Anda di halaman 1dari 5

SENARAI TUGAS GURU PRASEKOLAH.

Bertanggungjawab Kepada Guru Besar, Guru Penolong Kanan, Guru Penolong Kanan HEM, Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Guru Panitia Dalam Membantu Merancang, Menyelaras, Melaksana Dan Mengambil Tindakan usulan Ke !tas Perkara"Perkara Berikut# PENGURUSAN PRASEKOLAH A. PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH 1) Menyediakan Rancangan Tahunan. Terima panggilan mesyuarat$bengkel dari PPD Hadir mesyuarat $ Bengkel Mengadakan perbincangan untuk memili% dan menyusun jadual awal dan ak%ir ta%un& Mengadakan perbincangan untuk memili% dan menyusun tema Memili% dan menyusun Hasil Pembelajaran berdasarkan K PK Merancang cadangan akti'iti berdasarkan P dan Tema (etak dan bukukan " ) salinan di%antar kepada PPD dan ) salinan kepada Guru Besar 2) Menyediakan Rancangan Ha ian. Menyediakan rancangan pelajaran %arian berdasarkan jadual waktu& Merancang akti'iti dan teknik pengajaran dan pembelajaran berdasarkan P dan tema& Membina BBM yang sesuai& Menyediakan lembaran kerja& (etak dan *ailkan rancangan pelajaran %arian& Hantar +ancangan Pelajaran Harian ,+PH- kepada GB untuk semakan dan pengesa%an& !) Pe"ak#anaan Penga$a an % Pe&'e"a$a an P a#ek("ah. Menjalankan set induksi Melaksanakan langka%"langka% pengajaran dan pembelajaran yang tela% dirancang& Memberi lati%an berdasarkan kema%iran yang diajar Menilai keberkesanan sesi pengajaran dan pembelajaran ter%adap murid& Membuat pemuli%an, penguku%an dan pengayaan Membuat re*leksi& )) Me&'ua* Peni"aian Mu id. Mengenalpasti murid yang %endak dinilai Memer%ati perlakuan $ tingka%laku murid

Menentukan jenis rekod Membuat catatan dan melengkapkan rekod Kemaskini rekod impan dalam *ail peribadi murid

+. PENGURUSAN KOKURIKULUM 1) Me ancang Tak,in Tahunan. Terima takwim sekola%, daera% dan negeri& Membina takwim ta%unan Prasekola% selaras dengan takwim sekola%, daera% dan negeri& Memurnikan takwim yang dibina& (etak dan pamerkan di papan kenyataan kelas& Hantar salinan kepada Pengetua$Guru Besar, PPD dan .P/& Melaksanakan akti'iti yang dirancang& Membuat laporan akti'iti yang tela% dilaksanakan dan %antar ke PPD& 2) Pengu u#an Sukan % M(*i-a#i Mu id. Terima ara%an dari PPD$GB$GPK Kokurikulum& Hadir mesyuarat penetapan syarat dan peraturan pertandingan di peringkat PPD& Mesyuarat penetapan syarat dan pertandingan di peringkat PPD& Buat perlantikan jawatankuasa pelaksana& Penyediaan murid"murid mengikut acara yang dipertandingkan Melaksanakan akti'iti yang dirancang Mesyuarat penamba%baikan !) Me ancang dan &e"ak#anakan Ak*i-i*i Rek ea#i. Menubu%kan jawatankuasa lawatan& Merancang tempat dan tarik% lawatan& Mendapatkan maklumat terperinci tentang tempat yang %endak dilawati& Memo%on kebenaran membuat lawatan dari .P/$PPD& Memberi taklimat kepada ibu bapa & Mengedarkan surat kebenaran ibu bapa$ penjaga & Meng%antar surat makluman ke tempat lawatan & Menguruskan pengangkutan & Membuat lawatan& Menyediakan laporan dan dokumentasi & .. PENGURUSAN MURI/. 1) Pe &(h(nan ke&a#ukan &u id ke ke"a# 0 a#ek("ah. Menerima surat ara%an daripada PPD&

Mengiklankan pengambilan murid& Memperbanyakkan dan mengedar borang permo%onan& Merekod borang permo%onan yang dikembalikan& Memproses borang permo%onan selepas tamat tarik% tutup permo%onan& Menyera%kan borang permo%onan kepada jawatankuasa pemili%an& Meng%adiri mesyuarat jawatankuasa pemili%an& Meng%antar surat jawapan kepada ibu bapa& Hantar laporan kepada PPD&

/. PENGURUSAN PRASARANA. 1) Me,u$udkan #ua#ana ke"a# yang k(ndu#i1. Menyenaraikan pusat pembelajaran yang perlu diwujudkan& Menyediakan pelan lantai kelas prasekola%& Membuat susun atur perabot dan peralatan di setiap pusat& Melabelkan pusat"pusat pembelajaran& Menyediakan risala% tentang peralatan dan *ungsi setiap pusat pembelajaran& Memastikan keselamatan, kebersi%an dan keceriaan setiap pusat pembelajaran& 2) Me,u$udkan 0e #eki*a an 0e&'e"a$a an "ua 'i"ik da $ah yang #e"a&a*. Menyenaraikan lokasi untuk P0P di luar kelas prasekola%& Menetapkan lokasi setiap kawasan P0P yang dirancang& Memastikan semua peralatan di kawasan luar kelas ber*ungsi dengan baik dan selamat digunakan& Melaporkan kerosakan kepada pi%ak pentadbir& Melabelkan semua peralatan& E. PENGURUSAN KE2ANGAN. 1) Me&'ua* angga an 0e 'e"an$aan 0e un*ukan 0 a#ek("ah. Menyenaraikan semua barang keperluan& Membuat nota minta& Berbincang dengan GB& Mengisi borang pesanan& Terima barang dan rekod dalam buku stok& 2) Me&'ua* Angga an +e"an$a Mengu u# 3A+M Pe un*ukan Tahunan P a#ek("ah) Peruntukan berdasarkan takwim$program prasekola% Berbincang dengan Guru Besar Membuat pembentangan !BM dalam Mesyuarat Pengurusan Prasekola% di peringkat sekola%

Menyimpan salinan !BM , satu salinan di pejabat dan satu salinan di sekola%

!) Penye"engga aan ke"a# 0 a#ek("ah. Memeriksa peralatan di luar dan dalam kelas prasekola% dari semasa ke semasa& Menyenaraikan peralatan yang rosak& Menyediakan laporan kerosakan& Hantar laporan kepada pi%ak pentadbir& impan di dalam *ail sebagai rekod& 4. PENGURUSAN PEM+ANTU PENGURUSAN MURI/. 1) Pe&'i&'ing Pe&'an*u Pengu u#an Mu id. Menerima senarai tugas PPM daripada GB& Memberi penerangan tentang tugas dan tanggungjawab kepada PPM& Membimbing PPM untuk melaksanakan tugasnya& Memastikan PPM melaksanakan tugasnya dan menyemak laporan tugasan %arian PPM& Mengesa%kan tugas yang tela% dilakukan ole% PPM& 2) Me ancang Menu. Menyenaraikan cadangan menu %arian bersama PPM& Menyusun jadual menu& Menyediakan resepi menu yang dipili% sebagai rujukan PPM& era% resepi yang lengkap pada PPM& Pamerkan menu di tempat yang sesuai& G. PENGURUSAN HU+UNGAN KOMUNITI. 1) Mengu u#kan Ha i Te 'uka. Merancang Hari Terbuka Prasekola% mengikut takwim sekola%& Memberi ara%an kepada PPM untuk menyediakan surat makluman kepada ibu bapa& Berbincang dengan ibu bapa tentang perkembangan murid& Menyera%kan buku rekod pro*il murid kepada ibu bapa untuk ditandatangani& impan buku rekod pro*il yang dikembalikan ole% ibu bapa& +I/ANG TUGAS UMUM Melaksanakan tugas"tugas lain yang diara% dari semasa ke semasa ole% Pengara% Pelajaran, Timbalan Pengara% Pelajaran, Ketua ektor Pengurusan ekola%, PPD +aub, 1nit Prasekola% dan Guru Besar&