Anda di halaman 1dari 9

BAB 6 : TEKNIK-TEKNIK PERSAMPELAN

Pengenalan Sampel merupakan bukti audit yang dika i dengan mendalam !upaya ke!impulan ke ata!nya dapat di adikan a!a! untuk mengeluarkan lap"ran audit Bukti-bukti yang dikumpulkan melalui u ian-u ian yang di alankan #endakla# men$ukupi dan muna!aba# !upaya uruaudit dapat ber!andar padanya di dalam membuat lap"ran audit %uruaudit tidak melakukan pemerik!aan ke ata! !emua maklumat yang !edia ada kerana beliau dapat membuat ke!impulan mengenai baki akaun& kela!-kela! akaun dan tran!ak!i !erta !y!tem ka'alan dalaman !yarikat melalui u ian ke ata! !ampel

Definisi Se$ara umum (itakri)kan !ebagai !atu pr"!e! memper"le# maklumat tentang $iri-$iri p"pula!i yang terdiri daripada butiran melalui pemerik!aan ter#adap !eba#agian daripada butiran p"pula!i ter!ebut

Per!ampelan Audit Satu pelak!anaan tata$ara pematu#an dan tata$ara peny"k"ngan ter#adap butiran yang kurang daripada !eratu! peratu! (alam bentuk baki akaun atau kela!-kela! uru!niaga %uruaudit dapat memper"le# bukti audit dan menilainya bagi !e!uatu $iri untuk membuat ke!impulan tentang $iri-$iri ter!ebut Pelak!anaan *++, perlu ika : Mengaudit ba#agian yang melibatkan bilangan yang ke$il tetapi penting Mengaudit ba#agian yang mempunyai kepentingan k#u!u! Mengaudit perkara-perkara luar bia!a Meng#adapi keadaan yang memba'a ke$urigaan kepada uruaudit

Istilah-istilah *- Ri!ik" per!ampelan

Ri!ik" atau kemungkinan uruaudit membuat ke!impulan berda!arkan per!ampelan mungkin berbe.a dari ke!impulan yang di$apai dari u ian *++, ke ata! p"pula!i

/- Ri!ik" bukan per!ampelan

Kemungkinan peran$angan yang tidak teratur Pemili#an pr"!edur audit yang tidak tepat Membuat ke!ilapan !ema!a memerik!a d"kumen Ke!ilapan !ema!a melak!anakan pr"!edur

0- Ke!ilapan dan ke!ilapan b"le# terima

Ke!ilapan : ka'alan penyimpangan !ema!a mengadakan u ian ka'alan atau !ala# nyataan dalan tran!ak!i atau baki akaun

Ke!ilapan b"le# terima : kadar ka'alan penyimpangan mak!imum yang mana uruaudit b"le# terima dan pr"!edur ka'alan ma!i# b"le# diper$ayai

1- 2nit per!ampelan

Item indi3idu dalam p"pula!i

Jenis-jenis Persampelan *- Per!ampelan Pertimbangan

4ara memili# !ampel dengan !ai. yang !e!uai bera!a!kan pertimbangan uruaudit

(irekabentuk dan dilak!anakan mengikut pertimbangan uruaudit !endiri Tidak menggunakan te"ri atau pembuktian !e$ara matematik Penemuan dita)!irkan "le# uruaudit !e$ara !ub ekti) mengikut pertimbangan pr")e!i"nalnya

Kebaikan : Ia tela# lama digunakan adi uruaudit benar-benar mema#aminya Peluang kepada uruaudit menggunakan kema#iran dan kebi ak!anaan mereka untuk membuat pertimbangan Ma!a dapat di imatkan dengan penggunaan )"rmula tertentu %uruaudit tidak memerlukan pengeta#uan !tati!ti$

Kelema#an : Ia tidak !ainti)ik Sai. !ampel bia!anya be!ar 5 menyebabkan pemba.iran !ampel 6a!il tidak dapat ditentukan !e$ara kuantitati)

/- Per!ampelan ber!tati!tik

4ara penentuan !ampel bera!a!kan te"ri matematik Membekalkan uruaudit dengan !truktur yang )"rmal untuk memili# !ampel Pelak!anaan pertimbangan uruaudit untuk menentukan !ai. !ampel& pemili#an butiran yang diambil !ebagai !ampel dan ak#irnya membuat ke!impulan bagi ke!eluru#an p"pula!i

6anya b"le# digunakan ika : Bilangan item yang diperik!a banyak Sy!tem yang mengeluarkan rek"d yang akan diu i me!tila# b"le# diper$ayai Semua item me!ti #"m"geny Semua item me!ti b"le# dikenalpa!ti dan muda# diper"le#

Rekabentuk sampel Terdapat beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan dalam merekabentuk !ampelAntaranya adala# : *- 7b ekti) audit

%uruaudit perlu mema!tikan apaka# bentuk bukti audit yang di$ari Ia dapat membantu uruaudit untuk menentukan tata$ara audit 4"nt"# : u ian pematu#an ke ata! tata$ara belian

/- P"pula!i

Semua item yang !ama !i)atnya yang akan diperik!a "le# uruaudit untuk menilai !i)at item ter!ebut

P"pula!i me!ti !e!uai dengan "b ekti) audit 4"nt"# : "b ekti) audit adala# untuk menentukan lebi#nyataan Akaun Belum Terima 5 maka p"pula!inya adala# uru!niaga-uru!niaga yang terlibat dalam Akaun Belum Terima

0- Kadar ralat

Terdapat / eni! ralat yang bia!a berlaku iaitu ralat penyimpangan dan ralat pengkeranian

Ralat penyimpangan : penyimpangan daripada tata$ara ka'alan dalaman yang dianggap b"le# diterima untuk tingkat keper$ayaan tertentu- Ralat ini uga b"le# meng#a!ilkan ralat yang material

Ralat pengkeranian : ralat yang member ke!an ter#adap item tertentu dalam penyata ke'angan

1- Ralat tertanggung

Ralat mak!imum yang b"le# diterima "le# uruaudit dan ma!i# merumu!kan ba#a'a keputu!an daripada !ampel itu dapat men$apai "b ekti)

Semakin ke$il ralat tertanggung& !emakin be!ar !ai. !ampel yang diperlukan "le# uruaudit

8- Ketepatan

(ar a# keb"le#pa!tian andaian ba#a'a kadar ralat dalam !ampel 'u ud !e$ara berkadar dengan p"pula!i !e$ara ke!eluru#annya

6- Tingkat keyakinan

Ta#ap keper$ayaan uruaudit yang men angka ba#a'a $iri p"pula!i yang !edang dipertimbangkan terletak dalam #ad ketepatan yang ditentukannya

Merupakan ukuran yang menun ukkan !etakat mana uruaudit memperta#ankan untuk memper$ayai ba#a'a !ampel yang dipili# menggambarkan $iri-$iri p"pula!i yang di'akilinya

Pemilihan Sampel Sai. !ampel dipili# bia!anya dalam bentuk bilangan item atau peratu!an daripada umla# p"pula!i Sai. !ampel #anya akan bertamba# !edikit 'alaupun !ai. p"pula!i bertamba# dengan banyak Beberapa kaeda# pemili#an !e$ara ra'ak:

*- Menggunakan adual angka ra'ak

Pemili#an melalui !atu adual yang menyenaraikan !emua item yang akan dipili# !e$ara ra'ak

Kaeda# ini dapat meng#indarkan pengaru# !ikap peribadi !eperti pendapat&keper$ayaan dan pengalaman !ema!a pr"!e!! pemili#an

/- Se$ara ber!i!tematik dan ber arak Bera!a!kan kaeda# ini&butiran dipili# daripada p"pula!i dengan mengambil !atu item daripada p"pula!i pada arak yang !eragam diantara !atu item yang dipili# dengan yang lain

0- Se$ara ber!trata Kaeda# ini !e!uai digunakan apabila p"pula!i yang diperik!a itu diba#agi kepada beberapa !trata atau peringkat yang akan diu i !e$ara bera!ingan 1- Se$ara berkel"mp"k Kaeda# ini !e!uai ika maklumat yang akan diperik!a di!impan mengikut kumpulan-kumpulan tertentu Kaeda# ini !e!uai !ekiranya p"pula!i yang terlibat dalam pemerik!aan adala# banyak dan ber!elerak Ia lebi# berke!an !ekiranya maklumat untuk !emua kumpulan itu adala# !ama dan !etiap kumpulan mengandungi berbagai-bagai maklumat yang berkaitan 8- Menggunakan $"mputer Se!uai digunakan !ekiranya maklumat yang terlibat untuk dipili# banyak

Kebaikan teknik per!empelan

*/018-

Men imatkan ma!a Mengurangkan pr"!edur yang merumitkan Berke!an untuk pengauditan item-item yang banyak Pemili#an !ampel ter#adap item-item penting Perkara luar bia!a dalam p"pula!i dapat diberi per#atian

Keburukan teknik per!ampelan *- 9u ud !ala# nyata /- Se!etenga# item tidak dapat diaudit 0- Bukti audit yang didapati mungkin meragukan 1- 6anya ikut pertimbangan uruaudit untuk memili# !ampel 5. Ri!ik" mungkin tidak dapat dike!an