt ÷urf™ Rƒtn‚ WË fe ƒtfe hun yõŒË ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ðËÕ÷{ …tËu yuf
„E. RË r÷Þu Ëߌyu ‚t’Íe{e fh™u Ëu ftuE þÏË Ëwh{uŒt™e n‚e su{tk yt… ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn
ftrVh ™nª ntu‚t.(nÍh‚ Ïðtò ËiÞŒ {wnB{Œ ðËÕ÷{ RÂM{Œ™tu Ëwh{tu ht¾‚t n‚t. yt… Ÿ½‚t
„uËq ŒhtÍ ƒkŒn ™ðtÍ f]‚ “Ynu ‚-ËÔðwV” …t™t …nu÷tk Œh htus htºtu ºtý-ºtý ˤe Ëwh{tu ƒk™u
™kƒh : 88) ytk¾tu{tk ÷„tð‚t n‚t.
1 (þw{tR÷u r‚Š{Íe)
RM{
1. (þtÂçŒf yÚto) ftuE ðM‚w, ÔÞÂõ‚ fu RM÷t{
MÚt¤™wk ™t{, Ëk¿tt. 1.(þtÂçŒf yÚto)
swytu : ‘yM{ty’ 2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) nw Í q h
swytu : ‘yM{tW™ ™ƒe’ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{u Vh{tÔÞwk,“RM÷t{
swytu : ‘yM{tyu R÷tne’ yu Au fu ‚w þtnuŒe yt…u fu yÕ÷tn ‚yt÷t rËðtÞ
RM{2 yLÞ ftuE s RƒtŒ‚™u ÷tÞf (fu …qò™u …tºt)™Úte
y™u {w-nB{Œ (ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{)
1. (þtÂçŒf yÚto) …t…, „w™tn, „w™tu,
yÕ÷tn™t hËq÷ Au. y™u ‚w ™{tÍ™e MÚtt…™t fhu
þhtƒ, {rŒht, sw„th.
23 RM÷t{e þçŒftuþ
y™u Íft‚ yt…u h{Ít™ {rn™t™t htuÍt ht¾u y™u ytr÷{tu™wk fnuðwk Au fu EŒ™u EŒ yux÷t {txu
òu ËtÚÞo ntuÞ ‚tu yÕ÷tn™t ½h™e nßs fhu.” fnuðt{tk ytðu Au fu ¾wþe™tu yt rŒðË Vhe Vhe™u
(rhÞtÍwË Mðt÷une™ : 61) ðthkðth …tAtu ytð‚tu hnu Au. y™u ð»to™t Œhuf
RM÷t{e rŒðË™u EŒ ™Úte fnu‚t. fux÷tf ¿tt™eytuyu
1. (þtÂçŒf yÚto) RM÷t{™wk, RM÷t{ sýtÔÞwk Au fu EŒ™u EŒ yux÷t {txu fnuðt{tk ytðu
Au fu yu rŒðËu Œhuf {týË …tu‚t™t Œhßò y™u
ËkƒkÄe, RM÷t{™u ÷„‚wk. RM÷t{e.
MÚtt™™e fŒh fhu Au y™u {t™ð‚t™u ‚u™t Ët[t
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yÚto{tk ytí{Ët‚ fhðt™tu «ÞtË fhu Au. ytÚte
RM÷t{e yftRŒ ftuEf ßÞtV‚ fhu Au ‚tu ð¤e ftuEf™e ßÞtV‚
* RM÷t{™t yfeŒtytu ™e[u «{týu Au: fhðt{tk ytðu Au. ftuE ŒÞt fhu Au ‚tu ftuE™e W…h
1. yÕ÷tn ‚yt÷t™e ò‚ y™u ‚u™e ŒÞt fhðt{tk ytðu Au. “ytRŒn”™tu yÚto VtÞŒtu
rËV‚tu …h E{t™. …ý ÚttÞ Au. yu rŒðËu yÕ÷tn ‚yt÷t™e y…th
2. rVrh~‚tytu …h E{t™. ™ðtsuþtu ‚u™t ƒkŒtytu W…h ÚttÞ Au. yux÷t {txu
3. yÕ÷tn ‚yt÷t™e rf‚tƒtu …h E{t™. …ý yu™u EŒ fnuðt{tk ytðu Au. ‚u{ s yu rŒðËu
4. yÕ÷tn ‚yt÷t™t hËq÷tuu …h E{t™. ¾wþe y™u {wËho‚ ™ðuËhÚte …tAt Vhu Au y™u ƒkŒtu
5. yt¾uh‚™t rŒðË y™u {]íÞw …tBÞt …tu‚t™t hƒ™e RƒtŒ‚ y™u R‚ty‚ ™e ‚hV ðÄthu
…Ae VheÚte Sð‚t ÚtE™u QXðt …h E{t™. òu{ y™u swMËt ËtÚtu …tAtu Vhu Au. R{t{ htÍe
• yt …ife ftuE yuf™tu …ý RLfth fw£ Au. hñ‚wÕ÷tn y÷inu EŒ™t ËkŒ¼o{tk yuf ƒnw Ëthe
swytu : yftRŒ y™u ðt‚ fne Au fu yu Œh ð»tuo ™ðe ¾wþe™e ËtÚtu …tAe
swytu : rË-V‚u E{t™u {wß{÷ y™u ytÔÞt fhu Au. (y-hƒe Ët{rÞf “yvtE”™t ‚kºte
swytu : rËV‚u E{t™u {w-VMË÷) {ð÷t™t ™qh yt÷{ ¾÷e÷e™t EŒw÷ rVºt rðþu™t
RM÷t{e þytRh yuf y-hƒe ÷u¾{tkÚte)
1. (þtÂçŒf yÚto)
RMntf EŒw÷ yÍTnt
1. (þtÂçŒf yÚto) nÍht‚ yðr÷Þtyu rfht{ îtht Ët{tLÞ
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) {t™ð xuð rðhwØ y™u ƒwÂØ™u ytùÞo [rf‚ fhe
{qf™the su ½x™tytu ½xu Au ‚u{™u þhey‚™e
EŒ …rh¼t»tt{tk fht{‚ fnuðt{tk ytðu Au.
1.(þtÂçŒf yÚto) n»to, yt™kŒ, ¾wþe,
2. {wË÷{t™tu™tu yuf ‚nuðth.(WŒqo - EŒw÷ rVºt
„wsht‚e þçŒ ftuþ, …t™t ™kƒh : 137) 1. (nÍht‚ yðr÷Þtyu rfht{ îtht
2. EŒ™u ð¤e EŒ þt {txu fnuðt{tk ytðu Ët{tLÞ {t™ð xuð rðhwØ y™u ƒwÂØ™u ytùÞo [rf‚
Au? ytr÷{tuyu yt™t rðþu ½ýe ½ýe ðt‚tu fne fhe {qf™the su ½x™tytu ½xu Au ‚u{™u þhey‚™e
y™u ÷¾e …ý Au. fux÷tf ÷tuftu™wk {t™ðwk Au fu EŒ …rh¼t»tt{tk fht{‚ fnuðt{tk ytðu Au.
yhƒ Œuþ{tk yuf søÞt™wk ™t{ n‚w.k íÞtk™t Ÿx ƒnw
Ëthtk n‚tk. yu MÚt¤ ËtÚtu Ëtkf¤e™u ‚u{™u EŒe Ÿx
EŒu „Œeh
fnuðt{tk ytð‚t n‚t. yt{ ‚tu EŒ þ猙tu yÚto 1. (þtÂçŒf yÚto)
…tAt Vhðt y™u ðt…Ëe Útðt™tu Au. fux÷tf 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
24 RM÷t{e þçŒftuþ
EŒu ËEŒ (4) þhey‚{tk E{t™™tu yÚto yu Au fu
™ƒeyu …tf ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{ yÕ÷tn
1. (þtÂçŒf yÚto)
‚yt÷t™e …tËuÚte su fkE (ytŒuþtu ð„uhu) ÷E™u
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ‚~heV ÷tÔÞt Au yu ƒÄt™wk Ë{Úto™ fhðt{tk ytðu.
EŒu {e÷tŒw™ ™ƒe yux÷u fu su ðM‚wytu ƒtƒ‚u rnŒtÞ‚™e ËtÚtu xqkf{tk
yuðwk òýðt {éÞwk fu yt… ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-
1. (þtÂçŒf yÚto)
ËÕ÷{ ‚u{™u yÕ÷tn™e …tËuÚte ÷E™u ytÔÞt Au,
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
‚u{™tu ӌޅqðof Mðefth fhðtu {tur{™ Útðt {txu
E{t™ …qh‚wk Au. ({wnB{Œ yËo÷t™ rƒ™ yÏ‚h {u{™
1. (þtÂçŒf yÚto)E{t™™tu {q¤ Ät‚w Ëk…trŒ‚ y÷t{t‚u {wn{烂 …t™t ™kƒh : 44)
({tvn) yB™ Au. y{t™ {týË™e Ë÷t{‚ E{t™ fu yßÍty
yðMÚtt™u fnuðt{tk ytðu Au. ftuE™u fw£™t yËwhÂût‚
ðt‚tðhý{tkÚte Ë÷t{‚e ‚hV ÷tððwk yux÷u yB™ 1. (þtÂçŒf yÚto)E{t™™t ½xftu.
yux÷u s ‚tu fnuðt{tk ytðu Au fu V÷týe ÔÞÂõ‚ 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
E{t™ ÷tðe yux÷u fu (yËwhÂût‚)fw£{tkÚte Ëwhûtt E{t™™t Ët‚ ½xftu Au :
y™u Ë÷t{‚e ‚hV ytðe „E. 1. yÕ÷tn ‚yt÷t …h E{t™ ÷tððtu.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) nw Í q h 2. Vrh~‚tytu …h E{t™ ÷tððtu.
ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{u Vh{tÔÞwk Au, “E{t™ 3. yÕ÷tn ‚yt÷t™t ytftþe …wM‚ftu …h E{t™
yu Au fu ‚w E{t™ ÷tðu yÕ÷tn …h, ‚u™t rVrh~‚tytu ÷tððtu.
…h, ‚u™e rf‚tƒtu …h, ‚u™t hËq÷tu …h y™u 4. ‚{t{ hËq÷tu …h E{t™ ÷tððtu.
ytr¾h‚™t rŒðË …h y™u ‚w E{t™ ÷tðu Ëtht 5. ytr¾h‚™t rŒðË …h E{t™ ÷tððtu
y™u ¾htƒ ¼tøÞ(‚õŒeh ) …h.(rhÞtÍw Ë 6. ‚õŒeh …h E{t™ ÷tððtu.
Mðt÷une™ : 62) 7. {]íÞw …ùt‚ …w™: Sð‚t fhe™u WXtððt …h
(2) su ftuE ðM‚wytu™e ƒtƒ‚u rnŒtÞ‚ E{t™ ÷tððtu.(R{t{ yƒq sy-Vh y¥tntðe n-
y™u áZ rðïtËÚte ¿tt‚ ntuÞ fu yu ðM‚wytu Œe™u ™Ve f]‚ y™u {ð÷t™t {wnB{Œ yM„h y÷
{wnB{Œe{tkÚte Au yu ‚{t{ ðM‚wytu™u {t™ðt y™u ftrË{e îtht y™wrŒ‚ yŒ ŒËwo÷ ntðe þnuo WŒqo
S¼ ðzu yufhth fhðt y™u ӌޅqðof ‚u{™wk yfeŒ‚w‚ ‚ntðe …t™t ™kƒh:80)
Ë{Úto™ fhðt™wk ™t{ E{t™u Ënen Au. y{÷ E{t™ rƒ÷ „iƒ
E{t™{tk Œt¾÷ ™Úte.(¾ÍtR™w÷ RhVt™ Ve (1) {t ðhtE nftRf …h ‚u{™u òuÞt rð™t
‚VËeÁ÷ fwhyt™ ƒ-nðt÷t yƒwË ËQŒ ð E{t™ ÷tððw.k (‚-ËÔðwV ytih þhey‚ …t™t ™kƒh
sw{÷ …tht :1, Ëqhn 2, ‚VËehe nðt÷t : 05) : 167)
(3) S¼ ðzu yufhth, ӌޅqðof rðïtË E{t™ rƒþ þwnqŒ
y™u yhft™ W…h y{÷ fhðt™wk ™t{ E{t™ Au.
(1) swytu “E{t™u þwnqŒe”
yt¿tt…t÷™(‚ty‚ y™u Vh{tkƒhŒthe) Úte E{t™
ðÄu Au y™u y…htÄtu({t’rËÞ‚tu)Úte ytuAwk ÚttÞ Au. E{t™u þwnqŒe
¿tt™(RÕ{)Úte ðÄw «ƒ¤ ƒ™u Au y™u y¿tt™‚t (1) ò‚ r™heûtý y™u ytih f~V fu îtht
(snt÷‚)Úte ðÄw ™ƒ¤wk ƒ™u Au. y™u ‚tiVefu E{t™ ÷tððw.k (‚-ËÔðwV ytih þhey‚ …t™t ™kƒh
R÷tneÚte Ëk…qýo Ëk«tó({w-fB{÷) ÚttÞ Au. : 167)
25 RM÷t{e þçŒftuþ
EËt 1. (þtÂçŒf yÚto)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
W߃ WM‚wðt™yu yƒe ÷wƒtƒn
1. (þtÂçŒf yÚto) ½{kz, ynkfth,
r{ÚÞt, „ðo, „wYh.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) {týË™wk 1. (þtÂçŒf yÚto) ËntrƒÞu hËq÷ nÍh‚
…tu‚t™e ftuE rðþu»t‚t «íÞu yuðe he‚u ™sh fhðe yƒq ÷wƒtƒn hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t yLnw ËtÚtu
fu ‚u™u yÕ÷tn ‚yt÷t™e Œuý„e {t™ðt™u ƒŒ÷u r™Mƒ‚ Ähtð‚wk {ÂMsŒu ™-ƒðe™wk yuf MÚtk¼.
…tu‚t™e yk„‚ …qýo‚t {t™e ÷uðe. su™wk …rhýt{ yu 2.ËntrƒÞu hËq÷ nÍh‚ yƒq ÷wƒtƒn
ytðu Au fu {tU{tkÚte yÕ÷tn ‚yt÷t™t þw¢™t þçŒtu hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t yLnwÚte „ÍTðyu ‚ƒqf{tk ƒ-
™ef¤ðt™u ƒŒ÷u “nwk ytðtu Aw.k nwk ‚uðtu Aw.k ”™t þçŒtu þrhGÞ‚™t ‚ftŒtÚte yuf ‚fËeh ÚtE „E. su™tu
Ëhe …zu Au fthý fu yu þÂõ‚ ‚u™u yÕ÷tn ‚yt÷t rð„‚ðth WÕ÷u¾ fwyto™u …tf™t yr„Þth{t
‚hVÚte {¤e ntuðt™wk ‚u™u ÞtŒ hnu‚wk ™Úte. y™u ‚u Ëe…thn{tk ÚtÞtu Au. yu™t fthýu nÍh‚ yƒq
{™{tk™u {™{tk s …tu‚t™u Ëthtu {t™‚tu hnu ÷wƒtƒnyu …tu‚t™e ò‚™u yu MÚtk¼ ËtÚtu ƒtkÄe ŒeÄtu
Au.(nÍh‚ {ð÷t™t nfe{ {wnB{Œ ygh Ëtnuƒ y™u fÌtwk fu ßÞtk ËwÄe nwÍqh ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-
Ëk…trŒ‚ {ytrhVu {M™ðe …t™t ™kƒh : 352) ËÕ÷{ ò‚u {™u ™rn ¾tu÷u íÞtk ËwÄe nwk yt MÚtk¼
ËtÚtu ƒkÄtÞu÷tu hneþ. nwÍqh ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-
W{Thn ËÕ÷{u …ý yu{ Vh{tðe ŒeÄwk n‚wk fu ßÞtk ËwÄe {™u
yÕ÷tn ‚yt÷t™t ½h™e {w ÷ tft‚ yÕ÷tn ‚yt÷t ‚hVÚte nwf{ ™rn ÚttÞ íÞtk ËwÄe
(rÍÞth‚u ƒi‚wÕ÷tn þheV)™t ËkŒ¼o{tk nßs™e nwk …ý yu{™u ™rn ¾tu÷wk. ytÚte …[tË rŒðË™e
su { RhtŒt…q ð o f (yu x ÷u fu W{hn™e r™GÞ‚ ÷tkƒe {wv‚ ƒtŒ yÕ÷tn ‚yt÷tyu nÍh‚ yƒq
ËtÚtu)ð»to{tk „{u íÞthuu yŒt fhðt{tk ytð‚e ÷wƒtƒn™e ‚tiƒn fƒq÷ Vh{tðe ÷eÄe y™u nwÍqh
RƒtŒ‚. yt{tk yunhT t{ ƒtkÄe™u ƒi‚Õw ÷tn™tu ‚ðtV ËÕ÷Õ÷tnw y÷i r n ð-ËÕ÷{u …tu ‚ t™t ŒM‚u
‚Útt ËVt-{ðon™e ËE fÞto …Ae {wzk ™(nÕf yÚtðt {wƒthfÚte (…tf ntÚtu) ‚uytu™u ¾tu÷e {qõÞt n‚t.
fËú) fhtðe™u yunTht{ Q‚the Œuðt{tk ytðu Au. (ðËe{ y÷e rƒ™ nfe{ {wþhoV y÷e f]‚ {w-
W{Thn fe r™GÞ‚ yÂÕ÷{w÷ nwßòs …t™t ™kƒh : 322)
1. W{ún yŒt fhðt {txu™e r™GÞ‚. WM‚wðt™yu ytRþt
2.yÕ÷tnw{-{ RL™e WheŒw÷ W{Thn.
1. nwÍqh ™ƒeyu fhe{ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn
V-ÞÂMËnto ÷e ð-‚-fçƒÕnt r{L™e. ð-
ð-ËÕ÷{u Vh{tÔÞwk n‚wk fu {the {ÂMsŒ{tk yuf
yRLf™e y÷int ðƒtrhf ÷e Vent. ™ði‚w÷
søÞt yuðe Au fu òu ÷tuftu™u íÞtk ™{tÍ …Zðt™e
W{-h-‚ ð-ynThB‚ rƒnt r÷Õ÷trn ‚yt÷t.
VÍe÷‚™e òý ntuÞ ‚tu............ (ðËe{ y÷e
‚hsw{tu : nu yÕ÷tn ! nwk W{Thn yŒt
rƒ™ nfe{ {wþhoV y÷e f]‚ {w-yÂÕ÷{w÷ nwßòs
fhðt™tu RhtŒtu fYk Awk ytÚte ‚w {tht {txu yu™u Ëh¤
…t™t ™kƒh : 323)
ƒ™tðe Œu y™u {tht ‚hVÚte yu™u fƒq÷ Vh{t. y™u
yu(yu™e yŒtÞ„e){tk {the {ŒŒ fh. y™u {tht WM‚wðt™yu rsƒhe÷
{txu yt{tk ƒhf‚ yt…. r™GÞ‚ fhe {U W{Thn™e, 1. (þtÂçŒf yÚto)
y™u yÕ÷tn ‚yt÷t {txu yu™tu yunTht{ ƒtkæÞtu. 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) (ðËe{
WM‚wðt™n y÷e rƒ™ nfe{ {wþhoV y÷e f]‚ {w-yÂÕ÷{w÷
26 RM÷t{e þçŒftuþ
nwßòs …t™t ™kƒh : 322) ð-ËÕ÷{ ßÞthu …tu‚t™t Œti÷‚ fŒn (r™ðtË
MÚtt™){tk ‚~heV ÷E s‚t íÞthu ftuE Ëntƒe …nuhtu
WM‚wðt™yu ‚-nßswŒ ¼hðt {txu yt MÚtk¼ …tËËu ytðe™u ƒuËe s‚t.
1. (þtÂçŒf yÚto) (ðËe{ y÷e rƒ™ nfe{ {wþhoV y÷e f]‚ {w-
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yÂÕ÷{w÷ nwßòs …t™t ™kƒh : 322)
WM‚wðt™yu ‚tiƒt WM‚wðt™t‚u hñ‚
swytu : “WM‚wðt™yu yƒe ÷wƒtƒn”. 1. (þtÂçŒf yÚto) hñ‚™t MÚtk¼tu.
WM‚wðt™yu {w-¾Õ÷ft 2.rhÞtÍw÷ sL™‚{tk «t[e™ {ÂMsŒu ™-
1. (þtÂçŒf yÚto) ƒðe (ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{)™e Ët‚ MÚtk¼tu
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) u (ðËe{ ytðu÷t Au yu{™u WM‚wðt™t‚u hñ‚ fnuðt{tk ytðu
y÷e rƒ™ nfe{ {wþhoV y÷e f]‚ {w-yÂÕ÷{w÷ Au.(ðËe{ y÷e rƒ™ nfe{ {wþhoV y÷e f]‚ {w-
nwßòs …t™t ™kƒh : 322) yÂÕ÷{w÷ nwßòs …t™t ™kƒh : 322)
WM‚wðt™yu ðwVqŒ QŒu rnLŒe
1. (þtÂçŒf yÚto) 1. yuf {eXe ð™ti»trÄ.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) (ðËe{ nwÍhq ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ðËÕ÷{u Vh{tÔÞwk
y÷e rƒ™ nfe{ {wþhoV y÷e f]‚ {w-yÂÕ÷{w÷ fu yt QŒ rnLŒe™tu W…Þtu„ fhtu, fu{fu yu{tk Ët‚
nwßòs …t™t ™kƒh : 322) R÷tòu Au. „¤t{tk ftfztytu {txu Œðt ™t¾ðe
òu R yu . y™u r™{tu r ™Þt {txu yu ™ tu Wft¤tu
WM‚wðt™yu Ëheh …eðztððtu òRyu.
1. {ÂMsŒu ™-ƒðe þheV™t yt MÚtk¼ …tËu (Rç™u {tsn : …]c-256, ƒtƒ Œðtyu Ít‚w÷
nwÍqh ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{ yu’r‚ftV sw™ƒ w )
Vh{tð‚t n‚t y™u htºtu ytht{ {txu yt…™wk …tf yuf r{M÷
rƒM‚h y®n …tÚthe Œuðt{tk ytð‚wk .(ðËe{ y÷e 1.(þtÂçŒf yÚto)
rƒ™ nfe{ {wþhoV y÷e f]‚ {w-yÂÕ÷{w÷ nwßòs 2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk){q¤ AtÞt
…t™t ™kƒh : 323) W…htk‚ ßÞthu Œhuf ðM‚w™tu …zAtÞtu ‚u™t suðztu s
WM‚wðt™yu nL™t™n ÚtE òÞ íÞthu yu …zAtÞt™“yuf r{M÷” fnuðt{tk
1. nwÍqh ™rƒGÞu fhe{ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ytðu Au. (rVõnu RM÷t{e : 85)
ð-ËÕ÷{ þYyt‚{tk ¾sqh™t ð]ût™t Útz …h Q¼t
hne™u ¾w‚ƒtu yt…‚t n‚t. …tA¤Úte ßÞthu yt…u
yunTr‚fth
yu™t {txu rðþu»t ®{ƒh ‚iÞth fhtðztÔÞwk y™u ‚u™e …tu ‚ t™t þnu h {tk Ú te fu ™Sf™t ftu E
W…h ‚~heV ÷E „Þt íÞthu ¾sqh™wk yu Útz òuhÚte „t{{tkÚte y™ts ¾heŒe ÷tðe™u {tU½ðthe{tk
hze …zÞwk n‚wk. ¾sqh™t yu Útz™t MÚt¤u s yt MÚtk¼ ðu[ðt™t RhtŒu ‚u™u htufe ht¾ðwk y™u y™ts™t yu
ytðu÷wk Au. (ðËe{ y÷e rƒ™ nfe{ {wþhoV y÷e sÚÚtt™u ‚tíftr÷f ™rn ðu[ðtÚte ÷tuftu™u ™wfËt™
f]‚ {w-yÂÕ÷{w÷ nwßòs …t™t ™kƒh : 322) Útðt™e Ëk¼tð™t ntuÞ ‚tu ‚u™u yunrT ‚fth fnuðt{tk
ytðu Au. „wsht‚e{tk yu™u Ëk„n ú ¾tuhe fnuðt{tk ytðu
WM‚wðt™yu nËo Au. yºtu ÞtŒ ht¾ðwk òuEyu fu RM÷t{{tk yunrT ‚fth
1. nwÍqh ™rƒGÞu fhe{ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn yux÷u fu Ëk„ún¾tuhe òRÍ ™Úte.
27 RM÷t{e þçŒftuþ
yunTht{ yt‚ ðt¤e ™{tÍ{tk ƒeS hf-y‚ …Ae “y‚
1. (þtÂçŒf yÚto) ftuE ðM‚w™u nht{ fhðe. ‚rnGÞt‚” …Zðt {txu ƒuËðwk ‚u™u fy-Œyu
(ft’Œyu) Q÷t fnuðt{tk ytðu Au. ( ytËt™ rVõn
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)ßÞthu nßs
yÚtðt W{hn yÚtðt ƒL™u ™ e r™GÞ‚ fhe™u : 378)
‚ÂÕƒÞn …Zðt{tk ytðu Au íÞthu fux÷ef n÷t÷ fy-Œyu (ft’Œyu) y¾ehn
ðM‚w y tu …ý nht{ ÚtE òÞ Au ytÚte ‚u ™ u 1. (þtÂçŒf yÚto) Œhuf ™{tÍ™e AuÕ÷e hf-
‘yunTht{’ fnuðt{tk ytðu Au. y™u ÷tûtrýf he‚u yu y‚{tk “y‚ ‚rnGÞt‚” …Zðt {txu ƒËðwk ‚u™u fy-
rË÷tE ð„h™e ƒu [tŒhtu™u …ý yunTht{ fnuðt{tk Œyu(ft’Œyu)Q÷t fnuðt{tk ytðu Au.( ytËt™ rVõn
ytðu Au. ({wM‚VtŒu rnŒtÞn, ¼t„:1, …t™t : 378)
™kƒh : 217, „wÂÒtGÞn sŒeŒ …t™t ™kƒh: fy-ƒn
66,y™u hVefw÷ n-h{i™ …t™t ™kƒh : 33) 1. (þtÂçŒf yÚto ) Ë{½™, Ë{½™
yunTËt™ ytfth™wk ƒ™u÷wk yÕ÷tn ‚yt÷t™wk ½h, ƒi‚wÕ÷tn.
1. (þtÂçŒf yÚto) 2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) yt™u
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) nw Í q h ƒi‚Õw ÷tn yux÷u fu yÕ÷tn™wk ½h …ý fnuðt{tk ytðu
ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{u Vh{tÔÞwk, “y÷ Au. yt Ë{„ú Œwr™Þt™t fuLÿ{tk ytðu÷wk Au. y™u
RnTËt™w y™ ‚y-ƒwŒÕ÷t-n f-yL™-f ‚htnw yt¾e Œwr™Þt™t ÷tuftu yu™e ‚hV s {tU fhe™u
VRÕ÷{ ‚htnw VRL™nq Þht-f” yunTËt™ yu Au ™{tÍ yŒt fhu Au. y™u {wË÷{t™tu yu™tu ‚ðtV
fu ‚w yÕ÷tn ‚yt÷t™e RƒtŒ‚ yuðe he‚u fhu òýu fhu Au. (hVefw÷ nh{i™ …t™t ™kƒh : 35)
fu ‚w yu™u òuE hÌttu Au y™u òu ‚w yu™u ™Úte òuE frÿGÞn
hÌttu ‚tu yu ‚™u òuE hÌttu Au. (rhÞtÍwË Mðt÷une™ 1. (þtÂçŒf yÚto) yu rVhftu fu su ƒkŒt™u
: 62) …tu‚t™t f{tuo™tu {wgth òýu Au.
yi™ 2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yuf yuðt
þhey‚™t nwf{tu Ët{tLÞ he‚u yuðt ntuÞ rVhft™wk ™t{ fu su yu{ {t™u Au fu ƒkŒtu …tu‚t™t
Au su{™e yŒtÞ„e Œhuf {wË÷{t™ {txu ÔÞÂõ‚„‚ f{tuo™wk ò‚u s Ëso™ fhu Au. (ntrþÞt rf‚tƒw÷
he‚u swŒe swŒe ytð~Þf ntuÞ Au. yuf {týË™t fƒtRh …t™t ™kƒh : 253)
yŒt fhe ÷uðtÚte ƒeò™u yu™e yŒtÞ„e{tkÚte fVty‚
{wÂõ‚ {¤e s‚e ™Úte. ytðtu nwf{ òu VÍo ntuÞ ‚tu
1. (þtÂçŒf yÚto) Ë{t™‚t, ƒhtƒhe,
yu™u VÍuo yi™, ðtrsƒ ntuÞ ‚tu yu™u ðtrsƒu yi™
Ëh¾t…ýw.
y™u ËwL™‚ ntuÞ ‚tu ËwL™‚u yi™ fnuðt{tk ytðu Au.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) fux÷ef
fy-Œn rðþu»t ƒtƒ‚tu{tk …r‚-…í™e™wk Ë{t™ y™u ƒhtƒh
1. (þtÂçŒf yÚto)rðrþü he‚u ƒuËðwk. ntuðwk fVty‚ fnuðtÞ Au.({wV‚e {w-nB{Œ ftiËh
fy-Œyu (ft’Œyu)Q÷t y÷e Ëwçnt™e {Ítrnhe f]‚ ¾Íe-™‚w÷ rVõn Ve
1. (þtÂçŒf yÚto) …nu÷e ƒuXf, …nu÷tu {ËtR÷wÂL™ftn ¼t„ : 1 …t™t ™kƒh : 82)
ft’Œtu, fƒehn
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) [th hf- 1. (þtÂçŒf yÚto) {tuxwk, {nt.
28 RM÷t{e þçŒftuþ
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) f{h
fƒehn „w™tn 1. (þtÂçŒf yÚto) [tkŒ, [Lÿ{t, Ëtu{.
1. (þtÂçŒf yÚto) {tuxwk …t…, {nt…t…. 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) y
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) su™kw yt[hý f{h Œh y¢ƒ
fhðtÚte ftk ‚tu nv òhe ÚttÞ yÚtðt ‚u™t …h 1. (þtÂçŒf yÚto) [tkŒ, [Lÿ{t, Ëtu{.
snL™{™e ðEŒ Q‚he ntuÞ yÚtðt yu ÷t™‚ y™u 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) y
„̓™tu nfŒth XÞtuo ntuÞ Œt.‚ ™tnf ftuE™e f‚÷,
ÔÞr¼[th, òŒq fhðw k …tf Œt{™ Mºte …h fBy‚
ÔÞr¼[th™e ‚ntu{‚ {qfðe, y™tÚt fu Þ‚e{™tu 1. (þtÂçŒf yÚto) rƒ÷tze™tu xtu…,su™u
{t÷ ™tnf ¾tE sðtu, {uŒt™u suntŒ{tkÚte …eX ½ýt ÷tu f tu “¾w k ¼ e”yÚtðt “fw f w h {w ¥ tt”
Œu¾tze™u Vhth ÚtE sðwk, ÔÞts ¾tðwk, {t‚tr…‚t™e (ðhËtŒ{tk W„e ™ef¤‚e ð™M…r‚) y™u ½ýt ÷tuftu
™tVh{t™e fhðe, sqXe Ëtu„kŒ ¾tðe, sqXe Ëtûte Ët…™e Aºte fnu Au. yu™t rð»tu nwÍqh ËÕ÷Õ÷tnw
yt…ðe, [tuhe fhðe, yÚtðt Ë„ehn „w™tn™tu y÷irn ðËÕ÷{u Vh{tÔÞwk fu ðËÕ÷{u Vh{tÔÞw fu
yt„ún fhðtu. (R{t{ yƒq sy-Vh y¥tntðe n- fBy‚ “{Òt” suðkw Au su ƒ™e RËhtR÷ …h Q‚ÞwO
™Ve f]‚ y™u {ð÷t™t {wnB{Œ yM„h y÷ n‚wk. yÚtto‚ suðe fu yu {V‚™e ðM‚w n‚e y™u su™wk
ftrË{e îtht y™wrŒ‚ yŒ ŒËwo÷ ntðe þnuo WŒqo Ëíð-hË ytk¾tu {txu htu„{wrf‚-R÷ts Au.
yfeŒ‚w‚ ‚ntðe …t™t ™kƒh :94) (Rç™u {tsn : …]c-255)
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) fƒehn fht{‚
„w™tn, yuðt „w™tntu Au fu su{™tÚte yÕ÷tn
nÍht‚ yðr÷Þtyu rfht{ îtht Ët{tLÞ
‚yt÷t y™u ‚u™t hËq÷ ËÕ÷Õ÷tnw ‚yt÷t y÷irn
{t™ð xuð rðhwØ y™u ƒwÂØ™u ytùÞo [rf‚ fhe
ðytr÷ne ð-ËÕ÷{u fwyto™u …tf y™u yntŒeËu
{qf™the su ½x™tytu ½xu Au ‚u{™u þhey‚™e
{wƒthf{tk {™tE Vh{tðe Au y™u …qðoòu™t
…rh¼t»tt{tk fht{‚ fnuðt{tk ytðu Au.
fÚt™tu{tk …ý yu{™e {™tE Vh{tðð{tk ytðe Au.
yÕ÷tn ‚yt÷tyu fwyto™u …tf{tk fƒehn f™o
„w™tntu y™u nht{ ft{tuÚte ƒ[™thtytu™u ‚u{™t 1. (þtÂçŒf yÚto ) yu f Ëtu ð»to ™ tu
Ë„ehn „w™tntu r{xtððt™e ¾t‚he yt…e Au. RþtoŒu Ë{Þ„t¤tu, ËŒe. yuf s{t™t™t ÷tuf, yuf WB{‚
¾wŒtðLŒe Au: …Ae™e ƒeS WB{‚.(y÷ {wÂLsŒ …t™t ™kƒh:
“R™ ‚ß‚r™ƒq fƒtR-h {t ‚wLnti-™ 798)
yLnw ™w-fVTrVÁ yLfw{ ËÂGÞytr‚fw{ ð™wŒT- 2.(WŒtnhý) nw Í q h ™rƒGÞu fhe{
r¾÷wfw{ {wŒT-¾-÷™ fhe{t.” (r™Ëty : 31) ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{u Vh{tÔÞwk Au: “¾ihw÷
‚hsw{tu : “òu ‚{u yufƒehn „w™tntuÚte fwYr™ f™eo” yÚtto‚ Ëðo ©uc s{t™tu {thtu s{t™tu
ƒ[™‚t hntu su{™tÚte ‚{™u yxftððt{tk ytÔÞt Au.
‚tu y{u ‚{tht Ë„ehn „w™tntu r{xtðe ŒEþwk y™u f™wo÷ {™trÍ÷
‚{™u Rßs‚ðt¤t {wft{{tk Œt¾÷ fheþwk.”
1. (þtÂçŒf yÚto)
(yÕ÷t{t ÍnTƒe hñ‚wÕ÷tn y÷in f]‚ rf‚tƒw÷
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) ™ßŒ
fƒtRh™t WŒqo ¼t»ttk‚h ƒzu „w™tn …t™t ™kƒh :
(ð‚o{t™ rhÞtÄ) ‚hVÚte {¬t {wfho{t ytð‚t
16,17)
÷tuftu {txu™e {eft‚ Au. yt MÚt¤ ‚tRV ™Sf yið÷
u kw
29 RM÷t{e þçŒftuþ
Au. (hVefw÷ nh{i™ …t™t ™kƒh : 39)
fnT-V
fr÷-{‚t™ 1. (þtÂçŒf yÚto) rðþt¤ „wVt.(‚VËeh
1. (þtÂçŒf yÚto) ƒu þçŒtu, ƒu ðt‚tu. rÍÞtW÷ fwyto™, ¼t„ :3, …t™t ™kƒh :15)
fr÷-{‚t™ ¾Ve-V‚t™ 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) fwyto™u
1. (þtÂçŒf yÚto) ƒu n¤ðt þçŒtu, ƒu …tf™e 18{e Ëqhn™wk ™t{.
n¤ðe ðt‚tu. ftr‚ƒ
2. (nŒeË{tk ) hËq ÷ w Õ ÷tn ËÕ÷Õ÷tnw 1. (þtÂçŒf yÚto ) f÷{ ðzu ÷¾™th,
y÷irn ð-ËÕ÷{u Vh{tÔÞwk Au fu ƒu fr÷{t(ðt‚tu) ÷rnÞtu.
Au fu su S¼ …h n¤ðtk Au y™u {eÍt™{tk ¼thu Au
y™u yÕ÷tn ‚yt÷t™u ƒnw s Ônt÷tk y™u {unƒqƒ
ftr‚ƒt™
Au. yu ƒu fr÷{tytu : 1. (þtÂçŒf yÚto ) “ftr‚ƒ”™wk ƒnw ð[™.
Ëwçnt™Õ÷trn ðrƒ nÂBŒne, ÷rnÞtytu. swytu “ftr‚ƒ”.
Ëwçnt™Õ÷trn÷ yÍe{. Au.
ftr‚ƒt™u ðÌt
f÷e{
su Ëntƒtyu rfht{ fwyto™™e ™trÍ÷ Út‚e
1. (þtÂçŒf yÚto) ytÞ‚tu y™u yLÞ rðþu»t ÷¾týtu nwÍqhu yfŒË
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)y ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ðËÕ÷{™t ytŒuþt™wËth
f÷e{wÕ÷tn ÷¾‚t n‚t yu rðïË™eÞ ÷¾™thtytu{tk rðrþü
he‚u yºtu «M‚w‚ Ëtnuƒtu ™tUÄ™eÞ Au.
1. (þtÂçŒf yÚto)
(1) nÍh‚ yƒqƒ¢ hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t yLnw
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)y (2) nÍh‚ W{h VtYf hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t yLnw
f~V (3) nÍh‚ WM{t™ „™e hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t yLnw
1. (þtÂçŒf yÚto) (4) nÍh‚ y÷e {w‚Í o t hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t yLnw
(5) nÍh‚ ‚Õnt rƒ™ WƒiŒwÕ÷tn hrŒÞÕ÷tnw
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)y
‚yt÷t yLnw
f~Vw÷ {nTsqƒ (6) nÍh‚ Ët’Œ rƒ™ yƒe ð¬tË hrŒÞÕ÷tnw
1. (þtÂçŒf yÚto) ‚yt÷t yLnw
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) Ëq VeðtŒ (7) nÍh‚ Íwƒhi rƒ™ yÔðt{ hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t
(‚-ËÔðwV) rð»tÞ …h þi¾ y÷e rƒ WM{t™ yLnw
nwsðuhe Œt‚t „ks ƒÏþ ÷tntihe Ëhtos hñ‚wÕ÷tn (8) nÍh‚ ytr{h rƒ™ Vwnihn hrŒÞÕ÷tnw
y÷in™e ËwrðÏÞt‚ rf‚tƒ. ‚yt÷t yLnw
fËTh (9) nÍh‚ Ëtrƒ‚ rƒ™ fiË hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t
1. (þtÂçŒf yÚto) xqkftððwk yLnw
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) {tÚtt™t yuf (10) nÍh‚ nLÍ÷t rƒ™ hƒey hrŒÞÕ÷tnw
[‚w Ú ttO þ ¼t„™tu Œhu f ðt¤ ytu A t{tk ytu Awk ‚yt÷t yLnw
(11) nÍh‚ ÍiŒ rƒ™ Ëtrƒ‚ hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t
ytk„¤e™t yuf …tuh sux÷wk f‚htððwk.
yLnw
30 RM÷t{e þçŒftuþ
(12) nÍh‚ Wƒih rƒ™ ft’ƒ hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t
yLnw rf‚tƒw÷ ÷w{uy
(13) nÍh‚ y{eh {w y trðÞt hrŒÞÕ÷tnw 1. (þtÂçŒf yÚto) ðes¤e™t [{ftht™wk
‚yt÷t yLnw …wM‚f.
(14) nÍh‚ yƒq ËwVÞt™ hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t 2. (‚-ËÔðwV{tk) ËqVeðtŒ (‚-ËÔðwV)
yLnw rð»tÞ …h þi¾ yƒq ™Ëh Ëhtos hñ‚wÕ÷tn
({Œtrhsw™ ™wƒwÔð‚ : ¼t„-2, …]c-529) y÷in™e ËwrðÏÞt‚ rf‚tƒ.
ftr‚ƒuu ‚õŒeh rfVtÞn
1. (þtÂçŒf yÚto ) ¼tøÞ ÷¾™th. ¼tøÞ ßÞthu fux÷tf nwf{tu yuðt Au fu su{™e
yŒtÞ„e Œhuf …h ™rn ƒ÷fu yt¾t Ë{qn {txu
rðÄt‚t.
ytð~Þf ntu Þ Au . yu x ÷u fu òu yu ™ u Úttu z tf
ftV. {e{. {w Ë ÷{t™tu yŒt fhe ÷u ‚tu ƒÄt™u yu ™ e
1.(þtÂçŒf yÚto) fç÷ {Ëen, EËðe Ë™ yŒtÞ„e{tkÚte {wÂõ‚ {¤e sþu yux÷u fu ƒÄt ð‚e
…qðou yu™e yŒtÞ„e ÚtE òÞ Au y÷ƒ¥t Ëðtƒ ‚tu {tºt
2.(Rr‚ntË{tk ) Rr‚ntË y™u Ëeh‚ yŒt fh™thtytu™u s {¤u Au. y™u òu Úttuztf ÷tuftu
ð„uhu™t …wM‚ftu{tk yt ƒL™u {q¤tûthtu yufeËtÚtu s …ý yu™e yŒtÞ„e ™ fhu ‚tu ƒÄt s „w™u„th ÚttÞ
÷¾u÷t òuðt {¤þu ftV yux÷u fç÷ (yÚtto‚ Au. ytðtu nwf{ òu VÍo ntuÞ ‚tu yu™u VÍuo rfVtÞn,
…nu÷tk fu …qðuo, yt{tk ¼q‚ft¤ ‚hV™tu Ëkfu‚ ntuÞ ðtrsƒ ntuÞ ‚tu yu™u ðtrsƒu rfVtÞn, y™u ËwL™‚
Au.) y™u {e{ yux÷u {Ëen y÷irnMË÷t{ ntuÞ ‚tu ËwL™‚u rfVtÞn fnuðt{tk ytðu Au.
(yux÷u fu nÍh‚ EËt y÷irnMË÷t{ …qðou ™t Ë{Þ rfht™
‚hV Rþthtu fhðt™tu nu‚w ntuÞ Au.) xqkf{tk yt™tu 1. (þtÂçŒf yÚto){u¤t…, r™fx‚t, ƒu
yÚto EËðe Ë™ …qðuo yuðtu ÚttÞ Au.({ð÷t™t „úntu™e Þwr‚.
{wnB{Œ yiiÞqƒ Ëqh‚e Ëk…trŒ‚ {wfv{t ‚the¾u 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) nßs™tu
„wsht‚, …t™t ™kƒh : 10) yuf «fth. yt nßs ËtiÚte yVÍ÷ Au. yt nßs
ftrh™ yŒt fh™th™u “ftrh™” fnuðt{tk ytðu Au. yt{tk
W{hn y™u nßs™tu yunhT t{ yufe ËtÚtu ƒtkÄðt{tk
1. (þtÂçŒf yÚto){u¤t… fhtð™th, r™fx
ytðu Au. …hk‚w W{hn yŒt fÞto …Ae ftrh™ “nÕf”
÷tð™th, Þwr‚ fh™th.
yÚtðt “fËú” fhtðe þõ‚tu ™Úte. ƒÕfu …nu÷tk™e
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) rfht™
su{ s yunTht{{tk hnuþu. ŒË{e, yr„Þth{e
«fth™e nßs yŒt fh™th™u “ftrh™” fnuðt{tk
yÚtðt ƒth{e Íw÷ rnßò™t rŒðËu fwhƒt™e fÞto
ytðu Au.
…Ae “nÕf” yÚtðt “fËú” fhtðe™u yunTht{
rf‚tƒ ¾tu÷e Œu Au. ÞtŒ hnu fu su ftuE “y~nwhu nßs”
1. (þtÂçŒf yÚto) [tu…ze, …wM‚f, „úkÚt. (yux÷u fu þÔðt÷ Íe ft’Œn y™u Íw÷ rnßò™t
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ytftþe þYt‚™t ŒË rŒðËtu){tk {eft‚{tk htuftÞtu ntuÞ ‚u
rfht™ fhe þfu ™rn. (hVefw÷ nh{i™ …t™t ™kƒh :
…wM‚f fwyto™ {SŒ.
44)
31 RM÷t{e þçŒftuþ
rfht{™ ftr‚ƒe™ ™{tÍ{tk yt Ëqh‚tu™wk …Zðwk ËwL™‚({M™q™)Au.
1. (þtÂçŒf yÚto) swytu“yðËt‚u {wVMË÷” y™u swytu “r‚ðt÷u
{wVMË÷” .( ytËt™ rVõn : 378)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) {týË™t
ht‚rŒðË™t f{tu o ÷¾e ÷u ð t {txu yÕ÷tn fwVTð
‚yt÷tyu ƒu rVrh~‚tytu rŒðË {txu y™u ƒu 1. (þtÂçŒf yÚto ) Ë{t™, Ë{fût,
rVrh~‚tytu htrºt {txu yu{ [th rVrh~‚tytu ƒhtƒhe™wk,
r™Þwõ‚ fhe htÏÞt Au. suytu Ë‚‚ {týË™e ËtÚtu 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) fux÷ef
s hnu Au. ƒu rVrh~‚tytu {týË™e Ëwhûtt {txu ‚u™e ¾tË ƒtƒ‚tu{tk …r‚™wk …í™e Ë{t™ ntuðwk ‚u,
ËtÚtu hnu‚t ntuÞ Au. fwyto™u fhe{{tk yu{™u rfht{™ ({ß{qyyu fðt™e™u RM÷t{e, ft™q™u r™ftn
ftr‚ƒe™ fnu ð t{tk ytÔÞw k Au . rŒðËðt¤t «fhý : 7 fVty‚, f÷{ :116)
rVrh~‚tytu Vsh™e ™{tÍ{tk ytðu Au íÞthu 3. nÍh‚ {ð÷t™t Y{ y÷irnhoñn
htrºtðt¤t rVrh~‚t Vsh™e ™{tÍ …Ae [tÕÞt òÞ {M™rðÞu {t’™ðe{tk Vh{tðu Au fu,
Au. htrºtðt¤t rVrh~‚t yËh™e ™{tÍ{tk ytðu Au fwVTð ƒtÞŒ nh Œq swVT‚ ykŒh r™ftn
íÞthu rŒðËðt¤t rVrh~‚t yËh™e ™{tÍ …Ae ð™to ‚k „ ytÞŒ ™{tÍu RŠ‚Þtn
[tÕÞt òÞ Au. yt rVrh~‚tytu y{t™‚Œthe™e ‚hsw{tu : r™ftn{tk …r‚-…í™e ƒL™u Ë{t™
ËtÚtu r™ct…qðfo ˽¤t f{tuo ÷¾u Au ftuE …ý f{o™t ntuðt òuEyu ™rn‚h fkxt¤e sþu y™u ®sŒ„e
÷u¾™{tk r¾Þt™‚ fh‚t ™Úte y™u ftuE …ý htn‚{tk …Ëth ™rn ÚttÞ.(r{VT‚tnw÷ W÷q{ þnuo
y{÷™u Atuz‚t ™Úte ‚u{ s yt…ýt f{tuo ‚u{™tÚte {M™rðÞu {ð÷t™t Y{ ¼t„ : 11, …t™t ™kƒh
Aw…tk ™Úte. RþtoŒu ƒthe ‚yt÷t Au : :34)
R™-™ y÷ifw{ ÷ntrVÍe-™ rfht{™ fwY™
ftr‚ƒe-™ Þy-÷{q-™ {t ‚V-y÷q™. (Ëqhyu 1. (þtÂçŒf yÚto) ‘f™o’™kw ƒnwð[™.
RÂLV‚th)
‚hsw{tu : y™u ‚{the W…h ™sh ht¾™tht {wfhh fwY™u W¾út
Au y{÷ ÷¾™tht, òýu Au su fkE ‚{u fhtu 1. (þtÂçŒf yÚto) AuÕ÷tu s{t™tu, ykr‚{
Atu.(R{t{ yƒq sy-Vh y¥tntðe n-™Ve f]‚ Þw„.
y™u {ð÷t™t {wnB{Œ yM„h y÷ ftrË{e îtht fwY™u Q÷t
y™wrŒ‚ yvËwo÷ ntðe þnuo WŒqo yfeŒ‚w‚ ‚ntðe 1. (þtÂçŒf yÚto) …nu÷tk™tu s{t™tu.
…t™t ™kƒh:104)
rfËth fwY™u {~nqŒ ÷nt rƒ÷ ¾ih
1. (þtÂçŒf yÚto) 1. (þtÂçŒf yÚto) ™ufe y™u ¼÷tE™tu
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) …whtðtu yt…‚t s{t™t fu Þw„tu. ™ufe y™u ¼÷tE™tu
rfËthu {wVMË÷ …whtðtu yt…‚e ËŒeytu.
1. (þtÂçŒf yÚto) fwY™u ðwM‚t
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)Ëqh‚wÍ- 1. (þtÂçŒf yÚto ) ð[÷tu s{t™tu ,
rÍÕÍt÷Úte Ëq-h‚w™ - ™tË ËwÄe™e ‚{t{ Ëqh‚tu™u {æÞÞw„.
rfËthu {w-VMË÷ fnuðt{tk ytðu Au.{„rhƒ™e fwyto™
32 RM÷t{e þçŒftuþ
1. (þtÂçŒf yÚto) ðtk[÷ u kw …wM‚f. …Þ„kƒhu …Ae y-hƒe ¼t»tt{tk õÞthuf õÞthuf {q¤
RM÷t{ nÍh‚ {wnB{Œ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð- r¢Þt…Œ™u f{oðt[f Ëk¿tt yÚtðt ¼q‚f]Œk‚ (Past
ËÕ÷{ …h Q‚hu÷wk [tuÚtwk ytftþe …wM‚f fwyto™u Participle)™t yÚto{tk …ý «Þtusðt{tk ytðu Au.
fhe{, {wË÷{t™tu™tu {Ínƒe „úkÚt fwyto™u {SŒ yÕ÷tn ‚yt÷t™t f÷t{™u yt s yÚto{tk fwyto™
Vwhft™u n{eŒ. fnuðt{tk ytðu Au yu÷u fu ðtk[u÷wk …wM‚f.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)yÕ÷tn
2. (þtÂçŒf yÚto ) yÕ÷t{t yƒw ÷
‚yt÷t™w k yu f÷t{ fu su yÕ÷tn™t hËq ÷
{yt™e hñ‚wÕ÷tn y÷inu fwyto™u fhe{™t …k[tð™
ËÕ÷Õ÷tnw ‚yt÷t y÷irn ð-ËÕ÷{ …h Q‚ÞwO
™t{tu „ýtÔÞt Au. y™u fu÷tf rðît™ ytr÷{tuyu
{MnVtu{tk ÷¾ðt{tk ytÔÞwk y™u yt… ËÕ÷Õ÷tnw
‚tuu yu™e ËkÏÞt ™uðwk fh‚tk …ý ðÄw ntuðt™wk sýtÔÞwk
y÷irn ð-ËÕ÷{Úte ftuE …ý «fth™e þkft rð™t
Au. …hk‚w ðtM‚rðf‚t yu Au fu ‚u{ýu fwyto™u fhe{™e
Ë‚‚ ™f÷ ÚtÞwk Au. yt ÔÞtÏÞt ˽¤t ytr÷{tu
rðþu»t‚tytu Œt.‚. {SŒ, fhe{, nfe{ ð„uh™ u u …ý
ðå[u Ëðo Ëk{‚ Au y™u ‚u{tk ftuE s {‚¼uŒ ™Úte.
‚u™t ™t{tu Xhtðe™u fwyto™u fhe{™t ™t{tu™e ËkÏÞt
(sÂMxË {ð÷t™t {wnB{Œ ‚fe WM{t™e f]‚
yux÷e nŒu …ntU[tze ŒeÄe Au. ™rn‚h Ët[t yÚto{tk
‚tu fwyto™u fhe{™t ™t{tu fw÷ …tk[ s Au: W÷q{w÷ fwyto™ …t™t ™kƒh : 23Úte 25)
1. y÷ fwyto™ ( ðtk[u÷wk …wM‚f) fwÕ÷‚i™
2. y÷ Vwfto™ (ËíÞ y™u yËíÞ ðå[u™tu 1. (þtÂçŒf yÚto) “fwÕ÷n”™wk Âîð[™,
M…ü ¼uŒ, ËíÞ™u yËíÞÚte swŒwk ‚thð™th) ƒu fwÕ÷tytu, …týe™t ƒu {tx÷tk, …týe ¼hðt™e
3. yÍT rÍ¢ (ƒtuÄ, ™~Þ‚) ƒu ftuXeytu
4. y÷ rf‚tƒ (…wM‚f) y™u 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) nŒeË
5. y¥tLÍe÷ (Q‚thtu fu yð‚hý) þheV{tk ytðu Au fu :
¾wŒ fwyto™u fhe{u yt …tk[uÞ þçŒtu™tu Ëk¿tt RÍt ft™÷ {tW fwÕ÷‚ir™ ÷{ ÞÂñr÷÷ ¾wçË.
(Proper Noun)‚hefu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. yu{tk ËtiÚte
‚hsw{tu : ............................
ðÄw «ÏÞt‚ ™t{ “fwyto™” Au. ytÚte s ¾wŒ
yÕ÷tn ‚yt÷tyu ytuAt{tk ytuAt 61 MÚt¤tuyu fwÕ÷n
…tu‚t™t f÷t{™u yt s™t{Úte ÞtŒ fÞtuo Au. 1. (þtÂçŒf yÚto) {tuxt fŒ™wk …týe™wk
“fwyto™” ðtM‚ð{tk f-h-y, Þf-hW {tx÷wk, …týe™e ftuXe.
…hÚte Q‚he ytÔÞwk Au. su™tu þtÂçŒf yÚto Au yufºt 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
fhðwk …tA¤Úte yt þçŒ ðtk[ðt fu …X™ fhðt™t
yÚto{tk «Þtuòðt ÷tøÞtu. fthý fu yu{tk {q¤tûthtu fwËqV
y™u þçŒtu™u yufºt fhðt{tk ytðu Au. f-h-y, “Þf- 1. (þtÂçŒf yÚto) ËqÞo „úný.
hW”™wk {q¤ r¢Þt…Œ “rfht-y‚w™” W…htk‚ swytu : “™{tÍu fwËqV”
“fwyto™w™” …ý ytðu Au. fi÷q÷n
ytÚte ƒthe ‚yt÷t™tu RþtoŒ Au :
1. (þtÂçŒf yÚto)
“R™-™ y÷i™t sBynq ðfwyto™nq ”.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)ƒ…tuh™t
( y÷ rfÞt{n : 17)
Ë{Þu ytzt …zðwk ‚u™u fi÷÷
q n fnuðt{tk ytðu Au. y™u
‚hsw{tu : “r™:þkf…ýu yt …wM‚f™wk yufºt fhðwk y™u
yt ¾tË fhe™u htºtu RƒtŒ‚ fh™thtytu {txu
…Zðwk y{tht s rsB{u Au. ”
ËwL™‚ Au. fthý fu yt™tÚte htrºt™e RƒtŒ‚{tk
33 RM÷t{e þçŒftuþ
Ëh¤‚t ÚtE òÞ Au. (ViÍt™u ËwL™‚ :801) 1. (þtÂçŒf yÚto ) nÍh‚ EËt
ftu n y÷irnMË÷t{™e ftu{.
1. …ntz, …ntze. fti{u ™qn
ftunu {ðon 1.(þtÂçŒf yÚto ) nÍh‚ ™q n
1.(þtÂçŒf yÚto) {ðon …ntz. y÷irnMË÷t{™e ftu{.
2. …rðºt þnuh {¬t þheV{tk {ÂMsŒw÷
nht{ …tËu s ËE fhðt™t MÚt¤({Myt)™e ƒk™u
fti{u {qËt
ƒtsw ytðu÷e ƒu {~nqh …ntzeytu …ife™e yuf 1.(þtÂçŒf yÚto) nÍh‚ {qËt y÷irnË
…ntze. R{t{ ƒ„ðe ÷¾u Au fu {ðon ™h{ …ÚÚth™u Ë÷t{™e ftu{.
fnuðt{tk ytðu Au. su™wk ƒnwð[™ {ðto‚ ÚttÞ Au. fti{u ÷q‚
yt …ntze ftunu ËVt™e Ët{u s ytðu÷e
1. (þtÂçŒf yÚto) nÍh‚ ÷q‚ y÷irnË
ËVtÚte {ðon ËwÄe …ntU[‚tk ËE™tu yuf Vuhtu …qhtu
ÚttÞ Au. y™u ËE™tu Ët‚{tu Vuhtu …ý y®n s …qhtu Ë÷t{™e ftu{.
ÚttÞ Au. fti{u Ë{qŒ
ftunu ËVt 1. (þtÂçŒf yÚto)
1.(þtÂçŒf yÚto) ËVt …ntz. 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
2.…rðºt þnuh {¬t þheV{tk {ÂMsŒw÷ ftiË
nht{ …tËu s ytðu÷e yuf {~nqh …ntze. R{t{ 1. (þtÂçŒf yÚto) Ä™ htrþ,
ƒ„ðe ÷¾u Au fu ËVt yu “ËVt‚w™”™wk ƒnwð[™ Au
Sagittarious.
y™uu MðåA y™u Ë{‚÷ rþ÷t™u ËVt‚w™ fnuðt{tk
ytðu Au. ËVt™e …ntze …hÚte s ËE þY fhðt{tk ¾‚ehn
ytðu Au. swytu ‘n‚e{’
fti{ ¾Þt÷
1. (þtÂçŒf yÚto) 1. (þtÂçŒf yÚto) rð[th.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ¾Þt÷t‚
fti{ 1. (þtÂçŒf yÚto) “¾Þt÷”™wk ƒnwð[™,
1. (þtÂçŒf yÚto) rð[thtu.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)hwfqy …Ae ¾Þt÷t‚u fÕƒe
Q¼t Útðt™u fti{n fnuðt{tk ytðu Au.(ViÍt™u ËwL™‚ 1. (þtÂçŒf yÚto) {™{tk ytð‚t rð[thtu.
:1049) 2. nÍh‚ þi¾ Rç™u y-hƒe hñ‚wÕ÷tn
fti{u ytŒ y÷in Vh{tðu Au fu nwk {tht y{÷tu™tu {wnt˃t fhðt
W…htk ‚ …tu ‚ t™e r™GÞ‚tu y™u {™{tk ytð‚t
1. (þtÂçŒf yÚto) rð[thtu(¾Þt÷t‚u fÕƒe)™tu …ý {wnt-˃t fYk Awk. (þnuo
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) f~Vw÷ {nTsqƒ …t™t ™kƒh :514)
fti{u EËt
¾÷-÷
34 RM÷t{e þçŒftuþ
1. rËhftu, Vh{tÔÞwk :
nwÍqhu yfŒË ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ðËÕ÷{u y-™ Ë-Œ¥tw {ð-rÍ-y÷ ÷rƒ-™r‚
Vh{tÔÞwk fu ©uc þtf rËftuo Au. nu yÕ÷tn ! rËfto{tk ð-y-™ ¾t-‚{w™ ™rƒGÞe™.‚hsw{tu : {U s yt
ƒhf‚ yt…. fu{ fu yt ykrƒÞt y÷irn{wMË÷t{ MÚtt™™e …qŠ‚ fhe Au y™u yt {nu÷™e ykr‚{ #x
{txu™wk þtf Au. y™u su ½h{tk rËftuo nþu ‚u ½h nwk s Awk y™u nwk ykr‚{ ™ƒe Awk.
fÞthuÞ {tun‚ts ™nª ÚttÞ. (r{~ft‚ þheV …t™t ™kƒh : 511)
(Rç™u {tsn, …]c-246)
¾t‚{ ¾t™ftn
1.(þtÂçŒf yÚto) {ft™ ƒqŒ™u Œqhðuþtk ð
1. (þtÂçŒf yÚto) yk„qXe, {ntuh. {þtR¾ yÚtto‚ Œwhðuþtu y™u {þtÞ¾tu ßÞtk hnu‚t
¾t‚{w™ ™rƒGÞe™ ntuÞ ‚u {ft™(r„ÞtËw÷ ÷w„t‚)
1. (þtÂçŒf yÚto)™ƒeytu™t rËÂÕË÷t …h ¾t™ftne
{ntuh {th™th ykr‚{ ™ƒe. 1.(þtÂçŒf yÚto) Œwhðuþtu y™u {þtÞ¾tu™t
{ft™™u ÷„‚wk, ¾t™ftn ËkƒkÄe, swytu ¾t™ftn.
¾tr‚{
1. (þtÂçŒf yÚto) ¾‚{ fh™th, Ë{tó
¾t™ftne r™Ít{
fh™th, Ë{tóf‚to. 1.(þtÂçŒf yÚto) Œwhðuþtu y™u {þtÞ¾tu™t
¾tr‚{w™ ™rƒGÞe™ {ft™ yux÷u fu ¾t™ftn™e ÔÞðMÚtt, ¾t™ftn™wk
‚kºt
1. (þtÂçŒf yÚto) ™ƒeytu™t rËÂÕË÷t™u
¾tË
¾‚{ fh™th ykr‚{ ™ƒe, ™ƒeytu™t rËÂÕË÷t™u
1. (þtÂçŒf yÚto) rðþu»t, ¾tË.
Ë{tó fh™th yk r ‚{ ™ƒe, ™ƒeytu ™ t ¾tËt™
rËÂÕË÷t™t Ë{tóf‚to yk r ‚{ ™ƒe nÍh‚ 1. (þtÂçŒf yÚto) “¾tË”™wk ƒnwð[™.
{wnB{Œ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{. ¾tËt™u ¾wŒt
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) nÍh‚ 1. (þtÂçŒf yÚto) yÕ÷tn ‚yt÷t™t
òrƒh hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t yLnw Vh{tðu Au fu ¾tË ƒkŒtytu, ¾wŒt ‚yt÷t™t rðþu»t ƒkŒtytu,
™rƒGÞu yfh{ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{u ð÷eytu, ™uf, Mðt÷un y™u {w¥tfe ƒkŒtytu.
Vh{tÔÞwk : 2. nÍh‚ þi¾ Rç™u y-hƒe hñ‚wÕ÷tn y÷in
y-™ ¾t-‚{w™ ™rƒGÞe-™ ð÷t V¾-h. Vh{tðu Au fu ...¾wŒt™t ¾tË ƒkŒtytu(¾tËt™u ¾wŒt)™u
‚hsw{tu : nwk ykr‚{ ™ƒe Awk yuðwk „ðo ÷uðt ™Úte ƒwht rð[thtu™e …ý Ëò {¤u Au. (þnuo f~Vw÷ {nTsqƒ
fnu‚tu.(r{~ft‚ þheV) …t™t ™kƒh :514)
nwÍhq u yfh{ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{u r¾Þt™‚
Vh{tÔÞwk :
1. (þtÂçŒf yÚto ) ythÂût‚ ðM‚w{tkÚte
y-™ ¾t-‚{w™ ™rƒGÞe-™ ÷t ™rƒGÞ
[tuhe fhðe ‚u, ƒŒ Œt™‚, r¾Þt™‚ þçŒ “¾ti™”
ƒy-Œe.
W…hÚte Q‚he ytðu÷wk Au. su™tu yÚto ÚttÞ Au ytuAwk
‚hsw{tu : nwk ykr‚{ ™ƒe Awk {tht …Ae ftuE s ™ƒe
fhðwk fu ½xtzðwk. fthý fu ‚{u ßÞthu ftuE ðM‚w{tk
™Úte. (r{~ft‚ þheVy™u r‚hr{Íe þheV)
r¾Þt™‚ fhþtu ‚tu yu ytuAe ÚtE s sþu.(nwßs‚w÷
™rƒGÞu fhe{ ËÕ÷Õ÷tnw y÷i r n ð-ËÕ÷{u
RM÷t{ R{t{ {wnB{Œ y÷ „Ít÷e f]‚ y™u
35 RM÷t{e þçŒftuþ
{ð÷t™t yÕ÷t{t ‚-fvwË y÷e ¾t™ îtht WŒqo{tk „w™tnu Ë„ehn
y™wðtrŒ‚ {wftrþV‚w÷ fw÷qƒ …t™t ™kƒh : 137) 1. (þtÂçŒf yÚto ) ™t™w k …t…, sw y tu
r¾÷tV “Ë„ehn „w™tn.”
1. (þtÂçŒf yÚto) „wwËw÷(„wM÷)
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
1. (þtÂçŒf yÚto) Lntðwk, Bath.
r¾÷tVu Q÷t
„wwËw÷ ¾t™t
1. (þtÂçŒf yÚto)
1. (þtÂçŒf yÚto ) Lntðt™e søÞt,
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)yu fu su™wk ™
Lntðt™e ytuhze, ™tðrzÞwk, „wËw÷¾t™wkw, Bath-
fhðwk ðÄthu Ëthwk n‚wk. ‚u{ A‚tk fÞwO ‚tu fkE ðtkÄtu fu room.
yÕ÷tn™tu «ftu…(R‚tƒ) ™Úte. yt “{wM‚nƒ”™tu
rðhtuÄe Au.(n{the ™{tÍ : 33)
„wwËw÷u („wM÷u) yiŒi(-™)
1. (þtÂçŒf yÚto) ƒL™u ntÚttu™wk M™t™,
r¾÷t÷ ƒL™u ntÚt Ätuðt.
1. (þtÂçŒf yÚto) 2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ðwÍq{tk yuf
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) ¼e™e 𾂠ƒL™u ntÚt ftuýeytu Ërn‚ Ätuðt yu ðwÍq™e
ytk„¤eytu™u ntÚt y™u …„™e ytk„¤eytu{tk y™u yuf VÍo Au. (ytËt™ rVõn …t™t ™kƒh :98)
ŒtZe{tk Vuhððe ‚u. (VÍtR÷u ðwÍq :46)
„wwËw÷u („wM÷u) rhß÷
¾wËqV 1. (þtÂçŒf yÚto) …„ Ätuðt, …„™wk M™t™,
1. (þtÂçŒf yÚto) [Lÿ „úný. 2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ðwÍq{tk yuf
swytu : “™{tÍu ¾wËqV” 𾂠ƒL™u …„ ½qkxe ËwÄe Ätuðt yu ðwÍq™e yuf VÍo
Au. (ytËt™ rVõn …t™t ™kƒh :98)
„ÍTðn
„wwËw÷u („wM÷u) ‚hef‚
1. (þtÂçŒf yÚto) ÷ztE, ÞwØ, suntŒ.
1. (þtÂçŒf yÚto) ‚hef‚™tu „wËw÷.
2. Ëeh‚ ÷u¾ftu™e …rh¼t»tt{tk nwÍqhu
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yux÷u fu
yfŒË ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ðËÕ÷{ su{tk ò‚u
…tu‚t™e ò‚™u Ëðo «fth™e ™t…tfe (s™tƒ‚)Úte
‚~heV ÷E „Þt ntuÞ ‚uðt Ëir™f yr¼Þt™™u
…tf ht¾ðw.k (nÍh‚ Ïðtò ËiÞŒ {wnB{Œ „uËq ŒhtÍ
„ÍTðn fnuðt{tk ytðu Au.
ƒkŒn ™ðtÍ f]‚ Ynu ‚-ËÔðwV …t™t ™kƒh : 87)
“„ÍT ð n”™w k ƒnw ð [™ “„ÍT ð t‚” ÚttÞ
Au.({ð÷t™t ËrVGÞwhoñt™ {wƒthf…whe Ëk…trŒ‚ „wwËw÷u („wM÷u) ðßn
yhonefw÷ {gq{ …t™t ™kƒh : 306) 1. (þtÂçŒf yÚto) [nuht™wk M™t™, [nuht™tu
„wËw÷, [nuhtu Ätuðtu ‚u. Face Wash.
„ÍTðt‚ 2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ðwÍq{tk yuf
1. (þtÂçŒf yÚto ) ÷ztEytu , Þw Ø tu , 𾂠Ë{„ú [nuhtu Ätuðtu yu ðwÍq™e yuf VÍo Au.
suntŒtu.“„ÍTðn”™wk ƒnwð[™, swytu “„ÍTðn”. yu x ÷u fu f…t¤™t ðt¤™t {q ¤ Úte {tk z e™u
„ww™tnu fƒehn r[ƒwf(Xtuze)™e ™e[u ËwÄe y™u yuf ft™™e ƒqxÚte
1. (þtÂçŒf yÚto) {tuxwk …t…, {nt…t…. {tkze™u ƒeò ft™™e ƒqx ËwÄe Ë{„ú [nuhtu Ätuðtu
swytu “fƒehn „w™tn.” òuEyu. (ytËt™ rVõn …t™t ™kƒh :98)
„wwËw÷u („wM÷u) þhey‚
36 RM÷t{e þçŒftuþ
1. (þtÂçŒf yÚto) þhey‚™tu „wËw÷. „tVu÷ ÚtE òÞ ytðe ÂMÚtr‚{tk yt…{u¤u s fÍtyu
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yux÷u yuftk‚ R÷tne …h hÍt ntkË÷ ÚtE òÞ Au.(þtn yçŒw÷
y…™tððwk.(nÍh‚ Ïðtò ËiÞŒ {wnB{Œ „uËq n¬ {w-nÂvË Œnu÷ðe f]‚ ‚ythwVu rVfn ð ‚-ËÔðwV
ŒhtÍ ƒkŒn ™ðtÍ f]‚ Ynu ‚-ËÔðwV …t™t ™kƒh : …t™t ™kƒh : 73,74)
87) sÍTƒw÷ fw÷qƒ
„wwËw÷u („wM÷u) nfef‚ 1.(þtÂçŒf yÚto ) ÓŒÞtu ™ u ¾U [ ™th,
1. (þtÂçŒf yÚto) nfef‚™tu „wËw÷. ÓŒÞtu™wk ytf»toý.
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) yu x ÷u 1.(‚-ËÔðwV{tk) ‚-ËÔðwV™t rð»tÞ …h
ӌޅqðof ‚tiƒn fhðe.(nÍh‚ Ïðtò ËiÞŒ nÍh‚ þi ¾ yçŒw ÷ n¬ {w n ÂvË Œnu ÷ ðe
{wnB{Œ „uËq ŒhtÍ ƒkŒn ™ðtÍ f]‚ Ynu ‚-ËÔðwV hñ‚wÕ÷tn y÷in™wk ËwrðÏÞt‚ VthËe …wM‚f su™wk
…t™t ™kƒh : 87) …qhwk ™t{ “sÍTƒq÷ fw÷qƒ R÷t rŒÞtrh÷ {nTƒqƒ”
[t~‚ Au y™u ‚u™wk WŒqo ¼t»ttk‚h ‚the¾u {Œe™t™t ™t{u
1. (þtÂçŒf yÚto) ™t~‚t™tu Ë{Þ. A…tE [qõÞwk Au.
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)yuf «nh sve
rŒ™Ë™tu Ë{Þ …Ëth ÚtE „Þtu ntuÞ ‚u Ë{Þ, 1. (þtÂçŒf yÚto ) {fh htrþ,
yzÄe ƒ…tuh. (Vhnk„u ytr{hn : 200) Capricornus.
(2) yu Ë{Þu …Zðt{tk ytð‚e ™{tÍ, ™{tÍu
[t~‚. s-ƒ÷
[tnu Í{ Í{ 1. (þtÂçŒf yÚto) …ntz.
1.(þtÂçŒf yÚto) …rðºt RM÷t{e þnuh s-ƒ÷u yƒq fwƒiË
{¬t{tk ¾t™yu ft’ƒt™e ™Sf ytðu÷wk …týe™wk yt …rðºt …ntz ƒi‚Õw ÷tn þheV™e yufŒ{
yuf ËwrðÏÞt‚ Íhýwk su nðu fqðt™t MðY…{tk Au. Ët{u ËVt …ntze ™Sf ytðu÷wk Au. fnuðtÞ Au fu
sÍTƒ yt Œwr™Þt™tu Ëðo «Út{ …ntz Au. yu{ …ý fnuðtÞ
1.(þtÂçŒf yÚto) ¾U[ðwk ‚u, ytf»toý Au fu n-shu yMðŒ sL™‚{tkÚte y®n s Q‚ÞwO
n‚wk. nwÍqh ™rƒGÞu fhe{ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-
1.(‚-ËÔðwV™e …rh¼t»tt{tk) (ftuE ƒkŒt
ËÕ÷{u yt …ntz …hÚte s [tkŒ™t ƒu xwfzt
…h) yÕ÷tn ‚yt÷t™e {ntu烂 yux÷e ƒÄe
Vh{tÔÞt n‚t. …rðºt RM÷t{e þnuh {¬t {wfho{t
AðtE òÞ fu yLÞ ‚{t{ ðM‚wytu ‚hVÚte (‚u™wk)
[thu ƒtsw Ú te …ntztu Ú te ½u h tÞu ÷ w k ntu ð tÚte
æÞt™ nxe òÞ.
{¬tðtËeytu yt …ntz …hÚte s [tkŒ òu‚t n‚t.
nÍh‚ þtn yçŒw ÷ yÍeÍ {w n ÂvË
ytÚte yu ™ e ÞtŒ„th Y…u y®n {ÂMsŒu
Œnu÷ðe hñ‚wÕ÷tn y÷in Vh{tðu Au fu sÍTƒ yu
rn÷t÷(rn÷t÷ yu x ÷u RM÷t{e {rn™t™tu
Au fu {týË™u …tu‚t™t rð[thÚte yux÷tu ƒÄtu
Ëðo«Út{ [tkŒ)™wk r™{toý fhðt{tk ytÔÞwk n‚wk su™u
«¼trð‚ fhe ÷u fu {™™e RåAtytu ‚tu Œqh™e ðt‚
fux÷tf ÷tuftu {ÂMsŒu rƒ÷t÷ fnu‚t n‚t. yt …ntz
Au yu …tu‚t™t yÂM‚¥ðÚte s ƒu ¾ƒh ƒ™e òÞ.
…h yu {ÂMsŒ™u þneŒ fhe™u nðu þtne {nu÷ ™wk
su{ fu ftuE {t{q÷e ™tufh ƒtŒþtn™e Ëuðt{tk
ntsh ÚttÞ íÞthu ƒtŒþtn™tu ði¼ð y™u XtX{tX r™{toý fhðt{tk ytÔÞwk Au.
òuuE™u ¾wŒ …tu‚t™e ò‚Úte y™u ‚{t{ r÷ßs‚tuÚte s-ƒ÷u y-hVt‚
37 RM÷t{e þçŒftuþ
1. (þtÂçŒf yÚto ) y-hVt‚™tu …ntz. Ë{Þu yŒt fhðe ‚u.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yt-hVt‚™t 3. (WŒtnhý) {uŒt™u y-hVt‚{tk Ítunh
{uŒt™{tk ytðu÷tu yuf …ntz.(ðËe{ y÷e rƒ™ y™u yËh ƒL™u ™{tÍtu™wk s-{y ‚õŒe{e ËtÚtu
nfe{ {wþhoV y÷e f]‚ {w-yÂÕ÷{w÷ nwßòs …t™t yŒt fhðwk rƒ÷ Rß{ty ðtrsƒ Au.({ð÷t™t
™kƒh : 69) {wV‚e ™Íeh yñŒ ™Íehe f]‚ hËq÷u yfh{ ft
‚hefyu ™{tÍ …t™t ™kƒh : 482)
s-ƒ÷u fÍn
1. (þtÂçŒf yÚto ) fÍn™tu …ntz. s-{y ‚t¾ehe
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) 1. (þtÂçŒf yÚto) …Ae fhðt{tk ytð‚wk
{wÍTŒr÷Vt{tk kytðu÷tu yuf …ntz. (ðËe{ y÷e yufºtefhý.
rƒ™ nfe{ {wþhoV y÷e f]‚ {w-yÂÕ÷{w÷ nwßòs 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) Ítunh y™u
…t™t ™kƒh : 69) yËh ƒL™u ™{tÍtu™u yËh™t Ë{Þ{tk, yÚtðt
{„rhƒ y™u Rþty ƒL™u ™{tÍtu™u Rþty™t
s-ƒ÷u hñ‚ Ë{Þu yŒt fhðe ‚u.
1. (þtÂçŒf yÚto ) hñ‚™tu …ntz. 3. (WŒtnhý) {wÍTŒ÷uVt{tk {„rhƒ y™u
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) y-hVt‚™t Rþty™e ƒL™u ™{tÍtu™kw s-{y ‚t¾ehe ËtÚtu yŒt
{uŒt™{tk ytðu÷tu yuf …ntz.(ðËe{ y÷e rƒ™ fhðwk rƒ÷ Rß{ty ðtrsƒ Au.({ð÷t™t {wV‚e
nfe{ {wþhoV y÷e f]‚ {w-yÂÕ÷{w÷ nwßòs …t™t ™Íeh yñŒ ™Íehe f]‚ hËq÷u yfh{ ft ‚hefyu
™kƒh : 69) y-hVt‚™tu yu …ntz su™e ™Sf ðwfVq
™{tÍ …t™t ™kƒh : 482)
fhðwk yVÍ÷ (ðÄthu Ëthw)k Au.(hVefw÷ nh{i™ …t™t
™kƒh : 41) s-{y Ëw-ðhe
s-ƒ÷u ˃eh 1. (þtÂçŒf yÚto) Œu¾e‚wk yufºtefhý.
1. (þtÂçŒf yÚto ) ˃eh™tu …ntz. 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) Ítunh y™u
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) yËh y™u {„rhƒ y™u Rþty{tkÚte Œhuf ™{tÍ™u
r{™t{tkytðu÷tu yuf …ntz.(ðËe{ y÷e rƒ™ …tu‚…tu‚t™t Ë{Þ{tk yŒt fhðe …hk‚w …nu÷e
nfe{ {wþhoV y÷e f]‚ {w-yÂÕ÷{w÷ nwßòs …t™t ™{tÍ™u {M™q™ Ë{Þ ƒŒ÷u ykr‚{ Ë{Þ{tk yŒt
fhðe ƒL™u ™{tÍtu™u {„rhƒ™t Ë{Þu y™u ƒeS
™kƒh : 69)
™{tÍ™u {w M ‚nƒ Ë{Þ™u ƒŒ÷u rƒ÷fw ÷
s-{y yÔð÷(þYyt‚™t)Ë{Þ{tk yŒt fhðe suÚte
1. (þtÂçŒf yÚto) yufXwk fhðw.k yufºt fhðwk òu™th yu{ {t™þu fu yt ™{tÍeyu yËh y™u
Ítunh™u yuf Ë{Þ{tk y™u {„rhƒ y™u Rþty™u
‚u.yufºtefhý.
yuf Ë{Þ{tk yŒt fhe Au. òu fu ¾hu¾h ytðwk ™Úte.
s-{y ‚õŒe{e ƒ÷fu Œhuf ™{tÍ …tu‚…tu‚t™t Ë{Þ{tk yŒt
1. (þtÂçŒf yÚto) …nu÷tk fhðt{tk ytð‚wk fhðt{tk ytðe Au. Œu¾e‚e he‚u yt ƒu ™{tÍtu™wk
yufºtefhý. yufºtefhý (s{t) Au, ðtM‚ð{tk ™Úte.({ð÷t™t
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)Ítunh y™u {wV‚e ™Íeh yñŒ ™Íehe f]‚ hËq÷u yfh{ ft
yËh ƒL™u ™{tÍtu™u Ítunh™t Ë{Þ{tk, yÚtðt ‚hefyu ™{tÍ …t™t ™kƒh : 482)
{„rhƒ y™u Rþty ƒL™u ™{tÍtu™u {„rhƒ™t
38 RM÷t{e þçŒftuþ
s-{y ƒi™Ë Ë÷t‚i™ s{ú‚w÷ Q÷t
1. (þtÂçŒf yÚto) …nu÷tu s{hn, …nu÷tu
þu‚t™.
1. (þtÂçŒf yÚto) ƒu ™{tÍtu ðå[u™wk 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)r{™t{tk
yufºtefhý. ytðu÷ yuf MÚtk¼ su™u ™t™tu þu‚t™ fnuðt{tk ytðu
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ƒu ™{tÍtu™u Au y™u ntSytu su™u ftkfheytu {the™u h{e(hBÞ)
ftuE yuf Ë{Þ{tk yufºt fhe yuf …Ae ƒeS ™{tÍ fhu Au.
yŒt fhðe ‚u. ({ð÷t™t {wV‚e ™Íeh yñŒ s{ú‚w÷ ðwM‚t
™Íehe f]‚ hËq÷u yfh{ ft ‚hefyu ™{tÍ …t™t
1. (þtÂçŒf yÚto) ð[÷tu s{hn, ð[÷tu
™kƒh : 482)
þu‚t™.
s-{-hn swytu “s{ún” 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) r{™t {tk
s-{ht‚ ytðu÷ ™t™t þu‚t™™t MÚtk¼Úte Úttuzu Œqh ytðu÷ yuf
1. (þtÂçŒf yÚto)“s{ún”™wk ƒ.ð. swytu MÚtk¼ Au su™u ð[÷tu þu‚t™ …ý fnuðt{tk ytðu Au.
“s{ún” s{ún
2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)r{™t {wft{u 1. (þtÂçŒf yÚto)yk„thtu, ftkfhe.
ytðu÷t MÚtk¼ suðe h[™tðt¤t yu ºtý MÚt¤tu ßÞtk sÕËt
ntSytu þu‚t™™u ftkfheytu {thu Au. …nu÷t MÚt¤™wk
™t{ “s{ú‚÷ w W¾út” yÚtðt “s{ú‚÷ w y-f-ƒn” 1. (þtÂçŒf yÚto)
Au. ‚u™u ƒzt þi‚t™ …ý fnuðt{tk ytðu Au. ƒeò™wk 2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)ƒL™u Ëߌt
™t{ “s{ú‚w÷ ðwM‚t”(ð[÷tu þu‚t™)Au. ºteò ðå[u ƒuËðt™u sÕËt fnuðt{tk ytðu Au.(ViÍt™u
MÚt¤™wk ™t{ “s{ú‚w÷ Q÷t”(Atuxt þi‚t™)u Au. ËwL™‚ :1049)
(hVefw÷ nh{i™ …t™t ™kƒh : 41) snTh
s{th “s{ún”™wk ƒ.ð. swytu “s{ún” 1. (þtÂçŒf yÚto)
s{ú‚w÷ y-f-ƒn 2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
1. (þtÂçŒf yÚto) AuÕ÷tu s{hn, AuÕ÷tu snThe rfhty‚
þu‚t™, ykr‚{ þu‚t™, ykr‚{ MÚtk¼. 1. (þtÂçŒf yÚto)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)r{™t{tk 2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
þu‚t™™u ftkfhe {thðt™e AuÕ÷e søÞtyu ytðu÷
yuf MÚtk¼ su™u {tuxtuu þu‚t™ fnuðt{tk ytðu Au . yu™u
snThe ™{tÍ
s{ú‚w÷ fwƒTht y™u s{ú‚w÷ W¾út …ý fnuðt{tk 1. (þtÂçŒf yÚto ) su ƒt s{ty‚
ytðu Au. ™{tÍ{tk R{t{ Ëtnuƒ îtht Ÿ[t fu ƒw÷kŒ yðtsu
s{ú‚w÷ fwƒTht rfhty‚ fhðt{tk ytð‚e ntuÞ ‚uðe ™{tÍ.
swytu s{ú‚w÷ W¾út 2. (WŒtnhý)Vsh, {„rhƒ y™u Rþt
s{ú‚w÷ W¾út ‚u{s s{wyn y™u EŒi™™e ™{tÍtu snThe ™{tÍtu
swytu s{ú‚w÷ W¾út. Au.
sðt{uy
1. (þtÂçŒf yÚto ) ‘ò{u y ’™w k
39 RM÷t{e þçŒftuþ
ƒnwð[™.swytu ‘ò{uy’ 1. (þtÂçŒf yÚto ) …rðºt …ðo ‚ tu , …tf
ò{uy …ntztu.(2){¬yu {w-fho{t™t s-ƒ÷u Ëtih, s-
1. (þtÂçŒf yÚto) s{t fh™th, yufºt ƒ÷u yƒe fƒeË y™u „thu rnht suðt ¾tË …ntztu.
fh™th. rsntŒ
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) su{tk ytX 1. (þtÂçŒf yÚto)ftuE rðþu»t Wvu~Þ™e
rð»tÞtu(1. rËÞh, 2. ytŒtƒ, 3. ‚VËeh, 4. …qŠ‚ {txu …tu‚t™t …qhu…qht «ÞtËtu y™u þÂõ‚™tu
yftRŒ 5. rV-‚™, 6. y~ht‚, 7. ynTft{, y™u W…Þtu„ fhðtuu.
8. {™trfƒ) ™e nŒeËtu yufºt fhðt{tk ytðe ntuÞ 2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yÕ÷tn™tu
‚uðwk nŒeË þheV™wk …wM‚f. rËntn rË¥tn …ife fr÷{tu ƒw÷kŒ fhðt y™u Œw~{™Úte …tu‚t™tu ƒ[tð
ƒw¾the þheV y™u r‚hr{Íe þheV ò{uy Au yu fhðt{tk ò™, {t÷, S¼ y™u f÷{™e …qhu…qhe
ƒtƒ‚u W÷u{tyu rfht{™e Ëðo Ëk{r‚ Au. ‚tft‚™tu W…Þtu„ fhðtu yu rsntŒ Au.
ò{uy {ÂMsŒ 3. R{t{ htr„ƒ RMVnt™e hñ‚wÕ÷tn
1. (þtÂçŒf yÚto) ßÞtk ðËr‚™t ƒÄt y÷inu rsntŒ þ猙wk rððhý yt…‚tk Vh{tÔÞwk Au
{wË÷{t™tu yufºt ÚtE™u swBT {t™e ™{tÍ yŒt fh‚t fu rsntŒ™t ºtý «fthtu Au :
ntuÞ ‚u {ÂMsŒ, swB{t {ÂMsŒ. (1) ònuh Œw~{™™tu {wftƒ÷tu.
2. ( WŒtnhý) rŒÕne™e ò{t {ÂMsŒ, (2) þu‚t™ y™u ‚uýu W…òðe ftZu÷t rð[thtu y™u
yn{ŒtƒtŒ, ðztu Œ ht, y™u Ëw h ‚™e sw B {t ‚u™t ðMðËtytu™tu {wftƒ÷tu fhðtu. y™u
{ÂMsŒtu. (3) MðkÞ …tu‚t™t {™™e RåAtytu™tu {wftƒ÷tu.
rsRhto™t xqkf{tk yt™tu yÚto yu Au fu su ftuE …ý ðM‚w yÕ÷tn
‚yt÷t™e yt¿ttytu™t …t÷™™t {t„o{tk yðhtuÄf
1. (þtÂçŒf yÚto) Au ‚u™u Œqh fhðe yu suntŒ Au. y™u ytðtu yðhtuÄ
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) {¬t Ët{tLÞ he‚u yu ºtý ðM‚wytu ‚hVÚte s ÚttÞ Au.
{wfho{tÚte ÷„¼„ 29 rf÷tu{exh Œqh ‚tRV™t ytÚte suntŒ™t ºtý «fthtu ÚtE „Þtk. R{t{
{t„o{tk ytðu÷kw Au. {¬t {wfho{t™t htuftý ŒhBÞt™ htr„ƒ RMVnt™e hñ‚wÕ÷tn y÷inu yu ºtýuÞ
y®nÚte …ý W{hn™tu yunht{ ƒtkÄðt{tk ytðu «fthtu™tu WÕ÷u¾ fÞto …Ae Vh{tÔÞwk fu RþtoŒu fwyto™e
Au.÷tuuftu yt MÚt¤™u “ƒzt W{hn” ‚hefu …ý “ðòrnŒq rVÕ÷trn nf-f rsntrŒn.”(yux÷u fu
ytu¤¾u Au. (hVefw÷ nh{i™ …t™t ™kƒh : 40) suntŒ fhtu yÕ÷tn™t {t„o{tk …qhu…qhtu suntŒ){tk
rs™tÞ‚ suntŒ™t ºtýuÞ «fthtu™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au. nŒeË
1. (þtÂçŒf yÚto ) “rs™tÞ‚”™w k þheV™e fux÷ef rhðtÞ‚tu{tk {™™e ™tòRÍ
ƒnwð[™.(2) ¼q÷, „-÷‚e, „w™tn, y…htÄ. RåAtytu™t {wftƒ÷t™u yux÷t {txu s suntŒ
rs™tÞt‚ Xhtððt{tk ytÔÞtu Au. fwyto™u fhe{™e fux÷ef
ytÞ‚tu{tk suntŒ …tA¤ ¾[o fhðt™u …ý suntŒ
1. (þtÂçŒf yÚto)¼q÷tu, „-÷‚eytu ,
‚hefu ytu¤¾tððt{tk ytÔÞtu Au. “ð‚wòrnŒq-™ Ve
„w™tntu, y…htÄtu.
˃er÷Õ÷trn rƒ-yBðtr÷fw{ ð yLVwrËfw{”™tu
rsƒt÷ …ý yu s yÚto Au. y™u hËq÷u fhe{ ËÕ÷Õ÷tnw
1. (þtÂçŒf yÚto)“s-ƒ÷”™wk ƒnwð[™. y÷irn ð-ËÕ÷{u Vh{tÔÞwk Au fu su ftuE ÔÞÂõ‚yu
…ntztu, …ðo‚tu. ftuE „tÍe™u suntŒ™tu Ët{t™ yt…e ŒeÄtu yuýu …ý
rsƒt÷u {w-fvËt suntŒ fhe ÷eÄtu. y™u yuf nŒeË{tk S¼™t
40 RM÷t{e þçŒftuþ
suntŒ™u …ý suntŒ Xhtððt{tk ytÔÞwk Au. y™u {tk„u Au.” …Ae …qAðt{tk ytÔÞwk fu nwÍqh yu{tk ftuý
{™{tk ÄhƒtÞu÷e ðt‚™e yr¼ÔÞÂõ‚{tk f÷{ sþu? yt… ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{u Vh{tÔÞwk
…ý S¼ y™u {w¾™t nwf{{tk s ntuðtÚte f÷{ fu yu yuðt rhÞtfth(ytzkƒh y™u Œu¾tð fh™tht)
îtht fhðt{tk ytð‚t Ëkhûtý™tu …ý suntŒ{tk ftheytu {txu ‚iÞth fhðt{tk ytðe Au fu suytu
Ë{tðuþ fhðt{tk ytÔÞtu Au. …tu‚t™t f{tuo(yt’{t÷)™wk «Œþo™ fhu Au. y™u
W…htuõ‚ M…ü‚tytuÚte òýðt {éÞwk fu yÕ÷tn ‚yt÷t™u íÞtk ËtiÚte ðÄw ™t …ËkŒ yuðt
suntŒ™tu þçŒ þhey‚™e …rh¼t»tt{tk yÕ÷tn™t ftheytu Au fu suytu swÕ{e þtËf ËtÚtu {u¤t… ht¾u
{t„o{tk ytð‚t ‚{t{ yðhtuÄtu™tu Ët{™tu fhðt Au.
y™u ‚u{™u Œqh fhðt™t Ët{tLÞ yÚto{tk «ÞtuòÞ r‚ƒút™e™e rhðtÞ‚{tk Au fu snL™{{tk yuf
Au. …hk‚w Ët{tLÞ he‚u ßÞthu suntŒ þçŒ ƒtu÷ðt{tkyuðe ¾eý Au fu snL™{ …tu‚u yu ¾eýÚte rŒðË{tk
ytðu Au íÞthu ‚u™kw yÚto½x™ {tºt Ä{oÞØ [thËtu 𾂠…™tn {tk „ u Au . y™u ‚u nw Í q h
w s fhðt{tk
ytðu Au.(WŒqo {trËf nwŒt™wk yÍe{ „ÍTðt‚ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{™e WB{‚ {txu ‚iÞth
rðþu»ttkf …t™t ™kƒh : 250) fhðt{tk ytðe Au.
sw™tn (nwßs‚w÷ RM÷t{ {wnB{Œ y÷ „Ít÷e f]‚ y™u
1. (þtÂçŒf yÚto) …t…, „w™tn, „w™tu, yÕ÷t{t ‚-fvw Ë y÷e ¾tk îtht y™w ð trŒ‚
2. (fwyto™™t ËkŒ¼o{tk) fwyto™u …tf{tk {wftrþ-V‚w÷ fw÷qƒ …t™t ™kƒh : 401)
yÕ÷tn ‚yt÷t Vh{tðu Au : sw{trŒ÷ yÔð÷
RL™Ë ËVt ð÷ {ðo-‚ r{™ þytRrhÕ÷tn. 1. (þtÂçŒf yÚto)rnshe Ë™ yux÷u fu
V-{™ nßs÷ ƒi-‚ yrðy-‚-{-h V÷t sw™t- RM÷t{e fu÷uLzh «{týu …tk[{t {rn™t™wk ™t{.
n y÷irn ykÞ Þ¥tÔð-V rƒrn{t ð-{™ ‚-
‚Ôð-y ¾ih™ V-RL™Õ÷t-n þtrfhw™ y÷e{. sw{trŒ÷ W¾út
‚hsw{tu : ƒu þf ËVt y™u {ðon yÕ÷tn™t Œe™™e 1. (þtÂçŒf yÚto) rnshe Ë™ yux÷u fu
r™þt™eytu{tkÚte Au, ‚tu su ftuE ƒi‚wÕ÷tn™e nßs RM÷t{e fu÷uLzh «{týu Aêt {rn™t™wk ™t{.
fhu yÚtðt ‚u™tu W{hn fhu ‚tuu ‚u™t W…h yt ƒL™u sw{trŒ÷ Q÷t
ðå[u ËE fhðt™tu fkE …ý „w™tu ™Úte.(…thn :2,
1. (þtÂçŒf yÚto)swytu ‘sw{trŒ÷ yÔð÷’
Ëqhyu ƒ-f-hn, ytÞ‚ ™kƒh : 158)
swçƒw÷ nwÍT™ sw{trŒMËt™e
1.(þtÂçŒf yÚto) snL™{™e yuf ¾eý™wk 1. (þtÂçŒf yÚto)swytu ‘sw{trŒMËt™e’
™t{. sw(òu)nTVt
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) Rç™u {tò 1. (þtÂçŒf yÚto)
y™u r‚hr{Íe™e nŒeË Au fu yt… ËÕ÷Õ÷tnw 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) {¬t
y÷irn ð-ËÕ÷{u Vh{tÔÞwk fu swçƒw÷ nwÍT™‚e {wfho{tÚte ºtýuf {ÂLÍ÷ …h ‘htrƒ„’ ™Sf
yÕ÷tn™e …™tn {tk„tu Ëntƒt rfht{u …qATÞwk, “Þt ytðu÷wk yuf MÚt¤ fu su ËerhÞtÚte ytðt™thtytu
hËq÷Õ÷tn (ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{)! swçƒw÷ {txu™e ‘{eft‚’ Au.(hVefw÷ nh{i™ …t™t ™kƒh :
nwÍT™ þwk Au?” yt… ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{u 39)
Vh{tÔÞwk fu yu snL™{™e yuf ¾eý Au su™tÚte suntŒ
¾wŒ snL™{ …ý rŒðË{tk [thËtu 𾂠…™tn
41 RM÷t{e þçŒftuþ
1. swytu “rsntŒ”. …t÷™nth™u ‚u™t ¾tË ™t{(RM{u Ít‚) yÕ÷tn,
òunTVt yÕ÷tn îtht ÞtŒ fhðwk.
swytu “swnTVt” 2. (‚ËÔðw V ™e …rh¼t»tt{tk ) fu x ÷tf
òiÍt ytr÷{tu yuf{tºt RM{u Ít‚ yux÷u fu yÕ÷tn
yÕ÷tn™t rÍ¢ rð»tu fnu Au fu yt {tËqh y™u
1. (þtÂçŒf yÚto)r{Útw™ htrþ,
{Lfq÷ ™Úte, yux÷t {txu fux÷tf ytr÷{tuyu yu™u
Gemini. rƒŒy‚ ËwØtk fne ŒeÄwk. nfe{w÷ WB{‚ nÍh‚
̓ {ð÷t™t y~hV y÷e Útt™ðe hñ‚wÕ÷tn y÷inu
1.r{™t{tk {ÂMsŒu ¾iV ™Sf ytðu÷e yuf Vh{tÔÞwk Au fu fwyto™u fhe{{tk Au :
…ntze™wk ™t{ ðÍTfwrhË-{ hçƒ-f ƒwf-h-‚kð ð-yËe÷t.
̓en ‚hsw{tu : ÞtŒ fhtu …tu‚t™t …t÷™nth™wk ™t{ Ëðth
y™u Ëtk s . yt™tu yÚto yu ÚtÞtu fu …tu ‚ t™t
̓enwÕ÷tn …t÷™nth™t ™t{™u ÞtŒ fhtu.({òr÷Ëu nfe{w÷
Í{ Í{ WB{‚ …t™t ™kƒh : 291)
1. (þtÂçŒf yÚto) 3. (he‚) RM{u Ít‚ yÕ÷tn îtht yÕ÷tn
‚yt÷t™u ÞtŒ fhðt™e ºtý he‚tu Au.
Íksƒe÷ (1) ïtË htufe ytk¾tu ¾wÕ÷e ht¾e™u yux÷e
1. Ëqfe ytŒw, ËqkX. ðth yÕ÷tn fnuðwk fu ytk¾tu Ët{ ykÄthtu AðtE
htu{™t htòyu ËqkXÚte ¼hu÷wk yuf {tx÷wk òÞ. yt rÍ¢ ðzu rŒ÷ y™tÞtËu Ítrfh ÚtE òÞ
yt… ËÕ÷Õ÷tnw y÷i r n ð-ËÕ÷{™u ¼u x {tk Au. y™u Úttuztf Ë{Þ™t {ntðht …Ae þheh™t
{tufÕÞwk. yt…u yu{tkÚte yuf-yuf xwfztu …tu‚t™t ƒÄt s yk„tu ƒÕfu ytË…tË™e ‚{t{ ðM‚wytu
Ëntƒeytu™u ¾tðt {txu ytÃÞtu. {wnrvË yƒq ™R{u Írfh Œu¾tðt {tkzu Au. y™u xqkfe {wv‚{tk V™t
‚u{™t …wM‚f r‚çƒu ™ƒðe {tk yt rhðtÞ‚ ƒÞt™ rVÕ÷tn y™u ƒft rƒÕ÷tn™tu {h‚ƒtu «tó ÚtE
Vh{tðe Au. (™þhw¥tÂGÞƒ) òÞ Au.
Ít‚u Rfo (2) ƒeS he‚ …tËu yLVtË yux÷u fu Œhufu
1. (þtÂçŒf yÚto) Œhu f ïtË™w k æÞt™ ht¾e ftu E …ý ïtË™u
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)RhtfÚte yÕ÷tn™e ÞtŒÚte ¾t÷e ™ sðt Œuðt™e Au. yt
{¬t {wfho{t yð‚t ÷tuftu {txu™e {eft‚ Au. swytu he‚{tk ßÞthu ïtË ƒnth ytðu íÞthu ‘RÕ÷Õ÷tn’
“{eft‚”. y™u ykŒh òÞ íÞthu ‘÷t R÷tn’ fnuðwk yÚtðt
rÍ¢ nq...nq...nq...fnuðkw y™u ËŒt yt s ft{{tk {~„q÷
hnuð.kw
1. (þtÂçŒf yÚto) ÞtŒ, ÞtŒ fhðwk.
(3) ºteòu rÍ¢ nt...nq...ne...™tu Au. yt
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ¾wŒt™u ÞtŒ
rÍ¢™wk ™t{ ytðwŒtuo ƒwŒo Au. yt rÍ¢ …eht™u …eh
fhðwk 3. yu þçŒtu fu Wå[thýtu su{™t ðzu ¾wŒt™u
nÍh‚ „ti Ëw ÷ yt‘Í{ ŒM‚„eh hñ‚w Õ ÷tn
ÞtŒ fhðt{tk ytðu Au.
y÷in™t {t’{q÷t‚ …ife™tu Au. yt rÍ¢ fhðt™e
(‚-ËÔðwV ytih þhey‚ ËVnt: 169)
he‚ yuðe Au fu[th Ít™q ƒuËe™u „hŒ™™u …ux ËwÄe
rÍ¢u RM{u Ít‚ ™{tððe y™u …tu‚t™t s{ýt ¾¼t ‚hV {tU ÷E
1. (þtÂçŒf yÚto ) Ëf¤ Ë]  ü™t
42 RM÷t{e þçŒftuþ
sE™u ‘nt’ fnuðwk y™u ztƒt ¾¼t ‚hV {U ÷E ™kƒh : 383)
sE™u ‘nq’ fnuðwk y™u {tÚtwk ™e[u ™{tðe™u ‘ne’™e rÍnth
̓o ÷„tððe.(nÍh‚ Ïðtò ËiÞŒ {wnB{Œ „uËq
1. (þtÂçŒf yÚto)
ŒhtÍ ƒkŒn ™ðtÍ f]‚ Ynu ‚-ËÔðwV …t™t ™kƒh :
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) …tu‚t™e
236) …í™e™u su{™e ËtÚtu r™ftn nk{uþ™u {txu nht{ Au
rÍ¢u fÕƒe ‚uðe {tk, ƒnu™ fu Œefhe suðe Mºteytu ({tunThu{t‚u
1. (þtÂçŒf yÚto) y-ƒrŒÞt) ™t ftuE yuðt yk„ ËtÚtu W…{t yt…ðe
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) su™u òuðt™wk ‚u™t {txu òRÍ ™Úte.
(‚-ËÔðwV ytih þhey‚ ËVnt: 169) 3. (WŒtnhý) {tk ™ e …eX.y¿tt™‚t
rÍ¢u ¾Ve ft¤{tk ythƒtu …í™e™e …eX™u …tu‚t™e {t™e …eX
1. (þtÂçŒf yÚto) ËtÚtu W…{t yt…e yÚtðt ‚u™e ËtÚtu Ëh¾tðe™u ‚u™u
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ‚÷tf yt…‚t n‚t. RM÷t{u yt he‚u (rÍnth îtht)
(‚-ËÔðwV ytih þhey‚ ËVnt: 169) …í™e™u ‚÷tf yt…ðt™e yt he‚ …h «r‚ƒkÄ
rÍ¢u s÷e Vh{tÔÞtu y™u ‚u™u ™tòRÍ y™u „w™trn‚ f]íÞ
XhtÔÞwk. ‚u{ A‚tk ftuE ™t ðtfuV, y¿tt™e fu „tVu÷
1. (þtÂçŒf yÚto)
{týË yt he‚u …í™e™u ‚÷tf yt…e Œuþu ‚tu ‚u™e
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
…í™e nk{uþ {txu ‚u™t …h nht{ ‚tu ™rn ÚttÞ
(‚-ËÔðwV ytih þhey‚ ËVnt: 169)
y÷ƒ¥tt fVTVthtu ytÃÞt ð„h ‚u™t {txu n÷t÷
rÍÞty …ý ™rn ÚttÞ.
1. (þtÂçŒf yÚto) rÍ÷ ft’Œn
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
1. (þtÂçŒf yÚto) rnshe Ë™ yux÷u fu
rÍÞtyu Ë÷t‚ RM÷t{e fu÷Lu zh «{týu yr„Þth{t {rn™t™wk ™t{
1. (þtÂçŒf yÚto ) ™{tÍ™tu ƒ„tz,
™{tÍtu ðuzVðe. rÍ÷ rnßsn
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) R{t{w‚ 1. (þtÂçŒf yÚto) rnshe Ë™ yux÷u fu
‚tƒuE™ nÍh‚u ËEŒ rƒ™ {wËGÞƒ hrŒÞÕ÷tnw RM÷t{e fu÷uLzh «{týu ƒth{t {rn™t™wk ™t{.
yLnw Vh{tðu Au fu yt ytÞ‚{tk rÍÞty™tu yÚto Íw÷ nw÷iVt
yu Au fu Ítunh™e ™{tÍ yËh ð¾‚u y™u yËh™e 1. (þtÂçŒf yÚto)
{r„úƒ ð¾‚u y™u {„rhƒ™e Rþt ð¾‚u y™u 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) {Œe™t
Rþt™e Vsh ð¾‚u y™u Vsh™e ËqÞtuoŒÞ™t Ë{Þ þheVÚte {¬t {wfho{t sðt™t {t„o{tk ÷„¼„
™Sf …Zðt{tk ytðu. su ftuE ÔÞÂõ‚ yt he‚u {¬tÚte ŒË rf÷tu {exh™t yk‚hu ytðu÷e {eft‚
™{tÍtu …Z‚t …Z‚t {he òÞ y™u yuýyu ‚tuƒt ™ Au. nðu yt MÚt¤™wk ™t{ yçÞthu y÷e (yux÷u
fhe ntuÞ ‚tu yÕ÷tn ‚yt÷tyu ‚u™t {txu “„i” nÍh‚ y÷e™t fqðtytu) Au. swytu “{eft‚”.
™tu ðtÞŒtu Vh{tÔÞtu Au. fu su snL™{™e yuf Ÿze (hVefw÷ nh{i™ …t™t ™kƒh : 39)
y™u yÍtƒÚte ¼h…wh ¾eý Au. (nwßs‚w÷ RM÷t{ Íi‚
{wnB{Œ y÷ „Ít÷e f]‚ y™uyÕ÷t{t ‚-fvwË 1. (þtÂçŒf yÚto) Íi‚q™™wk ‚u÷, Olive
y÷e ¾tk îtht y™wðtrŒ‚ {wftrþ-V‚w÷ fw÷ƒ q …t™t Oil.
43 RM÷t{e þçŒftuþ
2. nw Í q h u yfŒË ËÕ÷Õ÷tnw y÷i r n 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ƒkŒtu …tu‚t™t
ðËÕ÷{u Vh{tÔÞwk fu ‚{u ÷tuftu Íi‚q™™tk ‚u÷™u þtf y¾íÞth y™u RhtŒtÚte su fkE Ëthwk fu ™hËwk
‚hefu W…Þtu„ fhtu y™u yu™e þheh …h {tr÷þ fhðt™tu n‚tu. yÕ÷tn ‚yt÷tyu …tu‚t™t «t[e™
fh‚t hntu. fu{ fu {wƒthf ð]ût{tkÚte ™ef¤u÷kw Au y™u y™u þtï‚ ¿tt™™u ytÄthu ‚u™u ËwhÂût‚ fhe ŒeÄwk
ƒeS nŒeËtu{tk yuðkw ðýoðtÞwk Au fu ‚{u ÷tuftu Íi‚™
q ™wk Au. ƒË yt™wk s ™t{ ‚õŒehu R÷tne Au.((nÍh‚
‚u÷ ¾tytu y™u yu™u þheh …h ÷„tðtu. fu{ fu yt {ð÷t™t nfe{ {wnB{Œ ygh Ëtnuƒ Ëk…trŒ‚
ƒhf‚ðt¤e ðM‚w Au. {ytrhVu {M™ðe …t™t ™kƒh : 396)
(Rç™u {tsn : …]c-246, ƒtƒwÍ Íi‚) ‚õŒehu {w-yÕ÷f
Ítis 1. (þtÂçŒf yÚto)yÕ÷tn ‚yt÷t™wk ftuE
1. (þtÂçŒf yÚto ) …r‚. nwf{™u ƒkŒt™t ftuE y{÷ …h yð÷krƒ‚ fhðwk ‚u.
Ítisn 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) Œt.‚.
1. (þtÂçŒf yÚto ) …í™e. yÕ÷tn ‚yt÷tyu ÷tinu {nTVqÍ {tk ftuE ÔÞÂõ‚
Ítisi™ ®ðþu yu{ ÷¾e ŒeÄwk fu òu yt ÔÞÂõ‚ nßs fhþu ‚tu
yt™e ô{h 20 ð»to™e nþu y™u òu nßs ™rn fhu
1. (þtÂçŒf yÚto )…r‚-…í™e ƒL™u. ‚tu yu™e ô{h …kŒh ð»to™e nþu. ‚õŒeh(¼tøÞ)™tu
‚y-ðeÍ/‚t’ðeÍ yt yuðtu «fth Au fu su{tk þh‚ «{týu ytuAwk-ð¥twk
1. (þtÂçŒf yÚto) yt©Þ yt…ðwk, y™u VuhVth ÚtÞt fhu Au (R{t{ yƒq sy-Vh
yt©Þ{tk ÷uðwk. y¥tntðe n-™Ve f]‚ y™u {ð÷t™t {wnB{Œ
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) „¤t yÚtðt yM„h y÷ ftrË{e îtht y™wrŒ‚ yŒ ŒËw÷ o ntðe
ntÚt{tk ÷xftððt yÚtðt ƒkÄðt {txu yt…ðt{tk þnuo WŒqo yfeŒ‚w‚ ‚ntðe …t™t ™kƒh:74)
ytð‚e fwyto™u …tf™e ytÞ‚tu y™u yÕ÷tn ‚õŒeh {wƒTh{
‚yt÷t™t ™t{tu™u ‚tðes fnuðt{tk ytðu Au. 1. (þtÂçŒf yÚto) su™u {Ï÷qf{tkÚte ftuE
‚-fçƒwh …ý xt¤e fu Vuhðe ™ þfu ‚uðtu yÕ÷tn ‚yt÷t™tu
1. (þtÂçŒf yÚto) ƒztE, {n¥tt, yVh r™ýoÞ.
{tuxtE, þu¾e, r{ÚÞtr¼{t™. 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yLÞ™e
‚wÕ™tyu …tu‚t™e ò‚™u {tuxe „ýðe fu {t™ðe yu
‚õƒeh
‚-fçƒwh Au. ytÚte ‚-fçƒwh{tk yLÞ™u Q‚the 1. (þtÂçŒf yÚto) fMŒ y™u RhtŒtu fhðtu.
…tzðt{tk ytðu Au yÚtðt ‚u™kw y…{t™ ÚttÞ Au ßÞthu 2. (rVõn™e …rh¼t»tt{tk) …tf {txe îtht
W߃{tk yLÞ™u W‚the …tzðt{tk ytð‚w k ™òË‚u nwf{eÚte …tfe™u fMŒ y™u RhtŒtu fhðtu.
™Úte.(nÍh‚ {ð÷t™t nfe{ {wnB{Œ ygh ‚õƒehu ‚~hef
Ëtnuƒ Ëk…trŒ‚ {ytrhVu {M™ðe …t™t ™kƒh : 1. (þtÂçŒf yÚto) fMŒ y™u RhtŒtu fhðtu.
352) 2. (rVõn™e …rh¼t»tt{tk) …tf {txe îtht
‚õŒeh ™òË‚u nwf{eÚte …tfe™u fMŒ y™u RhtŒtu fhðtu.
1. (þtÂçŒf yÚto) ¼tøÞ, ™Ëeƒ, rfM{‚, ‚õƒehu ‚nThe{t
«thçÄ. 1. (þtÂçŒf yÚto) fMŒ y™u RhtŒtu fhðtu.
44 RM÷t{e þçŒftuþ
2. (rVõn™e …rh¼t»tt{tk) …tf {txe îtht Vh{tðe Au:
™òË‚u nwf{eÚte …tfe™tu fMŒ y™u RhtŒtu fhðtu. rnVÍw™ ™VTrË yB{t Þwy-rË{w ðÍtr÷-
‚õƒe÷ f rƒ-‚Šf÷ {nTÍqrh ðÞwr‚B{w Ítr÷-f rƒ-
1. (þtÂçŒf yÚto) [q{ðwk, [wkƒ™ fhðwk. ‚Šf ƒy-rŒ÷ {wƒtnt‚.
‚hsw{tu : “„w™tnÚte {™™u ƒ[tðe ht¾ðwk
‚õƒe÷w÷ Rçnt{i™ y™u ‚u™t {txu {™tE Vh{tððt{tk ytðu÷e ðt‚tu™tu
swytu : “‚õƒe÷u Rçnt{i™”. íÞt„ fhðt{tk ytðu Au y™u ‚u™e …qŠ‚™t ytþÞÚte
‚õƒe÷u Rçnt{i™ fux÷ef òRÍ ðM‚wytu™tu …ý íÞt„ fhðt{tk ytðu
1. (þtÂçŒf yÚto) ƒL™u yk„qXt [q{ðt. Au.”
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yÍt™{tk (y÷ {wr£Œt‚w÷ fwyto™ …t™t ™kƒh : 531)
ßÞthu‚ y~nŒw y™-™ {wnB{Œh hËq÷wÕ÷tn 4. R{t{ ™-ððe hñ‚w Õ ÷tn y÷i n u
…Zðt{tk ytðu íÞthu ƒL™u yk„qXt …h [wkƒ™ fhe™u ‚õðt™e ÔÞtÏÞt yt he‚u ƒÞt™ Vh{tðe Au:
ytk¾tU …h ÷„tzðt. yt yk„u nwÍqhu y™ðh RÂB‚Ët÷w yr{úne ð ™ÂÌtne ð {y-
ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{Úte ftuE nŒeË {ðeo ™tnw : y÷ rðft-Þ‚w r{™ Ë-¾r‚ne ð
™Úte. …hk‚w fux÷tf nÍht‚u Ëntƒyu RÍt{ yÍtrƒne Ëwçnt-™nq ‚yt÷t.
hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t yLnw{Úte yt ðt‚ ™f÷ Út‚e ‚hsw{tu : “yÕ÷tn ‚yt÷t™t ytŒuþtu
ytðe Au y™u ½ýt ƒÄt ƒwÍw„tuo™tu y™w¼ð Au fu ‚Útt «r‚ƒkÄtu (yðtr{htu ™ðtne)™wk …t÷™ fhðwk.
yt y{÷Úte áÂü(™sh)™u ÷t¼ ÚttÞ Au. (yÚtto‚ yÕ÷tn ‚yt÷tyu su ft{tu fhðt™tu nwf{
n-™Ve Vfentu { tk Ú te yÕ÷t{t Vh{tÔÞtuu Au ‚u ft{tu fhðt y™u su ft{tu fhðt™e
‚nT‚tðe hnT{ ‚wÕ÷tn y÷in u “þnuo {htrf÷ {™tE Vh{tðe Au ‚u{™tÚte yxfe sðwk.)y™u
V÷tn”{tk y™u yÕ÷t{t Rç™u ytrƒŒe™ þt{e ‚õðt™tu yÚto yu Au fu {týË yuðt ft{tuÚte ƒ[u÷tu
hnT{‚wÕ÷tn y÷inu “hvw÷ {wnT‚th”{tk yt y{÷ hnu fu su yÕ÷tn ‚yt÷t™e ™thts„e y™u
{w M ‚nƒ ntu ð t™w k ÷ÏÞw k Au . xq k f {tk yhƒtƒu yÍtƒ™wk fthý ntuÞ.
n¬(ËíÞðtŒe ytr÷{tu)™t {‚u “y~nŒw y™- (y‚ ‚kƒen …t™t ™kƒh : 322)
™ {wnB{Œh hËq÷Õw ÷tn”™tu …tufth ÚttÞ íÞthu ƒL™u 5. R{t{ sòo o ™ e hñ‚w Õ ÷tn y÷i n u
yk„qXt [q{e ÷E™u ‚u{™wk ytk¾tu …h Vuhððwk òRÍ ‚õðt™e ÔÞtÏÞt fh‚t Vh{tÔÞwk Au:
y™u {wM‚nTË™(Ëthwk) Au. ({M÷fu yhƒtƒu n¬ : y÷ RnT r ‚htÍw rƒ‚t-yr‚Õ÷trn
407/408) ‚yt÷t y™ Wfq-ƒr‚ne ðnw-ð rËÞt-™‚w™
swytu : “Rçnt{” y™u “Rçnt{i™”. ™VTrË yB{t ‚M‚rnfw ƒrƒrnrnr÷ Wfq-ƒ‚w
r{™ rVy-r÷™ yð ‚Šf™.
‚õðt ‚hsw { tu : “yÕ÷tn ‚yt÷t™t™t
1. (þtÂçŒf yÚto) zhðwk, ƒ[ðwk, Atuze Œuðwk. yt¿tt…t÷™ y™u ‚tƒuŒthe îtht …tu‚t™e ò‚™u
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yÕ÷tn ‚u™t yÍtƒÚte ƒ[tððe y™u yu nu‚wËh …tu‚t™t
‚yt÷t™e {ntu烂{tk {™™e RåAtytu …h y{÷ {™™u yuðt ft{tu fhðt yÚtðt Atuze ŒuðtÚte ƒ[tðe
™ fhe™u yu RåAt™u At‚e{tk Œtxe Œuðt™wk ™t{ ‚õðt ht¾ðwk su{™t fhðtÚte fu Atuze ŒuðtÚte {týË
Au. yÍtƒ™tu nfŒth Xhu.
3. R{t{ htr„ƒ RMVnt™e hñ‚wÕ÷tn (rf‚tƒw‚ ‚y-heVt‚ …t™t ™kƒh : 68)
y÷i n u ‚õðt™e ÔÞtÏÞt yt þçŒtu { tk ƒÞt™ 6. nÍh‚ W{h hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t
45 RM÷t{e þçŒftuþ
yLnw y u nÍh‚ fyƒ ynT ƒ th hrŒÞÕ÷tn ™kƒh : 58)
‚yt÷t yLnwÚte Vh{tÔÞwk fu {™u ‚õðt rðþu fkEf 9. ‚õðt yƒq ÞÍeŒ hñ‚wÕ÷tn y÷inyu
sýtðtu íÞthu ‚u{ýu fÌtwk fu þwk yt… õÞthuf ftkxt¤t Vh{tÔÞwk Au fu ‚{t{ ytþkftytuÚte ƒ[ðt™wk ™t{
hM‚t …hÚte …Ëth ÚtÞt Atu ¾ht? íÞthu nÍh‚ W{h ‚õðt Au.({wnB{Œ yËo÷t™ rƒ™ yÏ‚h {u{™
hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t yLnwyu sðtƒ ytÃÞtu, “nt.” Ëk…trŒ‚ y÷t{t‚u {wn烂 …t™t ™kƒh : 58)
nÍh‚ fyƒ ynTƒth hrŒÞÕ÷tn ‚yt÷t yLnwyu 10. ‚õðt™tu yÚto yu Au fu {™™u yuðe Œhuf
…qATÞwk fu íÞthu yt… fuðe he‚u …Ëth ÚtÞt n‚t ? ðM‚wÚte ËwhÂût‚ fhðwk òuEyu su™tÚte ™wfËt™
nÍh‚ W{h hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t yLnwyu sðtƒ Útðt™e Ëk¼tð™t ntuÞ.
ytÃÞtu, “…t÷ð(Œt{™) Ë{ux‚tk Ë{ux‚tk …Ëth þhey‚{tk Œhuf „w™tnÚte …tu‚t™u ƒ[tððwk
ÚtÞtu Awk.” yt Ëtk¼¤e™u nÍh‚ fyƒ ynTƒth yu ‚õðt Au. ‚õðt yu Au fu ‚thtu …t÷™nth(hƒ)
hrŒÞÕ÷tn ‚yt÷t yLnwyu sðtƒ ytÃÞtu fu yu s ‚™u íÞtk ™ swyu ßÞtk sðtÚte yuýu ‚™u yxftÔÞtu
‚õðt™e ÂMÚtr‚ Au. Au. y™u yu MÚt¤uÚte ‚™u „uhntsh ™ …t{u ßÞtk ntsh
7. nÍh‚ W{h rƒ™ yçŒw÷ yÍeÍ Útðt™tu yuýu ‚™u ytŒuþ ytÃÞtu Au.(ntrþÞt Ëqh‚w÷
hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t yLnwyu Vh{tÔÞwk fu ‚õðt ‚tu ƒ-f-hn ‚VËeh rÍÞtW÷ fwyto™)
yu Au fu su ftuE ðM‚w yÕ÷tn ‚yt÷tyu nht{ ‚LE{
Vh{tðe Au ‚u™tÚte Œqh hnu y™u su fkE VÍo fÞwO Au 1. (þtÂçŒf yÚto)
‚u™t …h y{÷ fhu. íÞthƒtŒ yÕ÷tn ‚yt÷t ‚™u
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yu MÚt¤
su fkE rhÍTf y‚t Vh{tðu ‚u{tk ‚tht {txu ¼÷tE
ßÞtkÚte {¬t {wfho{t™t htuftý ŒhBÞt™ W{hn
s ¼÷tE Au. y™u Vh{tÔÞwk fu …hnuÍ„th™u ÷„t{
fhðt {txu yunTht{ ƒtkÄðt{tk ytðu Au. yt MÚt¤
yt…ðt{tk ytðe Au su he‚u nh{{tk yunTht{
{ÂMsŒw÷ nht{Úte ÷„¼„ …tk‚ rf÷tu{exh Œqh
ƒtkÄ™th™u.
{Œe™t {w™Ôðhn™e rŒþt{tk ytðu÷wk Au. nðu y®n
8. nÍh‚ ‚Õf rƒ™ nƒeƒ hrŒÞÕ÷tnw
{ÂMsŒu ytRþt(hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t yLnt)
‚yt÷t yLnwÚte …qAðt{tk ytÔÞwk fu ‚õðt þwk Au?
ytðu÷e Au. yt MÚt¤™u ÷tuftu “Atuxt W{hn”‚hefu
‚u™tÚte y{tu™u ðtfuV fhtu. íÞthu yu{ýu sðtƒ
ytÃÞtu fu yÕ÷tn ‚yt÷tyu yt…u÷t r™Œuoþtu ytu¤¾u Au. (hVefw÷ nh{i™ …t™t ™kƒh : 40)
y™w Ë th Ëðtƒ {¤ðt™e ytþtyu yÕ÷tn ‚VËeh
‚yt÷tÚte þh{ y™u nÞt fh‚t fh‚t yÕ÷tn
‚yt÷t™t ‚{t{ nwf{tu™e Vh{tk ƒhŒthe y™u 1. (þtÂçŒf yÚto)‚VËeh yu “VËh”™wk
yu{™t …h rŒ÷tu ò™Úte y{÷ fhðwk yu ‚õðt Au. {q ¤ r¢Þt…Œ ({MŒh) Au . y™u ‚u ™ tu yÚto
y™u yu …ý Au fu yÕ÷tn ‚yt÷tyu yt…u÷t ™qh ðýo ™ (ƒÞt™) y™u rððhý(þno ) y™u
«{týu ‚u™t yÍtƒ™t ¾tuVÚte „w™tntu™u ‚v™ Atuze hnMÞtuŒT½tx™(f~V) y™u yr¼ÔÞÂõ‚ (RÍnth)
Œuðt™wk ™t{ ‚õðt Au. ({wnB{Œ yËo÷t™ rƒ™ Au.
yÏ‚h {u{™ Ëk…trŒ‚ y÷t{t‚u {wn烂 …t™t 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ytÚte s
™kƒh : 55 Úte 60) f÷t{u R÷tne™e ðÄw M…ü‚t y™u rððhý™wk ™t{
9. nÍh‚ yƒq ÞÍeŒ hñ‚w Õ ÷tn ‚VËeh Au. ‚VËeh™t {wÏÞ‚: ƒu «fth Au :
y÷inyu Vh{tÔÞwk Au fu ‚{t{ ytþkftytuÚte 1. ‚VËeh rƒ÷ {tËqh.
ƒ[ðt™wk ™t{ ‚õðt Au.({wnB{Œ yËo÷t™ rƒ™ 2. ‚VËeh rƒh htÞ
yÏ‚h {u{™ Ëk…trŒ‚ y÷t{t‚u {wn烂 …t™t (ztp. ËiÞŒ þtrnŒ y÷e f]‚ WŒqo ‚VtËeh ƒeËðª
46 RM÷t{e þçŒftuþ
ËŒe {U, …t™t ™kƒh : 1) 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) fw y to ™ u
…tf™e yuðe ‚VËeh su{tk yuðt yr¼«tÞ™tu
‚VËeh rƒh htÞ W…Þtu„ fhðt{tk ytÔÞtu ntuÞ fu su þhey‚™e
1. (þtÂçŒf yÚto ) ƒti  Øf fu ‚tŠff Œ÷e÷tu(…whtðt) ËtÚtu ƒkăuË‚wk ™ ntuÞ. y™u ‚u{tk
yr¼„{ Ähtð‚e ‚VËeh. ‚VËeh™e ytð~Þf þh‚tu™e Wý… ntuÞ. ‚u{ s
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)RÂß‚ntŒ, y-hƒe ¼t»tt-ËtrníÞ™t ¼kzth™tu …ý W…Þtu„
Œ÷tR÷ y™u RÂM‚Œ÷t÷™e {ŒŒÚte fhðt{tk fhðt{tk ytÔÞtu ntuÞ.(ztp. ËiÞŒ þtrnŒ y÷e f]‚
ytð‚e fwyto™™e ‚VËeh™u ‚VËeh rƒh htÞ WŒqo ‚VtËeh ƒeËðª ËŒe {U, …t™t ™kƒh : 2)
fnuðt{tk ytðu Au.
‚VËeh rƒ÷ {tËqh
‚VËeh rƒh htÞ™t ƒu «fth Au :
1. ‚VËeh rƒh htÞ òRÍ y™u 1. (þtÂçŒf yÚto){q¤ Mºttu‚tu …hÚte ™f÷
2. ‚VËeh rƒh htÞ ™t òRÍ. fhðt{tk ytð‚e ‚VËeh.
™tU Ä : þçŒ yhto Þ ™w k yÚto ½ x™ yu ’ r‚ftŒ, 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) fwyto™,
RÂß‚ntŒ y™u rfÞtË ÚttÞ Au. ytÚte rfÞtË{tk nŒeË y™u Ëntƒeytu ‚Útt ‚tƒuE™™t yõðt÷™t
{t™™thtytu™u “yMntƒwh htÞ” fnuðt{tk ytðu «ftþ{tk fhðt{tk ytð‚e ‚VËeh™u ‚VËeh rƒ÷
{tËqh fnuðt{tk ytðu Au.‚VËeh rƒ÷ {tËqh™wk ºtý
Au. (ztp. ËiÞŒ þtrnŒ y÷e f]‚ WŒqo ‚VtËeh ƒeËðª
ËŒe {U, …t™t ™kƒh : 2) ¼t„{tk rð¼yts™ fhðt{tk ytÔÞwk Au:
1. ‚VËeÁ÷ fwyto™ rƒ÷ fwyto™
‚VËeh rƒhtoÞ òRÍ
2. ‚VËeÁ÷ fwyto™ rƒ÷ nŒeË y™u
3. ‚VËeÁ÷ fwyto™ rƒ-yõðt÷u Ëntƒt ð
‚tƒuE™.
1. (þtÂçŒf yÚto)
(ztp. ËiÞŒ þtrnŒ y÷e f]‚ WŒqo ‚VtËeh ƒeËðª
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) fw y to ™ u
ËŒe {U, …t™t ™kƒh : 2)
…tf™e yuðe ‚VËeh su{tk yuðt yr¼«tÞ™tu
W…Þtu„ fhðt{tk ytÔÞtu ntuÞ fu su fwyto™ y™u ‚VËehw÷ fwyto™ rƒ-yõðt÷u Ëntƒt
nŒeË(rf‚tƒ y™u ËwL™‚) ËtÚtu yufY… ntuÞ y™u ð ‚tƒuE™
‚u{tk ‚VËeh™e ‚{t{ ytð~Þf þh‚tu™wk …t÷™
fhðt{tk ytÔÞwk ntuÞ. ‚u{ s y-hƒe ¼t»tt-
ËtrníÞ™t ¼kzth™tu …ý W…Þtu„ fhðt{tk ytÔÞtu 1. (þtÂçŒf yÚto ) Ëntƒeytu y™u
ntuÞ. ‚tƒuE™™t fÚt™tu™e {ŒŒÚte Út‚e ‚VËeh.
3. (WŒtnhý) (1) R{t{ htÍe™e 2. (þhey‚™e
“{Vt‚enw ÷ „i ƒ .”(2) R{t{ ƒi Í tðe™e …rh¼t»tt{tk ) Ëntƒeytu ™ e …hk … ht(ytËthu
yLðthw‚ ‚LÍe÷ ð-yËhtÁ‚ ‚tðe÷.(ztp. ËiÞŒ Ëntƒt) y™u ‚tƒuE™™t fÚt™tu™e {ŒŒÚte fhðt{tk
þtrnŒ y÷e f]‚ WŒqo ‚VtËeh ƒeËðª ËŒe {U, …t™t ytð‚e fwyto™e ytÞ‚tu™e ‚VËeh™u “‚VËeÁ÷
™kƒh : 2) fwyto™ rƒ - yõðt÷u Ëntƒt ð ‚tƒuE™” fnuðt{tk
‚VËeh rƒh htÞ ™t òRÍ ytðu Au.(ztp. ËiÞŒ þtrnŒ y÷e f]‚ WŒqo ‚VtËeh
ƒeËðª ËŒe {U, …t™t ™kƒh : 2)

1. (þtÂçŒf yÚto)
47 RM÷t{e þçŒftuþ
‚VËehw÷ fwyto™ rƒ÷ fwyto™ 1. (þtÂçŒf yÚto) fMŒ y™u RhtŒtu fhðtu.
2. (rVõn™e …rh¼t»tt{tk) …tf {txe îtht
™òË‚u nwf{eÚte …tfe™u fMŒ y™u RhtŒtu fhðtu.
1. (þtÂçŒf yÚto)fwyto™ îtht fwyto™™e
‚htðen
‚VËeh.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) fwyto™™e s 1. (þtÂçŒf yÚto)
ƒeS ytÞ‚tu™e {ŒŒÚte fhðt{tk ytð‚e fwyto™e 2. (rVõn™e …rh¼t»tt{tk)
ytÞ‚tu™e ‚VËeh™u ‚VËeÁ÷ fwyto™ rƒ÷ fwyto™ ‚he
fnuðt{tk ytðu Au.(ztp. ËiÞŒ þtrnŒ y÷e f]‚ WŒqo 1. (þtÂçŒf yÚto)
‚VtËeh ƒeËðª ËŒe {U, …t™t ™kƒh : 2) 2. (rVõn™e …rh¼t»tt{tk)
‚VËehw÷ fwyto™ rƒ÷ nŒeË ‚fo
1. (þtÂçŒf yÚto) íÞt„.
1. (þtÂçŒf yÚto) nŒeËtu îtht Út‚e fwyto™e ‚fuo ŒwLÞt
ytÞ‚tu™e ‚VËeh 1. (þtÂçŒf yÚto) ËkËth íÞt„.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) Ënen 2. (‚-ËÔðwV{tk) ËkËth íÞt„™tu yÚto yu
nŒeËtu ™ e {ŒŒÚte fhðt{tk ytð‚e fw y to ™ e ™Úte fu {týË …tu‚t™t ðMºttu Q‚the Œu y™u ÷k„tux
ytÞ‚tu™e ‚VËeh™u ‚VËeÁ÷ fwyto™ rƒ÷ nŒeË ƒtkÄe ÷u. ËkËth íÞt„(‚fuo Œwr™Þt)™tu yÚto yu Au fu
fnuðt{tk ytðu Au.(ztp. ËiÞŒ þtrnŒ y÷e f]‚ WŒqo {týË ðMºttu …ý …nuhu y™u ¾tðt™wk …ý ¾tÞ
‚VtËeh ƒeËðª ËŒe {U, …t™t ™kƒh : 2) y÷ƒ¥t su fkE f{týe fh‚tu hnu ‚u™u ¾[o …ý fh‚tu
hnu ƒ[tðe™u ™ ht¾u y™u ӌޙu ftuE ðM‚w{tk
‚-{¥twy …htuðe™u ™ ht¾u, yu ËkËth íÞt„(‚fuo Œwr™Þt)
1. (þtÂçŒf yÚto) ™Vtu, ÷t¼, VtÞŒtu.
Au.VðtRŒw÷ VÔðtŒ …t™t ™kƒh : 9)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) nßs™tu
yuf «fth. yt nßs yŒt fh™th™u “{w-‚- ‚ðeont
{¥tuy” fnuðt{tk ytðu Au. yt nßs™u nßs™t ‚÷tf
{rn™tytu{tk {eft‚ ƒnthÚte ytð™tht ntSytu 1. (þtÂçŒf yÚto)‚÷tf, {q¤ yhƒe
yŒt fhe þfu Au. Œt.‚. ¼th‚-…tf.Úte ytð™tht ‚íË{ “‚Õf”™tu ‚ŒT¼ð Au. yhƒe{tk ‚Õf™tu
ntSytu Ët{tLÞ he‚u nßsu ‚-{¥twy yŒt fhu Au. þtÂçŒf yÚto ÚttÞ Au: ƒkÄ™ {wõ‚ fhðw.k (r{Mƒtnw÷
yt{tk Ëh¤‚t yu Au fu yt{tk W{hn ‚tu ntuÞ Au s ÷w„t‚ …t™t ™kƒh:515, y÷ {wÂLsŒ …t™t
…hk‚w W{hn yŒt fÞto …Ae “nÕf” yÚtðt “fËú” ™kƒh:612, ðneŒw÷ ft{qË …t™t ™kƒh:1008).
fhtðe™u yunTht{ ¾tu÷e Œuðt{tk ytðu Au. y™u …Ae 2.(þtÂçŒf yÚto) yhƒe yk„uúS þçŒ
ytX{e Íw÷ rnßò yÚtðt yu™e …nu÷tk nßs™tuu ftuþtu{tk …ý “‚Õf”™tu þtÂçŒf yÚto : “Free,
yunTht{ ƒtkÄðt{tk ytðu Au. (hVefw÷ nh{i™ …t™t Open, Unrestrained, Unchained,
™kƒh : 44) Unconfined, Uninhibited, Uncon-
trolled” rð„uhu ntuðt™wk sýtððt{tk ytÔÞwk Au.
‚-ÞB{w{
(“Al Mawrid” …t™t ™kƒh: 729 y™u “A
48 RM÷t{e þçŒftuþ
Dictionary of Modern written Ara- ‚÷tfu h-sE
bic” …t™t ™kƒh: 566)
1. (þtÂçŒf yÚto)
3.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) “rðþu » t
2. (rVõn™e …rh¼t»tt{tk)
þçŒtu …ife™t ftuE þ猙t «Þtus™ îtht r™ftn™tu
“‚÷tfu ynTË™” y™u ‚÷tfu rƒŒTy‚™e Ë{s
‚tíftr÷f yÚtðt Úttuztf Ë{Þ …Ae yk‚ ytýðtu
‚tu ƒhtuƒh yt…e Au. þhey‚ «{týu yt…ðt{tk
yu ‚÷tf Au. yt þçŒtu™wk «Þtus™ …r‚ ò‚u fhu
ytð‚e ‚÷tf™u ‚÷tfu ynTË™ fnuðt{tk ytðu Au.
yÚtðt yu™tu «r‚r™rÄ fu ðfe÷ yÚtðt fux÷ef
(yt ‚÷tfu ynTË™ …Þ„kƒh Ëtnuƒ™t
rðþu»t …rhÂMÚtr‚ytu{tk þhey‚u su{™u …r‚™tu
r™Œuoþtu y™wËth yt…ðt{tk ytð‚e ntuðtÚte yt™u
™tÞƒ Xhtðe™u yu™e …hðt™„e {u¤ÔÞt ð„h s
‚÷tfu ËwL™‚ …ý fnuðt{tk ytðu Au.) y™u ‚÷tfu
‚÷tf yt…e Œuðt™tu yrÄfth ytÃÞtu ntuÞ ‚uðt ftÍe
rƒŒTy‚ yux÷u yuðe ‚÷tf fu su{tk ftÞŒt™tu ftuE
Ëtnuƒ fhu.(swytu {ß{qyyu fðt™e™u RM÷t{e,
s ytÄth ntu‚tu ™Úte.( ƒeò þçŒtu{tk fneyu ‚tu
ft™q™u ‚÷tf, «fhý : 2, …t™t ™kƒh: 177,
RM÷t{e þhey‚™t r™Œuþ o tu™kw WÕ÷k½™ fhe™u yux÷u
178)
fu yufe Ë{Þu ºtý ðth ‚÷tf þçŒ Wå[the™u
‚÷tfu ynTË™ yt…ðt{tk ytð‚t AqxtAuzt™u “‚÷tfu rƒŒTy‚”
1. (þtÂçŒf yÚto ) ðÄw Ëthe (he‚u fnuðt{tk ytðu Au. òu fu yt ƒk™u ÔÞtÏÞtytu ft™q™e
yt…ðt{tk ytð‚e) ‚÷tf ÔÞtÏÞtytu ™Úte. yt ‚tu Ët{tLÞ ðt[ftu™u æÞt™{tk
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) þhey‚ ht¾e™u yt…ðt{tk ytðu÷e ÔÞtÏÞtytu Au. yt
«{týu yt…ðt{tk ytð‚e ‚÷tf™u ‚÷tfu ynTË™ ƒk™u™e ft™q™e ÔÞtÏÞtytu {txu swytu {ß{qyyu
fnuðt{tk ytðu Au. (yt ‚÷tfu ynTË™ …Þ„kƒh fðt™e™u RM÷t{e, ft™q™u ‚÷tf, «fhý 3swk …t™t
Ëtnuƒ™t r™Œuoþtu y™wËth yt…ðt{tk ytð‚e ™kƒh:186-187 f÷{: 265 y™u 266)
ntuðtÚte yt™u ‚÷tfu ËwL™‚ …ý fnuðt{tk ytðu Au.)
‚÷tfu ËwL™‚
‚÷tfu ƒtR™ 1. (þtÂçŒf yÚto) hËq÷wÕ÷tn ËÕ÷Õ÷tnw
1. (þtÂçŒf yÚto) y÷irn ð-ËÕ÷{™t r™Œuþ o tu y™wË
k th yÚtto‚ ËwL™‚
2. (rVõn™e …rh¼t»tt{tk) ‚heftÚte yt…ðt{tk ytð‚e ‚÷tf. ‚÷tfu ynTË™.
‚÷tfu rƒŒTy‚ swytu “‚÷tfu ynTË™.”
1. (þtÂçŒf yÚto) ‚ÂÕƒÞn
2. (rVõn™e …rh¼t»tt{tk)‚÷tfu rƒŒTy‚ 1. (þtÂçŒf yÚto) sðtƒ{tk ÷çƒif (nwk
yux÷u yuðe ‚÷tf fu su{tk ftÞŒt™tu ftuE s ytÄth ntsh Awk)…tufthðe.
ntu‚tu ™Úte.ƒeò þçŒtu{tk fneyu ‚tu RM÷t{e 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) W{hn y™u
þhey‚™t r™Œuoþtu™wk WÕ÷k½™ fhe™u yux÷u fu yufe nßs ŒhBÞt™ yunTht{™e ÂMÚtr‚{tk fhðt{tk
Ë{Þu ºtý ðth ‚÷tf þçŒ Wå[the™u yt…ðt{tk ytð‚wk rðŒo.
ytð‚t AqxtAuzt™u “‚÷tfu rƒŒTy‚” fnuðt{tk ÷çƒif. yÕ÷tnw{-{ ÷çƒif. ÷çƒi-f ÷t þhe-f
ytðu Au. ÷-f ÷çƒif. RL™÷ n{-Œ ð™ r™y-{-‚ ÷-f ð÷
‚÷tfu {w-„Õ÷uÍt {wÕf. ÷t þhe-f ÷f.
1. (þtÂçŒf yÚto) ‚hsw{tu : nwk ntsh Awk, nu yÕ÷tn ! nwk ntsh Awk. nwk
2. (rVõn™e …rh¼t»tt{tk) ntsh Awk. ‚thtu ftuE s þhef (Ën¼t„e) ™Úte. nwk
49 RM÷t{e þçŒftuþ
ntsh Awk. ƒuþf ‚{t{ ¾qƒeytu y™u ™u’{‚tu ‚tht ‚ðtVw÷ ðwYŒ swytu ‘‚ðtVu fwŒq{’
{txu Au y™u ‚thtu s {wÕf …ý, ‚thtu ftuE s þhef ‚ðtVu RVtÍn
(Ën¼t„e) ™Úte.(hVefw÷ nh{i™ …t™t ™kƒh :
1. (þtÂçŒf yÚto) RVtÍn™tu ‚ðtV,
47)
RVtÍn yux÷u ¾ƒh …ntU[tzðe, ðt‚ þY fhðe.
(y‚) ‚Õƒe™n : 2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ŒË{e Íw÷
1.÷tu x , …týe y™u {Ä r{© fhe rnßò™t htus ðt¤ Q‚htÔÞt …Ae fhðt{tk
nhehn™e su{ ƒ™tððt{tk ytð‚e yuf ðt™„e. ytð‚tu yt ‚ðtV nßs™tu hwfT™ y™u VÍo Au. yt
nw Í q h u yfŒË ËÕ÷Õ÷tnw y÷i r n ‚ðtV ŒË{eyu s fhðwk yVÍ÷ Au. òu fu yt ƒth{e
ðËÕ÷{™t ½hðt¤tytu{tk sÞthu ftuR ÔÞÂõ‚ Íw÷ rnßò™t ËqÞtoM‚ ËwÄe fhðtu …ý òRÍ Au.
þhŒe-‚tð{tk Ë…ztE s‚e íÞthu yt… yu ðt™„e yu™t …Ae fhðwk {fYn ‚nThe{e Au.
ƒ™tððt™e yt¿tt fh‚t y™u Vh{tð‚t n‚t fu yt ðt¤ Q‚htÔÞt …Ae ntS™tu yunhT t{ ¾w÷e
¾tðwk …erz‚ ÔÞrf‚™t ӌޙu þrf‚ yt…u Au y™u òÞ Au y™u yunTht{™u ÷eÄu ‚u™t {txu nht{ ÚtE
htu„e™t ÓŒÞ{tkÚte ‚f÷eV™u yuðe he‚u Œqh fhe Œu „Þu÷tk ‚{t{ ft{tu nðu VheÚte ‚u™t {txu n÷t÷
Au suðe he‚u ‚{u ÷tuftu …týeÚte ‚{tht [nuht™tu {u÷ y™u òRÍ ÚtE òÞ Au …hk‚w …í™e ËtÚtu Ë{t„{
Œqh fhe Œtu Atu.(Rç™u {tsn : …t™t ™kƒh -254 ‚ðtVu rÍÞth‚ …Ae s òRÍ ÚttÞ Au.
y™u ƒw¾the : ¼t„-2, …t™t ™kƒh -849) yt ‚ðtV fÞto …Ae ŒË{eyu s …tAt
‚-ð¬w÷ r{™t [tÕÞt sðwk y™u ht‚ r{™t{tk s …Ëth fhðe.
1. (þtÂçŒf yÚto) Œwr™Þt™u Xtufh {the™u ‚ðtVu RVtŒn swytu ‘‚ðtVu RVtÍn’
yuf{tºt yÕ÷tn ‚yt÷t …h ¼htuËtu fhðtu. ‚ðtVu W{hn
2. (‚-ËÔðw V ™e …rh¼t»tt{tk ) Œhu f 1. (þtÂçŒf yÚto) W{hn™tu ‚ðtV.
ÂMÚtr‚{tk Ëk ‚ w ü y™u yÕ÷tn ‚yt÷t™e 2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)yt ‚ðtV
{hS(hÍtyu R÷tne){tk htS hnuðwk ‚u. (þnuo W{hn yŒt fh™thtytu W…h VÍo Au. (hVefw÷
f~Vw÷ {nTsqƒ, …t™t ™kƒh : 515) nh{i™ …t™t ™kƒh : 34)
‚ðneŒ ‚ðtVu fwŒq{
yÕ÷tn ‚yt÷t™u yuf y™u yÂî‚eÞ 1. (þtÂçŒf yÚto) {w÷tft‚™tu ‚ðtV.
{t™ðwk yu™wk s ™t{ ‚ðneŒ Au. 2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) nßsu RVhtŒ
‚ðtV yÚtðt nßsu rfht™ yŒt fhðt ƒnthÚte ytðu÷t
1. (þtÂçŒf yÚto) «ŒÂûtýt fhðe, ...™e {týË {txu yt ‚ðtV ËwL™‚ Au. yt™u ‚ðtVu
Vh‚u ytkxt Vuht fhðt. {w÷tft‚ …ý fnuðt{tk ytðu Au. fthý fu nh{
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yÕ÷tn™t þheV{tk …ntU[‚t™e ËtÚtu s ËtiÚte …nu÷tk yt
½h ƒi‚wÕ÷tn þheV™e Vh‚u Ët‚ ytkxt Vhðt™u ‚ðtV fhðt{tk ytðu Au. {¬tðtËeytu {txu yt
‚ðtV fnuðt{tk ytðu Au. ‚u™t yuf ytkxt™u þti‚ ‚ðtV ËwL™‚ ™Úte. yt™tu Ë{Þ {¬t {wfho{n{tk
fnuðt{tk ytðu Au. (hVefw÷ nh{i™ …t™t ™kƒh «ðuþÚte {tkze™u ðwfqVu y-hVt‚ ËwÄe™tu Au.
:33) ‚ðtVu rÍÞth‚(rÍÞthn)
‚ðtVwÍ rÍÞth‚ s-ƒ÷ swytu : “‚ðtVu RVtÍn”
‚ðtVw÷ r÷fty swytu ‘‚ðtVu fwŒq{’ ‚ðtVu ‚rnGÞ‚ swytu ‘‚ðtVu fwŒq{’
50 RM÷t{e þçŒftuþ
‚ðtVu ™ÍTh y÷i™t ð y÷t RƒtrŒÕ÷trnË Mðtr÷ne™.
‚ðtVu ™VT÷ y~nŒw y÷ ÷t R÷t-n RÕ÷Õ÷tnw ð-y~nŒw
‚ðtVu VÍo swytu ‘‚ðtVwÍ rÍÞth‚’
y™-™ {wnB{Œ™ yçŒwnq ð-hËq÷wn.
‚ðtVu {w÷tft‚ ‚-ËÔðwV
swytu : “‚ðtVu fwŒq{” ‚-ËÔðwVu RM÷t{
‚ðtVu hwõ™ swytu ‘‚ðtVwÍ rÍÞth‚’ 1. (þtÂçŒf yÚto )
2.(‚-ËÔðwV) {ð÷t™t yçŒw÷ {trsŒ
‚ðtVu hwÏË‚ ŒrhÞtƒtŒe Ëk … trŒ‚ ‚-ËÔðw V rð»tÞ …h™w k
‚ðtVu ðŒty ËwrðÏÞt‚ …wM‚f, su{tk ‚u{ýu ‚-ËÔðwV™t ™ð
1. (þtÂçŒf yÚto) rðŒtÞðu¤t™tu ‚ðtV. {n¥ð™t …wM‚ftu™tu …rh[Þ ytÃÞtu Au.
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yt™u ‚ðtVu 1. rf‚tƒw÷ ÷w{uy (þi¾ yƒw™ ™Ëh Ëhtos
Ëÿ …ý fnuðt{tk ytðu Au. yt ƒi‚Õw ÷tnÚte ½h ‚hV hñ‚wÕ÷tn y÷in)
…tAt Vh‚e ðu¤t™tu ‚ðtV Au. yt{tk hB÷ y™u 2. f~Vw÷ {nTsƒq (þi¾ y÷e rƒ™ WM{t™ nwsðuhe
ËE(ËyÞ) ™Úte. yt ‚ðtV Œhuf ytVytfe nts hñ‚wÕ÷tn y÷in)
…h ðtrsƒ Au. 3. rhËt÷‚w÷ fwþirhGÞn (WM‚tŒ yƒw÷ ftrË{
‚ðtVu Ëÿ fwþihe hñ‚wÕ÷tn y÷in)
swytu : “‚ðtVu ðŒty” 4. Vw‚qnw÷ „iƒ (þi¾ yçŒw÷ ftrŒh S÷t™e
‚ðtVu nßs hñ‚wÕ÷tn y÷in)
swytu ‘‚ðtVwÍ rÍÞth‚’ 5. yðtrhVw÷ {ytrhV (þi¾ þntƒwve™ ËwnhðŒeo
hñ‚wÕ÷tn y÷in)
‚-þnTnwŒ 6. VðtRŒw÷ VÔðtŒ ( Ïðtò r™Ít{wve™ Œnu÷ðe
1. (þtÂçŒf yÚto) Ëtûte ƒ™ðwk, þtnuŒ Útðwkhñ‚wÕ÷tn y÷in)
7. {ÂL‚fw‚ ‚ih ( þi¾ VheŒwve™ y¥tth hñ‚wÕ÷tn
‘‚-þnTnŒw ’ yux÷u fu ‘y‚-‚rnGÞt‚ ™t
y÷in)
yk‚{tk þntŒ‚™t ƒeò fr÷{t™t þçŒtu …ý Au 8. ÷ðtyun (þi¾ yçŒwhoñt™ ò{e hñ‚wÕ÷tn
ytÚte ‚u™u ‘‚-þnTnwŒ’ fnuðt{tk ytðu Au. y÷in)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)ƒu y™u [th 9. Vw¢u {wnB{Œe (þi¾ yñŒ y÷ ðtrË‚e)
hfTy t‚ðt¤e ™{tÍtu { tk ƒeS y™u [tu Ú te
hfTy‚tu{tk y™u ºtý hfTyt‚ðt¤e ™{tÍtu{tk ƒeS
‚M™e{
y™u ºteS hfTy ‚{tk …Zðt{tk ytð‚e ¾tË 1. ‚M™e{, Ë™t{ …hÚte Q‚he ytðu÷wk
Ë÷t{™t þçŒtu fu su y‚ ‚rnGÞt‚™t þçŒÚte þY AuË™t{ Ÿx™e ¾tkÄ™u fnuðt{tk ytðu Au. (ytÚte
ÚttÞ Au ytÚte Ët{tLÞ ÷tuftu ‚u™u ‘y‚-‚rnGÞt‚ ‚M™e{™tu þtÂçŒf yÚto ÚtÞtu Ÿx™e ¾tkÄ ƒ™tððe.
Ÿx™e ¾tkÄ suðe)Ëw„kÄ fu MðtŒ((Flavour))
fnu Au . sw y tu ‘y‚-‚rnGÞt‚
¾t‚h {rŒht{tk W{uhðt{tk ytð‚tu „w÷tƒ fu {w~f
suðtu …ŒtÚto. (þtÂçŒf yÚto ) {nt™ ¾ƒh, yr‚
y‚ ‚rnGÞt‚w r÷Õ÷trn ðË Ë-÷ðt‚w ¼ÔÞ Ë{t[th. ytðe Ëw„kÄe ðM‚wytu
ð‚ ‚ÂGÞƒt‚w yË Ë÷t{w y÷i-f yGÞwn™ 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) rfÞt{‚™e
™rƒGÞw ð hñ‚wÕ÷trn ð-ƒ-hft‚wnq yË Ë÷t{w ¾ƒh yux÷tu {nt™ Œhßòu y™u {n¥tt Ätðu Au fu
51 RM÷t{e þçŒftuþ
òýu fu yu™t rËðtÞ yLÞ ftuE ¾ƒh yu ¾ƒ s yuf Ÿ½ ¾UåÞt …Ae htºtu QXe™u …Zðt™e ™{tÍ.
™Úte fu su™t rðþu ftuE «§ fhe þftÞ yux÷t {txu 2. (fw y to ™ u …tf{tk ) yÕ÷tn hçƒw ÷
s rfÞt{‚™e ¾ƒh™u ™-ƒR÷ yÍe{ RÍTÍ‚ Vh{tðu Au :
Vh{tððt{tk ytÔÞwk Au. (nÍh‚ þtn yçŒw ÷ “ðr{-™÷ ÷ir÷ V-‚-nßsŒ rƒne
yÍeÍ {wnÂvË Œnu÷ðe hñ‚wÕ÷tn y÷in f]‚ ™trV-÷-‚÷ ÷f.”
‚VËehu yÍeÍe, …thn yB{, …t™t ™kƒh : 44) ‚hsw{tu : y™u Úttuzef ht‚ fyto™™e ËtÚtu
‚Mƒen ò„‚t hntu yt ¾tË yt…™t {txu ðÄthtu Au.
(Ëqhyu ƒ™e RËhtE÷ ytÞ‚ ™kƒh : 79)
1. (þtÂçŒf yÚto) …tfe ƒÞt™ fhðe.
3.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) nÍh‚
2. ftuE ft{ ¼thu þtu¾ y™u yíÞk‚
Ïðtò ËiÞŒ {wnB{Œ „uËq ŒhtÍ ƒkŒn ™ðtÍ ‚-
WíËtn…qðof fhðwk y™u ¾qƒ {™ …htuðe™u yu™u …qhwk
nßswŒ™e ÔÞtÏÞt yt…‚t ÷¾u Au fu,
fhðt™e fturþþ fhðe.
Þf-Í‚w ƒy-Œ ™ð-{r‚™ yð ™ð-
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yÕ÷tn
{r‚™ ƒi™÷ ÞfT-Í‚ir™ yð ÞfT-Ír‚™ ƒi™™
‚yt÷t™e …tfe ƒÞt™ fhðe. yÕ÷tn ‚yt÷t™e
™ð-{i™.
…tfe ƒÞt™ fhðt™tu yÚto yu Au fu ƒkŒtu yu™u
‚hsw{tu :
ӌޅqðof {t™u, S¼ ðzu yu™tu Mðefth fhu y™u
(1) ‚-nßswŒ ò„]r‚ Au Ÿ½ …Ae™e
nk{uþ yu ðt‚™e yr¼ÔÞÂõ‚ fh‚tu hnu fu yu™tu
yÚtðt (2) Qì½ Au ƒu ò„]r‚ytu ðå[u™e yÚtðt
…t÷™nth (hƒ) Ëðo «fth™t Œtu»ttuÚte …tf Au.
(3) yuf ò„]r‚ Au ƒu Ÿ½ ðå[u™e.
(yƒq Ë÷e{ {wnB{Œ yçŒw÷ nGÞ f]‚
yt{ ‚-nßswŒ™e …nu÷e ÔÞtÏÞt™wk rððhý
ytËt™ ‚VËeh ‚eËðtk …thn, …t™t ™kƒh : 191)
yt «{týu Au fu þYyt‚™e ht‚{tk ËqE hnuðwk y™u
‚Mƒent‚ yzÄe ht‚u ò„e™u ƒtfe™e ‚{t{ ht‚ RƒtŒ‚{tk
‚Mðeƒ ÔÞM‚ hnuðwk.
1. (þtÂçŒf yÚto) ‚-nßswŒ™e ƒeS ÔÞtÏÞt™e rð„‚ yt
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) rVõn{tk «{týu Au htrºt™t þYyt‚™t yuf ‚]íÞtkþ y™u
‚Mðeƒ™tu yÚto Au : {wË÷{t™tu™u ™{tÍ™e Ëq[™t yk ‚ ™t yu f ‚] í Þtk þ ¼t„{tk ò„‚t hne™u
yÍt™Úte ytÃÞt …Ae VheÚte ƒeSðth ™{tÍ™e RƒtŒ‚{tk {~„q÷ hnuðwk y™u ðå[u™t yf ‚]íÞtkþ
Ëq[™t yt…ðe. ¼t„{tk ËqE sE™u ytht{ fhðwk.
3.yÍt™ y™u Rft{‚™e ðå[u ÷tuftu™wk ‚-nßswŒ™e ºteS ÂMÚtr‚™e Ë{sq‚e yt
æÞt™ s{ty‚ ‚hV ¾U[e ‚u{™u ‚iÞth fhðwk, yu «{týu Au fu þYt‚™e htrºt{tk Úttuzefðth hne™u ò„e
‚Mðeƒ fnuðtÞ Au. …Ae ¼÷u™u ‚u{™u yhƒe þçŒtu sðwk y™u RƒtŒ‚{tk ÔÞM‚ ÚtE sðwk y™u Ëwçnu
îtht s{ty‚™e MÚtt…™t™e Ëw[™t yt…ðt{tk ËtrŒf™e Úttuzt …nu÷tk ytht{ fhe ÷uðwk.(nÍh‚
ytðu fu …Ae yLÞ ftuE ¼t»tt{tk. «t[e™ Vfentu™t Ïðtò ËiÞŒ {wnB{Œ „uËq ŒhtÍ ƒkŒn ™ðtÍ f]‚
{‚ y™wËth Vsh™e ™{tÍ rËðtÞ yLÞ ftuE …ý Ynu ‚-ËÔðwV …t™t ™kƒh : 131-132)
Ë{Þ™e ™{tÍ {txu ‚Mðeƒ òRÍ ™Úte. (ytËt™ 4. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) Rþty™e
rVõn …t™t ™kƒh 361) ™{tÍ …ZÞt ƒtŒ htºtu ËqE™u WXÞt ƒtŒ su ™rV÷tu
‚-nßswŒ …Zðt{tk ytðu Au ‚u{™u ‚-nßswŒ fnuðt{tk ytðu
Au. (ViÍt™u ËwL™‚ :1055)
1. (þtÂçŒf yÚto) r™ÿt¼k„ fhe™u WXðwk.
‚nth‚
52 RM÷t{e þçŒftuþ
1. (þtÂçŒf yÚto) ‚nth‚™t ËkÏÞtƒkÄ fûtt™e …tfe, Ët{tLÞ fûtt™e …rðºt‚t.(rËhtsw÷
yÚto Au:(1) …rðºt‚t(…tfe/…tfeÍ„e), ðwÍq, EÍtn …t™t ™kƒh 8)
RÂM‚Lò, „wËw÷ y™u ‚-ÞB{w{ (Vhnk„u ytr{hn ‚nT÷e÷
: 410)
1. (þtÂçŒf yÚto) ‘÷t
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) nÍh‚ þtn
ðr÷GÞw Õ ÷tn {w n rvË Œnu Õ ðe (hn{‚w Õ ÷tn R÷t-n RÕ÷Õ÷tn.’ …Zðw.k ‘÷t R÷t-
y÷in) Vh{tðu Au fu ftuE y¾kz «f]r‚(Ë÷e{w÷ n RÕ÷Õ÷tn.’™wk hxý fhðwk. swytu “÷t R÷t-n
rVºt‚) y™u Ëtht r{òsðt¤tu {týË su™wk ÓŒÞ RÕ÷Õ÷tn”
y{t™w»te…ýt y™u yÄ{‚t ‚ftŒtytu™u …hðþ
‚trhf
y™u ‚u{tk ÔÞM‚ ÚtÞtu ™ ntuÞ, ‚u ßÞthu ftuE
1. (þtÂçŒf yÚto) Atuze Œu™th, íÞt„ fh™th,
y…rðºt‚t{tk r÷ó ÚtE òÞ Au yÚtðt ‚u™u …uþtƒ íÞt„e.
fu òsY fhðt™e Ëg ytð~Þõ‚t ntuÞ Au yÚtðt
‚trhfu Ë÷t‚
‚u Ëk¼tu„ ð„uhu{tkÚte …hðtÞtuo ntuÞ Au íÞthu ‚u
1. (þtÂçŒf yÚto) ™{tÍ Atuze Œu™th,
…tu‚t™t {™{tk yuf ¾tË «fth™e ¾U[‚tý,
™{tÍ™tu íÞt„ fh™th.
ykÄfth y™u ¼th y™u yý„{tu y™w¼ðu Au. …Ae
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) {wÂM÷{™e
ßÞthu ‚u yuðe ÂMÚtr‚{tkÚte ƒnth ™ef¤e òÞ Au
rhðtÞ‚ Au fu {týË y™u rþfo fu fw£ ðå[u™tu ‚Vtð‚
y™u Ëthe he‚u RÂM‚Lò y™u ‚nth‚(…tfe) fhe
™{tÍ™wk Atuze Œuðwk Au.
÷u Au yÚtðt òu ‚u Ëk¼tu„Úte …hðtÞtuo n‚tu y™u
yƒq ŒtðqŒ y™u ™-ËE™e rhðtÞ‚ Au fu ƒkŒt
„wËw÷ fhe ÷u Au y™u Ëtht yuðtk ËtV ËwÚtht f…ztk
y™u fw£ ðå[u ™{tÍ Atuze Œuðt rËðtÞ yLÞ ftuE
…nuhe ÷u Au y™u Ëw„kÄ ÷„tðe ÷u Au íÞthu {™{tkÚte
s ‚Vtð‚ ™Úte.
¾U [ ‚tý, yk Ä fth, ¼th y™u yý„{t™e
r‚hr{Íe™e rhðtÞ‚ Au fu fw£ y™u E{t™
rËrÚtr™™wk r™ðthý ÚtE òÞ Au. y™u ‚u™t ƒŒ÷u
ðå[u™tu ‚Vtð‚ ™{tÍ™tu íÞt„ Au.
nðu ‚u …tu‚t™t {™{tk ¾wþe, ‚ts„e y™u MVqŠ‚™tu
Rç™u {tò™e rhðtÞ‚ Au fu ƒkŒt y™u fw£
y™w¼ð fhu Au yt{ òýðwk òuEyu fu …nu÷e
ðå[u™tu ‚Vtð‚ ™{tÍ™wk Atuze Œuðwk Au.
ÂMÚtr‚™wk ™t{ n-ŒË (™t…tfe) y™u ƒeS ÂMÚtr‚™wk
r‚hr{Íe ð„u h u ™ e rhðtÞ‚ Au , nw Í q h
™t{ ‚nth‚(…tfe, …tfeÍ„e fu …rðºt‚t) Au.
ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{u Vh{tÔÞwk fu y{the
(VÍtR÷u ðwÍq : 14)
y™u ‚u{™e ðå[u™tu ‚Vtð‚ ™{tÍ™tu Au, su ftuEyu
‚nth‚u fwƒTht ™{tÍ Atuze ŒeÄe yuýu ftrVhtu suðwk ft{ fÞwO.
1. (þtÂçŒf yÚto) {tuxe …tfe, {tuxe r‚ƒút™e™e rhðtÞ‚ Au fu su ftuEyu òýe
…rðºt‚t. òuE™u ™{tÍ Atuze ŒeÄe yuýu ¾wÕ÷{ ¾wÕ÷t ftrVhtu
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) Wå[ fûtt™e suðwk ft{ fÞwO. (nwßs‚w÷ RM÷t{ {wnB{Œ y÷
…tfe, Wå[ fûtt™e …rðºt‚t.(rËhtsw÷ EÍtn …t™t „Ít÷e f]‚ y™uyÕ÷t{t ‚-fvwË y÷e ¾tk îtht
™kƒh 8) y™wðtrŒ‚ {wftrþ-V‚w÷ fw÷ƒ q …t™t ™kƒh : 377)
‚nth‚u Ëw„Tht ‚the¾
1. (þtÂçŒf yÚto ) ™t™e …tfe, ™t™e
1. (þtÂçŒf yÚto)
…rðºt‚t.
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) Ët{tLÞ 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
53 RM÷t{e þçŒftuþ
‚the¾u ft’ƒt fwhyt™u …tf™t …X™™u r‚÷tð‚ fnuðt{tk
1. (þtÂçŒf yÚto) ft’ƒt™tu Rr‚ntË. ytðu Au.
2. ynT{Œu Þq™wË™t {tæÞ{Úte ËEŒ rƒ™ r‚ðt÷
{iËhn ƒ-fhe™e rhðtÞ‚ ™f÷ fhe Au. yu{ýu fÌtwk 1. (þtÂçŒf yÚto)
fu {thtÚte y-™Ë rƒ™ {tr÷fu rhðtÞ‚ fhe Au fu
hËq÷Õw ÷tn ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{u Vh{tÔÞw,k 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
“nÍh‚ ytŒ{ y÷irnË Ë÷t{™t Ë{Þ{tk r‚ðt÷u {wVMË÷
ƒi‚wÕ÷tn™e søÞt yuf ðU‚ yÚtðt yu™tÚte ðÄw 1. (þtÂçŒf yÚto)
Ÿ[e n‚e. nÍh‚ ytŒ{ y÷irnË Ë÷t{ …nu÷tk 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) Ëq h ‚w ÷
rVrh~‚tytu yt ½h™e nßs fh‚t n‚t. …Ae nwswht‚Úte {tkze™u Ëqh‚w÷ - ƒwYs ËwÄe™e Ëqh‚tu™u
nÍh‚ ytŒ{ y÷i r nË Ë÷t{u nßs fhe “r‚ðt÷u {w-VMË÷” fnuðt{tk ytðu Au. Vsh ytih
rVrh~‚tytu yt…™u {éÞt y™u …qAÞwk, “nu ytŒ{ ! Ítu n h™e ™{tÍtu {tk yt Ëq h‚tu …Zðe Ëw L ™‚
‚{u õÞtkÚte ytÔÞt Atu?” nÍh‚ ytŒ{ y÷irnË ({M™q™) Au. ( ytËt™ rVõn : 374)
Ë÷t{u sðtƒ ytÃÞtu , “{U yÕ÷tn™t swytu “yðËt‚u {wVMË÷” y™u swytu“rfËthuu
½h(ƒi‚wÕ÷tn)™e nßs fhe Au.” rVrh~‚tytuyu {wVMË÷” …ý.
sðtƒ ytÃÞtu, “yt…™e …nu÷tk rVrh~‚tytu yt
½h™e nßs fh‚t n‚t”(Ëeh‚ Rç™u RMntf Œ{
ƒtƒ:13, ytËthu ft’ƒt, rhðtÞ‚ : 73) 1. (þtÂçŒf yÚto)ïtË
ynT{Œu Þq™wË™t {tæÞ{Úte Ëtrƒ‚ rƒ™ 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
Œe™thÚte y™u yu{ýu y‚tÚte rhðtÞ‚ fhe Au fu Œ{u EËt
y‚tyu fÌtwk :“nÍh‚ ytŒ{ y÷irnË Ë÷t{™u
rnLŒ (¼th‚){tk Q‚thðt{tk ytÔÞt. yu{ýu yhs 1. (þtÂçŒf yÚto ) nÍh‚ EËt
fhe, “ nu {tht …hðhrŒ„th ! nw k y®n y÷irnMË÷t{™tu ïtË yux÷u fu yu{™e Vqkf. su™t
rVrh~‚tytu™tu yðts ™Úte Ëtk¼¤‚tu su{ sL™‚{tk ðzu ‚uytu {zŒtk Sð‚t fh‚t n‚t.
Ëtk¼¤‚tu n‚tu.”yÕ÷tn ‚yt÷tyu Vh{tÔÞw,k “nu Œh
ytŒ{ yt ‚the …tu‚t™e yt¤Ë™wk …rhýt{ Au. ò 1. (þtÂçŒf yÚto)
y™u {tht {txu yuf ½h ƒ™tð y™u ‚u™tu ‚ðtV ‚w
yuðe he‚u fh su he‚u ‚w rVrh~‚tytu™u yu™tu ‚ðtV 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
fh‚tu swyu.” nÍh‚ ytŒ{ y÷irnË Ë÷t{ Œhu ft’ƒn
íÞtkÚte [t÷e™u {¬t …ntUåÞt. yu{ýu yt ½h™kw 1. (þtÂçŒf yÚto)ƒi‚wÕ÷tn þheV™tu
ƒtkÄft{ fÞwO. ytŒ{ y÷irnË Ë÷t{™t {t„o{tk Œhðtòu yÕ÷tn™t ½h™tu Œhðtòu , ¾t™yu
sk„÷tu n‚t ßÞtk ßÞtk yu{™t …„÷tk …z‚tk íÞtk ft’ƒn™tu Œhðtòu, swytu ‘ƒtƒu ft’ƒn’
íÞtk ™Œe ™t¤t, R{th‚tu y™u ðËðtxtu ðË‚tk „Þtk. ŒÕð
nÍh‚ ytŒ{ y÷irnË Ë÷t{u rnLŒ(¼th‚)Úte
1. (þtÂçŒf yÚto) fwk¼ htrþ,
ytðe™u [t¤eË ð»to ËwÄe nßs fhe.”(Ëeh‚ Rç™u
Aquarius.
RMntf ƒtƒ : 13, ytËthu ft’ƒt, rhðtÞ‚ : 74)
r‚÷tð‚ Œth
1. (þtÂçŒf yÚto) ½h, {ntuÕ÷tu, ËhtÞ.
54 RM÷t{e þçŒftuþ
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ƒtƒ‚{tk yÕ÷tn™t Œe™ y™wËth y{÷ Út‚tu
ŒthwÍ Íƒo ntuÞ y™u rþfo {txu ïtË ÷uðt™wk …ý òRÍ ™ ntuÞ
yu ð t Œu þ ™u Œthw ÷ RM÷t{ fnu ð t{tk ytðu
1. (þtÂçŒf yÚto) xkfþt¤. Au.({ð÷t™t yçŒw÷ y÷e{ RM÷tne f]‚ Œthw÷
ŒthwÍ ÍiV RM÷t{ ytih Œthw÷ nƒo …t™t ™kƒh : 18)
1. (þtÂçŒf yÚto ) {nu { t™¾t™w k , 3. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ßÞtk rþfo™t
yr‚rÚt„]n. yÂM‚¥ð™u Ëtk ¾ e ÷u ð t{tk ytð‚w k ntu Þ …hk ‚ w
Œthw™ ™E{ Ëðtuo…he‚t ‚tu Œe™u RM÷t{™ s «tó ntuÞ n÷t÷-
nht{ y™u òRÍ-™tòRÍ Xuhððt™t Ë{„ú
1. (þtÂçŒf yÚto)sL™‚, Mð„o. yrÄfthtu ftrVhtu™t ntÚt{tkÚte Ae™ðe ÷uðt{tk
Œthw÷ yŒt÷‚ ytÔÞt ntuÞ y™u fw£ ‚Útt ftrVhtu …htrs‚ …htM‚
1. (þtÂçŒf yÚto)LÞtÞt÷Þ, ftuxo,f[uhe. y™u ‚tƒu ÚtE™u hnu‚t ntuÞ ‚uðt Œuþ™u Œthw÷
Œthw÷ y{t™ RM÷t{ fnuðt{tk ytðu Au.({ð÷t™t yçŒw÷
y÷e{ RM÷tne f]‚ Œthw÷ RM÷t{ ytih Œthw÷ nƒo
1. (þtÂçŒf yÚto) þtkr‚ y™u Ë÷t{‚e™wk
…t™t ™kƒh : 26)
½h.
Œthw÷ W÷q{
Œthw÷ yÞth 1. (þtÂçŒf yÚto)¿tt™™tu ¼kzth fu ¿tt™-
1. (þtÂçŒf yÚto) xkfþt¤, swytu ‘ŒtÁÍ rð¿tt™™wk ½h.
̓o’. 2. (RM÷t{e ËkŒ¼o{tk)Œe™e {ÿuËtu, Œthw÷
Œthw÷ ytr¾h‚ W÷q{.
1. (þtÂçŒf yÚto) rfÞt{‚. Œthw÷ yi‚t{
Œthw÷ Rft{n 1. (þtÂçŒf yÚto) Þ‚e{¾t™wk,
1. (þtÂçŒf yÚto ) ‚tr÷ƒu RÕ{tu fu y™tÚtt÷Þ.
rðãtÚteoytu™u hnuðt™e søÞt, ƒtp‹z„ ntWË, Œthw÷ fÍt
ntuMxu÷. 1. (þtÂçŒf yÚto)LÞtÞt÷Þ, ftuxo, ftÍe
Œthw÷ R{th‚(-n) Ëtnuƒ™e f[uhe.
1. (þtÂçŒf yÚto)…tx™„h, htsÄt™e. Œthw÷ fhth
Œthw÷ RM÷t{ 1. (þtÂçŒf yÚto)sL™‚, Mð„o.
1. (þtÂçŒf yÚto) RM÷t{™tu ½h, Œthw÷ fw‚wƒ
RM÷t{e Œuþ. 1. (þtÂçŒf yÚto)…wM‚ft÷Þ, ÷tEƒúuhe.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ßÞtk rþfo Œthw÷ r¾÷tV‚(-n)
ËŒk‚h ™tƒqŒ ntuÞ y™u RM÷t{ s Ë{„ú Sð™™tu
Œe™ ntuÞ ÔÞÂõ‚ y™u Ë{ts …h Œe™u RM÷t{™wk 1. (þtÂçŒf yÚto)…tx™„h, htsÄt™e.
þtË™ [t÷‚wk ntuÞ. yt[thrð[th y™u Ët{trsf Œthw÷ {Ío
he‚rhðtòu ‚u{ s þtË™ y™u htsfthý Œhuf 1. (þtÂçŒf yÚto)…tx™„h, htsÄt™e.
55 RM÷t{e þçŒftuþ
Œthwþ þhy
Œthw÷ {wÕf 1. (þtÂçŒf yÚto ) RM÷t{e
1. (þtÂçŒf yÚto)…tx™„h, htsÄt™e. yŒt÷‚(Vhnk„u ytr{hn …t™t ™kƒh : 215)
Œthw÷ RM÷t{ Œthwþ rþVty
1. (þtÂçŒf yÚto) 1. (þtÂçŒf yÚto) Œðt¾t™wk, RÂM…‚t÷,
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ntuÂM…x÷, ythtuøÞÄt{.(Vhnk„u ytr{hn …t™t
™kƒh : 215)
Œthw÷ RM÷t{ Œthwþ þqht
1. (þtÂçŒf yÚto)
1. (þtÂçŒf yÚto) Ë÷tnËq[™ fhðt™wk
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) MÚt¤, …ht{þo™wk MÚt¤.(Vhnk„u ytr{hn …t™t
Œthw÷ RM÷t{ ™kƒh : 215)
1. (þtÂçŒf yÚto) ŒthwË ËVt
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) 1. (þtÂçŒf yÚto) ¾t™yu ft’ƒn. swytu
Œthw÷ RM÷t{ ‘¾t™yu ft’ƒn’ (Vhnk„u ytr{hn …t™t ™kƒh :
1. (þtÂçŒf yÚto) 215)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
ŒthwË Ë÷t{
1. (þtÂçŒf yÚto) Ë÷t{‚e™wk ½h.(Vhnk„u
Œthw÷ RM÷t{
ytr{hn …t™t ™kƒh : 215)
1. (þtÂçŒf yÚto)
rŒVtE rsntŒ
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) 1. (þtÂçŒf yÚto) Ëkhûtýtí{f suntŒ.
Œthw÷ nƒo ƒ[tðY… suntŒ.
1. (þtÂçŒf yÚto)÷ztE™wk ½h, yuðtu Œuþ fu 2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ßÞthu ftuuE
su { tk {w Ë ÷{t™tu ™ u …tu ‚ t™t Œe™™w k y™w f hý ftrVh ftu{ ò‚u {wË÷{t™tu W…h yt¢{ý fhu íÞthu
fhðt{tkÚte yxftððt{tk ytðu. ytðtu Œuþ suntŒ ‚u ™ tÚte ƒ[ðt {txu ‚u { ™tu {w f tƒ÷tu fhðtu .
fhðt ÷tÞf Au.(Vhnk„u ytr{hn …t™t ™kƒh : yt«fth™t suntŒ™tu nwf{ Ëqhyu ƒ-f-hn™e
215) ytÞ‚ ™kƒh : 90 y™u Ëqhyu nßs™e ytÞ‚
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)ßÞtk rþfo ™kƒh : 39{tk {tusŒq Au. (WŒqo {trËf nwŒt™wk yÍe{
rV‚™tu ƒ™ðt™e ÂMÚtr‚{tk {tusqŒ ntuÞ. y™u Œe™ „ÍTðt‚ rðþu»ttkf …t™t ™kƒh : 13)
Ëk…qýo‚: yÕ÷tn ‚yt÷t {txu ™ ntuÞ fw£ y™u Œwyty
rþfo™e y{÷Œthe y™u þtË™ ntuÞ. y™u n÷t÷- 1. (þtÂçŒf yÚto) yÕ÷tn ‚yt÷tÚte ftuE
nht{™t yrÄfthtu ftrVhtu™t ntÚt{tk ntuÞ ‚uðtu Œuþ
ðM‚w {tk„ðe, ¾wŒt ‚yt÷t …tËu fkEf {tk„ðwk.
ŒtÁ÷ nƒo fnuðtþu fthý fu yuðt Œuþ Ët{u suntŒ
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) ‚VËehu
fhðt™tu yÕ÷tn ‚yt÷tyu nw f { Vh{tÔÞtu
™eþt…whe{tk Au :
Au.({ð÷t™t yçŒw÷ y÷e{ RM÷tne f]‚ Œthw÷
“nfe-f‚w Œ Œw y tR RÂM‚Œ-ytW÷
RM÷t{ ytih Œthw÷ nƒo …t™t ™kƒh : 26) yÂçŒ hçƒnq s÷-÷ s÷t÷wnq ð÷ RÂM‚BŒtŒw
56 RM÷t{e þçŒftuþ
ð÷ {Q™‚w.” y™u ™rsË ntuðt{tk ftuE …ý «fth™e þkft™u MÚtt™
‚hsw{tu : Œwyt™e nfef‚ …tu‚t™t hçƒw÷ ™Úte, {t™ð «f]r‚™u …ý yu™t «íÞu Ëq„ Au y™u
RÍÍ‚ …tËu {tk„ðwk y™u ‚u™tÚte {ŒŒ [tnðe y™u þhey‚™e Œ÷e÷tuÚte …ý yu{™e ™t…tfe …whðth
ƒkŒt™wk ‚u™u …tufthðwk Au. ÚtÞu÷e Au, yuðe ˽¤e [esðM‚wytu ™òË‚u
3. Œw - hhw ‚ ‚t’Íe{™t ÷u¾f fux÷tf „÷eÍn Au.
ytrhVtu™u xtkfe™u ÷u¾u Au fu : 3.(WŒtnhý) ¼qkz y™u ‚u™e Œhuf [es
“ƒkŒt™wk …hðhrŒ„thÚte ‚u™wk æÞt™ …tu‚t™e ðM‚w, …uþtƒ, òsY, ðeÞo y™u «týeytu™wk ÷tune
‚hV ytfr»to‚ fhðwk y™u {ŒŒ {tk„ðt™wk ™t{ Œwyt ‚Útt ðeÞo ð„uhu.
Au. y™u ‚u™e nfef‚ yu Au fu ƒkŒtu …tu‚t™e Ëk…qýo ™òË‚u nfefe
{tun‚tS ¾wŒtðkŒu ‚yt÷t Ë{ût ònuh fhu y™u
…tu‚u …t‚t™t „w™tntuÚte ƒ[ðt y™u y™u RƒtŒ‚ 1.(þtÂçŒf yÚto) ðtM‚rðf ™t…tfe.
fhðt™e ‚tf‚Úte ‚ƒhto ()ƒÞt™ fhu y™u yt s 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) su ™ tu
WƒqrŒÞ‚™e r™þt™e Au.” y™w¼ð fhe þftÞ ‚uðe yu „kŒfe, …÷eŒe fu ™t…tfe
4. ftÍe yƒq ƒfh Rç™w÷ y-hƒe su™u {týË fwŒh‚e he‚u s rĬthu Au. y™u …tu‚t™t
hñ‚wÕ÷tn y÷inu fÌtwk Au fu Œwyt™e nfef‚ yu Au fu þheh, ðMºttu y™u W…Þtu„™e yLÞ [esðM‚wytu™u
ƒk Œ tu …tu ‚ t™t™Vt fu ÷t¼™e «tÂó yÚtðt …ý yu™tÚte Œqh ht¾u Au. þhey‚u …ý yu™tÚte
™wfËt™e™t r™ðthý yÚtðt fÍt fu ƒ÷t hŒ ƒ[ðt y™u …tf hnuðt™tu nwf{ ytÃÞtu Au.
fhðt{tk ¾w Œ tðk Œ u ‚yt÷tÚte {w ™ tò‚ 3.(WŒtnhý) …uþtƒ, òsY, ðeÞo y™u
fhu.(ynTË™w÷ ƒÞt™/¾ðtËw÷ fwyto™ …t™t ™kƒh «týeytu™wk ÷tune ð„uhu.
™tUÄ : ™òË‚u nfefe™t ƒu «fth Au:
: 18)
1. ™òË‚u „÷eÍn y™u
™òË‚ 2. ™òË‚u ¾VeVn.
1. ™t…tfe, y…rðºt‚t, …÷eŒe, „kŒfe. swytu : “™òË‚u „÷eÍn”
™òË‚u ¾VeVn swytu : “™òË‚u ¾VeVn.”
({ð÷t™t {wnB{Œ ÞqËwV RM÷tne f]‚ ytËt™
1. (þtÂçŒf yÚto)n¤ðe ™t…tfe. rVõn …t™t ™kƒh : 37)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yt ™òË‚u
nfefe™tu yu «fth Au fu su™t ™rsË(™t…tf fu
…÷eŒ) ntuðt{tk Ënus þkft ntuÞ. fux÷ef Œ÷e÷tuÚte ™òË‚u nwõ{e
yu™e ™t…tfe …whðth ÚttÞ su ft{™e VÍe÷‚ 1. (þtÂçŒf yÚto)
þhey‚{tk …whðth (Ëtrƒ‚) ÚttÞ Au y™u fux÷ef 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
Œ÷e÷tuÚte yu™e …tfe yk„u þkft …ý ÚttÞ Au ytÚte ™rV÷
þhey‚{tk yu™tu nwf{ …ý shtf ™h{ y™u n¤ðtu su ft{™e VÍe÷‚ þhey‚{tk …whðth (Ëtrƒ‚)
Au. Œt.‚. nht{ …ûteytu™e ƒex ð„uhu. ÚtÞu÷e ntuÞ yu{™u yŒt fhðt{tk Ëðtƒ Au y™u Atuze
™òË‚u „÷eÍn Œuðt{tk ftuE yÍtƒ ™Úte.
1.(þtÂçŒf yÚto ) ½è ™t…tfe, ‚eðú ™VTË
™t…tfe. 1. (þtÂçŒf yÚto)
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)su{™t ™t…tf 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
57 RM÷t{e þçŒftuþ
™ÂVTËGÞt‚ Œnu÷ðe hñ‚wÕ÷tn y÷in f]‚ ‚VËehu yÍeÍe,
yryyfyhyty{yyyyîyytyhyytyy …thn yB{, …t™t ™kƒh : 44) swytu : “™ƒty”
Ëyty{ytyLyÞyy{yty™yðy ™ƒty
™VTËu yB{thn 1. (þtÂçŒf yÚto ) ¾ƒh, Ë{t[th.
1.
™ƒe
2. yÕ÷t{n yƒq nVË hñ‚wÕ÷tn y÷in 1. (þtÂçŒf yÚto ) ftuE ðM‚w fu ƒtƒ‚™u
Vh{tðu Au fu : òýðe fu Ë{sðe y™u ‚u™e nfef‚Úte ðtfuV Útðwk.
“y™ ™VTËw fwÕ÷wnt ÍwÕ{‚wkð ðrËhtswn‚ 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yÕ÷tn™e
‚ðVef.” {Ï÷qf™t {t„oŒþo™(rnŒtÞ‚) {txu {tuf÷ðt{tk
‚hsw{tu : “{™ …tu‚t™e ò‚u Ëk…qýo…ýu ykÄfth ytð‚tu yÕ÷tn ‚yt÷t™tu ¾tË ƒkŒtu, …hk‚w ‚u™e
Au y™u ‚u™tu r[ht„(Œeðtu) yÕ÷tn ‚yt÷t™e ‚ðVef ËtÚtu rf‚tƒ y™u þhey‚™wk ntuðkw sYhe ™Úte. (þi¾
(‚ðVefu R÷tne) Au.” ðtM‚ð{tk yt ™VTËu yB{thn™e
ËðtO„ Ëk…qýo ÔÞtÏÞt Au. fthý fu ™VTËu yB{thn™e
yçŒw÷ n¬ {wnrvË Œnu÷ðe f]‚ þnuo Vw‚qnw÷ „iƒ
ykŒh þho(ƒwhtE) Aw…tÞu÷wk ntuÞ Au. ™VTËu yB{thn …t™t ™kƒh 254)
fwf{tuo fhðt™wk yt{kºtý yt…u Au. òu yÕ÷tn ‚yt÷t ™{tÍ
…tu‚t™t ƒkŒt™u yt ™VTË …h Atuze Œu ‚tu ƒkŒtu …tu‚t™t 1.(þtÂçŒf yÚto ) …hÂM‚þ (…q ò ),
{™™t þho y™u fwf{tuo™u fthýu s ™ü ÚtE òÞ yux÷t r¾Œ{‚„the (Ëuðt), r™ÞtÍ (ythtÄ™t)
{txu s yu ykÄfth r™ðthðt {txu yÕ÷tn ‚yt÷t
‚hVÚte ‚ðVef y™u rnŒtÞ‚ «ftþ ‚hefu ft{ fhu
(Vhnk „ u ytr{hn :
Au.(RV‚u¾th yñŒ ftrË{e f]‚ “ƒtr‚™ ft ËVh” 664)
…t™t ™kƒh : 118)
2. (þtÂçŒf yÚto ) ™{tÍ WŒqo ¼t»tt™tu
þçŒ Au. þhey‚u RM÷t{e{tk yt™tu yÚto yuf ¾tË
™VTËu {wí{RL™n ¢{{tk yÕ÷tn ‚yt÷t™e RƒtŒ‚ fhðe.™{tÍ™u
1. (þtÂçŒf yÚto) y-hƒe ¼t»tt{tk “Ë÷t‚” fnu Au.(™{tÍ fu
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yËhth-ð Á{qÍ : 11)
™VTËu ÷Ôðt{n (3) ™{tÍ yt…ýe ¼t»tt (WŒqo, rnLŒe fu
1. (þtÂçŒf yÚto) „wsht‚e)™tu òýe‚tu þçŒ Au. su fwyto™u …tf™e
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) rð¼tð™tí{f …rh¼t»tt{tk “Ë÷t‚” ™t yÚto{tk
™-ƒR÷ yÍe{ «ÞtuòÞ Au. (ytËt™ rVõn : 136) Œur¾Þu
“Ë÷t‚”
1. (þtÂçŒf yÚto ) {nt™ ¾ƒh, yr‚
¼ÔÞ Ë{t[th. ™{tÍe
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) rfÞt{‚™e (1) …tf, ™{tÍ …Z™uðt÷t. (Vhnk„u ytr{hn :
¾ƒh yux÷tu {nt™ Œhßòu y™u {n¥tt Ähtðu Au 664)
fu òýu fu yu™t rËðtÞ yLÞ ftuE ¾ƒh yu ¾ƒh
s ™Úte fu su™t rðþu ftuE «§ fhe þftÞ yux÷t ™{tÍu yunTht{
{txu s rfÞt{‚™e ¾ƒh™u ™-ƒR÷ yÍe{ 1.(þtÂçŒf yÚto) yunTht{™e ™{tÍ.
Vh{tððt{tk ytÔÞwk Au. 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) nßs™tu
(nÍh‚ þtn yçŒw÷ yÍeÍ {wnÂvË yunTht{ ƒtkÄ‚e ð¾‚u ƒu hfTyt‚ ™{tÍ …Zðe
58 RM÷t{e þçŒftuþ
ËwL™‚ Au.( yƒq ŒtðqŒ ¼t„ : 1, …t™t ™kƒh : «t[e™ y™u þtï‚ ¿tt™™u ytÄthu ‚u™u ËwhÂût‚ fhe
262) ŒeÄwk Au. ƒË yt™wk s ™t{ ‚õŒehu R÷tne Au.
™{tÍu ¾wVT‚™ (nÍh‚ {ð÷t™t nfe{ {wnB{Œ ygh Ëtnuƒ
1.(þtÂçŒf yÚto) Ëq‚e 𾂙e ™{tÍ. Ëk…trŒ‚ {ytrhVu {M™ðe …t™t ™kƒh : 396)
™Ìt yr™÷ {wLfh
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) Rþt™e yÕ÷tn ‚yt÷tyu su ft{tu™e {™tE
™{tÍ.(RþtoŒt‚u {wsÂvŒ yÕVu Ët™e …t™t ™kƒh : Vh{tðe Au ‚u fhðtÚte ÷tuftu™u yxftððt.
27) r™VtË
™{tÍu fí÷ 1. (þtÂçŒf yÚto ) «Ëq r ‚ ÚtÞt ƒtŒ
1.(þtÂçŒf yÚto) f‚÷™e ™{tÍ. «Ëq‚t™t yt„¤™t ¼t„{tkÚte ™ef¤‚wk ÷tune.
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ßÞthu ftuE 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)ƒt¤ sL{
{wË÷{t™™e f‚÷ fhðt{tk ytðe hne ntuÞ íÞthu …Ae «Ëq‚t™t yt„¤™t ¼t„{tkÚte ™ef¤‚wk ÷tune.
yu™t {txu {wM‚nƒ Au fu ‚u ƒu hfTyt‚ ™{tÍ …Ze yu™e ðÄw{tk ðÄw {wv‚ 40 rŒðË™e Au y™u ytuAe
÷u y™u ‚tiƒn ‚Útt RÂM‚øVth fhu.(r{~ft‚) {wv‚™e ftuE {ÞtoŒt ™Úte.(rËhtsw÷ EÍtn …t™t
™{tÍu ËVh ™kƒh : 43)u
1.(þtÂçŒf yÚto) {wËtVhe fu Þtºtt-«ðtË r™Mƒ‚
Ë{Þ™e ™{tÍ. 1. (þtÂçŒf yÚto )
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk){wËtVhe 2.(‚-ËÔðwV) nfe{w÷ WB{‚ nÍh‚
…h hðt™t Út‚e ð¾‚u y™u …tAt Vh‚tk ƒu hfTyt‚ {ð÷t™t y~hV y÷e Útt™ðe hñ‚wÕ÷tn y÷inu
™{tÍ …Zðe {wM‚nƒ Au.({wÂM÷{ ¼t„ : 1, …t™t Vh{tÔÞwk fu ËqVeytu™e …rh¼t»tt{tk su™u r™Mƒ‚
™kƒh : 248 y™u r‚ƒút™e) fnuðt{tk ytðu Au ‚u yÕ÷tn ‚yt÷t ËtÚtu™t yu
(3) ™{tÍ yt…ýe ¼t»tt (WŒqo, rnLŒe fu ËkƒkÄ™wk ™t{ Au su™e ËtÚtu ƒu ðM‚wytu VhrsÞt‚
„wsht‚e)™tu òýe‚tu þçŒ Au. su fwyto™u …tf™e Au:
rð¼tð™tí{f …rh¼t»tt{tk “Ë÷t‚” ™t yÚto{tk 1. Œðt{u ‚ty‚ (ftÞ{e yt¿tt…t÷™)
«ÞtuòÞ Au. (ytËt™ rVõn : 136) swytu 2. fËTh‚u rÍ¢ (yÕ÷tn ‚yt÷t™e …w»f¤ ÞtŒ)
“Ë÷t‚” ( {òr÷Ëu nfe{w÷ WB{‚ …t™t ™kƒh : 257)
™rð~‚n r™Mƒ‚u rð÷tÞ‚
1. (þtÂçŒf yÚto) ÷¾u÷wk, ÷¾tý, ÷u¾. 1. (þtÂçŒf yÚto )
2.(‚-ËÔðwV)
™rð~‚yu ‚õŒeh ™wÍq÷
1. (þtÂçŒf yÚto) ¼tøÞ™t ÷u¾, ™Ëeƒ™wk ™wÍq÷u {w-nM˃
÷¾u÷,kw rfM{‚{tk ÷¾u÷wk, «thçÄ™wk ÷¾tý. r{™tÚte …tAt Vh‚e ð¾‚u r{™t y™u
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ™rð~‚yu {¬t ðå[u ytðu÷t {w-nM˃ ™t{™t yuf {uŒt™{tk
‚õŒeh™tu yÚto yu ™Úte fu yt…ýu ¼÷wk -ƒwÁk fhðt{tk Q‚thtu fhe nÍh‚ y-™Ë hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t
rððþ Aeyu. ‚õŒehu R÷tne™tu yÚto {tºt yu Au fu yLnw Vh{tðu Au fu hËq÷wÕ÷tn ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn
ƒkŒtu …tu‚t™t y¾íÞth y™u RhtŒtÚte su fkE Ëthwk ð-ËÕ÷{ (r{™tÚte {¬t …tAt Vh‚e ð¾‚u y®n
fu ™hËwk fhðt™tu n‚tu. yÕ÷tn ‚yt÷tyu …tu‚t™t htuftÞt n‚t y™u)Ítunh, yËh, {„rhƒ y™u
59 RM÷t{e þçŒftuþ
Rþt™e ™{tÍtu {w-nM˃{tk yŒt Vh{tðe n‚e ËŒk‚h ™tƒqŒ ÚtÞt …Ae ÓŒÞ({™)™wk yÕ÷tn
…Ae y®n Úttuzefðth ytht{ Vh{tðe™u VheÚte ‚yt÷t™e ‚hV yuft„ú Útðw.k (RþtoŒt‚u {wsÂvŒ yÕVu
Ëðth ÚtE™u ƒi‚wÕ÷tn sE™u ‚ðtV fÞwO n‚wk. Ët™e …t™t ™kƒh : 35)({q‚q fƒ-÷ y™ ‚{q‚q
™qn yux÷u {tu‚ ytðu ‚u …nu÷tk {he òð «{týu)òýe‚e
1.(þtÂçŒf yÚto) . {tu ‚ …nu ÷ tk ™ e {tu ‚ ™u yÕ÷tnðt¤tytu
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) (ynT÷wÕ÷tn) V™t ‚hefu ytu¤¾u Au.(RþtoŒt‚u
…tË…tuxo [Passport] {wsÂvŒ yÕVu Ët™e …t™t ™kƒh : 24)V™t™u …tBÞ
ð„h yÕ÷tn ‚yt÷t™e ytu¤¾({t’huV‚) «tó
1.(þtÂçŒf yÚto) …hŒuþ™e {wËtVhe{tk
ÚtE þõ‚e ™Úte.
ËtÚtu ht¾ðt™tu Ëhfthe …hðt™tu su{tk «ðtËe rð»tu nu [ fË ht ™ „Œo Œ Q V™t
sYhe rð„‚tu yt…u÷e ntuÞ Au. r™Mƒ‚ hnu Œh ƒth„tnu rfrƒúÞt
2. nh ftuE ƒtƒ‚{tk «ðuþtrÄfth «tó sƒ ‚÷f ftuE ™ntu òyu V™t
fhtð™the ftuE …ý [es.
‚ƒ ‚÷f r{÷‚t ™nª WË ftu ¾wŒt
Vfen
1. su ftuE ðM‚w fu ƒtƒ‚™u Ë{sðt y™u VÍo
‚u™e nfef‚™u …t{ðt{tk fwþ¤ ntuÞ ‚uðt Ëq̓qÍ Œ÷e÷u f‚TE(Absolute evidence) Úte
Ähtð™th ¿tt™e(ytr÷{)™u Vfen fnuðt{tk ytðu Ëtrƒ‚ ntuÞ ‚uðwk ft{, yt™tu RLfth fh™th ftrVh
Au. ÚtE òÞ Au. y™u ftuE WC(ƒnt™w)k rð™t yu™u Atuze
2. rVõn(RM÷t{e ftÞŒtþt†)™wk Ÿzwk Œu™th VtrËf y™u yÍtƒ™tu n¬Œth ntuÞ Au su{
¿tt™(RÕ{) Ähtð™th ytr÷{. fu …tk[ 𾂙e ™{tÍtu y™u h{Ít™ þheV™t
Vín htuÍt.
1. (þtÂçŒf yÚto )S‚, rðsÞ. VÍuo yi™
Vw‚qn su™e yŒtÞ„e Œhuf {wË÷{t™ …h swŒe
1. (þtÂçŒf yÚto )‘Vín’™wk ƒnwð[™, swŒe yux÷u fu ÔÞÂõ‚„‚ he‚u VÍo Au su{ fu ™{tÍ,
htuÍtu, nßs, Íft‚ yÚtðt RM÷t{e yfeŒtytu™wk
S‚tu, rðsÞtu. þe¾ðwk y™u ‚u{™e W…h y{÷ fhðwk.
Vw‚qnw÷ „iƒ VÍuo rfVtÞn
1. (þtÂçŒf yÚto )yÿ~Þ ƒtƒ‚tu …h yuðtu VÍo fu su™u Úttuztf {wË÷{t™tu yŒt
{u¤ðu÷t rðsÞtu. fhu íÞthu yu ƒÄt ð‚e yŒt ÚtE òÞ ™rn‚h ƒÄt
2.(‚ËÔðwV{tk) ËÂGÞŒw™t þi¾ yçŒw÷ s „w™u„th Útþu su{ fu s™tÍn™e ™{tÍ, y™u
ftrŒ S÷t™e hñ‚wÕ÷tn y÷in™t ‚-ËÔðwV rð»tÞ ytr÷{ VtrÍ÷ ƒ™ðwk.
…h™t ËwrðÏÞt‚ …wM‚f™wk ™t{. VðtRŒw÷ VÔðtŒ
V™t 1. (þtÂçŒf yÚto )
1.(þtÂçŒf yÚto) ™uM‚tu ™tƒqŒ Útðwk ‚u, 2.(‚-ËÔðwV) nÍh‚ Ïðtò r™Ít{wve
™tƒqŒe, ƒhƒtŒe. {nT ƒ q ƒ u R÷tne hñ‚w Õ ÷tn y÷i n ™t
2.(‚ËÔðwV™e …rh¼t»tt{tk){wË÷{t™™t {ÕVqÍt‚(fÚt™tu)™tu Ëk„ún.
þheh y™u ÓŒÞ({™){tkÚtefwf{tuo y™u Œwht[th™wk VtrËf
60 RM÷t{e þçŒftuþ
1. (þtÂçŒf yÚto ) ¾htƒ [rhºtðt¤wk, ËtÚtu ƒeò ftuE™u þhef fu Ën¼t„e Xhtð‚tu ™Úte,
ËíÞ™t {t„oÚte rð[r÷‚ fu rð{w¾ Út™th. ‚u VtrËf Vtrsh Au.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) “rVMf”™tu VtrËf Vtrsh™e {ÂøVh‚ ‚u™u {tu‚ ytð‚tk
yÚto ÚttÞ Au þhey‚™e {ÞtoŒtytu{tkÚte ƒnth …nu÷tk fhu÷e ‚tiƒn y™u …M‚tðtÚte þõÞ Au.
™ef¤e sðwk, „w™tn fhðwk yÚtðt fw£ fhðwk. Ët{tLÞ (nwßs‚w÷ RM÷t{ R{t{ {wnB{Œ y÷ „Ít÷e
he‚u ÔÞðnth{tk fhðt{tk ytðu÷t „w™tn™u rVMf f]‚ y™u {ð÷t™t yÕ÷t{t ‚-fvwË y÷e ¾t™
fnuðt{tk ytðu Au y™u Œe™™e ytð~Þõ‚tytu™t îtht WŒqo{tk y™wðtrŒ‚ {wftrþV‚w÷ fw÷qƒ …t™t
RLfth™u fw£ fnuðt{tk ytðu Au. yt{ VtrËf™u ËeÄtu ™kƒh : 75-76)
yÚto ÚtÞtu yÕ÷tn™e rVõn
yt¿ttftrh‚t(yt¿tt…t÷™){tkÚte ƒnth ™ef¤e 1. (þtÂçŒf yÚto ) ftuE ðM‚w fu ƒtƒ‚™u
sðwk. ({ð÷t™t yçŒwhoþeŒ ™tu’{t™e f]‚ ÷w„t‚w÷ òýðe fu Ë{sðe y™u ‚u™e nfef‚Úte ðtfuV Útðwk.
fwyto™ …t™t ™kƒh : 32) 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) rVõn yux÷u
VtrËf ftrVh Œe™™t nwf{tu™wk rð„‚ðth ¿tt™ «tó fhðwk. y™u yu
1. (þtÂçŒf yÚto ) ¾htƒ [rhºtðt¤tu nwf{tu™e Œ÷e÷tu y™u ‚u{™e …tA¤ hnu÷t ‚tŠff
ftrVh, ËíÞ™t {t„oÚte rð[r÷‚ fu rð{w¾ Út™th fthýtuÚte ðtfuV ntuðwk.
ftrVh. 3. rVõn yu x ÷u su { tk RƒtŒ‚ y™u
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) su ftuE R‚ty‚, n¬tu y™u Vhòu y™u ˽¤e ðiÞÂõ‚f
yÕ÷tn y™u ‚u™t hËq÷ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð- y™u Ët{q r nf ÔÞðnthtu yk „ u fw y to ™ y™u
ËÕ÷{ W…h E{t™ ™Úte ht¾‚tu , ËwL™‚{tkÚte Ë{su÷t y™u y™u ‚thðu÷t nwf{tu y™u
rnŒtÞ‚({t„oŒþo™)™u Atuze™u „w{htne™u RåAu Au {My÷tytu y™u ‚u{™e yŒƒtu y™uu þh‚tu ntuÞ
‚u VtrËf ftrVh Au. su{ fu Vh{t™u R÷tne Au : “V- yuðtu Ërð„‚ y™u Ëw„rX‚ RM÷t{e ftÞŒtu.
V-Ë-f y™ yr{ú hÂçƒrn{.” Vw¢
VtrËf ftrVh™e ƒÂÏþþ ‚u™u {tu‚ ytð‚tk Vw¢ {wnB{Œe
…nu÷tk …nu÷tk fr÷-{yu þntŒ‚ y™u ‚tiƒn ð„h 1. (þtÂçŒf yÚto )
yþõÞ Au. (nwßs‚w÷ RM÷t{ R{t{ {wnB{Œ y÷ 2.(‚-ËÔðwV) nÍh‚ þi¾ yñŒ y÷
„Ít÷e f]‚ y™u {ð÷t™t yÕ÷t{t ‚-fvwË y÷e ðtrË‚e hñ‚wÕ÷tn y÷in™wk ‚-ËÔðwV rð»tÞ …h™wk
¾t™ îtht WŒqo{tk y™wðtrŒ‚ {wftrþV‚w÷ fw÷qƒ ËwrðÏÞt‚ …wM‚f.
…t™t ™kƒh : 75)
VtrËf Vtrsh Vw‚wÔð‚
1. (þtÂçŒf yÚto ) ¾htƒ [rhºtðt¤tu 1. WŒth y™u Œt™þe÷ Mð¼tð
Vtrsh, ËíÞ™t {t„oÚte rð[r÷‚ fu rð{w¾ Út™th 2.nÍTh‚ ntrhËt {wntr˃e hñ‚wÕ÷tn
Vtrsh.(swytu Vtrsh) y÷in Vh{tðu Au fu Vw‚wÔð‚ ( yux÷u fu WŒth y™u
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) “su ftuE Œt™þe÷ Mð¼tð) yu Au fu ‚{u ‚tu ÷tu f tu ™ t
ŒtY …eðu Au, nht{ {t÷ ¾tÞ Au, ƒŒftheytu fhu {t{÷t{tk LÞtÞ fhtu y™u …tu‚t™t {txu yu{™e …tËu
Au. RƒtŒ‚™u Atuze™u „w™tntu{tk ®sŒ„e rð‚tðu Au. LÞtÞ™e y…uûtt ™ ht¾tu.
‚u{ A‚tk yÕ÷tn ‚yt÷t™u yuf {t™u Au y™u ‚u™e Vw‚qnw÷ „iƒ
61 RM÷t{e þçŒftuþ
1. (þtÂçŒf yÚto ) ƒtƒw™ r™Ëty
2.(‚-ËÔðwV) ËqVeðtŒ(‚-ËÔðwV) rð»tÞ 1. (þtÂçŒf yÚto )™tu Œhðtòu.
…h nÍh‚ þi¾ yçŒw÷ ftrŒh S÷t™e hñ‚wÕ÷tn
y÷in™e ËwrðÏÞt‚ rf‚tƒ. 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
ƒy-Ë ƒtƒwh hnT{‚( hnT{n )
1. (þtÂçŒf yÚto ){]íÞw …ùt‚ VheÚte 1. (þtÂçŒf yÚto )™tu Œhðtòu.
Sð‚t fhe™u WXtððwk ‚u. 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)yfeŒ‚w‚ ƒtƒw÷ yçðtƒ
‚ntðe{tk Au fu : 1. (þtÂçŒf yÚto )™tu Œhðtòu.
ð÷ ƒy-Ëw nw - ð n©w ÷ yßËtrŒ
ðRÌttWnt Þð-{÷ rfÞt-{r‚. 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
‚hsw{tu : y™u ƒy-Ë ™t{ Au rfÞt{‚™t rŒðËu ƒtƒw÷ y~hn
({]‚) þhehtu™u (…w™:) Sð‚t fhe™u yuf MÚt¤u 1. (þtÂçŒf yÚto )™tu Œhðtòu.
yufºt fhðt™wk. 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
(R{t{ yƒq sy-Vh y¥tntðe n-™Ve f]‚ y™u
{ð÷t™t {wnB{Œ yM„h y÷ ftrË{e îtht ƒtƒw÷ W{hn
y™wrŒ‚ yŒ ŒËwo÷ ntðe þnuo WŒqo yfeŒ‚w‚ ‚ntðe 1. (þtÂçŒf yÚto )™tu Œhðtòu.
…t™t ™kƒh:105) 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
ƒí™ ƒtƒw÷ fy-ƒn(ft’ƒt)
1. (þtÂçŒf yÚto )…ux, WŒh. swytu “ƒtƒu ft’ƒn”
ƒí™u Wh™n ƒtƒw÷ {Þtn
1. (þtÂçŒf yÚto )
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)y-hVt‚ 1. (þtÂçŒf yÚto )™tu Œhðtòu.
™Sf ytðu ÷ w k yu f sk „ ÷ ßÞtk ntSytu ™ w k 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
ðwfqV(htuftý) ŒwhM‚ ™Úte.(hVefw÷ nh{i™ …t™t ƒtƒw÷ ðŒty
™kƒh : 41) 1. (þtÂçŒf yÚto )™tu Œhðtòu.
ƒtƒ 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
1. (þtÂçŒf yÚto )Œhðtòu , «fhý.
ƒnwð[™ ‘yçðtƒ’
ƒtƒwË ËVt
1. (þtÂçŒf yÚto )ËVt™tu Œhðtòu.
TƒtƒwÍ rÍÞtŒ
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk){ÂMsŒw÷
1. (þtÂçŒf yÚto )™tu Œhðtòu. nht{™t ŒÂûtý rŒþt™t Œhðtòytu …ife™tu yuf
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) Œhðtòu Au su ™ e ™Sf ËVt …ðo ‚ ytðu ÷ w k
ƒtƒw™ ™ƒe Au.(hVefw÷ nh{i™ …t™t ™kƒh : 38)swytu “ftunu
1. (þtÂçŒf yÚto )™tu Œhðtòu. ËVt”
ƒtƒwË Ë÷t{
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
62 RM÷t{e þçŒftuþ
1. (þtÂçŒf yÚto ) Ë÷t{‚e™tu Œhðtòu. yux÷u fu „wsht‚™tk «t[e™ ƒkŒheÞ þnuhtu Ëwh‚
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk){ÂMsŒw÷ y™u htkŒuh.
nht{™tu yu {wƒthf Œhðtòu su{tkÚte …nu÷e 𾂠rƒŒ-y‚
Œt¾÷ Útðwk yVÍ÷ (ðÄthu Ëthwk) Au. y™u yt 1. (þtÂçŒf yÚto ) …nu÷tk™t ftuE WŒtnhý
Œhðtòu …qðo rŒþt{tk ytðu÷wk Au. (hVefw÷ nh{i™ rð™t ƒ™tððt{tk ytð‚e ™ðe ðM‚w. Œe™ fu
…t™t ™kƒh : 35) {Ínƒ{tk ™ðe he‚ fu hË{.
3. ËVt-{ðon ‚hVÚte {ÂMsŒu nht{{tk 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) Œe™u
Œt¾÷ Útðt {txu™tu Œhðtòu. ƒi‚wÕ÷tn þheV{tk {‚e™{tk ftuE yuðe ™ðe™‚t W…òðe ftZðe fu
ËtiÚte …nu÷tk yt ŒhðtòÚte s Œt¾÷ Útðwk yVÍ÷ su™e ftuE yË÷ fwyto™u fhe{{tk fu nŒeË þheV{tk
Au. ‚u{ s {Œe™n {w™Ôðhn{tk {ÂMsŒu ™-ƒðe™t yÚtðt ™u f e y™u ¼÷tE™tu …w h tðtu yt…‚t
yuf Œhðtò™wk ™t{ …ý ƒtƒwMË÷t{ Au.(y™ðthu s{t™t(fwY™u {~nqŒ ÷nt rƒ÷ ¾ih){tk òuðt {¤‚e
{™trËf …t™t ™kƒh : 116) ™ ntuÞ.(‚tunTV‚w‚ Œw-hh þnuo ™wσ‚w÷ rV¢, …t™t
ƒtƒu y÷e ™kƒh 31)
1. (þtÂçŒf yÚto )™tu Œhðtòu. rƒŒ-y‚u fƒent
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) 1. (þtÂçŒf yÚto )
ƒtƒu Rƒhtne{ 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
1. (þtÂçŒf yÚto )™tu Œhðtòu. rƒŒ-y‚u ËÂGÞyn
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) 1. (þtÂçŒf yÚto )¾htƒ rƒŒy‚.
ƒtƒu WM{t™ 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)ytk nÍh‚
ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{™t s{t™t …Ae þY
1. (þtÂçŒf yÚto )™tu Œhðtòu. ÚtÞu÷tu, ËwL™‚™™tu ¼k„ fh™th y{÷ rƒŒy‚u
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ËÂGÞyn fnuðtÞ Au. (RþtoŒt‚u {wsÂvŒ yÕVu Ët™e
ƒtƒu ƒ™e þiƒn …t™t 113)
1. (þtÂçŒf yÚto )™tu Œhðtòu. rƒŒ-y‚u n-Ë™t
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) 1. (þtÂçŒf yÚto ) Œe™{tk ™ðe W…òðe
ƒtƒu {w-nB{Œ ftZu÷e Ëthe ðt‚.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)ytk nÍh‚
1. (þtÂçŒf yÚto )™tu Œhðtòu. ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{™t s{t™t …Ae þY
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ÚtÞtu ntuÞ y™u ËwL™‚™™tu ¼k„ fh™th ™ ntuÞ ‚uðtu
ƒtƒu ft’ƒn ™uf y{÷ rƒŒy‚u n-Ë™t fnuðtÞ Au. (RþtoŒt‚u
1. (þtÂçŒf yÚto )ƒi‚wÕ÷tn þheV™tu {wsÂvŒ yÕVu Ët™e …t™t 113)
Œhðtòu yÕ÷tn™t ½h™tu Œhðtòu , ¾t™yu ƒeh
ft’ƒn™tu Œhðtòu, 1. (þtÂçŒf yÚto )fqðtu.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) yu x ÷u ƒehu y÷e
ƒi‚wÕ÷tn( yÕ÷tn™t ½h) ‚hV sðt™tu Œhðtòu
1. (þtÂçŒf yÚto ) nÍh‚ y÷e ‚hV
63 RM÷t{e þçŒftuþ
{LËqƒ yuf fqðtu. ƒi‚w÷ {t÷
ƒehu Í{ Í{ 1. (þtÂçŒf yÚto ) yt{ {wË÷{t™tu™e
1. (þtÂçŒf yÚto ) Í{ Í{™tu fqðtu, {¬t su{tkÚte ËntÞ fhðt{tk ytð‚e ntuÞ ‚u ¾ò™tu.
{w - yÍT Í {t™tu yu {w f vË fq ð tu fu su nÍh‚ ƒi‚w÷ {t÷.
ËÂGÞŒw ™ t RM{tE÷ y÷t (™rƒÂGÞ™t ð ƒi‚wÕ÷tn
y÷irnMË÷t‚w ðMË÷t{)™t ƒt¤…ý{tk yt…™t (1)yÕ÷tn™w k ½h, ft‘ƒt, sw y tu
™t™t ™t™t {wƒthf fŒ{tu™t ½ËthtÚte òhe ÚtÞtu f‘ƒ‚w Õ ÷tn.{¬yu {w - yÍT Í {t{tk {ÂMsŒu
n‚tu. yu™wk …týe òuðwk, …eðwk, y™u þheh …h [tu…zðwk nht{™e ðå[tu ð[ ytðu÷wk yuf …rðºt {ft™ suu
Ëðtƒ y™u ƒe{theytu{tk {txu rþVt Au. yt Œwr™Þt™wk Ëðo «Út{ RƒtŒ‚¾t™wk Au.
{wƒthf fqðtu {wft{u Rƒútne{™e ŒÂûtý{tk ytðu÷wk ƒi‚w÷ nht{
Au. (hVefw÷ nh{i™.)swytu “ytƒu Í{ Í{” y™u 1. (þtÂçŒf yÚto ) ¾t™yu ft’ƒn.
“Í{ Í{”. ƒi‚wÕ÷tn, yÕ÷tn™wk ½h.
ƒiy‚ {y-ƒqŒ
ƒiy‚{tk Œt¾÷ Útðt™tu yÚto yu™tÚte ðÄthu 1. (þtÂçŒf yÚto ) RƒtŒ‚™u ÷tÞf nM‚e,
fþw k s ™Úte fu su ftu E ™t ™u f -Mðt÷u n y™u su™e RƒtŒ‚ fu …qò fhðt{tk ytðu ‚u …qò™u …tºt, …qßÞ.
ËíÞðtŒe(ËtrŒf) ntuðt™tu áZ rðïtË ntuÞ y™u {y-ƒqŒu ƒh n¬
su™e yt¿ttftrh‚t y™u ‚õðt™e þt™Úte rððufƒwÂØ
1. (þtÂçŒf yÚto ) RƒtŒ‚™u ÷tÞf Ët[e
Ëk‚wü ntuÞ ‚u™t y™wfhý(R¥tuƒty)™tu RhtŒtu
y™u ‚u™e ÔÞðMÚtt fhðt{tk ytðu. nM‚e, …qò™u …tºt ËíÞ nM‚e.
ƒi‚ 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
1. (þtÂçŒf yÚto ) ½h, „]n, {ft™. {y-ƒqŒu ƒtr‚÷
ƒi‚w÷ yõËt 1. (þtÂçŒf yÚto ) sqXtu {tƒqŒ,
1. (þtÂçŒf yÚto ) {ÂMsŒu yõËt, 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
suYË÷u{ þnuh. {ft{
ƒi‚w÷ y‚ef 1. (þtÂçŒf yÚto ) søÞt, MÚt¤.
1. (þtÂçŒf yÚto ) sw™kw {ft™, «t[e™ ½h, {ft{u Rƒútne{
ƒi‚w÷ W÷q{ 1. (þtÂçŒf yÚto ) nÍh‚ Rƒútne{
1. (þtÂçŒf yÚto )rðãt÷Þ, ftu÷us, y÷irnMË÷t{ ‚hV {LËqƒ, MÚt¤.
Þwr™ðŠËxe. 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ¾t™yu
ƒi‚w÷ ¾÷t ft’ƒt™t Œhðtò™e Ët{u yuf fwçƒt{tk yu sL™‚e
1. (þtÂçŒf yÚto )…tÞ¾t™wk, òsY, …ÚÚth ËwhÂût‚ he‚u {qfðt{tk ytÔÞwk Au fu su™e W…h
ËkztË. Q¼t hne™u nÍh‚ Rƒútne{ y÷irnMË÷t{u
ƒi‚w÷ {y-{qh ft’ƒt þheV™e R{th‚™wk r™{toý fÞwO n‚wk. y™u yu
1. (þtÂçŒf yÚto )ðËu÷kw ½h, ytƒtŒ ½h. nÍh‚ Rƒú t ne{ y÷i r nMË÷t{™tu Sð‚tu
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) yu f {tu’rsÍtu Au fu ytsu …ý yu {wƒthf …ÚÚth …h
ytftþe {ÂMsŒ™wk ™t{. yt…™t ƒL™u fŒ{tu™t r™þt™ {tusqŒ Au.(hVefw÷
64 RM÷t{e þçŒftuþ
nh{i™ …t™t ™kƒh : 37) {ÍT-{Ín
{y-ƒqŒu ƒtr‚÷ 1. (þtÂçŒf yÚto) …týe n÷tððwk ‚u.
1. (þtÂçŒf yÚto ) sqXtu {tƒqŒ, 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk){tU™tk Œhuf
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ¾qýu¾qýt{tk …týe …ntU[e òÞ ‚u he‚u ftu„¤wk fhðwk.
{¬t {Íe
1. (þtÂçŒf yÚto ) 1. (þtÂçŒf yÚto)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) rnòÍ™wk yu 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
ËwrðÏÞt‚ MÚt¤ fu ßÞtk ¾t™yu ft’ƒt ytðu÷wk Au. {‚tV
…hk…ht„‚ he‚u nÍh‚ ytŒ{ y÷irnMË÷t{™t
‚ðtV fhðt™w k MÚt¤, ‚ðtV fhðt™e
s{t™tÚte …rðºt MÚt¤ Au. «t[e™ ft¤{tk yu
søÞt.(hVefw÷ nh{i™ …t™t ™kƒh : 33)
…Âù{e yurþÞt™t ðu…the {t„o …h ÂMÚt‚ ntuðt™u
fthýu yurþÞt, ytr£ft y™u htu{™ Ë{wÿ™t {ÂL‚fw‚ ‚ih
rðM‚thtu™wk ðu…the fuLÿ n‚wk. 1. (þtÂçŒf yÚto )
nÍh‚ Rƒú t ne{ y÷i r nMË÷t{™t 2.(‚-ËÔðw V ) nÍh‚ þi ¾ VheŒw v e™
Ë{ÞÚte yu™wk ÄtŠ{f {n¥ð …ý MÚttr…‚ ÚtE „Þwk. y¥tth hñ‚wÕ÷tn y÷in™wk ‚-ËÔðwV rð»tÞ …h™wk
RM÷t{™t «„rxfhý …qðuo ‚u™e ™Sf ytuftÍ™tu ËwrðÏÞt‚ …wM‚f.
ËwrðÏÞt‚ ƒòh ¼ht‚tu n‚tu. y™u yu s Ë{Þ
ŒhBÞt™ nßs Út‚e n‚e su{tk ntshe yt…ðt {txu {ŒTyt
ŒqhËwŒhq Úte ÷tuftu ytð‚t n‚t y™u ¼thu htu™f hnu‚e 1.Œwyt {t„ðt™wkw MÚt¤, Œwyt {t„ðt™e
n‚e. fwhiþ y®n™tu ËwrðÏÞt‚ fƒe÷tu n‚tu y™u søÞt.
nh{ þheV™e r¾Œ{‚(Ëuðt-[tfhe) yu{™u s 2.{ÂMsŒu nht{ y™u {¬yu {wfho{t™t
ËtU…tÞu÷e n‚e. {¬t ™Sf ytðu÷e …ntzeytu{tk fƒúM‚t™ “sL™‚w÷ {t’÷t” ðå[u ytðu÷e yu
s „thu rnht ytðu÷e Au. søÞt ßÞtk Œwyt {t„ðe {wM‚nƒ Au.(hVefw÷
yt þnuh™wk sw™wk ™t{ {¬t n‚wk. fwyto™ nh{i™ …t™t ™kƒh : 42)
{SŒ{tk yu s ™t{Úte yu™tu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au. {ƒTYh
RM÷t{™t …Þ„kƒh nÍh‚ {wnB{Œ ËÕ÷Õ÷tnw 1. (þtÂçŒf yÚto ) .”‘…tf ’(yhƒe
y÷irn ð-ËÕ÷{™wk sL{ MÚt¤ …ý yt s þnuh þçŒftuþ y÷ {wÂLsŒ) Mðef]‚ yt¿ttftrh‚t
Au. rnshe Ë™ 8 ËwÄe yt þnuh fw£™wk fuLÿ ƒ™e ({õƒq÷w‚ ‚ty‚), ™ufe fhðt{tk ytðu÷wk(Vhnk„u
hÌtwk. …hk‚w yus ð»tuo nwÍqh™t ™u‚]íð{tk {wË÷{t™tu ytr{hn …t™t ™kƒh : 415)
yu™e W…h rðsÞ {u¤ðe ÷eÄw.k íÞthÚte {tkze™u yts {ƒTYh r{-™÷ yVTyt÷
rŒ™ ËwÄe yu þnuh RM÷t{e Œwr™Þt™wk ËtiÚte ðÄw 1. (þtÂçŒf yÚto ) þk f t, sq X y™u
{n¥ð™wk y™u {wfvË(…rðºt) þnuh Au. y™u Œh ð»tuo yr™ctÚte …tf ntuÞ ‚uðwk ftÞo ÚttÞ Au. swytu “nßsu
nßs «Ëk„u yt¾e Œwr™Þt{tkÚte ÷t¾tu {wË÷{t™tu {ƒTYh .”
y®n yufºt ÚttÞ Au.(WŒqo yuLËtRõ÷tu…erzÞt …t™t {ŠsÞn
1446, fwyto™ {SŒ Ëqhyu yt÷u R{ht™ ytÞ‚
1. (þtÂçŒf yÚto ) fr÷{yu ‚ÂGÞƒn
: 96, hñ‚w÷ r÷÷ yt-÷{e™ …t™t ™kƒh 261)
…ZÞt …Ae „{u ‚uðt „w™tn fhðt A‚tk fr÷{tu
65 RM÷t{e þçŒftuþ
…Z™th snL™{{tk ™rn òÞ yu ð e {tLÞ‚t ‘{-÷f ’ y™u ‘{÷tRfn’™wk Ät‚w W÷q-f‚w™ Au su™tu yÚto
Ähtð™th yuf rVhftu. (ðÄw rð„‚ {txu swytu ÚttÞ Au …Þt{ƒhe, yÚtðt ËkŒuþðn™. y™u ‘{÷f ’™tu
þtÂçŒf yÚto rVhM‚tŒn, yÚtðt Vrh~‚tu.
„wÂL™GÞ‚w‚ ‚tr÷ƒe™ …t™t ™kƒh :289 y™u 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)Vrh~‚tu. swytu
RM÷t{e yuLËtRõ÷tu…erzÞt …t™t ™kƒh : 631) “rVrh~‚n”. ‚uytu y¼tir‚f þÂõ‚ytu {tºt ™Úte
{ðon fu su …tu‚t™e yt„ðe ytu¤¾ ™ Ähtð‚e ntuÞ. ƒ÷fu
…rðºt þnuh {¬t þheV{tk {ÂMsŒw÷ ‚uytu ™qht™e yÂM‚¥ð Ähtð‚e nM‚eytu Au su{™e
nht{ …tËu s ËE fhðt™t MÚt¤({Myt)™e ƒk™u …tËu yÕ÷tn ‚yt÷t …tu‚t™e yt ¼ÔÞ ËÕ‚™‚™e
ƒtsw ytðu÷e ƒu {~nqh …ntzeytu …ife™e yuf ÔÞðMÚtt [÷tððt{tk ft{ ÷u Au. yu{ fne þfeyu
…ntze.R{t{ ƒ„ðe ÷¾u Au fu {ðon ™h{ …ÚÚth™u Aeyu fu yt ÷tuftu ËÕ‚™‚u R÷tne™t ftÞofhtu Au fu
fnuðt{tk ytðu Au. su™wk ƒnwð[™ {ðto‚ ÚttÞ Au. suytu rðr¼L™ Ëuðtytu ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷t Au. (nÍh‚
þtn ðr÷GÞwÕ÷tn {w-nrvË Œnu÷ðe hñ‚wÕ÷tn
y÷in f]‚ yftRŒw÷ RM÷t{ …t™t ™kƒh : 177)
{ðto‚
“{ðon” ™wk ƒnwð[™. swytu : “{ðon”
{ðtfe‚
{-÷f “{eft‚”™wk ƒnwð[™ . swytu “{eft‚”
1. (þtÂçŒf yÚto ) Vrh~‚tu . sw y tu {þtrnŒ
“rVrh~‚n” 1. (þtÂçŒf yÚto) {~nŒ”™wk ƒnwð[™.
2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) swytu “{~nŒ”. ntsh Útðt™e søÞtytu.
{-÷fw÷ {ti‚ {þtrnŒu {wƒthft
1. (þtÂçŒf yÚto){tu‚™tu Vrh~‚tu. 1. (þtÂçŒf yÚto) {~nŒ”™wk ƒnwð[™.
2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yt…ýtu “{þtrnŒ”. ÚttÞ Au. swytu “{~nŒ”. {¬t
E{t™ Au fu {tu‚™t Vrh~‚tytu Ëðo÷tuf™t Sðtu™e {wfho{t y™u {Œe™yu {w™Ôðhn™t su su MÚt¤tuyu
ytí{tytu fçsu fhðt ™e{tÞu÷t Au. fwyto™u …tf{tk nwÍqh ™rƒGÞu fhe{ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{
Au fu : ‚~heV ÷E „Þt n‚t yu ‚{t{ MÚt¤tu, Œt.‚.
fw÷ Þ-‚-ðVTVtfw{ {-÷fw÷ {tir‚÷ ÷Íe ðw¬-÷ nÍh‚ ËÂGÞŒ ËÕ{t™ VthËe hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t
rƒfw{ Ëw{-{ R÷t hÂçƒfw{ ‚wsoQ™. yLnw™tu ƒ„e[tu. ytðt ‚{t{ MÚt¤tuyu Œwyt fƒq÷
‚hsw{tu : nu hËq÷ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{ ÚttÞ Au.
yt… Vh{tðe Œtu fu {]íÞw yt…u Au ‚{™u {tu‚™tu {rþGÞ‚
Vrh~‚tu su ‚{the W…h ÷tŒe Œuðt{tk ytÔÞtu Au. 1. (þtÂçŒf yÚto) RhtŒtu.
(R{t{ yƒq sy-Vh y¥tntðe n-™Ve f]‚ y™u 2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
{ð÷t™t {wnB{Œ yM„h y÷ ftrË{e îtht
y™wrŒ‚ yŒ ŒËwo÷ ntðe þnuo WŒqo yfeŒ‚w‚ ‚ntðe
{rþGÞ‚u R÷tne
…t™t ™kƒh:104) 1. (þtÂçŒf yÚto) yÕ÷tn ‚yt÷t™tu
{÷tRfn RhtŒtu.
2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
1. (þtÂçŒf yÚto) ‘{-÷f’™wk ƒnwð[™,
fwÕ÷w þÞ-$Þ ÞsThe rƒ-fwÿr‚ne ð-
Vrh~‚tu. swytu “rVrh~‚n” rVhM‚tŒn, EþŒq‚. {rþGÞ‚wnq ‚LVwÍw ÷t {rþGÞ-‚ r÷÷ RƒtrŒ
66 RM÷t{e þçŒftuþ
RÕ÷t {t þt-y ‚nw{ V{t þt-y ÷nw{ ft-™ {Ën y-÷÷ sqhƒi™
ð{t ÷{ Þ-þy ÷{ Þfw™. 1. (þtÂçŒf yÚto) fqk[e, [tðe
‚hsw { tu : Œhu f ðM‚w ‚u (yÕ÷tn
2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
‚yt÷t)™t fwŒh‚e ‚kºt «{týu [t÷u Au y™u (Ëf¤
Ë]Âü{tk) ‚u™tu s RhtŒtu y{÷e Au. ƒkŒtytu™tu ftuE {Myt
s RhtŒtu ™Úte ntu‚tu. …hk‚w yÕ÷tn ‚yt÷t ‚u{™t 1. (þtÂçŒf yÚto) ËVt-{ðon™e ðå[u
{txu su fkE RåAu ‚u s (ÚttÞ Au.)(R{t{ yƒq sy- Ëy-Þ(ËE) fhðt™wk MÚt¤, ËVt-{ðon™e ðå[u
Vh y¥tntðe n-™Ve f]‚ y™u {ð÷t™t {wnB{Œ Ëy-Þ(ËE) fhðt™e søÞt.
yM„h y÷ ftrË{e îtht y™wrŒ‚ yŒ ŒËw÷ o ntðe 2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) {e÷i™
þnuo WŒqo yfeŒ‚w‚ ‚ntðe …t™t ™kƒh:37) yÏÍhi™™e ðå[u™wk yu yk‚h ßÞtk ËE ŒhBÞt™
{~nŒ …whw»ttuyu Œtuzðt™wk ntuÞ Au. (hVefw÷ nh{i™ …t™t
™kƒh : 38)
1. (þtÂçŒf yÚto) ntsh Útðt™e søÞt,
{ðtfe‚
þneŒe™wk MÚt¤, þneŒtu™wk fƒúM‚t™. “{~nŒ”™wk
1.(þtÂçŒf yÚto) “{eft‚”™wk ƒnwð[™.
ƒnwð[™ “{þtrnŒ” ÚttÞ Au.
swytu “{eft‚”.
2. Eht™™t ƒeò ™kƒh™t ËtiÚte {tuxt y™u
þeyt s„‚™t ËtiÚte ðÄw …rðºt þnuhtu …ife™t yuf {~yhw÷ nht{
þnuh™wk ™t{. yu ‚nuht™™e …qðo{tk 850 rf÷tu {ÂMsŒ
u{exh(500 {tE÷)™t yk‚hu ytðu÷wk Au. nðu {ÂMsŒ y÷ y-f-ƒn
R{t{ hÍt(y÷e Rç™u {qËt y÷ rhÍt)™e ykr‚{ r{™t ™Sf ytðu÷e yuf {ÂMsŒ ßÞtk
ytht{„tn ‚hefu òýe‚wk Au. yLËthu rnsh‚ …qðuo ƒiy‚ fhe n‚e. yt {ÂMsŒ
{Ën {¬tÚte r{™t s‚e ð¾‚u ztƒt ntÚtu hM‚t Útt Ënus
1. (þtÂçŒf yÚto) fqk[e, [tðe swŒe ytðu÷e Au.
2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) {ÂMsŒ y÷ fƒþ
{Ën y-÷÷ ¾wVTVi™ r{™t {tk ytðu÷e yuf {ÂMsŒ fu su™u
1. (þtÂçŒf yÚto) fqk[e, [tðe {Õfnhu Rƒútrn{ …ý fnuðt {tk ytðu Au. y®n
nÍh‚u Rƒútne{ (y÷irnË Ë÷t{)yu nÍh‚u
2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) {tuòk W…h
RM{tE÷™u ̓in fÞto n‚t.
fhðt{tk ytð‚tu {Ën.
nÍh‚ {w„ehn rƒ™ þtu’ƒn hrŒÞÕ÷tnw {ÂMsŒ y÷ ¾iV
‚yt÷t yLnw Ú te rhðtÞ‚ Au fu hËq ÷ w Õ ÷tn r{™t {tk ytðu÷e yuf ËwrðÏÞt‚ {ÂMsŒ su™t
ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{u ðwÍq Vh{tÔÞtu …Ae rðþu fnuðtÞ Au fu y®n 70 ™ƒeytu ŒV™ Au. r{™t{tk
…tu‚t™e f…t¤ …h {Ën fÞtuo. yt {ÂMsŒ ™Sf htuftðwk {wM‚nƒ Au.
ƒeS yuf rhðtÞ‚{tk Au fu {Ën fÞtuo {tuòk {ÂMsŒw÷ Ròƒn
…h y™u …tu‚t™t {tÚtt™t yt„÷t ¼t„ …h. 1. (þtÂçŒf yÚto) Œwyt fƒq÷ Útðt™e
({wÂM÷{ ¼t„ : 1 …t™t ™kƒh 134, yƒq ŒtðqŒ {ÂMsŒ.
¼t„ : 1, …t™t ™kƒh : 31) 2. yt {ÂMsŒ {Œe™t þheV{tk sL™‚w÷
ƒfey™e W¥thu “ƒwM‚t™u Ë{t™”™e …tËu ytðu÷e
67 RM÷t{e þçŒftuþ
Au. yt MÚt¤u ƒ™q {wytrðÞt rƒ™ {tr÷f rƒ™ {ÂMsŒu rsRhto™t
ytiV hnu‚t n‚t. hËq÷wÕ÷tn ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn {ÂMsŒu rsL™
ð-ËÕ÷{ yuf rŒðËu yt MÚt¤u ‚~heV ÷tÔÞt y™u
™{tÍ …Ze™u {tuzu ËwÄe Œwyt fhðt{tk ÔÞM‚ hÌtt. {ÂMsŒu ̓tƒ
íÞthƒtŒ Vh{tÔÞwk fu {U {tht hƒ™u ºtý Œh¾tM‚tu {ÂMsŒu Íe ‚wðt
fhe. yuf ‚tu yu fu {the WB{‚™u Œwft¤™t yÍtƒÚte {ÂMsŒu ‚LE{
™ü ™ Vh{tð. ƒeswk yu fu {the WB{‚™u „fuo yt{ {ÂMsŒu Œthw™ ™nh
(ƒÄt™wk yufe ËtÚtu zqƒe™u {hðwk)™t yÍtƒÚte
n÷tf ™ Vh{tðu. yt ƒL™u Œwytytu fƒq÷ ÚtE „E. {ÂMsŒu ™-ƒðe
ºteS Œwyt fu {the WB{‚{tk …hM…h™t rððtŒtu {ÂMsŒu ™{ún
y™u ykŒhtuyŒk h™e ÷ztE ™ ÚttÞ. yu {kshq ™ ÚtE. {ÂMsŒu {~yhw÷ nht{
(ðËe{ y÷e rƒ™ nfe{ {wþhoV y÷e f]‚ {w- {MsqŒ
yÂÕ÷{w÷ nwßòs …t™t ™kƒh : 331)
1. (þtÂçŒf yÚto) su™u Ëߌtu fhðt{tk
{ÂMsŒw÷ fçþ ytðu ‚u.
{ÂMsŒw÷ nht{ {MsqŒ R÷in
su { tk ft’ƒyu {w þ ho V t ytðu ÷ w k Au yu 1. (þtÂçŒf yÚto) su™e ‚hV {tU fhe™u
{ÂMsŒ. Ëߌtu fhðt{tk ytðu ‚u.
{ÂMsŒu yõËt 2. (÷tûtÂýf yÚto) ft‘ƒ‚wÕ÷tn þheV.
{ÂMsŒu ytRþt {MsqŒ ÷nq
{ÂMsŒu rfƒ÷‚i™ 1. (þtÂçŒf yÚto) su™u Ëߌtu fhðt{tk
ytðu ‚u ò‚.
{ÂMsŒu fwƒt 2. (÷tûtÂýf yÚto ) {t‘ƒq Œ u ƒhnf
1. (þtÂçŒf yÚto) fwƒt ™t{™e {ÂMsŒ. yÕ÷tn ‚yt÷t.
2. ( Ëeh‚ y™u Rr‚ntË{tk) nwÍhq ™rƒGÞu {ty
fhe{ ËÕ÷Õ÷tnw ‚yt÷t y÷irn ðytr÷ne ð-
1. …týe, ™eh, s¤.
ËÕ÷{u {¬tÚte rnsh‚ fhe™u {Œe™t þheV
…ntU[‚t …nu÷tk fwƒt {wft{u fu su {Œe™t þheVÚte {tyu òhe
ƒu {tR÷™t yk‚hu ytðu÷wk Au, yuf {ÂMsŒ™wk 1. (þtÂçŒf yÚto) ðnu‚wk …týe,
r™{to ý fÞw O n‚w k yt yu s {ÂMsŒ Au . yt 2. ŒrhÞt, ™Œe, ™t¤t y™u …ntze ™t¤t
RM÷t{{tk Ëðo «Út{ {ÂMsŒ Au fu su Ët{tLÞ ð„uhu™wk ðnu‚wk …týe.ytðwk …týe …tf Au. …tu‚u …ý
{wË÷{t™tu {txu …tf Au y™u ƒeò™u …ý …tf fhe Œu Au. y÷ƒ¥t òu
yu{tk yux÷e ™òË‚ („kŒfe fu ™t…tfe) …ze òÞ
fu suÚte yu™e ºtýuÞ rðþu»t‚tytu hk„, „kÄ y™u MðtŒ
{ÂMsŒu ¾eV ƒÄk w s ƒŒ÷tE òÞ ‚tu …Ae yu …týe …ý
{ÂMsŒu „-™{ ™rsË(™t…tf) ÚtE sþu.
{ÂMsŒu s-ƒ÷u yƒe fwƒiË {tyu ‚trnh
68 RM÷t{e þçŒftuþ
1. su …tu‚u …tf ntuÞ yuðwk …týe. y™u «{tý{tk yux÷wk ðÄthu ntuÞ fu òu ‚u™t yuf ftkXu
ftuE ™òË‚ („kŒfe fu ™t…tfe) yu{tk …ze òÞ íÞthu
{tyu {~fqf ƒeò ftkXu ‚u™tu «¼tð hk„, „kÄ y™u MðtŒ™tu y™w¼ðe
1. (þtÂçŒf yÚto) þkftM…Œ …týe. ™ þftÞ.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) su …tu‚u ‚tu {t’Í™
‚trnh(…tf) Au …hk‚w yu™t {w-‚nT-nh ntuðt fu ™ 1. (þtÂçŒf yÚto)yÍt™ …tufthðt™wk ƒw÷kŒ
ntuðt rðþu þkft ntuÞ ‚uðwk …týe. Œt.‚. su …týe{tk MÚt¤, ƒtk„ …tufthðt™e Ÿ[e søÞt.
„Äuztyu {tuZkw ™t¾e ŒeÄwk ntuÞ. {tyu {~fqf™tu nwf{
{t’Íqh
yu Au fu yu™tÚte ðwÍq fh™th ÔÞÂõ‚yu ‚-ÞB{w{
Œhuf yuðe ÔÞÂõ‚ fu su™u ftuE yuðe ƒe{the ntuÞ
…ý fhðwk òuEyu. fu yuf 𾂠yuðtu …Ëth ÚtE „Þtu ntuÞ fu ‚u ðwÍq™e ËtÚtu
{tyu {w-‚nT-nh VÍo ™{tÍ yŒt fhe þõÞtu ™ ntuÞ. ‚u {t’Íqh Au.(n{the
™{tÍ : 192)
1. su™t ðzu yLÞ [esðM‚wytu™u …ý …tf fhe
þftÞ yuðwk …týe, {tyu {w-‚nT-nh fnuðtÞ Au.
r{VT‚tn
{tyu {wM‚t’{÷ 1. (þtÂçŒf yÚto) fqk[e, [tðe
1. W…Þtu„{tk ÷uðtÞu÷wk …týe. 2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
2. su …týeÚte ftuE ÔÞÂõ‚yu ðwÍq fu „wËw÷ r{VT‚tnw÷ sL™‚
fhe ÷eÄwk ntuÞ …Ae ¼÷u™u n-ŒËu yË„h fu n-ŒËu
1. (þtÂçŒf yÚto) sL™‚™e fqk[e, sL™‚™e
yõƒhÚte …tf Útðt {txu fÞwO ntuÞ fu …Ae {tºt
[tðe.
Ëðtƒ™e r™GÞ‚Úte fÞwO ntuÞ yu þh‚u fu yu™t þheh 2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) nÍh‚ òrƒh
…h ftuE ™òË‚ ÷t„u÷e ™ ntuÞ, íÞthu ytðwk …týe hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t yLnwÚte rhðtÞ‚ Au fu hËq÷wÕ÷tn
‚trnh(…tu‚u …tf) ‚tu Au …hk‚w {w-‚nTnh(ƒeò™u …tf ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{u RþtoŒ Vh{tÔÞtu
fh™th) ™Úte. yux÷u fu ytðt …týeÚte ƒeS sL™‚™e fqk[e ™{tÍ Au y™u ™{tÍ™e fqk[e ðwÍq
[esðM‚wytu …tf ÚtE þõ‚e ™Úte. Au. (r{~ft‚ ¼t„ :1 …t™t ™kƒh : 39)
{tyu htrfŒ r{VT‚tnwË Ë÷t‚
1. ÂMÚth …týe. 1. (þtÂçŒf yÚto ) ™{tÍ™e fq k [ e,
{tyu htrfŒ f÷e÷ ™{tÍ™e [tðe. swytu r{VT‚tnw÷ sL™‚.
2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
1. (htrfŒ yux÷u ÂMÚth y™u f÷e÷ yux÷u
ytuAwk) {tyu htrfŒ f÷e÷ yux÷u yuðwk ÂMÚth …týe r{Bƒh
su {tºtt y™u «{tý{tk yux÷wk ytuAwk ntuÞ fu òu yuf {eft‚
ƒtswÚte yu{tk ™òË‚(„kŒfe fu ™t…tfe) …ze òÞ ‚tu 1.(þtÂçŒf yÚto) Ë{Þ, ð[™ fu ðtÞŒt™e
‚u™e ƒeS ƒtsw ‚u™tu «¼tð hk„, „kÄ y™u MðtŒ™tu søÞt, ntSytu™u yunht{ ƒtkÄðt {txu™wk r™Þ‚
y™w¼ð ÚttÞ. MÚt¤.
{tyu htrfŒ fËeh 2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk){¬t þheV
1. (htrfŒ yux÷u ÂMÚth y™u fËeh yux÷u
s™th (ntS fu {tu’‚r{h)ßÞtkÚte yunTht{ rð™t
ðÄthu) {tyu htrfŒ fËeh yux÷u yuðwk ÂMÚth …týe su {tºtt yt„¤ ðÄe ™ þfu ‚u MÚt¤™u {eft‚ fnuðt{tk ytðu
69 RM÷t{e þçŒftuþ
Au. …Ae ¼÷u™u ‚u ðu…th ÄkÄt fu yLÞ ftuE fthýËh {e÷i™ yÏÍhi™
íÞtk s‚tu ntuÞ. Auf yux÷u ËwÄe fu {¬t þnuh™e 1. (þtÂçŒf yÚto) ƒu ÷e÷e r™þt™eytu
Ëe{t {ÞtoŒt{tk hnu‚t ÷tuftu™u …ý òu {¬tÚte
2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) ËVt
ƒnth sðt™wk ÚttÞ ‚tu ‚uytu …ý yunTht{ ƒtkæÞt
…ntzeÚte {huðn …ntze ‚hV Úttuzef Œqh [t÷‚t
ð„h …tAt Vhe þf‚t ™Úte. þhey‚u …rðºt {¬t
Úttuztf Úttuztf yk‚hu ƒL™u ‚hV™e Œeðt÷tu y™u A‚
þnuh™e ytË…tË …tk[ MÚt¤tu ™¬e fÞto Au ßÞtkÚte
…h ÷e÷e ÷tExtu {qfðt{tk ytðu÷e Au. ‚u{ s
yunTht{ ƒtkÄe™u yt„¤ ðÄe þftÞ Au:
þYt‚{tk y™u yk‚{tk Vhþ W…h …ý ÷e÷t hk„™t
(1) Íw÷ nw÷iVt.
{tƒo ÷ ™tu …ètu ƒ™u ÷ tu Au . yt ƒL™u ÷e÷e
(2) Ít‚u Rfo.
r™þt™eytu™e ðå[u ËE ŒhBÞt™ …whw»t™tu Œtuzðt™wk
(3) Þ-÷B÷{.
(4) swnVT t. ntuÞ Au. (hVefw÷ nh{i™ …t™t ™kƒh : 38)
(5) f™wo÷ {™trÍ÷. {eËtf
3. “{eft‚”™wk ƒnwð[™ “{ðtfe‚” ÚttÞ 1. (þtÂçŒf yÚto)
Au. 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
{eft‚e {w-yÍTrÍ™
1. “{eft‚”™e Ëe{t {ÞtoŒt{tk hnu ‚ e
1. (þtÂçŒf yÚto) yÍt™ …tufth™th,
ÔÞÂõ‚.(swytu {eft‚)
ƒtk„ …tufth™th, ƒtk„e Ëtnuƒ.
{eÍt™ 2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
1. (þtÂçŒf yÚto) ftkxtu, ºttsðwk.
2. (þtÂçŒf yÚto) ‚w÷t htrþ, Libra.
{wõ‚Œt
{eÍtƒ R{t{™e …tA¤ s{ty‚ ËtÚtu ™{tÍ
1. (þtÂçŒf yÚto) …h™t÷t, ™ef.
…Zðt™e r¢Þt™u RÂõ‚Œty fnuðt{tk ytðu Au. y™u
RÂõ‚Œty fh™th™u {wõ‚Œe fnuðt{tk ytðu Au.
{eÍtƒu hñ‚ swytu : “RÂõ‚Œty”
1. (þtÂçŒf yÚto) hnu{‚™tu …h™t÷tu, swytu : “{wõ‚Œe”
ft’ƒ‚wÕ÷tn þheV™t hwfT™u Rhtfe y™u hwfT™u þt{e
{wõ‚Œe
™e ðå[u W¥th rŒþt™e Œeðt÷{tk A‚ …h szu÷e
Ëtu™t™e ™ef.su{tkÚte ðhËtŒ™wk …týe n‚e{™t y™u su R{t{™e Rõ‚Œty fhðt{tk ytðu
ykŒh™t ¼t„{tk LÞtuAtðh ÚttÞ Au.(hVefw÷ nh{i™ Au ‚u™u {wõ‚Œty fnu Au.
…t™t ™kƒh : 36,37) swytu : “RÂõ‚Œty”
{e™th swytu : “{wõ‚Œt”
1. (þtÂçŒf yÚto) {wòrnhe™
2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) 1. “{wòrnh”™wk ƒnwð[™
{e÷i™ 2. ¾w Õ ÷{ ¾w Õ ÷t „w ™ tu fh™thtytu ,
1. (þtÂçŒf yÚto) ƒu r™þt™eytu. ònuh{tk „w™tu yt[h™thtytu.
70 RM÷t{e þçŒftuþ
Ënen ƒw ¾ the þheV y™u {w  M÷{
þheV{tk {t™ðk‚t Ëntƒe nÍh‚ yƒq nwhihn {w¥tfe
hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t yLnw Ú te rhðtÞ‚ Au fu 1. (þtÂçŒf yÚto) ‚õðtðt¤tu {týË,
hËq÷wÕ÷tn ËÕ÷Õ÷tnw ‚yt÷t y÷irn ð ytr÷ne yÕ÷tn ‚yt÷tÚte zh™th ÔÞÂõ‚, „w™tntuÚte
ð-ËÕ÷{u Vh{tÔÞwk fu : ƒ[™th {týË, „w ™ tntu ™ tu íÞt„ fh™th,
“{the Ë{„ú WB{‚ Ëw h Âût‚ Au ( …hnuÍ„th.
ytrVÞ‚{tk Au) …hk‚w {wòrnhe™ (™Úte). yux÷u fu 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) nÍh‚u Rç™u
su ÷tuftu ¾wÕ÷{ ¾wÕ÷t „w™tu fhu Au ‚uytu ËwhÂût‚ yçƒtË hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t yLnw{tyu Vh{tÔÞwk
Au fu {w¥tfe yu Au fu su rþfo y™u {nt…t…tu(fƒtRh)
(ytrVÞ‚{tk) ™Úte. ‚u{™e „eƒ‚ y™u ƒqhtE
y™u Vtunþ ðt‚tuÚte Œqh hnu.(¾ÍtR™w÷ RhVt™ Ve
fhðt{tk ytðþu. y™u {týË™e r™zh‚t yu Au fu ‚VËeÁ÷ fwhyt™ ƒnðt÷t yƒwË ËQŒ ð sw{÷
htºtu yuýu ftuE ft{ fÞwO yux÷u fu „w™tn™wk ft{ fÞwO …tht :1, Ëqhn 2, ‚VËehe nðt÷t : 04)
y™u yÕ÷tn ‚yt÷tyu yu™u Aw…tÔÞwk y™u yu(„w™tu 2. nÍh‚ {wnB{Œ rƒ™ y÷e r‚hr{Íe
yt[h™th …tu‚u) Ëðthu ƒÄt™u yu{ fnu‚tu Vhu Au fu hñ‚wÕ÷tn y÷inyu Vh{tÔÞwk Au fu {w¥tfe yu Au fu
ytsu htºtu {U yt („w™t™wk)ft{ fÞwO n‚wk. yÕ÷tn su™e ËtÚtu ͽztu fh™th ftuE ™t ntuÞ.({wnB{Œ
‚yt÷tyu ‚tu yu™e W…h …zŒtu ™tÏÞtu n‚tu …hk‚w yËo÷t™ rƒ™ yÏ‚h {u{™ Ëk…trŒ‚ y÷t{t‚u
yu ÔÞÂõ‚yu ò‚u s yÕ÷tn ‚yt÷t™tu yu …zŒtu {wn烂 …t™t ™kƒh : 58)
¾Ëuze ŒeÄtu.”(RM÷t{e yÏ÷tftu ytŒtƒ …t™t 3. nÍh‚ rËheo Ëõ‚e hñ‚w Õ ÷tn
™kƒh : 180) y÷inyu Vh{tÔÞwk Au fu {w¥tfe yu Au fu su …tu‚t™t
{w-‚-{¥tuy {™ «íÞu îu»t ht¾‚tu ntuÞ.({wnB{Œ yËo÷t™ rƒ™
1. (þtÂçŒf yÚto)™Vtu {u¤ð™th, ÷t¼ yÏ‚h {u{™ Ëk…trŒ‚ y÷t{t‚u {wn烂 …t™t
WXtð™th, VtÞŒtu {u¤¤™th. ™kƒh : 58)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) nßsu {w-‚- 4. nÍh‚ rþç÷e hñ‚wÕ÷tn y÷inyu
{¥tuy yŒt fh™th™u “{w-‚-{¥tuy” fnuðt{tk Vh{tÔÞwk Au fu {w¥tfe yu Au fu su yÕ÷tn ‚yt÷t
ytðu Au. (hVefw÷ nh{i™ …t™t ™kƒh : 44) rËðtÞ yLÞ ftuE™e …ý ËtÚtu ËkƒkÄ Ähtð‚tu ™
ntu Þ .({w n B{Œ yËo ÷ t™ rƒ™ yÏ‚h {u { ™
{w-‚ðÂÕ÷Þt™
Ëk…trŒ‚ y÷t{t‚u {wn烂 …t™t ™kƒh : 58)
1. (þtÂçŒf yÚto) 5. nÍh‚ rþç÷e hñ‚wÕ÷tn y÷inyu
2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) Vh{tÔÞwk Au fu {w¥tfe yu Au fu su yÕ÷tn ‚yt÷t
{w-‚ðÕ÷e rËðtÞ yLÞ ftuE™e …ý ËtÚtu ËkƒkÄ Ähtð‚tu ™
ntu Þ .({w n B{Œ yËo ÷ t™ rƒ™ yÏ‚h {u { ™
1. (þtÂçŒf yÚto)
Ëk…trŒ‚ y÷t{t‚u {wn烂 …t™t ™kƒh : 58)
2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
{wr£Œ
{wíyn 1. (þtÂçŒf yÚto) yuf÷wk
1. (þtÂçŒf yÚto) 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) nßsu R£tŒ
2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yŒt fh™th™u “{wr£Œ” fnuðt{tk ytðu Au. swytu
“R£tŒ”. (hVefw÷ nh{i™ …t™t ™kƒh : 44)
71 RM÷t{e þçŒftuþ
{wVTrËŒ (3) {whtfƒt yu ÓŒÞ fu {™™e yuf
1.(þtÂçŒf yÚto) r¢Þt(fÕƒe y{÷) Au. ni, su hfeƒ þçŒ …hÚte
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) þhey‚™e W‚he ytðu÷wk Au. hfeƒ yÕ÷tn ‚yt÷t™t ™t{tu
Yyu Wr[‚ RƒtŒ‚™tu ¼k„ (VtrËŒ) fhe Œu ‚uðe …ife™wk yuf …tf ™t{ Au.su™tu yÚto r™„unƒt™,
r¢Þt(y{÷). òu òýe òuE™u ‚u™u yt[hðt{tk …t˃t™ fu Ëkhûtf ÚttÞ Au.{‚÷ƒ yu fu …tu‚t™t
ytðu ‚tu yÍtƒ™wk r™r{¥t ƒ™þu. {™™wk yuðe he‚u r™heûtý fhðt{tk ytðu fu yu
(n{the ™{tÍ : 33) «r‚fq¤ rð[thtu, …huþt™ fh‚e ®[‚tytuÚte ‚v™
swk ÚtE™u yÕ÷tn™e ‚hV fu …Ae yÕ÷tn™e ftuE
{wƒtn
rËV‚ fu rðþu»t‚t™e ‚hV yÚtðt yÕ÷tn™e ftuE
su ft{™wk fhðwk, ™ fhðwk ƒL™u yuf Ë{t™ rðþu»t r™þyt™e ‚hV furLÿ‚ ÚtE òÞ. hfeƒ™tu
ntuÞ. yu{™u fhðt{tk Ëðtƒ ™Úte y™u ™rn ƒeòu yÚto RL‚uòhe fh™th™tu …ý ÚttÞ Au. yt
fhðt{tk yÍtƒ …ý ™Úte. yÚto y™wËth {whtfƒn™e ÔÞtÏÞt yuðe Au fu
{whtfƒt {týË …tu‚t™e ƒtÌt ¿tt™uLÿeÞtu™u ftuE yuf fuLÿ …h
1.(þtÂçŒf yÚto ) þçŒ {w h tfƒt õuÂLÿ‚ fhe™u …tu‚t™e Yn(yk‚h ytí{t) fu ƒtr‚™
“hwfqƒ‚” W…hÚte W‚he ytðu÷wk Au. su™tu yÚto (yk‚h{™) ‚hV …tu‚t™wk æÞt™ furLÿ‚ fhe ÷u, suÚte fhe™u
‚u™e W…h ytãtÂí{f (Ynt™e) Œwr™Þt™t yÚttuo y™u
RL‚uòh fhðwk fu htn òuðe y™u Ëwhûtt fhðe ÚttÞ hnMÞtu M…ü y™u «ftrþ‚ ÚtE òÞ.
Au. y™u nÍht‚u {þtR¾™t {‚u nÍh‚u {çŒyu rð¼tð™tí{f …rh¼t»tt™e áÂüyu {whtfƒn™tu
ViÞtÍ(yÕ÷tn ‚yt÷t) ‚hVÚte ViÍ W‚hðt( yÚto ®[‚™-{™™(„tihtu rV¢) y™u fÕ…™t(‚-ËÔðwh)Au.
ðwYŒu ViÍ)™e RL‚uòhe fhðe Au. fhðt™tu fu RÂM‚÷tne {t’™e „tihtu rV¢ ytih ‚-ËÔðwh fu
({ft{t‚u ¾i h : nI. nÍh‚ þtn ðr÷GÞwÕ÷tnu ÷ÏÞwk Au fu :
180) {whtfƒn™e nfef‚ yt Au fu «íÞûtefhý™e
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) nÍh‚u þtn þÂõ‚(fwÔð‚u Rÿtf)™u ftuE ðM‚w ‚hV furLÿ‚ fhe Œuðt
{tk ytðu …Ae ¼÷u yÕ÷tn ‚yt÷t™e rðþu»t‚tytu
ðr÷GÞwÕ÷tn frv-Ë rËhwonqyu nwßs‚wÕ÷tnw÷ (rËVt‚)™e ‚hV ntuÞ fu …Ae þheh{tkÚte ytí{t™t swŒt
ƒt÷u„n{tk ÷ÏÞwk Au fu ynT÷u Ëw÷qf™t yÕ÷tn™e Útðt™e ÂMÚtr‚™e ‚hV yÚtðt ytðe s yLÞ ftuE ðM‚w™e
rðþu»t‚tytu (rËVt‚){tk ®[‚™ -{™™ fhðt™e ‚hV. yt æÞt™ yuðe he‚u Ähðt{tk ytðu fu ƒwÂØ, ðnu{,
r¢Þt™u “{whtfƒt” fnuðt{tk ytðu Au. y™u ‚u™kw {q¤ rð[th y™u ‚{t{ …k[urLÿÞtu yt™u s ‚tƒu ÚtE òÞ.
fe yM÷ hËq ÷ w Õ ÷tn ËÕ÷Õ÷tnw y÷i r n ð- y™u su ftuE ðM‚w™e y™w¼qr‚ ™ Út‚e ntuÞ yu™tu y™w¼ð
ËÕ÷{™tu yt RþtoŒ Au. : y÷ RnTËt™w y™ ‚y- Útðt™u ƒŒ÷u yu ðM‚w ¿tt‚ ÚtE òÞ.
ƒwŒÕ÷t-n f-yL™-f ‚htnw VRÕ÷{ ‚htnw ({whtfƒt :
VRL™nq Þht-f (‚hsw{tu : yÕ÷tn™e RƒtŒ‚ 92)
yuðwk {t™e™u fhtu fu òýu fu ‚{u yu™u òuE hÌtt Atu. 4. ytãtÂí{f RLÿeÞtu™u ò]‚ fhðt™e
y™u òu ‚{u yu™u ™Úte òuE hÌtt ‚tu yu{ {t™e ÷tu «¼tðþt¤e he‚ {w h tfƒt Au . {w h tfƒt yu f
fu yu ‚{™u òuE hÌttu Au.) y™u yt… ËÕ÷Õ÷tnw yÇÞtË Au. yuf ®[‚™ þi÷e Au. y™u yuf yuðe
y÷irn ð-ËÕ÷{™tu yt RþtoŒ Au : Rn-VrÍÕ÷t- {t™rËf ÂMÚtr‚™wk ™t{ Au fu su Ëw»twó RLÿeÞtu™u
n ‚rsŒnw r‚ò-n-f ‚hsw{tu : yÕ÷tn™t rÍ¢™e ò„]‚ fhe™u Ër¢Þ ƒ™tðe Œu Au. {w-htfƒt îtht
Ëwhûtt fhtu ‚u™u ÞtŒ ht¾tu ‚tu ‚{u ‚u™u …tu‚t™e Ët{u yu þÂõ‚ytu W…h ftƒe {u¤ððt{tk ytðu Au fu su
s …t{þtu. ({ft{t‚u ¾ih : 184) ¼tir‚f ËkðuŒ™tuÚte …h Au. {whtfƒt îtht y¼tir‚
72 RM÷t{e þçŒftuþ
ût{‚tytu({tðhtE Ë÷trnGÞ‚U) «ftrþ‚ ÚtE …ý «fth™tu ftuE ™ƒe ytðe þõ‚tu ™Úte. y™u
òÞ Au. ({whtfƒt : Œe™™e ytð~Þõ‚tytu yux÷u fu yu ‚{t{ ðM‚wytu
5) …h E{t™ ÷tðu su{™wk nwÍqh ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-
5. ftuE ðM‚w …h …tu‚t™wk ®[‚™ furLÿ‚ fhðwk ËÕ÷{™t {tæÞ{Úte ytððw k r™:þk f …ý ¿tt‚
yu {wtfƒt Au.(‚-ËÔðwV ytih þhey‚ ËVnt: Au.y™u yt ˽¤e ðt‚tu™tu S¼ ðzu yufhth …ý
174) fhu.({s{qyyu fðt™e™u RM÷t{e : ËVnt : 37,
{wÕ‚Í{ ƒtƒ yÔð÷, ŒVyt : 1)
1.(þtÂçŒf yÚto) VhrsÞt‚ …fzu÷wk, {wM‚òƒ
÷trÍ{ …fzu÷wk. 1.(þtÂçŒf yÚto) su™tu sðtƒ yt…ðt{tk
T u yMðŒ y™u ƒtƒu ytÔÞtu ntuÞ ‚u, sðtƒ yt…u÷wk, fƒq÷ fhu÷wk,
2.(÷tûtrýf yÚto) hwf™
ft’ƒn(ft’ƒn™t Œhðtò)™e ðå[u™e Œeðt÷™tu Mðefthu÷wk, Mðef]‚.
¼t„. 2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ft’ƒ‚wÕ÷tn
{wËÂB{™ þheV™t hwfT™u Þ{t™e y™u hwfT™u yMðŒ™e ðå[™e
1. (þtÂçŒf yÚto) þheh™u òzwk fh™the ŒÂûtý rŒþt™e Œeðt÷, y®n rË¥tu h nòh
Œðt. Vrh~‚tytu Œwyt …h yt{e™ fnuðt {txu {wfhoh Au.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) nÍh‚ ytÚte s yt’÷t nÍh‚ {ð÷t™t þtn yñŒ hÍt
ytRþt hrŒÞÕ÷tnw yLnt fnu Au fu {the {tyu ¾t™ Ëtnuƒu ‚u™wk ™t{ “{wM‚òƒ” (yux÷u Œwyt™e
ßÞthu {the hwÏË‚e (rðŒtÞ) fhðt™tu rð[th fÞtuo fƒqr÷Þ‚™wk MÚt¤) htÏÞwk Au.(hVefw÷ nh{i™ …t™t
íÞthu {thtu R÷ts fhðt ÷tøÞt fu nwk sht þtherhf ™kƒh : 36)
he‚u òze ÚtR òW. …hk‚w ftuR W…tÞ yËhfthf {wM‚òh
™eðzÞtu ™nª. …hk‚w sÞthu {U ftfze ‚tS ¾sqhtu 1.(þtÂçŒf yÚto ) su ™ e …tËu yt©Þ
ËtÚtu ¾tðt™e þYyt‚ fhe ‚tu nwk þtherhf he‚u ¾qƒ {t„ðt{tk ytðu ‚u.
òze ÚtR „R. (Rç™u {tsn : …]c-246) nÍh‚ 2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ft’ƒ‚wÕ÷tn
yçŒwÕ÷tn rƒ™ òVh hrŒÞÕ÷tnw yLnw fnu Au fu þheV™t hwfT™u Þ{t™e y™u hwfT™u þt{e™e ðå[u
hËq÷wÕ÷tn ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ðËÕ÷{ ftfze …Âù{e Œeðt÷™tu yu ¼t„ fu su {wÕ‚Í{™e
‚tS ¾sqhtu ËtÚtu ¾t‚t n‚t. ƒhtƒh …A¤ ytðu÷wk Au. (hVefw÷ nh{i™ …t™t
(Rç™u {tsn : …]c-246) ™kƒh : 36)
{wËÕ{t™ {wM‚nƒ
1.(þtÂçŒf yÚto) 1.(þtÂçŒf yÚto)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk){wËÕ{t™ yu 2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) su™e VÍe÷‚
Au fu su yÕ÷tn™t yÂM‚¥ð(ðwsqŒ), ‚u™t yiõÞ þhey‚{tk …whðth ÚtÞu÷e ntuÞ y™u ‚u™t fhðt{tk
(ðnŒtr™GÞ‚), ‚u™e ‚{t{ rðþu»t‚tytu(rËVt‚), Ëðtƒ ntuÞ y™u ™ fhðt{tk yÍtƒ ™ ntuÞ ‚uðt
‚u™t ™ƒeytu y™u ‚u™t {tuf÷u÷t ‚{t{ ytftþe y{÷™u {wM‚nƒ fnuðt {tk ytðu Au. (VÍtR÷u
„úkÚttu …h y™u ytr¾h‚™t rŒðË …h E{t™ ht¾u. ðwÍq : 64)
‚u{ s nwÍqhu yõŒË s™tƒu {wnB{Œwh hËq÷wÕ÷tn 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yuðwk Œhuf
ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{™t ykr‚{ ™ƒe ntuðt ftÞo fu su þhey‚™e árüyu …ËkŒ„e…t‚uh ntuÞ y™u
…h áZ rðïtË ntuÞ yuðe he‚u fu yt…™t …Ae ftuE ‚u™u Atuze ŒuðtÚte ftuuE …ý «fth™e ™t…ËkŒeŒ„e
73 RM÷t{e þçŒftuþ
…ý ™ ntuÞ. ({tur{™ fe ™{tÍ : 42) fthý fu y®n fwhiþu ™ƒe ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-
{wM‚nçƒt‚u ðwÍq ËÕ÷{ ËtÚtu ‚fuo {ðt÷t‚ yk„u yuf fhth fÞtuo n‚tu.
1.(þtÂçŒf yÚto ) “{w M ‚nƒ”™w k ƒnw {w-nÂMËh
ð[™. swytuu “{wM‚nƒ.” 1. (þtÂçŒf yÚto)
2. su (yt’{t÷ )™t ð„h ðwÍq ‚tu Ëk…qýo 2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk )
ÚtE sþu …hk‚w òu ‚u{™u fhe ÷uðt{tk ytðu ‚tu ðÄthu {w Í T Œ r÷Vn™u yze™u ytðu ÷ w k yu {u Œ t™ ßÞtk
Ëðtƒ {¤þu y™u þheh™t yu yk„tu ðÄw …tf - ËtV yMntƒu Ve÷(ntÚteðt¤t ÷tuftu) W…h yÍtƒ
ÚtE sþu. Q‚Þtuo n‚tu. ytÚte y®nÚte …Ëth Út‚e ð¾‚u
(VÍtR÷u ðwÍq : 64) Íz…Úte …Ëth Útðwk ËwL™‚ Au. (hVefw÷ nh{i™ …t™t
{w-nvË ™kƒh : 41)
1. (þtÂçŒf yÚto) ŒwhM‚ „w{t™ðt¤tu {týË, {wnt-˃t
Wr[‚ fu ÞtuøÞ Äthýtðt¤tu {týË. 1. (þtÂçŒf yÚto) rnËtƒ fhðtu, „ý‚he
2. (WŒtnhý) yuf nŒeË þheV{tk Au fu : fhðe.
“÷-fŒ ft™ Ve {™ fç÷fw {
{w-nvËq-™ VR™ ft-™ Ve WB{‚e
2. (‚ËÔðwV™e …rh¼t»tt{tk) …tu‚t™t f{tuo
W{ú Rç™w ÷ ¾¥ttƒw r{Lnw { .” y™u rð[thtu™tu rnËtƒ fhðtu, …tu‚t™t yt¾t
rŒðË™t y{÷tu™tu rnËtƒ fhðtu.
‚hsw{tu : “yt„÷e WB{‚tu{tk {w-nvË ÚtÞt
fh‚t n‚t òu yu {the WB{‚{tk Au ‚tu W{h VtYf 3. nÍh‚ þi¾ Rç™u y-hƒe hñ‚wÕ÷tn
hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t yLnw ‚u{™t{tkÚte yuf Au.”
y÷in Vh{tðu Au fu nwk {tht y{÷tu™tu {wnt˃t
(þnuo Vw‚qnw÷ „iƒ …t™t ™kƒh : 302)
fhðt W…htk‚ …tu‚t™e r™GÞ‚tu y™u {™{tk ytð‚t
{w-nrvË rð[thtu(¾Þt÷t‚u fÕƒe)™tu …ý {wnt-˃t fYk Awk.
1. (þtÂçŒf yÚto)«týeytu™u [thðt™e fthý fu ¾wŒt™t ¾tË ƒkŒtytu(¾tËt™u ¾wŒt)™u ƒwht
søÞt, [ht„tn. rð[thtu™e …ý Ëò {¤u Au. (þnuo f~Vw÷ {nTsqƒ
2. (þhey‚™e…rh¼t»tt{tk) su …t™t ™kƒh :514)
{wnho{ {wntr˃
1. (þtÂçŒf yÚto) nht{ fhu÷wk, yunTht{ 1. (þtÂçŒf yÚto ) rnËtƒ òý™th,
…nuhu÷wk, rnshe Ë™ yux÷u fu RM÷t{e fu÷uLzh rnËtƒ fh™th.
«{týu …nu÷t {rn™t™wk ™t{. 2. (þhey‚™e…rh¼t»tt{tk)
{wnho{w÷ nht{ {wntr˃e
1. (þtÂçŒf yÚto ) rnËtƒ òý™th,
1. (þtÂçŒf yÚto) RM÷t{e fu÷Lu zh «{týu rnËtƒ fh™th.
…nu÷t {rn™t™wk …qhwk™t{. 2.(‚ËÔðwV™e …rh¼t»tt{tk) nÍh‚ þi¾
{w-nM˃ yƒe yçŒwÕ÷tn rƒ™ yËŒ ntrhË hñ‚wÕ÷tn
1. (þtÂçŒf yÚto)r{™t y™u {¬t ðå[u y÷i n , yt… ht‚-rŒðË …tu ‚ t™t y{÷tu ™ tu
ytðu÷wk yuf {uŒt™ su™u yç‚n, ¾iV, ƒ™e f™t™n {w n tr˃t(rnËtƒ) fh‚t ntu ð tÚt e yt…™u
y™u n-˃t …ý fnu Au.nðu íÞtk ðËtn‚ ÚtE „E {wntr˃e fnuðt{tk ytðu Au.(þnuo f~Vw÷ {nTsqƒ
Au yts ft÷ yu™u ‘{wytrnŒt’ fnuðt{tk ytðu Au. …t™t ™kƒh :514)
74 RM÷t{e þçŒftuþ
{qËt {qf™the su ½x™tytu ½xu Au ‚u{™u þhey‚™e …rh¼t»tt{tk
{tu’rsÍn fnuðt{tk ytðu Au.
1. (þtÂçŒf yÚto )
{tir÷Œ
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
1. (þtÂçŒf yÚto )
{uyThts
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
1. (þtÂçŒf yÚto )
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) ƒi ‚ w ÷ {tir÷Œw™ ™ƒe
{wfvË{tk ytðu÷e {ÂMsŒu yõËtÚte ytftþtu y™u 1.(þtÂçŒf yÚto)™ƒe(ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-
ytftþtu{tkÚte sL™‚ y™u yþo ËwÄe nwÍqh ™ƒeyu ËÕ÷{)™wk sL{ MÚt¤.
fhe{ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{™u …h ÷E 2. ËVt …ntze ‚hV™t ftuE …ý ŒhðtòÚte
{ÂMsŒw÷ nht{{tkÚte ƒnth ytð‚t s{ýt ntÚtu …ntz
sðt{tk ytÔÞt yt™u yËTht fnuðt{tk ytðu Au. ™e[u ™ t {ft™tu ™e ËtÚtu ËtÚtu [t÷‚tk ÷„¼„ ƒu
yt™tu …whtðtu {~nqh nŒeËtu{tk Au su™tu RLfth Vh÷tk„™t yk‚hu yt …rðºt {ft™ ytðu÷wk Au .
fh™th VtrËf y™u {wç‚Œuy Au.(R{t{ yƒq sy- Þy-fqƒ
Vh y¥tntðe n-™Ve f]‚ y™u {ð÷t™t {wnB{Œ
yM„h y÷ ftrË{e îtht y™wrŒ‚ yŒ ŒËw÷ o ntðe 1. (þtÂçŒf yÚto )
þnu o WŒq o yfeŒ‚w ‚ ‚ntðe …t™t ™k ƒ h:63- 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
64)swytu “yËTht” ÞŒ
{unhT tƒ 1. (þtÂçŒf yÚto ) ntÚt
1. (þtÂçŒf yÚto ) {ÂMsŒ{tk rfç÷t™e ÞŒwÕ÷tn
rŒþtðt¤e rŒðt÷{tk ytðu÷wk f{t™eŒth „tu¾÷wk, 1. (þtÂçŒf yÚto ) yÕ÷tn™tu ntÚt
{unhtƒ. 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
2. (fwyto™™e ‚VËeh{tkk){unhtƒ yux÷u
nÍh‚ ŒtðqŒ y÷irnMË÷t{™tu nwshtu. þçŒ ÞŒu ƒiÍt
“{unThtƒ” nƒo …hÚte Q‚he ytðu÷wk Au fthý fu 1. (þtÂçŒf yÚto ) ËVuŒ ntÚt, «ftrþ‚ ntÚt.
íÞtk yt…(nÍh‚ ŒtðqŒ y÷irnMË÷t{) …tu‚t™t 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
{™ ËtÚtu Ëk½»to fhe hÌtt n‚t ytÚte ‚u™u {unThtƒ Þ-÷B÷{
fnuðt{tk ytÔÞwk. {ÂMsŒ™e {unhtƒ™u …ý yux÷t 1. (þtÂçŒf yÚto ) {¬t {wfho{t™e ŒÂûtýu
{txu s {unThtƒ fnuðt{tk ytðu Au fthý fu íÞtk …ý ÷„¼„ 30 {tE÷ Œqh ytðu÷t yuf …ðo‚™wk ™t{, su™u
{wË÷{t™tu™e s{ty‚™tu R{t{ {™™e RåAtytu, ytsft÷ Ët’rŒÞn fnuðt{tk ytðu Au.
yr¼÷t»ttytu, Rç÷eË y™u ò‚ ò‚™t ¾‚ht 2. (þhey‚{tk {n¥ð){¬t {w f ho { t™e
rÍÞth‚ fu nßs™t RhtŒu ¼th‚-…trfM‚t™ fu yLÞ
y™u {w~fu÷eytu Ët{u ÍÍq{ðt™tu y™u suntŒ ŒuþtuÚte (ŒrhÞtE {t„u)o ytð‚t ÷tuftu ßÞthu y®nÚte …Ëth
fhðt™tu …tu‚t™tu ftu{™u ƒtuÄ yt…u Au.(…eh {wnB{Œ ÚttÞ Au íÞthu ‚u { ™t {txu y®nÚte yÚtðt y®n™t
fh{ þtn yÍnhe f]‚ ‚VËehu rÍÞtW÷ fwyto™, {wntÍt‚(Ët{-Ët{u)Úte yunTht{ ƒtkÄðwk ðtrsƒ Au. yt
¼t„: 4, …t™t ™kƒh : 232) yu{™e {eft‚ Au. (ðËe{ y÷e rƒ™ nfe{ {wþhoV
{tu’rsÍn y÷e f]‚ {w-yÂÕ÷{w÷ nwßòs …t™t ™kƒh : 58)
swytu : “{ntÍt‚”
nÍht‚ ykrƒÞtyu rfht{ y÷irn{wË Ë÷t{
(yux÷u fu ™ƒeytu) îtht ‚u{™e ™wƒwÔð‚™t yu÷t™ …Ae swytu : “{eft‚”
Ët{tLÞ {t™ð xuð rðhwØ y™u ƒwÂØ™u ytùÞo [rf‚ fhe
75 RM÷t{e þçŒftuþ
Þt hßsƒ
1. (þtÂçŒf yÚto ) ËkƒtuÄ™ {txu «Þtuò‚tu y- 1. (þtÂçŒf yÚto) rnshe Ë™ yux÷u fu
hƒe WŒT„th, nu ! yu!
RM÷t{e fu÷uLzh «{týu Ët‚{t {rn™t™wk ™t{
Þt yÕ÷tn
1. (þtÂçŒf yÚto ) nu yÕ÷tn! hßsƒw÷ {w-hßsƒ
Þt yGÞwn™ ™tË 1. (þtÂçŒf yÚto) swytu ‘hßsƒ’
1. (þtÂçŒf yÚto ) nu ÷tuftu ! hƒ
Þt yGÞwn™ ™tËw‚ ‚fq 1. (þtÂçŒf yÚto ) ƒkŒ„e™u ÷tÞf, …qò™u
1. (þtÂçŒf yÚto ) nu ÷tuftu .................! …tºt. RƒtŒ‚™tu nfŒth.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) 2. (þtÂçŒf yÚto )hçƒw™ yuðkw {q¤r¢Þt…Œ
Þt yGÞwn÷ ÷Íe-™ Au fu su f‚to™tu yÚto Ähtðu Au, yÚtto‚ …t÷™ fh™th,
1. (þtÂçŒf yÚto ) nu ÷tuftu .................! WAuh™th. ftuE ðM‚w™u ™wfËt™e™t Œhßò{tkÚte
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ‚ƒ¬tðth he‚u ‚u™e …qýo‚t ËwÄe …ntU[tzðwk yux÷u
Þt yGÞwn÷ ÷Íe-™ yt-{™q …t÷™ yÚtðt WAuh. Œt.‚. ðeÞo™t yuf xe…t™tu
‚ƒ¬ðth WAuh fhe™u ‚u™u {t™ð fŒ™e …qýo‚t™u
1. (þtÂçŒf yÚto ) nu ÷tuftu suytu E{t™
ythu …ntU[tze Œuðwk yÚtðt fý suðzt ƒes™tu WAuh
÷tÔÞt Atu, nu E{t™ðt¤tytu !
fhe™u ‚ƒ¬tðth he‚u ‚u™u Ëk…qýo fŒ™t ð]ût ËwÄe
ÞtŒ …ntuuk[tze Œuðwk.
1. (þtÂçŒf yÚto ) M{hý, M{]r‚, ÞtŒ. 3. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)…t÷™nth,
ÞtŒ fŒo WAu h fh™th, WAu h fhe™u ‚ƒ¬tðth he‚u
1. (þtÂçŒf yÚto ) ÞtŒ fÞwO. Ëk…qýo‚t™t ythu …ntU[tz™th …tf …hðhrŒ„th.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)™õþƒkrŒÞt hƒeW÷ yÔð÷
rËÂÕË÷t™t WËq÷tu …ife™tu yuf WËq÷ su yLðÞu
Ëtr÷f™tu yuf …ý ïtË yÕ÷tn™e ÞtŒÚte ¾t÷e 1. (þtÂçŒf yÚto) rnshe Ë™ yux÷u fu
hnuðtu òuEyu ™rn. RM÷t{e fu÷uLzh «{týu ºteò {rn™t™wk ™t{.
Þt hƒ hƒeW÷ ytr¾h
1. (þtÂçŒf yÚto ) nu …t÷™nth ! 1. (þtÂçŒf yÚto) rnshe Ë™ yux÷u fu
Þt hËq÷Õ÷tn RM÷t{e fu÷uLzh «{týu [tuÚtt {rn™t™wk ™t{.
1. (þtÂçŒf yÚto ) nu yÕ÷tn™t hËq÷ ! hƒeWMËt™e
ÞtŒu R÷tne 1. (þtÂçŒf yÚto) swytu ‘hƒeW÷ ytr¾h’
1. (þtÂçŒf yÚto ) ƒkŒ„e™u ÷tÞf, …qò™u h-{Ít™
…tºt. RƒtŒ‚™tu nfŒth. 1. (þtÂçŒf yÚto) rnshe Ë™ yux÷u fu
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) RM÷t{e fu÷uLzh «{týu ™ð{t {rn™t™wk ™t{
ÞqËwV h-{Ít™w÷ {wƒthf
76 RM÷t{e þçŒftuþ
1. (þtÂçŒf yÚto) swytu ‘h-{Ít™’ „Þu ÷ t fw Ë i yu { ¬t …h fçòu fhe™u yu { tk Ëk Þ w õ ‚
þtË™™tu …tÞtu R.Ë. 440{tk ™tÏÞtu n‚tuy™u ™e[u
h{÷ «{tý™t [th swŒt swŒt ntuvtytu™e MÚtt…™ fhe n‚e:
1. rhVtŒn
1. ‚ðtVu fwŒq{ y™u ‚ðtVu W{hn {tk ºtý
2. rËftÞn, swytu rËftÞn,
Vuht{tk Œw÷fe [t÷ [t÷ðt y™u Äe{e „r‚yu 3. rnòƒn, swytu rnòƒn
Œtuzðt™u h{÷ fnu Au.()
4. rfÞtŒn, swytu rfÞtŒn.
1. ‚ðtV™t þYyt‚™t ºtý Vu h t{tk
yfze™u ¾¼t n÷tð‚t n÷tð‚t ™t™t …„÷tk rhËt÷‚
¼h‚t Ënus Íz…Úte [t÷ðwk ‚u. (hVefw÷ nh{i™ 1. (þtÂçŒf yÚto )
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) yÕ÷tn
…t™t ™kƒh : 33) ‚yt÷tyu ƒkŒtytu ËwÄe …tu‚t™t nwf{tu y™u {hSytu™wk
h{e(hBÞ) ¿tt™ …ntU[tzðt {txu “{t„oŒþo™ ÔÞðMÚtt”™e MÚtt…™t
fhe Au. fwyto™u …tf™e …rh¼t»tt{tk yu™wk ™t{ rhËt÷‚
1. (þtÂçŒf yÚto ) VUfðwk, „tu¤e Au . ({ð÷t™t {w n B{Œ Þq Ë w V RM÷tne f] ‚ fw y to ™ e
[÷tððe. ‚t÷e{t‚ …t™t ™kƒh : 120)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) hBÞu s- rhËt÷‚w÷ fwþirhGÞn
{ht‚ yux÷u þi‚t™tu™u ftkfheytu {thðe. (hVefw÷ 1. (þtÂçŒf yÚto )
nh{i™ …t™t ™kƒh : 34) 2.(‚-ËÔðwV) ËqVeðtŒ(‚-ËÔðwV) rð»tÞ …h
hBÞ WM‚tŒ yƒw ÷ ftrË{ fw þ i h e hñ‚w Õ ÷tn y÷i n ™e
ËwrðÏÞt‚ rf‚tƒ.
swytu ‘h{e’.
rhËt÷n
hËq÷ 1. (þtÂçŒf yÚto )
1. (þtÂçŒf yÚto ) {tu f ÷ðt{tk ytðu ÷ tu , 2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
r™Þwõ‚ fu {ƒTQË fhðt{tk ytðu÷tu.
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) su™u ¾wŒ yÕ÷tn hwfT™
‚yt÷tyu …tu‚t™tu ËkŒuþ ƒkŒtytu ËwÄe …ntU[tzðt {txu 1.¾t™yu ft’ƒt(ƒi‚wÕ÷tn )™tu ¾qýtu.
[qkxe ftZe™u RÕ{ y™u rnf{‚(znt…ý) y™u ƒËeh‚Úte
™ðtßÞtu ntuÞ ‚u …tf {týË hËq÷ Au. ({ð÷t™t {wnB{Œ hwfT™u yMðŒ
ÞqËwV RM÷tne f]‚ fwyto™e ‚t÷e{t‚ …t™t ™kƒh : (1) ¾t™yu ft’ƒt(ƒi‚wÕ÷tn )™tu ŒÂûtý-…qðo
120) ¾qýtu ßÞtkk [tkŒe™e £u{{tk sL™‚e …ÚÚth n-shu yMðŒ
3.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) su yÕ÷tn szu÷wk Au.
‚yt÷t™e ‚hVÚte ÷tu f tu ™ t {„o Œ þo ™ {txu
r™Þwõ‚({çQË) ÚtÞtu ntuÞ y™u rf‚tƒ y™u þhey‚ hwfT™u Rhtfe
…ý ËtÚtu ÷tÔÞtu ntuÞ ‚u™u hËq÷ fnuðt{tk ytðu Au. (þi¾
(1)Rhtf Œuþ™e rŒþt(…qðo){tk ytðu÷tu ¾t™yu
yçŒw÷ n¬ {wnrvË Œnu÷ðe f]‚ þnuo Vw‚qnw÷ „iƒ …t™t
ft’ƒt(ƒi‚wÕ÷tn )™tu yuf ƒhf‚ðk‚tu ¾qýtu.
™kƒh 254)
rhVtŒn hwfT™u Þ{t™e
1. (þtÂçŒf yÚto) Vt¤tu yufºt fhe™u ntSytu™u Þ{™ Œuþ™e rŒþt(…Âù{ rŒþt){tk ytðu÷tu
¾tðt™wk ¾ðztððt™e Ëuðt. ¾t™yu ft’ƒt(ƒi‚wÕ÷tn )™tu yuf ƒhf‚ðk‚tu ¾qýtu su™e
™tUÄ: yŒ™t™ ƒeòÚte …kŒh{e …uZe{tk ÚtE «þkËt{tk hËqÕÕ÷tn ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{u
77 RM÷t{e þçŒftuþ
Vh{tÔÞwk Au fu ntSytu™e Œwyt …h yt{e™ fnuðt {txu 1. (þtÂçŒf yÚto ) ™Úte ftuE RƒtŒ‚™u ÷tÞf
hwfT™u Þ{t™e …h rË¥tuh nòh rVrh~‚tytu {w-fhoh Au. …hk‚w yuf{tºt yÕ÷tn, ™Úte ftuE …qò™u …tºt …hk‚w
yÕ÷tn, yÕ÷tn ‚yt÷t rËðtÞ ftuE RƒtŒ‚™u ÷tÞf
hwfT™u þt{e ™Úte. yÕ÷tn ‚yt÷t rËðtÞ ftuE …qò™u …tºt ™Úte.
1.ËerhÞt({wÕfu þt{)Œuþ™e rŒþt(W¥th){tk
ytðu÷tu ¾t™yu ft’ƒt(ƒi‚wÕ÷tn )™tu yuf ƒhf‚ðk‚tu
r÷yt™
¾qýtu. r÷Õ÷trnGÞ‚
÷çƒif {tºt yÕ÷tn™u {txu ft{ fhðt™e ¼tð™t.
nßs fu W{ún™e r™GÞ‚ fh‚e ðu¤tyu yunTht{ ÷q‚
ƒtkæÞt …Ae fhðt{tk ytð‚tu …tufth : 1. (þtÂçŒf yÚto )
÷çƒif. yÕ÷tnw{-{ ÷çƒif. ÷t þhe-f ÷-
f ÷çƒif. RLf™÷ n{- ð™ r™y-{-‚ ÷-f ð÷ ÷i÷
{wÕf. ÷t þhe-f ÷f. 1. (þtÂçŒf yÚto )ht‚, htrºt, r™þt.
‚hsw{tu : nwk ntsh Awk. nu yÕ÷tn ! nwk ntsh
Awk. nwk ntsh Awk. ‚thtu ftuE s Ën¼t„e(þhef) ™Úte. nwk ÷i-÷‚w÷ yËThty
ntsh Awk. ƒuþf ‚{t{ ¾qƒeytu y™u ™u’{‚tu ‚tht {txu 1. (þtÂçŒf yÚto ) hßsƒ {rn™t™e 27{e
s Au. y™u ËðoË¥tt …ý ‚the s Au.‚thtu ftuE s
ht‚, þƒu {uy-hts. swytu “þƒu {y-hts.”
Ën¼t„e(þhef) ™Úte.
÷i-÷‚w÷ fÿ
÷ðtyun1
1. (þtÂçŒf yÚto )h-{Ít™ {rn™t™e 27{e
1. (þtÂçŒf yÚto ) “÷tRnt”™wk ƒnw ð[™,
ht‚, fÿ™e ht‚, þƒu fÿ. swytu “þƒu fÿ.”
«ftrþ‚ rfhýtu,
2.(÷tûtrýf yÚto) fhðt™t ft{tu™e ÞtŒe yÚtðt ÷i-÷‚w÷ ƒhty‚
htus™eþe. (‚-ËÔðwVu RM÷t{ …t™t ™kƒh : 185) 1. (þtÂçŒf yÚto ) þt’ƒt™w ÷ {w y ÍT Í {
{rn™t™e 15{e ht‚, þt’ƒt™ {rn™t™e {æÞhtrºt
÷ðtyun2
(r™MV þt’ƒt™w÷ {w-yÍTÍ{). swytu “þƒu ƒhty‚.”
1. (þtÂçŒf yÚto )
2.(‚-ËÔðwV) nÍh‚ þi¾ yçŒwhoñt™ ò{e ðEŒ
hñ‚wÕ÷tn y÷in™wk ‚-ËÔðwV rð»tÞ …h™wk ËwrðÏÞt‚ 1. (þtÂçŒf yÚto ) Ä{fe, zh, yÍtƒ™tu
…wM‚f. ðtÞŒtu.
÷-nŒ ðߌ
1. (þtÂçŒf yÚto ) 1. (þtÂçŒf yÚto ) {u¤ððwk, …t{ðwk, «tó fhðwk.
2. 2.(‚-ËÔðwV) ðߌ yux÷u yÕ÷tn ‚yt÷t
÷t [ ] ‚hVÚte Q‚h™th rŒÔÞ«ftþ y™u ‚u™t rŒÔÞ rfhýtu
1. (þtÂçŒf yÚto ) ™Úte. (yLðth y™u ‚-sÂÕ÷Þt‚) y™u ytæÞtÂí{f
ÂMÚtr‚ytu(furVGÞt‚u Yntr™Þn)™u …t{e sðwk. (þtn
÷t R÷t-n [ ] yçŒw÷ n¬ {w-nÂvË Œnu÷ðe f]‚ ‚ythwVu rVfn ð ‚-
1. (þtÂçŒf yÚto ) ™Úte ftuE RƒtŒ‚™u ÷tÞf, ËÔðwV …t™t ™kƒh : 73)
™Úte ftuE …qò™u …tºt, ™Úte ftuE …qßÞ. 3.(‚-ËÔðwV) rÍ¢ y™u fÔðt÷e(rË{ty)™e
{nurV÷tu{tk fux÷ef 𾂠ntshs™tu{tkÚte ftuEf™e W…h
÷t R÷t-n RÕ÷Õ÷tn [ ] yuf ¾tË «fth™e ÂMÚtr‚ AðtE òÞ Au, su™t ÷eÄu ‚u
78 RM÷t{e þçŒftuþ
nt÷ðt ÷t„u Au, ‚u™u ðߌ fnuðt{tk ytðu Au. (þtn ð‚™.
yçŒw÷ n¬ {w-nÂvË Œnu÷ðe f]‚ ‚ythwVu rVfn ð ‚- 2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)su ÔÞÂõ‚™wk
ËÔðwV …t™t ™kƒh : 71) sL{MÚt¤ ntuÞ yÚtðt íÞtk yõŒu r™ftn fÞtuo ntuÞ
4.(‚-ËÔðwV) nÍh‚ þi¾ yƒw÷ nË™ ™qhe
hñ‚wÕ÷tn y÷in Vh{tðu Au fu, {týË™t {tÚtt …h ÔÞõ‚
yÚtðt r™ftn ™fÞtuo ntuÞ …hk‚w íÞtk Sð™ ÔÞr‚‚
Út‚e þtu¾™e ßðt¤t™u ðߌ fnuðt{tk ytðu Au. íÞthu yu fhðt™tu RhtŒtu fhe ÷eÄtu ntu Þ y™u íÞtk Ú te
ÂMÚtr‚ Q‚hðtÚte þheh™t yk„tu{tk ¾wþe yÚtðt „{™u hðt™„e™tu ftuE RhtŒtu ™ ntuÞ ‚uðwk MÚt¤ su ‚u
fthýu ƒu[u™e ÔÞõ‚ ÚtE òÞ Au. (þtn yçŒw÷ n¬ {w- ÔÞÂõ‚™tu ð‚™u yM÷e fnuðtÞ Au.(rËhtsw÷ EÍtn
nÂvË Œnu÷ðe f]‚ ‚ythwVu rVfn ð ‚-ËÔðwV …t™t ™kƒh þnuo WŒqo ™qhw÷ EÍtn, …t™t ™kƒh : 104)
: 71)
5.(‚-ËÔðwV) fux÷tf {þtR¾tuyu Vh{tÔÞwk ð‚™u Rft{‚
Au fu ðߌ yÕ÷tn ‚yt÷t™e ‚hVÚte r™heûtý™t 1. (þtÂçŒf yÚto )htuftý …qh‚wk ð‚™.
{wft{({wft{u {wþtrnŒn) ‚hV «„r‚™e ¾wþ¾ƒhe 2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) ftu E
(rƒþth‚tu)™wk ™t{ Au.(þtn yçŒw÷ n¬ {w-nÂvË
Œnu÷ðe f]‚ ‚ythwVu rVfn ð ‚-ËÔðwV …t™t ™kƒh :
ÔÞÂõ‚yu ßÞtk …kŒh rŒðË fu …kŒhÚte ðÄw rŒðËtu
173) ËwÄe htuftðt™e r™GÞ‚ fhe ÷eÄe ntuÞ ‚u MÚt¤ ‚u
6.(‚-ËÔðwV) ‚-yhwoV{tk Au fu ðߌ yu ÔÞÂõ‚ {txu ð‚™u Rft{‚ fnuðtþu.(rËhtsw÷
ÓŒÞ(rŒ÷) …h yð‚h™th „{ fu „¼htx Au. EÍtn þnuo WŒqo ™qhw÷ EÍtn, …t™t ™kƒh : 104)
yÚtðt ytr¾h‚™t ynuðt÷{tkÚte ftuE ynuðt÷™wk ð‚™u ËfT™t
òuðwk yÚtðt ƒkŒt y™u yÕ÷tn ‚yt÷t™e ðå[u™e 1. (þtÂçŒf yÚto )…kŒh rŒðËÚte ytuAt
ftuE ÂMÚtr‚™tu ½xMVtux Au. fux÷tf {þtR¾tuyu xqkft htuftý …qh‚wk ð‚™.
Vh{tÔÞwk Au fu ðߌ yu ӌޙwk Ëtk¼¤ðwk y™u òuðwk 2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) ftu E
Au.(þtn yçŒw÷ n¬ {w-nÂvË Œnu÷ðe f]‚ ‚ythwVu ÔÞÂõ‚yu ßÞtk …kŒh rŒðËÚte ytuAwk htuftý fhðt™e
rVfn ð ‚-ËÔðwV …t™t ™kƒh : 173) r™GÞ‚ fhe ntuÞ ‚u MÚt¤ ‚u ÔÞÂõ‚ {txu ð‚™u
ðÍq Rft{‚ fnuðtþu. (rËhtsw÷ EÍtn þnuo WŒqo ™qhw÷
1. (þtÂçŒf yÚto ) “ðÍq ” þ猙t EÍtn, …t™t ™kƒh : 104)
ËkþtuÄ™{tk yÕ÷t{t fM‚÷t™e hñ‚wÕ÷tn y÷in ðŒe
Vh{tðu Au fu …qýtoûth ð(ðtð™t ̓h)™e ËtÚtu 1. (þtÂçŒf yÚto )
þçŒ ðÍq yu …týe {txu «ÞtuòÞ Au fu su™tÚte ðwÍq
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
(swytu ðwÍq) fhðt{tk ytðu Au.yt þçŒ y-hƒe
þçŒ “ðÍty‚”Úte W‚he ytðu÷tu Au. su™tu yÚto ðVTŒ
ËtIŒÞo y™u ËðåA‚t ÚttÞ Au. (VÍtR÷u ðwÍq :20) 1. (þtÂçŒf yÚto )«r‚r™rÄ{kz¤.
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
ð‚™ ðVŒwÕ÷tn
1. (þtÂçŒf yÚto ) 1. (þtÂçŒf yÚto )yÕ÷tn ‚yt÷t™wk
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) «r‚r™rÄ{kz¤ .
ð‚™u yM÷e 2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) nßs y™u
W{hn fh™thtytu™tu Ë{qn.
1. (þtÂçŒf yÚto ){q¤ ð‚™, yË÷e
79 RM÷t{e þçŒftuþ
y÷ ntßsw ð÷ WB{tÁ ðVTŒwÕ÷trn R™ ðtrsƒu yi™ :
Œytinw yò-ƒnw{ ðRr™M‚ÂøVYnw „-V-h su™kw yŒt fhðwk Œhuf {wË÷{t™ {txu swŒs
kw Œw kw
÷nw{.(Rç™u {tò) yux÷u fu ÔÞÂõ‚„‚ he‚u ðtrsƒ(VhrsÞt‚) ntuÞ
‚hsw { tu : nßs y™u W{hn fh™thtytu su{ fu rðºt, s{ty‚ y™u EŒ™e ™{tÍ rð„uhu.
yÕ÷tn™e s{ty‚ Au . òu ‚u y tu yÕ÷tn ðtrsƒu rfVtÞn :
‚yt÷tÚte Œwyt fhu ‚tu hƒ yu{™e Œwyt fƒq÷ fhe
yuðtu ðtrsƒ fu òu Úttuztf {wË÷{t™tu yu™u yŒt
÷u y™u òu yu™e …tËu {ÂøVh‚ {t„u ‚tu yu{™u fhu íÞthu yu Ëti™t ð‚e yŒt ÚtE òÞ ™rn‚h ƒÄt s
ƒ¾þe Œu. „w™u„th ÚttÞ. su{ fu Œe™™e ‚ç÷e„.
ð÷e ðtrsƒt‚
1. (þtÂçŒf yÚto )™Sf ntu ð t…ýw k , “ðtrsƒ”™wk ƒnwð[™ swytu “ðtrsƒ.”
™sŒeftE, r™fx‚t, r{ºt. ðtrsƒt‚u nßs
2. (‚-ËÔðwV) þnuo yftRŒu ™-ËVe{tk nßs™t 6 ðtrsƒ yhft™ :
ð÷e™e ÔÞtÏÞt yt he‚u yt…ðt{tk ytðe Au: (1) {wÍTŒr÷Vt{tk ðwfqV Ë{Þu htuftðwk.
“ð÷e yu Au fu su yÕ÷tn ‚yt÷t™e (2) ËVt-{ðon ðå[u ËE fhðe.
rðþu»t‚tytu(rËVt‚)Úte …rhr[‚ ntuÞ y™u ‚u™e (3) hBÞu s{th yux÷u þu‚t™™u ftkfheytu
yt¿ttfthe‚t{tk {wðtÍuƒ‚() y™u {wŒtðu{‚() fhe {thðe.
hÌttu ntuÞ y™u „w™tntuÚte ƒ[e hÌttu ntuÞ y™u (4) ‘ftrh™’ (swytu ftrh™)y™u ‘{w-‚-
r÷ßs‚tu y™u ft{wf‚t{tk ÔÞM‚ ™ ntuÞ.”(þnuo {¥tuy’ (swytu {w-‚- {¥tuy) yu fwhƒt™e fhðe.
yftRŒu ™MVe) (5) ‘nÕf ’ (yux÷u {tÚtu {wkz™ fhtððwk)
3. (‚-ËÔðwV) Rç™u nsh hñ‚wÕ÷tn yÚtðt ‚õËeh(ðt¤ xqkft fhtððt)
y÷inu ð÷e™e ÔÞtÏÞt yt…‚t Vh{tÔÞwk Au: (6) ytVtfe (yux÷u {eft‚Úte ƒnth
“yÕ÷tn™tu ð÷e yux÷u yu ÔÞÂõ‚ fu su hnu™tht)yu ‚ðtVu ðŒty fhðtu.
yÕ÷tn ‚yt÷t™wk ¿tt™ Ähtð™th ntuÞ. yu™e ðtr÷Œ
yt¿tt…t÷™{tk {w Œ tðu { ‚ fh™th y™u ‚u ™ e 1. (þtÂçŒf yÚto ) ƒt…, r…‚t.
RƒtŒ‚{tk yu ¾ ÷tË…q ð o f ™w k ð‚o ™ fh™th
ðtr÷Œn
ntuÞ.(ƒwLÞt™w÷ {þeŒ)
1. (þtÂçŒf yÚto ) {t, yB{e, {t‚t, ƒt,
ðtrsƒ s™™e.
yu ft{ su ÍL™e Œ÷e÷ (Supposi-
tional evidence) Úte Ëtrƒ‚ ntuÞ ‚uðwk ft{,
ðtr÷Œi™
yu™tu RLfth fh™th ftrVh ÚtE s‚tu ™Úte. y÷ƒ¥t 1. (þtÂçŒf yÚto ){t‚t-r…‚t ƒL™u.
ftuE WC(ƒnt™wk) rð™t yu™u Atuze Œu™th VtrËf ðwÍq
y™u yÍtƒ™tu n¬Œth ÚttÞ Au su{ fu rðºt y™u 1.(þtÂçŒf yÚto) ËVtE, ËwÚthtE, þwØ‚t,
ƒL™u EŒtu™e ™{tÍtu. r™{o¤‚t y™u «ftþ.
ðtrsƒ y-{÷e 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) ðw Í q
r™Ätorh‚ …Ør‚ y™wËth þheh™t ¾tË ¾tË
ðtrsƒ yu’r‚ftŒe yk„tu™u þwØ y™u r™{o¤ fhðt™e r¢Þt™u ðwÍq
80 RM÷t{e þçŒftuþ
fnuðt{tk ytðu Au. su™e ƒ-h-f‚Úte rfÞt{‚™t ði÷
rŒðËu ðwÍq ðzu þwØ y™u r™{o¤ fhtÞu÷t yk„tu™u 1.(þtÂçŒf yÚto) snL™{™e yuf ¾eý™wk ™t{.
™qh(rŒÔÞ «ftþ) «tó Útþu. 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yñŒ, Rç™u
3. (þtÂçŒf yÚto ) “ðw Í q ” þ猙t {tò, Ënen Rç™u nçƒt™ y™u ntrf{™e rhðtÞ‚{tk
ËkþtuÄ™{tk yÕ÷t{t fM‚÷t™e hñ‚wÕ÷tn y÷in Au fu ði÷ snL™{™e yuf ¾eý Au. ftrVh yu{tk
Vh{tðu Au fu ð …h nMð W(ðtð™t …uþ)™e ËtÚtu [t÷eË ð»to ËwÄe Ë‚‚ …z‚tu sþu. ‚u{ A‚tk ‚u™t
þçŒ ðwÍq yu ðwÍq fhðt {txu «ÞtuòÞ Au. yt þçŒ Ÿztý ËwÄe ™rn …ntU[e þfu.
y-hƒe þçŒ “ðÍty‚” …hÚte W‚he ytðu÷tu Au. r‚hr{Íe™e rhðtÞ‚{tk Au fu ði ÷
su™tu yÚto ËtIŒÞo y™u MðåA‚t ÚttÞ Au. RƒtŒ‚tu snL™{™e yuf ¾eý Au, ftrVh rË¥tuh ð»to{tk …ý
{txu ðwÍq™e r¢Þt …ý RM÷t{™e yu rðþu»t‚tytu yu™t Ÿztý ËwÄe ™rn …ntU[e þfu. (nwßs‚w÷
…ife™e yuf rðþu»t‚t Au su™tu òuxtu Œwr™Þt™t yLÞ RM÷t{ {wnB{Œ y÷ „Ít÷e f]‚ y™uyÕ÷t{t
Ä{tu{
o tk õÞtkÞ szþu ™rn. (VÍtR÷u ðwÍq :20) ‚-fvwË y÷e ¾tk îtht y™wðtrŒ‚ {wftrþ-V‚w÷
ðwÍq fu VhtRÍ fw÷qƒ …t™t ™kƒh : 401)
1.(þtÂçŒf yÚto)ðwÍq™e VÍtuo. þytRh
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)ðwÍq{tk [th 1. “þE-h‚w™” yÚtðt ‘rþyt-h‚w™’™wk
VÍtuo Au. y™u ¾hu¾h ‚tu yu [th r¢Þtytu™wk ™t{ s ƒnwð[™, yÚtto‚ r™þt™e. swytu ‘rþyth’
ðwÍq Au òu yu …ife ftuE …ý yuf r¢Þt Aqxe òÞ þytRrhÕ÷tn
yÚtðt [th …ife ftuE …ý yuf yk„ ðt¤ sux÷wk …ý 1.(þtÂçŒf yÚto ) yÕ÷tn ‚yt÷t™e
Ëqfwk hne òÞ ‚tu ðwÍq ™rn ÚttÞ. ðwÍq™e [th VÍtuo r™þt™eytu.
yt «{týu Au : 2.(WŒtnhý)ËVt y™u {ðo n ™e
1. „wwËw÷u ðßn, 2. „wwËw÷u yiŒi(-™) …ntzeytu:“RL™Ë ËVt ð÷ {ðo - ‚ r{™
3. {Mnu ht’Ë y™u 4. „wwËw÷u rhß÷ þytRrhÕ÷tn” ‚hsw{tu :ƒuþf ËVt y™u {ðon
1. „wwËw÷u ðßn yux÷u [nuhtu Ätuðtu, ðwÍq{tk yÕ÷tn ‚yt÷t™e r™þt™eytu{tkÚte Au.
yuf 𾂠Ë{„ú [nuhtu Ätuðtu yux÷u fu f…t¤™t (…thn : 2, Ëqhn :2, ytÞ‚ 158)
ðt¤™t {q¤Úte {tkze™u r[ƒwf(Xtuze)™e ™e[u ËwÄe “÷t ‚rnÕ÷q þytRrhÕ÷tn”
y™u yuf ft™™e ƒqxÚte {tkze™u ƒeò ft™™e ƒqx ‚hsw{tu : yÕ÷tn™e r™þt™eytu™e ƒu
ËwÄe Ë{„ú [nuhtu Ätuðtu òuEyu. (þtÂçŒf nwh{‚e ™ fhtu. (…thn : 6, Ëqhn :{tRŒn, ytÞ‚
yÚto) ƒL™u ntÚttu™wk M™t™, ƒL™u ntÚt Ätuðt. : 000)
2. „wwËw÷u yiŒi(-™) yux÷u ðwÍq{tk yuf þÔðt÷
𾂠ƒL™u ntÚt ftuýeytu Ërn‚ Ätuðt. 1. (þtÂçŒf yÚto) rnshe Ë™ yux÷u fu
3. {Mnu ht’Ë yux÷u{tÚtt™t yuf [‚wÚttOþ
RM÷t{e fu÷uLzh «{týu ŒË{t {rn™t™wk ™t{
¼t„™tu {Mn fhðtu yux÷u fu ƒL™ ntÚt ¼e™t fhe™u
{tÚtt™t yuf [‚wÚttOþ ¼t„ …h Vuhððt. þÔðt÷w÷ {wfho{
4. „wË w u rhß÷ yux÷u ðwÍ{q tk yuf ð¾‚
w ÷ 1. (þtÂçŒf yÚto)swytu ‘þÔðt÷.’
ƒL™u …„ ½qkxe ËwÄe Ätuðt.(ytËt™ rVõn …t™t þt’ƒt™
™kƒh :98) 1. (þtÂçŒf yÚto) rnshe Ë™ yux÷u fu
81 RM÷t{e þçŒftuþ
RM÷t{e fu÷uLzh «{týu ytX{t {rn™t™wk ™t{ {trsŒ ŒrhÞtƒtŒe Ëk…trŒ‚ “‚-ËÔðwVu RM÷t{”
þt’ƒt™w÷ {w-yÍTÍ{ …t™t ™kƒh : 219)
3.(‚-ËÔðwV™e …rh¼t»tt{tk) su …tu‚u
1. (þtÂçŒf yÚto) swytu ‘þt’ƒt™’ þhey‚, ‚hef‚ y™u nfef‚™t ¿tt™{tk r™…qýo
rþyth ntuÞ y™u ƒeòytu™u …ý yuðt s ƒ™tðe þõ‚tu
1. (þtÂçŒf yÚto )þheh …h …nuhðt{tk ntuÞ ‚uðt Ëk…qýo {týË™u þi¾ fnuðt{tk ytðu Au.
ytð‚wk f…zwk. Œt.‚. ÷wk„e,y™u ¾{eË ð„uhu.(þi¾ ({ð÷t™t {LÍqh yt÷{ rhÍTðe …qh™ðe Ëk…trŒ‚
yçŒw÷ n¬ {wnrvË Œnu÷ðe f]‚ þnuo Vw‚qnw÷ „iƒ rf‚tƒw‚ ‚t’heVt‚” …t™t ™kƒh : 78)
…t™t ™kƒh 278) 4. nÍh‚ {ð÷t™t Y{ y÷irnhoñn
rþfo {M™ðeyu {t’™ðe{tk Vh{tðu Au :
1. (þtÂçŒf yÚto ) ¾w Œ t™tu þi¾ fu ƒqŒ? …eh, Þt’™e {q Ë…eŒ
Ën¼t„e(ËtÍe ) Xhtððtu.(Vhnk„u ytr{hn : {t’r™Þu # {q ƒuŒtk yÞ ™t W{eŒ
368) ‚hsw{tu : þi¾ ftuý ntuÞ Au? ½hztu, yux÷u fu su™t
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ðt¤ ËVuŒ ntuÞ. nu (þi¾ þ猙t ËkþtuÄ™Úte) r™htþ
rþfuo ¾Ve Út™th ! (…nu÷tk) yu ðt¤™tu yÚto Ë{S ÷u.
nM‚ ytk {qyu rËÞn nÂM‚Þu Q
1. (þtÂçŒf yÚto)
‚t Íu nÂM‚Þþ ™{t™Œ ‚thu {q
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) òu ftuE
‚hsw{tu : yu ft¤tu ðt¤ yu™wk yÂM‚¥ð Au. suÚte
{wË÷{t™ rhÞtfthe(Œu¾tðt fu ytzkƒh) ‚hefu
‚u™t yÂM‚¥ð{tkÚte(yuf …ý) ðt¤™tu ‚th ƒtfe u
yÕ÷tn ‚yt÷t™e RƒtŒ‚ fhu ‚tu yu rþfuo ¾Ve
™ hnu.
Au.({M÷fu yhƒtƒu n¬ : 120)
[qk fu nÂM‚Þþ ™{t™Œ …eh QM‚
rþfuo s÷e „h rËÞn {q ƒtþŒ Þt ¾wŒ Œ{qM‚
1. (þtÂçŒf yÚto) ‚hsw{tu : ßÞthu ‚u™kw yÂM‚¥ð s ™hnu íÞthu yu þi¾
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ðtrsƒw÷ òu fu ft¤t ðt¤ ðt¤tu ntuÞ fu …Ae ËVuŒ ðt¤ðt¤tu,
ðwsqŒ y™u {t’ƒqŒu nfefe yuf {tºt yÕ÷tn (þtu Vuh …zu Au?)(fthý fu ƒwÍw„eo ƒyõ÷ yM‚ ™
‚yt÷t™e s ò‚ Au. òu yÕ÷tn (s÷-÷ þt™wnq ƒËt÷. yÚtto‚ ƒwÍw„eo ƒwÂØ™u ÷eÄu ntuÞ Au ™rn fu
ð y{-{ ™ðt÷wnq) rËðtÞ yLÞ ftuE …ý ò‚™u ð»ttuo™u ÷eÄu.)
ðtrsƒw÷ ðwsqŒ fu {t’ƒqŒu nfefe {t™ðt{tk ytðu nM‚ ytk {qyu rËÞn ðMVu ƒþh
‚tu yu rþfuo s÷e Au. ({M÷fu yhƒtƒu ™eM‚ ytk {q {qyu heþtu {qyu Ëh
n¬ : 120) ‚hsw{tu : yu ft¤t ðt¤ ƒþrhÞ‚( {t™ð…ýt)™e
rðþu»t‚tytu Au. yu ‚u™e ŒtZe fu {tÚtt™t ðt¤ ™Úte.
þi¾ {nŒ Œh EËt rƒhtŒh ËŒ ™Veh
1. (þtÂçŒf yÚto) ðÞtuð]Ø, …eZ, ƒwÍw„o, fu sðtk ™t „~‚n {t þi¾e{ …eh
Ïðtò. ‚hsw{tu : nÍh‚ EËt y÷irnMË÷t{ …thýt{tk
2.(‚-ËÔðwV™e …rh¼t»tt{tk) …tu‚t™e [eËtu …tze™u ËUfztu 𾂠fne hÌtt n‚t fu y{u
Ëtuƒ‚Úte ƒeò™e «tf]r‚f ût{‚tytu™u W…Ëtðe þfu swðt™ ÚtÞt rð™t™t ð]Ø þi¾ Aeyu !
yuðe ût{‚t (Ë÷trnGÞ‚) Ähtð‚t ËwÄthf fu yÕ÷tn ‚yt÷tyu Ëqhyu {hÞ{{tk rþþw
{wM÷un™u þi¾ fnuðt{tk ytðu Au. ({ð÷t™t yçŒw÷ yðMÚtt{tk nÍh‚ EËt y÷i r nMË÷t{™t
82 RM÷t{e þçŒftuþ
ƒtu÷ðt™tu WÕ÷u¾ yt he‚u fÞtuo Au : ƒt÷ ƒt÷ yiËt fu sqyu þeh ntu
“ft-÷ RL™e yçŒwÕ÷trn yt‚tr™Þ÷ nÞ rËÞn ƒt÷tU Ëu nM‚e {wvwyt
rf‚t-ƒ ð-s-y-÷™e ™rƒGÞkð ð-s-y-÷™e …eh nÞ ðtun rsË™u Œe nM‚e r{xt
{w ƒ t-h-f™ yi - ™ {t fw L ‚w ð yðËt™e Aw x „Þt òu nÂM‚Þu {ti n q { Ëu
rƒMË÷tr‚ ðÍ Íftr‚ {t ŒwB‚w nGÞt.” {MLŒu …ehe …u ƒi X t Äq { Ëu
(ytÞ‚ ™kƒh :30, 31) {qkA ŒtZe rËÞn ntu Þt ntu ËVuŒ
‚hsw{tu : yux÷t{tk (…tu‚u s) ‚u ƒt¤f ƒtu÷e WXÞtu ntu ™ ntu Þtk fwA ™nª WË fe ¼e fiŒ
fu, nwk yÕ÷tn™tu (¾tË) ƒkŒtu Awk. ‚uýu {™u rf‚tƒ ðtun rËÞtne õÞt nÞ yðËtVu ƒþh
(RLS÷) yt…e Au. y™u {™u ™ƒe ƒ™tÔÞtu Au. y™u {q k A ŒtZe fe rËÞtne Ëu ™ zh
nwk „{u íÞtk hnwk ‚uýu {™u ƒhf‚ðt¤tu ƒ™tÔÞtu y™u nÍh‚u EËt fe Œu ¾ tu ‚w { ™Íeh
‚uýu {™u ™{tÍ ‚Útt Íft‚™e ‚tfeŒ fhe Au. ßÞtk …tu‚¤tU {U ƒå[u Þqk nkË‚u nI …eh
ËwÄe fu nwk Œwr™Þt{tk Sð‚tu hnwk. rsË {U yðËtVu ƒþh fe nÞ ÷Útu¤
„h hneŒ yÍ ƒt’Í yðËtVu ƒþh þi¾ ðtun nh r„Í ™nª RÕ÷t yÄu¤
þi¾ ™ƒqŒ fwnT÷ ƒtþŒ yÞ r…Ëh sƒ ™ ƒtfe Áðtk ftu E rËÞtn
‚hsw{tu : nu Ônt÷t ! òu yu ˽¤e ™rn ƒÕfu ‚tu Ë{rÍÞu WË ftu þi¾u Œª …™tn
ƒþrhÞ‚({t™ð…ýt)™e fux÷ef rðþu»t‚tytu Úte ytih y„h ƒtfe nÞ nM‚e ƒt÷ ¼h
ƒ[e þõÞtu ‚tu yu …qhtu þi¾(ð]Ø) ™rn ƒÕfu ytÄuz …ehu ™tƒtr÷„ ni ðtun Þt’™e ƒþh
nþu. f¤ƒ¤e ŒtZe ™nª {õƒq ÷ u n¬
ðh Þfu {qyu rËÞn ftk ðMVu {tM‚ nÞ y¼e ‚f WË {U nM‚e fe h{f
™eM‚ ƒh ðÞ þi¾tu {õƒq÷u ¾wŒtM‚ þi¾i™
‚hsw{tu : y™u yuf …ý ft¤tu ðt¤ fu su yt…ýe 1. (þtÂçŒf yÚto) ‘þi ¾ ’{wk Âîð[™.
ƒþrhÞ‚( {t™ð…ýt)™e rðþu»t‚t Au. yu ‚u™t …h
ƒu ðÞtuð]Ø ÔÞÂõ‚ytu, ƒu …eZ {týËtu, ƒu ƒwÍw„tuo,
™Úte ‚tu …Ae yu þi¾ y™u ¾wŒt™tu {õƒq÷ ƒkŒtu Au.
ƒu Ïðtò Ëtnuƒtu.
[qk ƒqŒ {qÞþ Ë…eŒ yh ƒt ¾wŒ yM‚
2.(Ëeh‚™e …rh¼t»tt{tk) nÍh‚ yƒq
Q ™ …ehM‚ ð ™ ¾tË yuÍŒ yM‚
ƒfh rËvef y™u nÍh‚ W{h VtYf hrŒÞÕ÷tnw
‚hsw{tu : ßÞthu yu™t ðt¤ ËVuŒ ntuÞ íÞthu òu yu™kw
yLnw{t™u þi¾i™ fnuðt{tk ytðu Au.
Mðíð(¾wŒe) s¤ðtÞu÷wk ntuÞ íÞthu yu ™ ‚tu …eh
3.(RÕ{u nŒeË™e …rh¼t»tt{tk) R{t{
nþu fu ™ ‚tu ¾wŒt™tu {õƒq÷ ƒkŒtu nþu.
ƒw¾the y™u {wÂM÷{™u þi¾i™ fnuðt{tk ytðu Au.
ðh Ëhu {qyu Íu ðMVþ ƒtfe yM‚ Q
4.(RÕ{u rVõn™e …rh¼t»tt{tk) R{t{u
™ yÍ yþuo ¾wŒt, ytVtfe yM‚
yt’Í{ yƒq n™eVt y™u R{t{ yƒq ÞqËwV
‚hsw{tu : òu yu™e ƒþrhÞ‚( {t™ð…ýt)™e
hñ‚wÕ÷tn y÷irn{t™u þi¾i™ fnuðt{tk ytðu Au.
rðþu»t‚t™tu ftuE ¼t„ ðt¤™t Auzt ƒhtƒh …ý
5.(RÕ{u ™nTð™e …rh¼t»tt{tk) yçŒw÷
ƒtfe ntuÞ ‚tu yu ¾wŒt™t yþo ËtÚtu r™Mƒ‚
ftrŒh shò™e y™u yÕ÷t{t Rç™u ntrsƒ
Ähtð™thtytu …ife™tu ™Úte ƒÕfu Œwr™ÞtŒth Au.
s{t÷wve™™u þi¾i™ fnuðt{tk ytðu Au.
{ð÷t™t Y{ y÷irnhoñnyu W…htuõ‚ ™ð þu’h{tk
6.(‚foþt†™e …rh¼t»tt{tk) ƒq y÷e
þi¾™e su ÔÞtÏÞt yt…e Au ‚u™wk WŒqo{tk …ãMðY…u
Ëe™t y™u yƒq ™Ëh Vthtƒe™u þi¾i™ fnuðt{tk
¼t»ttk‚h fÞwO Au.
ytðu Au.({ð÷t™t {LÍqh yt÷{ rhÍTðe …qh™ðe
þi ¾ fu n ‚u nk Þ WËu òu …eh ntu
83 RM÷t{e þçŒftuþ
Ëk…trŒ‚ rf‚tƒw‚ ‚t’heVt‚” …t™t ™kƒh : 78) Íz…Úte [t÷ðwk.
þti‚ (9)
1. (þtÂçŒf yÚto)ytkxtu, Vuhtu fu [¬h. ËftÞn
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) 1. (þtÂçŒf yÚto ) ntSytu ™ u …týe
ƒi‚wÕ÷tn™e [thu ƒtsw™tu yuf ytkxtu, Vuhtu fu [¬h.
…eðztððt™e Ëuðt.
‘þti‚’™wk ƒnwð[™ ‘y~ðt‚’ ÚttÞ Au.
Ëftðn
Ëy-Þ 1. (þtÂçŒf yÚto)™{tÍeytu™t ðwÍq fhðt
1.(þtÂçŒf yÚto)fturþþ, «Þí™.
{txu su{tk …týe ¼hðt{tk ytðu Au ‚u …týe™e xtkfe.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) nßs™wk yuf
{níð™wk ½xf(hwfT™) su{tk ËVt y™u {ðon™e
Ëfe™n
…ntzeytu ðå[u Ët‚ Vuht fhðt{tk ytðu Au. 1. (þtÂçŒf yÚto) ytht{, Äe{t…ýwk.
Ëy-Þ fe r™GÞ‚ 2. (‚-ËÔðwV) (A) Ëfe™n yuf ™qh Au fu
yÕ÷tnw { -{ RL™e WheŒw Ë Ëy-Þ su yÕ÷tn ‚yt÷t ‚hVÚte rÍ¢ fh™thtytu™t
ƒi™Ë ËVt ð÷ {ðor‚ Ëçy-‚ y~ðtr‚÷ r÷- ÓŒÞ{tk yu™tÞ‚ ÚttÞ Au. ftuE™e ‚hV {tuZwk fhðwk.
ðÂßnf÷ fhe{. V-ÞÂMËnwo ÷e ð-‚-fçƒÕnw (B) Ëfe™n yuf ™qh Au fu su ÓŒÞ{tk ËŒt
r{L™e. ÂMÚth hnu Au. (nÍ. {ð. nfe{ {wnB{Œ ygh
‚hsw{tu : nu yÕ÷tn ! nwk ËVt y™u {ðon™t Ëtnuƒ f]‚ f~ftu÷u {t’huV‚ …t™t ™kƒh : 383 y™u
Ët‚ [¬h™e ËE fhðt™tu RhtŒtu fYk Awk {tºt ‚the 384)
ƒwÍw„o({nt™)ò‚ {txu.ytÚte ‚w {tht {txu yu™u (C)
Ëh¤ ƒ™tðe Œu y™u {tht ‚hV Úte yu™u fƒq÷ (D)
Vh{t.
ËE swytu ‘Ëy-Þ’ Ë™t
Ëy-Þ(ËE) fe r™GÞ‚ 1. (þtÂçŒf yÚto)Ë™tyu {¬e ™t{™e
swytu ‘Ëy-Þ fe r™GÞ‚’ yuf Œðt Au
nÍh‚ yM{t rƒL‚u W{iË hrŒÞÕ÷tn
Ëy-Þ(ËE) fe ËwL™‚U yLntÚte nwÍqh ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ðËÕ÷{u …qAÞwk
Ëy-Þ(ËE)™e ËwL™‚tu.
Ëy-Þ(ËE)™e 9 ËwL™‚tu Au:
fu ‚{u fR ŒðtÚte swÕ÷tƒ ÷tu Atu ? ‚tu ‚u{ýu sðtƒ
(1) n-shu yMðŒ™tu RÂM‚÷t{ fhe™u ËE fhðt ytÃÞtu fu “þwƒh{” Úte. yt…u Vh{tÔÞwk fu yt ƒnw
{txu {ÂMsŒÚte ™ef¤ðwk. s „h{ Œðt Au. …Ae yt…u ‚u{™u Ë™t™tu swÕ÷tƒ
(2) ‚ðtV …Ae ‚h‚ s ËE fhðe. ÷uðt™wk Ëq[™ fÞwO y™u Vh{tÔÞwk fu òu {tu‚Úte {wÂõ‚
(3) ËVt-{ðon …h [Zðwk. yt…™the ftuR ðM‚w ntu‚ ‚tu ‚u Ë™t Au.
(4) ËVt-{ðon …h [Ze™u rfç÷t ‚hV {tuZwk fhðwk. (Rç™u {tsn : …]c-255)
(5) ËE™t Vuht W…h[t…he fhðt. ËÒtq‚
(6) ™t…tfe(s™tƒ‚) y™u niÍÚte …tf ntuðwk. yt™t yÚto½x™{tk nŒeË™t ytr÷{tu{tk
(7) {‚¼uŒ Au. …hk‚w ‚ƒeƒtuyu yuf ¾tË rððhý™u
(8) ÷e÷tk hk„™t MÚtk¼tu({e÷i™u yÏÍhi™) ðå[u «ÄtLÞ ytÃÞwk Au, yÚtto‚ yu {Ä su ½e™t ðtËý{tk
84 RM÷t{e þçŒftuþ
ht¾ðt{tk ytÔÞwk ntuÞ y™u yu{tk ½e™e fkRf yËhtu ntSytu™u Ëwh‚ ƒkŒhuÚte rsvn ÷E s™th «t[e™
…ntU[e „R ntuÞ nwÍhq ËÕ÷Õ÷tntu y÷irn ðËÕ÷{u Ë{wÿe ðntý™wk yir‚ntrËf ™t{ Au.({ð. {wnB{Œ
Vh{tÔÞwk fu ‚{u ÷tuftu Ë™t y™u ËL™q‚™tu W…Þtu„ yiÞqƒ Ëqh‚e f]‚ {wfv{t ‚the¾u „wsht‚ …t™t
fhtu fu{fu yu ƒÒtu{tk {tu‚ rËðtÞ ƒÄt s htu„tu™tu ™kƒh : 9)
R÷ts Au. (Rç™u {tsn : …]c-255) ËVe™n
fux÷tf ‚ƒeƒtuyu y„ú‚t™wk fthý Œþtoð‚t
1. (þtÂçŒf yÚto) ntuze, f~‚e({wnB{Œ
fÌtwk Au fu {Ä y™u ½e ËtÚtu “Ë™t” ™e ËwÄthýt
yçŒwÕ÷tn ¾tk f]‚ Vhnk„u ytr{hn …t™t ™kƒh :
{tk htn‚ y™u yr‚Ëth{tk htn‚ ÚtR òÞ Au.
273)
(ðÕ÷tnw‚yt÷t yt’÷{)
Ë{ty
ËV 1. (þtÂçŒf yÚto) Ëtk¼¤ðwk, nt÷-ft÷,
1. (þtÂçŒf yÚto)f‚th, ÷tR™, nhtu¤. fÔðt÷e Ëtk¼¤ðe ‚u,
‘ËV’™wk ƒnwð[™ ‘ËwVqV’. Ë{tyu {ti‚t
ËVh 1. (þtÂçŒf yÚto) {]‚ftu™wk Ëtk¼¤ðwk,
1. (þtÂçŒf yÚto) rnshe Ë™ yux÷u fu {zŒtytu™wk Ëtk¼¤ðwk.
RM÷t{e fu÷uLzh «{týu ƒeò {rn™t™wk ™t{. 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) þtn yçŒw÷
n¬ {wnÂvË Œnu÷ðe hñ‚wÕ÷tn y÷in Vh{tðu Au fu
Ë-Vhw÷ {w-ÍVTVh ‚{t{ yunT÷u ËwL™‚ ð÷ s{ty‚™tu yfeŒtu Au fu ‚{t{
1. (þtÂçŒf yÚto) rðsÞ«tÂó™tu {rn™tu {] ‚ ftu ( yBðt‚) {txu òýðt y™u Ëtk ¼ ¤ðt™tk
«íÞûtefhýtu(Rÿtft‚)…whðth ÚtÞu÷tk Au.(þtn yçŒw÷
ËVh, swytu ‘ËVh’
n¬ {wnÂvË Œnu÷ðe hñ‚wÕ÷tn y÷in f]‚ sÍTƒw÷
ËVt fw÷qƒ VthËe …t™t ™kƒh : 201,202)
1. (þtÂçŒf yÚto) ËÂGÞyt‚
…rðºt þnuh {¬t þheV{tk {ÂMsŒw÷ 1. (þtÂçŒf yÚto) „w™tntu.
nht{ …tËu s ytðu÷e yuf {~nqh …ntze.R{t{
ƒ„ðe ÷¾u Au fu ËVt yu “ËVt‚w™”™wk ƒnwð[™
ËhtÞt
Au y™uu MðåA y™u Ë{‚÷ rþ÷t™u ËVt‚w™ 1. (þtÂçŒf yÚto ) ÷ztEytu , Þw Ø tu ,
fnuðt{tk ytðu Au. suntŒtu.
2. “ËrhGÞn”™w k ƒnw ð [™, sw y tu
ËVt-{ðon “ËrhGÞn”.
…rðºt þnuh {¬t þheV{tk {ÂMsŒw÷ 2. Ëeh‚ ÷u¾ftu™e …rh¼t»tt{tk nwÍqhu
nht{ …tËu s ËE fhðt™t MÚt¤({Myt)™e ƒk™u yfŒË ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ðËÕ÷{ su{tk ò‚u
ƒtsw ytðu÷e ƒu {~nqh …ntzeytu. ‚~heV ÷E „Þt ntuÞ ‚uðt Ëir™f yr¼Þt™™u
ËVe-™‚wh hËq÷ „ÍTðn fnuðt{tk ytðu Au.“„ÍTðn”™wk ƒnwð[™
“„ÍT ðt‚” ÚttÞ Au . ({ð÷t™t ËrVGÞw h o ñ t™
1. (þtÂçŒf yÚto ) yÕ÷tn™t hËq ÷
{wƒthf…whe Ëk…trŒ‚ yhonefw÷ {gq{ …t™t ™kƒh
ËÕÕ÷tnw y÷inrn ð-ËÕ÷{™e ntuuze
: 306)
2.(Rr‚ntË)“ËVe-™‚w h hËq ÷ ” yu
85 RM÷t{e þçŒftuþ
ËrhGÞn {tusqŒ Au.
* ™{tÍ™t {tæÞ{Úte {týË™t ÓŒÞ{tk R~fu
1. (þtÂçŒf yÚto) ÷ztE, ÞwØ, suntŒ. R÷tne™e yt„ ¼zfe QXu Au.
2. Ëeh‚ ÷u¾ftu™e …rh¼t»tt{tk ™ƒeyu * ™{tÍe™t „w™tntu™wk ƒ¤e™u ht¾ ÚtE sðwk
fhe{ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ðËÕ÷{ su{tk ò‚u ‚~heV nŒeËtuÚte …whðth ÚtÞu÷wk Au.
÷E „Þt ™ n‚t ‚uðt Ëir™f yr¼Þt™™u „ÍTðn * ™{tÍe™t ð¢ rð[thtu™u ËeÄt Útðwk y™u ƒwht
fnu ð t{tk ytðu Au . “ËrhGÞn”™w k ƒnw ð [™ yÏ÷tf™wk ŒwhM‚ Útðwk ËqÞo fh‚tk ðÄw ËwM…ü (yÍTnh
“ËhtÞt” ÚttÞ Au . ({ð÷t™t ËrVGÞw h o ñ t™ r{-™þ þBË) Au.
{wƒthf…whe Ëk…trŒ‚ yhonefw÷ {gq{ …t™t ™kƒh RþtoŒu ƒthe ‚yt÷t Au :
: 306) RL™Ë Ë÷t-‚ ‚Lnt yr™÷ VnTþtR ð÷ {wLfh.
Ë‚to™ ƒuþf ™{tÍ ƒunÞtE y™u ƒwhtEÚte yxftðu Au.
1. (þtÂçŒf yÚto ) ffo htrþ, Can- (™{tÍ fu yËhth-ð Á{qÍ :11, 12)
cer. (6) Ë÷t‚™tu þtÂçŒf yÚto Au :
(A) ftuE™e ‚hV {tuZwk fhðwk.
Ë÷t‚ (B) ðÄðwk.
1. (þtÂçŒf yÚto ) ™{tÍ™u y-hƒe (C) Œwyt fhðe y™u
¼t»tt{tk Ë÷t‚ fnuðt{tk ytðu Au. y-hƒe þçŒ (D) r™fx Útðwk, ™Sf ytððwk.
ftuþ «{týu Ë÷t‚(™{tÍ)™t yÚto ™e[u «{týu Au (7) fwhyt™™e …rh¼t»tt{tk ™{tÍ™tu yÚto Au :
: (1) Œwyt fhðe. (A) ¾wŒt ‚hV æÞt™ furLÿ‚ fhðwk
(2) ËB{t™(‚t’Íe{ fh™t)fhðwk. (B) yu™t ‚hV ðÄðwk.
(3) yt„ «„xtððe. (C) yu™tÚte Œwyt fhðe. yu™tÚte {tk„ðwk.
(4) yt„{tk sðwk. (D) y™u ‚u™tÚte yíÞk‚ r™fx Útðwk.
(5) yt„ …h „h{ fhe™u ðtkfe ÷tfze™u (ytËt™ rVõn …t™t ™kƒh : 136)
ËeÄe fhðe. ð„uhu.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yuf rðþu»t
Ë÷t‚w‚ ‚Mƒen
¢{{tk yÕ÷tn ‚yt÷t™e RƒtŒ‚ fhðe ‚u. y- 1. (þtÂçŒf yÚto) ‚Mƒen™e ™{tÍ.
hƒe Ë÷t‚ þ猙t Ät‚w{tk ºtý {q¤tûthtu Au: 2. (he‚)
(ËwðtŒ, ÷t{, yr÷V) y-hƒe ¼t»tt™tu Ë÷t‚w‚ ‚-nßswŒ
r™Þ{ Au fu ftuE …ý þ猙t þtÂçŒf yÚto{tk y™u 1. (þtÂçŒf yÚto) ‚-nßswŒ™e ™{tÍ.
þhey‚ «{týu™t yÚto{tk ËtBÞ‚t yð~Þ ntuðe Rþty fe ™{tÍ …ZÞt …Ae htºtu ËqE™u WXât …Ae
òuEyu. ytÚte Ë÷t‚ þ猙t sux÷t þtÂçŒf yÚttuo su ™rV÷tu VZðt{tk ytðu Au ‚u{™u ‚-nßswŒ
Au ‚u þhey‚™e Yyu Ë÷t‚(™{tÍ)™t y{÷{tk fnuðt{tk ytðu Au. (ViÍt™u ËwL™‚ :1055)
…ý hnu÷tk Au. Œt.‚. : 2. (he‚)
* ™{tÍ{tk …tu‚t™t {txu, {t‚t-r…‚t {txu y™u
‚{t{ {wË÷{t™tu {txu Œwyt Au.
* ‚t’Íe{ yux÷u ËB{t™ yt…ðt™e ºtý he‚tu Ë÷t‚w÷ ÷i÷
Au : 1.(þtÂçŒf yÚto) htrºt™e ™{tÍ
Q¼t Útðw,k ™{ðw,k Ëߌtu fhðtu, yt ƒÄwk s ™{tÍ{tk 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) htºtu Rþt™e
86 RM÷t{e þçŒftuþ
™{tÍ ƒtŒ su ™rV÷tu …Zðt{tk ytðu Au ‚u{™u Ëðtƒ
“Ë÷t‚w÷ ÷i÷” fnu Au.(ViÍt™u ËwL™‚ :1055) 1. (þtÂçŒf yÚto) {sqhe, ™u„, ƒŒ÷tu.
Ë÷t‚w÷ {wþtrnŒ 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) Ëíf{tuo(™uf
ft{tu)™tu su ƒŒ÷tu ytr¾h‚{tk {¤ðt™tu Au ‚u,
1.(þtÂçŒf yÚto) òu™th™e ™{tÍ
…wÛÞ.
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) [t~‚ yÚtðt
{„rhƒ yÚtðt Rþt yÚtðt ‚-nßswŒ …Ae ƒu Ëntƒe
hfTyt‚ ™{tÍ …Zðe y™u Œhuf hfTy‚{tk‘Ëqhyu 1. (þtÂçŒf yÚto) ËhŒthu Œtu yt÷{
Vtr‚nt’ y™u ytÞ‚u fhe{t þrnŒÕ÷tnw .....RÒtŒ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{™t r{ºt fu ËtÚte
Œe-™ RLŒÕ÷trn÷ RM÷t{. …Ze™u Ëqhyu RÏ÷tË yÚtðt ËnÞtu„e.
ºtý 𾂠…Zðwk y™u Ë÷t{ VuhÔÞt …Ae 1000 2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) su ftuEyu
𾂠Þti-{RrÍ™ ™trŒ-h‚w™ R÷t hÂçƒnt E{t™™e ÂMÚtr‚{tk hËq÷wÕ÷tn ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn
™trÍhn. …Ze™u Œw y t fhðe fu „i ƒ ™t ð-ËÕ÷{™e rÍÞth‚ fhe ntuÞ y™u …Ae E{t™™e
hnMÞtu(yËhthu „iƒ) {tht …h A‚tk({wLfrþV)ÚtE ÂMÚtr‚{tk s ‚u™tu yðËt™ ÚtÞtu ntuÞ …Ae yu {t™ðe
òÞ. (¾ÍtR™w÷ RhVt™ Ve ‚VËeÁ÷ fwhyt™ ntuÞ fu rsL™t‚, ‚u™u Ëntƒe fnuðt{tk ytðu Au.
ËVnt : 996) ™tUÄ : yt ÔÞtÏÞt{tk su™tu WÕ÷u¾ Au ‚u
YÞ‚(ŒeŒth) y™u rÍÞth‚({w÷tft‚)nfef‚{tk
Ë÷t‚u ¾tiV ntuÞ fu nwf{{tk, nwf{{tk ™tƒe™t(ykÄ)Ëntƒe
1. (þtÂçŒf yÚto) ¼Þ™e ™{tÍ, zh™e nÍh‚ yçŒwÕ÷tn Rç™u WB{u {õ‚q{ hrŒÞÕ÷tnw
™{tÍ. yLnw ð„uh™ u tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au.({wV‚e fVe÷whñ o t™
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) [t÷w ÞwØ™e r™þt‚ WM{t™e f]‚ ™qÁ÷ EÍtn™e WŒqo þno
ÂMÚtr‚{tk …Zðt{tk ytð‚e ™{tÍ™u Ë÷t‚u ¾tiV rËhtsw÷ EÍtn …t™t ™kƒh : 7)
fnuðt{tk ytðu Au. su™e yuf he‚ yu Au fu yzÄe Ënen
Ëu™t þ†ƒØ ÚtE™u R{t{™e …tA¤ ™{tÍ …Zu. 1.(þtÂçŒf yÚto) Ëk…qýo, Ë{„ú, …qýo.
ƒtfe™e yzÄe Ëu™t þ†ƒØ he‚u þºtw™e ne÷[t÷
2.(þtÂçŒf yÚto) ¾hwk, Ët[wk, ÞÚttÚto.
…h [tk…‚e ™sh ht¾u. yuf hfy‚ …Ae yu Ëu™t
3. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
R{t{™e …tA¤ ytðe òÞ y™u y™u …nu÷e Ëu™t
þºtw™e ne÷[t÷ …h [tk…‚e ™sh ht¾ðt [t÷e Ënen RÕ{
òÞ. R{t{ ƒeS hfTy‚ …qhe fhe ÷u íÞthu 1.(þtÂçŒf yÚto) Ëk…ý q o ¿tt™, Ë{„ú ¿tt™,
ðthtVh‚e Ëu™t™t ƒL™u ¼t„tu …tu‚…tu‚t™e ™{tÍtu …qýo ¿tt™.
…qhe fhe ÷u. yt ™{tÍ™t yt™t suðe s ƒeS …ý 2.(þtÂçŒf yÚto) ¾hwk ¿tt™, Ët[wk ¿tt™,
y™uf he‚tu Au fu su ÞwØMÚt¤™u y™wY… Äthý ÞÚttÚto ¿tt™.
fhðt{tk ytðu Au. ™ƒeyu fhe{ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn 3. (‚-ËÔðwV™e …rh¼t»tt{tk)yÕ÷tn
ð-ËÕ÷{u „ÍTðyu Ít‚wh rhfty{tk Ë÷t‚u ¾tiV ‚yt÷t ËwÄe …ntU[tz™th ¿tt™™u Ënen RÕ{
…Ze n‚e. y™u Ë÷t‚u ¾tiV …nu÷ðnu÷e 𾂠fnuðt{tk ytðu Au. VthËe{tk fnuðtÞwk Au fu “RÕ{e
„ÍTðyu yMVt™{tk …Zðt{tk ytðe n‚e.({ð÷t™t fu hn ƒ-nf ™™w{tÞŒ snt÷‚ yM‚.” yux÷u fu
ËrVGÞwhoñt™ {wƒthf…whe Ëk…trŒ‚ yhonefw÷ su ¿tt™ yÕ÷tn ‚yt÷t ËwÄe ™ …ntU[tzu yu
{gq{ …t™t ™kƒh : 465) y¿tt™‚t Au.yu™kw ™t{ Wãtu„ y™u f¤t Au. ‚u™u ¿tt™
87 RM÷t{e þçŒftuþ
fne þftÞ ™rn. RÕ{u nfefe( ðtM‚rðf ¿tt™)™e 2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
Œtu÷‚ su ftuE™u {¤u Au ‚u™e yt„¤ Ët‚uÞ rËheo rfhty‚
¼qr{¾kztu™e ËÕ‚™‚ Äq¤ ƒ™e òÞ Au.({t’huV‚u 1. (þtÂçŒf yÚto)
R÷trnGÞt …t™t ™kƒh : 147) 2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
Ëtrnƒ rËheo ™{tÍ
1. (þtÂçŒf yÚto) {tr÷f, r{ºt, ËtÚte, 1. (þtÂçŒf yÚto)
ËnÞtu„e, 2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) Ëwºtn
Ëtrnƒi™ 1. (þtÂçŒf yÚto)ftux, …zŒtu, Zt÷.
1. (þtÂçŒf yÚto) ‘Ëtrnƒ™wk Âîð[™’ ƒu 2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)™{tÍe™e
{tr÷ftu, ƒu r{ºttu, ƒu ËtÚteytu, ƒu ËnÞtu„eytu. yt„¤Úte ftuE™t …Ëth Útðt™e ytþkft ntuÞ íÞthu
2. (RÕ{u rVõn™e …rh¼t»tt{tk) R{t{ ™{tÍe {txu {wM‚nƒ Au fu ‚u yuf ntÚt fh‚tk ðÄthu
yƒq ÞqËwV y™u R{t{ {wnB{Œ™u ‘Ëtrnƒi™’ Ÿ[tEðt¤e y™u yuf ytk„¤e fh‚tk ðÄthu òze
fnuðt{tk ytðu Au. ftuE ðM‚w Q¼e fhe Œu. (rËhtsw÷ EÍtn …t™t
rËL™ ™kƒh : 89)
1. (þtÂçŒf yÚto) «{tý, ô{h, ð»to. ËwL™‚
2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) 1. (þtÂçŒf yÚto) he‚, ‚heftu y™u xuð™u
rËL™u RÞtË ËwL™‚ fnuðt{tk ytðu Au. ytÚte yÕ÷tn ‚yt÷t
1. (þtÂçŒf yÚto)r™htþt™e ô{h. Vh{tðu Au. :“ð-÷™ ‚rs-Œ r÷-ËwL™r‚Õ÷trn
‚çŒe÷t.” Þt’™e ‚q ™rn swyu yu™e xu𠃌÷‚e.
2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)…wÏ‚ ðÞ™e
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) þçŒ
Mºteytu™e yu ô{h ßÞthu ‚u{™u {trËf Ëútð ƒkÄ
“ËwL™‚” ƒu he‚u «ÞtuòÞ Au.(1) RƒtŒ‚tu{tk
ÚtE òÞ Au. hòur™ð]Â¥t(ft¤), Menopause. ËwL™‚ Œe™™t yu ‚heft fu Œe™™e yu he‚™wk ™t{ Au
rË{ty su™t …h s™tƒu Ëhðhu ftR™t‚ y™u yu{™t
1. (þtÂçŒf yÚto) Ëntƒeytu [t÷‚t n‚t.(2) yrŒÕ÷t {tk ËwL™‚
2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yu™u fnu Au fu …Þ„kƒhu ¾wŒt ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-
rË{tyu {ti‚t ËÕ÷{u …rðºt S¼ ðzu su fkE Vh{tÔÞwk yÚtðt
sufEk ò‚u fÞwO yÚtðt su fkE yu{™e Ë{ût ÚtÞwk y™u
1. (þtÂçŒf yÚto) yt…u yu™u ŒwhM‚ XhtÔÞw.k ytðe s he‚u Ëntƒeytuyu
2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) su fkE yu{™e S¼ ðzu fÌtwk yÚtðt ò‚u fÞwO yÚtðt
rËho {wfhoh htÏÞwk.({w-ÍGÞ÷w÷ „ðtþe þnuo WËq÷wþ
1. (þtÂçŒf yÚto) þtþe :289)
2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) ËwL™‚u yi™
rËheo su™kw yŒt fhðwk Œhuf {wË÷{t™ {txu swŒkw swŒkw
ËwL™‚ Au su{ fu Ët{tLÞ ËwL™‚tu.
1. (þtÂçŒf yÚto)
88 RM÷t{e þçŒftuþ
ËwL™‚u rfVtÞn 1. (þtÂçŒf yÚto) fLÞt htrþ,Virgo.
yuðe ËwL™‚ fu su™u Úttuztf {wË÷{t™tu yŒt ËqVe
fhu íÞthu yu Ëti™t ð‚e yŒt ÚtE sþu ™rn‚h 1. (þtÂçŒf yÚto)
ƒÄt™e W…h ËwL™‚ Atuzðt™tu „w™tn ÷t„w Útþu.su{
2. ( ‚-ËÔðwV™e …rh¼t»tt{tk) nÍh‚
fu h{Ít™™t ykr‚{ ŒË rŒðË™tu yu’r‚ftV.
þi¾ yçŒw÷ ðnTntƒ þi’yht™e hñ‚wÕ÷tn y÷inu
ËwL™‚u „ih {w-y¬uŒn : y÷ Þðtfe‚ ð÷ sðtnh{tk ËqVe™e ÔÞtÏÞt fh‚t
nwÍqh ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{u su™u ÷¾u Au fu ytr÷{u ƒt y{÷™u ËqVe fnuðt{tk ytðu
õÞthuf õÞthuf WC(fthý fu ƒnt™wk) rð™t Atuze Au. ({òr÷Ëu nfe{w÷ WB{‚ …t™t ™kƒh 278)
…ý ŒeÄw k ntu Þ ‚u ð w k ft{. ytðe Ëw L ™‚tu ™ e Ëtih
yŒtÞ„e{tk {wM‚nƒ fhn‚t ðÄthu Ëðtƒ {¤u Au
1. (þtÂçŒf yÚto)ð]»t¼ htrþ,Taurus.
y™u ‚u{™u Atuzðt{tk ftuE „w™tn ™Úte.
ËwL™‚u {w-y¬uŒn : n¬
nwÍqh ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{u nk{uþ 1. (þtÂçŒf yÚto)yrÄfth, nf.
fÞwO ntuÞ yÚtðt ‚u™u fhðt™tu nwf{ Vh{tÔÞtu ntuÞ
y™u WC(ƒnt™wk) rð™t õÞthuÞ ™ AtuzÞwk ntuÞ ‚uðwk
ft{. ytðe ËwL™‚tu™u WC rð™t Atuze Œuðwk „w™tu Au. ns(-ßs)
su{ fu Vsh™e ËwL™‚tu.
(1) ‘fMŒ’ yux÷u RhtŒtu fhðtu
Ëw{ (2) yÕ÷tn ‚yt÷t™t ½h™e rÍÞth‚
1. (þtÂçŒf yÚto)Íuh fhðt™tu RhtŒtu fhðtu.
2. (RM÷t{e ËkŒ¼o) nÍh‚ yƒq nwhihn (3)(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) RhtŒt…qðfo
hrŒÞÕ÷tnw™wk ƒÞt™ Au fu hËq÷wÕ÷tn ËÕ÷Õ÷tnw (yux÷u fu nßs™e r™GÞ‚ ËtÚtu)r™Þ‚ Ë{Þ
y÷irn ðËÕ÷{u Œwü Œðt yÚtto‚ Íuh™e {™tR ŒhBÞt™ yunTht{ ƒtkÄe™u ƒi‚wÕ÷tn™t ‚ðtV y™u
Vh{tðe Au. (Rç™u {tsn : …]c-255) yhVt‚™t {uŒt™{tk htuftE™u rðþu»t he‚u yŒt
Ëw÷qf fhðt{tk ytð‚e RƒtŒ‚. nßs, RM÷t{™t …tk[
nwÍqh ËÕ÷Õ MÚtk¼tu(yhft™) …ife™wk yuf MÚtk¼ Au. su Œhuf Ë{Úto
Ëw÷qf R-÷÷ n¬/ (Ëtrnƒu r™Ëtƒ){wÂM÷{ {txu VÍo Au.
(4)hËq÷wÕ÷tn ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-
Ëw÷qf R-÷Õ÷tn
ËÕ÷{u Vh{tÔÞwk Au,“y÷ nßsw y-h-Vn”y-
Ëw÷qf R-÷÷ n¬ yÚtðt Ëw÷qf R÷Õ÷tn
h-Vn {tk htuftðwk nßs Au.
yux÷u ¾wŒt ‚hV …ntU[ðwk y™u …Ae ‚u™tÚte swŒt
(5) fwhyt™u …tf™e yuf Ëqhn™wk ™t{.
ÚtÞt rð™t {Ï÷qf™e ‚hV …tAt Vhðwk Au fthý fu
ðwsqŒ{tk yÕ÷tn ‚yt÷t y™u ‚u™e rËVt‚ y™u ns(-ßs) „tRz
‚u ™ t ftÞtu o ( yV-yt÷) rËðtÞ ƒesw k fþw k s nßs ™t yhft™ rð»tu™e {t„oŒŠþft.
™Úte.(rhËt÷t þi¾ yõƒh {wrnGÞwve™ Rç™u ns(-ßs) ntWË
yhƒe{tkÚte)
ßÞtkÚte ntSytu™e V÷tExtu hðt™t ÚttÞ
Ëwkƒw÷n Au ‚tu þnuhtu{tk ƒnth„t{Úte ytð‚t ntSytu™t
89 RM÷t{e þçŒftuþ
W‚tht {txu™e ßÞtk ÔÞðMÚtt fhðt{tk ytðe ntuÞ ƒk™u™tuu RhtŒtu fYk Awk ytÚte ‚w yu{™u {tht {txu yu™u
‚u {ft™. Ëh¤ ƒ™tðe Œu y™u {tht ‚hV Úte yu{™u fƒq÷
Vh{tð.{U W{ún y™u nßs ðk™™ u e r™GÞ‚ fhe y™u
ns(-ßs) fe r™GÞ‚ {U {tºt yÕ÷tn ‚yt÷t {txu s yu™tu yunTht{
1. nßs yŒt fhðt {txu™e sYhe r™Þ‚. ƒtkæÞtu.
2.yÕ÷tnw{-{ RL™e WheŒw÷ nßs. V-
ÞÂMËnwo ÷e ð-‚-fçƒÕnw r{L™e. ð-y-RL™e nßsu ‚-{¥ttuy
y÷irn ðƒtrhf ÷e Ven. ™ði‚w÷ ns-s ð- nßs fhðt
ynThB‚w rƒne r÷Õ÷trn ‚yt÷t.
‚hsw{tu : nu yÕ÷tn ! nwk nßs fhðt™tu nßsu ™VT÷
RhtŒtu fYk Awk ytÚte ‚w {tht {txu yu™u Ëh¤ ƒ™tðe nßs fhðt
Œu y™u {tht ‚hhV Úte yu™u fƒq÷ Vh{t.y™u yt{tk
{the {ŒŒ fh. y™u {tht {txu yt{tk ƒhf‚ nßsu VÍo
yt….r™GÞ‚ fhe {U nßs™e, y™u yÕ÷tn ‚yt÷t nßs fhðt
{txu yu™tu yunTht{ ƒtkæÞtu.
nßsu ƒ-Œ÷
nÂßs™
nßs fhðt
nßs fh™th Mºte, {rn÷t ntS,
nrsÞtýe. nßsu {õƒq÷tu {ƒYh
nßsu yõƒh 1. ÷ztE-ͽzt „w™t y™u ytzkƒhÚte
(1) {tuxe nßs. Ëk…qýo {wõ‚(…tf)ntuÞ y™u …Ør‚Ëh Ënen he‚u
(2) yŒt fhðt{tk ytðe ntu Þ ‚u ð e nßs.
nßsu yË„h (r{hTyt‚)
(1) ™t™e nßs. nßsu {ƒTYh
(2) 1. nwÍqh ™rƒGÞu fh{ ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn
ð-ËÕ÷{u Vh{tðu÷t ‚heft «{týu fhðt{tk
nßsu R£tŒ
ytðu÷e yuðe nßs su{tk ftuR s „w™tn fhðt{tk
nßs fhðt ytÔÞtu ™ ntuÞ.
nßsu rfht™ 2. y÷ {ƒTYhw nwð÷ ÷Íe ÷t
nßs fhðt Þ‚orfƒw Ëtrnƒwnq Vern {t‘rËÞn.
nßsu rfht™ fe r™GÞ‚ ‚hsw{tu: su ŒhBÞt™ nßs fh™thtyu ftuE s
„w™tu yt[Þtuo ™ ntuÞ ‚u nßs, nßsu {ƒYh Au.
(rhÞtÍwË Ëtr÷ne™)
yÕ÷tnw{-{ RL™e WheŒw÷ W{-h-‚ ð÷
nßòu W{hn nßs y™u W{hn.
ns-s. V-ÞÂMËnw{o t ÷e ð-‚-fçƒÕnw{t r{L™e.
™ði‚÷w W{-h-‚ ð÷ ns-s. ð-ynThB‚w rƒrn{t nßòu rÍÞth‚
{wÂÏ÷Ë÷ r÷Õ÷trn ‚yt÷t. nßòu rÍÞthn swytu ‘nßòu rÍÞth‚’
‚hsw{tu : nu yÕ÷tn ! nwk W{ún y™u nßs n-sh
90 RM÷t{e þçŒftuþ
1.(þtÂçŒf yÚto) …ÚÚth. fhðt™tu RhtŒtu fÞtuo íÞthu ƒÄtyu ËtÚtu {¤e™u yuðe
swytu ‘n‚e{’ ËðoËk{r‚ ËtÄe fu yu ft{{tk {tºt n÷t÷ f{týe™t …iËt
s ¾[o fhðt òuEyu …hk‚w yu Ë{Þu ¼kztu¤ ytuAwk ntuðt™u
n-shu yMðŒ fthýu ¾t™yu ft’ƒt™e W¥thu «t[e™ ƒi‚wÕ÷tn{tkÚte
1.(þtÂçŒf yÚto) ft¤tu …ÚÚth, ~Þt{ ÷„¼„ A ðth sux÷e þhE søÞt Atuze Œuðt{tk ytðe
…ÚÚth. n‚e. Atuze ŒuðtÞu÷e yu s søÞt™u n‚e{ fnuðt{tk ytðu
2.(þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) yu sL™‚™tu Au. {q¤ n‚e{ A ðth(„Í) þhE sux÷wk Au nðu Úttuztuf
…ÚÚth Au. sL™‚{tkÚte ytÔÞtu íÞthu ŒqÄ suðtu ËVuŒ ðÄthu {tuxtu ½uhtu ƒ™tðtðt{tk ytÔÞtu Au.({wyÂÕ÷{w÷
ntu ‚ tu …hk ‚ w ytŒ{™t ðk þ òu ({t™ðò‚)™t nwßòs …t™t ™kƒh : 70)
2. (þhey‚{tk) n‚e{ ft’ƒn þheV™tu s yuf
„w™tntu™u fthýu ‚u ft¤tu …ze „Þtu Au. yu ƒi‚Õw ÷tn™t ¼t„ Au y™u ‚u{tk Œt¾÷ Útðwk ft’ƒ‚wÕ÷tn þheV{tk
ŒÂûtý-…qðo ¾qýt{tk {týË™t fŒ sux÷e ô[tEyu Œt¾÷ Útðt Ë{t™ Au.(hVefw÷ nh{i™ …t™t ™kƒh : 36)
Œeðt÷{tk sztÞu÷tu Au y™u ‚u™e [thu ƒtsw [tkŒe™e nŒ(-v)
£u{ Au.(ðËe{ y÷e rƒ™ nfe{ {wþhoV y÷e 1. Ëe{t, …rhËe{t.
Ëk…trŒ‚ {wyÂÕ÷{w÷ nwßòs …t™t ™kƒh : 70)
nvu n-h{
nÍt™‚ 1.{¬t þnuh™e [thuÞ ƒtsw ytðu÷e
1. (þtÂçŒf yÚto) ƒt¤f Œ¥tf ÷uðwk y™u ‚u™wk
…rhËe{t.
…t÷™ …tu»tý fhðwk.(Vhnk„u ytr{hn …t™t ™kƒh :
188) (y÷) n烂wË ËðŒtW
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) ƒt¤f™t 1. f÷tIS, (su™u zwk„he™t ƒes …ý fnu Au)
…t÷™…tu»tý™u nÍt™‚ fnuðt{tk ytðu Au. nÍt™‚ y™u fux÷tf MÚt¤u yu™u {k„he÷t …ý fnuðt{tk ytðu Au)
ðtrsƒ Au. ( {ß{qyyu fðt™e™u RM÷t{e, ft™q™u nw Í q h u yfŒË ËÕ÷Õ÷tnw y÷i r n ðËÕ÷{u
nÍt™‚, f÷{ :228-229 …t™t ™kƒh: 161) Vh{tÔÞwk fu yu™tu W…Þtu„ yr™ðtÞo fhe ÷tu, fu{ fu yu{tk
{tu‚ rËðtÞ ƒÄe ƒe{theytu™tu R÷ts Au.
n-‚-{ (Rç™u {tsn : …t™t ™kƒh -254)
1. (þtÂçŒf yÚto ) ‚tuzðwk.(þi¾ yçŒw÷ n-ŒË
n¬ {wnrvË Œnu÷ðe f]‚ þnuo Vw‚qnw÷ „iƒ …t™t
1. (þtÂçŒf yÚto)
™kƒh 285)
2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
n‚e{
n-ŒËu yõƒh
1. (þtÂçŒf yÚto)‚qxu÷wk, ¼tk„u÷wk, ¾krz‚.
1. (þtÂçŒf yÚto)
¾t™yu ft’ƒt™e ƒnth ytðu÷e yuf yÄo ð‚w¤ o tfth
2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
Œeðt÷.
2. (Rr‚ntË{tk ) ƒi ‚ w Õ ÷tn™e W¥th n-ŒËu yM„h
rŒþtyu ƒi‚wÕ÷tn™u yze™u ytðu÷e {t™ð fŒ™e 1. (þtÂçŒf yÚto)
yuf yÄo ð‚wo¤tfth Œeðt÷ fu su™t ðzu s{e™™tu 2. ( þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
fux÷tuf ¼t„ ½uhtÞu÷tu Au ‚u™u nsh y™u ¾‚ehn n-{÷
…ý fnuðt{tk ytðu Au. 1. (þtÂçŒf yÚto) {u»t htrþ, Aries
s™tƒu hËq÷wÕ÷tn ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-
ËÕ÷{™u ™wƒwÔð‚ {¤ðt™e Úttuztf …nu÷tk ßÞthu
nÞty
fƒe÷t fwhiþ™t ÷tuftuyu ¾t™yu ft’ƒt™wk …w™:r™{toý
91 RM÷t{e þçŒftuþ
1.÷ts,þh{. …tu‚…tu‚t™t Ë{Þ{tk VheÚte yu r™þt™eytu™wk
2.Shame, Shyness, Bashfulness. ™ðe™efhý fhtðztÔÞwk. rsvn™e ‚hV {¬t
3. þhey‚™e Yyu ƒwhe ntuÞ yuðe ‚{t{ {wfho{tÚte ŒË {tR÷™t yk‚hu ytðu÷t þ{erËÞt
ðM‚wytu Atuze Œuðt {txu {t™ðe™u «uhýt y™u ( ßÞtk ËwÕnu nwŒirƒGÞt ÚtE n‚e)™u yze™u nh{™e
«tuíËtn™ …qhwk …tz‚t Ëtht…ýt™u þhey‚{tk r™þt™e {txu yuf {e™thtu ƒ™tððt{tk ytðu÷tu Au.
“nÞt”(yux÷u fu ÷ts) fnuðt{tk ytðu Au. y™u {Œe™t ‚ÂGÞƒn™e ‚hV {¬t {wfho{tÚte ºtý
nÞty rðþu nwÍqh(Ë÷.)™t Vh{t™tu {tR÷™t yk‚hu ‚LE{ {wft{ ËwÄe y™u Þ{™™e
* “nÞt, ¾ih™wk s r™r{¥t ntuÞ Au.” rŒþt{tk Ët‚ {tR÷ ËwÄe RÍty‚u ÷ƒ™ ËwÄe y™u
(r{~ft‚) Rhtf™e rŒþt{tk …ý Ët‚ {tR÷ ËwÄe y™u rs-
* “nÞt, E{t™™tu s yuf ykþ Au.” Rhto™t ‚hVÚte ™ð {tR÷ ËwÄe y™u ‚tRV ‚hV
(r{~ft‚) y-hVtÚte Ët‚ {tR÷™t yk‚h ËwÄe nh{ Au. yt
* “nÞt ðÄw Ëtht…ýwk s ÷tðu Au.” Ëe{tytu™e ykŒh rþfth {thðtu, …fzðtu,‚u™u
({wð¥tt R{t{ {tr÷f) ¼„tzðwk fu ð]ûttu yÚtðt ½tË ft…ðwk nht{ Au. yux÷t
* “ƒuþf ! nÞt{tk ¾ih s ¾ih Au.” {txu s yt Ëe{tytu ðå[u ytðu÷e ¼qr{™u nh{
({wÂM÷{) fnuðt{tk ytðu Au.(ðËe{ y÷e rƒ™ nfe{ {wþhoV
* “su ftuE{tk nÞt nþu ‚u{tk yuf ¾tË «fth™e y÷e f]‚ {w-yÂÕ÷{w÷ nwßòs …t™t ™kƒh : 62)
Íe™‚ (Ëòðx) nþu.” (r‚hr{Íe) n-h{e
* “nu ÷tuftu ! yÕ÷tn ‚yt÷tÚte nÞt fhtu y™u 1. (þtÂçŒf yÚto ) nh{™e ¼q r {™tu
nÞt™tu n¬ yŒt fhtu.” (r‚hr{Íe) r™ðtËe …Ae ¼÷u™u yu {¬t {wfho{t{tk hnu‚tu ntuÞ
* “nÞt y™u E{t™ (ƒL™u yufƒeò™e) ËtÚtu fu {¬t {wfho{t™e ƒnth hnu‚tu ntuÞ.(ðËe{ y÷e
ËtÚtu Au ßÞthu yuf ðM‚w nþu ‚tu Ë{S ÷tu fu ƒeS rƒ™ nfe{ {wþhoV y÷e f]‚ {w-yÂÕ÷{w÷ nwßòs
ðM‚w …ý nþu.” (r{~ft‚) …t™t ™kƒh : 60)
* “þh{ QXe „Þt …Ae {™ Vtðu ‚u{ fhtu.”
(r{~ft‚) nht{1
n-h{ 1. yuðt ft{™u fnu Au fu su{™u fhðt™e
{™tE fíE Œ÷e÷Úte …whðth(Ëtrƒ‚) ÚtÞu÷e ntuÞ
1. (þtÂçŒf yÚto) ¾t™yu ft’ƒt™e [thu
yu™tu RLfth fh™th ftrVh ÚtE òÞ Au. yu™u
ƒtsw ytðu÷wk {ÞtorŒ‚ ûtuºtV¤ fu su{tk ftuE «týe™u
fh™th VtrËf y™u y™u yÍtƒ™tu n¬Œth ƒ™u
{the ™t¾ðt™e …hðt™„e ™Úte.
Au. su{ fu sqX ƒtu÷ðwk, [tuhe fhðe, ŒtY …eðwk, ÔÞts
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk ) …rðºt
÷uðwk fu yt…ðwk, [tze ¾tðe rð„uhu.
RM÷t{e þnuh {¬t {wfho{t™e [thu ƒtsw r™Ätorh‚
2. su ðM‚wytuÚte ƒ[ðwk VÍo y™u Ëðtƒ
Ëe{tytu …h r™þt™eytu ƒ™u ÷ e Au . nÍh‚
ntuÞ y™u òýe òuE™u ‚u™wk yuf …ý 𾂠fhðwk
Rƒú t ne{ T ÷ i r nMË÷t{™u nÍh‚u rsƒú t E÷
„w™tnu fƒehn™wk r™r{¥t ntuÞ y™u ‚u™u fh™th
y÷irnMË÷t{u yt MÚt¤tu ŒþtoÔÞt n‚t. y™u íÞtk
yÍtƒ™tu nfŒth ƒ™e s‚tu ntuÞ ‚u nht{ fnuðtÞ
r™þt™eytu {qfe ŒeÄe n‚e. íÞthƒtŒ hËq÷wÕ÷tn
Au.
ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{u yu r™þt™eytu VheÚte
{qftðztðe. …Ae nÍh‚ W{h nÍh‚ WM{t™ n÷t÷1
nÍh‚ y{eh {wytrðÞt hrŒÞÕ÷tnw yLnw{u 1. su{™t ð…htþÚte yÍtƒ Útðt™wk ™ ntuÞ
92 RM÷t{e þçŒftuþ
‚uðe òRÍ ðM‚wytu. 1. (þtÂçŒf yÚto)«týeytu™u [thðt™e
2. su ðM‚w ðt…hðtÚte þhey‚™e Yyu ftuE søÞt, [ht„tn.
…fz ™t ÚttÞ ‚u ðM‚w n÷t÷ Au. 2. (þhey‚™e…rh¼t»tt{tk) su™u ƒtŒþtn
nÕf ËŒft™t ò™ðhtu {txu ¾tË fhe Œu ‚uðe „tu[h™e
1. (þtÂçŒf yÚto) „¤wk s{e™. yu{tk Ët{tLÞ «týeytu™u ÷E sðt™e
…hðt™„e ™Úte ntu‚e. ytÚte su ftuE …tu‚t™t [tu…„t
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk){tÚtu {wkz™
«týeytu™u yu™tÚte Œqh Œqh ht¾þu ‚u „tu[h{tk
fhtððwk, yunTht{{tkÚte ƒnth ™ef¤ðt {txu nh{
sðtÚte ËwhÂût‚ hnuþu. y™u su ftuE ÔÞÂõ‚ „tu[h
þheV™e Ëe{t {ÞtoŒtytu{tk s yt¾wk {tÚtwk {wzk tððw.k
™Sf ytðþu, Ëk¼ð Au fu ‚u™t «týeytu yu{tk
n-Ë™t‚ Œt¾÷ ÚtE òÞ.
1. (þtÂçŒf yÚto) ™ufeytu. (þnuo Vw‚qnw÷ „iƒ …t™t ™kƒh : 384)
n-Ë™t‚w÷ yƒúth nw Í q h u yõŒË ËÕ÷Õ÷tnw y÷i r n
1. (þtÂçŒf yÚto) ™uf y™u {w¥tfe ÷tuftu ðËÕ÷{™u ftuR VtuÕ÷e Út‚e fu ftkxtu ðt„e s‚tu íÞthuu
(yƒúth)™e ™ufeytu. yt… yu™t …h {nuŒku e {qfe Œu‚t n‚t. (Rç™u {tsn
2. (WŒtnhý) : …t™t ™kƒh -258)
n-Ë™t‚w÷ yƒútrh ËÂGÞytr‚÷ {wfŠhƒe™ rnBÞn
‚hsw{tu : ™uf y™u {w¥tfe ÷tuftu (yƒúth)™e 1. (þtÂçŒf yÚto)ntr™fthf ðM‚wytuÚte
™ufeytu r™fxð‚eoytu({wfŠhƒe™)™t {‚u „w™tntu™tu …hnuÍ fhtu.
Œhßòu Ähtðu Au. (þnuo Vw‚qnw÷ „iƒ …t™t ™kƒh : 2. (WŒtnhý) nwÍqhu yfŒË ËÕ÷Õ÷tnw
478) y÷i r n ðËÕ÷{ ‚u { ™e ËtÚtu nÍh‚ y÷e
nËeh hrŒÞÕ÷tnw yLnw™u ÷E™u nÍh‚ WB{w÷ {wÂLÍh
1. (þtÂçŒf yÚto) [xtE, ƒturhÞwk. ËntrƒÞt hrŒÞÕ÷tnw yLnt™t {ft™ …h …ÄtÞto.
nt÷ ‚u{ýu ft[e-…tfe ¾sqhtu™wk yuf ÷wB¾w hsq fÞwo y™u
1. (þtÂçŒf yÚto) ÂMÚtr‚. nwÍqhu yfŒË ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ðËÕ÷{ yu{tkÚte
2. (‚-ËÔðwV™e …rh¼t»tt{tk) su ytðu Au ¾tðt ÷tøÞt. nÍh‚ y÷e hrŒÞÕ÷tnw yLnwyu
y™u [t÷e òÞ Au ‚uðe ‚uðe ûtrýf furVÞ‚™wk ™t{ ntÚt ÷kƒtÔÞtu ‚tu yt…u Vh{tÔÞwk, nu y÷e ! ‚{u
“nt÷” Au. …hk‚w yu furVÞ‚™e þtï‚‚t™u {ft{ nt÷{tk s {tkŒ„e{tkÚte ƒuXt ÚtÞt Atu y™u ™ƒ¤tR
fnuðt{tk ytðu Au. (þnuo f~Vw÷ {nTsƒ q …t™t ™kƒh ƒtfe Au. ytÚte ‚{u yu™u ™ ¾tytu. íÞthƒtŒ nÍh‚
: 515) WB{÷ {wÂLÍh hrŒÞÕ÷tnw yLnwyu sð y™u fkŒ{q¤
ËtÚtu r{÷tðe™u þtf ‚iÞth fÞwO ‚tu nwÍqhu yfŒË
rn™t ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ðËÕ÷{u nÍh‚ y÷e™u fÌtwk fu
1. {nukŒe ‚{u yt ¾tytu yt ‚{tht {txu VtÞŒtfthf ¾tuhtf
nw Í q h u yõŒË ËÕ÷Õ÷tnw y÷i r n Au.
ðËÕ÷{™u ftuR VtuÕ÷e Út‚e fu ftkxtu ðt„e s‚tu íÞthuu (Rç™u {tsn : …]c-254)
yt… yu™t …h {nuŒku e {qfe Œu‚t n‚t. (Rç™u {tsn nwÍqhu yfŒË ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ðËÕ÷{u
: …t™t ™kƒh -258) Vh{tÔÞwk fu ‚{u ÷tuftu ƒ¤sƒhe fhe™u ‚{tht
rn{t ƒe{thtu™u ¾tðt …eðt {txu rððþ ™ fhtu. yÕ÷tn
93 RM÷t{e þçŒftuþ
‚yt÷t yu ÷tuftu™u ¾ðztðu-…eðztðu Au. (Rç™u ‚hsw{tu : ÷t R÷t-n RÕ÷Õ÷t-n
{tsn : …]c-254) (yÕ÷tn rËðtÞ ftuE s ƒkŒ„e™u ÷tÞf ™Úte.) yu
rnht {thtu rfÕ÷tu Au su ftuE yu rfÕ÷t{tk Œt¾÷ ÚtE „Þtu
1. (þtÂçŒf yÚto) {¬t {wfho{t™t …htk ‚u {tht yÍtƒÚte ËwhÂût‚ ÚtE „Þtu.
(þnuo Vw‚qnw÷ „iƒ …t™t ™kƒh :
rðM‚th{tk ytðu÷t yf …ðo‚ y™u ‚u™t …h ytðu÷e
385)
yuf „wVt™wk ™t{ fu su{tk nwÍqh ™rƒGÞu fhe{
ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{ ™wƒwÔð‚™t yu÷t™ rnM™ nËe™
…q ð u o RƒtŒ‚ Vh{tÔÞt fh‚t n‚t.(Vhnk „ u 1. (þtÂçŒf yÚto) {sƒq‚ rfÕ÷tu, y¼uŒ
ytr{hn …t™t ™kƒh : 184) Œw„,o Vtux.o
2. (þhey‚™e…rh¼t»tt{tk ) {M™q ™
rnÕ÷ Œwytytu™t yuf Ëk„ún™wk ™t{.
1. (þtÂçŒf yÚto) nw‚t{
(y) n÷t÷ Útðwk, 1. (þtÂçŒf yÚto ) ‚qx÷u e ðM‚w, ¼ø™ ðM‚w,
(ƒ)ðnuðt ÷t„ðwk, òhe Útðwk, 2. (÷tûtrýf yÚtok)Œwr™Þt™tu yÕ… y™u
(f) nh{™e Ëe{tytuÚte ƒnth y™u ‚wåA {t÷.(þi¾ yçŒw÷ n¬ {wnrvË Œnu÷ðe f]‚
{ðtfe‚™e ykŒh™tu ¼t„.
þnuo Vw‚qnw÷ „iƒ …t™t ™kƒh 285)
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) nh{™e
[thu ƒtsw {eft‚™e ykŒh™t ¼t„{tk su s{e™ Au nwM™
‚u™u rnÕ÷ fnuðt{tk ytðu Au. fthý fu ‚u{tk yu 1. (þtÂçŒf yÚto )ËwkŒh‚t, ËtIŒÞo.
ðM‚wytu n÷t÷ Au fu su nh{™e ykŒh nht{ nwM™u ÞqËwV
n‚e.({w y ÂÕ÷{w ÷ nw ß òs …t™t ™k ƒ h :
1. (þtÂçŒf yÚto )…Þ„kƒh nÍh‚ ÞqËwV
70)“rnÕ÷”™e ¼qr{™t r™ðtËeytu™u “rnÕ÷e”
yÚtðt“yunT÷u rnÕ÷” fnuðt{tk ytðu Au. (hVefw÷ y÷irnMË÷t{™wk ËtIŒÞo.
nh{i™ …t™t ™kƒh : 41) nq‚
1. (þtÂçŒf yÚto ){e™ htrþ, Pisces.
rnÕ÷e
1. (þtÂçŒf yÚto) ‘rnÕ÷’™e ¼qr{{tk
nqh
hnu™th. swytu ‘rnÕ÷’. 1. (þtÂçŒf yÚto) yíÞk‚ ïu‚ hk„™e Mºte
rnM™ su™e ytk¾™e fefeytu y™u ðt¤ yufŒ{ ft¤tk nþu,
sL™‚™e yíÞk‚ ËwkŒh yuðe ™the {Ï÷qf fu su Œhuf
1. (þtÂçŒf yÚto) rfÕ÷tu, Œw„o, Vtuxo.
{tur{™™u {¤þu.
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) su™e ykŒh
2. (þtÂçŒf yÚto) nqh(ƒtƒ “Ër{-y
«ðuþðwk yþõÞ ntuÞ ‚uðwk Œhuf ËwhÂût‚ MÚt¤. ‚u™u
Úte)™tu þtÂçŒf yÚto ytk¾™t ËVuŒ ¼t„™wk ¾qƒ s
rnM™ fnuðt{tk ytðu Au y™u ‚u™e fk…tRLz ðtp÷ ™u
ðÄthu ËVuŒ ntuðwk y™u ft¤t ƒt„™wk ¾qƒ s ðÄthu
rnËth fnuðt{tk ytðu Au.
ft¤wk ntuðwk. nqh™wk ƒnwð[™ nqhty ÚttÞ Au.nqh(ƒtƒ
3.(WŒtnhý) nŒeËu fwŒTËe Au :
“™-Ë-h” Úte)™tu þtÂçŒf yÚto ytùÞo[rf‚ fhe
÷t R÷t-n RÕ÷Õ÷t-n rnM™e V-{™
Œuð(kw y÷ {wÂLsŒ)
Œr¾-÷ rnM™eyr{-™ yÍtƒe.
94 RM÷t{e þçŒftuþ
fthý fu nq h tu ™ w k ËtI Œ Þo òu ™ thtytu ™ u fwhyt™e ‚t÷e{t‚
ytùÞo[rf‚ fhe Œu™tÁk nþu yux÷t {txu yu{™wk
™t{ nqh Au. ‚Œw…htk‚ ‚u{™e ytk¾tu™tu ËVuŒ hk„
‚VËeh rÍÞtW÷ fwyto™
y™u ft¤tu hk„ Ëk…qýo nþu. yt …ý ‚u{™t ™t{ ‚-ËÔðwV ytih þhey‚
…tA¤™wk yuf fthý Au.(f~ftu÷u {t’huV‚ …t™t ™kƒh ‚-ËÔðwVu RM÷t{
:33)
‚theVt‚
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk)
‚tunTV‚w‚ Œw-hh þnuo ™w¾yƒ‚w÷ rV¢
niÍ
1. (þtÂçŒf yÚto) Mºte™tu {trËf Ëútð.
Œe™ ft fwhyt™e ‚-ËÔðwh
yxftð. Menstruation. ™{tÍ fe ƒze rf‚tƒ
2. (þhey‚™e …rh¼t»tt{tk) …wg ðÞ™e ™{tÍ fu yËhth-ð Á{qÍ
Þwð‚eytu( fu Mºteytu)™u xuð «{týu (ytŒ‚™)
yt„¤™t ¼t„{tkÚte ™ef¤‚wk ÷tune. {trËf Ëútð.
VÍtR÷u ðwÍq
3. {tk Œ e ™ ntu Þ , Ë„¼to ™ntu Þ fu Vhnk„u ytr{hn
hòu r ™ð]  ¥t …t{u ÷ e ™ntu Þ ‚u ð e …w Ï ‚ ðÞ™e rVõnu RM÷t{e
Mºteytu™e fq¾{tkÚte ytð‚t ÷tune™wk ™t{ niÍ Au.
niÍ™e ytuAt{tk ytuAe {wv‚ ºtý rŒðË (y™u ºtý
Vw‚qnw÷ „iƒ
htrºt) y™u ŒhBÞt™e {wv‚ …tk[ rŒðË y™u ðÄw{tk ViÍt™u ËwL™‚
ðÄw {wv‚ ŒË rŒðË™e Au. (rËhtsw÷ EÍtn …t™t ƒw¾the þheV
™kƒh : 43)swytu “RM‚untÍt” swytu “r™VtË” {ft{t‚u ¾ih
ntiÍ
1. (þtÂçŒf yÚto )
{ß{qyt Œ÷tR÷w÷ ¾iht‚ ƒt ‚VËeh
{wyÂÕ÷{w÷ nwßòs
{yt¾Ítu {ËtrŒh {wftrþV‚w÷ fw÷qƒ
yfeŒ‚w‚ ‚ntðe hVefw÷ n-h{i™
yh hnefw÷ {gq{ hËq÷u yfh{ ft ‚hefyu ™{tÍ
y÷t{t‚u {wn烂 Ynu ‚-ËÔðwV
ytËt™ rVõn rƒÂM{Õ÷t rnhonT{t r™hone{
RM÷t{e rVõn yç‚n swytu {w-nM˃.
fwhyt™u …tf y-hVt
y-hVt‚
fwhyt™e RM‚u÷tnt‚ ytih y÷ nßsw y-h-Vn y-hVt‚™t {uŒt™{tk htuftðwk nßs
W÷u{tyu ËÕVtu ¾ÕV Au.
yË„h ËtiÚte ™t™wk,swytu ‘nßsu yË„h’
¾ÍtR™w÷ RhVt™ Ve ‚VËeÁ÷
fwhyt™ ytVtf ‘WVf ’™wk ƒnwð[™ swytu ‘WVf ’.
95 RM÷t{e þçŒftuþ
ytVtfe {eft‚(swytu {eft‚)™e Ëe{t {ÞtoŒt™e rfht™
ƒnth hnu‚e ÔÞÂõ‚. rfMðr‚÷ ft’ƒt ft’ƒ‚wÕ÷tn™tu „÷uV
ytƒ nßsu yË„h fwhƒt™e
ytƒu Í{ Í{ nßsu yË„h ¾‚eƒ
ytr{h (1)nßsu ƒŒ÷ fhðt™tu ytŒuþ ¾t™t ½h
yt…™th,nßsu ƒŒ÷ fhðt {txu {tuf÷™th. ¾t™yu ft’ƒt
RÍTr‚ƒty nßsu yË„h ¾wíƒt
R£tŒ (1) yuf÷wk, ÔÞÂõ‚„‚, {tºt(2)RM÷t{e ¾iV swytu {w-nM˃
…rh¼t»tt{tk {tºt nßs™tu yunTht{ ƒtkÄe™u yu™t ¾i{t ‚kƒ,w htðxe
{™trËf yŒt fhðt™u nßsu R£tŒ fnu Au. s™tÞ‚ s-ƒ÷
R{t{ sL™‚ ff
Rhtf s-ƒ÷ sL™‚w÷ ƒfey ff
Rhtfe s-ƒ÷ sL™‚w÷ {t’÷t ff
RnTËth s-ƒ÷ s-ƒ÷u fwÍn s-ƒ÷
W{Thú‚w÷ nwŒirƒGÞt s-ƒ÷ s-ƒ÷u hnT{‚ s-ƒ÷
yuh [Air] nðt, …ð™. s-ƒ÷u ˃eh(Útƒeh)
yuh¢tVx [Aircraft] nðtE snts, rð{t™. s-{-hn s-ƒ÷
yuh ntuMxuË [Airhostess] rð{t™™t {wËtVhtu™e s-{ht‚ s-ƒ÷
…htuýt„‚ fh™th Þwð‚e. s{th “s{ún”™wk ƒ.ð. swytu “s{ún”
yuh÷tR™ [Airline] nðtE ðtn™ ÔÞðnth ‚kºt. s{ú‚w÷ y-f-ƒn s-ƒ÷
yuh÷tR™h [Airliner] W‚thwytu™u ÷E s™thwk nðtE s{ú‚w÷ W¾út r{™t {tk þu‚t™™u ftkfhe {thðt™e AuÕ÷e
rð{t™. søÞtyu ytðu÷ yuf MÚtk¼ su™u {tuxtuu þu‚t™ fnuðt{tk
yuh…tuxo [Airport] nðtE {Útf, rð{t™e {Útf. ytðu Au .
yunTht{ s-ƒ÷ s{ú‚w÷ Q÷t r{™t {tk ytðu÷ yuf MÚtk¼ su™u ™t™tu
yunTËth swytu RnTËth þu‚t™ fnuðt{tk ytðu Au y™u ntSytu su™u ftkfheytu {the™u
fŒt swytu Ë-™‚w÷ WÕÞt s-ƒ÷ h{e(hBÞ) fhu Au.
f™o s-ƒ÷ s{ú‚w÷ ðwM‚t r{™t {tk ytðu÷ ™t™t þu‚t™™t MÚtk¼Úte
f™wo÷ {™trÍ÷ ™ßŒ(ð‚o{t™ rhÞtÄ)‚hVÚte Úttuzu Œqh ytðu÷ yuf MÚtk¼ Au su™u ð[÷tu þu‚t™ …ý
ytð™thtytu {txu™e {eft‚ (swytu “{eft‚”)Au. yt fnuðt{tk ytðu Au.
MÚt¤ ‚tRV ™Sf ytðu÷wk Au. s{ún ftkfhe.
fËú s-ƒ÷ ò÷e s-ƒ÷
fkfrhÞtk s-ƒ÷ ò÷e {wƒthf s-ƒ÷
fkfhe s-ƒ÷ rsRhto™t s-ƒ÷
ft’ƒ‚wÕ÷tn s-ƒ÷ rsŒt÷ s-ƒ÷
ft’ƒt sw{o
ftrh™ nßsu rfht™(swytu rfht™) fh™th ntS. sw{uo RÂÏ‚Þthe
rf‚tƒ (1) „úkÚt, …wM‚f, [tu…ze. sw{uo „ih RÂÏ‚Þthe
rf‚tƒw÷ {™trËf (1)Œwyt {t„ðt™wkw MÚt¤, Œwyt Í{ Í{ s-ƒ÷
{t„ðt™e Íðt÷ s-ƒ÷
rf‚tƒw÷ nßs (1)Œwyt {t„ðt™wkw MÚt¤, Œwyt {t„ðt™e Íðt÷u ytVT‚tƒ s-ƒ÷
rfç÷‚i™ ‘rfç÷t’™wk rîð[™, ƒu rfç÷t.(swytu Ít‚u Rfo s-ƒ÷
‘rfç÷t’) ÍtŒu htn hM‚t™wk ¼tÚtwk.
rfç÷t Íw÷ nw÷iVt s-ƒ÷
96 RM÷t{e þçŒftuþ
rxfx [Ticket]ƒË, xÙu™ fu rð{t™ RíÞtrŒ™t Ëðo «Út{ RƒtŒ‚¾t™wk Au.(2)
{wËtVh™e {wËtVhe™wk yk‚h, ¼tzwk y™u Ë{Þ R. ƒi‚w÷ {t‘{qh
Œþtoð‚e ft„¤™e [ƒh¾e.
rxrfx [Ticket]swytu rxfx [Ticket].
ƒi‚w÷ nht{
‚õƒeh {ft{
‚õ÷eŒ {ft{u Rƒútne{
‚ß÷e÷ fwhƒt™e™t ò™ðhtu Q…h Ëòðx {txu Ít÷h {™trËf (1)Œwyt {t„ðt™wkw MÚt¤, Œwyt
™t¾ðe.
{t„ðt™e
‚LE{ s-ƒ÷
‚-{¥ttuy s-ƒ÷ {™trËfu nßs (1)Œwyt {t„ðt™wkw MÚt¤, Œwyt
‚ÂÕƒÞn :(1)÷çƒif …tufthðe. {t„ðt™e
÷çƒif. yÕ÷tnw{-{ ÷çƒif. ÷çƒif ÷t þhe-f ÷- {Lnh (1)Œw y t {t„ðt™w k w k MÚt¤, Œw y t
f ÷çƒif. RL™÷ n{-Œ ð™ r™y-{-‚ ÷-f ð÷ {t„ðt™e
{wÕf ÷t þhe-f ÷-f.
‚hsw{tu :
{Lnhw™ ™ƒe (1)Œwyt {t„ðt™wkw MÚt¤, Œwyt
nwk ntsh Awk. nu yÕ÷tn ! nwk ntsh Awks-ƒ÷ {t„ðt™e
‚Mƒen {ƒYh (1) yhƒe þçŒftuþ y÷ {wÂLsŒ{tk
‚nT÷e÷ ‘÷t R÷t-n RÕ÷Õ÷tn’ …Zðwk. {ƒYh™tu yÚto ‘…tf ’ ytÃÞtu Au. y™u “{ƒYh
Œƒ swytu ‘̓’. r{-™÷ yVTyt÷”™tu yÚto þkft, sqX y™u
Œ{ yr™ctÚte …tf ntuÞ ‚uðwk ftÞo ÚttÞ Au. (2)
Œw¾q÷ swytu “nßsu {ƒTYh .”
Œw¾q÷u {¬t {Myt ËVt-{ðo n ™e ðå[u Ëy-Þ(ËE)
™-nh fhðt™w k MÚt¤, ËVt-{ðo n ™e ðå[u Ëy-
™t {nTh{ Þ(ËE) fhðt™e søÞt.
…tË…tuxo [Passport] (1) …hŒuþ™e {wËtVhe{tk ËtÚtu {~yhw÷ nht{
ht¾ðt™tu Ëhfthe …hðt™tu su{tk «ðtËe rð»tu sYhe{nTh{
rð„‚tu yt…u ÷ e ntu Þ Au . (2) nh ftu E ƒtƒ‚{tk
{kÍ÷t ð[÷tu, ð[urxÞtu.
«ðuþtrÄfth «tó fhtð™the ftuE …ý [es.
{kÍ÷t þi‚t™ ðå[u™tu þu‚t™, ð[÷tu þu‚t™,
rVMf s{ú‚w÷ ðwM‚t.swytu “s{ú‚w÷ ðwM‚t”
VwËqf {t{qh su™u nßsu ƒŒ÷ fhðt {txu {tuf÷ðt{tk
ƒ-‚™ ytÔÞwk ntuÞ ‚u ÔÞÂõ‚.
ƒ-‚™u W-h™t r{™t
ƒ™e f™t™n swytu {w-nM˃ ®{ƒh
®{ƒhu hËq÷
ƒehu Í{ Í{ {eÍtƒ
ƒi‚ ½h {eÍtƒu hnT{‚
ƒi ‚ w Õ ÷tn (1)yÕ÷tn™w k ½h, ft‘ƒt, sw y tu {e÷
f‘ƒ‚wÕ÷tn.{¬yu {w-yÍTÍ{t{tk {ÂMsŒu nht{™e {e÷i™
ðå[tu ð[ ytðu÷wk yuf …rðºt {ft™ suu Œwr™Þt™wk {e÷i™ yÏÍhi™
97 RM÷t{e þçŒftuþ
{wyT-‚r{h W{hn fh™th. ðtrŒÞu {w-nMËh ðt™„e
{wy-T ‚r{he™ (1) {wyT‚r{h’™wk ƒnwð[™,W{hn ðtrhË ðt™„e
fh™thtytu. ðeÍt [visa]y{wf Œuþ{tk «ðuþðt™e
{wÍTŒr÷Vt …hðt™„e™tu …tË…tuxo …h fhu÷tu þuhtu.
{w-‚-{¥tuy ðwfV
q
{wr£Œ ðwfqVu y-hVt‚
{wÕ‚Í{ (1)ð¤„ðwk, r[{xðwk.(2)n-shtu ðwfqV r{™t
yMðŒ y™u ðwfqV {wÍTŒr÷Vt
{wËÕ{t™ Ëtrnƒ
{wM‚òƒ Ëtrnƒu RÂM‚‚ty‚
{wM‚òh rËftÞ‚ …týe …eðztððt™e Ëuðt.
rËftÞr‚÷ ntßs ntSytu™u …týe …eðztððt™e
{w-nÂMËh Ëuðt.
{wnTrh{ Ëw‚q™ MÚtk¼
{wnTrh{t Ëw‚q™u ytRþt swytu ‘WM‚wðt™yu ytRþt’.
{wnTrh{t‚ {¬t Ëw‚q™u rsƒhe÷ swytu ‘WM‚wðt™yu rsƒhe÷ ’.
{wnTrËh swytu Ëw‚q™u ‚-nßswŒ swytu ‘WM‚wðt™yu ‚-nßswŒ’.
{ƒrhË Ëw‚q™u ‚tiƒt swytu ‘WM‚wðt™ytu ‚tiƒt’.
{unThtƒ {¬t Ëw‚q™u {w-¾Õ÷ft swytu ‘WM‚wðt™yu {w-¾Õ÷ft’ .
Ëw‚q™u ðwVqŒ swytu ‘WM‚wðt™yu ðwVqŒ’.
{unThtƒu ™-ƒðe {¬t Ëw‚q™u Ëheh swytu ‘WM‚wðt™yu Ëheh’.
{unThtƒu hËq÷ {¬t Ëw‚q™u nËo swytu ‘WM‚wðt™yu nËo’ .
{tu’‚r{h swytu‘{wyT-‚r{h’. Ëw‚q™u nL™t™t swytu ‘WM‚wðt™yu nL™t™t’
{tu’‚r{he™ swytu‘{wyT-‚r{he™’. Ë-™‚w÷ WÕÞt s-ƒ÷
{tunTrËh swytu {wnTrËh. Ë-™‚wË ËwVT÷t s-ƒ÷
{tir÷Œ sL{ MÚt¤. Ëw™nThe s-ƒ÷
¾÷eVt ntY™ hþeŒ™e {t‚t Ëw™nThe òr÷Þtk s-ƒ÷
Ëqhn s-ƒ÷
Þti{ rŒðË, rŒ™, Ëqh‚w÷ nßs s-ƒ÷
Þti{w™ ™nTh fwhƒt™e™tu rŒðË. n-h{ {¬t
Þti{w÷ y-h-Vn n-h{e {¬t
Þ-÷B÷{ {¬t n-h{u {¬t {¬t
h-VË {¬t n-h{u {Œe™t {¬t
hBÞ (1) {tuxe nßs.(2) f nht{ {¬t
hBÞu s{th (1) {tuxe nßs.(2) f nÕf {¬t
n-˃t swytu {w-nM˃
rhÞtÍ (1) {tuxe nßs.(2) f ntßs nßs fh™th, ntS.
rhÞtÍw÷ sL™‚ (1) {tuxe nßs.(2) f ntS {¬t
ðtŒe ðt™„e rnßsw nßs fhðwk, nßs.
ðtrŒÞu r{™t ðt™„e rn÷ {¬t
ðtrŒÞu {w-nM˃ ðt™„e rnÕ÷e {¬t
nwŒqŒ nv™wk ƒnwð[™, swytu ‘nv’.
98 RM÷t{e þçŒftuþ
nwŒqŒu n-h{ ‘nvu n-h{’™wk ƒnwð[™, swytu ‘nvu n- yËh fe ™{tÍ
h{’ yM{ty
nuÕÚt(Health) MðtMÚÞ, ythtuøÞ. yM{tW÷ nwM™t
nuÕÚt ËŠxrVfux (Health Certificate) yM{tyu nwM™t
ythtuøÞ «{tý…ºt, MðtMÚÞ yk„u™w {tý…ºt, yËú(yËh)
{u™uLòRrxË (Meningitis) rðhtuÄe hËe yËú(yËh) fe ™{tÍ
ytVT‚tƒt
{qõÞt ƒtŒ ythtuøÞ rð¼t„ îtht yt…ðt{tk ytƒ
ytð‚wk nsÞtºte™t MðtMÚÞ yk„u™wk «{tý…ºt. ytƒ yt{Œ ‚-ÞB{w{ ƒ¾toM‚
n t u M x u Ë [Hostess] (1) r{sƒt™ ytƒu hðtk
Þwð‚e(2)rð{t™™t {wËtVhtu™e …htuýt„‚ fh™th ytƒu ðwÍq
ytÞ‚
Þwð‚e, swytu ‘yuh ntuMxuË’. ytÞ‚u Ëߌt
ytÞn ytÞt‚
rƒÂM{Õ÷trnh hñtr™h hne{ ytÞt‚u {w-‚þt-ƒnt‚
yRB{t ytÞt‚u {wnT-f{t‚
yfe{wË Ë÷t‚ ytÞt‚u Ëߌt
yfe{wË Ë÷t-‚ r÷-Œw÷qrfþ þÂBË R÷t „-Ërf÷ ytÞt‚u fwhyt™e
÷ir÷ ð fwhTyt™÷ VsT-h RytŒn
yfe{wË Ë÷tn rfËe nwõ{u þhE fu ƒò ÷t™u {U ftuE ¾htƒe …iŒt ntu
yõƒth òyu ‚tu ¾htƒe Œqh fh™u fu r÷Þu Œtuƒthn y{÷ {U
yÏ‚ƒ ÷t™t.(n{the ™{tÍ : 33)
yÍt™u Ët™e RÂõ‚Œt
yÍTfth Rr¥tƒty
y‚ ‚rnGÞt‚ R™-™
yŒTRGÞyu {M™q™n RL™Ë Ë÷t-‚ ‚Lnt yr™÷ VnTþtR ð÷ {wLfh
yŒRGÞn Rç™
y{t{t Rç™wË Ëƒe÷
yfto™ Rƒúef
Á< fe s{t’(Vhnk„u ytr{hn : 439) Rç÷eË
yfto™u ™{tÍ Rçnt{
™{tÍ Ënen ntu™u fu r÷Þu ™{tÍ fu yLŒh Ët‚ [eÍU Rçnt{i™
ÍYhe nI Þun ™{tÍ fu ÍYhe ysÍt nI R™ ftu yfto™u Rþty
™{tÍ fun‚u nI. RLnU VhtRÍu ™{tÍ ¼e fun‚u nI. (rVõnu Rþty fe ™{tÍ
RM÷t{e : 85)Œur¾Þu VhtRÍu ™{tÍ. R~htf
y÷ nBŒw fÍt
y÷ nBŒw þheV rfËe VÍo Þt ðtrsƒ ftu WË ft {w-fhhto ðõ‚ „wÍh ò™u
yÕ÷tn fu ƒt’Œ rfÞt ò™t fÍt fun÷t‚t nii.{-Ë-÷™: Vsh fe
yÕ÷tnw yõƒh ™{tÍ Vsh ft ðõ‚ „wÍh ò™u fu ƒt’Œ …Ze ‚tu fÍt
y~nŒw Ë{Íe òyu „ e.(™{tÍ fe ƒze rf‚tƒ ËVnt :
y~nŒw y™-™ {w-nB{Œh hËq÷wÕ÷tn 233)(2) nwõ{u þh-E ftu ðõ‚u {w-fhohn fu ƒt’Œ y{÷
y~nŒw y÷ ÷t R÷t-n RÕ÷Õ÷tn {U ÷t™t.(n{the ™{tÍ : 33)
yËh rfÞt{
99 RM÷t{e þçŒftuþ
rfËe VÍo „htŒ hu‚t …ÚÚth R™ ˃ …h ‚-ÞB{w{ òRÍ ni. Ïðtn
Íw(Ítu)nh …ÚÚth …h Ë„wƒth ¼e ™ ntu ÷urf™ …tf ntu™t R™ [eÍtU
‚õƒe÷ ft þ‚o ni. ‚-ÞB{w{ {U Œtu ̓uO nI : yuf {‚oƒt ntÚt {th
[q{™t. fh [unhu …h Vuh ÷U. ŒqËhe {‚oƒt ntÚttU …h.(¾ÍtR™w÷
‚õƒe÷u Rçnt{i™ RhVt™ Ve ‚VËeÁ÷ fwhyt™ …tht :5, Ëqhn : 4,
(1) Œtu™tU yk„Xq tU ft [q{™t. (2) yÍt™ {U rsË ‚VËehe nðt÷t : 133)
ðõ‚ y~nŒw y™-™ {wnB{Œh hËq÷wÕ÷tn …Zt òyu ‚hðent
‚tu WË ðõ‚ yk„qXtU ftu [q{ fh ytk¾tU …h ÷„tÞt òyu ‚hðent fu {t’™t nI ytht{ ÷u™u fu r÷Þu Úttuze Œuh ƒiX™t,
RË fu {w-‚-yÂÕ÷f nwÍqhu ý™ðh ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð- ÷u r f™ RÂM‚÷tn {U ‚hðent Ëu {w h tŒ ðtu n sÕËu
ËÕ÷{ Ëu ftuE nŒeË {ðeo ™nª ni. {„h ƒt’Í nÍht‚u RÂM‚htn‚ ni òu h-{Ít™w÷ {wƒthf fe ht‚tU {U …Ze
Ëntƒyu RÍt{ hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t yLnw{ Ëu Þun [eÍ ò™uðt÷e {M™q™(Þt’™e ËwL™‚) ™{tÍ fu Œtiht™ nh [th
{Lfq÷ ni ytih ƒntu‚ Ëu ƒwÍw„tuO ft ‚srhƒt ni fu RË hfTyt‚ fu ƒt’Œ rfÞt ò‚t ni.(ytËt™ rVfn : 148)
y{÷ Ëu ƒe™tE(™Íh) ftu VtRŒt …ntU[‚t ni. ‚htðen
Vw-fntyu n-™rVGÞt {U Ëu yÕ÷t{t ‚htðen, ‚hðent fe s{t’ ni. ‚hðent fu {t’™t nI
‚nT‚tðe hnT{‚wÕ÷tn y÷in™u “þnuo {htrf÷ V÷tn” {U ytht{ ÷u™u fu r÷Þu Úttuze Œuh ƒiX™t, ÷urf™ RÂM‚÷tn {U
ytih yÕ÷t{t Rç™u ytrƒŒe™ þt{e hnT{‚wÕ÷tn y÷in ‚hðent Ëu {whtŒ ðtun sÕËu RÂM‚htn‚ ni òu h-{Ít™w÷
™u hvw÷ {wnT‚th {U RË y{÷ ftu {wM‚nƒ r÷Ͼt ni. {wƒthf fe ht‚tU {U …Ze ò™uðt÷e {M™q™(Þt’™e ËwL™‚)
y÷ „hÍ yhƒtƒu n¬ fu ™ÍŒef y~nŒw y™-™ ™{tÍ fu Œtiht™ nh [th hfTyt‚ fu ƒt’Œ rfÞt ò‚t ni.
{wnB{Œh hËq÷wÕ÷tn fu …wfthu ò™u fu ðõ‚ yk„qXtU ftu yti h [q k f u rË ƒeË hfT- y‚ ™{tÍ fu Œti h t™ …tk [
[q{ fh ytk¾tU …h ÷„t™t òRÍ ytih {wM‚nTË™ ni ‚htðen(Þt’™e ‚hðenu) fh‚u nI. RË r÷Þu rË {M™q™
({M÷fu yhƒtƒu n¬ : 407/408) ™{tÍ ne ftu ‚htðen fun‚u nI. (ytËt™ rVfn : 148)
‚õðt * ‚htðen fe ™{tÍ ËwL™‚u {w-y¬uŒn ni.
‚õðt fu fE {t’™t yt‚u ni : ‚-nßswŒ
(1) ™VTË ftu ¾tiV fe [eÍ Ëu ƒ[t™t ytih ‚nth‚
(2) WVuo þhy {U {B™qyt‚ Atuz fh ™VTË ftu „w™tn Ëu ‚nth‚ fu fE {t’™t nki :
ƒ[t™t (1) …tfeÍ„e, ðwÍq, RÂM‚Lò(Vhnk„u ytr{hn : 410)
(3) nÍh‚u Rç™u yçƒtË hrŒÞÕ÷tnw ‚yt÷t yLnw{t (2) nÍh‚u þtn ðr÷GÞw Õ ÷tn {w n rvË ŒnÕðe
™u Vh{tÞt {w¥tfe ðtuun ni òu rþftuo fƒtRhtu Vðtrnþ Ëu (hn{‚wÕ÷tn y÷in) Vh{t‚u nI fu yuf Ë÷e{w÷ rVºt‚
ƒ[u.(¾ÍtR™w÷ RhVt™ Ve ‚VËeÁ÷ fwhyt™ ƒ-nðt÷t ytih Ënenw÷ r{Íts RLËt™ rsË ft fÕƒ ƒner{GÞ‚
yƒwË ËQŒ ð sw{÷ …tht :1, Ëqhn 2, ‚VËehe nðt÷t fu rËV÷e ‚ftÍtU Ëu {ø÷qƒ ytih W™ {U {~„q÷ ™ ntu sƒ
: 04) ðtun rfËe ™òË‚ Ëu yt÷qŒn ntu ò‚t ni Þt WË ftu
‚-ÞB{w{ …uþtƒ Þt …t¾t™u ft Ëg ‚ftÍt ntu‚t ni Þt ðtun rs{ty
‚-ÞB{w{ fu ÷wøðe {t’™t nI : ð„iht Ëu Vtrh„ nwðt ntu‚t ni ‚tu ðtun y…™u ™VTË {U
(1) fMŒtu RhtŒt fh™t. yuf ¾tË rfM{ ft RÂLfƒtÍtu ‚-fvwh ytih „htr™Þtu ƒtu
(2) rVõn fe RM‚u÷tn {U RË fu {t’™t nI …tf r{èe fu ÷wíVe ytih y…™e ‚ƒey‚ {U Ëg ÍwÕ{‚ fe yuf firVGÞ‚
Íheyu ™òË‚u nwõ{e Ëu ‚nth‚ ft fMŒ-ð-RhtŒt fh™t. {nËqË fh‚t ni. rVh sƒ ðtun RË nt÷‚ Ëu r™f÷
(VRõnu RM÷t{e : 77) ò‚t ni ytih yåAe ‚hn RÂM‚Lò-ð-‚nth‚ fh ÷u‚t
* ðwÍq ytih „wË÷w Œtu™tU fu ƒŒ÷u ‚-ÞB{w{ rfÞt ò Ëõ‚t ni Þt yt„h ðun rs{ty Ëu Vtrh„ nwt Útt ‚tu „wËw÷ fh
ni. ÷u‚t ni ytih yåAu ËtV ËwÚthu f…zu …n™ ÷u‚t ni ytih
‚-ÞB{w{ ft ‚heft ¾w~ƒq ÷„t ÷u‚t ni ‚tu ™VTË fu RÂLfƒtÍtu ‚-fvwh ytih
‚-ÞB{w{ fh™uðt÷t rŒ÷ Ëu …tfe ntrË÷ fh™u fe r™GÞ‚ ‚ƒey‚ fe ÍwÕ{‚ fe ðtun firVGÞ‚ ò‚e hn‚e ni. ytih
fhu. ‚-ÞB{w{ {U r™GÞ‚ rƒ÷ Rß{ty þ‚o ni. õÞqk fu RË fu ƒòyu y…™e ‚ƒey‚ {U ðtun yuf RÂLÍhtntu
ðtun ™wMË Ëu Ëtrƒ‚ ni òu [tÍ r{èe fe rsLË Ëu ntu siËu $rƒËt‚ ytih ËwYhtu Vno‚ fe firVGÞ‚ {nTËqË fh‚t
100 RM÷t{e þçŒftuþ
ni. …Ë Œh yM÷ …n÷e firVGÞ‚ ytih nt÷‚ ft ™t{ n- {í÷t’
ŒË(™t…tfe) ytih ŒqËhe ft ™t{ ‚nth‚(…tfe-ð- {ÂMsŒ
…tfeÍ„e) ni.(VÍtR÷u ðwÍq : 14) {ÂMsŒu yõËt
‚rnGÞ‚ {ÂMsŒu ò{u’
‚rnGÞ‚w÷ {ÂMsŒ {ÂMsŒu ™-ƒðe
‚rnGÞ‚w÷ ðwÍq {ÂMsŒu ƒi‚
™{tÍ {ÂMsŒu nht{
(1) …hÂM‚þ, r¾Œ{‚„the, r™ÞtÍ (Vhnk„u ytr{hn {Mn
: 664) ntÚt ftu ‚h fh fu rfËe WÍTð …h Vuh™u ftu {Mn fun‚u
(2) ™{tÍ WŒqo ̓t™ ft ÷VTÍ ni. þhey‚u RM÷t{e {U nI.(VÍtR÷u ðwÍq :47)
RË ft {‚÷ƒ ni yuf ¾tË ‚h‚eƒ Ëu yÕ÷tn ‚yt÷t {t’Íqh
fe RƒtŒ‚ fh™t.™{tÍ ftu y-hƒe ̓t™ {U “Ë÷t‚” nh ðtun þÏË rsË ftu ftuE yiËe ƒe{the ni fu yuf ðõ‚
fun‚u nI.(™{tÍ fu yËhth-ð Á{qÍ : 11) yiËt „wÍh „Þt fu ðwÍq fu ËtÚt ™{tÍu VÍo yŒt ™ fh
(3) ™{tÍ n{the ̓t™ ft ò™t …un[t™t ÷VTÍ ni. òu Ëftðtun {t’Íqh ni. (n{the ™{tÍ : 192)
fwhyt™e RÂM‚÷tn {U “Ë÷t‚” fu {t’™t {U ƒtu÷t ò‚t {wVrËŒt‚u ðwÍq
ni. (ytËt™ rVõn : 136) Œur¾Þu “Ë÷t‚” (1) Œur¾Þu {wVrËŒ.
™{tÍe (2) ðwÍq ftu ‚tuz™u ðt÷u yt’{t÷.
(1) …tf, ™{tÍ …Z™uðt÷t. (Vhnk„u ytr{hn : 664) ({ÍeŒ ‚VËe÷ fu Œur¾Þu VÍtR÷u ðwÍq : 65)
VsTh {wËÕ{t™
VÍo (1) {wËÕ{t™ ðtun ni òu yÕ÷tn fu ðwsqŒ, WËe fe
VÍuo y-{÷e ðnŒtr™GÞ‚, WË fe ‚{t{ rËVt‚, WË fu ™rƒÞtU ytih
VÍuo yu’r‚ftŒe WËfe ˼e ¼uS nwE rf‚tƒtU …h ytih ytr¾h‚ fu rŒ™
VÍuo yi™ …h E{t™ hϾu, ™eÍ nwÍqhu yõŒË s™tƒu {wnB{Œwh
VÍuo rfVtÞt hËq÷wÕ÷tn ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{ fu ytr¾he ™ƒe
{y-Íqh ntu™u …h WË ft Þfe™ ntu, RË ‚hn fu yt…fu ƒt’Œ
Œur¾Þu “{t’Íqh” rfËe rfM{ ft ftuE ™ƒe ™nª yt Ëõ‚t, ytih ÍYrhGÞt‚u
{ytŒ Œe™ Þt‘™e W™ ‚{t{ [eÍtU …h E{t™ ÷tyu rs™ ft
(1) Þt’™e {h™u fu ƒt’ ft yt÷{.(2) {h™u fu ƒt’Œ nwÍqh ËÕ÷Õ÷tnw y÷irn ð-ËÕ÷{ fu Íheyu yt™t rƒÍ
RLËt™ rsË yt÷{ {U …ntU[‚t ni WË ftu {ytŒ fun‚u ÍYh‚ (rƒ÷t þftu þwçn) {t’÷q{ ni, ytih R™ ƒt‚tU ft
nI.({M÷fu yhƒtƒu n¬ : 225) ̓t™ Ëu Rfhth ¼e fhu.({s{qyyu fðt™e™u RM÷t{e :
{fYn ËVnt : 37, ƒtƒ yÔð÷, ŒVyt : 1)
™{tÍ {wM‚nƒ
{fYnu ‚LÍene WË y{÷ ftu fun‚u nI rsË fe VÍe÷‚ þhey‚ {U Ëtrƒ‚
rsË ft fh™t þhey‚ ftu …ËLŒ ™nª. {„h ™ RË nŒ ntu. RË fu fh™u {U Ëðtƒ ntu. ytih Atuz™u {U yÍtƒ ™
‚f fu WË …h ðEŒu yÍtƒ Vh{tyu. Þun ËwL™‚u „ih {w- ntu.(VÍtR÷u ðwÍq : 64)
y¬uŒn fu {wftrƒ÷ ni.(n{the ™{tÍ : 33) {wM‚nçƒt‚u ðwÍq
{fYnu ‚nThe{e Œur¾Þu {wM‚nƒ. rs™ (yt’{t÷ ) fu rƒ„ih ðwÍq ‚tu
ðtun rsË fe {w{t™uy‚ Œ÷e÷u fíE Ëu Ëtrƒ‚ ™ ntu Þun {wfB{÷ ntu òyu„t ÷urf™ y„h W™ ftu fh r÷Þt òyu
ðtrsƒ ft {wftrƒ÷ ni RË fu fh™u Ëu RƒtŒ‚ ™trfË ntu ‚tu {ÍeŒ Ëðtƒ r{÷u„t. ytih {ÍeŒ WÍTð …tftu ËtV
ò‚e ni. ytih fh™uðt÷t „w™n„th ntu‚t ni. y„[uo RË ntu òyuk„u. (VÍtR÷u ðwÍq : 64)
ft „w™tn nht{ Ëu f{ ni ytih [LŒ ƒth RË ft R‚oftƒ ÁÏË‚
(„w™tnu) fƒehn ni.(n{the ™{tÍ : 32) ðtun nwõ{ òu ÍYh‚u ƒ-þhe fu {t ‚n‚ ƒŒ÷ fh ytËt™
{„rhƒ fh rŒÞt òyu.(n{the ™{tÍ : 33)
101 RM÷t{e þçŒftuþ
ðÍq yƒwË ËQŒ ð sw{÷ …tht :22, Ëqhn 33, ‚VËehe
(1) ÷VTÍu ðÍq fe ‚nfef {U yÕ÷t{t fM‚÷t™e Vh{t‚u nðt÷t : 110)
nI fu ðtð fu ̓h fu ËtÚt ÷VTÍ ðÍq WË …t™e …h ƒtu÷t Ë÷t‚wÍ Ítunh
ò‚t ni rsË Ëu ðwÍq( Œur¾Þu ðwÍq) rfÞt ò‚t ni.Þun ÷VTÍ ™{tÍ ftu
ðÍty‚ Ëu {w~‚f ni rsË fu {t’™t nwM™ ytih ™ÍtV‚ fu Ë÷t‚w÷ yËTh
nI.(VÍtR÷u ðwÍq :20) ™{tÍ ftu
ðtrsƒ Ë÷t‚w÷ Rþty
ðtrsƒ y-{÷e ™{tÍ ftu
ðtrsƒ yu’r‚ftŒe Ë÷t‚w÷ fwËqV
ðwÍq ™{tÍ ftu
(1) ðwÍq fu ÷wøðe {t’™t ËVtE, ËwÚthtE ytih htiþ™e fu Ë÷t‚w÷ ¾wËqV
nI. þhE RM‚u÷tn {U ðwÍq {wfhohn ‚hefu …h ¾tË ¾tË ™{tÍ ftu
yt’Ít fe ËVtE ftu fun‚u nI. rsË fe ƒ-h-f‚ Ëu rfÞt{‚ Ë÷t‚w÷ VsTh
fu rŒ™ yt’Íyu ðwÍq ftu ™qh ntrË÷ ntu„t(2) ÷VTÍu ðwÍq ™{tÍ ftu
fe ‚nfef {U yÕ÷t{t fM‚÷t™e Vh{t‚u nI fu ðwÍq ft Ë÷t‚w÷ {„rhƒ
÷VTÍ ðtð fu …uþ fu ðwÍq fh™u fu {t’™t {U nii.Þun ÷VTÍ ™{tÍ ftu
“ðÍty‚” Ëu {w~‚f ni rsË fu {t’™t nwM™ ytih ™ÍtV‚ Ë÷t‚w÷ {wþtrnŒ
fu nI. ™{tÍe RË Ëu ™ÍtV‚ ¼e ntrË÷ fh‚t ni ytih
[t~‚ Þt {„rhƒ Þt Rþt Þt ‚-nßswŒ fu ƒtŒ Œtu hfTy‚
ðtun RË ‚hn Ëu Ëtrnƒu nwM™ ntu ò‚t ni. RƒtŒt‚ fu
™{tÍ …Zu ytih nh hfTy‚ {U Ëqhyu Vtr‚nt ytÞ‚u
r÷Þu ðwÍq ft y{÷ ¼e RM÷t{ fe W™ ¾wËqrËGÞt‚ {U Ëu
fhe{t þrnŒÕ÷tnw .............RÒtŒ Œe-™ RLŒÕ÷trn÷
ni rs™ fe ™Íeh {Ítrnƒu yt÷{ {U ™nª r{÷u„e.
RM÷t{. …Z fh Ëhyu RÏ÷tË ‚e™ {‚oƒt …Zu ytih
(VÍtR÷u ðwÍq :20)
ƒtŒ Ë÷t{ 1000 ƒth Þti-{RrÍ™ ™trŒ-h‚w™ R÷t
þtrnŒ
hÂçƒnt ™trÍhn. …Z fh Œwyt fhu fu yËhthu „iƒ WË
(1) ntrÍhtu ™trÍh.
…h {wLfrþV ntu òyuk. (¾ÍtR™w÷ RhVt™ Ve ‚VËeÁ÷
(2) þtrnŒ ft ‚swo{t ntrÍhtu ™trÍh ƒntu‚ ƒun‚he™
fwhyt™ ËVnt : 996)
‚sw{o t ni. {wr£Œt‚u htr„ƒ {U ni : yþ þwnŒw q ðþ þntŒ‚w
y÷ nwÍqÁ {-y÷ {wþt-n-Œr‚ RB{t rƒ÷ ƒ-Ërh ËwL™‚u „ih {w-y¬Œn
yð rƒ÷ ƒËe-hr‚. Þt’™e þwnqŒ ytih þntŒ‚ fu {t’™t ËwL™‚u {w-y¬Œn
nI ntrÍh ntu™t {-y ™trÍh ntu™u fu ƒ-Ëh fu ËtÚt ntu Þt WË y{÷ ftu fun‚u nI rsËu nwÍqh ËÕ÷Õ÷tnw
ƒËeh‚ fu ËtÚt ytih „ðtn ftu ¼e RËe r÷Þu þtrnŒ y÷irn ð-ËÕ÷{ ™u n{uþt rfÞt ntu Þt fh™u ft nwõ{
fun‚u nI fu ðtun {wþtnŒu fu ËtÚt òu RÕ{ h¾‚t ni WË ftu Vh{tÞt ntu yti h rƒ„i h WÍT h fu f¼e ™ Atu z t
ƒÞt™ fh‚t ni. ËÂGÞŒu yt÷{ ËÕ÷Õ÷tnw ‚yt÷t y÷irn ntu.(VÍtR÷u ðwÍq : 63)
ð-ËÕ÷{ ‚{t{ yt÷{ fe ‚hV {ƒTQË nI yt… fe nh{
rhËt÷‚ ytB{t ni siËt fu Ëqhyu Vwhft™ fe …n÷e ytÞ‚ nh{u {¬t
{U ƒÞt™ nwðt : “‚ƒt-h-fÕ÷Íe ™Í-Í-÷÷ Vwhft- nht{
™ y÷t yÂçŒne r÷-Þfq-™ r÷÷ yt-÷{e-™ ™Íeht.” ft f ™ {
ƒze ƒ-h-f‚ ðt÷t ni ðtun rsË™u W‚tht fwhyt™ y…™u nht{u fíE
ƒLŒu …h òu Ëthu snt™ ftu zh Ëw™t™uðt÷t ntu. ‚tu nwÍqhu ™{tÍ
…wh ™qh ËÕ÷Õ÷tnw ‚yt÷t y÷irn ð-ËÕ÷{ rfÞt{‚
‚f ntu™uðt÷e Ëthe ¾Õf fu þtrnŒ nI. ytih W™ fu
yt’{t÷tu yVyt÷tu ynTðt÷ ‚MŒef ‚õÍeƒ rnŒtÞ‚
Í÷t÷(„w { htne) ˃ ft {w þ tnŒt Vh{t‚u nI .
(¾ÍtR™w÷ RhVt™ Ve ‚VËeÁ÷ fwhyt™ ƒ-nðt÷t