Naskah Drama Sunda SASAKALA SITU BAGENDIT Kacaritakeun di hiji desa anu leutik.

Aya hiji awewe anu katelahna nyi Endit, manehna teh keur mondar-mandir di buruan lantaran bingungeun ku kakayaana anu sakitu lobana. Kumaha carana meakeun harta bandana anu sakitu lobana, padahal disagedengeun imahna loba tatanggana anu kalaparana, tapi manehna teu haying nyaho saeutik-eutik acan. Babak I Nyi Endit :Aduh mani bararingung teuingnya hirup téh! nya malumlah ari jadi jalma pangbeungharna di lembur mah, lamun ceuk paribasana téa mah éstuning bru di juru bro di panto ngalalayah di tengah imah! sawah satungtung deuleu, aprtement papencar dimamana! Pokona mah, bingung euy méakeun duit téh!!! éh ké..ké ari si Papih geus balik acan nya ti London? Da rarasaan mah poe ayeuna balikna the! Papih : Assalamu’alaikum……..,mamih….mamih….! Papih geus mulang yeuh!! buruan ah, geura siapkeun cai panas ka si Ijah, keur papih mandi! maklum, AC di mobil ruksak yeuh!! Nyi Endit Ijah Nyi Endit Ijah Nyi Endit : Ijah…ijah….!! : nya, Gan…..? : éta pangnaheurkeun cai keur si Papih….. : mangga, Gan……! : Pih, kumaha di London téh? bérés teu ténder jeung si Michael téh?

Papih : Nya atuh, sanés Papih ngaranna lamun teu suksés mah! malahan mah, tuan Michael memperpanjang deui kontrak kerja jeung urang, cenah Burger jéngkol nu diproduksi ku urang loba peminatna! Nyi Endit Ijah : Wah, alus atuh Pih! teu hanjakal mamih kawin jeung papih téh atuh…. : gan itu caina parantos siap!!!

Papih : mih papih mandi heula nya,, eh jah sakalian pang cokotkeun anduk di lantai 7 make lift we nyokotna Ijah Emod Nyi Endit : mangga gan!! : Assalamu’alaikum…………., mamih…..3x. Emod tos mulang sakola yeuh..! : Éh, anak mamih nu panggantengna tos mulang gening!! kumaha tadi di sakola téh?

Emod : Ih……mamih….!tadi Emod di lédék ku babaturan Emod, cenah sapatu Emod mah geus katinggaleun jaman….babaturan Emod ayeuna boga sapatu buatan Amerika. Nyi Endit : Aduh….., kurang ajar pisan éta barudak téh! geus tong sieun ké ku Mamih dipangmeulikeun sapatu buatan ti Cibaduyut tina kulit buaya. éh, ké heula kétang! apan korét téh pangkal kaya! can jebol mah moal pang meulikeun ku Mamih,paké heula wé nu éta! tuh si Papih geus mulang ti London! Emod Emod : Oh, Papih tos mulang ti London, mih? asyik….pasti nyandak oléh-oléh nu loba euy!! : Papih…….3x, meunang naon ti London téh? aya oléh-oléh teu keur Emod?

Papih : Ah…, di Londonna gé euweuh nanaon! sarua wé jeung di Indonésia, euwueuh nu anéh. Kalah wé hargana nu mararahal! Emod Papih Emod Papih : Jadi Papih mawa naon atuh? : Nya éta wé mawa jéngkol London sakarung. : Jéngkol deui….jéngkol deui! cenah wé jalma beunghar! ari dahar jeung jéngkol! : Éh, manéh tong ngomong kitu! mun euweuh jéngkol manéh moal bisa sakola.

(Nyi Endit nyampeurkeun). Nyi Endit Emod : Aya naon ieu téh? gawé téh guntreng waé! : Mih, maenya jauh-jauh ka London gera! ari oléh-oléhna jéngkol deui, jéngkol deui!

Nyi Endit : Eh, tong salah! jéngkol London téh ngeunah pisan…..! ké ku Mamih pang nyieunkeun semur jéngkol special rasa strawberi keur Emod. Emod : Ah, mamih mah saruana jeung si papih!

(si Emod ngaléos). Papih Emod Papih Babak II Di jalan, si Emod panggih jeung si Sekar, Lastri, jeung Fitri keur arulin catur dipinggir jaln. Fitri : A Emod! : Eh, rék kamana deui? kakara datang langsung indit deui! : rék ulin ah ka babaturan!! lieur di imah waé!! bau jéngkol!! : Budak téh ulin wéh jeung ulin waé!! lain ngabantuan kolot!

: jéngkol keur saha? : keur Lastrilah…… Iroh : rék naon manéh bura-béré ka si éta! Pikasebeleun jelema na gé! Béjakeun ka si Mamih. Mod! pasti pééd pisan meureunan nya?! : tapi keur manéh mah sasiki baénya? : Ah.. pasti alus pisan atuh! : Emod mah bagja pisan nya boga kolot nu benghar! : Nya geus tangtu atuh. Manéhna ka dapur néangan jéngkol keur Lastri. . manéh mah dasar korét.Sekar Emod Sekar Emod Sekar Lastri Emod lastri Emod Sekar Emod Sekar Emod Emod Emod Sekar Babak III : Mod. iyéy……. Tuluy manéhna ngérésékan jéngkol nepi ka adina datang. Iroh Emod Iroh Emod : keur naon manéh? : keur ngérésékan jéngkol. kumaha geus disalamkeun acan ka si Lastri teh? : beres atuh mod!! Si Emod balik ka imah. nyiapkeun hadiah keur lastri. tuh di bumi seueur jéngkol London. : aduh. : Manéh tong loba-loba dahar jéngkol euy! bisi jéngkoleun!! : nya geus atuh urang rek balik heula. : Sekar kadieu heula. hayang atuh urang...( si Iroh ngageroan indungna).! : mana atuh oléh-oléh kanggo Lastri? : ah…. rék kamana manéh? : rék ulin wéh. hilap! pami hoyong mah. : wah.mamih…. néangan batur! : cenah Bapa manéh karék balik ti London euy! mawa oléh-oléh atuh? : nya geus tangtu atuh! urang dipangmeulikeun sapatu buatan London asli………. siah! Mamih….

si Romlah geus tilu bulan nunggak SPP. aya hiji kulawarga anu kaayaanana patukang tonggong jeung kulawarga Nyi Endit. keur dahar sapopoé. Pokona mah jauh ti imah nu layak ditempatan. komo ayeuna mah keur usum hujan! Pan Es Cendol Elisabet mah teu cocok dijualan mangsa keur usum hujan. keun wé da éta mah keur maranéhanana sorangan.ulah………! sia mah barang béré ka batur! Batur gé tara méré ka urang!sing inget atuh! Korét pangkal kaya……. si Mamih mah korét! Nyi Endit : mun teu kitu mah! Sia ogé moal bisa dahar! Sing inget…korét téh pangkal kaya! Eh. tos nepi susah ahérat atuh! Geus. Ma? Da kabeneran usaha Abah keur tiiseun. . béak mun dibikeun ka batur mah! : ah. neng? Ma Ipah : ah. si Abah mah sok pura-pura baé! Nya pastina ogé surat nitah mayar atuh! Pan apal meureun.budak téh! Ulah….. lin? Nya urang ihtiar sakuat tanaga heula wéh! Ma Ipah : Kudu ihtiar naon deui atuh..? siga di leuweung waé ngomong téh! : Eta gera tingali si Aa. ulah ngomongkeun batur. Romlah Abah : Assalamu’alaikum………. Can deui anu diwarung bi Kokom mah! Abah : Nya kumaha atuh. Imahna ogé mung saukur imah leutik. : surat naon. bah? Maenya aya tatangga kalaparan teu naglieuk-ngalieuk acan! Boroboro méré.! Emod Nyi Endit Emod : baé atuh mih. urang téh keur mah geus susah dunya téh. Ma Ipah : Bah….eh! geus éta kaluarkeun deui jéngkolna! ( Nyi Endit mangkat. bari kukulutus : ’dasar budak leutik teunyaho apan? Korét téh pangkal kaya!) Babak IV Disagédéngeun éta. ngérésékan jéngkol mani loba keur si Lastri. Boga tatangga beunghar teu bisa di andalkeun.Nyi Endit Iroh : Naon Iroh…. nu témbokna ogé can ditémbok-témbok acan. Nyi Endit : Eh…. ngahutangkeun gé teu méré! Abah : geus atuh ambu. Ma…. terus hutang kasasaha. Ayeuna si Romlah geus tilu bulan nunggak can bayaran. Bah? Ingon-ingon geus béak dijualan.Abah….! Romlah meunang surat ti sakola.kumaha atuh ieu téh? Ema mah mani aréra ka guru si Romlah. Sigana téh Nyi Endit sakulawarga mah meureun teu boga haté nya. da loba lin? : loba-loba ogé.

nya kudu kumaha atuh? Ema mah geus teu sanggup deui ngalakonan kahirupan téh! Duh. Peupeujeuh Abah jeung ema mah teu lulus-lulus acan. suku dijadikeun sirah. dua léngkah nepi ka teu kaitung deui sabaraha léngkah Abah leumpang.. ambu….. sugan wé butuheun tukang kebon.. bah? Pan apal meureun abah gé! Urang ayeuna geus teu boga nanaon deui keur jualkeuneun! Abah : ké. Romlah sok di lédék waé ku babaturan. Ma Ipah : nya éta mah terserah Abah wé lah! Romlah : Ma. Ma Ipah : atuh éta sarua baé jeung bohong! Pan apal meureun sifat meditna ogé euweuh nu nandingan? Abah : Atuh. Baé tong dipikiran masalah duit mah. Lumayan jadi pembantu-pembantu ogé. Sok sanajan sirah dijadikeun suku.. Sugan mun balik jadi jalma suksés! Abah : Eh entong! Sok sanajan Abah jeung Ema teu boga duit. tapi Romlah kudu tetep sakola. Kumaha baé carana..Bah…. insyaAlloh pasti rejeki mah bakal datang ti panto nu moal disangka-sangka. : Muhun Bah… Si Abah ninggalkeun imah anu leutik.Romlah : Ma…. (Tok…tok…tok… bari ngetrok panto si Abah datang pinuh ku harepan) . Ayeuna Abah rék ka imah Nyi Endit rék ngalamar gawé. cenah mah geus wé teu boga duit mah tong sakola! Ma Ipah : Innalillahi…Abah. Bah!hiks…hiks…. Ambu! Urang téh ’ulah kuméok saméméh dipacok’. Abah : Istigfar. meuni kieu-kieu teuing hirup téh.! yeuh. Romlah mending milu jeung mang iwan ka Jakarta.! Ngarah Romlah bisa sakola deui saperti biasa. dimana-mana ogé Gusti mah moal ngantepkeun mahlukna sangsara. keun ku Abah ditarékahan.. Ma Ipah : nya usaha naon dieu atuh. Saléngkah. sok sanajan Abah geus apal ka Nyi Endit kumaha. Abah Abah : Ambu!! : Ambu…du’akeun abah nya…. pan di Jakarta mah gajihna gedé. Bah. Ambu : mangga Bah…ngan omat wé lamun rék datang ka Nyi Endit mah kudu nyiapkeun méntal nu ékstra. nya Romlah sugan atuh bisa leuwih ti Ema jeung Abah. Romlah éra ku babaturan. Abah Romlah : Romlah…du’akeun Abah nya. Ahirna nepi ka imah Nyi Endit. nya sugan wé jeung sugan aya hidayat ti Gusti Alloh. ambu! Abah rék nyobaan ngalamar gawé ka Ny Endit.istigfar…. geus waélah mémang Romlah geus kudu eureun sakola. Tapi urang kudu usaha anu sakuat tanaga heula.

Punten pisan tos ngarépotkeun… : Heueuhlah jug geura indit tong loba bacot! Sabenerna di jero haté Abah. Teu pati lila. intina mah…abdi dongkap ka dieu téh badé ngalamar gawé. Dupi aya peryogi naon nya? Mangga atuh kalebet heula.Nyi Endit : Emod…! (3x). Nyi endit : Oh…rék ngalamar gawé? Sugan téh rék nginjeum duit! Nyaho teu? Di dieu mah euweuh lowongan gawé keur baramaen!!! Abah Nyi Endit Abah Nyi Endit : tapi gan abdi butuh pisan bantosan ti Agan!! : yeuh teu beunang diomongan maneh mah. Léngkah anu tadina karasa hampang ngadadak jadi karasa beurat. kaditu mantog siah! : Nya atuh ari kitu mah. Éta pangnempokeun di luar aya saha meuni gandéng ngetrok panto téh! Cukup ku sakali wé atuh! Meni lebay pisan! Tapi inget nya Mod! Lamun éta di luar téh pangemis. cenah mah aya perlu ka Mamih. patukang tonggong pisan jeung indungna”) Emod Nyi Endit Emod Nyi Endit : Mih…tuh aya tamu. hirup mung jadi saukur mangandeuh nu bisana nyusahkeun batur wungkul. Abah nepi ka imahna. yén korét téh pangkal kaya hahaha…(Nyi Endit seuri kuatka geunah) Emod Abah : Siap Mih! (bari leumpang nyampeurkeun panto) : Dén. ké ku abi diwartosan heula si Mamahna… Abah : Oh. hatur nuhun pisan Gan….. Léngkah beuki beurat. : emang saha kitu Mod? (mamih nanya panasaran) : Duka atuh…da Emod ogé teu apal. hayang ceurik. di imah Ambu jeung Romlah geus ngarep-ngarep kabar naon nu rék dibawa ku si Abah. Ceuk pikirna kieu pisan jadi jalma miskin téh. pikirna deui kumaha jadina mun tepi di imah ngomong naon ka Romlah jeung ka Ambu. langsung wé usir tong dibageuran nya! Hiji deui. : saha nya? Rék naon ka dieu?!! Abah : Kieu Gan…kaleresan abdi téh nuju peryogi pisan bantosan ti Agan. . kaleresan abdi ayeuna nuju nganggur sedengkeun kabutuhan hirup kudu terus dicumponan.muhun mangga atuh (bari di haténa ”ieu budak téh sopan pisan nya. harepan geus leungit kamana. dupi mamah na aya? Emod : Oh…aya mang. sok sanajan si Ambu geus apaleun yén pasti moal mungkin meunang kabar nu alus.

Dina hiji peuting Abah kakara balik dagang cingcaw. ieu karunya si fitri bisi teu tibra bobona.Sanggeus kajadian éta. Kumaha dagang cingcaw teh Bah? (bari ngasongkeun sacangkir kopi ) Abah : Hampura nya…céndol téh teu pati payu.punten : mangga. itu aya kénéh sabuleng… Ambu : Oh…. ambu itu pang mindahkeun dagangan abah ka jero imah nya! .punten.. Sekar Emod : punten. Abah Abah Babak V Kacaritakeun di Imah Nyi Endit. hoyong emam! : kutan. Teu pati lila datang si sekar jeung si lastri babaturanna si Emod. Ari tadi Abah mawa sabaraha sabuleng? Abah Fitri Abah Ambu Fitri Ambu Abah Aambu sagelas. eh sekar asup kar! : sabuleng…(pasemon nu tiis) : Abah Fit. ambu si neng teu acan emam? : Fit pan tadi teh entos emam? : atuh ambu da masih lapar kenenh. tapi ku sabab Nyi Endit mah boga pembantu jadi gawé sakulawarga téh senang-seneng waé. meureun emang sakitu rizkina. Abah mulai usaha dagang cingcaw.. si Emod jeung Iroh keur balakecrakan dahar. Nya maklum da poé harita téh poé minggu. ngan ngaleueut cai herang wungkul : ah keun wae ambu abah mah masih kuat. : Fit entos atuh pan itu aya sapiring oge keur si abah! : neng kadieu atuh dihuapan ku abah! : abah pan abah can dieusian nanaon ti isuk oge. Sok sanajan biasana poé minggu téh dipaké beberesih imah. Abah Ambu Abah : Assalamu’alaikum… : Wa’alaikumsalam… : kamana si Romlah? Ambu : Tos peureum Bah ti sanggeus isya. Teu ku nanaon atuh Bah. : anggursi.

terus…! (motong omongan si sekar) Sekar : sabenerna mah si lastri ogé jigana aya hate ka emod téh. : terus. ke bisi deudeuieun datang ka imah urang Iroh : awas ah…. Sekar : tah Emod... heunteu ku sorangan. mak mung sakieu hatur lumayan! : hatur nuhun pisan den!!! : ih ari si aa nanaonan mere ka baramaen.... manéh mah bisa waé jang!!! . Sampurasun…. ieu anu alus dimanéh téh!!! Sok sanajan indung manéh meditna geus kasohor ka manca nagara.pasihan neng…!. : neng. Ngan si lastri ngahanjakalkeun naha maké nitah batur sagala. Komo ieu mah keur jalma anu dipikanyaah jeung nu dipadeudeuh ku emod. : Sampurasun. sok ngadadak kaluar kesang badag kesang lembut.. pan apal meureun emod eraan. Sekar : Ah maneh mah nanaon ogé perlu kawani. kadengé sora panto aya nu ngetrokan! Baramaen Emod Iroh Ijah Baramaen Emod Ijah Emod Emod Baramaen Iroh deui.. rék laporan ceunah mah).. : Iroh. sampurasun…. tapi manéh mah béda pisan jeung indung manéh téh! Jigana hal éta anu ngalantarankeun si Lastri reuseupeun ka émod téh! Emod : ah. : punten.Sekar Emod : kieu mod. Emod : atuh kumaha jang. ema tos tilu dinten teu acan ngadahar sangu! : bi. komo lamun deukeut jeung awéwé mah. (bari nyampeurkeun nyi Endit. kamari téh hadiah keur si lastri geus di bikeun ku dewék tapi…. saha nu datang téh? (si Emod nyamperkeun) : baramaen den!!! : oh nya keun ke ku emod urang pasihan. Keur serius ngomongkeun neng lastri antara emod jeung sekar. da lamun teu kitu mah mana atuh anu ngaranna pangorbanan. bi Ijah tuh pang mukakeun panto!!! : mangga gan. itu pangbukakaeun panto jigana mah aya tamu! : Ih. ku Iroh di bejakeun ka si mamih geura!!! Lamun aa geus méré ka anu ngemis.. si aa mah nitah..

Nyi Endit : pokona mah teu hayang nyaho. si Emod méré duit ka nu ngemis.. Emod ari manéh nanaonan méré duit ka nu ngemis? Kawas bisa ngala duit baé. kawas bisa ngala duit waé. atuh lain bi Eha ngarana lamun henteu ngagosip mah. Papih Nyi Endit : aya naon atuh. : ih. kokom. asa mani raribut kieu! : éta geura Papih... da maneh mah ratu gosip sadunya! Mang gosip naon kitu??? : eta. inget teu? Emod : atuh mih. Nyi Endit : Euleuh-euleuh ari si Papih! Kaasupan jurig naon??? Kuat ka hayang sidekah sagala! Geus ah!! Mamih rék ka salon heula geus tilu poé yeuh can di pédi-médi. hehe… : heueuh lah. bi Eha mah masih isuk keneh geus ngagosip. Apal teu yeuh ari jaman kiwari mah neangan duit hésé.. : aya naon bi Eha?! : eh hayang gosip anu hot teu??? : emang gosip naon kitu. (bari indit ngaléos) Papih Babak VI Isuk-isuk keneh geus aya bi Eha. tapi apal teu di kumahakeun ku nyi enditna?? Warga 2 : emang di kumhakeun kitu bi? Nanya panasaran .. ceunah mah mang Jana teh rek ngalamar gawe ka nyi endit.. salaki nyi endit mang Jana!!! : nya kunaon kitu mang Jana??? : Dasar awéwé! Gawé téh teu ka emol balanja. pas aya bi juju langsung wae manehna ngajak ngagosip jeung bi juju!!! Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 : kokom. Apan ceuk mamih ogé korét téh pangkal kaya. Da bari na ogé duit anu dibikeun ku Emod mah éta téh duit jajan Emod. da Emod mah teu téh tega nempo Emak-emak meni geus teu walakaya kitu.. manehna teh katelah si ratu gosip.Nyi Endit : Heh…... keur sasapu di pakarangana. Baé waé atuh Mamih! Itung-itung sedekah… Pan urang téh jarang méré sidekah ka pakir miskin. nya ka salon! Méakkeun duit waé!!! Warga 1 : kamari basa kuring balik ti pasar ningali mang jana dicarekan beak karep ku nyi Endit. Papih : Alah…sugan téh aya naon. awas lamun sakali-kali deui méréan kanu ngemis! Duit jajan manéh ku Mamih bakal dipotong.

Warga 2 : alah siah. Di imah Nyi Endit. Ngadangu kitu si Papih éra ningali sasamana teu bisa dahar sabaraha poé sedengkeun salila ieu kulawargana miceunan duit sangeunahna. Kacida patukang tonggong jeung pésta nu diayakeun ku Nyi Endit. Abah nu teu téga ningali anakna nu kalaparan maksakeun datang ka Nyi Endit. Ambu nanya ka Abah nu geus dihina ku Nyi Endit. Dagang céndol teu pajeng waé. Nyi Endit datang ningali si Abah. kumargi ayeuna pun bojo jeung pun anak téh geus sababaraha poé teu kaparaban. Romlah teu bisa barangdahar nanaon ku sabab euweuh dahareun saeutikeutik acan. Nalika kitu. Nyi Endit : Dasar baramaen! Bisa na ngan ménta-ménta! Abong jalma teu gableg ka éra! Naha éta boga kulit beungeut téh meni kandel-kandel teuing!!! . dina poé nu sarua. Eh. Tuluy. Nyi Endit : Rék naon deu manéh ka dieu? Apal teu... tapi abah nékad ménta tulung ka Nyi Endit demi anakna nu dipikanyaah. Manéh mah teu pantes datang ka dieu. isin teu isin abdi hoyong neda pitulung ka Bapa sangkan pun anak jeung pun bojo tiasa ngaraosan deui nu namina sangu.. Abah papanggih jeung salakina Nyi Endit.eh. urang balik heula atuh bisi katutungan… Babak VII Isukanana. di imah Nyi Endit aya acara sukuran mangrupa pésta nu meriah. Papih Abah Papih : Eh Abah. Saacan indit. tapi… : Tapi naon Bah?? (nanya panasaran bari kerung) Abah : Saleresna abdi téh isin upami ngdugikeun kaayaan ayeuna téh. kumaha damang? : Alhamdulilah séhat. Ku kituna. ieu acara téh keur jalma-jalma nu beunghar hungkul.nincakkeun suku ogé geus haram hukumna! Abah : Astagfirullah…meni téga Agan nyarios sapertos kitu! Naha Agan téga ningali kulawarga abdi teu tuanng sababaraha dinten? Ayeuna anak jeung pun bojo téh nuju ngantosan di bumi bari ngaharepkeun abdi nyandak tuangeun kanggo ngaganjel patuangan. Ngan tamu anu beunghar hungkul nu bisa datang ka pésta éta. Tuluy manéhna ngaléos mawa dahareun keur si Abah. urang poho keur masak pindang di dapur.eh.Warga 1 Warga 2 : eta mang jana geura disebut baramaen ku nyi endit!!! : eleuh mani tega pisan nya eta nyi endit.

karunya aki tos hauseun urang mah engké wé deui… Ambu : Enya atuh Bah…mangga (ngeluk tungkul bari indit mawa cai) (teu lila Ambu datang bari mawa cai nu ukur satéko leutik deui) Ambu : Aki. aya anu keketrok. pas di buka aya saurang aki-aki. Abah : alus atuh nya Ki!! lamun kitu mah céndol téh bakal payu terus atuh… Aki : éh…ari manéh. pan nanaon téh merlukeun cai. Abah : Ambu…dangukeun abah nya…ari rizki mah moal kamana da sagalana ogé geus aya nu ngatur urang pasrahkeun baé wé ka Gusti Alloh.ieu mangga nyanggakeun... eukeur mah hésé ieu di dapur tinggal satéko deui. Sawah gararing. taneuh bareulah nepi ka euweuh tatangkalan anu héjo deui. aki téh tos mapah tebih pisan…dina hawa nu panas kieu aki téh ngaraos capé jeung haus dupi aki nyuhunkeun cai kanggo ngicalkeun kahaus ieu? Abah : Muhun…muhun mangga atuh aki… Ambu…punten pangnyandakkeun cai kanggo aki.(Nalika Nyi Endit ngahina Abah. si Papih datang bari mawa sangu jeung sapuratina nu geus dibungkus) Nyi Endit : Tuh geningan dahareun manéh geus datang! Tah lebok ku sia!!! (Nyi Endit ngalungkeun dahareunana) Abah langsung ninggalkeun imah Nyi Endit bari mawa batin nu kanyenyeri. hapunteun mung aya cai wungkul. Di imah Abah. pan ayeuna téh keur halodo jeung cai téh keur hésé. tapi aki rék ngabéjaan yén ieu halodo téh masih panjang. Aki-aki Abah : Assalamu’alaikum… : Wa’alaikumsalam…. mangga calik ki. kieu nya…Aki datang kadieu téh lain nganjang wungkul. nalika abah jeung Ambu ngobrol. Aki : Hatur nuhun teu sawios-wios. Sapanjanng jalan Abah istighfar bari ngado’a ka Gusti sangkan kabeungharan nu dipiboga ku Nyi Endit bisa méré hidayah ka manéhna. Babak VIII Dua poé sanggeus éta. ma’klum di dieu mah katuangeun téh hésé. aya kaperyogian naon nya? dupi tiasa dibantos? Aki-aki : Kieu. ari manéh rék ngala cai dimana pan ngaranna ogé usum halodo?!! . Ambu : (ngaharéwos) Ari si Abah. halodo panjang ngadatangan lembur éta.. Sok atuh énggal candak.

Nyi Endit nyalsé ngani’matan hartana. Romlah bae. Fitri : abah. mening ayeuna mah pindah ti ieu tempat ka anu leuwih genah tuluy néang pakasaban séjén. Babak IX (Iroh nu keur di tukangeun imah ngageroan Nyi Endit) Iroh Nyi Endit Iroh Nyi Endit aki Nyi Endit : Mamih…(3x) : Naon Iroh? meni gogorowokan wéh pagawéan téh! : Ari itu saha nu keur ngala cai ti sumur urang? : hey…aki-akin péot. Ambu : aya naon bah. poe isukanana. : nya bah! Abah sakulawarga pindah di lembur aslina di legok hangseur. abah rek ngaberesan parabotan. ambu kumaha SPP romlah teh.Abah : Oh…heueuh nya? (abah tungkul) Aki : Ceuk aki mah. Abah Ambu : ambu geura ajakan tah barudak beberes di kamer. keur naon di dinya? : Aki ngan ménta cai saeutik. (ngadorong si aki nepi ka labuh ngagudubrag) . : Ah! saha nu paduli. ku kitunasanggeus dipikaran ku abah ayeuna mah urang balik we ka lembur urang nu baheula. tah kitu wé ayeuna aki rék neruskeun deui lalampahan aki. gawe teh ngan huleung jentul bae? Abah : ambu kamari teh si aki ngomong yen di kampung urang teh bakal kacadian halodo anu kacida panjangna. Sigana mah yrang kedah pindah ti ieu lembur kusabab aya nu mere beja yren usum halodo teh masih panjang pisan. Assalamu’alaikum… Abah : Wa’alaikumsalam… ambu… Sanggeus aya aki ka imahna abah teu bisa sare sapeupeuting terus mikiran uucapan si aki tadi berang. Romlah er ku babaturan romlah sok ngledekan : ambu hayang jajan! Abah : romlah. Fitri dangukeun abah. aki haus geus jalan jauh. sedengkeun di imah.

si Aki ngaleungit! Nyi Endit : ah baé teu paduli. ayeuna nu penting mah urang boga cai loba jeung moal kahalodoan deui. éta cai ngajadikeun imah jeung tanah Nyi Endit jadi hiji Situ. Iroh : oh…heueuh nya?! (Nyi Endit jeung Iroh seuseurian) Iroh : Mih…naha éta cai téh teu eureun-eureun? beuki dieu beuiki loba?! Nyi Endit : Eh.itu korsi mahal jeung stok jéngkol ti gudang jadi kakeueum… alah…kotah emas tina lomari kumaha…? Cai beuki loba nepi ka ngeueum Nyi Endit jeung harta bandana. Nyi Endit Iroh : Aki. meni bageur méré cai loba hahaha…(aki geus ngaleungit) : Mih. cai terus mudal.(Aki hudang deui bari jag-jag) Aki : tinggalikeun Nyi Endit naon nu rék katarima ku kalakuan manaéh salila ieu (aki bari nunjuk ku iteuk nu di bawana) Teu lila ti dinya sumur jadi pinuh. heueuh nya? alah siah Roh! kumaha kalahka jadi banjir kieu. Aduh…. Kiwari ayeuna dikenal ku ngaran SITU BAGENDIT… Rengse!!!! 14 0rang .

kunaonnya?Kieu caritana Kabayan :”Nyokap…!Nyokap…! Kabayan uih!yeuh mawa TV khusus keur lulumpatan) Ambu Kabayan Ambu Kabayan Ambu Kabayan Ambu Kabayan Nyokap.”(Gogorowokan bari :”Naon ari maneh.” :”Heu si Ambu mah ari Kabayan mawa anu dipikareseup Ambu.”(Sabari mukakeun panto) :”Kabayana aya?” .” :’Huuuu.” :”Ma’enya Ambu..” :”Ah maneh mah Kabayan.kieu-kieu teh Ambu pas keur ngora tara make up-make upan da geus geulis Ambu mah.hartina teh ema.” :”Kabayan…. Cenang Nanang Ambu Nanang :”Kabayan.” :”Nyi Iteung?Yeuh Nyi Iteung mah can balik ti Jakarta.Geus ah Kabayan bade ka Nyi Iteung heula.si Ambu mah da mahiwal wae lain make-up ambu.Kabayan rek istirahat heula.Ambu mah tara ngabohong.nyokap.mana nyaho basa anu kararitu.” :”Ah nya tos weh.nu alesana hayang tepang jeung si Kabayan padahal mah ku sabab si Kabayan boga TV anyar..ngabageuran Kabayan. Geus lima taun teh Kabayan balik ka kampung tapina iteung mah henteu.”(Asup ka kamar sabari cirambai cai panon) Peutingna sobat Kabayan nyaeta Cenang jeung Nanang datang ka imah siKabayan.buru hurungkeun TVna.asal maneh nyahonya Kabayan.geuslah maneh istirahat heula.Sateuacan eta.di kampung siga kieu mah.meuni kitu ge teu apal.janteun manehna tiasa nonton TV gratis di imah si Kabayan.‘’KABAYAN JANTEN BOYBAND’’ Lima taun baheula Kabayan jeung Iteung meunang pagawean anu resikona kedah misahkeun manehna duaan.!Kabayan.jig weh sampeurkeun ka imahna aya teu.Ambu disebat make-up.!” :”Sabar-sabar.Nyi Iteung can balik?” :”Bener.!.malah panggeulisna sakampung.manehna dua’an ngikrarkeun janji satia..ambu bade nongton Darso.

kabeneran pisan aya audisi jadi Boyband.” :”Oh…he’euh nya bener.di jamin araranjeun pasti terkenal.Iteung tos ganti ngarana mereun.ceunah rek audisi naha teu aya-aya? Tah.gaya lah ayeuna mah geus jadi juragan.maneh mah Kabayan. Cenang.hayu urang tinggal.reporter Risis..rek milu nonton TV. kuring satuju.” (Sabari ningali TV) bu .” (Sabari manehna kaluar tina layar TV sareng ngabagikeun formulir ka Kabayan) Kabayan Nanang Cenang :”Wah.Pas tiluannana keur malikir.Kumaha atuhnya carana supaya urang tiasa nyusul Nyi Iteung?”(Sabari nyepengan tarang) Kabayan keur bingung mikiran kumaha carana supaya manehna bias nyusul si Iteung ka Jakarta.Iteungnya ?’’(Sabari nunjuk-nunjuk ka TV) :”Mana ? oh enya eta mah si Iteung .tapi naha beda pisan.”(Sabari asup ka imah Kabayan) Cenang Kabayan Nanang Kabayan Cenang Nanang Kabayan Nanang Cenang Kabayan :”Hey Kabayan.jadi artis.” :”Eh…eh Kabayan.” Isukana Kabayan.hihihi.nyaeta reporter Ripuh jeung Eksis. Reporter Risis:”Abdi.Iklan naon eta.” :”Ah.Ambu :”Aya sok weh lebet.naha ngarana janten Syahlacin?” :”Ah.gening aya oge si Kabayan teh .Cenang! Nanang! Hayu urang ka Jakarta ambeh tiasa patepang jeung si Nyi Iteung.aduh mana si Kabayan teh.urang oge nyaho niat maneh ka dieu.yeuh nya lamun geus jadi artis mah atuh ngarana kudu alus.. sareng Nanang teh pamit ka Jakarta .” :”Bener tah Kabayan.hayu urang nonton TV.aya hiji iklan di TV nu sakirana tiasa nulungan maranehna.boga TV gede.Aranjeun hoyong jadi artis? Hoyong terkenal di saluruh jagat raya? Hayu urang ngiringan audisi Boyband di Jakarta.Ambu bade ningali ah.Ambu anu teu sabar bade ningali anakna tampil di TV diuk di harepeu TV..” :”Geuslah maraneh naronton ditu.” Cenang Nanang:”asik.satuju?” :”Asyik.maenya sok Iteung?Ganti ku anu leuwih keren. :”Aduh.” :”Ahhhh.Demi nulungan sobat.Kabayan mah terang wae niat abdi.Tos nepi di Jakarta tiluana teh langsung ngadatangan tempat audisi Boyband.Hayu enggal-enggal ngiringan.” :”Heu maneh mah (Sabari ngagetok tarang si Nanang).naha eta teh asa siga….” :”Mana? mana? Oh beneur geuningan eta Nyi Iteung.urang mah lieur.beuki geulis geuningan.

buru atuh dahar jahena engke bisi komentatorna ngamuk.” :”Hehh!!! (Sabari nenggeul meja) :”Tuh pan bener ceuk si Cenang. .anu ngarana Boyband Hotts.”(Sabari ngaharewos ka ceuli si Kabayan) :”Buru.” :(Nyepeng tarang sabari bingung mikirkeun ngaran)”Nami abdi Cecep.jahe.Cenang .maneh mah nya.” :”Oke.jeung Nanang teh jantenanu meunang janten Boyband terkenal. Ambu teh langsung mere jahe ka si Kabayan.” :”Jahe jang.komentator nangtukeun saha pamenangna. hayu urang tinggal adegana.jeung Nanang rek nampilkeun bakatna sora Kabaya Ujug-ujug serek.perkenalkeun heula saha aranjeun.Pamaeh dasar…”(Sabari ngajitak tarang si Cenang) :”Enya atuh kuring teh lieur. Cenang.” :”Aduh.sok atuh tampilkeun penampilan aranjeun.” :”Geus welah teu nanaon.” :”Tah.” :”Nuhun bu!!!”(Sabari ngabentuk formasi) ayan nang ang ayan ang nang ang mentator ayan bu ayan bu ayan bu ang mentator nang mentator ts Sanggeus audisina rengse.” :”Perkenalkeun wasta abdi David.David jeung Kevin.anu aya di otak kuring teh ngan ngaran cecep hungkul. jahe.jahe sok atuh emam heula jahena.” :”Kabayan.mentator :”Sok.hararese kitu oge.”(Sabari mere jahe ka Kabayan) :”Enya-Enya abdi emam jahena.” :”Naon Ambu ?”(Sabari kaluar ti layar TV) :”Ieu jahe.ngaran urang jeung si Nanang teh geus alus-alus.Kabayan Akhirna patepang jeung Syahlacin dina hiji acara.Teu di sangka-sangka Kabayan.”(sabari asup deui ka layar TV) :”Enya sami-sami. :”Uhuk-Uhuk-Uhuk.si Komentator bingungeun.eh ari maneh cecep.beneur ceuk si Nanang teh.nuhunnya Ambu nuhun. anjeun sadaya ge pasti bingung.” :”Wasta abdi Kevin.arek nampilkeun moal. nu penting mah urang tiasa ngiluan audisi.” Pas Kabayan .

enya.ku sabab Iteung datangna telat.” :”Hey.dangukeunnya urang teh telat lain pamalesan.kamu tong loba omong. :”Iteung…Iteung anjeun teh Nyi Iteung pan?” :”Aduh anjeun sahanya abdi mah Syahlacin.tong di turutan. ung nt ung .dasar jalma gelo.” :”Anjeun yakin?” :”Insya allahnya abdi mah yakin sesuatu pisan.” ung orter ung Ujug-ujug Kabayan jeung sobatna datang tuluy nanya ka Syahlacin.abdi tiada tandinganana.eh geningan datangna kabeurangan. teras manehna duaan teh pa’adu omongeun.!” Isukannana.ceunah artis terkenal.tapi Kabayan teu bener latihanana kusabab mikiran si Iteung wae.!’’ :”Eh eta mah cirri kahas kuring.maenya boga kabogoh siga saha eta Kabayan.tapi kusabab ti acara anu lain heula.enya.” :”Keun welah.ehem aya anu kabeurangan yeuh.” orter :”Kumaha tanggepan anjeun ka Boyband Hotts anu pendatang anyar tapina tiasa naek daun?” .Reporter Iteung :”Kunaon nami anjeun Syahlacin?” :”Kusabab saya alay cin. jabaning koreografer na teh super galak.Up to you lah!”(Sabari ninggalkeun iteung) :”Huuuuh.”(Sabari ngadelekan Syahlacin) Iteung :”Enya urang telat kunaon kitu?” ayan ung nang ung nang ayan ung ang ung nti nti :”Uhh.” :”Iteung…bener ieu mah iteung.Syahlacin teh artis anu kasohor.geuslah urang rek indit heula ka acara lain heula.” :”Heh..ah kang Kabayan mah pasti apal Iteung rek ngagentos ngaran naon ge !” :”Tong sok kenal atuh ieh meuni kampungan pisan!” :”Ari maneh Iteung sombonglah ayeuna mah geus jadi artis teh..nepika kabogoh ge poho.”(Sabari malingkeun sirah) Pas dina acara eta Iteung teh papanggih jeung si Ayanti.cangor maneh mah.” :”Astaghfirulohnya.”OMG menurut abdi mah nya.you now?” :”Enya. Hotts teh keur latihan sareng koreograferna. :”Ehem.

henteu heureuy ketang.Teras Ayanti the ngadeukeutan wae si Kabayan.Kabayan patepang jeung si Ayanti.” :(Latihan nari-nari.Koreografer Hotts :”Hiji.” :”Asiiiiiik.. Reporter Ayanti :”Ayanti. hayu atuh.tapina si Kabayan henteu bener) eografer :”David.he’euh bener.”(Sabari seuri isin) Ti saprak Ayanti panggih jeung si Kabayan .” :”Adeuuyy.” :”Enya.dua.” :”Ah.” :”Ayanti. buruu !”(Sabari ngangkat mistar) :”Enya bu.meuni David wae anu di tanya ari urang jeung si Nanang teu di tanya.david. Ayanti teh langsung bogoh ka si kabayan.” (Sabari neggeul suku si Kabayan make mistar) :”Hampura bu korek.”(Sabari ngungudag Ayanti) :”Punteunnya aya urusa naon?” nti ayan ang nti nang nti ang ayan nang ayan nti . cape yeuh” :”Tah.” :”Tumben maneh pinter.teu bareng jeung si Anangka ?” :”Teu ah da tos putus jeung si eta mah. sok mulai deui latihanana.geuslah.tilu mulai..(Sabari mulai deui latihana) ayan ang nang eografer ts as tos rengse latihana.aya kasempatan keur kuring atuh…!. :”Eh David ti mana ?” :”Ti tempat latihan.” :”Koreografer lain korek. hayu urang balik.” :”Ti payun nya neng Ayanti.ari maneh kunaon meuni teu bener wae titadi.Kumaha lanjutan caritana urang tinggal adegan ieunya.ayeuna mah kuring jomblo.” :”Nya enya atuh sanajan nanyana ka David hungkul teu nanaon atuh da sarua.”(Sabari seserian) :”Eh…geus atuh ah. Syahlacin teh cemburu.

”(Sabari narik leungeun si Iteung) :”Ihh tong narik-narik leungeun syahlacin atuh. tos nya abdi pan artis terkenal.Teras isukana Syahlacin boga inisiatif nyemperkeun Kabayan sabari rek menta maaf. Iteung :”Halo. jool sibuk kudu indit deui ka acara salanjutna. maksadna teh si David keur dekeut ka urang.ayeuna David mah aya di leungeun kuring.” :”Heu maneh mah ongkoh artis terkenal.” :”Hehehe. teu bogoh deui ka maneh..” ung nti ayan aentos si Kabayan angkat Ayanti megat Iteung teras ngabisikeun hiji hal. Ayanti ku abdi anteurkeun uih urang nunggu di mobilnya.” :”Geus-geus tong ribut. rek kumaha oge David mah tetep bogoh ka Syahlacin salami -lamina..keur naon urang cemburu ka ayanti pan urang jeung ayanti geulisan urang.tapi anu kitu ge teu ngarti eta teh paribahasa.” :”Heh tong sok nya janten jalma teh. Sanggeus kajadian eta teh Kabayan langsung nelepon Syahlacin dina telepon teh Kabayan ngomel-ngomel ka Syahlacin.ngomong-ngomong Ceunah Ayanti jeung David the nuju caketnanya?” :”Hmmm.Ayanti jeung David teh ngan rerencangan hungkul. :”Heh syahlacin kadieu.orter :”Abdi si Reporter Risis Ripuh jeung Eksis. :”Bener.”(Raray narsis) :”Ikh.” :”Henteu abdi jeung Ayanti mah rencang cakeut hungkul .!” :”Naon Syahlacin pipilueun wae ? Nya salah maneh oge teu narima david ti baheula.”(Sabari nutup telepon) Sanggeus Kabayan nutup telepon Syahlacin teh nyadar lamun manehna teh masih bogoh ka Kabayan.” nti ayan Ujug-ujug Syahlacin datang. Oh My God aya naon sih? Meuni siga aya sesuatunya.aya naon Kabayan ?Tumben nelpon ka urang?” nti ung nti ung nti ung ayan :”Ai maneh teh kunaon? Ngomel-ngomel ka Ayanti? Cemburunya?” (Raray kapedean) :”astagfirulohnya meuni ge’er pisan maneh the.meni so pisan. :”Punteun Kabayan…”(Suara anu lembut) :”Aya naon?”(Raray sarius) ung ayan hlacin ayan .”(Sabari seuri sinis) :”Mana si David ? eweuh di lengeun didinya.

ahh maneh mah ngabohong.enya urang jujur yeuh.” :”Salah ari maneh lain kaktus.Ayanti ngarasa sedih teras mutuskeun angkat ka luar kota.kusabab Iteung isin ka infotaiment.meuni kaktus pisan.” :”Bener.!” :”Oh enya-enya.” :”Ah.urang sabenerna bogoh keneh ka maneh.bener eta teh.ung :”Urang rek menta maaf nya ka maneh.Iteung jeung sobatsobatna mutuskeun ninggalkeun dunia hiburan..punteun nya Kabayan.Kabayan. Ayanti :”Aww.ketus kuya.” :”Hmmm.”(Sabari ninggalkeun Cenang jeung Nanang) :”Ihh.Iteung ngiring mulang ka desa teu puguh jeung si kabayan.Akhirna mah kahirupan di desa balik deui siga baheula. ITEUNG SARENG KABAYAN TEH HIRUP BAHAGIA “TAMAT’’ .tuh pan buuk kuring acak-acakan.” Isukna.” :”Tah ieu kakara iteung anu kang Kabayan kenal.”(Sabari nabrak Cenang) ayan ung ayan ung Nanang Ayanti Cenang Nanang Cenang :”Ari maneh nakunaon nabrak kuring.da urang teh sabenerna Iteung punteun urang teu ngaku.Teras rencana Iteung bade naon ka dieu?” :”Iteung mutuskeun rek ngiring kang Kabayan ka Kampung.” Di tukangeun manehna aya Ayanti anu ngadangukeun manehna dua’an ngawengkong.awas maneh banci.