Anda di halaman 1dari 4

ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN KEMISKINAN DWI NOFIYANTI 12113683 1KA28 -iper!#nakan da$am pen!ertian se ari.

ari terdiri dari d#a kata %ait# i$m# dan pen!eta #an 1. Men#r#t Decartes i$m# pen!eta #an mer#pakan serba b#di/ ILMU PENGETAHUAN (. ,$e Bacon dan David Home diartikan seba!ai pen!a$aman indera dan batin/ ). Men#r#t Immanuel Kant pen!eta #an mer#pakan persat#an antara b#di dan pen!a$aman/ 4. -an te&ri Phyroo men!atakan+ ba *a tidak ada UNTUK MENCAPAI SUATU ILMIAH MELIPUTI 4 HAL 1. Tidak ada perasaan bersifat pamri se in!!a men"apai pen!eta #an i$mia %an! &b'ektif (. Se$ektif ). Keper"a%aan %an! $a%ak

ILMU PENGETAHUA N, TEKNOLOGI DAN KEMISKINAN

A A
TEKHN,L,GI

4. Merasa pasti ba *a setiap pendapat+ te&ri ma#p#n aksi&ma terda #$# te$a men"apai kepastian+ nam#n masi terb#ka dib#ktikan Tekn&$&!i+ se$ain memperm#da ke id#pan man#sia+ memp#n%ai dampak s&sia$ %an! serin! $ebi pentin! artin%a daripada ke ebatan tekn&$&!i it# 1 sendiri.

FENOMENANA TEKNIK PADA MASYARAKAT, MEMILIKI CIRICIRI SEBAGAI BERIKUT

1.0asi&na$itas (. Artifisialitas 3. Otomatisme 4. Teknis 1. Monisme 6. Universalism 7. Otonomi 1.Teknik me$ip#ti ek&n&mi (.Teknik me$ip#ti &ar!anisasi ).Teknik me$ip#ti bidan! man#sia 1.Serba intensif da$am se!a$a a$+ seperti m&da$+ &r!anisasi+ tena!a ker'a+ d$$. (. -a$am str#kt#r s&sia$+ tekn&$&!i barat bersifat me$estarikan sifat keter!ant#n!an ). K&sm&$&!i ata# pandan!an tekn&$&!i barat men!an!!ap dirin%a seba!ai p#sat feriferi+ *akt# berkaitan den!an kema'#an se"ara $inier

LUASN2A 3I-ANG TEKNIK+ -IGAM3A0KAN 4AC5UES ELLUL+ SE3AGAI 3E0IKUT6

CI0I CI0I TEKN,L,GI 3A0AT

3 3

I$m# pen!eta #an dan tekn&$&!i serin! dikaitkan den!an ni$ai ata# m&ra$. ILMU PENGETAHUH UAN -AN ILMU Ha$ ini besar per atiann%a tatka$a dirasakan dampakn%a me$a$#i kebi'aksanaan pemban!#nan+ %an! pada akikatn%a ada$a penerapan i$m# pen!eta #an dan tekn&$&!i.

KEMISKINAN

Kemiskinan $a7im di$#kiskan seba!ai k#ran!n%a pendapatan #nt#k memen# i keb#t# an id#p %an! p&k&k+ dikatakan berada di ba*a !aris kemiskinan apabi$a pendapatan tidak "#k#p #nt#k memen# i keb#t# an id#p %an! pa$in! p&k&k seperti pan!an+ pakaian+ tempat berted# + dan $ain.$ain.
a.

CI0I.CI0I GA0IS KEMISKINAN

b. ". d. e.

Tidak memi$iki fakt&r pr&d#ksi sendiri seperti tana + m&da$+ keterampi$an dan seba!ain%a/ Tidak memi$iki kem#n!kinan #nt#k memper&$e asset pr&d#ksi den!an kek#atan sendiri+ seperti #nt#k memper&$e tana !arapan ata# m&da$ #sa a/ Tin!kat pendidikan mereka renda + tidak sampai tamat sek&$a dasar+ karena ar#s membant# &ran! t#a men"ari tamba an pen! asi$an/ Keban%akan tin!!a$ di desa seba!ai peker'a bebas (self employed) ber#sa a apa sa'a/ 3an%ak %an! id#p di k&ta ber#sia m#da dan tidak memp#n%ai keterampi$an.

KEMISKINAN MENU0UT UMUM -IKATEG,0IK AN -ALAM ) HAL

1. Kemiskinan %an! disebabkan handicap badania ata#p#n menta$ sese&ran!/ (. Kemiskinan %an! disebabkan &$e ben"ana a$am+ dan/ ). Kemiskinan b#atan 8b#atan man#sia ter adap man#sia p#$a %an! diseb#t kemiskinan str#kt#ra$ 6 str#kt#r ek&n&mi+ p&$itik+ s&sia$+ ma#p#n k#$t#r
3