Naskah Drama Sunda SASAKALA SITU BAGENDIT Kacaritakeun di hiji desa anu leutik.

Aya hiji awewe anu katelahna nyi Endit, manehna teh keur mondar-mandir di buruan lantaran bingungeun ku kakayaana anu sakitu lobana. Kumaha carana meakeun harta bandana anu sakitu lobana, padahal disagedengeun imahna loba tatanggana anu kalaparana, tapi manehna teu haying nyaho saeutik-eutik acan. Babak I Nyi Endit :Aduh mani bararingung teuingnya hirup téh! nya malumlah ari jadi jalma pangbeungharna di lembur mah, lamun ceuk paribasana téa mah éstuning bru di juru bro di panto ngalalayah di tengah imah! sawah satungtung deuleu, aprtement papencar dimamana! Pokona mah, bingung euy méakeun duit téh!!! éh ké..ké ari si Papih geus balik acan nya ti London? Da rarasaan mah poe ayeuna balikna the! Papih : Assalamu’alaikum……..,mamih….mamih….! Papih geus mulang yeuh!! buruan ah, geura siapkeun cai panas ka si Ijah, keur papih mandi! maklum, AC di mobil ruksak yeuh!! Nyi Endit Ijah Nyi Endit Ijah Nyi Endit : Ijah…ijah….!! : nya, Gan…..? : éta pangnaheurkeun cai keur si Papih….. : mangga, Gan……! : Pih, kumaha di London téh? bérés teu ténder jeung si Michael téh?

Papih : Nya atuh, sanés Papih ngaranna lamun teu suksés mah! malahan mah, tuan Michael memperpanjang deui kontrak kerja jeung urang, cenah Burger jéngkol nu diproduksi ku urang loba peminatna! Nyi Endit Ijah : Wah, alus atuh Pih! teu hanjakal mamih kawin jeung papih téh atuh…. : gan itu caina parantos siap!!!

Papih : mih papih mandi heula nya,, eh jah sakalian pang cokotkeun anduk di lantai 7 make lift we nyokotna Ijah Emod Nyi Endit : mangga gan!! : Assalamu’alaikum…………., mamih…..3x. Emod tos mulang sakola yeuh..! : Éh, anak mamih nu panggantengna tos mulang gening!! kumaha tadi di sakola téh?

Emod : Ih……mamih….!tadi Emod di lédék ku babaturan Emod, cenah sapatu Emod mah geus katinggaleun jaman….babaturan Emod ayeuna boga sapatu buatan Amerika. Nyi Endit : Aduh….., kurang ajar pisan éta barudak téh! geus tong sieun ké ku Mamih dipangmeulikeun sapatu buatan ti Cibaduyut tina kulit buaya. éh, ké heula kétang! apan korét téh pangkal kaya! can jebol mah moal pang meulikeun ku Mamih,paké heula wé nu éta! tuh si Papih geus mulang ti London! Emod Emod : Oh, Papih tos mulang ti London, mih? asyik….pasti nyandak oléh-oléh nu loba euy!! : Papih…….3x, meunang naon ti London téh? aya oléh-oléh teu keur Emod?

Papih : Ah…, di Londonna gé euweuh nanaon! sarua wé jeung di Indonésia, euwueuh nu anéh. Kalah wé hargana nu mararahal! Emod Papih Emod Papih : Jadi Papih mawa naon atuh? : Nya éta wé mawa jéngkol London sakarung. : Jéngkol deui….jéngkol deui! cenah wé jalma beunghar! ari dahar jeung jéngkol! : Éh, manéh tong ngomong kitu! mun euweuh jéngkol manéh moal bisa sakola.

(Nyi Endit nyampeurkeun). Nyi Endit Emod : Aya naon ieu téh? gawé téh guntreng waé! : Mih, maenya jauh-jauh ka London gera! ari oléh-oléhna jéngkol deui, jéngkol deui!

Nyi Endit : Eh, tong salah! jéngkol London téh ngeunah pisan…..! ké ku Mamih pang nyieunkeun semur jéngkol special rasa strawberi keur Emod. Emod : Ah, mamih mah saruana jeung si papih!

(si Emod ngaléos). Papih Emod Papih Babak II Di jalan, si Emod panggih jeung si Sekar, Lastri, jeung Fitri keur arulin catur dipinggir jaln. Fitri : A Emod! : Eh, rék kamana deui? kakara datang langsung indit deui! : rék ulin ah ka babaturan!! lieur di imah waé!! bau jéngkol!! : Budak téh ulin wéh jeung ulin waé!! lain ngabantuan kolot!

. Tuluy manéhna ngérésékan jéngkol nepi ka adina datang. hayang atuh urang. manéh mah dasar korét. : wah.Sekar Emod Sekar Emod Sekar Lastri Emod lastri Emod Sekar Emod Sekar Emod Emod Emod Sekar Babak III : Mod. : jéngkol keur saha? : keur Lastrilah…… Iroh : rék naon manéh bura-béré ka si éta! Pikasebeleun jelema na gé! Béjakeun ka si Mamih. : Sekar kadieu heula.! : mana atuh oléh-oléh kanggo Lastri? : ah…. néangan batur! : cenah Bapa manéh karék balik ti London euy! mawa oléh-oléh atuh? : nya geus tangtu atuh! urang dipangmeulikeun sapatu buatan London asli………. . iyéy……. tuh di bumi seueur jéngkol London. : aduh. Manéhna ka dapur néangan jéngkol keur Lastri. siah! Mamih…. kumaha geus disalamkeun acan ka si Lastri teh? : beres atuh mod!! Si Emod balik ka imah.. pasti alus pisan atuh! : Emod mah bagja pisan nya boga kolot nu benghar! : Nya geus tangtu atuh. hilap! pami hoyong mah.mamih…. rék kamana manéh? : rék ulin wéh.. : Manéh tong loba-loba dahar jéngkol euy! bisi jéngkoleun!! : nya geus atuh urang rek balik heula.( si Iroh ngageroan indungna). Mod! pasti pééd pisan meureunan nya?! : tapi keur manéh mah sasiki baénya? : Ah. Iroh Emod Iroh Emod : keur naon manéh? : keur ngérésékan jéngkol. nyiapkeun hadiah keur lastri.

neng? Ma Ipah : ah. nu témbokna ogé can ditémbok-témbok acan. Ma Ipah : Bah…. urang téh keur mah geus susah dunya téh. Ma? Da kabeneran usaha Abah keur tiiseun. bari kukulutus : ’dasar budak leutik teunyaho apan? Korét téh pangkal kaya!) Babak IV Disagédéngeun éta. ngahutangkeun gé teu méré! Abah : geus atuh ambu. si Mamih mah korét! Nyi Endit : mun teu kitu mah! Sia ogé moal bisa dahar! Sing inget…korét téh pangkal kaya! Eh.! Emod Nyi Endit Emod : baé atuh mih. Bah? Ingon-ingon geus béak dijualan...kumaha atuh ieu téh? Ema mah mani aréra ka guru si Romlah. ulah ngomongkeun batur. si Romlah geus tilu bulan nunggak SPP. komo ayeuna mah keur usum hujan! Pan Es Cendol Elisabet mah teu cocok dijualan mangsa keur usum hujan. aya hiji kulawarga anu kaayaanana patukang tonggong jeung kulawarga Nyi Endit. : surat naon. Pokona mah jauh ti imah nu layak ditempatan. Ayeuna si Romlah geus tilu bulan nunggak can bayaran. Boga tatangga beunghar teu bisa di andalkeun. Imahna ogé mung saukur imah leutik. keun wé da éta mah keur maranéhanana sorangan. béak mun dibikeun ka batur mah! : ah. . ngérésékan jéngkol mani loba keur si Lastri.Nyi Endit Iroh : Naon Iroh…. lin? Nya urang ihtiar sakuat tanaga heula wéh! Ma Ipah : Kudu ihtiar naon deui atuh.! Romlah meunang surat ti sakola. Ma…. bah? Maenya aya tatangga kalaparan teu naglieuk-ngalieuk acan! Boroboro méré.budak téh! Ulah…. Romlah Abah : Assalamu’alaikum………. Can deui anu diwarung bi Kokom mah! Abah : Nya kumaha atuh. terus hutang kasasaha. Sigana téh Nyi Endit sakulawarga mah meureun teu boga haté nya.Abah….ulah………! sia mah barang béré ka batur! Batur gé tara méré ka urang!sing inget atuh! Korét pangkal kaya…….eh! geus éta kaluarkeun deui jéngkolna! ( Nyi Endit mangkat.? siga di leuweung waé ngomong téh! : Eta gera tingali si Aa. da loba lin? : loba-loba ogé. Nyi Endit : Eh…. si Abah mah sok pura-pura baé! Nya pastina ogé surat nitah mayar atuh! Pan apal meureun. tos nepi susah ahérat atuh! Geus. keur dahar sapopoé.

Bah. sugan wé butuheun tukang kebon. Ayeuna Abah rék ka imah Nyi Endit rék ngalamar gawé. Ambu! Urang téh ’ulah kuméok saméméh dipacok’.! yeuh. Romlah sok di lédék waé ku babaturan.Bah…. tapi Romlah kudu tetep sakola. Ma Ipah : nya usaha naon dieu atuh. pan di Jakarta mah gajihna gedé. sok sanajan Abah geus apal ka Nyi Endit kumaha. Sugan mun balik jadi jalma suksés! Abah : Eh entong! Sok sanajan Abah jeung Ema teu boga duit. bah? Pan apal meureun abah gé! Urang ayeuna geus teu boga nanaon deui keur jualkeuneun! Abah : ké. Peupeujeuh Abah jeung ema mah teu lulus-lulus acan.Romlah : Ma…. Romlah éra ku babaturan. Sok sanajan sirah dijadikeun suku. Bah!hiks…hiks…. dua léngkah nepi ka teu kaitung deui sabaraha léngkah Abah leumpang. Ma Ipah : nya éta mah terserah Abah wé lah! Romlah : Ma.. Ambu : mangga Bah…ngan omat wé lamun rék datang ka Nyi Endit mah kudu nyiapkeun méntal nu ékstra..istigfar…. Abah : Istigfar. dimana-mana ogé Gusti mah moal ngantepkeun mahlukna sangsara. : Muhun Bah… Si Abah ninggalkeun imah anu leutik. ambu! Abah rék nyobaan ngalamar gawé ka Ny Endit. Ahirna nepi ka imah Nyi Endit. keun ku Abah ditarékahan.. nya Romlah sugan atuh bisa leuwih ti Ema jeung Abah. Ma Ipah : atuh éta sarua baé jeung bohong! Pan apal meureun sifat meditna ogé euweuh nu nandingan? Abah : Atuh. Abah Romlah : Romlah…du’akeun Abah nya.! Ngarah Romlah bisa sakola deui saperti biasa. cenah mah geus wé teu boga duit mah tong sakola! Ma Ipah : Innalillahi…Abah. Abah Abah : Ambu!! : Ambu…du’akeun abah nya…. insyaAlloh pasti rejeki mah bakal datang ti panto nu moal disangka-sangka. ambu…. Lumayan jadi pembantu-pembantu ogé. Kumaha baé carana. Saléngkah... nya kudu kumaha atuh? Ema mah geus teu sanggup deui ngalakonan kahirupan téh! Duh. geus waélah mémang Romlah geus kudu eureun sakola. nya sugan wé jeung sugan aya hidayat ti Gusti Alloh. meuni kieu-kieu teuing hirup téh. Baé tong dipikiran masalah duit mah. (Tok…tok…tok… bari ngetrok panto si Abah datang pinuh ku harepan) .. Tapi urang kudu usaha anu sakuat tanaga heula. suku dijadikeun sirah. Romlah mending milu jeung mang iwan ka Jakarta.

Teu pati lila. sok sanajan si Ambu geus apaleun yén pasti moal mungkin meunang kabar nu alus. Abah nepi ka imahna. Léngkah beuki beurat. kaditu mantog siah! : Nya atuh ari kitu mah. hirup mung jadi saukur mangandeuh nu bisana nyusahkeun batur wungkul. pikirna deui kumaha jadina mun tepi di imah ngomong naon ka Romlah jeung ka Ambu. Éta pangnempokeun di luar aya saha meuni gandéng ngetrok panto téh! Cukup ku sakali wé atuh! Meni lebay pisan! Tapi inget nya Mod! Lamun éta di luar téh pangemis. ké ku abi diwartosan heula si Mamahna… Abah : Oh.. : emang saha kitu Mod? (mamih nanya panasaran) : Duka atuh…da Emod ogé teu apal.Nyi Endit : Emod…! (3x). Léngkah anu tadina karasa hampang ngadadak jadi karasa beurat. . hayang ceurik. patukang tonggong pisan jeung indungna”) Emod Nyi Endit Emod Nyi Endit : Mih…tuh aya tamu. intina mah…abdi dongkap ka dieu téh badé ngalamar gawé. hatur nuhun pisan Gan…. Punten pisan tos ngarépotkeun… : Heueuhlah jug geura indit tong loba bacot! Sabenerna di jero haté Abah. : saha nya? Rék naon ka dieu?!! Abah : Kieu Gan…kaleresan abdi téh nuju peryogi pisan bantosan ti Agan. langsung wé usir tong dibageuran nya! Hiji deui. dupi mamah na aya? Emod : Oh…aya mang. cenah mah aya perlu ka Mamih. Dupi aya peryogi naon nya? Mangga atuh kalebet heula. Ceuk pikirna kieu pisan jadi jalma miskin téh. di imah Ambu jeung Romlah geus ngarep-ngarep kabar naon nu rék dibawa ku si Abah. yén korét téh pangkal kaya hahaha…(Nyi Endit seuri kuatka geunah) Emod Abah : Siap Mih! (bari leumpang nyampeurkeun panto) : Dén. kaleresan abdi ayeuna nuju nganggur sedengkeun kabutuhan hirup kudu terus dicumponan. harepan geus leungit kamana.muhun mangga atuh (bari di haténa ”ieu budak téh sopan pisan nya. Nyi endit : Oh…rék ngalamar gawé? Sugan téh rék nginjeum duit! Nyaho teu? Di dieu mah euweuh lowongan gawé keur baramaen!!! Abah Nyi Endit Abah Nyi Endit : tapi gan abdi butuh pisan bantosan ti Agan!! : yeuh teu beunang diomongan maneh mah.

Ari tadi Abah mawa sabaraha sabuleng? Abah Fitri Abah Ambu Fitri Ambu Abah Aambu sagelas.punten : mangga. ambu itu pang mindahkeun dagangan abah ka jero imah nya! . Nya maklum da poé harita téh poé minggu. meureun emang sakitu rizkina. : Fit entos atuh pan itu aya sapiring oge keur si abah! : neng kadieu atuh dihuapan ku abah! : abah pan abah can dieusian nanaon ti isuk oge. hoyong emam! : kutan.Sanggeus kajadian éta. Abah Abah Babak V Kacaritakeun di Imah Nyi Endit. Teu pati lila datang si sekar jeung si lastri babaturanna si Emod. itu aya kénéh sabuleng… Ambu : Oh…. tapi ku sabab Nyi Endit mah boga pembantu jadi gawé sakulawarga téh senang-seneng waé. eh sekar asup kar! : sabuleng…(pasemon nu tiis) : Abah Fit. Abah mulai usaha dagang cingcaw. si Emod jeung Iroh keur balakecrakan dahar.. ieu karunya si fitri bisi teu tibra bobona..punten. : anggursi. Sekar Emod : punten. Dina hiji peuting Abah kakara balik dagang cingcaw. ngan ngaleueut cai herang wungkul : ah keun wae ambu abah mah masih kuat. Sok sanajan biasana poé minggu téh dipaké beberesih imah. Abah Ambu Abah : Assalamu’alaikum… : Wa’alaikumsalam… : kamana si Romlah? Ambu : Tos peureum Bah ti sanggeus isya. Teu ku nanaon atuh Bah. ambu si neng teu acan emam? : Fit pan tadi teh entos emam? : atuh ambu da masih lapar kenenh. Kumaha dagang cingcaw teh Bah? (bari ngasongkeun sacangkir kopi ) Abah : Hampura nya…céndol téh teu pati payu.

.. : Iroh. Emod : atuh kumaha jang. ku Iroh di bejakeun ka si mamih geura!!! Lamun aa geus méré ka anu ngemis. : punten. ieu anu alus dimanéh téh!!! Sok sanajan indung manéh meditna geus kasohor ka manca nagara.. si aa mah nitah..Sekar Emod : kieu mod. : neng. Sekar : tah Emod. (bari nyampeurkeun nyi Endit. tapi manéh mah béda pisan jeung indung manéh téh! Jigana hal éta anu ngalantarankeun si Lastri reuseupeun ka émod téh! Emod : ah. Sampurasun…. : Sampurasun.. ema tos tilu dinten teu acan ngadahar sangu! : bi. heunteu ku sorangan. Komo ieu mah keur jalma anu dipikanyaah jeung nu dipadeudeuh ku emod. : terus. Sekar : Ah maneh mah nanaon ogé perlu kawani. kadengé sora panto aya nu ngetrokan! Baramaen Emod Iroh Ijah Baramaen Emod Ijah Emod Emod Baramaen Iroh deui.. pan apal meureun emod eraan. sampurasun…. itu pangbukakaeun panto jigana mah aya tamu! : Ih... manéh mah bisa waé jang!!! . rék laporan ceunah mah)..pasihan neng…!. sok ngadadak kaluar kesang badag kesang lembut. Keur serius ngomongkeun neng lastri antara emod jeung sekar. saha nu datang téh? (si Emod nyamperkeun) : baramaen den!!! : oh nya keun ke ku emod urang pasihan.. mak mung sakieu hatur lumayan! : hatur nuhun pisan den!!! : ih ari si aa nanaonan mere ka baramaen. Ngan si lastri ngahanjakalkeun naha maké nitah batur sagala. ke bisi deudeuieun datang ka imah urang Iroh : awas ah…. bi Ijah tuh pang mukakeun panto!!! : mangga gan. komo lamun deukeut jeung awéwé mah. da lamun teu kitu mah mana atuh anu ngaranna pangorbanan.terus…! (motong omongan si sekar) Sekar : sabenerna mah si lastri ogé jigana aya hate ka emod téh. kamari téh hadiah keur si lastri geus di bikeun ku dewék tapi….

awas lamun sakali-kali deui méréan kanu ngemis! Duit jajan manéh ku Mamih bakal dipotong. Baé waé atuh Mamih! Itung-itung sedekah… Pan urang téh jarang méré sidekah ka pakir miskin. inget teu? Emod : atuh mih. manehna teh katelah si ratu gosip. kawas bisa ngala duit waé.. Apan ceuk mamih ogé korét téh pangkal kaya. Papih : Alah…sugan téh aya naon. Nyi Endit : pokona mah teu hayang nyaho. nya ka salon! Méakkeun duit waé!!! Warga 1 : kamari basa kuring balik ti pasar ningali mang jana dicarekan beak karep ku nyi Endit.. hehe… : heueuh lah. : ih. si Emod méré duit ka nu ngemis. da maneh mah ratu gosip sadunya! Mang gosip naon kitu??? : eta. pas aya bi juju langsung wae manehna ngajak ngagosip jeung bi juju!!! Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 : kokom. da Emod mah teu téh tega nempo Emak-emak meni geus teu walakaya kitu.. atuh lain bi Eha ngarana lamun henteu ngagosip mah. Da bari na ogé duit anu dibikeun ku Emod mah éta téh duit jajan Emod. Emod ari manéh nanaonan méré duit ka nu ngemis? Kawas bisa ngala duit baé. (bari indit ngaléos) Papih Babak VI Isuk-isuk keneh geus aya bi Eha. ceunah mah mang Jana teh rek ngalamar gawe ka nyi endit.. : aya naon bi Eha?! : eh hayang gosip anu hot teu??? : emang gosip naon kitu. bi Eha mah masih isuk keneh geus ngagosip.. tapi apal teu di kumahakeun ku nyi enditna?? Warga 2 : emang di kumhakeun kitu bi? Nanya panasaran . Nyi Endit : Euleuh-euleuh ari si Papih! Kaasupan jurig naon??? Kuat ka hayang sidekah sagala! Geus ah!! Mamih rék ka salon heula geus tilu poé yeuh can di pédi-médi. Papih Nyi Endit : aya naon atuh. keur sasapu di pakarangana. asa mani raribut kieu! : éta geura Papih..Nyi Endit : Heh…. kokom... salaki nyi endit mang Jana!!! : nya kunaon kitu mang Jana??? : Dasar awéwé! Gawé téh teu ka emol balanja. Apal teu yeuh ari jaman kiwari mah neangan duit hésé..

Nyi Endit datang ningali si Abah. Saacan indit. Romlah teu bisa barangdahar nanaon ku sabab euweuh dahareun saeutikeutik acan. Dagang céndol teu pajeng waé. Ngan tamu anu beunghar hungkul nu bisa datang ka pésta éta. ieu acara téh keur jalma-jalma nu beunghar hungkul. kumargi ayeuna pun bojo jeung pun anak téh geus sababaraha poé teu kaparaban. isin teu isin abdi hoyong neda pitulung ka Bapa sangkan pun anak jeung pun bojo tiasa ngaraosan deui nu namina sangu.Warga 1 Warga 2 : eta mang jana geura disebut baramaen ku nyi endit!!! : eleuh mani tega pisan nya eta nyi endit. Warga 2 : alah siah. Tuluy. tapi… : Tapi naon Bah?? (nanya panasaran bari kerung) Abah : Saleresna abdi téh isin upami ngdugikeun kaayaan ayeuna téh. urang balik heula atuh bisi katutungan… Babak VII Isukanana. Ngadangu kitu si Papih éra ningali sasamana teu bisa dahar sabaraha poé sedengkeun salila ieu kulawargana miceunan duit sangeunahna. tapi abah nékad ménta tulung ka Nyi Endit demi anakna nu dipikanyaah. Abah papanggih jeung salakina Nyi Endit. Papih Abah Papih : Eh Abah.. Manéh mah teu pantes datang ka dieu. Abah nu teu téga ningali anakna nu kalaparan maksakeun datang ka Nyi Endit. Ku kituna. Di imah Nyi Endit. Nyi Endit : Rék naon deu manéh ka dieu? Apal teu. Tuluy manéhna ngaléos mawa dahareun keur si Abah.. Nyi Endit : Dasar baramaen! Bisa na ngan ménta-ménta! Abong jalma teu gableg ka éra! Naha éta boga kulit beungeut téh meni kandel-kandel teuing!!! . Nalika kitu.eh.nincakkeun suku ogé geus haram hukumna! Abah : Astagfirullah…meni téga Agan nyarios sapertos kitu! Naha Agan téga ningali kulawarga abdi teu tuanng sababaraha dinten? Ayeuna anak jeung pun bojo téh nuju ngantosan di bumi bari ngaharepkeun abdi nyandak tuangeun kanggo ngaganjel patuangan. Kacida patukang tonggong jeung pésta nu diayakeun ku Nyi Endit..eh. di imah Nyi Endit aya acara sukuran mangrupa pésta nu meriah. kumaha damang? : Alhamdulilah séhat. Eh. Ambu nanya ka Abah nu geus dihina ku Nyi Endit. urang poho keur masak pindang di dapur. dina poé nu sarua.

. karunya aki tos hauseun urang mah engké wé deui… Ambu : Enya atuh Bah…mangga (ngeluk tungkul bari indit mawa cai) (teu lila Ambu datang bari mawa cai nu ukur satéko leutik deui) Ambu : Aki. Aki : Hatur nuhun teu sawios-wios. nalika abah jeung Ambu ngobrol. halodo panjang ngadatangan lembur éta. hapunteun mung aya cai wungkul. pan nanaon téh merlukeun cai. Abah : alus atuh nya Ki!! lamun kitu mah céndol téh bakal payu terus atuh… Aki : éh…ari manéh. aya anu keketrok. pan ayeuna téh keur halodo jeung cai téh keur hésé. Abah : Ambu…dangukeun abah nya…ari rizki mah moal kamana da sagalana ogé geus aya nu ngatur urang pasrahkeun baé wé ka Gusti Alloh. Ambu : (ngaharéwos) Ari si Abah. pas di buka aya saurang aki-aki. ari manéh rék ngala cai dimana pan ngaranna ogé usum halodo?!! . Babak VIII Dua poé sanggeus éta. kieu nya…Aki datang kadieu téh lain nganjang wungkul. ma’klum di dieu mah katuangeun téh hésé. Sapanjanng jalan Abah istighfar bari ngado’a ka Gusti sangkan kabeungharan nu dipiboga ku Nyi Endit bisa méré hidayah ka manéhna.(Nalika Nyi Endit ngahina Abah. taneuh bareulah nepi ka euweuh tatangkalan anu héjo deui. aki téh tos mapah tebih pisan…dina hawa nu panas kieu aki téh ngaraos capé jeung haus dupi aki nyuhunkeun cai kanggo ngicalkeun kahaus ieu? Abah : Muhun…muhun mangga atuh aki… Ambu…punten pangnyandakkeun cai kanggo aki. Aki-aki Abah : Assalamu’alaikum… : Wa’alaikumsalam…. tapi aki rék ngabéjaan yén ieu halodo téh masih panjang. si Papih datang bari mawa sangu jeung sapuratina nu geus dibungkus) Nyi Endit : Tuh geningan dahareun manéh geus datang! Tah lebok ku sia!!! (Nyi Endit ngalungkeun dahareunana) Abah langsung ninggalkeun imah Nyi Endit bari mawa batin nu kanyenyeri. Sawah gararing. eukeur mah hésé ieu di dapur tinggal satéko deui. mangga calik ki.. aya kaperyogian naon nya? dupi tiasa dibantos? Aki-aki : Kieu. Di imah Abah.ieu mangga nyanggakeun.. Sok atuh énggal candak.

Babak IX (Iroh nu keur di tukangeun imah ngageroan Nyi Endit) Iroh Nyi Endit Iroh Nyi Endit aki Nyi Endit : Mamih…(3x) : Naon Iroh? meni gogorowokan wéh pagawéan téh! : Ari itu saha nu keur ngala cai ti sumur urang? : hey…aki-akin péot. sedengkeun di imah. Sigana mah yrang kedah pindah ti ieu lembur kusabab aya nu mere beja yren usum halodo teh masih panjang pisan. Abah Ambu : ambu geura ajakan tah barudak beberes di kamer. Romlah er ku babaturan romlah sok ngledekan : ambu hayang jajan! Abah : romlah. tah kitu wé ayeuna aki rék neruskeun deui lalampahan aki. Assalamu’alaikum… Abah : Wa’alaikumsalam… ambu… Sanggeus aya aki ka imahna abah teu bisa sare sapeupeuting terus mikiran uucapan si aki tadi berang. Ambu : aya naon bah. abah rek ngaberesan parabotan. aki haus geus jalan jauh.Abah : Oh…heueuh nya? (abah tungkul) Aki : Ceuk aki mah. ambu kumaha SPP romlah teh. Fitri dangukeun abah. Romlah bae. Nyi Endit nyalsé ngani’matan hartana. (ngadorong si aki nepi ka labuh ngagudubrag) . : Ah! saha nu paduli. keur naon di dinya? : Aki ngan ménta cai saeutik. : nya bah! Abah sakulawarga pindah di lembur aslina di legok hangseur. ku kitunasanggeus dipikaran ku abah ayeuna mah urang balik we ka lembur urang nu baheula. mening ayeuna mah pindah ti ieu tempat ka anu leuwih genah tuluy néang pakasaban séjén. Fitri : abah. poe isukanana. gawe teh ngan huleung jentul bae? Abah : ambu kamari teh si aki ngomong yen di kampung urang teh bakal kacadian halodo anu kacida panjangna.

Kiwari ayeuna dikenal ku ngaran SITU BAGENDIT… Rengse!!!! 14 0rang . Nyi Endit Iroh : Aki. éta cai ngajadikeun imah jeung tanah Nyi Endit jadi hiji Situ. heueuh nya? alah siah Roh! kumaha kalahka jadi banjir kieu.(Aki hudang deui bari jag-jag) Aki : tinggalikeun Nyi Endit naon nu rék katarima ku kalakuan manaéh salila ieu (aki bari nunjuk ku iteuk nu di bawana) Teu lila ti dinya sumur jadi pinuh. cai terus mudal. si Aki ngaleungit! Nyi Endit : ah baé teu paduli.itu korsi mahal jeung stok jéngkol ti gudang jadi kakeueum… alah…kotah emas tina lomari kumaha…? Cai beuki loba nepi ka ngeueum Nyi Endit jeung harta bandana. Iroh : oh…heueuh nya?! (Nyi Endit jeung Iroh seuseurian) Iroh : Mih…naha éta cai téh teu eureun-eureun? beuki dieu beuiki loba?! Nyi Endit : Eh. Aduh…. ayeuna nu penting mah urang boga cai loba jeung moal kahalodoan deui. meni bageur méré cai loba hahaha…(aki geus ngaleungit) : Mih.

ambu bade nongton Darso.kunaonnya?Kieu caritana Kabayan :”Nyokap…!Nyokap…! Kabayan uih!yeuh mawa TV khusus keur lulumpatan) Ambu Kabayan Ambu Kabayan Ambu Kabayan Ambu Kabayan Nyokap...asal maneh nyahonya Kabayan.”(Gogorowokan bari :”Naon ari maneh.” :”Nyi Iteung?Yeuh Nyi Iteung mah can balik ti Jakarta.” :”Heu si Ambu mah ari Kabayan mawa anu dipikareseup Ambu.” :”Ma’enya Ambu.‘’KABAYAN JANTEN BOYBAND’’ Lima taun baheula Kabayan jeung Iteung meunang pagawean anu resikona kedah misahkeun manehna duaan.buru hurungkeun TVna.nyokap.Nyi Iteung can balik?” :”Bener.hartina teh ema.” :’Huuuu.jig weh sampeurkeun ka imahna aya teu.Ambu disebat make-up.Sateuacan eta.meuni kitu ge teu apal.ngabageuran Kabayan.!Kabayan.mana nyaho basa anu kararitu.janteun manehna tiasa nonton TV gratis di imah si Kabayan.!.!” :”Sabar-sabar. Cenang Nanang Ambu Nanang :”Kabayan.kieu-kieu teh Ambu pas keur ngora tara make up-make upan da geus geulis Ambu mah.manehna dua’an ngikrarkeun janji satia.Kabayan rek istirahat heula.. Geus lima taun teh Kabayan balik ka kampung tapina iteung mah henteu.” :”Ah maneh mah Kabayan.”(Sabari mukakeun panto) :”Kabayana aya?” .malah panggeulisna sakampung.geuslah maneh istirahat heula.” :”Kabayan….nu alesana hayang tepang jeung si Kabayan padahal mah ku sabab si Kabayan boga TV anyar.Ambu mah tara ngabohong.si Ambu mah da mahiwal wae lain make-up ambu.di kampung siga kieu mah.Geus ah Kabayan bade ka Nyi Iteung heula.”(Asup ka kamar sabari cirambai cai panon) Peutingna sobat Kabayan nyaeta Cenang jeung Nanang datang ka imah siKabayan.” :”Ah nya tos weh.

urang oge nyaho niat maneh ka dieu.Demi nulungan sobat.” :”Bener tah Kabayan.naha ngarana janten Syahlacin?” :”Ah.” :”Heu maneh mah (Sabari ngagetok tarang si Nanang).Aranjeun hoyong jadi artis? Hoyong terkenal di saluruh jagat raya? Hayu urang ngiringan audisi Boyband di Jakarta.gening aya oge si Kabayan teh .” (Sabari ningali TV) bu .Tos nepi di Jakarta tiluana teh langsung ngadatangan tempat audisi Boyband.boga TV gede.aduh mana si Kabayan teh.gaya lah ayeuna mah geus jadi juragan. :”Aduh.Cenang! Nanang! Hayu urang ka Jakarta ambeh tiasa patepang jeung si Nyi Iteung.yeuh nya lamun geus jadi artis mah atuh ngarana kudu alus.aya hiji iklan di TV nu sakirana tiasa nulungan maranehna.nyaeta reporter Ripuh jeung Eksis.di jamin araranjeun pasti terkenal.rek milu nonton TV.” :”Ahhhh.jadi artis.Iteung tos ganti ngarana mereun.naha eta teh asa siga…. Cenang. kuring satuju.Kumaha atuhnya carana supaya urang tiasa nyusul Nyi Iteung?”(Sabari nyepengan tarang) Kabayan keur bingung mikiran kumaha carana supaya manehna bias nyusul si Iteung ka Jakarta. Reporter Risis:”Abdi.Ambu :”Aya sok weh lebet.” :”Oh…he’euh nya bener.hihihi.reporter Risis.Ambu bade ningali ah...urang mah lieur.”(Sabari asup ka imah Kabayan) Cenang Kabayan Nanang Kabayan Cenang Nanang Kabayan Nanang Cenang Kabayan :”Hey Kabayan.” :”Mana? mana? Oh beneur geuningan eta Nyi Iteung.hayu urang nonton TV.maneh mah Kabayan..ceunah rek audisi naha teu aya-aya? Tah.Hayu enggal-enggal ngiringan.” (Sabari manehna kaluar tina layar TV sareng ngabagikeun formulir ka Kabayan) Kabayan Nanang Cenang :”Wah.beuki geulis geuningan.” :”Ah.Iklan naon eta.Iteungnya ?’’(Sabari nunjuk-nunjuk ka TV) :”Mana ? oh enya eta mah si Iteung .maenya sok Iteung?Ganti ku anu leuwih keren.hayu urang tinggal.” :”Geuslah maraneh naronton ditu.satuju?” :”Asyik.kabeneran pisan aya audisi jadi Boyband.Ambu anu teu sabar bade ningali anakna tampil di TV diuk di harepeu TV.” :”Eh…eh Kabayan.tapi naha beda pisan.Kabayan mah terang wae niat abdi.Pas tiluannana keur malikir.” Isukana Kabayan. sareng Nanang teh pamit ka Jakarta .” Cenang Nanang:”asik.

.jahe.jeung Nanang teh jantenanu meunang janten Boyband terkenal.” :”Perkenalkeun wasta abdi David.” :”Nuhun bu!!!”(Sabari ngabentuk formasi) ayan nang ang ayan ang nang ang mentator ayan bu ayan bu ayan bu ang mentator nang mentator ts Sanggeus audisina rengse.arek nampilkeun moal.komentator nangtukeun saha pamenangna.” :”Hehh!!! (Sabari nenggeul meja) :”Tuh pan bener ceuk si Cenang.maneh mah nya. Cenang.” :(Nyepeng tarang sabari bingung mikirkeun ngaran)”Nami abdi Cecep. :”Uhuk-Uhuk-Uhuk.Teu di sangka-sangka Kabayan.mentator :”Sok.si Komentator bingungeun.” :”Kabayan. Ambu teh langsung mere jahe ka si Kabayan.David jeung Kevin.” :”Oke.beneur ceuk si Nanang teh. hayu urang tinggal adegana. jahe.” Pas Kabayan .jahe sok atuh emam heula jahena.”(Sabari ngaharewos ka ceuli si Kabayan) :”Buru.Cenang .jeung Nanang rek nampilkeun bakatna sora Kabaya Ujug-ujug serek.”(Sabari mere jahe ka Kabayan) :”Enya-Enya abdi emam jahena.” :”Jahe jang.eh ari maneh cecep.ngaran urang jeung si Nanang teh geus alus-alus.”(sabari asup deui ka layar TV) :”Enya sami-sami.hararese kitu oge.” :”Wasta abdi Kevin.” :”Aduh.buru atuh dahar jahena engke bisi komentatorna ngamuk.” :”Naon Ambu ?”(Sabari kaluar ti layar TV) :”Ieu jahe. nu penting mah urang tiasa ngiluan audisi.Kabayan Akhirna patepang jeung Syahlacin dina hiji acara.” :”Tah. anjeun sadaya ge pasti bingung.anu ngarana Boyband Hotts.sok atuh tampilkeun penampilan aranjeun.anu aya di otak kuring teh ngan ngaran cecep hungkul.Pamaeh dasar…”(Sabari ngajitak tarang si Cenang) :”Enya atuh kuring teh lieur.” :”Geus welah teu nanaon.perkenalkeun heula saha aranjeun.nuhunnya Ambu nuhun.

Hotts teh keur latihan sareng koreograferna.” :”Heh.tapi kusabab ti acara anu lain heula.abdi tiada tandinganana.” :”Hey. :”Iteung…Iteung anjeun teh Nyi Iteung pan?” :”Aduh anjeun sahanya abdi mah Syahlacin.” :”Keun welah.ku sabab Iteung datangna telat.geuslah urang rek indit heula ka acara lain heula.cangor maneh mah.” orter :”Kumaha tanggepan anjeun ka Boyband Hotts anu pendatang anyar tapina tiasa naek daun?” .kamu tong loba omong.!’’ :”Eh eta mah cirri kahas kuring.eh geningan datangna kabeurangan.maenya boga kabogoh siga saha eta Kabayan.ah kang Kabayan mah pasti apal Iteung rek ngagentos ngaran naon ge !” :”Tong sok kenal atuh ieh meuni kampungan pisan!” :”Ari maneh Iteung sombonglah ayeuna mah geus jadi artis teh.Reporter Iteung :”Kunaon nami anjeun Syahlacin?” :”Kusabab saya alay cin.Syahlacin teh artis anu kasohor.dasar jalma gelo..”(Sabari malingkeun sirah) Pas dina acara eta Iteung teh papanggih jeung si Ayanti.nepika kabogoh ge poho. teras manehna duaan teh pa’adu omongeun.enya.you now?” :”Enya.” :”Astaghfirulohnya..” ung orter ung Ujug-ujug Kabayan jeung sobatna datang tuluy nanya ka Syahlacin.ehem aya anu kabeurangan yeuh. :”Ehem.” :”Anjeun yakin?” :”Insya allahnya abdi mah yakin sesuatu pisan.”(Sabari ngadelekan Syahlacin) Iteung :”Enya urang telat kunaon kitu?” ayan ung nang ung nang ayan ung ang ung nti nti :”Uhh.enya.”OMG menurut abdi mah nya.” :”Iteung…bener ieu mah iteung.ceunah artis terkenal.!” Isukannana. jabaning koreografer na teh super galak. ung nt ung .tapi Kabayan teu bener latihanana kusabab mikiran si Iteung wae.tong di turutan.dangukeunnya urang teh telat lain pamalesan.Up to you lah!”(Sabari ninggalkeun iteung) :”Huuuuh.

Syahlacin teh cemburu.. hayu atuh.david.meuni David wae anu di tanya ari urang jeung si Nanang teu di tanya.geuslah.(Sabari mulai deui latihana) ayan ang nang eografer ts as tos rengse latihana. hayu urang balik. cape yeuh” :”Tah.” (Sabari neggeul suku si Kabayan make mistar) :”Hampura bu korek.” :”Nya enya atuh sanajan nanyana ka David hungkul teu nanaon atuh da sarua.” :”Ti payun nya neng Ayanti.ari maneh kunaon meuni teu bener wae titadi.”(Sabari seserian) :”Eh…geus atuh ah.tilu mulai.Teras Ayanti the ngadeukeutan wae si Kabayan.” :”Tumben maneh pinter.” :”Adeuuyy.”(Sabari ngungudag Ayanti) :”Punteunnya aya urusa naon?” nti ayan ang nti nang nti ang ayan nang ayan nti .teu bareng jeung si Anangka ?” :”Teu ah da tos putus jeung si eta mah.he’euh bener. :”Eh David ti mana ?” :”Ti tempat latihan. sok mulai deui latihanana.ayeuna mah kuring jomblo.” :”Koreografer lain korek.henteu heureuy ketang.Kabayan patepang jeung si Ayanti.” :”Enya.” :”Ah..” :”Asiiiiiik. buruu !”(Sabari ngangkat mistar) :”Enya bu. Ayanti teh langsung bogoh ka si kabayan.dua.tapina si Kabayan henteu bener) eografer :”David.aya kasempatan keur kuring atuh…!. Reporter Ayanti :”Ayanti.” :”Ayanti.” :(Latihan nari-nari.Koreografer Hotts :”Hiji.Kumaha lanjutan caritana urang tinggal adegan ieunya.”(Sabari seuri isin) Ti saprak Ayanti panggih jeung si Kabayan .

:”Bener.tapi anu kitu ge teu ngarti eta teh paribahasa.” :”Henteu abdi jeung Ayanti mah rencang cakeut hungkul .aya naon Kabayan ?Tumben nelpon ka urang?” nti ung nti ung nti ung ayan :”Ai maneh teh kunaon? Ngomel-ngomel ka Ayanti? Cemburunya?” (Raray kapedean) :”astagfirulohnya meuni ge’er pisan maneh the.” :”Heu maneh mah ongkoh artis terkenal.orter :”Abdi si Reporter Risis Ripuh jeung Eksis.meni so pisan.”(Raray narsis) :”Ikh. :”Heh syahlacin kadieu.keur naon urang cemburu ka ayanti pan urang jeung ayanti geulisan urang. :”Punteun Kabayan…”(Suara anu lembut) :”Aya naon?”(Raray sarius) ung ayan hlacin ayan . tos nya abdi pan artis terkenal.Ayanti jeung David teh ngan rerencangan hungkul. Oh My God aya naon sih? Meuni siga aya sesuatunya..ngomong-ngomong Ceunah Ayanti jeung David the nuju caketnanya?” :”Hmmm. Ayanti ku abdi anteurkeun uih urang nunggu di mobilnya.Teras isukana Syahlacin boga inisiatif nyemperkeun Kabayan sabari rek menta maaf.” :”Geus-geus tong ribut.” nti ayan Ujug-ujug Syahlacin datang..!” :”Naon Syahlacin pipilueun wae ? Nya salah maneh oge teu narima david ti baheula. Iteung :”Halo.” :”Hehehe.ayeuna David mah aya di leungeun kuring. maksadna teh si David keur dekeut ka urang.” ung nti ayan aentos si Kabayan angkat Ayanti megat Iteung teras ngabisikeun hiji hal.”(Sabari seuri sinis) :”Mana si David ? eweuh di lengeun didinya.”(Sabari narik leungeun si Iteung) :”Ihh tong narik-narik leungeun syahlacin atuh. rek kumaha oge David mah tetep bogoh ka Syahlacin salami -lamina. teu bogoh deui ka maneh. Sanggeus kajadian eta teh Kabayan langsung nelepon Syahlacin dina telepon teh Kabayan ngomel-ngomel ka Syahlacin.”(Sabari nutup telepon) Sanggeus Kabayan nutup telepon Syahlacin teh nyadar lamun manehna teh masih bogoh ka Kabayan. jool sibuk kudu indit deui ka acara salanjutna.” :”Heh tong sok nya janten jalma teh.

punteun nya Kabayan.!” :”Oh enya-enya.ahh maneh mah ngabohong.urang sabenerna bogoh keneh ka maneh.Kabayan.” :”Ah.” Di tukangeun manehna aya Ayanti anu ngadangukeun manehna dua’an ngawengkong.da urang teh sabenerna Iteung punteun urang teu ngaku.ketus kuya.meuni kaktus pisan.kusabab Iteung isin ka infotaiment.” :”Bener.Teras rencana Iteung bade naon ka dieu?” :”Iteung mutuskeun rek ngiring kang Kabayan ka Kampung..Iteung ngiring mulang ka desa teu puguh jeung si kabayan.”(Sabari ninggalkeun Cenang jeung Nanang) :”Ihh.” Isukna.” :”Hmmm.bener eta teh.” :”Salah ari maneh lain kaktus.awas maneh banci.enya urang jujur yeuh.tuh pan buuk kuring acak-acakan.Akhirna mah kahirupan di desa balik deui siga baheula. Ayanti :”Aww.” :”Tah ieu kakara iteung anu kang Kabayan kenal. ITEUNG SARENG KABAYAN TEH HIRUP BAHAGIA “TAMAT’’ .ung :”Urang rek menta maaf nya ka maneh.”(Sabari nabrak Cenang) ayan ung ayan ung Nanang Ayanti Cenang Nanang Cenang :”Ari maneh nakunaon nabrak kuring.Ayanti ngarasa sedih teras mutuskeun angkat ka luar kota.Iteung jeung sobatsobatna mutuskeun ninggalkeun dunia hiburan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful