Anda di halaman 1dari 2

RAJA AGUNG

1 =A, 4/4. Agung, jangan terlalu lambat (M.M. 66 72)

510
Lagu & syair : J. B. Sukodi Arsm : K.E. Prier, S.J.

S. A. 1. 2. 3. T. 1. 2. 3. B.

# 5

. !

fj75 | 4 . . jf34 | 5

7 3

jf!7 | ! . . . | 5 jf57 | 5 . . . | 3

. 4 jf5! | . 1 jf34 |

. fj54 fj31 | 1 . . 1

| fj34 5

Ra - ja a - gung A - lam ra - ya Sur - ga bu - mi !f 7 5 . Ra - ja A - lam Sur - ga 1 . 3 3

me - ra - ja di bu - mi me - nyembah pa - da - Nya ber - madah ba - gi - Nya 5

pe - nuh dar me - nga-ku me - lu- hur pe-nuh dar me-nga - ku me-lu - hur . 4 1 | pe - nuh dar me - nga-ku me - lu - hur 4 |

| 0 7 ! jf#! | 7

jf57 jf!# | # . . . | 7 fj!7 0 jf!6 |

agung me - ra - ja di bu - mi ra-ya me - nyembah pa - da - Nya bu-mi ber - ma-dah ba - gi - Nya | 4 . . jf54 | 3 jf34 j0u t me - ra - ja di bu - mi me - nyembah pa - da - Nya ber - ma - dah ba - gi - Nya 5 jf45 | 3 . . fj#$ | #

| 1 . . . | 3

1. Ra - ja a - gung 2 . A - lam ra - ya 3. Sur - ga bu - mi 7 . . fj!# | ! 7

S.

! . fj75 | 4 j.5 3

1. ma 2. i 3. kan A. 5h 7 5 1. ma 2. i 3. kan T. 7 . . 1. ma 2. i 3. kan B. 3f j.4 5 1. ma 2. i 3. kan

Tu - han ma- ha ka - sih. ma - ha ku - a - sa - Nya. Kris - tus ma- ha ra - ja. 3 | 5 fj54 3 jfu3 | 1 . uf

Tah - ta-Nya a - ba- di se - la Ye - sus Kris - tus ra - ja pe - ne Re - ba - na dan dawai menghi 3 | 5 jh34 5 3 | 1 1 3 1 | ta-Nya a - ba - di se - la sus Kris - tus ra - ja pe - ne ba - na dan dawai menghi . | 4 j.3 5 jf45 | ba- di se - la ra - ja pe- ne dawai menghi 1 u fj1u |

Tu - han ma- ha ka - sih. Tah ma - ha ku - a - sa - Nya. Ye Kris - tus ma-ha ra - ja. Re # | ! jf#! 7 5 | 5 . . Tu - han ma- ha ka - sih. ma - ha ku - a - sa - Nya. Kris - tus ma- ha ra - ja. . | 3 3 5 fj5u | 1 . 3 Tu - han ma- ha ka - sih Tah ma - ha ku - a - sa - Nya Ye Kris - tus ma- ha ra - ja. Re

7 | ! jf!7 5 Tah - ta-Nya a Ye - sus Kristus Re - ba- na dan . | 1 -

. 3 fj13 | 4

ta - Nya a - ba - di se- la sus Kristus ra - ja pe- ne ba - na dan dawai menghi -

S. 1. 2. 3. A. 1. 2. 3. T. 1. 2. 3. B. 1. 2. 3.

5 ma bus as

. 7

jf!7 | 5 . 0 5 | 7f j.! h# j$% | # a - lam nu - sa slu - ruh a - lam nu - sa slu - ruh mus - nah bang - sa bang - sa . 3f

. 7 jf!7 | 5 . 3

5 |

la - ma - nya. du - ni - a. ang - ka - sa. ma la - ma - nya. bus du - ni - a. as ang - ka - sa.

Kristus te - tap ja menjun - jung u - pe me-mu - ji Sang Kris 3 |

0 jfu1 3

fj34 | 3 . 0 5 | 5

5 | 5f j.7 5 jf31 | gu 3 1

mus - nah Kristus te - tap ja bang - sa menjun - jung u - pe bang - sa me-mu - ji Sang Kris . h! j7! | 7 mus - nah bang - sa bang - sa . h5 j43 | 3f mus - nah bang - sa bang - sa . 7 5 | g7 ! #z x x!x x| Kristus te - tap menjun - jung u me-mu - ji Sang 4 5 jf34 | 5 . 5 jf13 | Kristus te - tap ja menjun - jung u - pe me-mu - ji Sang Kris -

7 ma bus as Tt ma bus as

. 5

fj57 | ! . 7 . | #

la - ma - nya. a - lam du - ni - a. nu - sa ang - ka - sa. slu - ruh . 3 3 | 1 . 5 . | 3 la - ma - nya. a - lam du - ni - a. nu - sa ang-ka - sa. slu - ruh

S. A. 1. 2. 3. 1. 2. 3. B. 1. 2. 3.

4 . . 1 . . ya ti tus

5 | g7 ! . 5 | 3g . 3 Hyang ma ba - gi ra - ja -

jf34 | 5 . 4 1

5 | 7 ! 6

! | 7 . . 7 | g! 7 Hyang ma ba - gi ra - ja Hyang ma ba - gi ra - ja ma gi ja

| 5 . 1 fj34 | 5 5 4 fj31 | 5 . . 5 | 5z x.x ra- ja a - ba - di, semesta a - lam, kemu- li - a - an, ra- ja a - ba - di, semesta a - lam, kemu-li - a - an,

lu - hur Kristus ra - ja kua-sa a - gung sumber lu - hur Kristus ra - ja kua-sa a - gung sumber fj54 | 3 . 4 lu - hur Kristus ra - ja kua-sa a - gung sumber

T. c ! 7 !

7 | 5h . j!7 fj!5 | 7 . ! -

! | # ! ! j f#$ | % . . # | #z xj.x!

ja-ya Hyang ma pe-ti ba - gi Kristus ra - ja 4 . . ya ti tus Hyang ma ba - gi ra - ja 3 3

5 | 3g . 5 -

3 | 3 3 4 j f!7 | 5 . 3 . | 1z x3x ra- ja a - ba - di, Hyang semesta a - lam, ba kemu-li - a - an, ra -

S.

. f4 j 5 | 7 . 5 4 | 5 . 5

| 4 j. 5 3 1 | 3 . . . + | 4 j. 5 3 1 | 3 . . . +

A. c 5

T. c 7 f7 j ! | # . # v!7m5 | 4 j.5 3 1 | 3 . . . + B. c 5 f5 j 4 | 3 . 1 1. 2. 3. jf13 | 4 j.5 3 1 | 3 . . . + ra - ja a- ba - di se-mesta a - lam ke - muli - a - an lu - hur Kristus ra - ja kua - sa a - gung sumber