Anda di halaman 1dari 18

MINGGU

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN 2. PERATURAN BILIK SAINS 2.1 Mengamalkan peraturan bilik sains 1. 2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains

STANDARD PRESTASI

DIINTERGRASIKAN DALAM PdP

KEMAHIRAN SAINTIFIK 1.1.1 Memerhati B3D1E1 - Memerhati (Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena B3D1E2 - Mengelas (Menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama) B3D1E3 - Mengukur dan menggunakan nombor (Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor atau alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan) B3D1E4 - Membuat inferens (Membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian)

1.1 Memahami kemahiran 1 dan 2 proses sains.

1.1.2 Mengelas

1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor

1.1.4 Membuat inferens

MINGGU

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Memahami kemahiran proses sains.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.5 Meramal

STANDARD PRESTASI B3D1E5 - Meramal (Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa B3D1E6 - Berkomunikasi (Menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan, lisan, jadual, graf, rajah atau model) B5D1E1 - Menggunakan perhubungan ruang dan masa (Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isipadu, berat dan jisim dengan masa) B6D1E1 - Mentafsir data (Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan) B5D1E2 - MendefInisi secara operasi (Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan) B4D1E1 - Mengawal pembolehubah (Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah bergerak balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan.)

1 dan 2

1.1.6 Berkomunikasi

1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang dan masa

1.1.8 Mentafsir data

1.1.9 Mendefinisi secara operasi

1.1.10 Mengawal pembolehubah

MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.11 Membuat hipotesis

STANDARD PRESTASI B4D1E2 - Membuat hipotesis (Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya) B6D1E2 - Mengeksperimen (Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan data,mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada penyiasatan itu)

1.1.12 Mengeksperimen

1.2 Memahami kemahiran manipulatif

1.2.1 Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul

B3D2E1 Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul B3D2E2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat

1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat 1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat 1.2.4 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul 1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.si

B4D2E1 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat B4D2E2 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul B5D2E1 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat

MINGGU

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN 1. PROSES HIDUP MANUSIA 3.1 3.1.1 Menyatakan manusia bernafas Mengaplikasikan menggunakan hidung, trakea dan peparu pengetahuan melalui pemerhatian menerusi pelbagai tentang media proses pernafasan 3.1.2 Melakar laluan udara semasa manusia menarik dan menghembus nafas 3.1.3 Memerihalkan pergerakan dada dengan meletakkan tangan di dada semasa menarik dan menghembus nafas 3.1.4 Mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang dilakukan melalui pemerhatian pada pergerakan dada 3.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

STANDARD PRESTASI B1D3E1 Menyatakan manusia bernafas menggunakan hidung, trakea dan peparu

B3D3E1 Melakar laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas B4D3E1 Memerihalkan pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas B4D3E2 Mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang dilakukan melalui pemerhatian pada pergerakan dada B1D4E1 Menyatakan maksud perkumuhan

3.2 Mengetahui tentang perkumuhan dan penyahtinjaan manusia.

3.2.1 Menyatakan maksud perkumuhan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media

MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

3.2.2 Mengenal pasti organ dan hasil B2D4E1 perkumuhan iaitu: ginjal menghasilkan air Mengenal pasti organ dan hasil kencing, kulit menghasilkan peluh, perkumuhan peparu menghasilkan karbon dioksida dan wap air 3.2.3 Menyatakan maksud penyahtinjaan dan hasil nyahtinja melalui pemerhatian B1D4E2 menerusi pelbagai media Menyatakan maksud penyahtinjaan dan hasil nyahtinja 3.2.4 Menyatakan keperluan manusia menjalani perkumuhan dan penyahtinjaan B3D4E1 Menyatakan mengapa manusia 3.2.5 Menjelaskan pemerhatian melalui perlu menjalani perkumuhan dan lakaran, TMK, penulisan atau lisan penyahtinjaan 3.3 Memahami manusia bergerak balas terhadap rangsangan

3.3.1 Menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria menerima rangsangan dengan menjalankan aktiviti 3.3.2 Memberi contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan dalam kehidupan harian 3.3.3 Membuat inferens tentang kepentingan gerak balas manusia terhadap rangsangan. 3.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

B2D5E1 Menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria menerima rangsangan dan memberi contoh dalam kehidupan harian B2D5E1 Menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria menerima rangsangan dan memberi contoh dalam kehidupan harian B3D5E1 Membuat inferens tentang kepentingan gerak balas manusia terhadap rangsangan

MINGGU 7

STANDARD KANDUNGAN 3.4 Memahami pewarisan manusia

STANDARD PEMBELAJARAN 3.4.1 Menyatakan anak mewarisi ciri ibubapa seperti warna kulit, keadaan rambut, dan rupa dengan menjalankan aktiviti 3.4.2 Memerihalkan ciri pada anak boleh diwarisi daripada keturunan 3.4.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

STANDARD PRESTASI B2D6E1 Memerihalkan ciri pada anak boleh diwarisi daripada keturunan

B3D6E1 Menyatakan ciri-ciri ibubapa yang diwarisi oleh anak

7 dan 8

3.5 Memahami tabiat yang boleh mengganggu proses hidup manusia

3.5.1 Menyatakan tabiat yang mengganggu proses hidup seperti : makan makanan yang tidak seimbang. merokok.menghidu gam. menyalahgunakan dadah. minum minuman beralkohol 3.5.2 Menerangkan kesan tabiat yang mengganggu proses hidup seperti: memudaratkan kesihatan. mengganggu tumbesaran. melambatkan gerak balas terhadap rangsangan 3.5.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

B2D7E1 Menyatakan tabiat-tabiat yang mengganggu proses hidup manusia

B3D7E1 Menerangkan kesan tabiat yang mengganggu proses hidup manusia

7 dan 8

3.6 Menyayangi diri 3.6.1 Mempraktikkan budaya hidup sihat DIINTERGRASIKAN DALAM PdP sendiri dengan dalam kehidupan seharian amalan budaya hidup sihat

2. MINGGU 9

PROSES HIDUP HAIWAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

STANDARD KANDUNGAN 4.1 Mengetahui organ pernafasan haiwan

4.1.1.Mengenal pasti organ pernafasan B2D8E1 bagi haiwan melalui pemerhatian haiwan Mengenal pasti organ-organ sebenar atau pelbagai media iaitu: pernafasan bagi haiwan paru-paru contoh kucing, burung, buaya, katak, paus insang contoh ikan, berudu, ketam, udang kulit lembap contoh katak, cacing spirakel contoh lipas, belalang, rama-rama, beluncas 4.1.2 Menyatakan terdapat haiwan yang mempunyai lebih dari satu organ pernafasan seperti katak 4.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan B2D8E2 Menyatakan haiwan yang mempunyai lebih dari satu organ pernafasan

3. PROSES HIDUP TUMBUHAN 10 dan 11 5.1 Mengetahui bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan 5.1.1 Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan dengan menjalankan penyiasatan iaitu: akar bergerak balas terhadap air akar bergerak balas terhadap graviti. pucuk, daun dan bunga bergerak balas terhadap cahaya daun bergerak balas terhadap sentuhan 5.1.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan B4D9E1 Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangannya

MINGGU 12

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 5.2 Menganalisis 5.2.1.Menyatakan tumbuhan membuat pengetahuan makanan sendiri dengan menjalankan tentang proses fotosintesis melalui pemerhatian proses menerusi pelbagai media fotosintesis 5.2.2 Menyatakan proses fotosintesis memerlukan karbon dioksida, air, cahaya matahari dan klorofil melalui pemerhatian menerusi pelbagai media 5.2.3 Menyatakan proses fotosintesis menghasilkan kanji dan oksigen

STANDARD PRESTASI B1D10E1 Menyatakan tumbuhan membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis

B2D10E1 Menyatakan apa yang diperlukan oleh tumbuhan bagi proses fotosintesis

B2D10E2 Menyatakan proses fotosintesis menghasilkan kanji dan oksigen

13

5.2 Menganalisis pengetahuan tentang proses fotosintesis

5.2.4 Membuat inferens tentang kepentingan fotosintesis terhadap hidupan lain

B4D10E1 Membuat inferens tentang kepentingan fotosintesis terhadap hidupan lain

5.2.5 Menaakul mengapa tumbuhan tidak perlu bergerak seperti haiwan B4D10E2 Menaakul mengapa tumbuhan 5.2.6 Menjelaskan pemerhatian melalui tidak bergerak seperti haiwan lakaran, TMK, penulisan atau lisan

MINGGU

14 dan 15

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN 6. PENGUKURAN 6.1 Memahami 6.1.1 Menyatakan panjang ialah ukuran ukuran panjang jarak antara dua titik 6.1.2 Mengukur panjang dengan menggunakan alat yang tidak piawai seperti: jengkal, hasta, depa dan tapak kaki, klip kertas, pensel, kapur tulis, penyedut minuman, benang, tali dan anak mancis 6.1.3 Menyatakan panjang boleh diukur dengan menggunakan alat piawai seperti pembaris, pita pengukur dan benang

STANDARD PRESTASI

B1D11E1 Menyatakan maksud panjang dan unit piawai bagi luas B3D11E1 Mengukur panjang dengan menggunakan alat yang tidak piawai

serta pembaris dengan menjalankan aktiviti 6.1.4 Menyatakan unit piawai ukuran panjang dalam sistem metrik iaitu millimeter (mm), sentimeter (cm), meter (m) atau kilometer (km) 6.1.5 Mengukur panjang dengan menggunakan alat dan unit piawai yang sesuai dengan kaedah yang betul. 6.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

B3D11E2 Menyatakan panjang boleh diukur dengan menggunakan alat piawai B1D11E1 Menyatakan maksud panjang dan unit piawai bagi luas B5D11E1 Mengukur panjang dengan menggunakan alat dan unit piawai yang sesuai dengan kaedah yang betul

STANDARD KANDUNGAN 6.2 Mengaplikasikan 16 dan 17 pengetahuan tentang luas MINGGU

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

6.2.1 Menyatakan luas ialah besarnya B1D12E1 sesuatu permukaan Menyatakan maksud luas dan unit piawai bagi luas 6.2.2 Mengukur luas permukaan satu objek menggunakan alat pengukur B3D12E1 piawai seperti kertas petak berukuran Mengukur luas permukaan satu 1cm x 1cm objek menggunakan alat pengukur piawai 6.2.3 Menyatakan unit piawai bagi luas dalam sistem metrik iaitu B1D12E1 2 milimeter persegi (mm ), sentimeter Menyatakan maksud luas dan persegi (cm2), meter persegi (m2) dan unit piawai bagi luas kilometer persegi (km2) 6.2.4 Mengira luas permukaan segiempat tepat dan segiempat sama menggunakan rumus: B3D12E2 Mengira luas permukaan Luas = panjang x lebar segiempat tepat dan segiempat sama menggunakan rumus 6.2.5 Menganggarkan luas permukaan bentuk tidak sekata dengan menggunakan kertas petak 1cm x 1 cm B4D12E1 Menganggarkan luas permukaan 6.2.6 Menjelaskan pemerhatian bentuk tidak sekata melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

MINGGU 18 dan 19

STANDARD KANDUNGAN 6.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang isipadu objek

STANDARD PEMBELAJARAN 6.3.1 Menyatakan isi padu ialah besarnya sesuatu ruang 6.3.2 Mengukur isi padu satu kotak lohong dengan menggunakan alat pengukur piawai seperti kubus berukuran 1cm x 1cm x 1cm 6.3.3 Menyatakan bahawa unit isi padu dalam sistem metrik ialah milimeter padu (mm3), sentimeter padu (cm3) dan meter padu (m3) 6.3.4 Mengira isi padu kubus dan kuboid menggunakan rumus : Isipadu = panjang x lebar x tinggi 6.3.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

STANDARD PRESTASI B1D13E1 Menyatakan maksud isi padu dan unit piawai bagi isi padu B3D13E1 Mengukur isi padu satu kotak lohong dengan menggunakan alat pengukur piawai B1D13E1 Menyatakan maksud isi padu dan unit piawai bagi isi padu

B3D13E2 Mengira isi padu kubus dan kuboid menggunakan rumus

MINGGU 20

STANDARD KANDUNGAN 6.4 Memahami ukuran isi padu cecair

STANDARD PEMBELAJARAN 6.4.1 Menyukat isi padu cecair dalam satu bekas menggunakan alat penyukat isi padu tidak piawai seperti sudu, gelas, cawan, mangkuk, jag dan botol 6.4.2 Menyukat isi padu cecair menggunakan alat penyukat isi padu piawai seperti silinder penyukat, bikar, kelalang dan bekas bersenggat

STANDARD PRESTASI B3D13E3 Menyukat isi padu cecair dalam satu bekas menggunakan alat penyukat isi padu tidak piawai

B4D13E1 Menyukat isi padu cecair menggunakan alat penyukat piawai

6.4.3 Menyatakan unit piawai isi padu cecair dalam sistem metrik ialah mililiter(ml) atau sentimeter padu(cm3), liter(l) dan meter B1D13E1 padu(m3) Menyatakan maksud isi padu dan unit piawai bagi isi padu 6.4.4 Menyukat isi padu cecair dengan menggunakan alat dan unit

piawai yang sesuai dengan kaedah yang betul 6.4.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

B5D13E1 Menyukat isi padu cecair dengan menggunakan alat dan unit piawai yang sesuai dengan kaedah yang betul

MINGGU 21

STANDARD KANDUNGAN 6.5 Mengaplikasikan pengetahuan tentang isi padu pepejal

STANDARD PEMBELAJARAN 6.5.1 Mengira isi padu pepejal berbentuk sekata seperti kubus menggunakan kaedah sesaran air dan menggunakan rumus 6.5.2 Mengira isi padu pepejal berbentuk tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air

STANDARD PRESTASI B5D13E2 Mengira isi padu pepejal berbentuk sekata menggunakan kaedah sesaran air dan menggunakan rumus

B4D13E2 Mengira isi padu pepejal 6.5.3 Menjelaskan pemerhatian berbentuk tidak sekata melalui lakaran, TMK, penulisan atau menggunakan kaedah sesaran lisan air 6.6.1 Menyatakan jisim ialah kuantiti B1D14E1 jirim dalam sesuatu objek Menyatakan maksud jisim, unit piawai jisim dan mengenal pasti alat pengukur jisim 6.6.2 Mengenal pasti alat pengukur jisim seperti neraca tuas atau neraca B1D14E1 tiga alur Menyatakan maksud jisim, unit piawai jisim dan mengenal pasti alat pengukur jisim 6.6.3 Menyatakan unit piawai jisim dalam sistem metrik ialah miligram B1D14E1 (mg), gram(g) dan kilogram(kg) Menyatakan maksud jisim, unit piawai jisim dan mengenal pasti 6.6.4 Mengukur jisim objek dengan alat pengukur jisim menggunakan alat dan unit piawai yang sesuai dengan kaedah yang B5D14E1 betul Mengukur jisim objek dengan menggunakan alat dan unit 6.6.5 Menjelaskan pemerhatian piawai yang sesuai dengan melalui lakaran, TMK, penulisan atau kaedah yang betul lisan

22

6.6 Memahami ukuran jisim

MINGGU 23 dan 24

STANDARD KANDUNGAN 6.7 Memahami ukuran masa

STANDARD PEMBELAJARAN 6.7.1 Menyatakan masa ialah tempoh antara dua ketika

STANDARD PRESTASI B1D15E1 Menyatakan maksud jisim, unit piawai jisim dan mengenal pasti alat pengukur jisim B2D15E1 Menyatakan masa boleh diukur berasaskan peristiwa yang berulang secara seragam

6.7.2 Menyatakan masa boleh diukur berasaskan peristiwa yang berulang secara seragam seperti titisan air, ayunan bandul dan denyutan nadi 6.7.3 Mengenal pasti alat pengukur masa seperti jam matahari, jam pasir, jam air, nyalaan lilin, jam randik dan jam digital 6.7.4 Menyatakan unit piawai masa ialah saat (s), minit (min), jam (j), hari, bulan dan tahun 6.7.5 Mengukur masa dengan menggunakan alat dan unit piawai yang sesuai dengan kaedah yang betul

B1D15E1 Menyatakan maksud jisim, unit piawai jisim dan mengenal pasti alat pengukur jisim B1D15E1 Menyatakan maksud jisim, unit piawai jisim dan mengenal pasti alat pengukur jisim

B5D15E1 Mengukur masa dengan menggunakan alat dan unit 6.7.6 Menjelaskan pemerhatian piawai yang sesuai dengan melalui lakaran, TMK, penulisan atau kaedah yang betul lisan

MINGGU 25

STANDARD KANDUNGAN 6.8 Mereka cipta alat mengukur masa

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

6.8.1 Mencipta alat untuk mengukur B6D15E1 masa Mencipta alat dan memerihalkan ciptaan mengukur masa 6.8.2 Memerihalkan ciptaan yang dihasilkan melalui lakaran, TMK, B6D15E1 penulisan atau lisan Mencipta alat dan memerihalkan ciptaan mengukur masa

26

6.9 Menganalisis

6.9.1 Membanding dan

B4D16E1

pengetahuan tentang pengukuran menggunakan unit, alat dan kaedah yang betul.

membezakan ukuran yang dibuat menggunakan alat piawai dan tidak piawai dengan menjalankan aktiviti 6.9.2 Menaakul kepentingan mengukur menggunakan alat pengukur dengan kaedah yang betul

Membanding dan membezakan ukuran yang dibuat menggunakan alat piawai dan tidak piawai B5D16E1 Menaakul kepentingan mengukur menggunakan alat pengukur dengan kaedah yang betul

MINGGU 7. 27

STANDARD KANDUNGAN SIFAT BAHAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

7.1 Memahami sumber asas bagi bahan untuk menghasilkan sesuatu objek

7.1.1 Mengenal pasti sumber asas bagi B2D17E1 bahan yang digunakan untuk Mengenal pasti sumber asas membuat objek bagi bahan yang digunakan untuk membuat objek Sumber Bahan Contoh asas Objek Tumbuhan Kayu Kapas Getah Haiwan Kulit Bulu Sutera Batuan Logam Tanih Petroleum Plastik Meja Baju Tayar Beg tangan Baju sejuk Selendang Paku Cermin kaca Baldi

Kain Payung sintetik 7.1.2 Mengelaskan objek berdasarkan B3D17E1 sumber asasnya. Mengelaskan objek berdasarkan sumber asasnya 7.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

MINGGU 28 dan 29

STANDARD KANDUNGAN 7.2 Memahami sifat-sifat bahan

STANDARD PEMBELAJARAN 7.2.1 Mengenal pasti bahan dari segi kebolehan menyerap air sama ada menyerap atau kalis air dengan menjalankan aktiviti 7.2.2 Mengenal pasti bahan dari segi kebolehan terapung di atas permukaan air dengan menjalankan aktiviti 7.2.3 Mengenal pasti sifat bahan dari segi kekenyalan dengan menjalankan aktiviti 7.2.4 Mengenal pasti sifat bahan dari segi kebolehan mengalirkan arus elektrik iaitu konduktor atau penebat elektrik dengan menjalankan aktiviti 7.2.5 Mengenal pasti sifat bahan dari segi kebolehan mengalirkan haba iaitu konduktor atau penebat haba dengan menjalankan aktiviti 7.2.6 Mengenal pasti sifat bahan dari segi kebolehan penembusan cahaya iaitu legap, lut cahaya dan lut sinar dengan menjalankan aktiviti 7.2.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

STANDARD PRESTASI B3D18E1 Mengenal pasti bahan dari segi kebolehan menyerap air

B3D18E2 Mengenal pasti bahan dari segi kebolehan terapung di atas permukaan air B3D18E3 Mengenal pasti sifat bahan dari segi kekenyalan B3D18E4 Mengenal pasti sifat bahan dari segi kebolehan mengalirkan arus elektrik B3D18E5 Mengenal pasti sifat bahan dari segi kebolehan mengalirkan haba B3D18E6 Mengenal pasti sifat bahan dari segi kebolehan penembusan cahaya

MINGGU 30

STANDARD KANDUNGAN 7.3 Mereka cipta objek berdasarkan pengetahuan tentang sifat bahan

STANDARD PEMBELAJARAN 7.3.1 Mencipta objek dengan menggunakan pengetahuan tentang sifat bahan

STANDARD PRESTASI B6D18E1 Mencipta objek dan menaakul jenis bahan yang dipilih berdasarkan sifat bahan

31 dan 32

7.3.2 Menaakul pemilihan jenis bahan B6D18E1 yang digunakan dalam mereka cipta Mencipta objek dan menaakul objek jenis bahan yang dipilih berdasarkan sifat bahan 8. PENGARATAN BAHAN 8.1.1 Mengenal pasti objek berkarat B1D19E1 8.1 Mensintesis dan tidak berkarat dengan membuat Mengenal pasti objek berkarat pengetahuan pemerhatian terhadap objek di dan tidak berkarat tentang persekitaran pengaratan bahan 8.1.2 Mengitlak objek berkarat B2D19E1 diperbuat daripada besi Mengitlak objek berkarat diperbuat daripada besi 8.1.3 Mengeksperimen bagi menentukan faktor yang B6D19E1 menyebabkan pengaratan Mengeksperimen bagi menentukan faktor yang menyebabkan pengaratan 8.1.4 Menyatakan cara mencegah pengaratan seperti mengecat, B2D19E2 menyalut, menyadur dan menyapu Menyatakan cara mencegah minyak atau gris pengaratan 8.1.5 Menaakul kepentingan mencegah pengaratan. 8.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

B5D19E1 Menaakul kepentingan mencegah pengaratan

MINGGU 9. 33

STANDARD KANDUNGAN SISTEM SURIA

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

9.1 Menganalisis pengetahuan tentang Sistem Suria

9.1.1 Memerihalkan ahli dalam Sistem B2D20E1 Suria iaitu Matahari, planet, satelit Memerihalkan ahli-ahli dalam semula jadi, asteroid, meteor, komet Sistem Suria melalui pemerhatian menerusi pelbagai media 9.1.2 Membuat urutan planet dalam Sistem Suria dengan menjalankan aktiviti 9.1.3 Menyatakan bahawa planet berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi Matahari mengikut orbitnya melalui pemerhatian menerusi pelbagai media 9.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan 9.2.1 Menyatakan anggaran saiz relatif Bumi berbanding dengan Matahari 9.2.2 Menyatakan anggaran saiz relatif Bulan berbanding dengan Matahari B3D21E1 Menyatakan anggaran saiz relatif : Bumi dengan Matahari, Bulan dengan Matahari dan Bulan dengan Bumi B3D21E1 Menyatakan anggaran saiz relatif : Bumi dengan Matahari, Bulan dengan Matahari dan Bulan dengan Bumi B4D20E1 Membuat urutan planet dalam Sistem Suria B2D20E2 Menyatakan bahawa planet berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi Matahari mengikut orbitnya

34

9.2 Mengetahui saiz relatif antara Bumi, Bulan dan Matahari

9.2.3 Menyatakan anggaran saiz relatif Bulan berbanding dengan Bumi 35 9.2.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

B3D21E1 Menyatakan anggaran saiz relatif : Bumi dengan Matahari, Bulan dengan Matahari dan Bulan dengan Bumi

MINGGU 35

STANDARD KANDUNGAN 9.3 Memahami perbandingan jarak relatif antara Bumi, Bulan dan Matahari

STANDARD PEMBELAJARAN 9.3.1 Menyatakan anggaran jarak relatif Bumi ke Matahari berbanding jarak Bumi ke Bulan 9.3.2 Meramalkan keadaan di Bumi jika jaraknya lebih dekat dengan Matahari

STANDARD PRESTASI B3D22E1 Menyatakan anggaran jarak relatif Bumi ke Matahari dengan jarak Bumi ke Bulan B3D22E2 Meramalkan keadaan di Bumi jika jaraknya lebih dekat dan jika lebih jauh dengan Matahari B3D22E2 Meramalkan keadaan di Bumi jika jaraknya lebih dekat dan jika lebih jauh dengan Matahari

9.3.3 Meramalkan keadaan di Bumi jika jaraknya lebih jauh dengan Matahari 9.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

MINGGU

STANDARD KANDUNGAN 10. TEKNOLOGI 10.1 Menganalisis pengetahuan tentang kepentingan teknologi dalam kehidupan harian manusia

STANDARD PEMBELAJARAN 10.1.1 Mengenal pasti aktiviti yang mampu dilakukan dan tidak mampu dilakukan oleh otak, deria dan anggota badan dengan menjalankan aktiviti

STANDARD PRESTASI B3D23E1 Mengenal pasti aktiviti yang mampu dan tidak mampu dilakukan oleh otak, deria dan anggota badan

36

10.1.2 Mengitlak manusia mempunyai had keupayaan dalam melakukan B4D23E1 aktiviti Mengitlak manusia mempunyai had keupayaan dalam 10.1.3 Menjelaskan melalui contoh melakukan aktiviti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia melalui B2D23E1 pemerhatian menerusi pelbagai media Menjelaskan melalui contoh alat yang digunakan untuk 10.1.4 Menyatakan teknologi mengatasi had keupayaan merupakan salah satu aplikasi manusia pengetahuan sains untuk mengatasi had keupayaan manusia. B2D23E2 Menyatakan teknologi 10.1.5 Menjelaskan pemerhatian merupakan salah satu aplikasi melalui lakaran, TMK, penulisan atau pengetahuan sains untuk lisan mengatasi had keupayaan manusia

MINGGU

STANDARD KANDUNGAN 10.2 Memahami perkembangan teknologi

STANDARD PEMBELAJARAN 10.2.1 Memerihalkan perkembangan teknologi dalam bidang : Pertanian Pengangkutan Pembinaan Komunikasi Perubatan 10.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

STANDARD PRESTASI B4D24E1 Memerihalkan perkembangan teknologi dalam bidang pertanian, pengangkutan, pembinaan,komunikasi dan perubatan

37

38

10.3 Menganalisis pengetahuan tentang sumbangan teknologi kepada manusia

10.3.1 Menjana idea kebaikan dan B3D25E1 keburukan teknologi melalui Menjana idea kebaikan dan pemerhatian menerusi pelbagai media keburukan teknologi 10.3.2 Memerihalkan keperluan penciptaan teknologi baru dalam B4D25E1 meneruskan kesejahteraan kehidupan Memerihalkan keperluan manusia sejagat penciptaan teknologi baru dalam meneruskan 10.3.3 Menaakul kepentingan kesejahteraan kehidupan menggunakan bahan secara berhemah manusia sejagat dalam penghasilan teknologi B5D25E1 10.3.4 Menjelaskan pemerhatian Menaakul kepentingan melalui lakaran, TMK, penulisan atau menggunakan bahan secara lisan berhemah dalam penghasilan teknologi