Anda di halaman 1dari 22

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 86400 PARIT RAJA, BATU PAHAT,JOHOR PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN ( SEKOLAH

RENDAH ) KEMAHIRAN TUMPUAN DALAM SAINS (BBR 36903)

Ta !" P#$ %" &


Ra'(a')a' P%')a a#a' Ha#*a' +%'))!'a"a' A,a- B%#.*"*# /$RT 0
TUGASAN & KUMPULAN Na+a A1,* "!+2!,a'&
BIL 03 63 33 43 53 63 NAMA NOR KHARI I4ARDI BIN ISMAIL MUHD NOR AKBARVILDAN BIN KAMARUDIN SITI SARINA BINTI MD SARIL NA4ARUDIN BIN ALI 4AI7IRUS SINAR SURIATI BINTI MAHMUD RUS AMIN BIN ABDUL RA4AK NO3 MATRIK DB 000058 DB 000354 DB 000355 DB 000330 DB 000334 DB 000050

NAMA PENSYARAH& DR TAN KING HYIANG TARIKH SERAHAN& 69 NOVEMBER 6003

ISI KANDUNGAN

PERKARA Isi Kandungan Penghargaan Pengenalan Model CoRT 1 Rancangan Pelajaran Harian Model CoRT 1 Le !aran Kerja Kesi #ulan Ruju&an

MUKA SURAT 1 2 3-7 8-15 1"-18 1$-2% 21

'ssala ualai&u ( )ala

Per#aduan dan )ala

1 Mala*sia++++++ asa dan

Per,a a se&ali &a i ingin dan li #ah &urnia0*a &a i da#a, hari *ang di,e,a#&an+ 1ala

era-a.&an rasa &es*u&uran &e hadra, Ilahi &erana dengan i/in en*e #urna&an ,ugasan *ang dia anah&an #ada

en*ia#&an ,ugasan ini !an*a& dugaan dan rin,angan *ang &a i hada#i+ a&a !an*a& &e&angan ,eru,a a dari segi asa en*e #urna&an ,ugasan *ang di!eri dengan ja*an*a+ enga,asin*a de i un,u& enda#a,&an enguna&an #rogra enda#a,&an segulung a&lu a, dengan cara e !ua,

Me andang&an &a i !elajar sa !il !e&erja #erlu &a i ,angani dengan !ija& un,u&

0a un !egi,u( dengan se anga, dan &ea/a an *ang ji,u dan se anga, juang *ang ,inggi 2alau a#a rin,angan *ang da,ang &a i #erlu !ija& !erhu!ung #erju #aan+ Mengenai ,aju& Projek ini iai,u Rancangan Pengajaran Harian 3er-i&ir CoRT 1 !an*a& dala CoRT + Ian*a e !an,u &a i eni !a il u un,u& e !an,u &a i un,u& ena !ah il u &a i dala engguna&an 'la, #edagogi se asa e aha i #el!agai jenis &aedah elalui ,ele-on( !eru,us e- ail( ija/ah+ Pada /a an ,e&nologi ser!a canggih ini &a i !oleh

facebook dan

enjalan&an #roses #engajaran dan #e !elajaran di se&olah+ '&hir &a,a( ju,aan ,eri a &asih &a i uca#&an &e#ada se ua *ang ,erli!a, secara langsung a,au ,ida& dala Tu #uan 1ala !an*a& en*e #urna&an ,ugasan ini+ Ke#ada #ens*arah &ursus Ke ahiran e !ua, ,ugasan+ 1ihara# ,ugasan ini da#a, e enuhi segala )ains( 1r+ Tan King H*iang diuca#&an ri!uan ,eri a &asih &erana ,elah

e !i !ing &a i dala

a&lu a, dan s&e a #er ar&ahan *ang di#erlu&an+ )egala &e&urangan i,u da,angn*a dari diri &a i *ang ser!a sederhana dan *ang se #urna i,u han*a da,angn*a dari 'llah 4ang Maha 5sa+ )e&ian( ,eri a &asih+

PENGENALAN MODEL CoRT 1 1ala dala era glo!alisasi hari ini( guru 6 guru #erlu ela&u&an #eru!ahan dan #e !aharuan asa &e se asa+ Te&ni& dan e enuhi ,un,u,an en*ahu, ca!aran

ena !ah!ai& #roses #engajaran dan #e !elajaran dari enda,ang dala

&aedah #edagogi ser,a ,eori #erlu di&uasai dan di#er&e !ang&an !agi ca!aran *ang un,u& dengan dunia #endidi&an ala- !aru+ Lan,aran i,u( &a i enga !il lang&ah &e hada#an dengan cu!a Ke ahiran !er-i&ir

enge,engah&an #anduan #engajaran )ains

engguna&an Alat Kemahiran Berfikir Mo el CoRT+ engguna&an ala, &e ahiran !er-i&ir CoRT 1 ini ,elah di#er&enal&an

di !ara, oleh seorang ,o&oh #e i&ir dunia 5d2ard 1e 3ono+ 3eliau dilahir&an di Mal,a( se!uah negara &e#ulauan di Lau, Medi,erranean+ 3eliau !er&elulusan 1+Phill+Peru!a,an dari 7ni8ersi,i 9:-ord ser,a Ph+1 dari 7ni8ersi,i Ca !ridge+ Cor, adalah #rogra odel P;P *ang di!angun&an oleh 5d2ard de 3ono #ada #er,engahan ,ahun 1$7%( !er,ujuan un,u& #engajaran #e i&iran Conctructive di se&olah-se&olah dari usia le!ih &urang 8 &e a,as+ CoRT ( dina a&an sele#as ' anah Pen*elidi&an Kogni,i- di,u!uh&an oleh 1r 1e 3ono di Cambridge , England ( &ini ian*a eru#a&an &ursus *ang #aling !an*a& diguna&an dala &erja-&erja un,u& #engajaran engguna&ann*a+ #e i&iran langsung+ Le!ih 7 ju,a #elajar di le!ih 3% !uah negara ,er asu& 7K( ' eri&a )*ari&a,( Kanada ( 'us,ralia( <e#un( )inga#ura ( =ene/uela dan Ireland CoRT di,eri a secara u u #endidi&an -or al *ang dengann*a !er,ujuan un,u& Pe i&iran Model CoRT ini juga ,elah enghargai #o,ensi #roses sosial( e&ono i dan #oli,i& dunia+ Progra #e i&iran *ang Pe i&iran CoRT eru#a&an #ende&a,an *ang #aling &o #rehensi- un,u& erang&u i #e i&iran genera,i- dan &rea,i- ( o#erasi dan ahu#un orang de2asa di segena# &elas( a&a enca#ai a,au se!agai salah sa,u &onse# *ang #aling #en,ing dala elahir&an indi8idu-indi8idu e !ua, sesua,u &e#u,usan+ Progra

*ang !oleh !er-i&ir dengan rasional dan !erdi&ari dala ere&a sendiri dan sesa a

e !angun&an #e aha an *ang le!ih !esar dengan anusia+ Ke!er&esanann*a !oleh diliha, dala

engajar !agai ana un,u& !er-i&ir+ Ia

e !ina+ Ia diguna&an oleh &ana&-&ana&

la#isan u ur dan ,aha# &eu#a*aan+ Model ini juga sesuai un,u& #el!agai jenis i&li di ana ji&a dia al&an dengan &aedah( s,ra,egi dan #ende&a,an *ang !ai& dan ,erancang ian*a a&an da#a, e !eri i #a& #eru!ahan *ang #osi,i- dala #erse&i,aran #e !elajaran+

>

Ke ahiran #e i&iran ini ala, ening&a,&an re&od a&ade i& se!enar+ Keja*aan dala dahulu ( a&an enda#a,

endidi& dan

en*edia&an

urid *ang !u&an sahaja

elalui

ere&a( ,e,a#i juga

e !eri

ere&a &e ahiran hidu# *ang

engguna&an ala, CoRT ,ida& !ergan,ung &e#ada #enge,ahuan ,erle!ih e !aca a,au enulis+ Pelajar *ang !er!e/a-!e/a &e!olehan CoRT juga di&enali

e ori *ang !esar ( a,au

an-aa, dari#ada CoRT( ,er asu& #elajar-#elajar #endidi&an &has ( #elajar engandungi " !ahagian CoRT(

!er!a&a, dan ,ida& !er!a&a, ( #elajar 5)L( dan !elia *ang !erisi&o + Progra se!agai Cognitive Research Trust iai,u? 1+ CoRT 1 @ Keluasan #erse#si+ 2+ CoRT 2 @ 9rganisasi #roses !er-i&ir+ 3+ CoRT 3 @ In,era&si( argu en( #e i&iran &ri,is+ >+ CoRT > @ Pe i&iran &rea,i-+ 5+ CoRT 5 @ Ma&lu a, dan #erasaan+ "+ CoRT " @ Tinda&an+

7n,u& Rancangan Pelajaran Harian !agi &u #ulan &a i( &a i ,elah se#a&a, engguna&an ala, &e ahiran !er-i&ir CoRT 1 di ana hasil #e !elajaran urid di!ina dari AKeluasan Perse#siB+ 1i ana ian*a !er ula dengan AMenci#,a Pera,uran 3aruB *ang ,er&andung didala n*a &o #onen PMI dan C'C+ Ke udian di,erus&an dengan AMe !ua, Perancangan 3aruB *ang ,er&andung didala n*a &o #onen C;) dan 'D9+ )e,elah i,u( di,erus&an dengan AMe !ua, Ke#u,usan 3aruB *ang ,er&andung didala n*a &o #onen CIP dan 'PC dan se,erusn*a *ang ,era&hir saling !er&ai,an di an,ara sa,u sa a lain sudah #as,in*a urid a&an e !ua, #e aha an dan #enilaian hasil elalui &onse# P9=+ )e,ia# &o #onen ini #e !elajaran !erdasar&an AKeluasan Perse#siB

e !en,u& &onse# #e !elajaran &rea,i- dan &ri,is *ang

enjadi&an #e !elajaran le!ih !er a&na dan !er&esan+

PMI

C;)

CIP

Menci#,a Pera,uran 3aru

Me !ua, Perancangan 3aru

Me !ua, Ke#u,usan 3aru

C'C

'D9

'PC

9P= H CoRT 1 Keluasan Perse#si

Rajah 1 @ Te&ni& 'sas dan Te&ni& Panduan dala

CoRT 1 engenai

Terda#a, ,ujuh ,e&ni& asas dan ,e&ni& #anduan !agi CoRT 1+ Penjelasan Model CoRT 1 adalah se#er,i *ang !eri&u,@ !URAIAN ALAT BER"IKIR #T$%$h Teknik A&a& CoRT 1'

Bil 1
PMI

Kom(onen CoRT 1

T$%$an Berfikir Meluas&an -i&iran ,en,ang sesua,u si,uasi+ 5la&&an rea&si !ere osi+ Menge !ang&an idea+

Kae ah ) Lan*kah P @ senarai&an se ua *ang !ai&+ M @ senarai&an se ua *ang !uru&+ I @ senarai&an se ua *ang enari&+ '#a&ah &e#u,usan a,au #enilaian ,en,ang ,aju& *ang di&ajiG )enarai&an se ua

Contoh Ta%$k Per+in,an*an 1+ Ko #u,er enggan,i&an guru dala se&olah+ 2+ 1adah !oleh diguna&an un,u& ,ujuan #eru!a,an+ 3+ Me #elajari &onse# sains didala 3ahasa Inggeris+ 1+ '#a&ah cara *ang

Plus, Minus, Interesting. E3ai&( 3uru&( Menari&+F

CA"

Meninjau se ua

"

Consider All Factors E' !il &ira se ua -a&,orF

as#e& si,uasi dengan leng&a# dan en*eluruh+ 5la&&an ,erlu#a -a&,or *ang #en,ing+

-a&,or *ang !er&ai,an+ Per,i !ang&an se,ia# -a&,or+ '#a&ah &e#u,usan sele#as #er,i !angan se2ajar di!ua,G

,er!ai& un,u&

engu&ur

&e!olehan #en*era#an air &ea,as sesua,u !ahanG 2+ 3eri&an con,oh !ahan 6 !ahan *ang !oleh en*era# airG 1+ 3elajar )ains dengan engguna&an is,ilah a&roni + 2+ Mela&u&an #e !uangan sisa 6 sisa ,o&si& a,au &u !ahan di sungai++ 3+ Mela&u&an #e !uruan &ea,as hai2an *ang ,eranca + 1+ '#a&ah 'D9 !agi #en*iasa,an *ang dijalan&anG 2+ '#a&ah 'D9 didala se&i,arG 3+ '#a&ah 'D9 #e a&anan sei !ang un,u& anusiaG 1+ CIP se asa enjalan&an sesua,u e&s#eri en+ 2+ '#a&ah s,ra,egi Pe !elajaran *ang #aling !ai&G 3+ '#a&ah &aedah engha-a/ &onse# sains *ang #aling udahG 1+ 3agai ana e ilih &aedah *ang ,er!ai& dala e as,i&an #e eliharaan dan #e uliharaan ala

C)S Conse uence and se uel Kesan dan a&i!a, dari &esan

Menjang&a a#a *ang a&an !erla&u sele#as sesua,u cadangan dijalan&an+ Mera al &esan dan a&i!a, !agi &e#u,usan ,erse!u,+

- '#a&ah cadangan !er&enaan !oleh !erja*aG - '#a&ah risi&o *ang ung&in dihada#iG - '#a&ah &esan ser,a er,a( jang&a #anjang dan #ende&G - 'da&ah cadangan !er&enaan !ai&G '#a&ah 'D9 rancanganG 'da&ah ,inda&an ,er&eluar dari#ada 'D9G 3agai ana #as,i&an 'D9 da#a, dica#aiG

AGO Aims,!oals, "b#ectives. ETujuan( a,la a,( o!je&,i-F

)en,iasa

enu #u&an

#erha,ian ,erhada# ,ujuan asal su#a*a a,la a, ,erca#ai+ 5la&&an #er&ara *ang ,ida& !er&enaan+

"IP First im$ortant $rioriti Per&ara #aling #en,ing diu,a a&an

Menga !il &ira #er&ara-#er&ara *ang #en,ing+ Menen,u&an #riori,i+ 5la&&an #er&ara *ang ,ida& #a,u, diu,a a&an

'#a&ah #er&ara#er&ara *ang #en,ingG 'n,ara #er&ara-#er&ara ini *ang #en,ingG '#a&ah #riori,i *ang di#erlu&an ,inda&an segeraG ana #aling

APC Alternatives, Possibilities,

Me i&ir&an !e!era#a #er&ara dengan seren,a&+

'#a&ah cara-cara *ang !erlainan un,u& en*elesai&an asalah

Choices.

Menen,u&an #ilihan *ang ,er!ai&+ 5la&&an #e i&iran sehala sahaja+

iniG '#a&ah !ai& !uru& cadangan ,adiG Mana&ah cadangan *ang #aling !ai&+

ha!i,a, hai2an da#a, di#elihara+ 2+ Kerajaan ,elah engua,&uasa&an undang 6 undang #e !uruan hidu#an+ Cari 'PC+ 1+ Iarga as*ara&a, 2aji! enjaga ala e as,i&an se&i,ar !agi

OP3 "ther Peo$le%s &ie's

Menga !il &ira #andangan orang lain se!elu e !ua, &e#u,usan+ 5la&&an e !ua, &e#u,usan *ang ,erlalu e -o&us&an diri+

'#a&ah idea diri sendiri a&an e #engaruhi orang lainG 3agai ana orang lain e andang idea andaG 'da&ah idea anda !ernas dan harus dijadi&an ,inda&anG

&esei !angan ala se ulajadi ,ida& ,erjejas+ <elas&an se!a!n*a+ 2+ Pesalah #e !ala&&an hara 2aji! di&ena&an hu&u an #enjara 2% ,ahun ando,ari+ <elas&an se!a!n*a+ 3+ Penjualan hidu#an hai2an e&so,i& ,elah dihara &an di Mala*sia+ <elas&an se!a!n*a+

RANCANGAN PENGA4ARAN !ARIAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT BER"IKIR CoRT1 #Perl$a&an Per&e(&i'
Kelas Ma,a Pelajaran Tari&h 3ilangan Murid Masa Te a To#i& ),andard Kandungan ),andard Pe !elajaran @ 3 )eroja @ 1unia )ains dan Te&nologi @ 28+1%+2%13 @ 3% orang @ $+3% #agi 6 1%+3% #agi @ Men*iasa, 'la 3ahan @ "+% - Pen*era#an @ "+1 - Menganalisis #enge,ahuan ,en,ang &eu#a*aan !ahan en*era# air+ @ 1i a&hir sesi Pe !elajaran( urid da#a,@ "+1+1 Mere&a sa,u lang&ah e&s#eri en *ang sesuai un,u& enguji &eu#a*aan sesua,u !ahan *ang !erlainan dala en*era# air dengan enen,u&an a#a #er&ara *ang sa a( a#a #er&ara *ang diu!ah dan a#a #er&ara *ang diu&ur+ "+1+2 Menjalan&an e&s#eri en dan #e erha,ian+ "+1+3 Me !ua, &esi #ulan !erdasar&an #e erha,ian dala hasil &e#u,usan e&s#eri en+ "+1+> Menjelas&an &esi #ulan+ @ 3i&ar( #eni,is air( lidi( air !er2arna( &er,as '>( sura, &ha!ar( &ad anila( &ain( ,isu( !eg #las,i&+ @ Murid- urid ,elah enge,ahui !ahan-!ahan e #un*ai ,aha# #en*era#an air *ang !erlainan+ @

'la, 3an,u Mengajar Penge,ahuan sedia ada Pedagogi P;P 'la, 3er-i&ir 3u&u Ruju&an

1+ Pe !elajaran Kerjasa a Ecoo#ra,i8e learningF 2+ Pe !elajaran Kons,ra&,i8is e EIn&uiri #ene uanF 3+ Pe !elajaran Kajian Masa 1e#an @ CoRT1 E'PC( 'D9( 9P= dan C'CF @ 1+ )9M Hj+ 0or ; Mohd 1ahalan Mohd Ra li E1$$8F( 1ina i&a Duru@ Ke ahiran 3er-i&ir )ecara Kri,is ; Krea,i- EK3KKF @ Long an Mala*sia )dn 3hd( Pe,aling <a*a( )elangor+ 2+ 'inon Mohd ; '!dullah Hassan E2%%3F( (ela#ar berfikir@ 7,usan Pu!lica,ion and 1is,ri!u,ors )dn+ 3hd+( Kuala+Lu #ur+ 3+ 'inon Mohd ; '!dullah Hassan E1$$$F( Men)elesaikan masalah secara kreatif,@ 7,usan Pu!lica,ion and 1is,ri!u,ors )dn+ 3hd+( Kuala Lu #ur+ $

O+%ektif Kemahiran Berfikir5 1i a&hir #engajaran dan #e !elajaran 1+ 2+ 3+ >+ 5+

urid da#a,@

Mengenal #as,i a#a #er&ara *ang !ai&( !uru& dan enari& *ang dia !il &ira dala e !ua, &e#u,usan dengan engguna&an PMI E3ai&(!uru&( enari&F+ Mengguna&an 'PC se asa encari &e ung&inan 6 &e ung&inan se!a! !erla&un*a sesua,u E'l,erna,i-( &e ung&inan( #ilihanF+ Mengenal #as,i a,la a, dan o!je&,i- *ang henda& dica#ai dengan engguna&an 'D9 ETujuan( a,la a, dan o!je&,i-F+ Mengenal #as,i sesua,u idea a,au isu *ang dihada#i dengan engguna&an 9P= EPandangan ; #enda#a, orang lainF+ Mengguna&an C'C se asa e !ua, #ilihan a,au &e#u,usan ,erhada# sesua,u #er&ara E Menga !il &ira se ua -a&,or F+ ),andard Kandungan EPra PengajaranF E)e, Indu&siF )ese,engah !ahan !oleh en*era# le!ih !an*a& air dari#ada !ahan *ang lain ),andard Pe !elajaran Murid e a,uhi arahan guru

Casa J Masa Pengenalan E2 ini,F 9rien,asi E5 ini,F

'&,i8i,i Pe !elajaran 1+ Duru e !eri&an uca#an sala &e#ada urid+ 2+ Duru en*e a& ,aha# &ondu&si- &elas ser,a &ehadiran urid+ 3+ Duru e as,i&an urid !ersedia un,u& !elajar+ 1+ Duru enunju&&an !ahan *ang diguna&an un,u& enjalan&an e&s#eri en Esura,&ha!ar( &ad anila(&ain( ,isu( !eg #las,i& F di hada#an urid sa,u de i sa,u+ 2+ Murid di in,a enja2a! sa a ada !ahan *ang di,unju&&an !oleh en*era# air a,au ,ida&+ 3+ Duru enge u&a&an #ersoalan @

Ca,a,an J I #a& 0ilai @ hor a, enghor a,i ),ra,egi P;P@ 3rains,or ing Ke ahiran )ain,i-i&@ Me erha,i ;Mende-inisi secara o#erasi+ Ke ahiran 3er-i&ir@ Menjana&an idea ; Me !ua, ga !aran en,al;Me !anding& an dan e !e/a&an+ 'la, 3er-i&ir@ 6 #APC 7 Alternati8e&9Po&&i+iliti 1%

9rien,asi idea !erasas&an #enge,ahuan sedia ada urid

aF 3ahan a#a&ah *ang #aling ce#a, en*era# air dan !ahan a#a&ah *ang #aling la !a, en*era# airG >+ Duru engai,&an ja2a#an hari ini+ urid dengan hasil #e !elajaran #ada

e&9 Choi,e&7 Alternatif9 kem$n*kinan9 (ilihan' - #PMI7Pl$&9 Min$&9 Intere&tin* 7Baik9B$r$k9 Menarik' Pence,usan Idea E1% ini,F EPen*a #aian KandunganF - Indu&,i&ola!ora,i'&,i8i,i@ - Le !aran &erja a ali 1+ Duru e !en,u& 5 &u #ulan *ang ,erdiri dari " orang urid+ Murid ere&a 2+ Duru e in,a urid !er!incang dala &u #ulan !agai ana un,u& sa,u lang&ah enguji &adar #en*era#an se,ia# !ahan *ang di,unju&&an ,adi+ Murid e&s#eri en *ang di!enar&an encari ruju&an dari#ada !u&u+ sesuai un,u& enguji &eu#a*aan aF 3erdasar&an dari !ahan 6 !ahan se#er,i ,isu( &er,as sura, &ha!ar( sesua,u !ahan *ang &ad anila( &ain dan !eg #las,i&+3agai ana&ah cara *ang #aling !erlainan dala &eu sesuai un,u& enen,u&an &eu#a*aan #en*era#an air !agi !ahan #a*aan en*era# air dengan enen,u ,erse!u,G &an a#a #er&ara 3+ Ia&il se,ia# &u #ulan di in,a enjelas&an lang&ah-lang&ah *ang sa a( a#a e&s#eri en ser,a #e !olehu!ah *ang di!incang&an ,adi+ #er&ara *ang diu!ah dan a#a >+ )ele#as #enjelasan 2a&il &u #ulan( guru e in,a 2a&il &u #ulan #er&ara *ang lain *ang e #un*ai lang&ah e&s#eri en *ang !erlainan dari#ada diu&ur+ &u #ulan se!elu n*a enjelas&an lang&ah e&s#eri en ere&a+ 5+ Duru e !i !ing se ua urid un,u& e ilih salah sa,u lang&ah e&s#eri en *ang #aling sesuai diguna&an ser,a engulangi lang&ahlang&ah e&s#eri en ,erse!u, secara lisan+ ),ra,egi P;P@ 3rains,or ing Ke ahiran )ain,i-i&@ Me erha,i( 3er&o uni&asi( Mengenal#as,i dan enga2al #e !olehu!ah Ke ahiran 3er-i&ir@ Menjana&an idea ;Menghu!ung&ai,&an 'la, 3er-i&ir@ #AGO 7 Aim&9Goal&9O+%ektif7 T$%$an9 matlamat an o+%ektif' 'la, 3an,u Mengajar @ Ker,as Mahjong+ Amali5 )i&a# sain,i-i& J 0ilai@ 11

Lang&ah@

A liha, hasil #er!incangan

urid *ang ,er!ai&B

Pe !oleh u!ah@ !F diu!ah- u!ah J di ani#ulasi @ cF diu&ur J di#erha,i&an @ dF di,e,a#&an J di alar&an @ 1+ Ia&il &u #ulan di in,a asing- asing+ e !ahagi&an ,ugasan dala &u #ulan

3er&erjasa a( 3erani encu!a;Rajin dan ,a!ah dala enjalan&an a,au ence!uri sesua,u #er&ara+

Pens,ur&,uran )e ula Idea E18 ini,F

EPen*a #aian KandunganF - Indu&,i- &ola!ora,i'&,i8i,i@ - Le !aran Kerja 1

Menjalan&an e&s#eri en dan #e erha,ian+

),ra,egi P;P@ 3rains,or ing Ke ahiran )ain,i-i&@ Me erha,i(Mengu&ur ; engguna&an no !or(Menge&s#eri en(Mende-inisi secara o#erasi ; Mengenal#as,i dan enga2al #e !olehu!ah Ke ahiran 3er-i&ir@ Menghu!ung&ai,&an ; Menganalisis

2+ Murid- urid diagih&an dengan !ahan 6 !ahan dan radas *ang ,elah din*a,a&an+ 3+ Ke,ua &u #ulan e !i !ing ahli &u #ulan e&s#eri en ,erse!u,+ enjalan&an

>+ Murid ele,a&&an sehelai &er,as ,isu di a,as !i&ar *ang di alas dengan 2 !a,ang lidi+ 5+ Murid eni,is&an air !er2arna dengan engguna&an #eni,is &e a,as &er,as ,isu secara #erlahan 6 lahan sa !il engira ,i,isan air *ang ,elah di!ua,+ "+ Murid e !ua, ,i,isan sehingga air ula eni,is &e dala !i&ar ene !usi ,isu ,erse!u,+ Pengiraan dihen,i&an a#a!ila ada ,i,isan air *ang #er,a a *ang eni,is &e dala !i&ar+

7+ Murid

ere&od ju lah ,i,isan air *ang da#a, disera# dala

jadual

'la, 3er-i&ir@ 12

*ang disedia&an+ 8+ Murid engulangi lang&ah ,adi dengan !ahan *ang !er!e/a+

#OP3 7Other Peo(le:& 3ie;&7Pan an*an ) (en a(at oran* lain'

'la, 3an,u Mengajar@ 3i&ar( #eni,is( lidi( air !er2arna( ,isu( &er,as 1%+ 3incang&an #e !olehu!ah di ani#ulasi dan #e !olehu!ah !ergera& '>( &er,as sura, &ha!ar( !alas dala e&s#eri en *ang dijalan&an+ &ad anila( &ain( !ag #las,i& dan le !aran Ke($t$&an5 &erja+ 3ilangan ,i,isan air !er2arna *ang disera# oleh !ahan *ang diuji+
3il 1 2 3 > 5 " 3il 1 2 3 > 5 " 3ahan Tisu Kain Ker,as )ura, &ha!ar Kad Manila Ker,as '> 3eg Plas,i& 3ilangan ,i,isan air

$+ 3erdasar&an re&od ,i,isan air *ang dica,a,&an( !anding&an !ahan a#a *ang #aling ce#a, en*era# air dan !ahan a#a *ang #aling la !a, en*era# air+

)i&a# sain,i-i& J 0ilai @ Kerjasa a !er&u #ulan E#elajarF( jujur dan ,e#a, dala ere&od dan engesah&an da,a Ke ahiran Mani#ula,i-@ Mengguna&an dan engendali&an #erala,an dan !ahan sains dengan !e,ul+

Kedudu&an &eu#a*aan !ahan


3ahan Tisu Kain Ker,as )ura, &ha!ar Kad Manila Ker,as '> 3eg Plas,i&

en*era# air+
7ru,an &eu#a*aan en*era# air

11+ Ia&il &u #ulan di in,a

e !en,ang&an hasil dari#ada e&s#eri en 13

*ang ,elah dijalan&an+ 12+ Duru e !i !ing urid e !incang&an #e !olehu!ah di ani#ulasi dan #e !olehu!ah !ergera& !alas dari#ada e&s#eri en *ang ,elah dijalan&an ,erse!u,+ 13+ Murid !erin,era&si dengan guru !er&enaan hasil e&s#eri en *ang ,elah di#erolehi+ '#li&asi Idea E15 ini,F EPer!incangan &elasF - Indu&,i'&,i8i,i@ - Le !aran Kerja 1+ Duru engedar&an Le !aran Kerja 2 dan e in,a urid secara #er!incangan &u #ulan+ 2+ Murid eleng&a#&an Le !aran Kerja 2 dala &u #ulan asing 6 asing+ 3+ Murid e !en,ang&an ja2a#an Le !aran Kerja 2 engi&u, &u #ulan+ >+ Duru e ilih ja2a#an *ang #aling !ai& dan engai,&an dengan hasil #e !elajaran+ 5. Duru se!agai -asili,a,or ),ra,egi P;P@ enja2a! 3rains,or ing Ke ahiran )ain,i-i&@ Mengelas( Mera al( Mende-inisi secara o#erasi ; !er&o uni&asi+ Ke ahiran 3er-i&ir@ Menghu!ung&ai,&an 'la, 3er-i&ir@ #CA"7 Con&i er All "a,tor&7am+il kira &en$a faktor' 'la, 3an,u Mengajar @ Le !aran &erja+

)i&a# sain,i-i& J 0ilai@ 1>

3er&erjasa a ; jujur dan ,e#a, dala ere&od dan engesah&an da,a+ Ke ahiran Mani#ula,i-@ Mengguna&an dan engendali&an #erala,an dan !ahan sains dengan !e,ul+ Re-le&si E1% ini,F EKesi #ulanF - Indu&,i'&,i8i,i@ - )oal ja2a! - Le !aran ' ali Me !ua, &esi #ulan !erdasar&an #e erha,ian dala hasil &e#u,usan e&s#eri en+ Menjelas&an &esi #ulan+ 1+ Murid di in,a enge as&an eja e&s#eri en asing- asing+ 2+ Murid di in,a su#a*a e !ersih&an ala,an e&s#eri en dan radas !ahan *ang diguna&an dala &eadaan *ang cer a,+ 3+ Duru e !i !ing urid un,u& e !ua, &esi #ulan dari#ada hasil #e !en,angan se,ia# &u #ulan+ >+ Murid dan guru engada&an #er!incangan engenai isi #elajaran *ang ,elah di#elajari dan enghu!ung&ai,&an &e#en,ingann*a dala &ehidu#an seharian anusia+ )oalan @ a) Melalui hasil #en*iasa,an *ang urid ,elah jalan&an+ '#a&ah &e#en,ingan enge,ahui &eu#a*aan #en*era#an air &ea,as sesua,u !ahan di dala &ehidu#an seharian &i,aG Con,oh ja2a#an @ 1a#a, e !an,u engenal #as,i !ahan *ang sesuai dengan jenis &egunaann*a+ 5+ Duru se!agai -asili,a,or ),ra,egi P;P@ 3rains,or ing Ke ahiran )ain,i-i&@ Me erha,i( Mende-inisi secara o#erasi Ke ahiran 3er-i&ir@ Me !ua, &esi #ulan 'la, 3er-i&ir@ #PMI7Plus, Minus, Interesting * Baik9B$r$k9 Menarik' 'la, 3an,u Mengajar @ Le !aran &erja )i&a# sain,i-i& J 0ilai @ 3er&erjasa a( *a&in ; !erani encu!a ; 15

Mens*u&uri ni& a, *ang di&urni&an 'llah Ke ahiran Mani#ula,i-@ Men*i #an #erala,an dan !ahan sains dengan !e,ul dan sela a,+ Me !ersih&an #erala,an sains dengan cara *ang !e,ul+ Penilaian @ 1F Penca#aian s,andard #e !elajaran "+1+1 da#a, dinilai !erdasar&an a&,i8i,i dala 2F Penca#aian s,andard #e !elajaran "+1+2 da#a, dinilai !erdasar&an a&,i8i,i dala

-asa Pence,usan Idea+ -asa Pens,ur&,uran )e ula Idea+ -asa Re-le&si+

3F Penca#aian s,andard #e !elajaran "+1+3 dan "+1+> da#a, dinilai !erdasar&an a&,i8i,i dala

1"

LEMBARAN KER4A AMALI


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arahan5 )e,ia# &u #ulan di&ehenda&i e !ina lang&ah 6 lang&ah e&s#eri en *ang !oleh diguna&an dala enen,u&an &adar &eu#a*aan #en*era#an air !agi !ahan *ang diuji+ )ila ca,a,&an hasil #er!incangan didala &er,as ahjong engi&u, dra- di!a2ah+ 'F Lang&ah 6 lang&ah ' ali Tujuan @ 3ahan Jradas @ Lang&ah@ 1F 2F 3F >F 5F "F 3F 1i dala #en*iasa,an ini( sila n*a,a&an Pe !oleh u!ah@

eF diu!ah- u!ah J di ani#ulasi @ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK -F diu&ur J di#erha,i&an @ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK gF di,e,a#&an J di alar&an @ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK hF 0*a,a&an &esi #ulan *ang da#a, di!ua, dari#ada #en*iasa,an iniG KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

17

LEMBARAN KER4A 1 KEMA!IRAN PROSES SAINS #Men*ek&(erimen' -----------------------------------------------------------------------------------------------Ta%$k 5Re&od ,i,isan air Arahan 5Kira ,i,isan air !er2arna *ang ,elah disera# #ada !ahan *ang diuji dan ca,a,&an didala jadual di!a2ah ini+ Ke#u,usan @ 3il 3ahan 1 Tisu 2 Kain Ker,as sura, 3 &ha!ar > Kad Manila 5 Ker,as '> " 3eg Plas,i& 3ilangan ,i,isan air

Arahan 5Ca,a,&an no !or uru,an &eu#a*aan *ang diuji didala jadual di!a2ah ini+ Hasil Pe erha,ian @ 3il 3ahan 1 Tisu 2 Kain Ker,as sura, 3 &ha!ar > Kad Manila 5 Ker,as '> " 3eg Plas,i& Keu#a*aan

en*era# air

engi&u, !ahan

en*era# air

LEMBARAN KER4A KEMA!IRAN PROSES SAINS # Men*ela& ' -----------------------------------------------------------------------------------------------Ta%$k 5Men*era# dan ,ida& Akti8iti 1
18

en*era#

Arahan 5 Tulis&an &eu#a*aan !ahan <men=era(> a,au <ti ak men=era(> !agi o!je& *ang !eri&u,@
3il+ 1+ 3ahan Keu#a*aan

2+

3+

>+

5+

KESIMPULAN

Tan#a #erancangan *ang leng&a# dan sis,e a,i&( seseorang guru i,u ,ida& a&an da#a, enca#ai &o #e,ensi dala dengan jujur dan #enuh !agai ana ere&a #engajaran+ )e ua guru *ang ina, a&an sen,iasa ela&sana&an ,ugas ere&a e i&ir&an a#a *ang #erlu dila&u&an dan

erancang un,u&

ela&sana&ann*a+ <us,eru i,u( #roses Pengajaran dan 1$

Pe !elajaran #erlu dirancang dengan ,eli,i un,u& !oleh diguna&an un,u& e !an,u guru erancang dan

e as,i&an o!je&,i- #engajaran dan ela&sana&an #engajaran dala e !oleh&an !ili& urid

#e !elajaran *ang dirancang ,erca#ai+ 9leh *ang de i&ian( Model Re&a 3en,u& CoRT 1 darjah &erana han*a dengan #erancangan #engajaran *ang !er&esan &e*a&inan( &e#erca*aan dan rasa hor a, e !ina disi#lin *ang #osi,i-

e #erolehi &e ahiran( #enge,ahuan dan si&a# *ang dihara#&an disa #ing ere&a ,erhada# guru se&aligus elalui #roses #engajaran *ang sis,e a,i& dan

e2ujud&an e !an,u

enari&+ engguna&an enero&a sudu, enangani

)e ua orang !oleh !er-i&ir+7n,u& !er-i&ir dengan &rea,i-( &i,a !oleh #rogra C9RT 1 *ang engandungi ,ujuh ,e&ni& dan !er,ujuan un,u& &i,a a#a!ila !er-i&ir+1engan asalah+Penguasaan engguna&an ,e&ni& C9RT 1( &i,a da#a, &e ahiran !er-i&ir EK3F

eluas&an #andangan

#andangan *ang !er!e/a un,u& urid dala

enghasil&an idea dan #erse#si !aru !agi

enjadi le!ih !er&esan

elalui#enggunaan ala, !er-i&ir *ang sesuai dengan #engajaran dan #e !elajaran+ 'la, !er-i&ir *ang !iasa diguna&an dala #elajaran )ains asih !elu #roses #engajaran dan #e !elajaran adalah #en*usun inda+ Penggunaan ala, !er-i&ir CoRT1 dala a,a gra-i&( soalan dan #en*oalan( ser,a #e,a

eluas+Cadangan #enggunaan ala, !er-i&ir CoRT1 dala urid se,erusn*a da#a, e #er,ing&a,&an

#engajaran dan #e !elajaran )ains !oleh dia#li&asi&an se!agai salah al,erna,i- un,u& e #er,ing&a,&an &e!er&esanan #e !elajaran #e aha an urid dala ,o#i& *ang di#elajari+

)e!agai &esi #ulan( Ke ahiran 3er-i&ir !er#andu&an 'la, 3er-i&ir harus di&uasai oleh se,ia# indi8idu &erana &e ahiran ini a a, #en,ing dala anusia+Con,ohn*a( un,u& e enuhi ci,arasa urid 6 *ang e asa&( anusia !er-i&ir un,u& &ehidu#an e asa& anusia+Hal ini enu *ang da#a, e !an,u &erana &e ahiran ini sen,isa di#erlu&an dan dia#li&asi&an dala &ehidu#an seharian

ere&a+ Per&e !angan &e ahiran !er-i&ir secara &rea,i- dan &ri,is hasil P;P a&an enunju&&an

!er#andu&an 'la, 3er-i&ir *ang diguna#a&ai oleh guru 6 guru dala !aha2a K3KK *ang !ija& da#a, enca!ar dala en*edia&an generasi &ini un,u& ening&a, sanga,

urid su#a*a !oleh !er-i&ir secara &rea,i- dan &ri,is *ang ,elah jelas

enghada#i &ehidu#an

dunia *ang !er,e&nologi ,inggi dan #el!agai !uda*a+ Ke#esa,an e erlu&an #elajar un,u& #roses &ehidu#an ere&a dari #ering&a, se&olah rendah

,e&nologi dan #e !angunan *ang &ian enguasai Ke ahiran 3er-i&ir dala &e #ering&a, se&olah #e&erjaan a,au ala &ede2asaan+

enengah( &e udian &e #ering&a, uni8ersi,* dan &e udiann*a ala

2%

'la, 6 ala, &e ahiran !er-i&ir ,elah dici#,a !agi es,ilah diguna&an dala dari segala segi dan e !an,u &i,a dala ,ida& engha #a&an

e !an,u cara &i,a !er-i&ir+ 'la, ini

#roses #e i&iran &i,a agar a#a *ang di-i&ir&an oleh &i,a le!ih ,e#a, ene#a,i &e#erluan #e i&iran dan idea &i,a+ 'la, 6 ala, ini sanga, asa *ang sa a( ela,ih da*a #e i&iran enjadi le!ih e-e&,i- dan

#roses !er-i&ir dan dala

&i,a+ 9leh i,u( se,ia# ,inda&an dan #er&ara *ang dila&sana&an a&an

RU4UKAN )9M Hj+ 0or ; Mohd 1ahalan Mohd Ra li E1$$8F( 1ina i&a Duru@ Ke ahiran 3er-i&ir )ecara Kri,is ; Krea,i- EK3KKF @ Long an Mala*sia )dn 3hd( Pe,aling <a*a( )elangor+ 21

'inon Mohd ; '!dullah Hassan E2%%3F( (ela#ar berfikir@ 7,usan Pu!lica,ion and 1is,ri!u,ors )dn+ 3hd+( Kuala+Lu #ur+ 'inon Mohd ; '!dullah Hassan E1$$$F( Men)elesaikan masalah secara kreatif,@ 7,usan Pu!lica,ion and 1is,ri!u,ors )dn+ 3hd+( Kuala Lu #ur+ Mohd '/har '!d Ha id E2%%1F+ Pengenalan Pe i&iran Kri,is dan Krea,i-+ <ohor @ 7ni8ersi,i Te&nologi Mala*sia+ <auharah Hj+Ta& E1$$5F+ Pen*elesaian asalah dan #e i&iran &rea,i- dala Kuala Lu #ur @ 1e2an 3ahasa dan Pus,a&a+ #endidi&an+

22