Naskah Drama Sunda SASAKALA SITU BAGENDIT Kacaritakeun di hiji desa anu leutik.

Aya hiji awewe anu katelahna nyi Endit, manehna teh keur mondar-mandir di buruan lantaran bingungeun ku kakayaana anu sakitu lobana. Kumaha carana meakeun harta bandana anu sakitu lobana, padahal disagedengeun imahna loba tatanggana anu kalaparana, tapi manehna teu haying nyaho saeutik-eutik acan. Babak I Nyi Endit :Aduh mani bararingung teuingnya hirup téh! nya malumlah ari jadi jalma pangbeungharna di lembur mah, lamun ceuk paribasana téa mah éstuning bru di juru bro di panto ngalalayah di tengah imah! sawah satungtung deuleu, aprtement papencar dimamana! Pokona mah, bingung euy méakeun duit téh!!! éh ké..ké ari si Papih geus balik acan nya ti London? Da rarasaan mah poe ayeuna balikna the! Papih : Assalamu’alaikum……..,mamih….mamih….! Papih geus mulang yeuh!! buruan ah, geura siapkeun cai panas ka si Ijah, keur papih mandi! maklum, AC di mobil ruksak yeuh!! Nyi Endit Ijah Nyi Endit Ijah Nyi Endit : Ijah…ijah….!! : nya, Gan…..? : éta pangnaheurkeun cai keur si Papih….. : mangga, Gan……! : Pih, kumaha di London téh? bérés teu ténder jeung si Michael téh?

Papih : Nya atuh, sanés Papih ngaranna lamun teu suksés mah! malahan mah, tuan Michael memperpanjang deui kontrak kerja jeung urang, cenah Burger jéngkol nu diproduksi ku urang loba peminatna! Nyi Endit Ijah : Wah, alus atuh Pih! teu hanjakal mamih kawin jeung papih téh atuh…. : gan itu caina parantos siap!!!

Papih : mih papih mandi heula nya,, eh jah sakalian pang cokotkeun anduk di lantai 7 make lift we nyokotna Ijah Emod Nyi Endit : mangga gan!! : Assalamu’alaikum…………., mamih…..3x. Emod tos mulang sakola yeuh..! : Éh, anak mamih nu panggantengna tos mulang gening!! kumaha tadi di sakola téh?

Emod : Ih……mamih….!tadi Emod di lédék ku babaturan Emod, cenah sapatu Emod mah geus katinggaleun jaman….babaturan Emod ayeuna boga sapatu buatan Amerika. Nyi Endit : Aduh….., kurang ajar pisan éta barudak téh! geus tong sieun ké ku Mamih dipangmeulikeun sapatu buatan ti Cibaduyut tina kulit buaya. éh, ké heula kétang! apan korét téh pangkal kaya! can jebol mah moal pang meulikeun ku Mamih,paké heula wé nu éta! tuh si Papih geus mulang ti London! Emod Emod : Oh, Papih tos mulang ti London, mih? asyik….pasti nyandak oléh-oléh nu loba euy!! : Papih…….3x, meunang naon ti London téh? aya oléh-oléh teu keur Emod?

Papih : Ah…, di Londonna gé euweuh nanaon! sarua wé jeung di Indonésia, euwueuh nu anéh. Kalah wé hargana nu mararahal! Emod Papih Emod Papih : Jadi Papih mawa naon atuh? : Nya éta wé mawa jéngkol London sakarung. : Jéngkol deui….jéngkol deui! cenah wé jalma beunghar! ari dahar jeung jéngkol! : Éh, manéh tong ngomong kitu! mun euweuh jéngkol manéh moal bisa sakola.

(Nyi Endit nyampeurkeun). Nyi Endit Emod : Aya naon ieu téh? gawé téh guntreng waé! : Mih, maenya jauh-jauh ka London gera! ari oléh-oléhna jéngkol deui, jéngkol deui!

Nyi Endit : Eh, tong salah! jéngkol London téh ngeunah pisan…..! ké ku Mamih pang nyieunkeun semur jéngkol special rasa strawberi keur Emod. Emod : Ah, mamih mah saruana jeung si papih!

(si Emod ngaléos). Papih Emod Papih Babak II Di jalan, si Emod panggih jeung si Sekar, Lastri, jeung Fitri keur arulin catur dipinggir jaln. Fitri : A Emod! : Eh, rék kamana deui? kakara datang langsung indit deui! : rék ulin ah ka babaturan!! lieur di imah waé!! bau jéngkol!! : Budak téh ulin wéh jeung ulin waé!! lain ngabantuan kolot!

hayang atuh urang. : Manéh tong loba-loba dahar jéngkol euy! bisi jéngkoleun!! : nya geus atuh urang rek balik heula.( si Iroh ngageroan indungna). Mod! pasti pééd pisan meureunan nya?! : tapi keur manéh mah sasiki baénya? : Ah.! : mana atuh oléh-oléh kanggo Lastri? : ah…. néangan batur! : cenah Bapa manéh karék balik ti London euy! mawa oléh-oléh atuh? : nya geus tangtu atuh! urang dipangmeulikeun sapatu buatan London asli………. iyéy……. siah! Mamih…. : jéngkol keur saha? : keur Lastrilah…… Iroh : rék naon manéh bura-béré ka si éta! Pikasebeleun jelema na gé! Béjakeun ka si Mamih. manéh mah dasar korét.. tuh di bumi seueur jéngkol London. Tuluy manéhna ngérésékan jéngkol nepi ka adina datang. nyiapkeun hadiah keur lastri. pasti alus pisan atuh! : Emod mah bagja pisan nya boga kolot nu benghar! : Nya geus tangtu atuh.mamih…. Manéhna ka dapur néangan jéngkol keur Lastri. kumaha geus disalamkeun acan ka si Lastri teh? : beres atuh mod!! Si Emod balik ka imah. : wah.Sekar Emod Sekar Emod Sekar Lastri Emod lastri Emod Sekar Emod Sekar Emod Emod Emod Sekar Babak III : Mod. rék kamana manéh? : rék ulin wéh. hilap! pami hoyong mah. : Sekar kadieu heula. Iroh Emod Iroh Emod : keur naon manéh? : keur ngérésékan jéngkol. . : aduh...

ulah………! sia mah barang béré ka batur! Batur gé tara méré ka urang!sing inget atuh! Korét pangkal kaya……. Imahna ogé mung saukur imah leutik.! Romlah meunang surat ti sakola. Ma….eh! geus éta kaluarkeun deui jéngkolna! ( Nyi Endit mangkat. : surat naon. bari kukulutus : ’dasar budak leutik teunyaho apan? Korét téh pangkal kaya!) Babak IV Disagédéngeun éta. da loba lin? : loba-loba ogé. si Abah mah sok pura-pura baé! Nya pastina ogé surat nitah mayar atuh! Pan apal meureun. urang téh keur mah geus susah dunya téh. komo ayeuna mah keur usum hujan! Pan Es Cendol Elisabet mah teu cocok dijualan mangsa keur usum hujan. aya hiji kulawarga anu kaayaanana patukang tonggong jeung kulawarga Nyi Endit.. si Romlah geus tilu bulan nunggak SPP. keur dahar sapopoé. ulah ngomongkeun batur. Ma Ipah : Bah…. si Mamih mah korét! Nyi Endit : mun teu kitu mah! Sia ogé moal bisa dahar! Sing inget…korét téh pangkal kaya! Eh. béak mun dibikeun ka batur mah! : ah. Nyi Endit : Eh…. ngérésékan jéngkol mani loba keur si Lastri. nu témbokna ogé can ditémbok-témbok acan.budak téh! Ulah…. Sigana téh Nyi Endit sakulawarga mah meureun teu boga haté nya. ngahutangkeun gé teu méré! Abah : geus atuh ambu.Abah….? siga di leuweung waé ngomong téh! : Eta gera tingali si Aa. Bah? Ingon-ingon geus béak dijualan.kumaha atuh ieu téh? Ema mah mani aréra ka guru si Romlah. tos nepi susah ahérat atuh! Geus. neng? Ma Ipah : ah. Romlah Abah : Assalamu’alaikum………. bah? Maenya aya tatangga kalaparan teu naglieuk-ngalieuk acan! Boroboro méré.! Emod Nyi Endit Emod : baé atuh mih. Ayeuna si Romlah geus tilu bulan nunggak can bayaran. Boga tatangga beunghar teu bisa di andalkeun. keun wé da éta mah keur maranéhanana sorangan. . Ma? Da kabeneran usaha Abah keur tiiseun. lin? Nya urang ihtiar sakuat tanaga heula wéh! Ma Ipah : Kudu ihtiar naon deui atuh.Nyi Endit Iroh : Naon Iroh…. Pokona mah jauh ti imah nu layak ditempatan. Can deui anu diwarung bi Kokom mah! Abah : Nya kumaha atuh. terus hutang kasasaha..

sok sanajan Abah geus apal ka Nyi Endit kumaha. Ahirna nepi ka imah Nyi Endit. geus waélah mémang Romlah geus kudu eureun sakola. nya Romlah sugan atuh bisa leuwih ti Ema jeung Abah. Lumayan jadi pembantu-pembantu ogé. Sok sanajan sirah dijadikeun suku. Saléngkah. bah? Pan apal meureun abah gé! Urang ayeuna geus teu boga nanaon deui keur jualkeuneun! Abah : ké.. Ma Ipah : atuh éta sarua baé jeung bohong! Pan apal meureun sifat meditna ogé euweuh nu nandingan? Abah : Atuh. Ambu! Urang téh ’ulah kuméok saméméh dipacok’. Romlah éra ku babaturan. meuni kieu-kieu teuing hirup téh. pan di Jakarta mah gajihna gedé. : Muhun Bah… Si Abah ninggalkeun imah anu leutik. ambu! Abah rék nyobaan ngalamar gawé ka Ny Endit. Bah!hiks…hiks…. insyaAlloh pasti rejeki mah bakal datang ti panto nu moal disangka-sangka.Bah….istigfar….! yeuh. Abah : Istigfar.! Ngarah Romlah bisa sakola deui saperti biasa. cenah mah geus wé teu boga duit mah tong sakola! Ma Ipah : Innalillahi…Abah. Ayeuna Abah rék ka imah Nyi Endit rék ngalamar gawé..Romlah : Ma…. Tapi urang kudu usaha anu sakuat tanaga heula. nya sugan wé jeung sugan aya hidayat ti Gusti Alloh. Ma Ipah : nya usaha naon dieu atuh. Romlah sok di lédék waé ku babaturan.. Kumaha baé carana. Peupeujeuh Abah jeung ema mah teu lulus-lulus acan.. ambu…. tapi Romlah kudu tetep sakola. sugan wé butuheun tukang kebon. Abah Abah : Ambu!! : Ambu…du’akeun abah nya…. Baé tong dipikiran masalah duit mah.. nya kudu kumaha atuh? Ema mah geus teu sanggup deui ngalakonan kahirupan téh! Duh. dua léngkah nepi ka teu kaitung deui sabaraha léngkah Abah leumpang. Sugan mun balik jadi jalma suksés! Abah : Eh entong! Sok sanajan Abah jeung Ema teu boga duit. Romlah mending milu jeung mang iwan ka Jakarta. Ma Ipah : nya éta mah terserah Abah wé lah! Romlah : Ma. (Tok…tok…tok… bari ngetrok panto si Abah datang pinuh ku harepan) . keun ku Abah ditarékahan. dimana-mana ogé Gusti mah moal ngantepkeun mahlukna sangsara. Abah Romlah : Romlah…du’akeun Abah nya. Ambu : mangga Bah…ngan omat wé lamun rék datang ka Nyi Endit mah kudu nyiapkeun méntal nu ékstra. Bah. suku dijadikeun sirah..

Ceuk pikirna kieu pisan jadi jalma miskin téh. intina mah…abdi dongkap ka dieu téh badé ngalamar gawé. di imah Ambu jeung Romlah geus ngarep-ngarep kabar naon nu rék dibawa ku si Abah.muhun mangga atuh (bari di haténa ”ieu budak téh sopan pisan nya. pikirna deui kumaha jadina mun tepi di imah ngomong naon ka Romlah jeung ka Ambu. Teu pati lila. hayang ceurik. patukang tonggong pisan jeung indungna”) Emod Nyi Endit Emod Nyi Endit : Mih…tuh aya tamu. Nyi endit : Oh…rék ngalamar gawé? Sugan téh rék nginjeum duit! Nyaho teu? Di dieu mah euweuh lowongan gawé keur baramaen!!! Abah Nyi Endit Abah Nyi Endit : tapi gan abdi butuh pisan bantosan ti Agan!! : yeuh teu beunang diomongan maneh mah. yén korét téh pangkal kaya hahaha…(Nyi Endit seuri kuatka geunah) Emod Abah : Siap Mih! (bari leumpang nyampeurkeun panto) : Dén. : emang saha kitu Mod? (mamih nanya panasaran) : Duka atuh…da Emod ogé teu apal.Nyi Endit : Emod…! (3x). hirup mung jadi saukur mangandeuh nu bisana nyusahkeun batur wungkul. Abah nepi ka imahna. Léngkah beuki beurat. hatur nuhun pisan Gan…. dupi mamah na aya? Emod : Oh…aya mang. : saha nya? Rék naon ka dieu?!! Abah : Kieu Gan…kaleresan abdi téh nuju peryogi pisan bantosan ti Agan. ké ku abi diwartosan heula si Mamahna… Abah : Oh. kaleresan abdi ayeuna nuju nganggur sedengkeun kabutuhan hirup kudu terus dicumponan. langsung wé usir tong dibageuran nya! Hiji deui. sok sanajan si Ambu geus apaleun yén pasti moal mungkin meunang kabar nu alus. Léngkah anu tadina karasa hampang ngadadak jadi karasa beurat. Punten pisan tos ngarépotkeun… : Heueuhlah jug geura indit tong loba bacot! Sabenerna di jero haté Abah. Éta pangnempokeun di luar aya saha meuni gandéng ngetrok panto téh! Cukup ku sakali wé atuh! Meni lebay pisan! Tapi inget nya Mod! Lamun éta di luar téh pangemis. Dupi aya peryogi naon nya? Mangga atuh kalebet heula. kaditu mantog siah! : Nya atuh ari kitu mah. cenah mah aya perlu ka Mamih. harepan geus leungit kamana. ..

Teu pati lila datang si sekar jeung si lastri babaturanna si Emod.punten : mangga. Sekar Emod : punten. Abah mulai usaha dagang cingcaw. ieu karunya si fitri bisi teu tibra bobona. ambu si neng teu acan emam? : Fit pan tadi teh entos emam? : atuh ambu da masih lapar kenenh. Sok sanajan biasana poé minggu téh dipaké beberesih imah. : Fit entos atuh pan itu aya sapiring oge keur si abah! : neng kadieu atuh dihuapan ku abah! : abah pan abah can dieusian nanaon ti isuk oge. tapi ku sabab Nyi Endit mah boga pembantu jadi gawé sakulawarga téh senang-seneng waé. Ari tadi Abah mawa sabaraha sabuleng? Abah Fitri Abah Ambu Fitri Ambu Abah Aambu sagelas.Sanggeus kajadian éta. meureun emang sakitu rizkina. itu aya kénéh sabuleng… Ambu : Oh….punten. Abah Ambu Abah : Assalamu’alaikum… : Wa’alaikumsalam… : kamana si Romlah? Ambu : Tos peureum Bah ti sanggeus isya. eh sekar asup kar! : sabuleng…(pasemon nu tiis) : Abah Fit. Dina hiji peuting Abah kakara balik dagang cingcaw. Kumaha dagang cingcaw teh Bah? (bari ngasongkeun sacangkir kopi ) Abah : Hampura nya…céndol téh teu pati payu. si Emod jeung Iroh keur balakecrakan dahar. Nya maklum da poé harita téh poé minggu.. Teu ku nanaon atuh Bah. ambu itu pang mindahkeun dagangan abah ka jero imah nya! .. ngan ngaleueut cai herang wungkul : ah keun wae ambu abah mah masih kuat. Abah Abah Babak V Kacaritakeun di Imah Nyi Endit. hoyong emam! : kutan. : anggursi.

Keur serius ngomongkeun neng lastri antara emod jeung sekar. : neng. kadengé sora panto aya nu ngetrokan! Baramaen Emod Iroh Ijah Baramaen Emod Ijah Emod Emod Baramaen Iroh deui.terus…! (motong omongan si sekar) Sekar : sabenerna mah si lastri ogé jigana aya hate ka emod téh.. ema tos tilu dinten teu acan ngadahar sangu! : bi. mak mung sakieu hatur lumayan! : hatur nuhun pisan den!!! : ih ari si aa nanaonan mere ka baramaen. heunteu ku sorangan. si aa mah nitah. Sekar : tah Emod. sok ngadadak kaluar kesang badag kesang lembut.. itu pangbukakaeun panto jigana mah aya tamu! : Ih. ke bisi deudeuieun datang ka imah urang Iroh : awas ah….. ieu anu alus dimanéh téh!!! Sok sanajan indung manéh meditna geus kasohor ka manca nagara.. da lamun teu kitu mah mana atuh anu ngaranna pangorbanan. : terus. Komo ieu mah keur jalma anu dipikanyaah jeung nu dipadeudeuh ku emod. sampurasun…. bi Ijah tuh pang mukakeun panto!!! : mangga gan.Sekar Emod : kieu mod. ku Iroh di bejakeun ka si mamih geura!!! Lamun aa geus méré ka anu ngemis.. pan apal meureun emod eraan. Ngan si lastri ngahanjakalkeun naha maké nitah batur sagala. tapi manéh mah béda pisan jeung indung manéh téh! Jigana hal éta anu ngalantarankeun si Lastri reuseupeun ka émod téh! Emod : ah. saha nu datang téh? (si Emod nyamperkeun) : baramaen den!!! : oh nya keun ke ku emod urang pasihan.. Sampurasun…. (bari nyampeurkeun nyi Endit. manéh mah bisa waé jang!!! . kamari téh hadiah keur si lastri geus di bikeun ku dewék tapi…..pasihan neng…!.. Sekar : Ah maneh mah nanaon ogé perlu kawani. : Iroh... : Sampurasun. komo lamun deukeut jeung awéwé mah. rék laporan ceunah mah). : punten. Emod : atuh kumaha jang.

Apan ceuk mamih ogé korét téh pangkal kaya. hehe… : heueuh lah. atuh lain bi Eha ngarana lamun henteu ngagosip mah. nya ka salon! Méakkeun duit waé!!! Warga 1 : kamari basa kuring balik ti pasar ningali mang jana dicarekan beak karep ku nyi Endit. keur sasapu di pakarangana. salaki nyi endit mang Jana!!! : nya kunaon kitu mang Jana??? : Dasar awéwé! Gawé téh teu ka emol balanja. kawas bisa ngala duit waé. ceunah mah mang Jana teh rek ngalamar gawe ka nyi endit. Nyi Endit : Euleuh-euleuh ari si Papih! Kaasupan jurig naon??? Kuat ka hayang sidekah sagala! Geus ah!! Mamih rék ka salon heula geus tilu poé yeuh can di pédi-médi.. kokom.. (bari indit ngaléos) Papih Babak VI Isuk-isuk keneh geus aya bi Eha. tapi apal teu di kumahakeun ku nyi enditna?? Warga 2 : emang di kumhakeun kitu bi? Nanya panasaran . : aya naon bi Eha?! : eh hayang gosip anu hot teu??? : emang gosip naon kitu.. Emod ari manéh nanaonan méré duit ka nu ngemis? Kawas bisa ngala duit baé. Papih : Alah…sugan téh aya naon.. Papih Nyi Endit : aya naon atuh.. Da bari na ogé duit anu dibikeun ku Emod mah éta téh duit jajan Emod. awas lamun sakali-kali deui méréan kanu ngemis! Duit jajan manéh ku Mamih bakal dipotong. da Emod mah teu téh tega nempo Emak-emak meni geus teu walakaya kitu. pas aya bi juju langsung wae manehna ngajak ngagosip jeung bi juju!!! Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 : kokom.. Apal teu yeuh ari jaman kiwari mah neangan duit hésé. inget teu? Emod : atuh mih... manehna teh katelah si ratu gosip. : ih. da maneh mah ratu gosip sadunya! Mang gosip naon kitu??? : eta. si Emod méré duit ka nu ngemis. Baé waé atuh Mamih! Itung-itung sedekah… Pan urang téh jarang méré sidekah ka pakir miskin. Nyi Endit : pokona mah teu hayang nyaho.Nyi Endit : Heh…. asa mani raribut kieu! : éta geura Papih. bi Eha mah masih isuk keneh geus ngagosip..

.. Abah papanggih jeung salakina Nyi Endit. Manéh mah teu pantes datang ka dieu. urang poho keur masak pindang di dapur. Nalika kitu. ieu acara téh keur jalma-jalma nu beunghar hungkul. Di imah Nyi Endit.. Eh. tapi… : Tapi naon Bah?? (nanya panasaran bari kerung) Abah : Saleresna abdi téh isin upami ngdugikeun kaayaan ayeuna téh. Abah nu teu téga ningali anakna nu kalaparan maksakeun datang ka Nyi Endit. isin teu isin abdi hoyong neda pitulung ka Bapa sangkan pun anak jeung pun bojo tiasa ngaraosan deui nu namina sangu. Romlah teu bisa barangdahar nanaon ku sabab euweuh dahareun saeutikeutik acan.nincakkeun suku ogé geus haram hukumna! Abah : Astagfirullah…meni téga Agan nyarios sapertos kitu! Naha Agan téga ningali kulawarga abdi teu tuanng sababaraha dinten? Ayeuna anak jeung pun bojo téh nuju ngantosan di bumi bari ngaharepkeun abdi nyandak tuangeun kanggo ngaganjel patuangan.eh. tapi abah nékad ménta tulung ka Nyi Endit demi anakna nu dipikanyaah. Nyi Endit datang ningali si Abah. Kacida patukang tonggong jeung pésta nu diayakeun ku Nyi Endit. kumaha damang? : Alhamdulilah séhat. Warga 2 : alah siah. Papih Abah Papih : Eh Abah. Dagang céndol teu pajeng waé. Ngadangu kitu si Papih éra ningali sasamana teu bisa dahar sabaraha poé sedengkeun salila ieu kulawargana miceunan duit sangeunahna. Nyi Endit : Dasar baramaen! Bisa na ngan ménta-ménta! Abong jalma teu gableg ka éra! Naha éta boga kulit beungeut téh meni kandel-kandel teuing!!! . urang balik heula atuh bisi katutungan… Babak VII Isukanana. Saacan indit. Nyi Endit : Rék naon deu manéh ka dieu? Apal teu. di imah Nyi Endit aya acara sukuran mangrupa pésta nu meriah. dina poé nu sarua. kumargi ayeuna pun bojo jeung pun anak téh geus sababaraha poé teu kaparaban. Tuluy manéhna ngaléos mawa dahareun keur si Abah. Tuluy.eh. Ngan tamu anu beunghar hungkul nu bisa datang ka pésta éta.Warga 1 Warga 2 : eta mang jana geura disebut baramaen ku nyi endit!!! : eleuh mani tega pisan nya eta nyi endit. Ku kituna. Ambu nanya ka Abah nu geus dihina ku Nyi Endit.

taneuh bareulah nepi ka euweuh tatangkalan anu héjo deui. tapi aki rék ngabéjaan yén ieu halodo téh masih panjang... pas di buka aya saurang aki-aki. si Papih datang bari mawa sangu jeung sapuratina nu geus dibungkus) Nyi Endit : Tuh geningan dahareun manéh geus datang! Tah lebok ku sia!!! (Nyi Endit ngalungkeun dahareunana) Abah langsung ninggalkeun imah Nyi Endit bari mawa batin nu kanyenyeri. Aki : Hatur nuhun teu sawios-wios. Abah : alus atuh nya Ki!! lamun kitu mah céndol téh bakal payu terus atuh… Aki : éh…ari manéh. karunya aki tos hauseun urang mah engké wé deui… Ambu : Enya atuh Bah…mangga (ngeluk tungkul bari indit mawa cai) (teu lila Ambu datang bari mawa cai nu ukur satéko leutik deui) Ambu : Aki.ieu mangga nyanggakeun.. pan ayeuna téh keur halodo jeung cai téh keur hésé.(Nalika Nyi Endit ngahina Abah. kieu nya…Aki datang kadieu téh lain nganjang wungkul. Sawah gararing. hapunteun mung aya cai wungkul. ma’klum di dieu mah katuangeun téh hésé. pan nanaon téh merlukeun cai. mangga calik ki. Babak VIII Dua poé sanggeus éta. aya anu keketrok. Sapanjanng jalan Abah istighfar bari ngado’a ka Gusti sangkan kabeungharan nu dipiboga ku Nyi Endit bisa méré hidayah ka manéhna. halodo panjang ngadatangan lembur éta. Aki-aki Abah : Assalamu’alaikum… : Wa’alaikumsalam…. ari manéh rék ngala cai dimana pan ngaranna ogé usum halodo?!! . aki téh tos mapah tebih pisan…dina hawa nu panas kieu aki téh ngaraos capé jeung haus dupi aki nyuhunkeun cai kanggo ngicalkeun kahaus ieu? Abah : Muhun…muhun mangga atuh aki… Ambu…punten pangnyandakkeun cai kanggo aki. eukeur mah hésé ieu di dapur tinggal satéko deui. Abah : Ambu…dangukeun abah nya…ari rizki mah moal kamana da sagalana ogé geus aya nu ngatur urang pasrahkeun baé wé ka Gusti Alloh. nalika abah jeung Ambu ngobrol. Di imah Abah. Ambu : (ngaharéwos) Ari si Abah. aya kaperyogian naon nya? dupi tiasa dibantos? Aki-aki : Kieu. Sok atuh énggal candak.

Romlah bae. ku kitunasanggeus dipikaran ku abah ayeuna mah urang balik we ka lembur urang nu baheula. Nyi Endit nyalsé ngani’matan hartana. Sigana mah yrang kedah pindah ti ieu lembur kusabab aya nu mere beja yren usum halodo teh masih panjang pisan. poe isukanana. sedengkeun di imah.Abah : Oh…heueuh nya? (abah tungkul) Aki : Ceuk aki mah. (ngadorong si aki nepi ka labuh ngagudubrag) . : Ah! saha nu paduli. Ambu : aya naon bah. tah kitu wé ayeuna aki rék neruskeun deui lalampahan aki. aki haus geus jalan jauh. Romlah er ku babaturan romlah sok ngledekan : ambu hayang jajan! Abah : romlah. keur naon di dinya? : Aki ngan ménta cai saeutik. Fitri : abah. mening ayeuna mah pindah ti ieu tempat ka anu leuwih genah tuluy néang pakasaban séjén. abah rek ngaberesan parabotan. ambu kumaha SPP romlah teh. Assalamu’alaikum… Abah : Wa’alaikumsalam… ambu… Sanggeus aya aki ka imahna abah teu bisa sare sapeupeuting terus mikiran uucapan si aki tadi berang. : nya bah! Abah sakulawarga pindah di lembur aslina di legok hangseur. Babak IX (Iroh nu keur di tukangeun imah ngageroan Nyi Endit) Iroh Nyi Endit Iroh Nyi Endit aki Nyi Endit : Mamih…(3x) : Naon Iroh? meni gogorowokan wéh pagawéan téh! : Ari itu saha nu keur ngala cai ti sumur urang? : hey…aki-akin péot. Fitri dangukeun abah. gawe teh ngan huleung jentul bae? Abah : ambu kamari teh si aki ngomong yen di kampung urang teh bakal kacadian halodo anu kacida panjangna. Abah Ambu : ambu geura ajakan tah barudak beberes di kamer.

ayeuna nu penting mah urang boga cai loba jeung moal kahalodoan deui. Nyi Endit Iroh : Aki.itu korsi mahal jeung stok jéngkol ti gudang jadi kakeueum… alah…kotah emas tina lomari kumaha…? Cai beuki loba nepi ka ngeueum Nyi Endit jeung harta bandana. Iroh : oh…heueuh nya?! (Nyi Endit jeung Iroh seuseurian) Iroh : Mih…naha éta cai téh teu eureun-eureun? beuki dieu beuiki loba?! Nyi Endit : Eh. meni bageur méré cai loba hahaha…(aki geus ngaleungit) : Mih. cai terus mudal.(Aki hudang deui bari jag-jag) Aki : tinggalikeun Nyi Endit naon nu rék katarima ku kalakuan manaéh salila ieu (aki bari nunjuk ku iteuk nu di bawana) Teu lila ti dinya sumur jadi pinuh. Aduh…. si Aki ngaleungit! Nyi Endit : ah baé teu paduli. éta cai ngajadikeun imah jeung tanah Nyi Endit jadi hiji Situ. Kiwari ayeuna dikenal ku ngaran SITU BAGENDIT… Rengse!!!! 14 0rang . heueuh nya? alah siah Roh! kumaha kalahka jadi banjir kieu.

Cenang Nanang Ambu Nanang :”Kabayan.” :”Nyi Iteung?Yeuh Nyi Iteung mah can balik ti Jakarta..‘’KABAYAN JANTEN BOYBAND’’ Lima taun baheula Kabayan jeung Iteung meunang pagawean anu resikona kedah misahkeun manehna duaan.asal maneh nyahonya Kabayan.di kampung siga kieu mah.” :’Huuuu.Sateuacan eta.Kabayan rek istirahat heula.”(Asup ka kamar sabari cirambai cai panon) Peutingna sobat Kabayan nyaeta Cenang jeung Nanang datang ka imah siKabayan.!.” :”Ah nya tos weh..janteun manehna tiasa nonton TV gratis di imah si Kabayan.manehna dua’an ngikrarkeun janji satia.meuni kitu ge teu apal.si Ambu mah da mahiwal wae lain make-up ambu.Nyi Iteung can balik?” :”Bener.nu alesana hayang tepang jeung si Kabayan padahal mah ku sabab si Kabayan boga TV anyar.!” :”Sabar-sabar.kunaonnya?Kieu caritana Kabayan :”Nyokap…!Nyokap…! Kabayan uih!yeuh mawa TV khusus keur lulumpatan) Ambu Kabayan Ambu Kabayan Ambu Kabayan Ambu Kabayan Nyokap.mana nyaho basa anu kararitu.!Kabayan. Geus lima taun teh Kabayan balik ka kampung tapina iteung mah henteu.” :”Heu si Ambu mah ari Kabayan mawa anu dipikareseup Ambu.Geus ah Kabayan bade ka Nyi Iteung heula.buru hurungkeun TVna.” :”Ma’enya Ambu.”(Gogorowokan bari :”Naon ari maneh.hartina teh ema.ngabageuran Kabayan.Ambu mah tara ngabohong.geuslah maneh istirahat heula.jig weh sampeurkeun ka imahna aya teu.ambu bade nongton Darso.” :”Ah maneh mah Kabayan.” :”Kabayan….kieu-kieu teh Ambu pas keur ngora tara make up-make upan da geus geulis Ambu mah.Ambu disebat make-up.”(Sabari mukakeun panto) :”Kabayana aya?” ..nyokap.malah panggeulisna sakampung.

Demi nulungan sobat.kabeneran pisan aya audisi jadi Boyband.hihihi. :”Aduh..Iteung tos ganti ngarana mereun.naha eta teh asa siga….” :”Geuslah maraneh naronton ditu.Hayu enggal-enggal ngiringan.” :”Ahhhh.aya hiji iklan di TV nu sakirana tiasa nulungan maranehna.hayu urang nonton TV.” Isukana Kabayan.” (Sabari manehna kaluar tina layar TV sareng ngabagikeun formulir ka Kabayan) Kabayan Nanang Cenang :”Wah.gaya lah ayeuna mah geus jadi juragan. kuring satuju.Kumaha atuhnya carana supaya urang tiasa nyusul Nyi Iteung?”(Sabari nyepengan tarang) Kabayan keur bingung mikiran kumaha carana supaya manehna bias nyusul si Iteung ka Jakarta.Iklan naon eta.reporter Risis.ceunah rek audisi naha teu aya-aya? Tah.”(Sabari asup ka imah Kabayan) Cenang Kabayan Nanang Kabayan Cenang Nanang Kabayan Nanang Cenang Kabayan :”Hey Kabayan.aduh mana si Kabayan teh.” :”Eh…eh Kabayan.maneh mah Kabayan.urang mah lieur.Pas tiluannana keur malikir. Cenang. Reporter Risis:”Abdi.gening aya oge si Kabayan teh .” (Sabari ningali TV) bu .jadi artis...nyaeta reporter Ripuh jeung Eksis.tapi naha beda pisan.beuki geulis geuningan.rek milu nonton TV.” :”Ah.hayu urang tinggal.Cenang! Nanang! Hayu urang ka Jakarta ambeh tiasa patepang jeung si Nyi Iteung.” Cenang Nanang:”asik.Ambu anu teu sabar bade ningali anakna tampil di TV diuk di harepeu TV.urang oge nyaho niat maneh ka dieu.Iteungnya ?’’(Sabari nunjuk-nunjuk ka TV) :”Mana ? oh enya eta mah si Iteung .” :”Oh…he’euh nya bener.Aranjeun hoyong jadi artis? Hoyong terkenal di saluruh jagat raya? Hayu urang ngiringan audisi Boyband di Jakarta.Ambu bade ningali ah.Kabayan mah terang wae niat abdi.Ambu :”Aya sok weh lebet.” :”Bener tah Kabayan.naha ngarana janten Syahlacin?” :”Ah.” :”Mana? mana? Oh beneur geuningan eta Nyi Iteung. sareng Nanang teh pamit ka Jakarta .yeuh nya lamun geus jadi artis mah atuh ngarana kudu alus.” :”Heu maneh mah (Sabari ngagetok tarang si Nanang).di jamin araranjeun pasti terkenal.maenya sok Iteung?Ganti ku anu leuwih keren.Tos nepi di Jakarta tiluana teh langsung ngadatangan tempat audisi Boyband.satuju?” :”Asyik.boga TV gede.

” :”Aduh.” :”Kabayan.” :”Naon Ambu ?”(Sabari kaluar ti layar TV) :”Ieu jahe.perkenalkeun heula saha aranjeun.beneur ceuk si Nanang teh.eh ari maneh cecep. hayu urang tinggal adegana.”(sabari asup deui ka layar TV) :”Enya sami-sami.ngaran urang jeung si Nanang teh geus alus-alus.buru atuh dahar jahena engke bisi komentatorna ngamuk.” Pas Kabayan .Cenang . Ambu teh langsung mere jahe ka si Kabayan.” :”Tah.hararese kitu oge. Cenang.Teu di sangka-sangka Kabayan. anjeun sadaya ge pasti bingung.” :”Perkenalkeun wasta abdi David.”(Sabari mere jahe ka Kabayan) :”Enya-Enya abdi emam jahena.Pamaeh dasar…”(Sabari ngajitak tarang si Cenang) :”Enya atuh kuring teh lieur.jahe.sok atuh tampilkeun penampilan aranjeun.”(Sabari ngaharewos ka ceuli si Kabayan) :”Buru.nuhunnya Ambu nuhun.jeung Nanang rek nampilkeun bakatna sora Kabaya Ujug-ujug serek.” :”Nuhun bu!!!”(Sabari ngabentuk formasi) ayan nang ang ayan ang nang ang mentator ayan bu ayan bu ayan bu ang mentator nang mentator ts Sanggeus audisina rengse.” :”Hehh!!! (Sabari nenggeul meja) :”Tuh pan bener ceuk si Cenang.” :”Geus welah teu nanaon.maneh mah nya.komentator nangtukeun saha pamenangna. :”Uhuk-Uhuk-Uhuk.” :”Wasta abdi Kevin.jahe sok atuh emam heula jahena. nu penting mah urang tiasa ngiluan audisi.mentator :”Sok.anu aya di otak kuring teh ngan ngaran cecep hungkul.jeung Nanang teh jantenanu meunang janten Boyband terkenal.anu ngarana Boyband Hotts.arek nampilkeun moal.” :”Oke. .si Komentator bingungeun.Kabayan Akhirna patepang jeung Syahlacin dina hiji acara.” :(Nyepeng tarang sabari bingung mikirkeun ngaran)”Nami abdi Cecep.” :”Jahe jang.David jeung Kevin. jahe.

.Reporter Iteung :”Kunaon nami anjeun Syahlacin?” :”Kusabab saya alay cin.maenya boga kabogoh siga saha eta Kabayan.you now?” :”Enya.cangor maneh mah.enya.enya.ku sabab Iteung datangna telat.ehem aya anu kabeurangan yeuh.tapi Kabayan teu bener latihanana kusabab mikiran si Iteung wae.” orter :”Kumaha tanggepan anjeun ka Boyband Hotts anu pendatang anyar tapina tiasa naek daun?” .geuslah urang rek indit heula ka acara lain heula.eh geningan datangna kabeurangan. jabaning koreografer na teh super galak.” :”Astaghfirulohnya.dasar jalma gelo.tong di turutan.Syahlacin teh artis anu kasohor.tapi kusabab ti acara anu lain heula.” :”Iteung…bener ieu mah iteung.ceunah artis terkenal.abdi tiada tandinganana. :”Iteung…Iteung anjeun teh Nyi Iteung pan?” :”Aduh anjeun sahanya abdi mah Syahlacin.dangukeunnya urang teh telat lain pamalesan.” :”Hey..ah kang Kabayan mah pasti apal Iteung rek ngagentos ngaran naon ge !” :”Tong sok kenal atuh ieh meuni kampungan pisan!” :”Ari maneh Iteung sombonglah ayeuna mah geus jadi artis teh.” ung orter ung Ujug-ujug Kabayan jeung sobatna datang tuluy nanya ka Syahlacin.”(Sabari ngadelekan Syahlacin) Iteung :”Enya urang telat kunaon kitu?” ayan ung nang ung nang ayan ung ang ung nti nti :”Uhh.Up to you lah!”(Sabari ninggalkeun iteung) :”Huuuuh.” :”Anjeun yakin?” :”Insya allahnya abdi mah yakin sesuatu pisan.!’’ :”Eh eta mah cirri kahas kuring. Hotts teh keur latihan sareng koreograferna. teras manehna duaan teh pa’adu omongeun.” :”Heh.”OMG menurut abdi mah nya.nepika kabogoh ge poho. :”Ehem. ung nt ung .kamu tong loba omong.!” Isukannana.”(Sabari malingkeun sirah) Pas dina acara eta Iteung teh papanggih jeung si Ayanti.” :”Keun welah.

Koreografer Hotts :”Hiji.”(Sabari seserian) :”Eh…geus atuh ah. :”Eh David ti mana ?” :”Ti tempat latihan.” :”Ayanti.henteu heureuy ketang.” :”Tumben maneh pinter.ayeuna mah kuring jomblo. hayu urang balik.geuslah.” :”Ti payun nya neng Ayanti.” (Sabari neggeul suku si Kabayan make mistar) :”Hampura bu korek. cape yeuh” :”Tah. sok mulai deui latihanana..david.tilu mulai.meuni David wae anu di tanya ari urang jeung si Nanang teu di tanya.” :”Enya.” :”Adeuuyy.he’euh bener.(Sabari mulai deui latihana) ayan ang nang eografer ts as tos rengse latihana.” :”Ah. buruu !”(Sabari ngangkat mistar) :”Enya bu.ari maneh kunaon meuni teu bener wae titadi.teu bareng jeung si Anangka ?” :”Teu ah da tos putus jeung si eta mah. Reporter Ayanti :”Ayanti.” :”Asiiiiiik.” :(Latihan nari-nari.tapina si Kabayan henteu bener) eografer :”David.. Ayanti teh langsung bogoh ka si kabayan.”(Sabari seuri isin) Ti saprak Ayanti panggih jeung si Kabayan .Teras Ayanti the ngadeukeutan wae si Kabayan.Kabayan patepang jeung si Ayanti. Syahlacin teh cemburu.aya kasempatan keur kuring atuh…!.dua.” :”Nya enya atuh sanajan nanyana ka David hungkul teu nanaon atuh da sarua.Kumaha lanjutan caritana urang tinggal adegan ieunya.”(Sabari ngungudag Ayanti) :”Punteunnya aya urusa naon?” nti ayan ang nti nang nti ang ayan nang ayan nti . hayu atuh.” :”Koreografer lain korek.

Ayanti ku abdi anteurkeun uih urang nunggu di mobilnya. jool sibuk kudu indit deui ka acara salanjutna.aya naon Kabayan ?Tumben nelpon ka urang?” nti ung nti ung nti ung ayan :”Ai maneh teh kunaon? Ngomel-ngomel ka Ayanti? Cemburunya?” (Raray kapedean) :”astagfirulohnya meuni ge’er pisan maneh the.” :”Heu maneh mah ongkoh artis terkenal.Ayanti jeung David teh ngan rerencangan hungkul.” nti ayan Ujug-ujug Syahlacin datang. Oh My God aya naon sih? Meuni siga aya sesuatunya. :”Heh syahlacin kadieu. Sanggeus kajadian eta teh Kabayan langsung nelepon Syahlacin dina telepon teh Kabayan ngomel-ngomel ka Syahlacin.ngomong-ngomong Ceunah Ayanti jeung David the nuju caketnanya?” :”Hmmm. Iteung :”Halo. tos nya abdi pan artis terkenal.” :”Hehehe.” ung nti ayan aentos si Kabayan angkat Ayanti megat Iteung teras ngabisikeun hiji hal.”(Sabari seuri sinis) :”Mana si David ? eweuh di lengeun didinya.” :”Henteu abdi jeung Ayanti mah rencang cakeut hungkul . teu bogoh deui ka maneh.ayeuna David mah aya di leungeun kuring.Teras isukana Syahlacin boga inisiatif nyemperkeun Kabayan sabari rek menta maaf.”(Sabari nutup telepon) Sanggeus Kabayan nutup telepon Syahlacin teh nyadar lamun manehna teh masih bogoh ka Kabayan. maksadna teh si David keur dekeut ka urang.!” :”Naon Syahlacin pipilueun wae ? Nya salah maneh oge teu narima david ti baheula.”(Raray narsis) :”Ikh.”(Sabari narik leungeun si Iteung) :”Ihh tong narik-narik leungeun syahlacin atuh.orter :”Abdi si Reporter Risis Ripuh jeung Eksis. :”Punteun Kabayan…”(Suara anu lembut) :”Aya naon?”(Raray sarius) ung ayan hlacin ayan ..tapi anu kitu ge teu ngarti eta teh paribahasa. rek kumaha oge David mah tetep bogoh ka Syahlacin salami -lamina.. :”Bener.keur naon urang cemburu ka ayanti pan urang jeung ayanti geulisan urang.” :”Geus-geus tong ribut.meni so pisan.” :”Heh tong sok nya janten jalma teh.

” Isukna. Ayanti :”Aww.urang sabenerna bogoh keneh ka maneh.Teras rencana Iteung bade naon ka dieu?” :”Iteung mutuskeun rek ngiring kang Kabayan ka Kampung.ung :”Urang rek menta maaf nya ka maneh.” :”Tah ieu kakara iteung anu kang Kabayan kenal.tuh pan buuk kuring acak-acakan..” Di tukangeun manehna aya Ayanti anu ngadangukeun manehna dua’an ngawengkong.Ayanti ngarasa sedih teras mutuskeun angkat ka luar kota.” :”Bener.da urang teh sabenerna Iteung punteun urang teu ngaku.ketus kuya.ahh maneh mah ngabohong.Akhirna mah kahirupan di desa balik deui siga baheula.” :”Ah.Iteung ngiring mulang ka desa teu puguh jeung si kabayan.” :”Hmmm.”(Sabari nabrak Cenang) ayan ung ayan ung Nanang Ayanti Cenang Nanang Cenang :”Ari maneh nakunaon nabrak kuring.awas maneh banci.bener eta teh. ITEUNG SARENG KABAYAN TEH HIRUP BAHAGIA “TAMAT’’ .punteun nya Kabayan.” :”Salah ari maneh lain kaktus.Iteung jeung sobatsobatna mutuskeun ninggalkeun dunia hiburan.enya urang jujur yeuh.!” :”Oh enya-enya.Kabayan.meuni kaktus pisan.”(Sabari ninggalkeun Cenang jeung Nanang) :”Ihh.kusabab Iteung isin ka infotaiment.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful