Anda di halaman 1dari 36

1

PROSES PENGGUBALAN
DAN
PENYEMAKAN SEMULA
KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH
RENDAH / MENENGAH
(KBSR / KBSM)
2

“… SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG


TERMASUK KURIKULUM DAN KEGIATAN
KOKURIKULUM YANG MERANGKUMI SEMUA
PENGETAHUAN, KEMAHIRAN, NORMA, NILAI,
UNSUR KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAAN
UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN
SESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA
DARI SEGI JASMANI, ROHANI, MENTAL DAN
EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DAN
MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG
DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN
PENGETAHUAN”
AKTA PENDIDIKAN 1996
PERATURAN-PERATURAN KURIKULUM KEBANGSAAN
PENDIDIKAN 1997
3

1. PERKEMBANGAN INDIVIDU SECARA


MENYELURUH
( INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI )
2. PENERAPAN DAN PERKEMBANGAN NILAI-
NILAI MURNI
3. PENYEBARAN ILMU PENGETAHUAN
4. PEMBENTUKAN MASYARAKAT MALAYSIA
YANG BERSATU PADU
5. MELAHIRKAN TENAGA KERJA MAHIR
[ LAPORAN JAWATANKUASA KABINET, 1979 ]
4

“SUATU PENGALAMAN PEMBELAJARAN


YANG TERANCANG KE ARAH MENCAPAI
HASRAT PENGHASILAN (INTENDED
OUTCOMES) YANG DITENTUKAN”

[ THE PLANNED LEARNING


EXPERIENCES FOR INTENDED
LEARNING OUTCOMES ]
5

APAKAH OBJEKTIF PEMBELAJARAN


YANG HENDAK DICAPAI?
APAKAH PENGALAMAN PEMBELAJARAN
YANG HENDAK DICAPAI?
BAGAIMANAKAH PENGALAMAN
PEMBELAJARAN BOLEH DIRANCANG
SECARA BERKESAN?
BAGAIMANAKAH CARA MENENTUKAN
HASRAT PEMBELAJARAN SUDAH
TERCAPAI?
6

PROSPEK BARU GLOBALISASI


BERSIFAT PROGRESIF, PEKERJA ILMU
DINAMIK & SEIMBANG [KNOWLEDGE WORKER]
PASARAN & INDUSTRI PENDEKATAN SISTEMATIK
PENINGKATAN KUALITI PENDIDIKAN AGAMA &
PENDIDIKAN AKHLAK
KETATANEGARAAN & PENGUKUHAN
PATRIOTISME KEMAHIRAN ASAS 3M &
KEMAHIRAN BOLEHGUNA
SAINS & TEKNOLOGI
KESINAMBUNGAN
MODENISASI
PENDIDIKAN
7

PEMBANGUNAN NEGARA STRATEGI PENGAJARAN &


• EKONOMI PEMBELAJARAN
• PERPADUAN (BERPUSATKAN MURID)
• TEKNOLOGI MAKLUMAT • INKUIRI PENEMUAN
• SAINS & TEKNOLOGI • PENGGABUNGJALINAN
MATA PELAJARAN WAJIB
• SOSIO BUDAYA • PENYERAPAN
• TERAS
• KESEPADUAN PENGETAHUAN & INSAN / INDIVIDU
PERKEMBANGAN INDIVIDU • TAMBAHAN AMALAN • PEKERJA BERILMU
• PERKEMBANGAN INSAN • ELEKTIF • PENGAYAAN & PEMULIHAN • CELIK IT
• PERKEMBANGAN • KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA
WARGANEGARA PROGRAM-PROGRAM KHAS • BERKEMAHIRAN DAN
• PEMUPUKAN KREATIF & KRITIS BERKETRAMPILAN
TEORI PEMBELAJARAN PATRIOTISME • PEMBELAJARAN MASTERI • BERSEMANGAT
• PELBAGAI KECERDASAN • PENDIDIKAN ALAM • LEARNING HOW TO LEARN PATRIOTIK
• KECERDASAN EMOSI SEKITAR • PENULISAN GENRE • BERAKHLAK MULIA
• PENDIDIKAN • KEMAHIRAN PROSES SAINS • HIDUP
FALSAFAH PENDIDIKAN KESIHATAN • PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL BERMASYARAKAT
KEBANGSAAN KELUARGA • MENGHARGAI ALAM
• PEMBELAJARAN YANG
• PENDIDIKAN SUATU USAHA • PENDIDIKAN MENYERONOKKAN SEKITAR
BERTERUSAN PENCEGAHAN DADAH • BERFIKIRAN KREATIF
• KEMAHIRAN GENERIK
• PERKEMBANGAN INDIVIDU • PROGRAM & KRITIS
SECARA MENYELURUH DAN KOMPUTER DALAM • KAJIAN MASA DEPAN
• BERDAYA
BERSEPADU (INTELEK, PENDIDIKAN • SISTEM PEMBELAJARAN TAHAN/JATI DIRI
ROHANI, EMOSI & JASMANI • PROGRAM KHAS INTERGRATIF
• BERINOVATIF
ORANG ASLI • ASPEK MERENTAS KURIKULUM
EMPAT ASAS UTAMA • BERETIKA &
• PROGRAM SEKOLAH • PEMBELAJARAN BESTARI BERBUDAYA
• PENDIDIKAN – UNESCO KE KERJAYA
• BELAJAR UNTUK PENILAIAN
MENGETAHUI • PENILAIAN BERTERUSAN
• BELAJAR UNTUK MEMBUAT • PENILAIAN KEMAJUAN
• BELAJAR UNTUK MENJADI BERASASKAN SEKOLAH
INSAN SEMPURNA • PENILAIAN SECARA BERPUSAT
• BELAJAR UNTUK HIDUP
BERSAMA
8

• NILAI MURNI • PENDIDIKAN


PENCEGAHAN DADAH
• BAHASA MERENTAS
KURIKULUM • PENDIDIKAN
KESELAMATAN
• PENDIDIKAN ALAM JALANRAYA
SEKITAR
• PENDIDIKAN KESIHATAN
• PENGUKUHAN KELUARGA
PATRIOTISME
• PENDIDIKAN PENGGUNA
• SAINS DAN
TEKNOLOGI • KEMAHIRAN BERFIKIR
SECARA KREATIF &
• KEMAHIRAN KRITIS
BELAJAR
• KAJIAN MASA DEPAN
9

MATLAMAT PENDIDIKAN MENENGAH


ADALAH UNTUK MEMPERKEMBANGKAN
POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH,
SEIMBANG DAN BERSEPADU MELIPUTI
ASPEK-ASPEK INTELEK, ROHANI, EMOSI
DAN JASMANI BAGI MELAHIRKAN INSAN
YANG SEIMBANG, HARMONIS DAN
BERAKHLAK MULIA
10

1. MEMPERTINGKATKAN KECEKAPAN BERBAHASA


2. MEMPERTINGKATKAN DAN MELUASKAN
PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN BAHASA MELAYU
3. MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN DAYA
INTELEK
4. MEMPEROLEH ILMU PENGETAHUAN DAN
MENGUASAI KEMAHIRAN
5. MENGEMBANGKAN KEMAHIRAN-KEMAHIRAN
BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
6. MEMILIKI KETRAMPILAN UNTUK KEGUNAAN DAN
MANFAAT DIRI SERTA MASYARAKAT
11

1. MEMILIKI KEYAKINAN DAN DAYA TAHAN


MENGHADAPI CABARAN-CABARAN HIDUP
2. MEMAHAMI SEJARAH SERTA LATAR BELAKANG
SOSIOBUDAYA NEGARA
3. MENYEDARI KEPENTINGAN KESIHATAN DIRI
4. PEKA, PRIHATIN DAN MENGHARGAI ALAM SERTA
NILAI-NILAI ESTETIKA
5. MEMILIKI DAN MENGHAYATI NILAI-NILAI MURNI
6. MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN
7. BERTANGGUNGJAWAB KEPADA AGAMA, BANGSA
DAN NEGARA
12

KESINAMBUNGAN PENDIDIKAN
RENDAH DENGAN PENDIDIKAN
MENENGAH

PENDIDIKAN UMUM KESEPADUAN


UNTUK SEMUA UNSUR-UNSUR
PELAJAR INTELEK, ROHANI,
EMOSI & JASMANI

PRINSIP
PENGGUNAAN
KBSM PENINGKATAN
DISIPLIN ILMU PENGGUNAAN
YANG ADA BAHASA
KEBANGSAAN

PENEKANAN PENDIDIKAN
NILAI-NILAI SEUMUR
MURNI HIDUP
13

PENYEMAKAN SEMULA
KBSM
14

BERBENTUK PENYESUAIAN
[ ADJUSMENT / REFRAME ]

• DIKEKALKAN
• DIGUGURKAN
• CANTAS/KURANGKAN
• TAMPAL
• TAMBAH PINDAH
15

SENARAI PERNYATAAN PENCAPAIAN SECARA


HIRAKI TENTANG KEMAHIRAN, PENGETAHUAN,
KEBOLEHAN, SIKAP YANG PERLU DIKUASAI
OLEH PELAJAR SELEPAS DIAJAR

SETS OF ACHIEVEMENT STANDARDS IN


PROGRESSIVE ORDER OF THE VARIOUS SKILLS/
KNOWLEDGE/ATTITUDE THAT STUDENTS ARE
EXPECTED TO ACQUIRE
16

SATU SET PENCAPAIAN OBJEKTIF DALAM PELBAGAI


KEMAHIRAN PENGETAHUAN DAN SIKAP MENGIKUT
ATURAN PENCAPAIAN YANG TELAH DITENTUKAN

UTAMA CONTOH :
- Menunjukkan kebolehan membuat sesuatu
- Mereka cipta sesuatu
- Menghasilkan sesuatu

KHUSUS CONTOH :
- Memasangkan
- Menyambungkan
- Menghias

KECIL Aktiviti Pembelajaran


17

OBJEKTIF
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat :
1. Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya
tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi,
imbangan dan ketangkasan
2. Melakukan pergerakan asas, gimnastik pendidikan dan
pergerakan kreatif dengan yakin
3. Melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan dalam
suasana yang menyeronokkan
4. Mematuhi arahan serta peraturan semasa beraktiviti
bagi menjaga keselamatan diri, rakan dan kumpulan
5. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam
suasana yang menyeronokkan
18

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN

BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI


PEMBELAJARAN

1. Daya Tahan Kardiovaskular Murid dapat; Guru boleh merujuk cadangan


Daya atahan kardiovaskular berikut bagi mencapai hasil
bermaksud keupayaan Aras 1 pembelajaran. Guru juga boleh
jantung dan sistem peredaran - Menyatakan aspek mencadangkan aktiviti
darah berfungsi dengan baik pembelajaran lain mengikut
keselamatan yang perlu
kebolehan murid
diambil kira dalam
melakukan aktiviti daya - Melakukan aktiviti daya tahan
a. Cadangan aktiviti :
tahan kardiovaskular kardiovaskular
i. Lari berterusan selama
- Melakukan sekurangnya satu - Menyebut aspek keselamatan
2-3 minit
aktiviti daya tahan yang perlu diambil kira dalam
ii. Lari ulang alik 10 meter melakukan aktiviti daya tahan
kardiovaskular
selama 2-3 minit kardiovaskular
Aras 2
iii. Lari berhalangan 2-3 - Melakar dan mewarna memek
minit - Melakukan sekurangnya dua
aktiviti daya tahan muka untuk menyatakan
kardiovaskular perasaan selepas melakukan
aktiviti daya tahan
- Menyatakan perasaan kardiovaskular
semasa melakukan aktiviti
daya tahan kardiovaskular
19

BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI


PEMBELAJARAN

b. Aspek keselamatan : Aras 3 - Melakar dan mewarna


i. Mengenal pasti - Melakukan 3 aktiviti daya anggota badan yang terlibat
kemampuan, tahap tahan kardiovaskular semasa melakukan aktiviti
dan - Menyatakan anggota badan daya tahan kardiovaskular
kecergasan murid yang terlibat semasa
semasa melakukan melakukan aktiviti daya
aktiviti tahan kardiovaskular
ii. Kemudahan peralatan
iii. Persekitaran atau
tempat beraktiviti
iv. Penyeliaan, arahan dan
bimbingan
v. Perlakuan Murid
vi. Latihan yang sistematik
20

BIDANG HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI


PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
KEPELBAGAIAN 1. MEMAHAMI KEPELBAGAIAN Mengumpulkan dan
SUMBER DI BUMI SUMBER DI BUMI mentafsirkan data
ARAS 1 tentang sumber d bumi
• Menyenaraikan pelbagai iaitu air, udara, tanah dan
hidupan
sumber di bumi bagi keperluan
hidupan
ARAS 2
• Menerangkan kepentingan Membincangkan
pelbagai sumber di bumi kepentingan sumber di
kepada manusia dan hidupan bumi bagi manusia dan
lain hidupan lain
ARAS 3
• Menghubungkaitkan antara Membuat peta konsep
kepelbagaian sumber di bumi untuk menunjukkan
dengan keperluan asas hubungan antara sumber
hidupan di bumi dengan
keperluan asas hidupan
21
MENYATAKAN HASIL PEMBELAJARAN UMUM
Pelajar dapat :
• Mengetahui sesuatu istilah, fakta, konsep, prinsip,
hukum, cara, prosedur
• Memahami sesuatu istilah, fakta, konsep, prinsip,
hukum, cara, prosedur
• Mentafsir sesuatu bahan bahasa, rajah, carta atau graf
• Menggunakan atau mengaplikasikan sesuatu konsep,
prinsip, hukum, kaedah, cara, prosedur dalam situasi
yang baru
• Menyelesaikan sesuatu masalah
• Menganalisis sesuatu konsep, prinsip, kaedah, cara,
prosedur atau hasil
• Bertutur atau berucap tentang sesuatu
• Menulis sesuatu sama ada cerita, esei, pantun, sajak
atau muzik
• Merancang sesuatu
• Menilai sesuatu sama ada penulisan, cerita, artikel,
lukisan, persembahan atau hasil kerja
22
Pelajar dapat :

a. Pengetahuan
melabel memadan menama mendefinisi
mengenal pasti menyatakan menyebut menyenarai

b. Kefahaman
memberi contoh memperluaskan menambah menganggar
menerang menghurai

c. Aplikasi
menemui mengait menggunakan menghasil
mengira mengubahsuai menukar menunjukkan
menyediakan menyelesaikan meramal
23
Samb …

d. Analisis
membahagi membanding membeza membuat inferens
memecahkan memilih mengasing mengilustrasi
menyusun

e. Sintesis
bercerita bertutur berucap membina semula
membuat generalisasi mencantumkan mengarang mengkategori
mengkelaskan mengumpul menjana marancang
menulis meringkas merumus

f. Penilaian
Membuat kesimpulan mempertahankan mempertikaikan mengkritik
menilai menyokong

Gronlund N.E. 1970


24

MODUL PEDAGOGI
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
25

• Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran & Pembelajaran


• Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran
& Pembelajaran
• Penggunaan Teknologi Maklumat & Komunikasi
• Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan
• Pembelajaran Secara Konstruktivisme
• Pembelajaran Secara Kontekstual
• Pembelajaran Akses Kendiri
• Pembelajaran Masteri
• Belajar Cara Belajar
• Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Matlamat & Misi,
Kementerian Pendidikan Malaysia
• Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum Di Sekolah
• Penilaian Kendalian Sekolah
26

KEPINTARAN
KEPINTARAN KEPINTARAN LOGIKA/
BAHASA (VERBAL – MUZIK-RITMA MATEMATIK
LINGUISTIK)

KEPINTARAN
KEPINTARAN RUANG/VISUAL
PERHUBUNGAN
DENGAN
ORANG
LAIN

KEPINTARAN
HUBUNGAN KEPINTARAN
KENDIRI KEPINTARAN
NATURAL
PERGERAKAN/KINE
STATIK
27

PEMBELAJARAN MASTERI ADALAH


SATU PENDEKATAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN SUPAYA PELAJAR
DAPAT MENGUASAI APA YANG DIAJAR

DALAM PROSES PEMBELAJARAN MASTERI,


PELAJAR HARUS MEMASTIKAN DAPAT
MENGUASAI PERKARA-PERKARA YANG
DIAJAR DALAM SATU UNIT
PEMBELAJARAN ATAU TAJUK SEBELUM
KE UNIT PEMBELAJARAN ATAU TAJUK
LAIN
28

Kajian Masa Depan ialah satu program yang menggunakan


strategi, alat dan teknik khas bagi melengkapkan pelajar dengan
keupayaan dan wawasan untuk menghadapi masa depan yang
sentiasa berubah dan mencabar

Antara kemahiran khusus yang dibina ialah :

• Pemahaman konsep masa depan


• Pengumpulan maklumat dan menganalisis trend
• Ramalan dan analisis
• Penggunaan imaginasi dan kreativiti
• Strategi mengatasi kebimbangan
• Proses inovasi sosial
• Pembinaan senario
• Penjelasan nilai
• Pemahaman dimensi kemampuan
29

RASA

AL LIH
AM &

AM AT
AL AT
I

I&
BU

BUAT LIHAT

FI
K

IR &
B IR
U

FI AT
A &
T
H
K
LI
FIKIR
30

BELAJAR UNTUK BELAJAR IALAH SATU


PENDEKATAN YANG :

• MENGGALAKKAN PELAJAR BERDIKARI


• MELATIH PELAJAR AGAR BERTANGGUNGJAWAB
TERHADAP PEMBELAJARAN KENDIRI
• MEMBOLEHKAN PELAJAR MEMBUAT REFLEKSI DAN
PENILAIAN TERHADAP PEMBELAJARAN KENDIRI
• MEMBOLEHKAN PELAJAR MEMINDAHKAN
PEMBELAJARAN KENDIRI MERENTASI KURIKULUM
DAN DI LUAR BILIK DARJAH
31

PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI ADALAH SATU SISTEM


PEMBELAJARAN DI MANA PELAJAR BOLEH MENGIKUTI
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERDASARKAN
TAHAP KEUPAYAAN MASING-MASING DAN MASA YANG
DITENTUKAN SENDIRI DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN-
BAHAN DAN PERALATAN YANG TERANCANG

FALSAFAH PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI


• BERDIKARI
• MEMPUNYAI RASA TANGGUNGJAWAB
• BERINITIATIF
• BERKEUPAYAAN MEMBUAT INKUIRI, KAJIAN DAN
PENILAIAN KENDIRI
• MAMPU BELAJAR SECARA SENDIRI
• BERKEUPAYAAN MENGGUNAKAN TEKNIK
PENYELESAIAN MASALAH
32

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA


KRITIS DAN KREATIF BERTUJUAN
UNTUK MEMBOLEHKAN MURID
MEMAHAMI, MENILAI SERTA
MENGAPLIKASIKAN MAKLUMAT
YANG DITERIMA DALAM PELBAGAI
SITUASI
33

KONSTRUKTIVISME ADALAH SATU


FAHAMAN BAHAWA MURID MEMBINA
SENDIRI SECARA AKTIF PENGETAHUAN
ATAU KONSEP BERDASARKAN KEPADA
PENGETAHUAN ATAU PENGALAMAN
YANG SEDIA ADA DAN TIDAK MENERIMA
PENGETAHUAN SECARA PASIF DARI
ENVIRONMEN
34

PENGGUNAAN ICT DALAM


PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
BERMAKSUD MENGGUNAKAN ICT
SECARA TERANCANG, BERSESUAIAN
DAN BERFIKRAH UNTUK
MENINGKATKAN KECEKAPAN
PROSES DAN KEBERKESANAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
35

1. KEMAHIRAN ASAS INDUSTRI [ KAI ]


TINGKATAN 4 & 5
i. Pembinaan Domestik
ii. Membuat Perabot
iii. Seni Reka Tanda
iv. Menservis Peralatan Elektrik Domestik
v. Rekaan dan Jahitan Pakaian
vi. Katering dan Penyajian
vii. Landskap dan Nurseri
viii.Tanaman Makanan

2. SAINS TAHAP 1
i. Uji Rintis 50 buah sekolah rendah – Tahun 2002
ii. Pelaksanaan penuh di semua sekolah rendah –
Tahun 1 – Tahun 2003
36