Naskah Drama Sunda SASAKALA SITU BAGENDIT Kacaritakeun di hiji desa anu leutik.

Aya hiji awewe anu katelahna nyi Endit, manehna teh keur mondar-mandir di buruan lantaran bingungeun ku kakayaana anu sakitu lobana. Kumaha carana meakeun harta bandana anu sakitu lobana, padahal disagedengeun imahna loba tatanggana anu kalaparana, tapi manehna teu haying nyaho saeutik-eutik acan. Babak I Nyi Endit :Aduh mani bararingung teuingnya hirup téh! nya malumlah ari jadi jalma pangbeungharna di lembur mah, lamun ceuk paribasana téa mah éstuning bru di juru bro di panto ngalalayah di tengah imah! sawah satungtung deuleu, aprtement papencar dimamana! Pokona mah, bingung euy méakeun duit téh!!! éh ké..ké ari si Papih geus balik acan nya ti London? Da rarasaan mah poe ayeuna balikna the! Papih : Assalamu’alaikum……..,mamih….mamih….! Papih geus mulang yeuh!! buruan ah, geura siapkeun cai panas ka si Ijah, keur papih mandi! maklum, AC di mobil ruksak yeuh!! Nyi Endit Ijah Nyi Endit Ijah Nyi Endit : Ijah…ijah….!! : nya, Gan…..? : éta pangnaheurkeun cai keur si Papih….. : mangga, Gan……! : Pih, kumaha di London téh? bérés teu ténder jeung si Michael téh?

Papih : Nya atuh, sanés Papih ngaranna lamun teu suksés mah! malahan mah, tuan Michael memperpanjang deui kontrak kerja jeung urang, cenah Burger jéngkol nu diproduksi ku urang loba peminatna! Nyi Endit Ijah : Wah, alus atuh Pih! teu hanjakal mamih kawin jeung papih téh atuh…. : gan itu caina parantos siap!!!

Papih : mih papih mandi heula nya,, eh jah sakalian pang cokotkeun anduk di lantai 7 make lift we nyokotna Ijah Emod Nyi Endit : mangga gan!! : Assalamu’alaikum…………., mamih…..3x. Emod tos mulang sakola yeuh..! : Éh, anak mamih nu panggantengna tos mulang gening!! kumaha tadi di sakola téh?

Emod : Ih……mamih….!tadi Emod di lédék ku babaturan Emod, cenah sapatu Emod mah geus katinggaleun jaman….babaturan Emod ayeuna boga sapatu buatan Amerika. Nyi Endit : Aduh….., kurang ajar pisan éta barudak téh! geus tong sieun ké ku Mamih dipangmeulikeun sapatu buatan ti Cibaduyut tina kulit buaya. éh, ké heula kétang! apan korét téh pangkal kaya! can jebol mah moal pang meulikeun ku Mamih,paké heula wé nu éta! tuh si Papih geus mulang ti London! Emod Emod : Oh, Papih tos mulang ti London, mih? asyik….pasti nyandak oléh-oléh nu loba euy!! : Papih…….3x, meunang naon ti London téh? aya oléh-oléh teu keur Emod?

Papih : Ah…, di Londonna gé euweuh nanaon! sarua wé jeung di Indonésia, euwueuh nu anéh. Kalah wé hargana nu mararahal! Emod Papih Emod Papih : Jadi Papih mawa naon atuh? : Nya éta wé mawa jéngkol London sakarung. : Jéngkol deui….jéngkol deui! cenah wé jalma beunghar! ari dahar jeung jéngkol! : Éh, manéh tong ngomong kitu! mun euweuh jéngkol manéh moal bisa sakola.

(Nyi Endit nyampeurkeun). Nyi Endit Emod : Aya naon ieu téh? gawé téh guntreng waé! : Mih, maenya jauh-jauh ka London gera! ari oléh-oléhna jéngkol deui, jéngkol deui!

Nyi Endit : Eh, tong salah! jéngkol London téh ngeunah pisan…..! ké ku Mamih pang nyieunkeun semur jéngkol special rasa strawberi keur Emod. Emod : Ah, mamih mah saruana jeung si papih!

(si Emod ngaléos). Papih Emod Papih Babak II Di jalan, si Emod panggih jeung si Sekar, Lastri, jeung Fitri keur arulin catur dipinggir jaln. Fitri : A Emod! : Eh, rék kamana deui? kakara datang langsung indit deui! : rék ulin ah ka babaturan!! lieur di imah waé!! bau jéngkol!! : Budak téh ulin wéh jeung ulin waé!! lain ngabantuan kolot!

rék kamana manéh? : rék ulin wéh.. iyéy……. Manéhna ka dapur néangan jéngkol keur Lastri.mamih…. hayang atuh urang. Mod! pasti pééd pisan meureunan nya?! : tapi keur manéh mah sasiki baénya? : Ah. Iroh Emod Iroh Emod : keur naon manéh? : keur ngérésékan jéngkol. . pasti alus pisan atuh! : Emod mah bagja pisan nya boga kolot nu benghar! : Nya geus tangtu atuh. manéh mah dasar korét. siah! Mamih…. néangan batur! : cenah Bapa manéh karék balik ti London euy! mawa oléh-oléh atuh? : nya geus tangtu atuh! urang dipangmeulikeun sapatu buatan London asli……….Sekar Emod Sekar Emod Sekar Lastri Emod lastri Emod Sekar Emod Sekar Emod Emod Emod Sekar Babak III : Mod.! : mana atuh oléh-oléh kanggo Lastri? : ah….. : wah.. kumaha geus disalamkeun acan ka si Lastri teh? : beres atuh mod!! Si Emod balik ka imah. : aduh. Tuluy manéhna ngérésékan jéngkol nepi ka adina datang. : Sekar kadieu heula. : jéngkol keur saha? : keur Lastrilah…… Iroh : rék naon manéh bura-béré ka si éta! Pikasebeleun jelema na gé! Béjakeun ka si Mamih. tuh di bumi seueur jéngkol London. hilap! pami hoyong mah. nyiapkeun hadiah keur lastri.( si Iroh ngageroan indungna). : Manéh tong loba-loba dahar jéngkol euy! bisi jéngkoleun!! : nya geus atuh urang rek balik heula.

! Emod Nyi Endit Emod : baé atuh mih. neng? Ma Ipah : ah. lin? Nya urang ihtiar sakuat tanaga heula wéh! Ma Ipah : Kudu ihtiar naon deui atuh.. Bah? Ingon-ingon geus béak dijualan.ulah………! sia mah barang béré ka batur! Batur gé tara méré ka urang!sing inget atuh! Korét pangkal kaya……. Romlah Abah : Assalamu’alaikum………. Imahna ogé mung saukur imah leutik. komo ayeuna mah keur usum hujan! Pan Es Cendol Elisabet mah teu cocok dijualan mangsa keur usum hujan. aya hiji kulawarga anu kaayaanana patukang tonggong jeung kulawarga Nyi Endit. Can deui anu diwarung bi Kokom mah! Abah : Nya kumaha atuh. tos nepi susah ahérat atuh! Geus. Pokona mah jauh ti imah nu layak ditempatan. si Mamih mah korét! Nyi Endit : mun teu kitu mah! Sia ogé moal bisa dahar! Sing inget…korét téh pangkal kaya! Eh. béak mun dibikeun ka batur mah! : ah. Ma….! Romlah meunang surat ti sakola.eh! geus éta kaluarkeun deui jéngkolna! ( Nyi Endit mangkat.kumaha atuh ieu téh? Ema mah mani aréra ka guru si Romlah.. Ma? Da kabeneran usaha Abah keur tiiseun. nu témbokna ogé can ditémbok-témbok acan. ngahutangkeun gé teu méré! Abah : geus atuh ambu. urang téh keur mah geus susah dunya téh.Nyi Endit Iroh : Naon Iroh…. si Romlah geus tilu bulan nunggak SPP. Boga tatangga beunghar teu bisa di andalkeun. terus hutang kasasaha. Ayeuna si Romlah geus tilu bulan nunggak can bayaran.? siga di leuweung waé ngomong téh! : Eta gera tingali si Aa. . Sigana téh Nyi Endit sakulawarga mah meureun teu boga haté nya. da loba lin? : loba-loba ogé. keun wé da éta mah keur maranéhanana sorangan.budak téh! Ulah…. ngérésékan jéngkol mani loba keur si Lastri. bah? Maenya aya tatangga kalaparan teu naglieuk-ngalieuk acan! Boroboro méré. bari kukulutus : ’dasar budak leutik teunyaho apan? Korét téh pangkal kaya!) Babak IV Disagédéngeun éta. keur dahar sapopoé. ulah ngomongkeun batur. si Abah mah sok pura-pura baé! Nya pastina ogé surat nitah mayar atuh! Pan apal meureun. Ma Ipah : Bah…. : surat naon.Abah…. Nyi Endit : Eh….

nya Romlah sugan atuh bisa leuwih ti Ema jeung Abah.! Ngarah Romlah bisa sakola deui saperti biasa. Abah : Istigfar. Romlah mending milu jeung mang iwan ka Jakarta. Bah!hiks…hiks…... bah? Pan apal meureun abah gé! Urang ayeuna geus teu boga nanaon deui keur jualkeuneun! Abah : ké. ambu! Abah rék nyobaan ngalamar gawé ka Ny Endit. Ambu : mangga Bah…ngan omat wé lamun rék datang ka Nyi Endit mah kudu nyiapkeun méntal nu ékstra..! yeuh. pan di Jakarta mah gajihna gedé. tapi Romlah kudu tetep sakola. dimana-mana ogé Gusti mah moal ngantepkeun mahlukna sangsara. Ambu! Urang téh ’ulah kuméok saméméh dipacok’. geus waélah mémang Romlah geus kudu eureun sakola. insyaAlloh pasti rejeki mah bakal datang ti panto nu moal disangka-sangka. cenah mah geus wé teu boga duit mah tong sakola! Ma Ipah : Innalillahi…Abah. Bah.. Romlah sok di lédék waé ku babaturan. Tapi urang kudu usaha anu sakuat tanaga heula. sok sanajan Abah geus apal ka Nyi Endit kumaha.. Sugan mun balik jadi jalma suksés! Abah : Eh entong! Sok sanajan Abah jeung Ema teu boga duit.istigfar…. nya sugan wé jeung sugan aya hidayat ti Gusti Alloh. nya kudu kumaha atuh? Ema mah geus teu sanggup deui ngalakonan kahirupan téh! Duh. Baé tong dipikiran masalah duit mah. Romlah éra ku babaturan. Peupeujeuh Abah jeung ema mah teu lulus-lulus acan. Abah Abah : Ambu!! : Ambu…du’akeun abah nya…. Ma Ipah : atuh éta sarua baé jeung bohong! Pan apal meureun sifat meditna ogé euweuh nu nandingan? Abah : Atuh. Ahirna nepi ka imah Nyi Endit.. Lumayan jadi pembantu-pembantu ogé. ambu…. suku dijadikeun sirah.Romlah : Ma…. (Tok…tok…tok… bari ngetrok panto si Abah datang pinuh ku harepan) . Abah Romlah : Romlah…du’akeun Abah nya. sugan wé butuheun tukang kebon. dua léngkah nepi ka teu kaitung deui sabaraha léngkah Abah leumpang. : Muhun Bah… Si Abah ninggalkeun imah anu leutik. Ma Ipah : nya usaha naon dieu atuh. Ayeuna Abah rék ka imah Nyi Endit rék ngalamar gawé. meuni kieu-kieu teuing hirup téh. Saléngkah. Sok sanajan sirah dijadikeun suku. Kumaha baé carana. keun ku Abah ditarékahan. Ma Ipah : nya éta mah terserah Abah wé lah! Romlah : Ma.Bah….

hirup mung jadi saukur mangandeuh nu bisana nyusahkeun batur wungkul. . hatur nuhun pisan Gan…. kaditu mantog siah! : Nya atuh ari kitu mah. Abah nepi ka imahna. patukang tonggong pisan jeung indungna”) Emod Nyi Endit Emod Nyi Endit : Mih…tuh aya tamu. yén korét téh pangkal kaya hahaha…(Nyi Endit seuri kuatka geunah) Emod Abah : Siap Mih! (bari leumpang nyampeurkeun panto) : Dén. dupi mamah na aya? Emod : Oh…aya mang. di imah Ambu jeung Romlah geus ngarep-ngarep kabar naon nu rék dibawa ku si Abah.Nyi Endit : Emod…! (3x). Léngkah beuki beurat. pikirna deui kumaha jadina mun tepi di imah ngomong naon ka Romlah jeung ka Ambu.. Nyi endit : Oh…rék ngalamar gawé? Sugan téh rék nginjeum duit! Nyaho teu? Di dieu mah euweuh lowongan gawé keur baramaen!!! Abah Nyi Endit Abah Nyi Endit : tapi gan abdi butuh pisan bantosan ti Agan!! : yeuh teu beunang diomongan maneh mah. Punten pisan tos ngarépotkeun… : Heueuhlah jug geura indit tong loba bacot! Sabenerna di jero haté Abah. Éta pangnempokeun di luar aya saha meuni gandéng ngetrok panto téh! Cukup ku sakali wé atuh! Meni lebay pisan! Tapi inget nya Mod! Lamun éta di luar téh pangemis. Ceuk pikirna kieu pisan jadi jalma miskin téh. : emang saha kitu Mod? (mamih nanya panasaran) : Duka atuh…da Emod ogé teu apal. Dupi aya peryogi naon nya? Mangga atuh kalebet heula.muhun mangga atuh (bari di haténa ”ieu budak téh sopan pisan nya. cenah mah aya perlu ka Mamih. Léngkah anu tadina karasa hampang ngadadak jadi karasa beurat. ké ku abi diwartosan heula si Mamahna… Abah : Oh. sok sanajan si Ambu geus apaleun yén pasti moal mungkin meunang kabar nu alus. kaleresan abdi ayeuna nuju nganggur sedengkeun kabutuhan hirup kudu terus dicumponan. langsung wé usir tong dibageuran nya! Hiji deui. intina mah…abdi dongkap ka dieu téh badé ngalamar gawé. hayang ceurik. : saha nya? Rék naon ka dieu?!! Abah : Kieu Gan…kaleresan abdi téh nuju peryogi pisan bantosan ti Agan. Teu pati lila. harepan geus leungit kamana.

Teu ku nanaon atuh Bah. ieu karunya si fitri bisi teu tibra bobona. Abah mulai usaha dagang cingcaw. Abah Abah Babak V Kacaritakeun di Imah Nyi Endit.punten : mangga. meureun emang sakitu rizkina. hoyong emam! : kutan. itu aya kénéh sabuleng… Ambu : Oh….. Abah Ambu Abah : Assalamu’alaikum… : Wa’alaikumsalam… : kamana si Romlah? Ambu : Tos peureum Bah ti sanggeus isya. : anggursi. ngan ngaleueut cai herang wungkul : ah keun wae ambu abah mah masih kuat. : Fit entos atuh pan itu aya sapiring oge keur si abah! : neng kadieu atuh dihuapan ku abah! : abah pan abah can dieusian nanaon ti isuk oge. Kumaha dagang cingcaw teh Bah? (bari ngasongkeun sacangkir kopi ) Abah : Hampura nya…céndol téh teu pati payu. Ari tadi Abah mawa sabaraha sabuleng? Abah Fitri Abah Ambu Fitri Ambu Abah Aambu sagelas.Sanggeus kajadian éta. Sok sanajan biasana poé minggu téh dipaké beberesih imah. ambu si neng teu acan emam? : Fit pan tadi teh entos emam? : atuh ambu da masih lapar kenenh. ambu itu pang mindahkeun dagangan abah ka jero imah nya! .punten.. si Emod jeung Iroh keur balakecrakan dahar. Teu pati lila datang si sekar jeung si lastri babaturanna si Emod. Sekar Emod : punten. Dina hiji peuting Abah kakara balik dagang cingcaw. tapi ku sabab Nyi Endit mah boga pembantu jadi gawé sakulawarga téh senang-seneng waé. Nya maklum da poé harita téh poé minggu. eh sekar asup kar! : sabuleng…(pasemon nu tiis) : Abah Fit.

mak mung sakieu hatur lumayan! : hatur nuhun pisan den!!! : ih ari si aa nanaonan mere ka baramaen. pan apal meureun emod eraan. (bari nyampeurkeun nyi Endit.. Sampurasun…. si aa mah nitah. : neng. komo lamun deukeut jeung awéwé mah. heunteu ku sorangan.. sok ngadadak kaluar kesang badag kesang lembut.. itu pangbukakaeun panto jigana mah aya tamu! : Ih.. kadengé sora panto aya nu ngetrokan! Baramaen Emod Iroh Ijah Baramaen Emod Ijah Emod Emod Baramaen Iroh deui. ku Iroh di bejakeun ka si mamih geura!!! Lamun aa geus méré ka anu ngemis. saha nu datang téh? (si Emod nyamperkeun) : baramaen den!!! : oh nya keun ke ku emod urang pasihan.. tapi manéh mah béda pisan jeung indung manéh téh! Jigana hal éta anu ngalantarankeun si Lastri reuseupeun ka émod téh! Emod : ah. ieu anu alus dimanéh téh!!! Sok sanajan indung manéh meditna geus kasohor ka manca nagara.Sekar Emod : kieu mod. ema tos tilu dinten teu acan ngadahar sangu! : bi. : terus... sampurasun…. kamari téh hadiah keur si lastri geus di bikeun ku dewék tapi…. bi Ijah tuh pang mukakeun panto!!! : mangga gan.pasihan neng…!. Komo ieu mah keur jalma anu dipikanyaah jeung nu dipadeudeuh ku emod. Sekar : tah Emod. : punten.. manéh mah bisa waé jang!!! . : Sampurasun. : Iroh.. da lamun teu kitu mah mana atuh anu ngaranna pangorbanan. Emod : atuh kumaha jang. rék laporan ceunah mah).terus…! (motong omongan si sekar) Sekar : sabenerna mah si lastri ogé jigana aya hate ka emod téh. Sekar : Ah maneh mah nanaon ogé perlu kawani. Keur serius ngomongkeun neng lastri antara emod jeung sekar. ke bisi deudeuieun datang ka imah urang Iroh : awas ah….. Ngan si lastri ngahanjakalkeun naha maké nitah batur sagala.

. nya ka salon! Méakkeun duit waé!!! Warga 1 : kamari basa kuring balik ti pasar ningali mang jana dicarekan beak karep ku nyi Endit. Baé waé atuh Mamih! Itung-itung sedekah… Pan urang téh jarang méré sidekah ka pakir miskin.... da maneh mah ratu gosip sadunya! Mang gosip naon kitu??? : eta. atuh lain bi Eha ngarana lamun henteu ngagosip mah.. pas aya bi juju langsung wae manehna ngajak ngagosip jeung bi juju!!! Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 : kokom. asa mani raribut kieu! : éta geura Papih. si Emod méré duit ka nu ngemis. Da bari na ogé duit anu dibikeun ku Emod mah éta téh duit jajan Emod. manehna teh katelah si ratu gosip. Apan ceuk mamih ogé korét téh pangkal kaya.. Emod ari manéh nanaonan méré duit ka nu ngemis? Kawas bisa ngala duit baé. kawas bisa ngala duit waé. Papih Nyi Endit : aya naon atuh. bi Eha mah masih isuk keneh geus ngagosip. hehe… : heueuh lah. salaki nyi endit mang Jana!!! : nya kunaon kitu mang Jana??? : Dasar awéwé! Gawé téh teu ka emol balanja. da Emod mah teu téh tega nempo Emak-emak meni geus teu walakaya kitu.. Papih : Alah…sugan téh aya naon. awas lamun sakali-kali deui méréan kanu ngemis! Duit jajan manéh ku Mamih bakal dipotong. keur sasapu di pakarangana. tapi apal teu di kumahakeun ku nyi enditna?? Warga 2 : emang di kumhakeun kitu bi? Nanya panasaran . kokom.Nyi Endit : Heh…. : aya naon bi Eha?! : eh hayang gosip anu hot teu??? : emang gosip naon kitu. : ih. Nyi Endit : Euleuh-euleuh ari si Papih! Kaasupan jurig naon??? Kuat ka hayang sidekah sagala! Geus ah!! Mamih rék ka salon heula geus tilu poé yeuh can di pédi-médi. Nyi Endit : pokona mah teu hayang nyaho. inget teu? Emod : atuh mih. Apal teu yeuh ari jaman kiwari mah neangan duit hésé. ceunah mah mang Jana teh rek ngalamar gawe ka nyi endit... (bari indit ngaléos) Papih Babak VI Isuk-isuk keneh geus aya bi Eha.

Nalika kitu. Warga 2 : alah siah.. urang balik heula atuh bisi katutungan… Babak VII Isukanana.Warga 1 Warga 2 : eta mang jana geura disebut baramaen ku nyi endit!!! : eleuh mani tega pisan nya eta nyi endit. isin teu isin abdi hoyong neda pitulung ka Bapa sangkan pun anak jeung pun bojo tiasa ngaraosan deui nu namina sangu.. tapi abah nékad ménta tulung ka Nyi Endit demi anakna nu dipikanyaah. Romlah teu bisa barangdahar nanaon ku sabab euweuh dahareun saeutikeutik acan. Manéh mah teu pantes datang ka dieu. Di imah Nyi Endit. ieu acara téh keur jalma-jalma nu beunghar hungkul. Nyi Endit datang ningali si Abah. tapi… : Tapi naon Bah?? (nanya panasaran bari kerung) Abah : Saleresna abdi téh isin upami ngdugikeun kaayaan ayeuna téh. Ngadangu kitu si Papih éra ningali sasamana teu bisa dahar sabaraha poé sedengkeun salila ieu kulawargana miceunan duit sangeunahna. Abah nu teu téga ningali anakna nu kalaparan maksakeun datang ka Nyi Endit. Papih Abah Papih : Eh Abah. kumargi ayeuna pun bojo jeung pun anak téh geus sababaraha poé teu kaparaban.eh. Abah papanggih jeung salakina Nyi Endit. Tuluy manéhna ngaléos mawa dahareun keur si Abah. Ngan tamu anu beunghar hungkul nu bisa datang ka pésta éta. Tuluy. Saacan indit.nincakkeun suku ogé geus haram hukumna! Abah : Astagfirullah…meni téga Agan nyarios sapertos kitu! Naha Agan téga ningali kulawarga abdi teu tuanng sababaraha dinten? Ayeuna anak jeung pun bojo téh nuju ngantosan di bumi bari ngaharepkeun abdi nyandak tuangeun kanggo ngaganjel patuangan. kumaha damang? : Alhamdulilah séhat. Ku kituna. Eh. Nyi Endit : Dasar baramaen! Bisa na ngan ménta-ménta! Abong jalma teu gableg ka éra! Naha éta boga kulit beungeut téh meni kandel-kandel teuing!!! . Kacida patukang tonggong jeung pésta nu diayakeun ku Nyi Endit.eh. Ambu nanya ka Abah nu geus dihina ku Nyi Endit. urang poho keur masak pindang di dapur. di imah Nyi Endit aya acara sukuran mangrupa pésta nu meriah. Nyi Endit : Rék naon deu manéh ka dieu? Apal teu.. dina poé nu sarua. Dagang céndol teu pajeng waé.

Aki : Hatur nuhun teu sawios-wios. Di imah Abah. aya anu keketrok. eukeur mah hésé ieu di dapur tinggal satéko deui. karunya aki tos hauseun urang mah engké wé deui… Ambu : Enya atuh Bah…mangga (ngeluk tungkul bari indit mawa cai) (teu lila Ambu datang bari mawa cai nu ukur satéko leutik deui) Ambu : Aki. Abah : Ambu…dangukeun abah nya…ari rizki mah moal kamana da sagalana ogé geus aya nu ngatur urang pasrahkeun baé wé ka Gusti Alloh. ari manéh rék ngala cai dimana pan ngaranna ogé usum halodo?!! . aki téh tos mapah tebih pisan…dina hawa nu panas kieu aki téh ngaraos capé jeung haus dupi aki nyuhunkeun cai kanggo ngicalkeun kahaus ieu? Abah : Muhun…muhun mangga atuh aki… Ambu…punten pangnyandakkeun cai kanggo aki. tapi aki rék ngabéjaan yén ieu halodo téh masih panjang. mangga calik ki. Sapanjanng jalan Abah istighfar bari ngado’a ka Gusti sangkan kabeungharan nu dipiboga ku Nyi Endit bisa méré hidayah ka manéhna. Sawah gararing. halodo panjang ngadatangan lembur éta. kieu nya…Aki datang kadieu téh lain nganjang wungkul. pan ayeuna téh keur halodo jeung cai téh keur hésé. pas di buka aya saurang aki-aki. si Papih datang bari mawa sangu jeung sapuratina nu geus dibungkus) Nyi Endit : Tuh geningan dahareun manéh geus datang! Tah lebok ku sia!!! (Nyi Endit ngalungkeun dahareunana) Abah langsung ninggalkeun imah Nyi Endit bari mawa batin nu kanyenyeri..ieu mangga nyanggakeun. Aki-aki Abah : Assalamu’alaikum… : Wa’alaikumsalam…. ma’klum di dieu mah katuangeun téh hésé. pan nanaon téh merlukeun cai.. Babak VIII Dua poé sanggeus éta. Sok atuh énggal candak. hapunteun mung aya cai wungkul. taneuh bareulah nepi ka euweuh tatangkalan anu héjo deui. aya kaperyogian naon nya? dupi tiasa dibantos? Aki-aki : Kieu. Ambu : (ngaharéwos) Ari si Abah. nalika abah jeung Ambu ngobrol. Abah : alus atuh nya Ki!! lamun kitu mah céndol téh bakal payu terus atuh… Aki : éh…ari manéh.(Nalika Nyi Endit ngahina Abah..

Romlah bae. : Ah! saha nu paduli. sedengkeun di imah. Babak IX (Iroh nu keur di tukangeun imah ngageroan Nyi Endit) Iroh Nyi Endit Iroh Nyi Endit aki Nyi Endit : Mamih…(3x) : Naon Iroh? meni gogorowokan wéh pagawéan téh! : Ari itu saha nu keur ngala cai ti sumur urang? : hey…aki-akin péot. (ngadorong si aki nepi ka labuh ngagudubrag) . Nyi Endit nyalsé ngani’matan hartana. ku kitunasanggeus dipikaran ku abah ayeuna mah urang balik we ka lembur urang nu baheula. Sigana mah yrang kedah pindah ti ieu lembur kusabab aya nu mere beja yren usum halodo teh masih panjang pisan. Abah Ambu : ambu geura ajakan tah barudak beberes di kamer. Fitri : abah. mening ayeuna mah pindah ti ieu tempat ka anu leuwih genah tuluy néang pakasaban séjén. Assalamu’alaikum… Abah : Wa’alaikumsalam… ambu… Sanggeus aya aki ka imahna abah teu bisa sare sapeupeuting terus mikiran uucapan si aki tadi berang. poe isukanana. keur naon di dinya? : Aki ngan ménta cai saeutik. Fitri dangukeun abah. Ambu : aya naon bah. tah kitu wé ayeuna aki rék neruskeun deui lalampahan aki. abah rek ngaberesan parabotan. Romlah er ku babaturan romlah sok ngledekan : ambu hayang jajan! Abah : romlah. aki haus geus jalan jauh. gawe teh ngan huleung jentul bae? Abah : ambu kamari teh si aki ngomong yen di kampung urang teh bakal kacadian halodo anu kacida panjangna. : nya bah! Abah sakulawarga pindah di lembur aslina di legok hangseur.Abah : Oh…heueuh nya? (abah tungkul) Aki : Ceuk aki mah. ambu kumaha SPP romlah teh.

ayeuna nu penting mah urang boga cai loba jeung moal kahalodoan deui.itu korsi mahal jeung stok jéngkol ti gudang jadi kakeueum… alah…kotah emas tina lomari kumaha…? Cai beuki loba nepi ka ngeueum Nyi Endit jeung harta bandana. Nyi Endit Iroh : Aki. Aduh…. meni bageur méré cai loba hahaha…(aki geus ngaleungit) : Mih. Iroh : oh…heueuh nya?! (Nyi Endit jeung Iroh seuseurian) Iroh : Mih…naha éta cai téh teu eureun-eureun? beuki dieu beuiki loba?! Nyi Endit : Eh. cai terus mudal. éta cai ngajadikeun imah jeung tanah Nyi Endit jadi hiji Situ.(Aki hudang deui bari jag-jag) Aki : tinggalikeun Nyi Endit naon nu rék katarima ku kalakuan manaéh salila ieu (aki bari nunjuk ku iteuk nu di bawana) Teu lila ti dinya sumur jadi pinuh. heueuh nya? alah siah Roh! kumaha kalahka jadi banjir kieu. si Aki ngaleungit! Nyi Endit : ah baé teu paduli. Kiwari ayeuna dikenal ku ngaran SITU BAGENDIT… Rengse!!!! 14 0rang .

ngabageuran Kabayan. Cenang Nanang Ambu Nanang :”Kabayan.ambu bade nongton Darso.Ambu disebat make-up.buru hurungkeun TVna.”(Gogorowokan bari :”Naon ari maneh.Ambu mah tara ngabohong.kieu-kieu teh Ambu pas keur ngora tara make up-make upan da geus geulis Ambu mah.malah panggeulisna sakampung.nyokap.!.di kampung siga kieu mah.” :”Ma’enya Ambu.!” :”Sabar-sabar.meuni kitu ge teu apal.” :”Kabayan….asal maneh nyahonya Kabayan.janteun manehna tiasa nonton TV gratis di imah si Kabayan.” :’Huuuu.manehna dua’an ngikrarkeun janji satia.” :”Nyi Iteung?Yeuh Nyi Iteung mah can balik ti Jakarta.Kabayan rek istirahat heula.Sateuacan eta.Nyi Iteung can balik?” :”Bener.” :”Ah maneh mah Kabayan.hartina teh ema..Geus ah Kabayan bade ka Nyi Iteung heula.”(Asup ka kamar sabari cirambai cai panon) Peutingna sobat Kabayan nyaeta Cenang jeung Nanang datang ka imah siKabayan.‘’KABAYAN JANTEN BOYBAND’’ Lima taun baheula Kabayan jeung Iteung meunang pagawean anu resikona kedah misahkeun manehna duaan..mana nyaho basa anu kararitu.” :”Heu si Ambu mah ari Kabayan mawa anu dipikareseup Ambu..”(Sabari mukakeun panto) :”Kabayana aya?” .!Kabayan.si Ambu mah da mahiwal wae lain make-up ambu.geuslah maneh istirahat heula.” :”Ah nya tos weh.kunaonnya?Kieu caritana Kabayan :”Nyokap…!Nyokap…! Kabayan uih!yeuh mawa TV khusus keur lulumpatan) Ambu Kabayan Ambu Kabayan Ambu Kabayan Ambu Kabayan Nyokap.nu alesana hayang tepang jeung si Kabayan padahal mah ku sabab si Kabayan boga TV anyar. Geus lima taun teh Kabayan balik ka kampung tapina iteung mah henteu.jig weh sampeurkeun ka imahna aya teu.

beuki geulis geuningan.” Cenang Nanang:”asik.aya hiji iklan di TV nu sakirana tiasa nulungan maranehna.maneh mah Kabayan.aduh mana si Kabayan teh.maenya sok Iteung?Ganti ku anu leuwih keren.”(Sabari asup ka imah Kabayan) Cenang Kabayan Nanang Kabayan Cenang Nanang Kabayan Nanang Cenang Kabayan :”Hey Kabayan.” Isukana Kabayan.kabeneran pisan aya audisi jadi Boyband.reporter Risis.Ambu anu teu sabar bade ningali anakna tampil di TV diuk di harepeu TV.rek milu nonton TV.ceunah rek audisi naha teu aya-aya? Tah. :”Aduh.” :”Eh…eh Kabayan.” (Sabari ningali TV) bu .urang mah lieur.naha ngarana janten Syahlacin?” :”Ah.Ambu bade ningali ah.Hayu enggal-enggal ngiringan..Iteung tos ganti ngarana mereun..” :”Ah.gaya lah ayeuna mah geus jadi juragan.hihihi.Demi nulungan sobat.urang oge nyaho niat maneh ka dieu. Reporter Risis:”Abdi.di jamin araranjeun pasti terkenal.gening aya oge si Kabayan teh .Kabayan mah terang wae niat abdi.Iteungnya ?’’(Sabari nunjuk-nunjuk ka TV) :”Mana ? oh enya eta mah si Iteung .Tos nepi di Jakarta tiluana teh langsung ngadatangan tempat audisi Boyband.tapi naha beda pisan.jadi artis.satuju?” :”Asyik.boga TV gede.” :”Bener tah Kabayan. sareng Nanang teh pamit ka Jakarta .Ambu :”Aya sok weh lebet.” :”Ahhhh.yeuh nya lamun geus jadi artis mah atuh ngarana kudu alus.” (Sabari manehna kaluar tina layar TV sareng ngabagikeun formulir ka Kabayan) Kabayan Nanang Cenang :”Wah.naha eta teh asa siga….Aranjeun hoyong jadi artis? Hoyong terkenal di saluruh jagat raya? Hayu urang ngiringan audisi Boyband di Jakarta.” :”Mana? mana? Oh beneur geuningan eta Nyi Iteung. Cenang.hayu urang nonton TV..” :”Geuslah maraneh naronton ditu.nyaeta reporter Ripuh jeung Eksis.Iklan naon eta.” :”Oh…he’euh nya bener. kuring satuju.Pas tiluannana keur malikir.Cenang! Nanang! Hayu urang ka Jakarta ambeh tiasa patepang jeung si Nyi Iteung.” :”Heu maneh mah (Sabari ngagetok tarang si Nanang).hayu urang tinggal.Kumaha atuhnya carana supaya urang tiasa nyusul Nyi Iteung?”(Sabari nyepengan tarang) Kabayan keur bingung mikiran kumaha carana supaya manehna bias nyusul si Iteung ka Jakarta.

sok atuh tampilkeun penampilan aranjeun.Teu di sangka-sangka Kabayan.hararese kitu oge.buru atuh dahar jahena engke bisi komentatorna ngamuk. anjeun sadaya ge pasti bingung. jahe.” :”Tah. :”Uhuk-Uhuk-Uhuk. Ambu teh langsung mere jahe ka si Kabayan. hayu urang tinggal adegana.” :(Nyepeng tarang sabari bingung mikirkeun ngaran)”Nami abdi Cecep.jeung Nanang teh jantenanu meunang janten Boyband terkenal.jahe sok atuh emam heula jahena.”(Sabari mere jahe ka Kabayan) :”Enya-Enya abdi emam jahena.” :”Nuhun bu!!!”(Sabari ngabentuk formasi) ayan nang ang ayan ang nang ang mentator ayan bu ayan bu ayan bu ang mentator nang mentator ts Sanggeus audisina rengse.” :”Jahe jang.Kabayan Akhirna patepang jeung Syahlacin dina hiji acara.David jeung Kevin.anu ngarana Boyband Hotts.anu aya di otak kuring teh ngan ngaran cecep hungkul. .Pamaeh dasar…”(Sabari ngajitak tarang si Cenang) :”Enya atuh kuring teh lieur.Cenang .si Komentator bingungeun.perkenalkeun heula saha aranjeun.” :”Kabayan.ngaran urang jeung si Nanang teh geus alus-alus.” :”Wasta abdi Kevin.” :”Hehh!!! (Sabari nenggeul meja) :”Tuh pan bener ceuk si Cenang.”(sabari asup deui ka layar TV) :”Enya sami-sami.” :”Perkenalkeun wasta abdi David.mentator :”Sok.maneh mah nya.arek nampilkeun moal.jeung Nanang rek nampilkeun bakatna sora Kabaya Ujug-ujug serek.” :”Oke.eh ari maneh cecep.” :”Geus welah teu nanaon.nuhunnya Ambu nuhun. nu penting mah urang tiasa ngiluan audisi.beneur ceuk si Nanang teh.” :”Naon Ambu ?”(Sabari kaluar ti layar TV) :”Ieu jahe.”(Sabari ngaharewos ka ceuli si Kabayan) :”Buru.jahe.” Pas Kabayan .komentator nangtukeun saha pamenangna.” :”Aduh. Cenang.

kamu tong loba omong..cangor maneh mah.”(Sabari malingkeun sirah) Pas dina acara eta Iteung teh papanggih jeung si Ayanti.ehem aya anu kabeurangan yeuh.” :”Keun welah.eh geningan datangna kabeurangan. ung nt ung .maenya boga kabogoh siga saha eta Kabayan.” orter :”Kumaha tanggepan anjeun ka Boyband Hotts anu pendatang anyar tapina tiasa naek daun?” .abdi tiada tandinganana. :”Ehem.Up to you lah!”(Sabari ninggalkeun iteung) :”Huuuuh. Hotts teh keur latihan sareng koreograferna.!” Isukannana.tong di turutan.” :”Anjeun yakin?” :”Insya allahnya abdi mah yakin sesuatu pisan.” :”Iteung…bener ieu mah iteung.you now?” :”Enya.enya..ku sabab Iteung datangna telat. teras manehna duaan teh pa’adu omongeun. :”Iteung…Iteung anjeun teh Nyi Iteung pan?” :”Aduh anjeun sahanya abdi mah Syahlacin.” ung orter ung Ujug-ujug Kabayan jeung sobatna datang tuluy nanya ka Syahlacin.nepika kabogoh ge poho.Syahlacin teh artis anu kasohor.” :”Astaghfirulohnya.”(Sabari ngadelekan Syahlacin) Iteung :”Enya urang telat kunaon kitu?” ayan ung nang ung nang ayan ung ang ung nti nti :”Uhh.tapi Kabayan teu bener latihanana kusabab mikiran si Iteung wae.tapi kusabab ti acara anu lain heula.geuslah urang rek indit heula ka acara lain heula.dasar jalma gelo.ceunah artis terkenal. jabaning koreografer na teh super galak.Reporter Iteung :”Kunaon nami anjeun Syahlacin?” :”Kusabab saya alay cin.” :”Hey.”OMG menurut abdi mah nya.” :”Heh.!’’ :”Eh eta mah cirri kahas kuring.dangukeunnya urang teh telat lain pamalesan.enya.ah kang Kabayan mah pasti apal Iteung rek ngagentos ngaran naon ge !” :”Tong sok kenal atuh ieh meuni kampungan pisan!” :”Ari maneh Iteung sombonglah ayeuna mah geus jadi artis teh.

cape yeuh” :”Tah.”(Sabari seuri isin) Ti saprak Ayanti panggih jeung si Kabayan .” :”Ah. buruu !”(Sabari ngangkat mistar) :”Enya bu.” :”Asiiiiiik.tapina si Kabayan henteu bener) eografer :”David.he’euh bener.” :”Adeuuyy.Kabayan patepang jeung si Ayanti. :”Eh David ti mana ?” :”Ti tempat latihan. Reporter Ayanti :”Ayanti.” :”Ayanti. hayu atuh.Kumaha lanjutan caritana urang tinggal adegan ieunya..(Sabari mulai deui latihana) ayan ang nang eografer ts as tos rengse latihana.ari maneh kunaon meuni teu bener wae titadi.” :”Ti payun nya neng Ayanti.geuslah.david. Syahlacin teh cemburu.ayeuna mah kuring jomblo.aya kasempatan keur kuring atuh…!.” :(Latihan nari-nari. hayu urang balik.henteu heureuy ketang.Koreografer Hotts :”Hiji.”(Sabari ngungudag Ayanti) :”Punteunnya aya urusa naon?” nti ayan ang nti nang nti ang ayan nang ayan nti .” (Sabari neggeul suku si Kabayan make mistar) :”Hampura bu korek. Ayanti teh langsung bogoh ka si kabayan.meuni David wae anu di tanya ari urang jeung si Nanang teu di tanya.” :”Koreografer lain korek.” :”Nya enya atuh sanajan nanyana ka David hungkul teu nanaon atuh da sarua.” :”Enya.tilu mulai.teu bareng jeung si Anangka ?” :”Teu ah da tos putus jeung si eta mah.Teras Ayanti the ngadeukeutan wae si Kabayan.” :”Tumben maneh pinter.dua. sok mulai deui latihanana..”(Sabari seserian) :”Eh…geus atuh ah.

.Teras isukana Syahlacin boga inisiatif nyemperkeun Kabayan sabari rek menta maaf. jool sibuk kudu indit deui ka acara salanjutna.” :”Heu maneh mah ongkoh artis terkenal.meni so pisan.tapi anu kitu ge teu ngarti eta teh paribahasa. maksadna teh si David keur dekeut ka urang. :”Heh syahlacin kadieu.” nti ayan Ujug-ujug Syahlacin datang.”(Raray narsis) :”Ikh.keur naon urang cemburu ka ayanti pan urang jeung ayanti geulisan urang. teu bogoh deui ka maneh.” :”Hehehe. Ayanti ku abdi anteurkeun uih urang nunggu di mobilnya.” :”Heh tong sok nya janten jalma teh.orter :”Abdi si Reporter Risis Ripuh jeung Eksis.” :”Geus-geus tong ribut.”(Sabari seuri sinis) :”Mana si David ? eweuh di lengeun didinya.!” :”Naon Syahlacin pipilueun wae ? Nya salah maneh oge teu narima david ti baheula.Ayanti jeung David teh ngan rerencangan hungkul.ayeuna David mah aya di leungeun kuring.ngomong-ngomong Ceunah Ayanti jeung David the nuju caketnanya?” :”Hmmm.” :”Henteu abdi jeung Ayanti mah rencang cakeut hungkul . Sanggeus kajadian eta teh Kabayan langsung nelepon Syahlacin dina telepon teh Kabayan ngomel-ngomel ka Syahlacin. tos nya abdi pan artis terkenal. rek kumaha oge David mah tetep bogoh ka Syahlacin salami -lamina.. Iteung :”Halo.”(Sabari nutup telepon) Sanggeus Kabayan nutup telepon Syahlacin teh nyadar lamun manehna teh masih bogoh ka Kabayan. :”Punteun Kabayan…”(Suara anu lembut) :”Aya naon?”(Raray sarius) ung ayan hlacin ayan .aya naon Kabayan ?Tumben nelpon ka urang?” nti ung nti ung nti ung ayan :”Ai maneh teh kunaon? Ngomel-ngomel ka Ayanti? Cemburunya?” (Raray kapedean) :”astagfirulohnya meuni ge’er pisan maneh the.”(Sabari narik leungeun si Iteung) :”Ihh tong narik-narik leungeun syahlacin atuh. :”Bener. Oh My God aya naon sih? Meuni siga aya sesuatunya.” ung nti ayan aentos si Kabayan angkat Ayanti megat Iteung teras ngabisikeun hiji hal.

Iteung jeung sobatsobatna mutuskeun ninggalkeun dunia hiburan.bener eta teh.awas maneh banci.ahh maneh mah ngabohong. ITEUNG SARENG KABAYAN TEH HIRUP BAHAGIA “TAMAT’’ .urang sabenerna bogoh keneh ka maneh.Kabayan.ung :”Urang rek menta maaf nya ka maneh.Teras rencana Iteung bade naon ka dieu?” :”Iteung mutuskeun rek ngiring kang Kabayan ka Kampung.da urang teh sabenerna Iteung punteun urang teu ngaku.” Di tukangeun manehna aya Ayanti anu ngadangukeun manehna dua’an ngawengkong.” :”Bener.kusabab Iteung isin ka infotaiment.” :”Ah.enya urang jujur yeuh..” Isukna.Akhirna mah kahirupan di desa balik deui siga baheula.” :”Hmmm.ketus kuya.Ayanti ngarasa sedih teras mutuskeun angkat ka luar kota.!” :”Oh enya-enya.” :”Tah ieu kakara iteung anu kang Kabayan kenal.tuh pan buuk kuring acak-acakan.punteun nya Kabayan.” :”Salah ari maneh lain kaktus.meuni kaktus pisan.”(Sabari ninggalkeun Cenang jeung Nanang) :”Ihh. Ayanti :”Aww.Iteung ngiring mulang ka desa teu puguh jeung si kabayan.”(Sabari nabrak Cenang) ayan ung ayan ung Nanang Ayanti Cenang Nanang Cenang :”Ari maneh nakunaon nabrak kuring.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful