Anda di halaman 1dari 6

PENGERTIAN TAKSONOMI ATAU KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP Klasifikasi adalah pengelo pokan aneka !

enis he"an a#a$ #$ %$han ke dala kelo pok #e&#en#$' Pengelo pokan ini dis$s$n se(a&a &$n#$# ses$ai dengan #ingka#ann)a *hie&a&kin)a+, )ai#$ $lai da&i )ang le%ih ke(il #ingka#ann)a hingga ke #ingka#an )ang le%ih %esa&' Il $ )ang e pela!a&i p&insip dan (a&a klasifikasi akhl$k hid$p dise%$# #aksono i a#a$ sis#e a#ik' P&insip dan (a&a engelo pokkan akhl$k hid$p en$&$# il $ #aksono i adalah dengan e %en#$k #akson' Takson adalah kelo pok akhl$k hid$p )ang anggo#an)a e iliki %an)ak pe&sa aan (i&i' Takson di%en#$k dengan !alan en(and&a o%!ek a#a$ akhl$k hid$p )ang di#eli#i dengan en(a&i pe&sa aan (i&i a$p$n pe&%edaan )ang dapa# dia a#i' T$!$an dan anfaa# klasifikasi akhl$k hid$p adalah-

T$!$an da&i klasifikasi

engelo pokkan akhl$k hid$p %e&dasa&kan pe&sa aan (i&i.(i&i )ang di iliki endesk&ipsikan (i&i.(i&i s$a#$ !enis akhl$k hid$p $n#$k e %edakann)a dengan akhl$k hid$p da&i !enis )ang lain enge#ah$i h$%$ngan keke&a%a#an an#a& akhl$k hid$p e %e&i na a akhl$k hid$p )ang %el$ dike#ah$i na an)a /e&dasa&kan #$!$an #e&se%$#, sis#e klasifikasi akhl$k hid$p e iliki anfaa# sepe&#i %e&ik$#' Me $dahkan ki#a dala e pela!a&i akhl$k hid$p )ang sanga# %e&aneka &aga ' Menge#ah$i h$%$ngan keke&a%a#an an#a&a akhl$k hid$p sa#$ dengan )ang lain' Ma(a klasifikasi akhl$k hid$p Ada %e& a(a sis#e klasifikasi akhl$k hid$p' Sis#e klasifikasi ini %e&ke %ang $lai da&i )ang sede&hana hingga %e&dasa& sis#e )ang le%ih ode&n'

0' Sis#e

a&#ifisial 1 %$a#an

Sis#e )ang engelo pokkan akhl$k hid$p %e&dasa&kan pe&sa aan (i&i )ang di#e#apkan oleh peneli#i sendi&i, isaln)a, $k$&an, %en#$k, dan ha%i#a# akhl$k hid$p' Pengan$# sis#e ini di an#a&an)a A&is#o#eles dan Theoph&a#$s *234 SM+' 5' Sis#e na#$&al 1 ala i

Sis#e )ang engelo pokkan akhl$k hid$p %e&dasa&kan pe&sa aan (i&i s#&$k#$& #$%$h eks#e&nal * o&fologi+ dan s#&$k#$& #$%$h in#e&nal *ana#o i+ se(a&a ala iah' Pengan$# sis#e ini, di an#a&an)a, 6a&ol$s Linnae$s *a%ad ke.07+' Linnae$s %e&pendapa# %ah"a se#iap #ipe akhl$k hid$p e p$n)ai %en#$k )ang %e&%eda' Oleh ka&ena i#$, !ika se!$ lah akhl$k hid$p e iliki se!$ lah (i&i )ang sa a, %e&a&#i akhl$k hid$p #e&se%$# sa a spesiesn)a' Dengan (a&a ini, Linnae$s dapa# engenal 04'444 !enis #ana an dan 8'444 !enis he"an' 2' Sis#e ode&n *filogene#ik+

Sis#e klasifikasi akhl$k hid$p %e&dasa&kan pada h$%$ngan keke&a%a#an se(a&a e9ol$sione&' /e%e&apa pa&a e#e& )ang dig$nakan dala klasifikasi ini adalah se%agai %e&ik$# Pe&sa aan s#&$k#$& #$%$h dapa# dike#ah$i se(a&a eks#e&nal dan in#e&nal Mengg$nakan %ioki ia pe&%andingan' Misaln)a, he"an Li $l$s pol)phe $s, dah$l$ di as$kkan ke dala golongan &a!$ngan *6&a%+ ka&ena %en#$kn)a sepe&#i &a!$ngan, #e#api se#elah dianalisis da&ahn)a se(a&a %ioki ia, #e&%$k#i %ah"a he"an ini le%ih deka# dengan la%a.la%a *Spide&+' /e&dasa&kan %$k#i ini, Li $l$s di as$kkan ke dala golongan la%a.la%a' /e&dasa&kan gene#ika ode&n' Gen dipe&g$nakan !$ga $n#$k elak$kan klasifikasi akhl$k hid$p' Adan)a pe&sa aan gen en$n!$kkan adan)a keke&a%a#an' Langkah.langkah klasifikasi Langkah.langkah klasifikasi #e&se%$# adalah se%agai %e&ik$#0' engiden#ifikasi o%!ek %e&dasa& (i&i.(i&i s#&$k#$& #$%$h akhl$k hid$p, isaln)a,

he"an a#a$ #$ %$han )ang sa a !enis a#a$ spesiesn)a 5' se#elah kelo pok spesies #e&%en#$k, dapa# di%en#$k kelo pok.kelo pok lain da&i $&$#an #ingka#an klasifikasi se%agai %e&ik$#' D$a a#a$ le%ih spesies dengan (i&i.(i&i #e&#en#$ dikelo pokkan $n#$k e %en#$k #akson gen$s' /e%e&apa gen$s )ang e iliki (i&i.(i&i #e&#en#$ dikelo pokkan $n#$k e %en#$k #akson fa ili' /e%e&apa fa ili dengan (i&i #e&#en#$ dikelo pokkan $n#$k e %en#$k #akson o&do' /e%e&apa o&do dengan (i&i #e&#en#$ dikelo pokkan $n#$k e %en#$k #akson kelas' /e%e&apa kelas dengan (i&i #e&#en#$ dikelo pokkan $n#$k e %en#$k #akson fil$ *$n#$k he"an+ a#a$ di9isio *$n#$k #$ %$han+' Dengan (a&a #e&se%$# #e&%en#$klah $&$#an hie&a&ki a#a$ #ingka#an klasifikasi akhl$k hid$p' U&$#an klasifikasi da&i #ingka#an )ang #e&%esa& hingga #e&ke(il adalah se%agai %e&ik$#-

Dala #a#ana a %ino ial, pena aan s$a#$ !enis ($k$p han)a en)e%$#kan na a a&ga *selal$ dia"ali dengan h$&$f %esa&+ dan na a !enis *selal$ dia"ali dengan h$&$f ke(il+ )ang di(e#ak i&ing *di(e#ak #egak !ika naskah $#a a di(e#ak i&ing+ a#a$ di#$lis dengan ga&is %a"ah' A#$&an ini seha&$sn)a #idak akan e %ing$ngkan ka&ena na a a&ga #idak %oleh sa a $n#$k #ingka#an #akson lain )ang le%ih #inggi' Pe&ke %angan penge#ah$an le%ih lan!$# e aksa di%$a#n)a #akson %a&$ di an#a&a keena #akson )ang s$dah ada * e akai a"alan :s$pe&.; dan :s$%.;+ dan !$ga #akson di %a"ah #ingka# !enis *inf&aspesies+ *9a&ie#as dan fo& a+' Di%$a# p$la sa#$ #akson di a#as Ph)l$ *dise%$# Regn$ *se(a&a ha&afiah %e&a&#i :Ke&a!aan;+ $n#$k e %edakan P&oka&io#a *&egn$ A&(haea dan /a(#e&ia+ dan E$ka&io#a *&egn$ M)(o#a, Plan#ae a#a$ T$ %$han, dan Ani alia He"an+' Se!a&ah klasifikasi Klasifikasi o&ganis e di $lai da&i ke%$#$han

an$sia akan #e pa# #inggal,

akanan dan

o%a#.o%a#an' Taksono i #$ %$han di%edakan a#as < pe&iode )ai#$-

0' Pe&iode p&eli#e&a#$&e Pada pe&iode ini an$sia sanga# p&i i#i9e, e&eka e pe&oleh akanan da&i %e&%$&$ dan %e&(o(ok #ana ' Me&eka enge#ah$i #ana an da&i f$ngsin)a $n#$k di akan dan o%a#.o%a#an' Me&eka se(a&a o#o a#is #elah engklasifikasikann)a, e&eka endisk&ipsikan dan engklasifikasikann)a da&i g$na dan %e&%aha)a a#a$ #idakn)a s$a#$ #ana an dan ene pa#kann)a pada ka#ego&i sehingga $dah dig$nakan se%agai &efe&ensi' 5' Li#e&a#$&e k$no Pada pe&iode ini, e&eka #elah en(apai kesi p$lan %e&dasa&kan alasan da&ipada analisis da&i o%se&9asi' Me&eka #elah en$liskan pe&%edaan an#a&a %agian l$a& dan %agian dala o&gan' Me&eka diklasifikasikan dala pohon, se ak, selain se ak' Me&eka !$ga #e&%agi dala %e&%$nga #iap #ah$n, #e&!adi sekali d$a #ah$n, dan o&fologi %$nga' Dek&ipsi %e&dasa&kan #ana an o%a# dipe&g$nakan le%ih da&i 0=44 #ah$n' 2' Pe&#engahan Pada a%ad ini han)a ada sediki# pe %agian #aksono i ke($ali Al%e&#$s Magn$s )ang e pe&kenalkan onoko#il dan diko#il, %e&pe %$l$h dan #idak %e&pe %$l$h' 8' Pe %ang$nan ke %ali Pada pe&iode ini #elah #e&dapa# pe&ke %angan engik$#i - 0' Telah dilak$kan pe&(e#akan, 5' Se#iap o&ang #elah pe&(a)a pada ka&)a asli seseo&ang, 2' Il $ na9igasi e $ngkinkan $n#$k engoleksi se $a #ana an di d$nia' Pada pe&iode ini e&$pkan pe&iode pe %ela!a&an dan elak$kan eksplo&asi, didapa#kan %an)ak #ana an dan keg$naann)a' Usaha iden#ifikasi %e&dasa&kan asa k$no dengan e pe&ha#ikan s#&$k#$& dan pe&%edaan pe %$ngaan' Pada akhi&n)a dikelo pokan %e&dasa&kan gen$s dan fa il) oleh 6a&ls Linnae$s' Di $lailah pe %agian #aksono i oleh Adanson' Pe iki&an #en#ang e9ol$si %e&hasil di$ngkapkan oleh La a&k )ang engg$nakan s#&$k#$& dala selain s#&$k#$& l$a& dala klasifikasi ole! 6andolle' =' Teo&i E9ol$si

Pen(e#$s #eo&i ini adalah 6ha&les Da&"in' Ia e pe&ki&akan %ah"a /$ i #elah %e&$sia <444 #ah$n dan engala i e9ol$si )ang #e&ak$ $lasi sehingga #e&!adi pe&%edaan' Ia e)akinkan dengan %$k#i.%$k#i e9ol$si )ai#$ pe&$%ahan hid$p )ang #e&!adi dan eng$#a&akan adan)a seleksi ala pada ekanis e )ang en)e%a%kan pe&%edaan' Sa a haln)a dengan Alf&ed >alla(e pe&ke %angan #eo&i e9ol$si' /e&a"al da&i i#$lah di $lai peng$ p$lan se $a da#a #ana an %e&dasa&kan ana#o i, gene#ika, ph)siolog), paleo%o#an), (he is#&) dan pal)nolog)' <' Ke%angki#an #aksono i Meliha# da&i pe %agian #aksono i )ang #e&dah$l$, ki#a dapa# e pe&ha#ikan !ika pe&a#$&an pe %agian klasifikasi $&ni pene $an dan "e"enang an$sia' Taksono i di $lai dengan adan)a pe&ke %angan ik&oskop dan #eknik ode&n' Pene $an ik&oskop e pe& $dah $n#$k enge#ah$i s#&$k#$& dala se(a&a n)a#a' Rangkaian DNA dan il $ )ang e pela!a&i #en#ang o&ganisasi geno e dala #ana an #e&de#eksi )ang dig$nakan dala pe %agian #aksa' Da&i sinilah #e&!adi pe %aha&$an #aksono i'

6a&ol$s Linnae$s Sis#e klasifikasi adalah sis#e )ang dig$nakan oleh il $"an $n#$k engelo pokkan ahkl$k hid$p' Sis#e ini dipelopo&i oleh 6a&ol$s Linnae$s' 6a%ang il $ )ang e pela!a&i pengelo pokkan ahkl$k hid$p ke dala #akson.#akson adalah #aksono i' sehingga hingga kini ia dise%$# dengan %apak #aksono i' T$!$an da&i pengelo pokkan ahkl$k hid$p adalah $n#$k e $dahkan e pela!a&i ahkl$k hid$p dala %agian.%agian )ang le%ih ke(il' Mahkl$k hid$p %isa dikelo pok. kelo pokkan ka&ena e iliki (i&i.(i&i o&fologi )ang sa a a#a$ %e&%eda dengan o&ganis e )ang lain' Pengelo pokkan didasa&kan a#as dasa& pe&sa aan dan pe&%edaan' Dengan adan)a pe&sa aan aka %e%e&apa spesies dapa# dikelo pokkan dala kelo pok )ang sa a' Dengan adan)a (i&i.(i&i )ang %e&%eda aka dapa# %e%e&apa spesies dapa# dipisahkan dala kelo pok )ang %e&%eda' selain #aksono i ada p$la (a%ang il $ )ang i&ip dengan #aksono i adalah sis#e a#ika' Pada (a%ang il $ Sis#e a#ika ini kegia#ann)a elip$#i Iden#ifikasi, Klasifikasi, dan Ta#a na a' Ma&i ki#a %ahas sa#$ pe& sa#$' Pada Kegia#an Iden#ifikasi, ki#a elak$kan kegia#an e %andingkan o&ganis e

dengan o&gansi e )ang s$dah ada dengan eliha# ka&ak#e& )ang di iliki oleh o&ganis e #e&se%$#' ke $dian pada kegia#an Klasifikasi ki#a akan engelo pokkan o&ganis e #e&se%$# ke dala #akson.#akson .sepe&#i spesies, gen$s, o&do, fa ili, (lass, di9isi1fil$ .%e&dasa&kan pe&sa aan dan pe&%edaan )ang ada' Se $a ka&ak#e& )ang %e&%eda akan dipisahkan dala #akson )ang %e&%eda sedangkan ka&ak#e& )ang sa a akan dile#akkan dala #akson )ang sa a' konsep klasifikasi #akson adalah Se akin #inggi #akson aka akan se akin %an)ak pe&%edaan de ikian !$ga se%alikn)a se akin #inggi #akson se akin %an)ak a(a spesiesn)a de ikian !$ga se%alikn)a Se akin #inggi #akson h$%$ngan keke&a%a#ann)a se akin !a$h Pada kegia#an #a#a na a ki#a e %e&ikan na a s$a#$ spesies %e&dasa&kan ka&ak#e& )ang s$dah diiden#ifikasi dan diklasifikasikan dengan engg$nakan a#$&an %ino ial no en(la#$&e )ang di(e#$skan oleh 6' Linae$s' /e&ik$# ini adalah a#$&ann)a Na a spesies ha&$s #e&di&i da&i d$a ka#a Ka#a )ang dig$nakan adalah ka#a la#in a#a$ )ang dila#inkan Ka#a pe&#a a adalah Gen$sn)a *dia"ali dengan h$&$f kapi#al+ ka#a ked$a adalah epi#e#on spesifik$ n)a *dia"ali #idak dengan h$&$f kapi#al+ 6on#ohn)a pe&ha#ikan ga %a& di %a"ah ini-

Ha&$s di(e#ak i&ing a#a$ !ika di#$lis #egak ha&$s di%e&i ga&is %a"ah )ang dipisah' (on#oh )ang %ena& - ?ea a)sa#a$ ?ea a)s de ikianlah konsep pada sis#e klasifikasi ahkl$k hid$p'