Anda di halaman 1dari 20

PENDIDIKAN PENDIDIKAN MORAL MORAL Rancangan Rancangan Pelajaran Pelajaran Tahunan Tahunan Tingkatan Tingkatan 5 5 2 20 0 14 14

Susunan Susunan C.S.KOH C.S.KOH [Ketua [Ketua Jurulatih Jurulatih ta!a" ta!a" #$ #$ %&HS %&HS &$ &$ O'(H O'(H )OR H&*$+&H %$)T$ )OR H&*$+&H %$)T$ ,OH# ,OH# &'$ &'$ S,K ST.-&%R$(' S,K ST.-&%R$('

Rancangan Tahunan Pen.i.ikan ,/ral Tingkatan 'i!a 2014 [ Se!ester 1 "


%i.ang Pe!0elajaran1%P213 )ilai %erkaitan .engan Perke!0angan #iri Pan.uan -uru 5 %uku Teks

,$)--

Kan.ungan &ka.e!ik

O0jekti4 5 Hasil Pe!0elajaran

i7TH$)K

&kti6iti Pe!0elajaran

,inggu 1 ,inggu 2 :51 ; 1051

,inggu Pen.e.ahan HSP8 %i.ang Pe!0elajaran P.,/ral T.5 .an */r!at Pe9eriksaan SP, %P 1.1 Ke9erca<aan Ke9a.a Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta ala dan e atuhi segala su!uhan"Nya be!landaskan pegangan aga a asing" asing sela!as dengan p!insip Rukun Nega!a# %P 1.2 &!anah $ikap be!tanggungjawab yang b%leh eni bulkan kepe!cayaan dan keyakinan %!ang lain# Tuhan !elihat segala tingkah laku !anusia Kepe!cayaan be!aga a dala kehidupan pe!lu dilakukan $etiap anusia e punyai tanggungjawab te!hadap Tuhan Pe balasan Tuhan kepada anusia te!hadap setiap a alan hidupnya $nsan <ang a!anah .i9an.ang !ulia Pe!angi !asuah usuh nega!a I plikasi !asuah te!hadap di!i- kelua!ga dan nega!a Pe!anan ke!ajaan dala enangani isu !asuah " Pendidikan " .ente!a pentadbi!an ke!ajaan / " Kepi pinan elalui teladan " )ndang"undang / Akta Pencegahan Rasuah '001 dan

i# Melaksanakan tanggungjawab kepada Tuhan ii# Mene!i a kenyataan bahawa setiap tindakan yang dilakukan akan endapat pe balasan da!ipada Tuhan# iii Rujuk juga %bjekti& '"( )nit ' dala *uku Teks# i# $entiasa enga alkan sikap a anah dala elaksanakan tugas dan kewajipan dengan tidak elibatkan di!i dala gejala !asuah# ii# Rujuk juga %bjekti& '"( )nit 2 dala *uku teks#

i# Men%nt%n tayangan +ide% be!te akan tanggungjawab te!hadap Tuhan dan pe balasan Tuhan te!hadap setiap tindakan anusia# ii#,unakan juga akti+iti 'A" 'D dala )nit ' *uku Teks#

nit 1 %uat %aik #i0alas %aik

Peta %er0uih

i#

Mengu pul aklu at dan be!bincang tentang ca!a e bante!as !asuah ii# 3%!u be!te a 45a!a Menangani Rasuah6 iii# ,unukan juga akti+iti 2A"2D dala )nit 2 *uku Teks#

nit 2 Hin.ari Rasuah Rak<at %ertuah

Akta Rahsia Ras i Prinsi9 hi.u9 !encer!inkan i.entiti .iri Pegangan hidup yang kukuh e bentuk a!uah di!i# Ma!uah di!i pe!lu dipeliha!a Tidak elakukan pe!buatan su bang " $eks lua! nikah " Pelacu!an Sika9 0ertanggungja?a0 !enja!in !asa .e9an Pe!ancangan seca!a be!tanggungjawab kunci kejayaan hidup Pe!ancangan untuk asa depan " Pe!belanjaan " Ke!jaya " Kehidupan dewasa dan be!kelua!ga He!ah Tinggi !e!0entuk 9eri0a.i !ulia Pe!ibadi ulis enjadi ikutan dan disanjung tinggi Pe!ibadi ulia t%k%h" t%k%h dic%nt%hi " T%k%h"t%k%h ahli &iki! 9I a Al",ha:ali$%c!ates- 5%n&ucius$wa i ;i+ekananda< " T%k%h"t%k%h pe i pin nega!a 1Tunku &0.ul Rah!an8 Tun &0.ul Ra@ak8 ,ahat!a -han.i2 i# Pe!bincangan be!ku pulan tentang akti+iti penyelesaian asalah s%sial !e aja# ii# Menyediakan sk!ip d!a a yang be!te akan isu s%sial !e aja dan elak%nkannya# iii# ,unakan juga akti+iti 7A"7D dala )nit 7 *uku Teks# i# Menghasilkan !%da asa depan be!kaitan ke!jaya yang dipilih# ii# Menyediakan sena!ai pe!belanjaan untuk asa depan# iii# ,unakan juga akti+iti 8A"8D dala )nit 8 *uku Teks# i# Menyediakan buku l%g tentang kepe!ibadian t%k%h"t%k%h yang dic%nt%hi 9 Ahli &aki! dan pe i pin nega!a< ii# Mengu pul dan e bincangkan kata" kata hik at t%k%hahli &aki! dan pe i pin nega!a# iii# ,unakan juga akti+iti (A"(D dala )nit ( *uku Teks#

,inggu = 1=51 ; 1>51

%P

1.= Harga #iri

nit = ,aruah #ijaga #iri #i9elihar a

i#

Keupayaan dan keyakinan di!i aga! a pu e ulia dan enjaga a!uah di!i dala kehidupan#

enjaga dan e pe!tahankan a!uah di!i ii# Rujuk juga %bjekti& '"( )nit 7 dala *uku Teks#

Peta &liran %ergan. a

%P 1.4 %ertanggungaj?a0 Kesanggupan di!i sese%!ang untuk e ikul dan elaksanakan tugas se!ta kewajipan dengan se pu!na# ,ingg u4 2051 7 2451 %P 1.5 He!ah Tinggi *e!adab s%pan dan be!budi peke!ti ulia dala pe!gaulan seha!ian#

nit 4
Perancan gan Teliti

i# Me!ancang asa depan dengan penuh tanggungjawab ii# Rujuk juga %bjekti& '"8 )nit 8 dala *uku Teks#

,enja!i n Keja<aan . nit 5


Hari!au !ati ,eninggalk an %elang8 ,anusia ,ati ,eninggalk an )a!a

i# Menga alkan sikap he ah tinggi sepe!ti ana t%k%h"t%k%h yang be!pe!ibadi ulia# ii# Rujuk juga %bjekti& '"( )nit ( dala *uku Teks

Peta %uih %ergan. a

,ingg u5

C T$ T&H ) %&R

C$)& i# Melaya!i la an web untuk endapat aklu at tentang Dasa! Pe bangunan Nasi%nal dan Dasa! Kebudayaan Kebangsaan# ii# Tayangan audi% +isual tentang Dasa! Pe bangunan Nasi%nal dan Dasa! Kebudayaan Kebangsaan# iii# Reka cipta seni>&esyen yang ence! inkan kepelbagaian budaya# i+# ,unakan juga akti+iti =A"=D )nit = dala *uku Teks#

%P 1.: T/leransi ,ingg u: 7 > =52 7 1452 Kesanggupan be!t%lak ansu!- saba! dan engawal di!i bagi engelakkan be!lakunya pe!telingkahan dan pe!selisihan &aha dan kesejahte!aan hidup#

T/leransi kunci kehar!/nian negara T%le!ansi e bantu e!ealisasikan dasa! nega!a Pengagihan kekayaan nega!a Dasa! Pe bangunan Nasi%nal Kepelbagaian kebudayaan dan kesenian Dasa! Kebudayaan Kebangsaan i# *e!t%lak ansu! dan ene!i a dasa! nega!a yang dilaksanakan de i keha! %nian nega!a# ii# Rujuk juga %bjekti& '"( )nit = dala *uku Teks

nit : T/leransi ,enja!in Kesahtera an ,as<araka t.

Peta %uih

,ingg u

)ilai .an Penerangan

Kan.ungan &ka.e!ik.

O0jekti4 5 Hasil Pe!0elajaran

&kti6iti Pe!0elajaran i# Menyedia dan e bincangkan 4,%al $etting Task6 indi+idu untuk encapai kejayaan dala p%litik dan ek%n% i# ii# Kejian kes tentang kejayaan nega!a dala p%litik# iii# ,unakan juga akti+iti 1A"1D )nit 1 dala *uku Teks#

Pan.uan -uru5 %uku Teks

i7TH$)K

,ingg u A

%P 1.> %er.ikari Keb%lehan dan kesanggupan elakukan sesuatu tanpa be!gantung kepada %!ang lain#

17/2 21/2

%er.ikari !enja!in ke!ajuan negara Masya!akat be!dika!i nega!a aju A alan be!dika!i dala pelbagai bidang " P%litik " Ek%n% i

i#

*e!usaha sendi!i sehingga be!jaya de i nega!a# ii# Rujuk juga %bjekti& '"( )nit 1 dala *uku Teks

nit > Rak<at %er.ikari )egara Ce!erlang

%P 1.A Kerajinan ,ingg uB 2452 7 2A52 )saha yang be!te!usan penuh dengan se angat ketekunan-kecekalankegigihan- dedikasi dan be!daya aju dala elakukan sesuatu pe!ka!a#

,as<arakat <ang rajin .isanjung tinggi $u bangan ta adun sila dala encapai kece e!langan $ikap dedikasikecekalan dan ketekunan anusia :a an sila sebagai panduan kejayaan " Ta adun awal 9Kesenian-seni bina dan u:ik< " Kebangkitan se ula selepas diti pa ala petaka Pepe!angan dan bencana ala <

i# *e!sikap !ajin dengan enc%nt%hi kejayaan pe!istiwa silan sebagai panduan untuk be!jaya# ii# Rujuk juga %bjekti& '"( )nit ? dala *uku Teks#

i# Me buat kajian kes tentang ke!ajinan indi+idu> asya!akat :a an sila # ii# ,unakan juga akti+iti ?A"?D )nit ? dala *uku Teks#

Peta %uih nit A Kerajinan ,e!0a?a Keja<aan

,ingg u 10 =5= 7 >5= ,ingg u

$)T(RC()S$ SP,

%P 1.B Kasih Sa<ang

%u.a<a 9en<a<ang 9egangan

i# Menga bil be!at dan elibatkan di!i dala

i# Tayangan +ide% be!te a asalah

nit B

hi.u9. 11 105= 7 145= Kepekaan dan pe!asaan cinta yang endala se!ta be!bekalkan yang lahi! da!ipada hati yang ikhlas# $ikap p!ihatin enja in kesejahte!aan asya!akat P!ihatin dan enangani asalah dala asya!akat " ,ejala s%sial enangani pelbagai asalah dala asya!akat# ii# Rujuk juga %bjekti& '"( dala )nit 0 *uku Teks# s%sial !e aja dan e bincangkan ca!a enangani asalah te!sebut# ii# ,unakan juga akti+iti 0A"0D )nit 0 dala *uku Teks#
,as<arakat Prihatin Ka!9ung Ceria Peta &liran %ergan.a

,ingg u 12

C T$ S(KO'&H P(RT()-&H&) P()--&' 1 24 ,&C ; =0 ,&C 2014 Kea.ilan teras kesejahteraan negara i# Melaya!i la an web untuk enca!i aklu at tentang pe baya!an cukai dan e bincangkan aklu at te!sebut ii# Pe!bincangan tentang !asi%nal p!insip keadilan dala pentadbi!an ke!ajaan# iii# ,unakan juga akti+iti '@A"'@D )nit l@ dala *uku Teks#

,ingg u1= =1 5= 7 454

%P 1.10 Kea.ilan Tindakan dan keputusan yang saksa a se!ta tidak be!at sebelah#

Keadilan enja in pentadbi!an yang kukuh A alan keadilan dala pentadbi!an ke!ajaan " Pe be!ian ganja!an dan huku an " Pe baya!an pelbagai jenis cukai " Pe bahagian !u ah k%s !endah# Pe!ikiran rasi/nal 9e0nting .ala! !enangani k/n4lik Penyelesaian asalah seca!a %bjekti& dan enyelu!uh Langkah penyelesaian sesuatu asalah " Me!a al " Menca!i bukti " Menganalisis bukti " Me buat keputusan

i#

Aku! dengan p!insip keadilan yang dip!atikkan dala pentadbi!an ke!ajaan# ii# Rujuk juga %bjekti& '"( dala )nit '@ *uku teks

nit 10 &!alan Kea.ilan ,enja!in Kesejehter aan

%P 1.11 Rasi/nal ,ingg u14 >54 7 1154 *%leh be!&iki! be!dasa!kan alasan dan bukti yang nyata dan dapat enga bil tindakan be!asaskan pe!ti bangan yang waja!#

i# Menyelesaikan asalah dengan bijaksana dan k%nsisten ii# Rujuk juga %bjekti& '"8 )nit '' dala *uku Teks#

i# Pe!bincangan ku pulan ca!a" ca!a enyelesaikan sesuatu asalah# ii# ,unakan juga akti+iti ''A"''D )nit '' dala *uku Teks#

nit 11 Perti!0a ngan Rasi/nal Pen<eles aian Ter0aik. Peta &liran

%P 1.12 Kese.erhanaan *e!sikap tidak kete!laluan dala e buat pe!ti bangan dan tindakan sa a ada dala pe iki!anpe!tutu!an atau pe!lakuan tanpa engabaikan kepentingan di!i dan %!ang lain#

Kese.erhanaan asas kehar!/nian hi.u9 Kesede!hanaan enja in kesei bangan pe bangunan nega!a Kesede!hanaan dala dasa!"dasa! ke!ajaan " Pe bangunan insan " Pe bangunan &i:ikal

i# Mengha!gai dan eny%k%ng usaha ke!ajaan dala enyei bangkan pe bangunan insan dan &i:ikal# ii# Rujuk juga %bjekti& '"8 )nit '2 dala *uku Teks#

i# Kajian selidik tentang kesede!hanaan dan kesei bangan pelaksanaan pe bangunan insan dan &isikal yang dilaksanakan %leh ke!ajaan dan swasta# ii# ,unakan juga akti+iti '2A"'2D )nit '2 dala *uku Teks# i# Mengadakan Ke pen A $ayangilah Ibu bapaB dan enghasilkan bahan be!kaitan ke pen sepe!ti sl%ganp%ste!- sajak dan esei# ii# Main pe!anan sebagai anak>angg%ta kelua!ga yang sanggup be!k%!ban enjaga kebajikan ibu bapa>angg%ta kelua!ga# iii# ,unakan juga akti+iti '7A"'7D )nit '7 dala *uku Teks# i# Pe!bahasan be!tajuk 4Cuku an yang Me bina Me!upakan Asuhan yang *aik6 ii# $kesta tentang inte!aksi yang be!s%pan anta!a angg%ta kelua!ga# iii# ,unakan juga akti+iti '8A"'8D )nit '8 dala *uku teks#

nit 12 #u.uk Sa!a Ren.ah %er.iri Sana Tinggi

,ingg u15 1454 7 1A54

%P 2.1 Kasih Sa<ang terha.a9 Keluarga Pe!asaan cinta - kasih dan sayang yang endala dan be!kekalan te!hadap kelua!ga#

Sika9 9rihatin !e!u9uk kasih sa<ang terha.a9 angg/ta keluarga Tanggungjawab enjaga ibu bapa dan angg%ta kelua!ga ialah satu a anah Penjagaan ibu bapa dan angg%ta kelua!ga yang tua- u:u! dan yang e e!lukan# H/r!at7!engh/r!ati !e!0entuk 9eri0a.i keluarga $aling engh%! ati anta!a angg%ta kelua!ga dipupuk elalui asuhan yang baik 5a!a asuhan yang baik " Kepi pinan Melalui Teladan " Cuku an yang p%siti& " Inte!aksi yang be!s%pan 9)capan

i# Menjaga ibu bapa dengan penuh kasih sayang# ii# Menjaga angg%ta kelua!ga yang e e!lukan pe!hatian# iii# Rujuk juga %bjekti& '"( )nit '7 dala *uku Teks#

nit 1= Kasih #i9u9uk Sa<ang #ise!ai Peta %uih

%P 2.2H/r!at .an Taat ke9a.a &ngg/ta Keluarga Me uliakan setiap angg%ta kelua!ga dengan be!inte!aksi dan e be!i layanan seca!a be!s%pan untuk ewujudkan kelua!ga yang ha! %ni#

i# Mengh%! ati dan ene!i a asuhan kelua!ga ii# Rujuk juga %bjekti& '"( )nit '8 dala *uku Teks#

nit 14 &suhan %aik Keluarga har!/ni

te!i a kasih dan e %h%n aa&<

Tra.isi kekeluargaan kha@anah 0u.a<a 0angsa Pengekalan t!adisi kekelua!gaan tanggungjawab be!sa a Pe!anan ke!ajaan dan agensi bukan ke!ajaan dala engekalkan adapt !esa kekelua!gaan pelbagai ketu!unan " Mu:iu " Ke ente!ian KebudayaanKesenian dan Pelanc%ngan " A!kib nega!a " Kelab *udaya

,ingg u 1: 2154 7 2554

%P 2.= ,engekalkan Tra.isi Kekeluargaan Mene!i a- engh%! ati dan enga alkan sesuatu kebiasaan- adat dan kepe!cayaan yang diwa!isi seca!a tu!un" enu!un dala kelua!ga

i# Mengha!gai dan enjunjungi t!adisi kelua!ga sebagai kha:anah budaya bangsa# ii# Rujuk juga %bjekti& '"( )nit '( *uku Teks#

i# Lawatan ke A!kib nega!a untuk endapatkan aklu at tentang t!adisi kekelua!gaan bagi engekalkan budaya bangsa# ii # Menyediakan buku l%g be!kaitan dengan t!adisi kekelua!gaan pelbagai kau iii# ,unakan juga akti+iti '(A"'(D )nit '( dala *uku Teks#

Peta %uih %ergan.a nit 15 Tra.iisi #ia!al Darisan #ikekal

,ingg u 1> 2A54 7 255

%P 2.4 Tanggungja?a0 terha.a9 Keluarga Kewajipan yang ha!us dilaksanakan %leh setiap indi+idu te!hadap kelua!ga untuk elahi!kan kelua!ga bahagia- eningkatkan i ej dan enjaga a!uah kelua!ga#

Kehar!/nian keluarga !encer!inkan angg/tan<a Kewajipan te!hadap kelua!ga e bentuk kesejahte!aan kelua!ga Kewajipan enjaga keha! %nian kelua!ga seca!a enyelu!uh dala pelbagai aspek " Kewajipan s%sial 9Pendidikankesela atan-

i# Melaksanakan tanggungjawab sebagai angg%ta kelua!ga de i enjaga keha! %nian kelua!ga# ii# Mene!i a dan engh%! ati tanggungjawab ibu bapa sebagai pe i pin kelua!ga# iii# Rujuk juga %bjekti& '"( )nit '= dala *uku Teks#

i# Pe!bincangan be!landaskan !angsangan audi%>+isual yang enunjukkan pe!lunya engh%! ati ibu bapa sebagai pe i pin kelua!ga dan pe!anan angg%ta kelua!ga dala enjaga keha! %nian kelua!ga# ii# ,unakan juga akti+iti '=A"'=D )nit '= dala

nit 1: %u.i #ikenang Jasa #isanjun g

" "

kepe i pinan< Kewajipan ek%n% i 9$u be! !e:eki yang halal< Kewajipan aga a 9ibu bapa sebagai %del dan pendidik aga a<

*uku Teks#

,ingg u 1A7 20

P(P(R$KS&&) P(RT()-&H&) T&H ) > ,($ ; 2: ,($ 2014 C T$ P(RT()-&H&) P()--&' $ 2A ,($ 715 J ) 2014

,ingg u

)ilai .an Penerangan

Kan.ungan &ka.e!ik Kehar!/nian keluarga !encer!inkan angg/tan<a Kewajipan te!hadap kelua!ga e bentuk kesejahte!aan kelua!ga Kewajipan enjaga keha! %nian kelua!ga seca!a enyelu!uh dala pelbagai aspek " Kewajipan s%sial 9Pendidikankesela atankepe i pinan< " Kewajipan ek%n% i 9$u be! !e:eki yang halal< " Kewajipan aga a 9ibu bapa sebagai %del dan pendidik aga a<
Ke!a9anan ala! sekitar untuk ke0aikan sejagat Ke apanan ala sekita! tanggungjawab be!sa a Pe!anan dan tanggungjawab agensi ke!ajaan dan badan" badan bukan ke!ajaan dala encegah ekspl%itasi su be! yang be!lebihan# " .abatan Pe!lindungan Cidupan Lia! dan Ta an Nega!a 9Pe!hilitan< " .abatan Pe!ikanan " D%!ld Dide 3und &%! Natu!e 9DD3< ,anusia se0agai 9engurus ala! <ang %ijaksana Keha! %nian anta!a anusia dengan ala sekita! pe!lu untuk engelakkan be!lakunya bencana ala Pene!%kaan hutan seca!a te!kawal Pe bangunan yang te!ancang " E pangan Kenyit 9Te!engganu< " E pangan C%%+e! 9 A e!ika $ya!ikat< " E pangan Aswan 9Mesi!<

O0jekti4 5 Hasil Pe!0elajaran

&kti6iti Pe!0elajaran

Pan.uan -uru 5%uku Teks

i7TH$)K

%P 2.4 Tanggungja?a0 terha.a9 Keluarga Kewajipan yang ha!us dilaksanakan %leh setiap indi+idu te!hadap kelua!ga untuk elahi!kan kelua!ga bahagia- eningkatkan i ej dan enjaga a!uah kelua!ga#

i# Melaksanakan tanggungjawab sebagai angg%ta kelua!ga de i enjaga keha! %nian kelua!ga# ii# Mene!i a dan engh%! ati tanggungjawab ibu bapa sebagai pe i pin kelua!ga# iii# Rujuk juga %bjekti& '"( )nit '= dala *uku Teks#

i# Pe!bincangan be!landaskan !angsangan audi%>+isual yang enunjukkan pe!lunya engh%! ati ibu bapa sebagai pe i pin kelua!ga dan pe!anan angg%ta kelua!ga dala enjaga keha! %nian kelua!ga# ii# ,unakan juga akti+iti '=A" '=D )nit '= dala *uku Teks#

Peta %uih nit 1: %u.i #ikenang Jasa #isanjung

,ingg u21 1:5: 7 205:

%P =.1 ,en<a<angi .an ,enghargai &la! Sekitar Keseda!an tentang pe!lunya e eliha!a dan e uliha!a ala sekeliling untuk engekalkan kesei bangan ek%siste #

i# Mene!i a wujudnya badan"badan yang be!tanggungjawab te!hadap pencegahan ekspl%itasi su be! dan eny%k%ng usaha" usaha yang djalankan# ii# Rujuk juga %bjekti& '" ( )nit '1 dala *uku Teks# i# Meny%k%ng usaha" usaha engu!us ala seca!a bijaksana ii# Mene!i a hakikat bahawa su be! ala yang tidak diu!us dengan bijaksana akan engakibatkan bencana ala # iii#Rujuk juga %bjekti& '" 10 ( )nit '? dala *uku teks#

i# Menyediakan ke!tas ke!ja > cadangan p%ste! be!kaitan penglibatan u!id dala e y%k%ng usaha yang dijalankan %leh badan"badan te!tentu untuk ke apanan ala sekita!# ii# ,unakan juga akti+iti '1 A"'1D )nit '1 dala *uku Teks#

Peta %ulatan nit 1> ,enusia Pen<ela!at &la!

%P =.2 Kehar!/nian antara ,anusia .engan &la! Sekitar. Keadaan saling e e!lukan hubungan yang ha! %nis anta!a anusia dengan ala sekeliling supaya kualiti kehidupan anusia dan ala sekeliling te!peliha!a#

i# Menjalankan kajian kes bagi enilai kesei bangan a alan pengu!usan ala dan keha! %nian anta!a anusia dengan ala sekita!# ii# ,unakan juga akti+iti '?A"'?D )nit '? dala *uku Teks#

nit 1A %ijaksana ,engurus &la! Peta %ulatan

,ingg u

)ilai .an Penerangan

Kan.ungan &ka.e!ik

O0jekti45Hasil Pe!0elajaran

&kti6iti Pe!0elajaran

Pan.uan -uru 5%uku Teks

i7TH$)K

11

Pengurusan <ang 0erhik!ah !enja!in kesei!0angan ala! =.= Ke!a9anan &la! Sekitar Pengekalan kesei bangan ala sekeliling sebagai tanggungjawab be!sa a untuk kesejahte!aan hidup# Pengu!usan tanah seca!a be!hik ah enja in kehidupan be!kualiti Pengu!usan tanah seca!a be!tanggungjawab untuk pelbagai akti+iti# Pe!indust!ian Pe!tanian Pe!l% b%ngan Pete patan '# Menjaga dan engu!uskan ala sekita! dengan sebaik"baiknya 2# Rujuk juga %bjekti& )nit '0#

i# P!%jek indi+idu > be!ku pulan / - Mengenalpasti satu kawasan tanah di sek%lah untuk p!%jek pe!tanian - Melaka!kan pelan pengu!usan tanah te!sebut

nit 1B n.ang7 un.ang ,engekalka n Kesejahtera an &la!

Me bentangkan

,ingg u22 2=5: 7 2>5:

ke!tas ke!ja tentang pengu!usan tanah te!sebut# ii# Rujuk akti+iti buku teks )nit '0# '# Melibatkan di!i dengan agensi" agensi be!kaitan dala enjaga kualiti ala sekita!# 2# Rujuk juga %bjekti& )nit 2@# i# Mengu pul aklu at tentang pe!anan pelbagai agensi dala enjaga kualiti ala sekita! dan e bincangkann ya# ii# Me!ancang dan enjalankan akti+iti penjagaan ala sekita! di sek%lah# iii# Rujuk akti+iti buku teks )nit 2@

Kesei!0angan ala! sekitar !enja!in kesejahteraan se!ua hi.u9an Peka terha.a9 isu7isu &la! Sekitar P!ihatin te!hadap pe!s%alan yang be!kaitan dengan ala sekeliling dan be!usaha enyelesaikannya Pengekalan kesei bangan ala sekita! tanggungjawab be!sa a Pe!anan pelbagai pihak dala enjaga kualiti ala sekita! Indi+idu Agensi ke!ajaan 9 .abatan Ala $ekita! < *adan bukan ke!ajaan 9N,O< te patan " *adan N,O anta!abangsa 9 D%!ld Dildli&e 3und dan ,!een Peace <

nit 20 Pengurusan Eang %ijak ,enja!in Kelestarian &la! Sekitar

Peta Pokok (Peranan Pelbagai Agensi)

12

Cinta akan negara !e!0a?a ke!ajuan 4.1 Cinta akan )egara Pe!asaan sayang dan bangga kepada nega!a se!ta eletakkan kepentingan nega!a elebihi kepentingan di!i Ke ajuan nega!a kebanggaan !akyat *angga dengan ke ajuan nega!a dala pelbagai bidang Ek%n% i $ains dan tekn%l%gi '# angga dan eny%k%ng usaha pelbagai bagi e ajukan nega!a dala pelbagi bidang# 2# Rujuk juga %bjekti& )nit 2'# i# Me bincangkan ca!a"ca!a untuk enunjukkan !asa te!i a kasih kepada ke!ajaan ke!ana be!usaha ii# Rujuk akti+iti buku teks )nit 2'# Peta %uih nit 21
Ke9el0agaian %u.a<a ,e!u9uk Kehar!/nian

Sejarah negara 9e!angkin se!angat 9atri/tik ,ingg u2= =05: 7 45> 4.2 Taat Setia ke9a.a Raja .an )egara Kepatuhan dan kesetiaan yang be!kekalan kepada Raja dan nega!a# Kesetiaan !akyat dala e pe!juangkan ke e!dekaan dan kedaulatan nega!a enjadi teladan gene!asi kini# Pe!juangan anak watan enentang penaklukan penjajah# Dat%6Onn bin .aa&a! Datuk Pengli a *ukit ,antang Dat%6 Nik Ah ad Ka il Dat%6 Ca :ah Abdullah R%sli Dh%bi Pe!juangan untuk enuntut ke e!dekaan nega!a# Pakatan u!ni ke L%nd%n#

'# Patuh dan setia kepada nega!a sebagai ana yang ditunjukkan %leh t%k%h"t%k%h yang e pe!tahankan a!uah nega!a# 2# Rujuk juga %bjekti& )nit 22#

i# Me buat kajian kes tentang pe!juangan salah se%!ang anak watan dala enentang penjajah# ii# $ketsa tentang tuntutan ke e!dekaan# iii# Rujuk akti+iti buku teks )nit 22#

nit 22 Rak<at Setia8 )egara Ja<a

13

4.= Sanggu9 %erk/r0an untuk )egara Ke!elaan elakukan atau enye!ahkan sesuatu te! asuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk nega!a.

Rak<at setia negara ge!ilang. *e!k%!ban de i nega!a Kesanggupan !akyat be!k%!ban untuk be!bakti kepada nega!a# Nyawa Ca!ta benda#

'# Menjadi !akyat yang sanggup be!k%!ban dan be!bakti untuk nega!a# 2# Rujuk juga %bjekti& )nit 27#

i# Menghasilkan ce!pen>esei be!te a 4Peng%!banan !akyat untuk nega!a6 ii# Rujuk akti+iti buku teks )nit#27

nit 2= Rak<at Ce!erlang )egara -e!ilang

%i.ang Pe!0elajaran 5 3 )ilai %erkaitan .engan Hak


&sasi ,anusia. 5.1 ,elin.ungi Hak Kanak7kanak Me bela- e be!i naungan dan e eliha!a hak kanak" kanak bagi enja in kehidupan e!eka yang se pu!na.

Pengiktira4an !enja.i 9e!angkin Perke!0angan .iri. Pengikti!a&an kanak"kanak da!i segi bakat dan keb%lehan Pe!ingkat pengikti!a&an $ek%lah Kebangsaan *entuk"bentuk pengikti!a&an Lisan " *e!tulis

,ingg u 24 >5> 7 115>

'# Menyeda!i hak endapat layanan dan pengikti!a&an seti pal dengan bakat dan pencapaian# 2# Rujuk juga %bjekti& )nit 28#

i# $u bang sa!an tentang jenis" pengikti!a&an dan layanan yang waja! dibe!ikan kepada u!id" u!id atas pencapaian dan keb%lehan e!eka# ii# Rujuk akti+iti buku teks )nit 28#

nit 24 ,elin.ungi Kanak7 kanak Tanggungja ?a0 %ersa!a

Peta Aliran Berganda

5.2 ,engh/r!ati Hak Danita Melindungi dan engikti!a& wanita sebagai indi+idu yang b%leh e be!i su bang"an dala pe bangunan kelua!gaasya!akat dan nega!a#

Hak ?anita .i9eruntukan .ala! un.ang7un.ang. Dasa! Danita Nega!a enjana ke ajuan Danita Penggubalan Dasa! Danita Nega!a Menja in kebajikan dan kepentingan wanita di lua! banda!# Ku!ang be!upaya dan cacat Peke!jaan Kepe!luan kesihatan Peluang pendidikan# '# Meny%k%ng usaha pelbagai pihak dala engangkat a!tabat wanita# 2# Rujuk juga %bjekti& )nit 2(# i# Kajian kes tentang usaha ke!ajaan dala enja in kebajikan dan kepentingan wanita# ii# Rujuk juga akti+iti buku teks )nit 2(# nit 25 Danita Pe!angkin Pe!0angun an )egara

14

5.= ,elin.ungi Hak Pekerja ,ingg u25 145> 7 1A5> Mengh%! atiengha!gai dan engikti!a& pe!khid atan- jasa dan su bangan g%l%ngan peke!ja dala pe bangunan nega!a.

Pekerja 0erkualiti teras keja<aan negara. )saha eningkatkan kualiti pe!khid atan peke!ja tanggungjawab be!sa a# Pe!anan pelbagai pihak bagi eningkatkan utu pe!khid atan peke!ja# " Ke ente!ian $u be! Manusia " Kesatuan $eke!ja " Pe!tubuhan *u!uh Anta!abangsa# Kecatatan 0ukan 9enghalang 9r/.ukti6iti ,%l%ngan ku!ang be!upaya e ainkan pe!anan penting dala pe bangunan '(ega!a Pe!anan dan su bangan g%l%ngan ku!ang be!upaya dala pelbagai bidang " P%litik " Ek%n% i " $%sial Pengguna 9enggerak kualiti 9erkhi.!atan. Cak pengguna waja! dipe!juangkan )saha endapatkan layanan yang adil# A alan be!waspada te!hadap akibat pengekspl%itasian pengguna atau pengelua!#

Peta Buih
'# Meny%k%ng usaha pelbagai pihak dala eningkatkan kualiti pe!khid atan peke!ja# 2# Rujuk juga %bjekti& unit 2=# i# Pe!bincangan tentang ca!a eningkatkan utu pe!khid atan peke!ja# ii# Rujuk akti+iti buku teks )nit 2=# nit 2: n.ang7 un.ang ,elin.ungi Ke0ajikan Pekerja

5.4 ,engh/r!ati Hak -/l/ngan Kurang %eru9a<a Me be!i layanan yang be!s%pan kepada g%l%ngan ku!ang be!upaya supaya tidak be!asa te!sisih dan engikti!a& e!eka sebagai '(ega!a ciptaan Tuhan# 5.5 ,elin.ungi Hak Pengguna Me bela dan e eliha!a hak indi+idu untuk enjadi pengguna yang be!il u- endapat pe!khid atan se!ta ba!angan yang be!kualiti dan tidak udah diekspl%tasi#

ii# '# Mene!i a bahawa g%l%ngan ku!ang beupaya juga dapat enyu bang dala pelbagai bidang de i pe bangunan '(ega!a# ii# Rujuk juga %bjekti& '" ( )nit 21 dala *uku Teks#

,ingg u2: 215> 7 255>

Me buat &%li% tentang pe!anan dan su bangan indi+idu>g%l% ngan ku!ang be!upaya dala pelbagai bidang# ii# ,unakan juga akti+iti buku teks unit 21# i# $ketsa tentang hak pengguna untuk endapat ba!angan dan pe!khid atan yang be!kualiti# ii# Rujuk akti+iti buku teks )nit 2?#

nit 2> -/l/ngan Kurang %eru9a<a &set )egara

'# Me bela hak pengguna untuk endapat ba!angan dan pe!khid atan yang be!kualiti# 2# Rujuk juga %bjekti& )nit 2?#

nit 2A Hak Pengguna #ilin.ungi %ersa!a

Peta Buih

15

,ingg u 2>

C T$ H&R$ R&E& &$#$'*$TR$

:.1 ,e!atuhi Peraturan .an n.ang7un.ang. Mene!i a dan e atuhi pe!atu!an dan undang" undang yang telah ditentukan tanpa engi!a sesiapa dan di ana sese%!ang itu be!ada#

Penguatkuasaan un.ang7 un.ang !enja!in kesta0ilan negara. Tanggungjawab !akyat e atuhi undang"undang nega!a Patuh kepada undang"undang yang dipe!untukkan# Akta Kesela atan Dala Nege!i Akta dadah *e!bahaya Akta .u+ana Akta 5ukai Pendapatan# Ke0e0asan 0ersuara .i te!9at a?a! 0erasaskan a.a0 .an 9eraturan Kebebasan be!sua!a dengan batasan enja in ketente!a an be!sa a *atasan be!ucap di te pat awa - Pe!atu!an be!ucap - Tidak enyentuh isu sensiti& - Tidak eni bulkan hu!u" ha!a

,ingg u 2A 45A 7 A5A

'# Mene!i a kenyataan bahawa setiap kegiatan yang e atuhi undang" undang penting untuk pe bangunan dan kestabilan nega!a# 2## Me atuhi undang" undang nega!a# 7# Rujuk juga %bjekti& )nit 20#

i# Me bincangkan kepentingan e atuhi pe!atu!an pe baya!an cukai pendapatan untuk pe bangunan nega!a# ii# 3%!u / Kepentingan akta dala penguatkuasaan undang"undang# iii# Rujuk akti+iti buku teks )nit 20# i# *e!pidat% >be!ucap>sya!aha n be!asaskan adab dan pe!atu!an# ii# Me bincangkan kesan bu!uk 4tunjuk pe!asaan6 be!dasa!kan ke!atan akhba!# iii# Rujuk akti+iti buku teks )nit 7@#

nit 2B n.ang7 un.ang ,enja!in Ke!anan Sejagat

:.2 Ke0e0asan %ersuara Kebebasan be!ucap dan engelua!kan &iki!an dengan batasan te!tentu bagi enjaga kesela atan dan ketente!a an#

'# Me atuhi pe!atu!an be!ucap di te pat awa # 2# Rujuk juga %bjekti& )nit 7@#

nit =0 ,e.ia ,assa Pen<elur $.ea

16

,inggu

)ilai .an Penerangan

Kan.ungan &ka.e!ik ,e!elihara kesucian te!9at 0eri0a.at hak setia9 9enganut aga!a.

O0jekti45Hasil Pe!0elajaran

&kti6iti Pe!0elajaran

Pan.uan -uru 5%uku Teks

i7TH$)K

:.= Ke0e0asan %eraga!a Kebebasan setiap indi+idu untuk enganuti dan enga alkan aga anya sepe!ti yang dipe!untukkan dala Pe!le bagaan Malaysia#

$ikap saling engh%! ati te pat be!ibadat penganut pelbagai aga a engelak p!asangka kau # A alan engh%! ati te pat be!ibadat penganut pelbagai aga a# Masjid dan su!au T%k%ng Kuil ,e!eja Dat ;iha!a ,u!dwa!a#

'## Menjaga kesucian te pat be!ibadat aga a sendi!i dan engh%! ati te pat be!ibadat aga a penganut lain# 2# Mengh%! ati anutan dan a alan aga a %!ang lain# 7# Rujuk juga %bjekti& )nit 7'#

Peta Pokok
i# $u bang sa!an tentang pe!atu!an di te pat be!ibadat pelbagai aga a# ii# Rujuk akti+iti buku teks )nit 7'# nit =1
Ke0e0asan %eraga!a ,e!u9uk Kehar!/nian

(Peraturan Tempat Beribadat Pelbagai Agama)

i#

:.4 Pengli0atan #iri .ala! Pe!0angunan )egara Kebebasan untuk elibatkan di!i dala pelbagai akti+iti pe bangunan nega!a dengan e atuhi pe!atu!an-undang" undang dan Pe!le bagaan Malaysia.

Rak<at 9en<u!0ang ke arah 9e!0angunan negara. Kebebasan elibatkan di!i dala pelbagai akti+iti de i e bangunkan nega!a# )saha elibatkan di!i dala akti+iti khid at s%sial - )nit be!uni&%! - O!ganisasi kebajikan - Pe!tubuhan suka!ela# '## Me be!i khid at s%sial ke a!ah pe bangunan nega!a de i kebaikan be!sa a# 2# Rujuk juga %bjekti& )nit 72#

Lawatan sa bil belaja! ke salah sebuah %!ganisasi kebajikan# 5%nt%h / Ru ah wa!ga tua- Ru ah anak yati ii# Me buat lap%!an tentang ca!a hidup penghuni !u ah kebajikan dan e be!i cadangan ca!a" ca!a %!ang !a ai dapat e bantu e!eka# iii# Rujuk akti+iti buku teks )nit 72#

nit =2 ,as<arakat %ertanggungja ?a0 )egara ,e!0angun

Peta Buih

,inggu

)ilai .an Penerangan

Kan.ungan &ka.e!ik

O0jekti45Hasil

&kti6iti

Pan.uan -uru

i7TH$)K

17

Pe!0elajaran

:.5 Sika9 Keter0ukaan *e!sedia e be!i dan ene!i a pandanganpe ba!uan dan k!itikan sela!as dengan kebena!an &akta dan n%! a asya!akat Malaysia# ,inggu 2B 115A 7 155A

Sika9 keter0ukaan !enja!in hu0ungan <ang har!/nis A alan sikap te!buka dala hubungan dengan pelbagai pihak# Nasihat -k!itikan dan tegu!an dibe!i dan dite!i a dengan sikap te!buka Angg%ta kelua!ga Pihak sek%lah Angg%ta asya!akat#

'# 2#

*e!sedia ene!i a nasihat-k!itikan dan tegu!an# Rujuk juga %bjekti& )nit 77#

Pe!0elajaran i# Main pe!anan sebagai se%!ang yang ene!i a tegu!an>k!itikan # ii# $u bang sa!an tentang kebaikan be!sikap te!buka ene!i a nasihat>k!itikan >tegu!an# iii# Rujuk akti+iti buku teks )nit 77#

5%uku Teks

Peta Buih Berganda


nit == Sika9 Keter0ukaan Pen<elesaian ,asalah

%i.ang Pe!0elajaran > )ilai %erkaitan #engan Kea!anan .an Kehar!/nian >.1 Hi.u9 %ersa!a Secara &!an Cidup be!baik"baik anta!a satu sa a lain dengan enguta akan keda aian dan keha! %nian hidup tanpa engi!a aga a-bangsa-dan budaya#

,as<arakat %ersatu )egara ,ak!ur. Pe!paduan dan keha! %nian nega!a dipikul be!sa a Pe!anan pelbagai pihak dala enyatupadukan !akyat ke a!ah keha! %nian nega!a# Indi+idu Agensi ke!ajaan Agensi *ukan Ke!ajaan# '# Tu!ut se!ta dala usaha"usaha ke a!ah enyatupadukan asya!akat# Rujuk juga %bjekti& )nit 78# i# $ya!ahan>Pidat % be!te a 4Pe!paduan6 ii# Rujuk akti+iti buku teks )nit 78# nit =4 Perse4aha!a n Teras Ke.a!aian.

2#

18

,inggu

)ilai .an Penerangan >.2 Saling ,e!0antu .an %ekerjasa!a )saha yang baik dan a bina yang dilakukan be!sa a pada pe!ingkat indi+idu-k% uniti atau nega!a untuk encapai sesuatu atla at#

Kan.ungan &ka.e!ik Peningkatan tara4 hi.u9 rak<at8 usaha 0ersa!a. Dawasan 2@2@ dijayakan be!sa a Ilti:a !akyat dala e!ealisasikan Dawasan 2@2@# Matla at Dawasan 2@2@ 5aba!an"caba!an Dawasan 2@2@ #asar ,ala<sia #ih/r!ati #unia. Malaysia penga al p!insip be!kecuali Dasa! *e!kecuali Malaysia dan pengh%! atan dunia te!hadapnya# K%nsep E%n A an- *ebas dan *e!kecuali 9EOP3AN<

O0jekti45Hasil Pe!0elajaran i# '# Mene!i a caba!an" caba!an wawasan 2@2@ dan be!usaha enjadikan kenyataan# 2# Rujuk juga %bjekti& )nit 7(

&kti6iti Pe!0elajaran

Pan.uan -uru 5%uku Teks

i7TH$)K

,inggu 2B 115A 7 155A

Me bincangkan caba!an" caba!an Dawasan 2@2@ di pe!ingkat sek%lah# ii# Rujuk akti+iti buku teks )nit 7(# i# Me bincangkan sejauh ana k%nsep EOP3AN dapat ewujudkan suasana yang a an dan bebasa di Asia Tengga!a# ii# Rujuk akti+iti buku teks )nit 7=#

nit =5 %ekerjasa! a T/nggak Ke!ak!ura n

Peta Buih Berganda

>.= Saling ,engh/r!ati antara )egara Mengha!gai dan e uliakan hubungan anta!a nega!a untuk enja in kesejahte!aan sejagat#

'# Meny%k%ng Dasa! *e!kecuali Malaysia yang engh%! ati se ua nega!a di dunia# 2 Rujuk juga %bjekti& )nit 7=#

nit =: Hu0ungan #ijalin8 Ke!esraan #inik!ati

,inggu =07== ,inggu =4 ,inggu =5740 ,inggu 41

Pe9eriksaan Percu0aan SP, C T$ P(RT()-&H&) P()--&' 2 P(R%$)C&)-&) -erak -e!9ur Pen.i.ikan ,/ral 5 Pengukuhan .an Pe!ulihan Pen.i.ikan ,/ral Pe9eriksaan SP, Cuti &khir Tahun 1: )/6 201= ; 2 Jan 2014

19

20