Anda di halaman 1dari 3

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS) GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014


MATA PELAJARAN : MATEMATIKA
KELAS / JURUSAN : X / IPA PLUS
HARI / TANGGAL : RABU, 27 NOPEMBER 2013
WAKTU : 0 MENIT
A. PILIHAN BERGANDA

1. Bentuk sederhana dari
2
3 4
! "
2
!
a b
a b


_

,
adalah.
A.
1" 2
2!
4a b
D.
1"
2!
4a b
B.
1" 4
2!
4a b
E.
2
2!
4a b
C.
11 2
2!
4a b


2.
2 2
1 1
# $$$
b a
a b

+
A.
a b
ab
+
D.
ab
a b +
B.
a b
ab

E.
a
a b +
C.
ab
a b
3. Bentuk rasional dari
4
! 3
adalah
A. 2
!
3
3
B. 2
!
+ 3
3
C. 2
!
2
3
D. 2
!
2
3
E. 2
!
+ 2
3
4.
23 % 7 # $$$ +
A.
4 7 +
D.
7&3
B.
4 7
E.
7'3
C.
7'4
5.
2
log 4 +
2
log 12
2
log 6 = .
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E.
6. !ika
5
log 125 = " #aka
"
log 2$ = .
A. 1
B. 3
C. 5
D. $
E. %
$.
2 3
3 # ! # , Jika Log a dan Log b maka
"
1! $$$ Log adalah
A.
( 1)
1
a b
a
+
+
D.
1
( 1)
b
a a
+
+
B.
1
1
b
a
+
+
E.
1 b
a
+
C.
1
1
a
b
+
+
. !ika &1 dan &2 #eru'akan akarakar
'ersa#aan kuadrat 1(3 &
2
6& 3 = )
*aka &1
2
+ &2
2
=
A. 3
B. %
C. 2
D. 1
E. 342
$ !ika +12, dan +1+2, adalah akarakar
'ersa#aan kuadrat- #aka 'ersa#aann.a
adalah
a. &
2
2&1=) d. &
2
&2=)
". &
2
2&+1=) e. &
2
+2&+1=)
/. &
2
+&2=)
1). 0ersa#aan kuadrat "aru .ang akarakarn.a
2 le"ihn.a dari akarakar 'ersa#aan 31
2

51+1=) adalah...
A. 31
2
+1$123=)
B. 1
2
1$1+23=)
C. 31
2
51+2=)
D. 31
2
1$1+23=)
E. 31
2
+512=)
11. 0ersa#aan kuadrat '1
2
+ +' + ,1 + % = )
#e#'un.ai akarakar .ang sa#a- untuk
nilai '
A. ' 2 4 atau ' 3 16
B. ' = 4 atau ' = 16
C. ' = 4 atau ' = 16
D. 4 2 ' 2 16
E. 16 2 ' 2 4
12$ 4i#'unan 'en.elesaian 'ertidaksa#aan
kuadrat 31
2
51 12 2 )- 15 adalah.
A$ 6173 2 1 2 4(3- 158
B$ 6174(3 2 1 2 3- 158
($ 6173(4 2 1 2 6- 158
)$ 6171 2 3 atau 1 3 4(3- 158
E. 6171 2 4(3 atau 1 3 38
13. 9ra:ik :ungsi kuadrat ;=&
2
+2&+3-
#e#'un.ai
koordinat titik 'un/ak
A. +4-1, D. +2-4,
B. +1-4, E. +2-4,
C. +1-4,
14. Diketahui :ungsi kuadrat di tentukan
dengan ru#us :+1,=2&
2
4&0. Batas nilai 0
agar :ungsi #e#otong su#"u 1 didua titik
.ang "erlainan adalah
A. 0 3 2 D. 0 2 2
B. 0 32 E. 0 2 1
C. 0 22
15. <uatu :ungsi kuadrat #e#otong su#"u & di
titik A+2-), dan B+1-),- serta #elalui
titik C+)-4,- #aka ru#us :ungsi kuadratn.a
adalah
A. ; = 2&
2
+ 4& + 2 D. ; = 2&
2
2& 4
B. ; = 2&
2
+ 2& + 4 E. ; = 2&
2
2& + 4
C. ; = 2&
2
2& 4
16. 5u#us :ungsi kuadrat .ang #e#'un.ai titik
'un/ak 0+2-1, serta #elalui titik A+)-3,
adalah
A. ; = &
2
+ 4& 3 D. ; = &
2

4& + 3
B. ; = &
2
+ 3& + 4 E. ; = &
2

4& 3
C. ; = &
2
+ & + 3
1$. 4i#'unan 'en.elesaian siste# 'ersa#aan
linier
3& 5. = 22
4&+3. = 1) adalah
A. 64-28 D. 64-28
B. 64-28 E. 62-48
C. 64-28
1. !ika suatu siste# 'ersa#aan linear =

'

+

2 3 2
"
by ax
by ax

#e#'un.ai 'en.elesaian 1 = 2- . = 1 -
#aka a
2
+ "
2
=
A. 2 D.
B. 4 E. 11
C. 5
1%. 4i#'unan 'en.elesaian 'ersa#aan linier
3& + 5. 2> = 2
& + 3. + 4> = 12
4& 2. 5> = 1 adalah
A. 63-1-38 D. 63-1-38
B. 63-1-38 E. 63-1-38
C. 63-1-38
2). !ika 'e#"ilang dari suatu 'e/ahan
dita#"ah 2 dan 'en.e"utn.a dita#"ah 1
akan di'eroleh hasil "agi sa#a dengan
2
1
.
!ika 'e#"ilang dita#"ah 1 dan 'en.e"ut
dikurangi 2- di'eroleh hasil "agi sa#a
dengan 3(5 . 0e/ahan .ang di#aksud
adalah...
A. 2(3 D. 2($
B. 6(21 E. 3(4
C. (12
21. 4i#'unan 'en.elesaian dari s.ste#
'ersa#aan non linear

'

+
+
36 % 4
4
2 2
2 2
y x
y x
adalah +1-., #aka 1 + . =
A. 2 dan 3 D. 2 dan 2
B. ) dan 1 E. 3 dan 3
C. 1 dan 2
22. ?ilai 1 .ang #e#enuhi 'ertidaksa#aan
1
1
$ 2

+
x
x
adalah...
A. 2 1
B. 1 atau 1 2
C. 1 2 1 atau 1 3 1
D. 2 1 2 1 atau 1 2 1 2
E. 1 atau 2 1 2 1 atau 1 3 1
23. 0en.elesaian dari 'ertidaksa#aan=
$ 6
2
< x x adalah ...
A. 1 2 1 ) atau 1 6
B. 6 2 1 1 atau ) 2 1 2
$
C. 1 2 1 ) atau 6 1 2 $
D. 1 2 1 2 $
E. $ 2 1 2 1
24. 0en.elesaian 'ertaksa#aan 1
1
$ 2

+
x
x
adalah...
A$ 1 2 1
B$ 4 2 1 1
($ 1 4 atau 1 2 1
)$ ) 1 1
E$ 1 2 1
25. ?ilai 1 .ang #e#enuhi 'ertaksa#aan
)
1) 3
3 4
2
2


+
x x
x x
adalah
A$ 1 2 2 atau 3 1 5
B$ 2 1 1 atau 3 1 5
($ 2 < 1 1 atau 3 1 2 5
)$ 1 1 3 atau 1 5
E$ 1 1 < atau 1 3 5
B. TES URAIAN
1. !u#lah tiga kali suatu "ilangan dan dua kali
ke"alikann.a adalah 5- #aka "ilangan
terse"ut adalah
2 !u#lah dua "ilangan asli sa#a dengan 16.
@entukan hasil kalin.a ter"esar
+#aksi#u#, "ilangan"ilangan ituA
3. <isi #iring suatu segitiga sikusiku adalah
34 /# sedangkan 'anBang salah satu
kakin.a le"ih 'anBang 14 /# dari 'anBang
kaki lainn.a- #ak 'anBang kedua kaki
segitiga terse"ut adalah
4. @iga tahun .ang lalu usia a.ah dua tahun
le"ihn.a dari li#a kali usia adik. Ci#a tahun
.ang akan datang dua kali usia adik 6 tahun
kurangn.a dari usia a.ah. Dsia a.ah dan
adik sekarang adalah
5. @entukan hi#'unan 'en.elesaian dari
'ertidaksa#aan |1
2
+ 51| 6