Anda di halaman 1dari 9

PENGGAL 1

RPT SEJARAH T4
AzaSKTM2013

5 JANUARI 26 MEI

MING GU

TAJUK MARI BELAJAR SEJARAH

STANDARD KANDUNGAN 1.1 PENGE RTIAN SEJARA H DAN KEMAHI RAN SEJARA H

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 MENYATAKAN PENGERTIAN SEJARAH DAN SUMBER SEJARAH 1.1.2 MENGENALPASTI K NSEP MASA SILAM DAN RUANG BERDASARKAN GARIS MASA DAN KR N L GI K.1.1.! MENYATAKAN KEPENTINGAN PENGURUSAN MASA DALAM KEHIDUPAN HARIAN

EMK/KPS NILAI MURNI" MENGHARGAI #ARISAN KPS" K NSEP MASA DK" PERK NGSIAN SEJARAH

1.1.3 MENGENALPASTI PERISTI#A SEJARAH MENGIKUT GARIS MASA 1.1.4 MENYATAKAN TINGGALAN SEJARAH YANG TERDAPAT DI MU$IUM DAN TEMPAT BERSEJARAH K.1.1.% MENYATAKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MASA LALU DAN KESINAMBUNGANNYA DENGAN MASA KINI 1.1.5 MENJELASKAN SEBAB DAN AKIBAT DALAM PERISTI#A SEJARAH 1.1.6 MENYATAKAN KEPENTINGAN SEJARAH DALAM KEHIDUPAN K.1.& MENJELASKAN KEPENTINGAN MENGHARGAI #ARISAN BANGSA BAGI MELAHIRKAN JATI DIRI 1.2 PENGERTIAN 1.2.1 MENYATAKAN BI DATA DIRI DIRI DAN 1.2.2 MENGENALPASTI SALASILAH KELUARGA K.1.2.! MENYATAKAN ADAB YANG PERLU DIAMALKAN KELUARGA DALAM SESEBUAH KELUARGA
AzaSKTM2013

NILAI MURNI" MENGHARGAI DIRI DAN KELUARGA

RPT SEJARAH T4

KPS" ELEMEN ASAS SEJARAH DK" PERASAAN KEKITAAN


'UTI TAHUN BARU 'INA 31 JANUARI 3 (EBRUARI

1.3 SEJARAH SEK LAH !

1.2.3 MENYATAKAN PENGERTIAN KELUARGA ASAS 1.2.4 MENGENALPASTI GELARAN ANGG TA KELUARGA K1.2.% MENYATAKAN KEPENTINGAN PENGGUNAAN GELARAN DALAM INSTITUSI KELUARGA 1.2.5 MENJELASKAN PERKEMBANGAN DIRI DAN KELUARGA MENGIKUT GARIS MASA 1.2.6 MENYATAKAN PERISTI#A BERSEJARAH DALAM KELUARGA K.1.2.& MENYATAKAN KEISTIME#AAN ME#UJUDKAN KELUARGA ASAS 1.3.1 MENYATAKAN NAMA DAN ALAMAT SEK LAH DENGAN LENGKAP 1.3.2 MENGENALPASTI L KASI SEK LAH K.1.3.! MENJELASKAN TANGGUNGJA#AB DIRI SEBAGAI #ARGA SEK LAH

NILAI MURNI" SAYANGI SEK LAH KPS" SIGNI(IKAN BUKTI DK" PERK NGSIAN NILAI

1.3.3 MEN'ERITAKAN SEJARAH PENUBUHAN SEK LAH 1.3.4 MENYATAKAN ' GAN KATA) *ISI DAN MISI SEK LAH
AzaSKTM2013

RPT SEJARAH T4

&

10

1.4 KA#ASAN TEMPAT TINGGAL MURID

11

K.1.3.% MENGENALPASTI USAHA+USAHA UNTUK MENGEKALKAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN SEK LAH 1.3.5 MENYATAKAN MAKSUD #ARNA DAN SIMB L PADA LEN'ANA DAN BENDERA SEK LAH K.1.3.! MENJELASKAN TANGGUNGJA#AB DIRI SEBAGAI #ARGA SEK LAH 1.3.6 MENYATAKAN STRUKTUR RGANISASI PENTADBIRAN SEK LAH K.1.3.& MENYATAKAN SEK LAH SEBAGAI SEBUAH INSTITUSI PENDIDIKAN YANG PERLU DIBANGGAKAN 1.4.1 MENYATAKAN ALAMAT TEMPAT TINGGAL DENGAN LENGKAP 1.4.2 MENYATAKAN L KASI TEMPAT TINGGAL K.1.4.& MENYATAKAN SEJARAH TEMPAT TINGGAL SEBAGAI PERKARA YANG PERLU DIHARGAI

NILAI MURNI" KASIH SAYANG KPS" SIGNI(IKAN BUKTI DK" PERK NGSIAN NILAI

'UTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 21 MA' 2& MA'

12 13

1.4.3 MENYATAKAN SEJARAH TEMPAT TINGGAL K.1.4.& MENYATAKAN SEJARAH TEMPAT TINGGAL SEBAGAI PERKARA YANG PERLU DIHARGAI 1.4.4 MENYATAKAN BENTUK MUKA BUMI KA#ASAN TEMPAT TINGGAL 1.4.5 MENYATAKAN KEISTIME#AAN KA#ASAN SETEMPAT
AzaSKTM2013

RPT SEJARAH T4

14

15 $AMAN AIR BATU 16 2.1 $AMAN AIR BATU

K.1.4.% MENYATAKAN KEPENTINGAN MENGINDAHKAN PERSEKITARAN TEMPAT TINGGAL 1.4.6 MENJELASKAN T K H KEBANGGAAN SETEMPAT K.1.4.& MENYATAKAN SEJARAH TEMPAT TINGGAL SEBAGAI PERKARA YANG PERLU DIHARGAI 1.4.6 MENJELASKAN T K H KEBANGGAAN SETEMPAT K.1.4.& MENYATAKAN SEJARAH TEMPAT TINGGAL SEBAGAI PERKARA YANG PERLU DIHARGAI 2.1.1 MENYATAKAN MAKSUD $AMAN AIR BATU K2.1.4 MENYATAKAN KEPERLUAN MENGHARGAI ALAM SEKITAR

NILAI MURNI" MENGHARGAI ALAM SEKITAR KPS" K N*ERSI MASA DK" PERK NGSIAN SEJARAH

1!

1%

$AMAN PRASEJ ARAH

3.1 KEHIDUPAN MANUSIA PRASEJARAH

2.1.2 MENYATAKAN PERUBAHAN YANG BERLAKU PADA $AMAN AIR BATU 2.1.3 MENAMAKAN BENUA DAN LAUTAN DI DUNIA SELEPAS PEN'AIRAN AIR BATU K2.1.5 MENYATAKAN SIKAP YANG PERLU DIAMALKAN DALAM MENJAGA ALAM SEKITAR 3.1.1 MENYATAKAN MAKSUD PRASEJARAH 3.1.2 MENYATAKAN L KASI PRASEJARAH K3.1.6 MENYATAKAN KEPENTINGAN MENGHARGAI TINGGALAN SEJARAH

NILAI MURNI" JATI DIRI KPS" ISU DAN MASALAH MASA LALU

RPT SEJARAH T4

AzaSKTM2013

DK" PERK NGSIAN SEJARAH 3.1.3 MENYATAKAN KEGIATAN MASYARAKAT PRASEJARAH 3.1.4 MENGENALPASTI ALATAN DAN KEGUNAANNYA DALAM MASYARAKAT PRASEJARAH K3.1.% MENYATAKAN SIKAP MANUSIA PRASEJARAH YANG PERLU DI' NT HI
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 'UTI PERTENGAHAN TAHUN 2! MEI 14 JUN PENGGAL 1 15 JUN 20 KT BER

1&

, 20 21 KERAJA AN MELAY U A#AL 4.1 KEDUDUKAN KERAJAAN+ KERAJAAN MELAYU A#AL

3.1.5 MENYATAKAN KEPER'AYAAN MANUSIA PRA SEJARAH K.3.1.! MENYATAKAN PERSEDIAAN UNTUK MENGHADAPI PERUBAHAN PERSEKITARAN 4.1.1 MENAMAKAN KERAJAAN+KERAJAAN MELAYU A#AL 4.1.2 MENGENALPASTI L KASI KERJAAAN+KERAJAAN MELAYU PADA PETA MALAYSIA K.4.1.5 MENYATAKAN KEISTIME#AAAN KERAJAAN+ KERAJAAN MELAYU A#AL

NILAI MURNI" BERTANGGUNG JA#AB KPS" ELEMEN ASAS SEJARAH DK" KETERIKATAN

RPT SEJARAH T4

AzaSKTM2013

EM SI KEPADA NEGARA 22 4.1.3 MENAMAKAN LAUT) SELAT) TELUK DAN PULAU PADA PETA DI SEKITAR KERAJAAN MELAYU A#AL K.4.1.5 MENYATAKAN KEISTIME#AAAN KERAJAAN+ KERAJAAN MELAYU A#AL 4.1.4 MENYATAKAN AKTI*ITI BERASASKAN LAUT DALAM KERAJAAN+KERAJAAN MELAYU K.4.1.6 MENYATAKAN KEPERLUAN MENJAGA KEBERSIHAN PESISIRAN PANTAI 5.1.1 MENYATAKAN MAKSUD T K H TERBILANG 5.1 T K H+ 5.1.2 MENJELASKAN KEDUDUKAN T K H+T K H T K H TERBILANG DALAM MASYARAKAT MELAYU LAMA TERBILANG KESULTANAN K.5.1.4 MENYATAKAN KEISTIME#AAN T K H+T K H TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA DALAM MELAYU PMEBENTUKAN SAHSIAH INDI*IDU MELAKA 5.1.3 MENYATAKAN PERANAN JA#ATAN T K H TERBILANG DALAM MEMBANGUNKAN KESULTANAN MELAYU MELAKA K.5.1.6 MENYATAKAN KEPENTINGAN MENGHARGAI T K H+T K H TERBILANG KESULTANAN MELAYU 5.2 PARAMES#A MELAKA DALAM MASYARAKAT 5.2.1 MENYATAKAN LATAR BELAKANG PARAMES#ARA RA SEBAGAI SEBAGAI PENGASAS MELAKA PENGASAS KESULTANAN K.5.1.5 MENYATAKAN SI(AT+SI(AT KEPIMPINAN T K H+
AzaSKTM2013

23

24

T K H TERBIL ANG KESULT ANAN MELAY U MELAKA

NILAI MURNI" MENGHARGAI) MENGH RMATI KPS" SIGNI(IKAN BUKTI DK" KESETIAAN

25

KPS" K N*ERSI MASA

RPT SEJARAH T4

26

MELAYU MELAKA

T K H YANG B LEH DI' NT HI


'UTI HARI RAYA PUASA 2% G S 31 G S

2!

5.2.2 MENJELASKAN RENTETAN PERISTI#A PERJALANAN PARAMES#ARA DARI PALEMBANG KE MELAKA K.5.1.5 MENYATAKAN SI(AT+SI(AT KEPIMPINAN T K H+ T K H YANG B LEH DI' NT HI
'UTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 12 SEPTEMBER 20 SEPTEMBER

2%

2&

30

5.3 TUN PERAK SEBAGAI BENDAHARA MELAKA

5.2.3 MENYATAKAN PERISTI#A PEMBUKAAN MELAKA K.5.2.6 MENYATAKAN KEPENTINGAN MENGHARGAI SUMBANGAN SESE RANG PEMIMPIN YANG DIH RMATI DALAM MASYARAKAT 5.2.4 MENYATAKAN ASAL USUL NAMA MELAKA BERDASARKAN PELBAGAI SUMBER K.5.2.! MENJELASKAN KE#UJUDAN KESULTANAN MELAYU MELAKA SEBAGAI #ARISAN YANG DIBANGGAKAN 5.3.1 MENYATAKAN RI#AYAT HIDUP TUN PERAK K.5.3.5 MENYATAKAN SI(AT+SI(AT KEPIMPINAN T K H YANG B LEH DIJADIKAN ' NT H

DK" TANGGUNGJA# AB #ARGANEGAR A

31

5.3.2 MENYENARAIKAN SULTAN MELAKA SEMASA TUN PERAK MENJADI BENDAHARA


AzaSKTM2013

RPT SEJARAH T4

32

33

34

5.4 HANG TUAH SEBAGAI LAKSAMANA MELAKA

35

5.3.3 MENYATAKAN KEBIJAKSANAAN TUN PERAK DALAM MENANGKIS SERANGAN SIAM DI MELAKA K.5.3.6 MENGHUBUNGKAITKAN KEBIJAKSAAAN T K H DALAM MEMBENTUK SAHSIAH INDI*IDU 5.3.4 MENYATAKAN PERANAN TUN PERAK DALAM MEMBINA KEGEMILANGAN KESULTANAN MELAYU MELAKA K.5.3.! MENYATAKAN KEPENTINGAN NILAI KETAATAN DAN KESETIAAN KEPADA PEMIMNPIN 5.4.1 MENYATAKAN RI#AYAT HIDUP HANG TUAH DK" KESETIAAN K.5.4.5 MENYATAKAN KEBIJAKSANAAN T K H DALAM MENYELESAIKAN SESUATU MASALAH 5.4.2MENYATAKAN PERANAN HANG TUAH SEBAGAI LAKSAMANA K.5.4.4 MENYENARAIKAN SI(AT+SI(AT KESETIAAN T K H KEPADA INSTITUSI BERAJA 5.4.3 MENJELASKAN PERISTI#A PERTARUNGAN ANTARA HANG TUAH DENGAN HANG JEBAT DALAM HIKAYAT HANG TUAH
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 'UTI AKHIR TAHUN 21 SEPTEMBER 2014 3 JANUARI 2015

RPT SEJARAH T4

AzaSKTM2013