RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6 TEMA 5 OBJEKTIF : : EKONOMI NEGARA 1. Mengetahu !

e"#aga $u%#e& $e%u"a 'a( (an )egunaann*a.

+. Mengetahu !e"#aga $e)t,& e),n,% (an ",)a$ n*a ( Ma"a*$ a. -. Mengetahu (an %engha&ga $u%#angan )eg atan e),n,% te&ha(a! !e"uang !e)e&'aan. !en(a!atan (an !e%#angunan nega&a. /. Me%aha% %!" )a$ )eg atan e),n,% te&ha(a! a"a% $e) ta&.

MINGG

TEMA0TOPIK 5. EKONOMI NEGARA 5.1 1u%#e& 1e%u"a 'a( (an Kegunaann*a

HA1IL PEMBELAJARAN

UN1UR PATRIOTI1ME

CONTOH AKTI2ITI

1

a. Jenis sumber i. Sumber mineral • petroleum • gas asli • arang batu • emas • bijih timah ii. Sumber hutan • balak • herba • rotan • buluh

1. Menamakan produk yang dihasilkan daripada pelbagai jenis sumber. 2. Menyatakan kegunaan sesuatu sumber . 3. Menyenaraikan langkahlangkah penggunaan sumber secara optimum.

Menyedari perlunya berjimat-cermat dalam penggunaan sumber.

1. Membincangkan jenis-jenis sumber berdasarkan gambar atau sumber sebenar. 2. Mengelaskan hasil sumber mengikut jenisnya.

+

1

• -

kayu bakau

iii. Sumber laut • ikan • udang • sotong • ketam • siput • mutiara • tumbuhan laut

4. Meramalkan sumber alternatif jika kehabisan sumber.

Menyedari perlunya menggunakan sumber dengan berhemah.

3. Membandingkan dan membe akan dua jenis sumber yang terdapat di negara kita dengan menggunakan pengurusan grafik. 1. Membuat carta bergambar tentang produk yang berasaskan sumber semula jadi. 2. Membuat simulasi tentang kepentingan sumber kepada manusia. 3. Membincangkan kepelbagaian penggunaan sumber semula jadi pada masa akan datang. 4. Menghasilkan buku skrap

/

b. !asil dan kegunaan sumber i. Sumber mineral • bahan api • sumber tenaga • perhiasan !asil hutan • bahan binaan • perabot • ubat-ubatan • kraf tangan

1. Menamakan produk yang dihasilkan daripada pelbagai jenis sumber. 2. Menyatakan kegunaan sesuatu sumber . 3. Menyenaraikan langkahlangkah penggunaan sumber secara optimum. 4. Meramalkan sumber alternatif jika kehabisan sumber.

Menyedari perlunya berjimat-cermat dalam penggunaan sumber. Menyedari perlunya menggunakan sumber dengan berhemah.

ii 5

iii !asil laut • sumber protein • perhiasan • ubat-ubatan

2

dengan mengumpulkan dan mengelaskan gambargambar mengikut jenis sumber semula jadi dan menyatakan kegunaannya. ". Melayari laman #eb untuk mendapatkan maklumat tentang hasil dan kegunaan sumber.

6

5.+ Keg atan E),n,% (an L,)a$ a. $erindustrian i. Jenis industri • industri pemprosesan • industri berat • industri ringan • industri desa 1. Menyatakan jenis industri di negara kita. 2. Menyenaraikan jenis industri di negara kita dan contoh bagi setiap jenis industri. . Menyedari baha#a kepelbagaian industri telah meningkatkan ekonomi negara. 1. Membuat peta minda jenis industri di negara kita. 2. Melengkapkan rajah pengurusan grafik jenis industri% contoh serta produk yang dihasilkan.

3

3

ii. &a#asan perindustrian • Shah 'lam • $erai • $asir (udang • $eramu • )anjung Malim • *ilai • +ikas • Miri

3. Menamakan ka#asan perindustrian dan jenis industri yang terdapat di ka#asan tersebut

,erbangga dengan barangan buatan Malaysia.

3. Melabelkan lokasi ka#asan perindustrian pada peta Malaysia. 4. Melayari laman #eb untuk mendapatkan maklumat tentang jenis industri. ". Menyediakan folio bagi satu jenis industri.

4

b. $ertanian i. $enanaman • padi di -ataran &edah% -elta &elantan dan )anjung &arang • kelapa sa#it di Jengka% +abis% )rolak dan Sibu • getah di Muar dan )enom • sayur-sayuran di .ameron !ighlands dan &undasang • nanas di $ontian ii. $enternakan • lembu tenusu

1. Menyatakan jenis kegiatan pertanian di negara kita. 2. Menamakan akti/iti pertanian dan lokasinya. 3. Menyenaraikan hasil yang diperoleh daripada kegiatan pertanian. 4. Menjelaskan faktorfaktor

,ersyukur dengan #ujudnya pelbagai kegiatan pertanian yang menyumbang ke arah perkembangan ekonomi negara. ,erbangga kerana negara kita mempunyai pelbagai ka#asan yang sesuai untuk kegiatan pertanian. Menghargai hasil keluaran pertanian

1. Membuat peta minda tentang kegiatan pertanian. 2. Melabelkan ka#asan kegiatan pertanian pada peta Malaysia. 3. Menghasilkan buku skrap tentang hasil kegiatan pertanian. 4. Meramalkan makanan alternatif berasaskan pertanian untuk penduduk Malaysia pada masa

5

4

• 16

di &luang ayam di Manjung

yang mempengaruhi kegiatan pertanian

negara.

akan datang. ". Melayari laman #eb untuk mendapatkan maklumat tentang faktor-faktor yang memperngaruhi kegiatan pertanian. 0. Membuat la#atan ke ka#asan pertanian yang berhampiran dan melaporkan kegiatan pertanian yang terdapat di tempat tersebut.

iii. $erikanan • akuakultur di ,ukit Merah dan &ukup • pusat perikanan seperti &uantan% &uala $erlis% .hendering% ,esut% )ok ,ali

11

1+

c. $erhutanan i. $embalakan • cengal • merbau • nyatuh • keruing • seraya • meranti ii &a#asan pembalakan • ,ukit )inggi% Janda ,aik $ahang • &emaman )rengganu • Segamat Johor • 1anau • Sri 'man • &apit

1. Menamakan jenis-jenis kayu balak yang terdapat di negara kita. 2. Menyenaraikan kegunaan daripada hasil pembalakan. 3. Menyenaraikan ka#asan pembalakan di negara kita

,ersyukur kerana negara kita kaya dengan hasil hutan. Menghargai kepelbagaian hasil hutan yang terdapat di negara kita. ,erbangga kerana hutan negara kita kaya dengan pelbagai jenis pokok.

1. Melabelkan ka#asan kegiatan perhutanan pada peta Malaysia. 2. Membincangkan hasilhasil pembalakan yang terdapat di negara kita. 3. Membuat peta minda tentang kegunaan hasil pembalakan. 4. Mengumpulkan

5

gambar dan membincangkan kegiatan pembalakan.

1-

d. $erlombongan i. Sumber mineral dan lokasi • petroleum dan gas asli di perairan )erengganu% perairan $antai ,arat Sabah% dan perairan Sara#ak • arang batu di Mukah ,alingian% Silantek% Merit $ila% Maliau ,asin. • emas di 1aub% 1usila % )ebedu dan Mamut • bijih timah di +embah &inta. ii. +okasi pusat pemprosesan petroleum dan gas asli • &erteh • ,intulu • Miri

1. Menamakan lokasi perlombongan mineral di negara kita. 2. Menyenaraikan mineral yang dilombong di darat dan di dasar laut.

Menghargai sumber alam sebagai anugerah )uhan. ,ersyukur dengan adanya sumber mineral di negara kita.

1. Melukis dan melabelkan lokasi perlombongan mineral di negara kita. 2. Membuat pengurusan grafik bergambar tentang sumber mineral. 3. Menghasilkan buku skrap daripada gambargambar akti/iti perlombongan sumber mineral.

1/

3. Menyenaraikan pusat pemprosesan petroleum dan gas asli. .

,ersyukur kerana pelbagai kegiatan ekonomi dapat menyumbang kepada hasil negara.

4. Membuat ramalan sekiranya negara

6

kita kehabisan sumber mineral.

15

5.- 1u%#angan Keg atan E),n,% a. &epentingan kegiatan ekonomi i. Menyediakan peluang pekerjaan • sektor a#am • sektor s#asta ii. Menambahkan pendapatan negara iii. &emajuan pembangunan negara.

1. Menyatakan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi. 2. Menyatakan bagaimana kegiatan ekonomi dapat menambahkan hasil pendapatan negara. 3. Menjelaskan kegiatan ekonomi yang memberikan sumbangan kepada pembangunan negara. 4. Menghuraikan pembangunan sesuatu ka#asan berdasarkan kegiatan ekonomi.

,erbangga kerana terdapat pelbagai kegiatan ekonomi di negara kita. ,ersyukur dengan #ujudnya pelbagai peluang pekerjaan. ,ersyukur kerana pelbagai kegiatan ekonomi dapat menyumbang kepada pendapatan negara.

1. Membuat simulasi tentang jenis pekerjaan dalam sektor a#am dan s#asta. 2. Menghasilkan buku skrap tentang pelbagai jenis pekerjaan mengikut kegiatan ekonomi di negara kita. 3. Membuat peta minda sumbangan kegiatan ekonomi kepada kemajuan negara. 4. Membuat la#atan ke ka#asan kegiatan ekonomi yang berhampiran serta melaporkan akti/iti dan

7

sumbangannya ". Melayari laman #eb untuk mendapatkan maklumat tentang pelbagai jenis kegiatan ekonomi. 16 5./ I%!" )a$ Keg atan E),n,% Te&ha(a! A"a% 1e) ta& a. &esan i. $erubahan landskap akibat • perlombongan • pembalakan • pembinaan • pertanian 1. Menyatakan punca berlakunya pencemaran akibat daripada kegiatan ekonomi. 2. Menyenaraikan perubahan landskap akibat daripada kegiatan ekonomi. Menyedari pentingnya menjaga alam sekitar. Menghargai kha anah alam. 1. Membuat simulasi tentang kegiatan ekonomi yang memberi implikasi terhadap alam sekitar. 2. Meneliti lirik lagu atau puisi yang bertemakan alam sekitar. Membincangkan jenis dan kesan pencemaran dalam lagu tersebut.

13

ii. $encemaran • udara • darat • air • bunyi

14

iii. &epupusan • flora

3. Menghubungkaitkan kesan pencemaran terhadap tumbuhan% hidupan laut% hai#an dan manusia. 4. Menjelaskan implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. ". Menghuraikan akti/iti ekonomi yang

Menjaga alam sekitar merupakan tanggungja#ab bersama.

3. Mengumpulkan keratan akhbar dan mencatatkan isi- isi penting tentang pencemaran.

Menghargai ke#ujudan pelbagai

4. Menyediakan folio berkaitan

8

fauna

menyebabkan kepupusan flora dan fauna. 0. Meramalkan akibat daripada kepupusan sumber terhadap kegiatan ekonomi.

flora dan fauna.

pencemaran atau kepupusan flora dan fauna akibat kegiatan ekomoni.

15

b. .ara mengatasi i. pemeliharaan ii. pemuliharaan

1. Menyatakan langkahlangkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 2. Menyatakan langkahlangkah pemeliharaan dan pemuliharaan dalam setiap kegiatan ekonomi.

Menyedari baha#a penjagaan alam sekitar merupakan tanggungja#ab bersama

1. Melukis poster2slogan bertemakan 3Menjaga 'lam Sekitar4. 2. Mereka cipta barangan dengan menggunakan bahan terbuang. 3. Melakar 3 ,andar 5mpian4 di ka#asan bekas tanah lombong. 4. Membuat peta minda bagi menunjukkan langkahlangkah pemeliharaan dan pemuliharaan

9

dalam setiap kegiatan ekonomi.

TEMA 6 OBJEKTIF

: :

KEJA7AAN 8AN KEBANGGAAN NEGARA 1. +. -. Mengena" !e&)e%#angan $e'a&ah )e%e&(e)aan (an !e%#entu)an Ma"a*$ a Mengha&ga 9a& $an $e'a&ah (an )e$en an nega&a ) ta Me%aha% #aha9a )e%a'uan (an )e'a*aan nega&a a(a"ah u$aha *ang #e&te&u$an

MING

TEMA0TOPIK

HA1IL PEMBELAJARAN

UN1UR PATRIOTI1ME

CONTOH AKTI2ITI

10

6. KEJA7AAN 8AN KEBANGGAAN NEGARA +6 6.1. Ke%e&(e)aan Ma"a*$ a a. &e arah kemerdekaan i. &erjasama antara kaum • bahasa • kebebasan beragama dan kepercayaan • budaya +1 ii. $ilihan raya • pilihan raya 16""

1. Menyatakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara 2. Menjelaskan peranan bahasa Melayu dalam me#ujudkan kerjasama antara kaum di Malaysia 3. Menjelaskan kebebasan beragama dan kepercayaan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia 4. Menjelaskan budaya kaumkaum di Malaysia ". Menjelaskan kepentingan pilihan raya 16""

,erbangga menjadi rakyat Malaysia ,ersyukur dengan amalan demokrasi yang diamalkan di negara kita Menghormati amalan dan kepercayaan setiap kaum

1. Menyenaraikan bahasa dan dialek yang digunakan oleh pelbagai kaum di Malaysia 2. Mengumpulkan maklumat tentang sambut an perayaan dan agama. 3. Membut simulasi proses pilihan raya.

++

iii. )okoh-tokoh dalam rombongan kemerdekaan 16"0

7. Menyenaraikan tokoh yang menyertai rombongan

Menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan

4. Mengumpulkan dan menulis biodata tokoh-tokoh yang

11

#akil 1aja-raja Melayu terdiri daripada -ato8 !aji 'bdul 9ahab bin !aji ' i :$erak;% -ato8 *ik 'hmad &amil !j *ik Mahmud :&elantan;% -ato8 Muhammad Seth bin Mohammad Said :Johor;% 'bdul ' i bin !j 'bdul Majid :Selangor; • #akil $arti $erikatan terdiri daripada )unku 'bdul 1ahman $utra% )un 'bdul 1a ak bin -ato8 !ussein% )un -r. 5smail bin -ato8 'bdul 1ahman% )un !.S. +ee

mendapatkan kemerdekaan <. Menghuraikan peristi#a ke arah kemerdekaan mengikut kronologi

terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan.

+-

b. $engisytiharan kemerdekaan i. $engisytiharan tarikh kemerdekaan di ,andar !ilir% Melaka ii. $enurunan ,endera =nion Jack di $adang &elab Selangor iii. $engisytiharan kemerdekaan di Stadium Merdeka

1. Menyatakan tarikh dan tempat perisytiharan kemerdekaan 2. Menghuraikan peristi#a perisytiharan kemerdekaan

,ersyukur dan berbangga dengan kemerdekaan negara Menyemaikan semangat cinta akan negara

1. Menyanyi dan menghayati seni kata lagu 3 )anggal 314 2. Melakonkan aksi perisytiharan kemerdekaan oleh )unku 'bdul 1ahman $utra 'l-!aj 3. Menghasilkan carta kronologi ke arah perisytiharan

12

kemerdekaan 4. Mendapatkan maklumat daripada sedutan tayangan filem yang berkaitan dengan kemerdekaan +/ i/. )okoh-tokoh pejuang kemerdekaan • • • • • -ato8 >nn bin Jaafar )unku 'bdul 1ahman $utra 'l !aj )un 'bdul 1a ak bin -ato8 !ussein )un )an .heng +ock )un Sambanthan 3. Menyenaraikan tokoh yang terlibat dengan perjuangan kemerdekaan 4. ,iodata )unku 'bdul 1ahman sebagai ,apa &emerdekaan Menghargai jasa tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan ". Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan tokohtokoh kemerdekaan 0. Mendapatkan biodata )unku 'bdul 1ahman sebagai bapa kemerdekaan.

+5

6.+ Pe%#entu)an

Ma"a*$ a 1. Menyatakan tokoh pencetus idea pembentukan Malaysia 2. Menyatakan negeri ,erbangga dengan kegigihan tokoh dalam memperjuangkan penubuhan Malaysia Menyemaikan 1. Melakukan akti/iti main peranan% cetusan idea tentang pembentukan Malaysia

a. +atar belakang i. 5dea pembentukan Malaysia • tujuan

13

+6

ii. (agasan a#al • $ersekutuan )anah Melayu • Singapura • ,runei • Sabah • Sara#ak

dalam gagasan a#al pembentukan Malaysia.

semangat integrasi nasional

3. Menjelaskan tujuan gagasan a#al pembentukan Malaysia 4. Menyenaraikan tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia

Menyemaikan semangat cinta akan negara

2. Melabelkan negeri yang terlibat dalam gagasan a#al pembentukan Malaysia pada peta 'sia )enggara 3. Membuat laporan tentang pembentukan Malaysia 4. Membina pengurusan grafik tentang tujuan gagasan a#al Malaysia

+3

iii.

)okoh yang terlibat • • • • • )unku 'bdul 1ahman )un ?uad Stephens )emenggong Jugah 'nak ,arieng )un -atu Mustapha bin -atu !arun +ee &uan @e#

+4

b. $erjanjian Malaysia i. $erjanjian Malaysia pada 10 September 1603 • $ersekutuan )anah Melayu • Sabah • Sara#ak • Singapura

1. Menyatakan tarikh pembentukan Malaysia 2. Menyenaraikan anggota yang menyertai pembentukan Malaysia pada 10 September 1603

Menyemaikan semangat cinta akan negara ,ersyukur dengan pembentukan Malaysia

1. Menyanyikan lagulagu patriotik 2. Menghasilkan carta negara-negara yang menganggotai Malaysia pada 10 September 1603 dan 6 >gos 160"

14

+5

ii. &eanggotaan Malaysia selepas 6 >gos 160" • $ersekutuan )anah Melayu • Sara#ak • Sabah

3. Menyenaraikan anggota yang menyertai Malaysia selepas 6 >gos 160" 4. Menjelaskan peristi#a pembentukan Malaysia secara kronologi.

3. Menyatakan faedah menganggotai Malaysia dengan menggunakan teknik )heory of .onstraint :)>.; 4. Menyediakan rajah kronologi peristi#a pembentukan Malaysia hingga >gos 160".

-6

6.- :a& $an Nega&a a. 9arisan sejarah i. ,angunan-bangunan lama A pemeliharaan dan pemuliharaan • ,angunan Sultan 'bdul Samad • ,angunan Stadhuys ii. Sumber sejarah • dokumen • artifak

1. Menyenaraikan bangunan yang menjadi #arisan kebanggaan negara 2. Menjelaskan usahausaha pemeliharaan dan pemuliharaan bangunanbangunan bersejarah 3. Menyatakan jenis sumber sejarah 4. Menyenaraikan penemuan

Menghargai bahan peninggalan sejarah ,erbangga dengan sumber sejarah yang ada ,erbangga dengan kekayaan #arisan sejarah negara kita ,ersama bertanggungja#ab memelihara #arisan sejarah.

1. Menceritakan nilai estetika bangunan dari aspek sejarah 2. Melabelkan lokasi bangunan-bangunan bersejarah pada peta Malaysia 3. Mela#at bangunanbangunan bersejarah setempat 4. Membuat replika batu bersurat% dokumen atau

-1

15

yang dijadikan sumber sejarah ". Menghuraikan kepentingan sumber sejarah

artifak yang menjadi sumber sejarah

-+

b. 9arisan kesenian i. ,idang • mu ik • drama • seni kraf • seni bina • seni tari • permainan • seni mempertahankan diri

1. Menamakan bidangbidang seni yang menjadi #arisan negara 2. Menyenaraikan cara mengekalkan #arisan kesenian 3. Menyenaraikan langkah memperkenalkan #arisan kesenian 4. Menjelaskan kepentingan #arisan kesenian kepada masyarakat

,erbangga dengan kepelbagaian kesenian pelbagai kaum Menghargai seni #arisan silam ,erbangga dengan nilai estetika #arisan kesenian negara

1. Mengadakan persembahan mu ik tradisional 2. Melakukan main peranan dalam pementasan #ayang kulit atau bangsa#an 3. Menghasilkan seni kraf tangan yang mudah 4. Melakar seni bina rumahrumah tradisional yang terdapat di Malaysia ". Menonton dan mencatatkan jenis-jenis tarian tradisional yang terdapat dalam tayangan /ideo

16

0. Mempersembahkan tarian tradisional berdasarkan tayangan /ideo 7. Mengadakan pertandingan permainan tradisional -6./Ma"a*$ a (an Ke'a*aann*a a. &esejahteraan negara i. 'malan demokrasi • kebebasan bersuara • kebebasan beragama • kebebasan memilih kerajaan ii. $erkongsian kuasa • kerajaan pusat • kerajaan negeri iii. $erpaduan kaum • kerjasama • toleransi • persefahaman 1. Menyatakan perkaraperkara yang memba#a kepada kesejahteraan negara. 2. Menyatakan maksud demokrasi 3. Menghuraikan kepentingan mengekalkan amalan demokrasi 4. Menjelaskan kepentingan mengadakan pilihan raya ". Menghuraikan proses pilihan raya yang dilaksanakan Menghargai sumbangan rakyat dalam me#ujudkan perpaduan kaum ,ersyukur dengan kesejahteraan negara ,erbangga dengan amalan demokrasi 1. Mengadakan perbahasan ala parlimen 2. Menghasilkan pengurusan grafik kuasa-kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri 3. Melakukan simulasi pilihan raya 4. 'plikasi )heory of .onstraint :)>.; dalam penyelesaian masalah jika tiada perpaduan.

-/

-5

17

di negara kita 0. Menamakan ketua kerajaan peringkat pusat dan negeri 7. Menyatakan bidang kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri <. Menjelaskan langkahlangkah me#ujudkan dan mengekalkan perpaduan negara -6 b. &emakmuran ekonomi i. $engeluaran negara • perindustrian • cari gali petroleum • pertanian -3 ii. )elekomunikasi • &oridor 1aya Multimedia 1. Menyatakankan usahausaha yang boleh meningkatkan kemakmuran ekonomi 2. Menamakan kegiatan ekonomi yang mendatangkan pendapatan negara 3. Menyatakan kepentingan telekomunikasi dalam kemakmuran negara. 4. Menyatakan ,ersyukur dan berbangga dengan adanya pelbagai kegiatan ekonomi yang dapat menyediakan pelbagai peluang pekerjaan Menghargai kemudahan perhubungan dan pengangkutan yang disediakan oleh kerajaan Menghargai 1. Melabelkan ka#asan utama peningkatan pembangunan negara. 2. &ajian Masa -epan :&M-; merancang bahan alternatif bagi menjamin pendapatan dan kemakmuran ekonomi negara yang berterusan 3. Mengumpulkan

-4

iii. $erhubungan dan pengangkutan • &+5' • lebuh raya

18

• •

pelabuhan kereta api

kemudahan yang disediakan oleh kerajaan untuk meningkatkan perkhidmatan perhubungan dan pengangkutan

kemajuan teknologi ke arah kemakmuran ekonomi negara. ,ersyukur dengan hasil industri yang meningkatkan taraf hidup rakyat dan menaikkan nama negara ki

gambar gambar berkaitan peningkatan pembangunan negara. 4. Mengumpulkan maklumat tentang alat dan fungsi telekomunikasi ". Menghasilkan peta minda tentang jenisjenis pengangkutan dan sumbangan kepada kemakmuran negara

19