Naskah Drama Sunda SASAKALA SITU BAGENDIT Kacaritakeun di hiji desa anu leutik.

Aya hiji awewe anu katelahna nyi Endit, manehna teh keur mondar-mandir di buruan lantaran bingungeun ku kakayaana anu sakitu lobana. Kumaha carana meakeun harta bandana anu sakitu lobana, padahal disagedengeun imahna loba tatanggana anu kalaparana, tapi manehna teu haying nyaho saeutik-eutik acan. Babak I Nyi Endit :Aduh mani bararingung teuingnya hirup téh! nya malumlah ari jadi jalma pangbeungharna di lembur mah, lamun ceuk paribasana téa mah éstuning bru di juru bro di panto ngalalayah di tengah imah! sawah satungtung deuleu, aprtement papencar dimamana! Pokona mah, bingung euy méakeun duit téh!!! éh ké..ké ari si Papih geus balik acan nya ti London? Da rarasaan mah poe ayeuna balikna the! Papih : Assalamu’alaikum……..,mamih….mamih….! Papih geus mulang yeuh!! buruan ah, geura siapkeun cai panas ka si Ijah, keur papih mandi! maklum, AC di mobil ruksak yeuh!! Nyi Endit Ijah Nyi Endit Ijah Nyi Endit : Ijah…ijah….!! : nya, Gan…..? : éta pangnaheurkeun cai keur si Papih….. : mangga, Gan……! : Pih, kumaha di London téh? bérés teu ténder jeung si Michael téh?

Papih : Nya atuh, sanés Papih ngaranna lamun teu suksés mah! malahan mah, tuan Michael memperpanjang deui kontrak kerja jeung urang, cenah Burger jéngkol nu diproduksi ku urang loba peminatna! Nyi Endit Ijah : Wah, alus atuh Pih! teu hanjakal mamih kawin jeung papih téh atuh…. : gan itu caina parantos siap!!!

Papih : mih papih mandi heula nya,, eh jah sakalian pang cokotkeun anduk di lantai 7 make lift we nyokotna Ijah Emod Nyi Endit : mangga gan!! : Assalamu’alaikum…………., mamih…..3x. Emod tos mulang sakola yeuh..! : Éh, anak mamih nu panggantengna tos mulang gening!! kumaha tadi di sakola téh?

Emod : Ih……mamih….!tadi Emod di lédék ku babaturan Emod, cenah sapatu Emod mah geus katinggaleun jaman….babaturan Emod ayeuna boga sapatu buatan Amerika. Nyi Endit : Aduh….., kurang ajar pisan éta barudak téh! geus tong sieun ké ku Mamih dipangmeulikeun sapatu buatan ti Cibaduyut tina kulit buaya. éh, ké heula kétang! apan korét téh pangkal kaya! can jebol mah moal pang meulikeun ku Mamih,paké heula wé nu éta! tuh si Papih geus mulang ti London! Emod Emod : Oh, Papih tos mulang ti London, mih? asyik….pasti nyandak oléh-oléh nu loba euy!! : Papih…….3x, meunang naon ti London téh? aya oléh-oléh teu keur Emod?

Papih : Ah…, di Londonna gé euweuh nanaon! sarua wé jeung di Indonésia, euwueuh nu anéh. Kalah wé hargana nu mararahal! Emod Papih Emod Papih : Jadi Papih mawa naon atuh? : Nya éta wé mawa jéngkol London sakarung. : Jéngkol deui….jéngkol deui! cenah wé jalma beunghar! ari dahar jeung jéngkol! : Éh, manéh tong ngomong kitu! mun euweuh jéngkol manéh moal bisa sakola.

(Nyi Endit nyampeurkeun). Nyi Endit Emod : Aya naon ieu téh? gawé téh guntreng waé! : Mih, maenya jauh-jauh ka London gera! ari oléh-oléhna jéngkol deui, jéngkol deui!

Nyi Endit : Eh, tong salah! jéngkol London téh ngeunah pisan…..! ké ku Mamih pang nyieunkeun semur jéngkol special rasa strawberi keur Emod. Emod : Ah, mamih mah saruana jeung si papih!

(si Emod ngaléos). Papih Emod Papih Babak II Di jalan, si Emod panggih jeung si Sekar, Lastri, jeung Fitri keur arulin catur dipinggir jaln. Fitri : A Emod! : Eh, rék kamana deui? kakara datang langsung indit deui! : rék ulin ah ka babaturan!! lieur di imah waé!! bau jéngkol!! : Budak téh ulin wéh jeung ulin waé!! lain ngabantuan kolot!

Mod! pasti pééd pisan meureunan nya?! : tapi keur manéh mah sasiki baénya? : Ah. siah! Mamih…. : aduh.( si Iroh ngageroan indungna). Iroh Emod Iroh Emod : keur naon manéh? : keur ngérésékan jéngkol. : jéngkol keur saha? : keur Lastrilah…… Iroh : rék naon manéh bura-béré ka si éta! Pikasebeleun jelema na gé! Béjakeun ka si Mamih. rék kamana manéh? : rék ulin wéh.. Manéhna ka dapur néangan jéngkol keur Lastri. néangan batur! : cenah Bapa manéh karék balik ti London euy! mawa oléh-oléh atuh? : nya geus tangtu atuh! urang dipangmeulikeun sapatu buatan London asli………. pasti alus pisan atuh! : Emod mah bagja pisan nya boga kolot nu benghar! : Nya geus tangtu atuh.. .. nyiapkeun hadiah keur lastri. Tuluy manéhna ngérésékan jéngkol nepi ka adina datang. iyéy……. hilap! pami hoyong mah. manéh mah dasar korét. tuh di bumi seueur jéngkol London. : wah.mamih…. kumaha geus disalamkeun acan ka si Lastri teh? : beres atuh mod!! Si Emod balik ka imah. hayang atuh urang.! : mana atuh oléh-oléh kanggo Lastri? : ah…. : Manéh tong loba-loba dahar jéngkol euy! bisi jéngkoleun!! : nya geus atuh urang rek balik heula.Sekar Emod Sekar Emod Sekar Lastri Emod lastri Emod Sekar Emod Sekar Emod Emod Emod Sekar Babak III : Mod. : Sekar kadieu heula.

Abah…. nu témbokna ogé can ditémbok-témbok acan.kumaha atuh ieu téh? Ema mah mani aréra ka guru si Romlah. : surat naon.Nyi Endit Iroh : Naon Iroh…. si Abah mah sok pura-pura baé! Nya pastina ogé surat nitah mayar atuh! Pan apal meureun. ulah ngomongkeun batur. neng? Ma Ipah : ah. Imahna ogé mung saukur imah leutik. Bah? Ingon-ingon geus béak dijualan.? siga di leuweung waé ngomong téh! : Eta gera tingali si Aa.! Emod Nyi Endit Emod : baé atuh mih. keun wé da éta mah keur maranéhanana sorangan. Sigana téh Nyi Endit sakulawarga mah meureun teu boga haté nya. terus hutang kasasaha. si Romlah geus tilu bulan nunggak SPP.. Ma…. Ayeuna si Romlah geus tilu bulan nunggak can bayaran. aya hiji kulawarga anu kaayaanana patukang tonggong jeung kulawarga Nyi Endit. si Mamih mah korét! Nyi Endit : mun teu kitu mah! Sia ogé moal bisa dahar! Sing inget…korét téh pangkal kaya! Eh. bah? Maenya aya tatangga kalaparan teu naglieuk-ngalieuk acan! Boroboro méré. ngérésékan jéngkol mani loba keur si Lastri. Ma Ipah : Bah…. tos nepi susah ahérat atuh! Geus. Nyi Endit : Eh…. . Ma? Da kabeneran usaha Abah keur tiiseun. béak mun dibikeun ka batur mah! : ah.eh! geus éta kaluarkeun deui jéngkolna! ( Nyi Endit mangkat.ulah………! sia mah barang béré ka batur! Batur gé tara méré ka urang!sing inget atuh! Korét pangkal kaya……. Can deui anu diwarung bi Kokom mah! Abah : Nya kumaha atuh. Boga tatangga beunghar teu bisa di andalkeun. komo ayeuna mah keur usum hujan! Pan Es Cendol Elisabet mah teu cocok dijualan mangsa keur usum hujan. Romlah Abah : Assalamu’alaikum………. ngahutangkeun gé teu méré! Abah : geus atuh ambu.. bari kukulutus : ’dasar budak leutik teunyaho apan? Korét téh pangkal kaya!) Babak IV Disagédéngeun éta. keur dahar sapopoé. da loba lin? : loba-loba ogé. lin? Nya urang ihtiar sakuat tanaga heula wéh! Ma Ipah : Kudu ihtiar naon deui atuh.budak téh! Ulah…. Pokona mah jauh ti imah nu layak ditempatan. urang téh keur mah geus susah dunya téh.! Romlah meunang surat ti sakola.

cenah mah geus wé teu boga duit mah tong sakola! Ma Ipah : Innalillahi…Abah. tapi Romlah kudu tetep sakola. Ambu : mangga Bah…ngan omat wé lamun rék datang ka Nyi Endit mah kudu nyiapkeun méntal nu ékstra. : Muhun Bah… Si Abah ninggalkeun imah anu leutik. dua léngkah nepi ka teu kaitung deui sabaraha léngkah Abah leumpang. Romlah sok di lédék waé ku babaturan. (Tok…tok…tok… bari ngetrok panto si Abah datang pinuh ku harepan) . Ambu! Urang téh ’ulah kuméok saméméh dipacok’.istigfar…. Bah. Sok sanajan sirah dijadikeun suku.Romlah : Ma…. Abah : Istigfar. Romlah mending milu jeung mang iwan ka Jakarta. keun ku Abah ditarékahan.. Peupeujeuh Abah jeung ema mah teu lulus-lulus acan.! yeuh.. pan di Jakarta mah gajihna gedé. meuni kieu-kieu teuing hirup téh.Bah…. Ma Ipah : nya éta mah terserah Abah wé lah! Romlah : Ma. Lumayan jadi pembantu-pembantu ogé. Bah!hiks…hiks…. Ayeuna Abah rék ka imah Nyi Endit rék ngalamar gawé. Ma Ipah : nya usaha naon dieu atuh. nya Romlah sugan atuh bisa leuwih ti Ema jeung Abah.. Abah Romlah : Romlah…du’akeun Abah nya. sugan wé butuheun tukang kebon. Ma Ipah : atuh éta sarua baé jeung bohong! Pan apal meureun sifat meditna ogé euweuh nu nandingan? Abah : Atuh. geus waélah mémang Romlah geus kudu eureun sakola. ambu! Abah rék nyobaan ngalamar gawé ka Ny Endit. Tapi urang kudu usaha anu sakuat tanaga heula. nya sugan wé jeung sugan aya hidayat ti Gusti Alloh. Ahirna nepi ka imah Nyi Endit. Baé tong dipikiran masalah duit mah. Abah Abah : Ambu!! : Ambu…du’akeun abah nya…. Sugan mun balik jadi jalma suksés! Abah : Eh entong! Sok sanajan Abah jeung Ema teu boga duit.. ambu…... dimana-mana ogé Gusti mah moal ngantepkeun mahlukna sangsara. nya kudu kumaha atuh? Ema mah geus teu sanggup deui ngalakonan kahirupan téh! Duh. Kumaha baé carana. sok sanajan Abah geus apal ka Nyi Endit kumaha. Romlah éra ku babaturan. bah? Pan apal meureun abah gé! Urang ayeuna geus teu boga nanaon deui keur jualkeuneun! Abah : ké. suku dijadikeun sirah. insyaAlloh pasti rejeki mah bakal datang ti panto nu moal disangka-sangka. Saléngkah.! Ngarah Romlah bisa sakola deui saperti biasa.

kaleresan abdi ayeuna nuju nganggur sedengkeun kabutuhan hirup kudu terus dicumponan. hatur nuhun pisan Gan…. Ceuk pikirna kieu pisan jadi jalma miskin téh. : emang saha kitu Mod? (mamih nanya panasaran) : Duka atuh…da Emod ogé teu apal. di imah Ambu jeung Romlah geus ngarep-ngarep kabar naon nu rék dibawa ku si Abah. sok sanajan si Ambu geus apaleun yén pasti moal mungkin meunang kabar nu alus. Léngkah beuki beurat. yén korét téh pangkal kaya hahaha…(Nyi Endit seuri kuatka geunah) Emod Abah : Siap Mih! (bari leumpang nyampeurkeun panto) : Dén. . ké ku abi diwartosan heula si Mamahna… Abah : Oh. harepan geus leungit kamana. patukang tonggong pisan jeung indungna”) Emod Nyi Endit Emod Nyi Endit : Mih…tuh aya tamu. Léngkah anu tadina karasa hampang ngadadak jadi karasa beurat. kaditu mantog siah! : Nya atuh ari kitu mah. Punten pisan tos ngarépotkeun… : Heueuhlah jug geura indit tong loba bacot! Sabenerna di jero haté Abah. : saha nya? Rék naon ka dieu?!! Abah : Kieu Gan…kaleresan abdi téh nuju peryogi pisan bantosan ti Agan.muhun mangga atuh (bari di haténa ”ieu budak téh sopan pisan nya. Dupi aya peryogi naon nya? Mangga atuh kalebet heula. Teu pati lila. intina mah…abdi dongkap ka dieu téh badé ngalamar gawé. dupi mamah na aya? Emod : Oh…aya mang. cenah mah aya perlu ka Mamih.Nyi Endit : Emod…! (3x). hirup mung jadi saukur mangandeuh nu bisana nyusahkeun batur wungkul.. pikirna deui kumaha jadina mun tepi di imah ngomong naon ka Romlah jeung ka Ambu. Abah nepi ka imahna. Éta pangnempokeun di luar aya saha meuni gandéng ngetrok panto téh! Cukup ku sakali wé atuh! Meni lebay pisan! Tapi inget nya Mod! Lamun éta di luar téh pangemis. langsung wé usir tong dibageuran nya! Hiji deui. Nyi endit : Oh…rék ngalamar gawé? Sugan téh rék nginjeum duit! Nyaho teu? Di dieu mah euweuh lowongan gawé keur baramaen!!! Abah Nyi Endit Abah Nyi Endit : tapi gan abdi butuh pisan bantosan ti Agan!! : yeuh teu beunang diomongan maneh mah. hayang ceurik.

punten. : Fit entos atuh pan itu aya sapiring oge keur si abah! : neng kadieu atuh dihuapan ku abah! : abah pan abah can dieusian nanaon ti isuk oge. Kumaha dagang cingcaw teh Bah? (bari ngasongkeun sacangkir kopi ) Abah : Hampura nya…céndol téh teu pati payu.Sanggeus kajadian éta. hoyong emam! : kutan. ieu karunya si fitri bisi teu tibra bobona. ambu itu pang mindahkeun dagangan abah ka jero imah nya! . Abah Ambu Abah : Assalamu’alaikum… : Wa’alaikumsalam… : kamana si Romlah? Ambu : Tos peureum Bah ti sanggeus isya. si Emod jeung Iroh keur balakecrakan dahar. Teu ku nanaon atuh Bah. ambu si neng teu acan emam? : Fit pan tadi teh entos emam? : atuh ambu da masih lapar kenenh.. eh sekar asup kar! : sabuleng…(pasemon nu tiis) : Abah Fit. meureun emang sakitu rizkina. itu aya kénéh sabuleng… Ambu : Oh…. Sok sanajan biasana poé minggu téh dipaké beberesih imah. ngan ngaleueut cai herang wungkul : ah keun wae ambu abah mah masih kuat. tapi ku sabab Nyi Endit mah boga pembantu jadi gawé sakulawarga téh senang-seneng waé. Teu pati lila datang si sekar jeung si lastri babaturanna si Emod. Nya maklum da poé harita téh poé minggu. Ari tadi Abah mawa sabaraha sabuleng? Abah Fitri Abah Ambu Fitri Ambu Abah Aambu sagelas. Sekar Emod : punten. Abah mulai usaha dagang cingcaw. Dina hiji peuting Abah kakara balik dagang cingcaw..punten : mangga. Abah Abah Babak V Kacaritakeun di Imah Nyi Endit. : anggursi.

: Iroh. Komo ieu mah keur jalma anu dipikanyaah jeung nu dipadeudeuh ku emod. ema tos tilu dinten teu acan ngadahar sangu! : bi. Sekar : Ah maneh mah nanaon ogé perlu kawani. tapi manéh mah béda pisan jeung indung manéh téh! Jigana hal éta anu ngalantarankeun si Lastri reuseupeun ka émod téh! Emod : ah. Sekar : tah Emod. Sampurasun…. : terus. bi Ijah tuh pang mukakeun panto!!! : mangga gan.....Sekar Emod : kieu mod. sok ngadadak kaluar kesang badag kesang lembut. kadengé sora panto aya nu ngetrokan! Baramaen Emod Iroh Ijah Baramaen Emod Ijah Emod Emod Baramaen Iroh deui.pasihan neng…!. da lamun teu kitu mah mana atuh anu ngaranna pangorbanan. Ngan si lastri ngahanjakalkeun naha maké nitah batur sagala. heunteu ku sorangan.. ke bisi deudeuieun datang ka imah urang Iroh : awas ah…. : punten. rék laporan ceunah mah). sampurasun…. manéh mah bisa waé jang!!! . ieu anu alus dimanéh téh!!! Sok sanajan indung manéh meditna geus kasohor ka manca nagara. : neng. Keur serius ngomongkeun neng lastri antara emod jeung sekar... pan apal meureun emod eraan. ku Iroh di bejakeun ka si mamih geura!!! Lamun aa geus méré ka anu ngemis. mak mung sakieu hatur lumayan! : hatur nuhun pisan den!!! : ih ari si aa nanaonan mere ka baramaen. (bari nyampeurkeun nyi Endit. Emod : atuh kumaha jang. : Sampurasun..terus…! (motong omongan si sekar) Sekar : sabenerna mah si lastri ogé jigana aya hate ka emod téh.. itu pangbukakaeun panto jigana mah aya tamu! : Ih. saha nu datang téh? (si Emod nyamperkeun) : baramaen den!!! : oh nya keun ke ku emod urang pasihan.. komo lamun deukeut jeung awéwé mah. si aa mah nitah. kamari téh hadiah keur si lastri geus di bikeun ku dewék tapi….

(bari indit ngaléos) Papih Babak VI Isuk-isuk keneh geus aya bi Eha. Papih Nyi Endit : aya naon atuh. Apal teu yeuh ari jaman kiwari mah neangan duit hésé. inget teu? Emod : atuh mih... Nyi Endit : pokona mah teu hayang nyaho. ceunah mah mang Jana teh rek ngalamar gawe ka nyi endit.. Apan ceuk mamih ogé korét téh pangkal kaya. kawas bisa ngala duit waé. manehna teh katelah si ratu gosip.. Da bari na ogé duit anu dibikeun ku Emod mah éta téh duit jajan Emod. hehe… : heueuh lah.Nyi Endit : Heh…. atuh lain bi Eha ngarana lamun henteu ngagosip mah.. kokom... asa mani raribut kieu! : éta geura Papih. Nyi Endit : Euleuh-euleuh ari si Papih! Kaasupan jurig naon??? Kuat ka hayang sidekah sagala! Geus ah!! Mamih rék ka salon heula geus tilu poé yeuh can di pédi-médi. pas aya bi juju langsung wae manehna ngajak ngagosip jeung bi juju!!! Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 : kokom. da maneh mah ratu gosip sadunya! Mang gosip naon kitu??? : eta. Baé waé atuh Mamih! Itung-itung sedekah… Pan urang téh jarang méré sidekah ka pakir miskin. Papih : Alah…sugan téh aya naon. bi Eha mah masih isuk keneh geus ngagosip. salaki nyi endit mang Jana!!! : nya kunaon kitu mang Jana??? : Dasar awéwé! Gawé téh teu ka emol balanja. tapi apal teu di kumahakeun ku nyi enditna?? Warga 2 : emang di kumhakeun kitu bi? Nanya panasaran . si Emod méré duit ka nu ngemis. keur sasapu di pakarangana. nya ka salon! Méakkeun duit waé!!! Warga 1 : kamari basa kuring balik ti pasar ningali mang jana dicarekan beak karep ku nyi Endit.. awas lamun sakali-kali deui méréan kanu ngemis! Duit jajan manéh ku Mamih bakal dipotong.. Emod ari manéh nanaonan méré duit ka nu ngemis? Kawas bisa ngala duit baé. : aya naon bi Eha?! : eh hayang gosip anu hot teu??? : emang gosip naon kitu. : ih. da Emod mah teu téh tega nempo Emak-emak meni geus teu walakaya kitu.

isin teu isin abdi hoyong neda pitulung ka Bapa sangkan pun anak jeung pun bojo tiasa ngaraosan deui nu namina sangu. Eh. Tuluy manéhna ngaléos mawa dahareun keur si Abah. di imah Nyi Endit aya acara sukuran mangrupa pésta nu meriah. dina poé nu sarua. Nyi Endit : Rék naon deu manéh ka dieu? Apal teu. Manéh mah teu pantes datang ka dieu. urang poho keur masak pindang di dapur. Kacida patukang tonggong jeung pésta nu diayakeun ku Nyi Endit..eh. Ku kituna. Warga 2 : alah siah. kumargi ayeuna pun bojo jeung pun anak téh geus sababaraha poé teu kaparaban. ieu acara téh keur jalma-jalma nu beunghar hungkul. Papih Abah Papih : Eh Abah. Di imah Nyi Endit. Saacan indit.eh. Romlah teu bisa barangdahar nanaon ku sabab euweuh dahareun saeutikeutik acan. Nyi Endit : Dasar baramaen! Bisa na ngan ménta-ménta! Abong jalma teu gableg ka éra! Naha éta boga kulit beungeut téh meni kandel-kandel teuing!!! . Ngan tamu anu beunghar hungkul nu bisa datang ka pésta éta. Nyi Endit datang ningali si Abah.nincakkeun suku ogé geus haram hukumna! Abah : Astagfirullah…meni téga Agan nyarios sapertos kitu! Naha Agan téga ningali kulawarga abdi teu tuanng sababaraha dinten? Ayeuna anak jeung pun bojo téh nuju ngantosan di bumi bari ngaharepkeun abdi nyandak tuangeun kanggo ngaganjel patuangan. Tuluy. Abah nu teu téga ningali anakna nu kalaparan maksakeun datang ka Nyi Endit. Ngadangu kitu si Papih éra ningali sasamana teu bisa dahar sabaraha poé sedengkeun salila ieu kulawargana miceunan duit sangeunahna.. Nalika kitu. Abah papanggih jeung salakina Nyi Endit.Warga 1 Warga 2 : eta mang jana geura disebut baramaen ku nyi endit!!! : eleuh mani tega pisan nya eta nyi endit. kumaha damang? : Alhamdulilah séhat. urang balik heula atuh bisi katutungan… Babak VII Isukanana. Ambu nanya ka Abah nu geus dihina ku Nyi Endit. tapi… : Tapi naon Bah?? (nanya panasaran bari kerung) Abah : Saleresna abdi téh isin upami ngdugikeun kaayaan ayeuna téh. tapi abah nékad ménta tulung ka Nyi Endit demi anakna nu dipikanyaah. Dagang céndol teu pajeng waé..

(Nalika Nyi Endit ngahina Abah. aya anu keketrok.. tapi aki rék ngabéjaan yén ieu halodo téh masih panjang. pan ayeuna téh keur halodo jeung cai téh keur hésé. Ambu : (ngaharéwos) Ari si Abah.. Babak VIII Dua poé sanggeus éta. hapunteun mung aya cai wungkul. Aki : Hatur nuhun teu sawios-wios. aya kaperyogian naon nya? dupi tiasa dibantos? Aki-aki : Kieu. pas di buka aya saurang aki-aki. pan nanaon téh merlukeun cai. Abah : alus atuh nya Ki!! lamun kitu mah céndol téh bakal payu terus atuh… Aki : éh…ari manéh. Di imah Abah. Sok atuh énggal candak. mangga calik ki. karunya aki tos hauseun urang mah engké wé deui… Ambu : Enya atuh Bah…mangga (ngeluk tungkul bari indit mawa cai) (teu lila Ambu datang bari mawa cai nu ukur satéko leutik deui) Ambu : Aki. taneuh bareulah nepi ka euweuh tatangkalan anu héjo deui. halodo panjang ngadatangan lembur éta. Abah : Ambu…dangukeun abah nya…ari rizki mah moal kamana da sagalana ogé geus aya nu ngatur urang pasrahkeun baé wé ka Gusti Alloh. Sawah gararing. Aki-aki Abah : Assalamu’alaikum… : Wa’alaikumsalam…. nalika abah jeung Ambu ngobrol. ma’klum di dieu mah katuangeun téh hésé.. kieu nya…Aki datang kadieu téh lain nganjang wungkul. Sapanjanng jalan Abah istighfar bari ngado’a ka Gusti sangkan kabeungharan nu dipiboga ku Nyi Endit bisa méré hidayah ka manéhna.ieu mangga nyanggakeun. aki téh tos mapah tebih pisan…dina hawa nu panas kieu aki téh ngaraos capé jeung haus dupi aki nyuhunkeun cai kanggo ngicalkeun kahaus ieu? Abah : Muhun…muhun mangga atuh aki… Ambu…punten pangnyandakkeun cai kanggo aki. eukeur mah hésé ieu di dapur tinggal satéko deui. ari manéh rék ngala cai dimana pan ngaranna ogé usum halodo?!! . si Papih datang bari mawa sangu jeung sapuratina nu geus dibungkus) Nyi Endit : Tuh geningan dahareun manéh geus datang! Tah lebok ku sia!!! (Nyi Endit ngalungkeun dahareunana) Abah langsung ninggalkeun imah Nyi Endit bari mawa batin nu kanyenyeri.

(ngadorong si aki nepi ka labuh ngagudubrag) . Assalamu’alaikum… Abah : Wa’alaikumsalam… ambu… Sanggeus aya aki ka imahna abah teu bisa sare sapeupeuting terus mikiran uucapan si aki tadi berang. Fitri dangukeun abah. Sigana mah yrang kedah pindah ti ieu lembur kusabab aya nu mere beja yren usum halodo teh masih panjang pisan. Ambu : aya naon bah. mening ayeuna mah pindah ti ieu tempat ka anu leuwih genah tuluy néang pakasaban séjén. gawe teh ngan huleung jentul bae? Abah : ambu kamari teh si aki ngomong yen di kampung urang teh bakal kacadian halodo anu kacida panjangna. aki haus geus jalan jauh. tah kitu wé ayeuna aki rék neruskeun deui lalampahan aki. ku kitunasanggeus dipikaran ku abah ayeuna mah urang balik we ka lembur urang nu baheula. Fitri : abah. Romlah er ku babaturan romlah sok ngledekan : ambu hayang jajan! Abah : romlah. abah rek ngaberesan parabotan. Babak IX (Iroh nu keur di tukangeun imah ngageroan Nyi Endit) Iroh Nyi Endit Iroh Nyi Endit aki Nyi Endit : Mamih…(3x) : Naon Iroh? meni gogorowokan wéh pagawéan téh! : Ari itu saha nu keur ngala cai ti sumur urang? : hey…aki-akin péot. : Ah! saha nu paduli. : nya bah! Abah sakulawarga pindah di lembur aslina di legok hangseur. Nyi Endit nyalsé ngani’matan hartana. sedengkeun di imah. Romlah bae. keur naon di dinya? : Aki ngan ménta cai saeutik.Abah : Oh…heueuh nya? (abah tungkul) Aki : Ceuk aki mah. Abah Ambu : ambu geura ajakan tah barudak beberes di kamer. poe isukanana. ambu kumaha SPP romlah teh.

si Aki ngaleungit! Nyi Endit : ah baé teu paduli. Kiwari ayeuna dikenal ku ngaran SITU BAGENDIT… Rengse!!!! 14 0rang . meni bageur méré cai loba hahaha…(aki geus ngaleungit) : Mih. ayeuna nu penting mah urang boga cai loba jeung moal kahalodoan deui.(Aki hudang deui bari jag-jag) Aki : tinggalikeun Nyi Endit naon nu rék katarima ku kalakuan manaéh salila ieu (aki bari nunjuk ku iteuk nu di bawana) Teu lila ti dinya sumur jadi pinuh. Iroh : oh…heueuh nya?! (Nyi Endit jeung Iroh seuseurian) Iroh : Mih…naha éta cai téh teu eureun-eureun? beuki dieu beuiki loba?! Nyi Endit : Eh. Nyi Endit Iroh : Aki. Aduh….itu korsi mahal jeung stok jéngkol ti gudang jadi kakeueum… alah…kotah emas tina lomari kumaha…? Cai beuki loba nepi ka ngeueum Nyi Endit jeung harta bandana. éta cai ngajadikeun imah jeung tanah Nyi Endit jadi hiji Situ. heueuh nya? alah siah Roh! kumaha kalahka jadi banjir kieu. cai terus mudal.

”(Asup ka kamar sabari cirambai cai panon) Peutingna sobat Kabayan nyaeta Cenang jeung Nanang datang ka imah siKabayan. Cenang Nanang Ambu Nanang :”Kabayan.Nyi Iteung can balik?” :”Bener.Kabayan rek istirahat heula.di kampung siga kieu mah.Ambu disebat make-up...” :”Nyi Iteung?Yeuh Nyi Iteung mah can balik ti Jakarta.kieu-kieu teh Ambu pas keur ngora tara make up-make upan da geus geulis Ambu mah.buru hurungkeun TVna. Geus lima taun teh Kabayan balik ka kampung tapina iteung mah henteu.” :”Ah nya tos weh.‘’KABAYAN JANTEN BOYBAND’’ Lima taun baheula Kabayan jeung Iteung meunang pagawean anu resikona kedah misahkeun manehna duaan.!” :”Sabar-sabar.Sateuacan eta.jig weh sampeurkeun ka imahna aya teu.si Ambu mah da mahiwal wae lain make-up ambu.mana nyaho basa anu kararitu.meuni kitu ge teu apal.” :”Ma’enya Ambu.kunaonnya?Kieu caritana Kabayan :”Nyokap…!Nyokap…! Kabayan uih!yeuh mawa TV khusus keur lulumpatan) Ambu Kabayan Ambu Kabayan Ambu Kabayan Ambu Kabayan Nyokap.ngabageuran Kabayan.” :’Huuuu.Geus ah Kabayan bade ka Nyi Iteung heula.janteun manehna tiasa nonton TV gratis di imah si Kabayan.Ambu mah tara ngabohong.malah panggeulisna sakampung.geuslah maneh istirahat heula.ambu bade nongton Darso.hartina teh ema.asal maneh nyahonya Kabayan.” :”Ah maneh mah Kabayan.!Kabayan.manehna dua’an ngikrarkeun janji satia.!.nu alesana hayang tepang jeung si Kabayan padahal mah ku sabab si Kabayan boga TV anyar.”(Sabari mukakeun panto) :”Kabayana aya?” .” :”Heu si Ambu mah ari Kabayan mawa anu dipikareseup Ambu..”(Gogorowokan bari :”Naon ari maneh.nyokap.” :”Kabayan….

aduh mana si Kabayan teh.Tos nepi di Jakarta tiluana teh langsung ngadatangan tempat audisi Boyband.” :”Oh…he’euh nya bener.satuju?” :”Asyik.Iteungnya ?’’(Sabari nunjuk-nunjuk ka TV) :”Mana ? oh enya eta mah si Iteung .Ambu :”Aya sok weh lebet.di jamin araranjeun pasti terkenal.urang mah lieur.” Cenang Nanang:”asik.” :”Bener tah Kabayan.nyaeta reporter Ripuh jeung Eksis. Reporter Risis:”Abdi. sareng Nanang teh pamit ka Jakarta .” (Sabari manehna kaluar tina layar TV sareng ngabagikeun formulir ka Kabayan) Kabayan Nanang Cenang :”Wah.” :”Mana? mana? Oh beneur geuningan eta Nyi Iteung.Iklan naon eta.ceunah rek audisi naha teu aya-aya? Tah.rek milu nonton TV.Kabayan mah terang wae niat abdi.” (Sabari ningali TV) bu .hayu urang tinggal. Cenang..Cenang! Nanang! Hayu urang ka Jakarta ambeh tiasa patepang jeung si Nyi Iteung.Ambu anu teu sabar bade ningali anakna tampil di TV diuk di harepeu TV.hihihi.urang oge nyaho niat maneh ka dieu.” :”Heu maneh mah (Sabari ngagetok tarang si Nanang).gening aya oge si Kabayan teh .” :”Ahhhh.Demi nulungan sobat.hayu urang nonton TV.Pas tiluannana keur malikir.jadi artis.boga TV gede.” :”Geuslah maraneh naronton ditu.aya hiji iklan di TV nu sakirana tiasa nulungan maranehna.naha ngarana janten Syahlacin?” :”Ah.”(Sabari asup ka imah Kabayan) Cenang Kabayan Nanang Kabayan Cenang Nanang Kabayan Nanang Cenang Kabayan :”Hey Kabayan.yeuh nya lamun geus jadi artis mah atuh ngarana kudu alus.Iteung tos ganti ngarana mereun.beuki geulis geuningan.Ambu bade ningali ah..” Isukana Kabayan.naha eta teh asa siga….gaya lah ayeuna mah geus jadi juragan.reporter Risis. kuring satuju.Kumaha atuhnya carana supaya urang tiasa nyusul Nyi Iteung?”(Sabari nyepengan tarang) Kabayan keur bingung mikiran kumaha carana supaya manehna bias nyusul si Iteung ka Jakarta.” :”Ah. :”Aduh.maneh mah Kabayan.kabeneran pisan aya audisi jadi Boyband.Hayu enggal-enggal ngiringan.” :”Eh…eh Kabayan.maenya sok Iteung?Ganti ku anu leuwih keren.Aranjeun hoyong jadi artis? Hoyong terkenal di saluruh jagat raya? Hayu urang ngiringan audisi Boyband di Jakarta.tapi naha beda pisan..

beneur ceuk si Nanang teh. .mentator :”Sok.”(Sabari mere jahe ka Kabayan) :”Enya-Enya abdi emam jahena.” :”Perkenalkeun wasta abdi David.”(sabari asup deui ka layar TV) :”Enya sami-sami.” :”Geus welah teu nanaon.David jeung Kevin.ngaran urang jeung si Nanang teh geus alus-alus.” :”Kabayan. nu penting mah urang tiasa ngiluan audisi.” :”Naon Ambu ?”(Sabari kaluar ti layar TV) :”Ieu jahe.maneh mah nya.anu aya di otak kuring teh ngan ngaran cecep hungkul. hayu urang tinggal adegana.” :(Nyepeng tarang sabari bingung mikirkeun ngaran)”Nami abdi Cecep.jahe.Kabayan Akhirna patepang jeung Syahlacin dina hiji acara.sok atuh tampilkeun penampilan aranjeun.eh ari maneh cecep.si Komentator bingungeun.” :”Jahe jang.”(Sabari ngaharewos ka ceuli si Kabayan) :”Buru.Pamaeh dasar…”(Sabari ngajitak tarang si Cenang) :”Enya atuh kuring teh lieur. jahe.komentator nangtukeun saha pamenangna.perkenalkeun heula saha aranjeun.Teu di sangka-sangka Kabayan.” :”Oke.Cenang . anjeun sadaya ge pasti bingung. Ambu teh langsung mere jahe ka si Kabayan.jahe sok atuh emam heula jahena.” :”Wasta abdi Kevin.nuhunnya Ambu nuhun. :”Uhuk-Uhuk-Uhuk.” :”Nuhun bu!!!”(Sabari ngabentuk formasi) ayan nang ang ayan ang nang ang mentator ayan bu ayan bu ayan bu ang mentator nang mentator ts Sanggeus audisina rengse.jeung Nanang teh jantenanu meunang janten Boyband terkenal.anu ngarana Boyband Hotts. Cenang.hararese kitu oge.jeung Nanang rek nampilkeun bakatna sora Kabaya Ujug-ujug serek.buru atuh dahar jahena engke bisi komentatorna ngamuk.” :”Aduh.arek nampilkeun moal.” :”Hehh!!! (Sabari nenggeul meja) :”Tuh pan bener ceuk si Cenang.” :”Tah.” Pas Kabayan .

dasar jalma gelo.. Hotts teh keur latihan sareng koreograferna.” :”Hey.enya.”(Sabari ngadelekan Syahlacin) Iteung :”Enya urang telat kunaon kitu?” ayan ung nang ung nang ayan ung ang ung nti nti :”Uhh. jabaning koreografer na teh super galak.” ung orter ung Ujug-ujug Kabayan jeung sobatna datang tuluy nanya ka Syahlacin.geuslah urang rek indit heula ka acara lain heula.ku sabab Iteung datangna telat. :”Ehem.dangukeunnya urang teh telat lain pamalesan.you now?” :”Enya.” :”Iteung…bener ieu mah iteung.tapi Kabayan teu bener latihanana kusabab mikiran si Iteung wae. teras manehna duaan teh pa’adu omongeun. :”Iteung…Iteung anjeun teh Nyi Iteung pan?” :”Aduh anjeun sahanya abdi mah Syahlacin.Syahlacin teh artis anu kasohor. ung nt ung .nepika kabogoh ge poho.ceunah artis terkenal.cangor maneh mah.tapi kusabab ti acara anu lain heula.!’’ :”Eh eta mah cirri kahas kuring.” :”Astaghfirulohnya.!” Isukannana.ehem aya anu kabeurangan yeuh.”OMG menurut abdi mah nya.Reporter Iteung :”Kunaon nami anjeun Syahlacin?” :”Kusabab saya alay cin.kamu tong loba omong.eh geningan datangna kabeurangan.tong di turutan.” :”Keun welah.Up to you lah!”(Sabari ninggalkeun iteung) :”Huuuuh.enya.” orter :”Kumaha tanggepan anjeun ka Boyband Hotts anu pendatang anyar tapina tiasa naek daun?” ..” :”Anjeun yakin?” :”Insya allahnya abdi mah yakin sesuatu pisan.abdi tiada tandinganana.ah kang Kabayan mah pasti apal Iteung rek ngagentos ngaran naon ge !” :”Tong sok kenal atuh ieh meuni kampungan pisan!” :”Ari maneh Iteung sombonglah ayeuna mah geus jadi artis teh.maenya boga kabogoh siga saha eta Kabayan.” :”Heh.”(Sabari malingkeun sirah) Pas dina acara eta Iteung teh papanggih jeung si Ayanti.

” :”Nya enya atuh sanajan nanyana ka David hungkul teu nanaon atuh da sarua.dua. buruu !”(Sabari ngangkat mistar) :”Enya bu.he’euh bener. Reporter Ayanti :”Ayanti. Syahlacin teh cemburu.aya kasempatan keur kuring atuh…!.geuslah.” :”Koreografer lain korek.” :”Enya. Ayanti teh langsung bogoh ka si kabayan.” :(Latihan nari-nari.”(Sabari ngungudag Ayanti) :”Punteunnya aya urusa naon?” nti ayan ang nti nang nti ang ayan nang ayan nti . cape yeuh” :”Tah.” (Sabari neggeul suku si Kabayan make mistar) :”Hampura bu korek.” :”Ti payun nya neng Ayanti.” :”Tumben maneh pinter.ayeuna mah kuring jomblo.” :”Ah.tapina si Kabayan henteu bener) eografer :”David. sok mulai deui latihanana..” :”Asiiiiiik. hayu atuh.”(Sabari seserian) :”Eh…geus atuh ah.Koreografer Hotts :”Hiji.henteu heureuy ketang.Kumaha lanjutan caritana urang tinggal adegan ieunya.tilu mulai.meuni David wae anu di tanya ari urang jeung si Nanang teu di tanya.ari maneh kunaon meuni teu bener wae titadi.david.teu bareng jeung si Anangka ?” :”Teu ah da tos putus jeung si eta mah.Teras Ayanti the ngadeukeutan wae si Kabayan. :”Eh David ti mana ?” :”Ti tempat latihan.” :”Adeuuyy.Kabayan patepang jeung si Ayanti.”(Sabari seuri isin) Ti saprak Ayanti panggih jeung si Kabayan .(Sabari mulai deui latihana) ayan ang nang eografer ts as tos rengse latihana. hayu urang balik.” :”Ayanti..

jool sibuk kudu indit deui ka acara salanjutna. :”Punteun Kabayan…”(Suara anu lembut) :”Aya naon?”(Raray sarius) ung ayan hlacin ayan . Iteung :”Halo.meni so pisan. :”Bener.orter :”Abdi si Reporter Risis Ripuh jeung Eksis.” :”Heu maneh mah ongkoh artis terkenal. Oh My God aya naon sih? Meuni siga aya sesuatunya. rek kumaha oge David mah tetep bogoh ka Syahlacin salami -lamina.aya naon Kabayan ?Tumben nelpon ka urang?” nti ung nti ung nti ung ayan :”Ai maneh teh kunaon? Ngomel-ngomel ka Ayanti? Cemburunya?” (Raray kapedean) :”astagfirulohnya meuni ge’er pisan maneh the.” nti ayan Ujug-ujug Syahlacin datang. teu bogoh deui ka maneh...” :”Heh tong sok nya janten jalma teh.” :”Hehehe.Teras isukana Syahlacin boga inisiatif nyemperkeun Kabayan sabari rek menta maaf. :”Heh syahlacin kadieu.”(Sabari seuri sinis) :”Mana si David ? eweuh di lengeun didinya.”(Sabari nutup telepon) Sanggeus Kabayan nutup telepon Syahlacin teh nyadar lamun manehna teh masih bogoh ka Kabayan. Sanggeus kajadian eta teh Kabayan langsung nelepon Syahlacin dina telepon teh Kabayan ngomel-ngomel ka Syahlacin. tos nya abdi pan artis terkenal.”(Sabari narik leungeun si Iteung) :”Ihh tong narik-narik leungeun syahlacin atuh.”(Raray narsis) :”Ikh.Ayanti jeung David teh ngan rerencangan hungkul.” :”Geus-geus tong ribut.!” :”Naon Syahlacin pipilueun wae ? Nya salah maneh oge teu narima david ti baheula.ayeuna David mah aya di leungeun kuring.” :”Henteu abdi jeung Ayanti mah rencang cakeut hungkul .keur naon urang cemburu ka ayanti pan urang jeung ayanti geulisan urang. maksadna teh si David keur dekeut ka urang.” ung nti ayan aentos si Kabayan angkat Ayanti megat Iteung teras ngabisikeun hiji hal. Ayanti ku abdi anteurkeun uih urang nunggu di mobilnya.ngomong-ngomong Ceunah Ayanti jeung David the nuju caketnanya?” :”Hmmm.tapi anu kitu ge teu ngarti eta teh paribahasa.

Ayanti ngarasa sedih teras mutuskeun angkat ka luar kota.kusabab Iteung isin ka infotaiment.punteun nya Kabayan..”(Sabari nabrak Cenang) ayan ung ayan ung Nanang Ayanti Cenang Nanang Cenang :”Ari maneh nakunaon nabrak kuring.” :”Tah ieu kakara iteung anu kang Kabayan kenal.ahh maneh mah ngabohong.tuh pan buuk kuring acak-acakan.Iteung jeung sobatsobatna mutuskeun ninggalkeun dunia hiburan. ITEUNG SARENG KABAYAN TEH HIRUP BAHAGIA “TAMAT’’ . Ayanti :”Aww.Teras rencana Iteung bade naon ka dieu?” :”Iteung mutuskeun rek ngiring kang Kabayan ka Kampung.” Di tukangeun manehna aya Ayanti anu ngadangukeun manehna dua’an ngawengkong.urang sabenerna bogoh keneh ka maneh.awas maneh banci.da urang teh sabenerna Iteung punteun urang teu ngaku.ketus kuya.Akhirna mah kahirupan di desa balik deui siga baheula.” :”Salah ari maneh lain kaktus.” :”Hmmm.” Isukna.ung :”Urang rek menta maaf nya ka maneh.” :”Ah.bener eta teh.” :”Bener.Iteung ngiring mulang ka desa teu puguh jeung si kabayan.!” :”Oh enya-enya.meuni kaktus pisan.”(Sabari ninggalkeun Cenang jeung Nanang) :”Ihh.Kabayan.enya urang jujur yeuh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful