Anda di halaman 1dari 32

PQE 3102 TAJUK 9 : RIWAYAT HIDUP PERAWI-PERAWI HADITH

DISEDIAKAN OLEH: NURFARIZA HANIM BINTI HASHIM

Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-mughirah Bin Bardizbah Al-Jufi Al-Bukhari
Dilahirkan di Bukhara pada Jumaat, 13 Syawal 194 H bersamaan 21 Julai 810 M
Terkenal dengan alBukhari kerana dinisbahkan kepada tempat kelahirannya Meninggal pada Sabtu 30 Ramadhan 256 H bersamaan 31 Ogos 870 M di Kampung Khartank

Parsi

Pada usia 62 tahun

Imam Bukhari dibesarkan dalam keluarga yang bertaqwa, baik, beriman dan sentiasa mendapat makanan yang bersih. Sejak dari kecil, Imam Bukhari hanya meminum susu ibunya sahaja. Beliau tidak pernah diberi makan daripada benda-benda yang haram atau syubhat.

Warak

Mulia peribadi

Zuhud

Sifat
Berjiwa halus
Lemah lembut Soleh

Imam Bukhari dikurniakan akal dan kepintaran otak yang luar biasa kecerdasannya. Senang mengingat dan memahami dengan cepat Mula mempelajari ilmu hadis ketika berusia 11 tahun Menghabiskan masa selama 5 tahun di Basrah untuk mempelajari ilmu hadis dan ilmu-ilmu lain.

PENDIDIKAN

Sambungan

Ketika berusia 16 tahun, Imam Bukhari mampu menghafal kitab yang dikarang oleh Ibn al-Mubarak dan al-Waqi Beliau mampu mengulas dan berhujah dengan gurunya dalam usia yang muda Beliau mengembara ke seluruh negeri dan tempat untuk bertemu sendiri dengan perawi hadis Beliau mengumpulkan hadis lebih daripada 1000 guru selama lebih kurang 16 tahun Imam Bukhari dikatakan mampu mengingati sejuta buah hadis beserta sanad dan matan yang sempurna dan lengkap Beliau juga dapat membezakan yang mana hadis yang sahih dan tidak

Guru Imam Bukhari Ahmad Bin Hanbal Yahya Bin Yahya Al Tamimi Muhammad Bin Abdullah Al Ansari Abdullah Bin Musa Ulama yang meriwayatkan hadis daripada beliau: Imam Tirmidhi Imam Muslim Saleh bin Muhammad al-Asad

Mendapat pengiktirafan ulama sebagai kitab yang menduduki tempat kedua selepas alQuran

Paling banyak mengumpulkan hadis-hadis sahih berbanding kitab-kitab sebelumnya

Tapisan daripada 600 000 hadis dalam masa 16 tahun

Pengarangnya mempunyai keistimewaan kekuatan hafalan yang dianugerahkan oleh Allah

Kedudukan dan Keistimewaan Sahih Bukhari

SUMBANGAN

Menghabiskan masa dan usianya mengajar, mengarang, mengkaji dan mempelajari ilmu agama, khasnya ilmu hadis

Mula menulis berbagai karya sejak usia 18 tahun lagi

Meninggalkan perbendaharaan yang besar dan bernilai kepada umat Islam

Menghasilkan Kitab Sahih Bukhari yang mana diakui oleh semua ulama sebagai kitab hadis paling sahih dan mencapai darjat kedua selepas al-Quran

Nama

Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin al-Warid alNaisaburi Abu Al-Husin An-Naisaburi : Nisbah kepada negeri tempat tinggal beliau di Naisabur iaitu sebuah bandar besar yang terletak di Khurasan. Imam Muslim meninggal dunia pada hari Ahad bulan Rejab iaitu pada tahun (261) Hijrah atau 875 M ketika berusia dalam lingkungan 57 tahun.

Nama Panggilan Keturunan

Kematian

IMAM MUSLIM

Kelahiran

Para ulama tidak dapat memastikan tahun kelahirannya, sebahagian daripada mereka berpendapat bahawa beliau dilahirkan pada tahun (204) Hijrah dan ada yang berpendapat beliau dilahirkan pada tahun (206) Hijrah bersamaan 820 M 1. Abdullah bi Muslamah AlQa'nabi. 2. Ahmad bin Hambal. 3. Ishak bin Rahawiyah. 4. Yahya bin Mu'in. 5. Ishak bin Mansor. 6. Abu Bakar bin Abu Syaibah. 7. Abdullah bin Abdul Rahman Ad-darimi. 8. Abu Kuraib Muhammad bin AlA'la. 9. Muhammad bin Abdullah bin Numair. 10. Abdul bin Humaid.

Guru-Guru

Pendidikan

Mempelajari ilmu hadis di Naisabur. Memberi tumpuan penuh dalam bidang hadis sejak 15 tahun Setelah itu beliau meneruskan pengajian dalam bidang tersebut dengan ulama terkemuka khususnya yang terdapat di Madinah , Mekah, Iraq, Syam, Syria, Khurasan dan Mesir Pada 259 H mengembara ke Baghdad untuk mendalami ilmu hadis dan agama di sana

Ulama terkenal yang mengajar hadis kepada Imam Muslim: Imam al-Bukhari Muhammad bin Yahya al-Zuhli alNaisaburi Said bin Mansur Ibn Mahran Zuhair bin Harb

Kitab al-Mukhadramin Al-Musnad al-Kabir Kitab al-Illal Kitab Tabaqat al-Tabiin

Sumbangan Imam Muslim

TARIKH MENINGGAL

TARIKH LAHIR

Abu Abdul Rahman Ahmad Bin Shuib AlNasai AlKhurasani

NAMA PENUH

215 h di sebuah kampung bernama Nasa

16 Safar 303H bersamaan 915M di Ramallah, Palestin dalam usia 88 tahun Di makamkan di Baitul Maqdis

IMAM AN-NASAI

Gelaran ANNASAI diambil sempena tempat kelahiran beliau

Sifat: Warak, zuhud, amanah dan kuat beribadat

Seorang ulama yang pakar dalam bidang Hadis dan juga Ilmu Fiqh

Pendidikan IMAM AN-NASAI

Menetap di mesir sehingga tahun 302 H kemudian berpindah ke Damsyik sehingga meninggal dunia

Menunjukkan tandatanda luar biasa dan sangat mencintai ilmu pengetahuan sejak dari kecil lagi

Antara daerah dan negeri yang pergi alNasaI pergi ialah: Khurasan, Hijaz, Iraq, Syam Mesir dan Jazirah

Sering berbincang dengan ulama yang sezaman dengannya meskipun usianya masih terlalu muda

Ketika berusia 15 tahun beliau menjelajah dan mengembara untuk menimba ilmu dari para ulama pada waktu itu

Antara guru yang mengajar hadis kepada Imam An-Nasai ialah: Qutaibah Bin Said Ishaq Bin Rahawaih Hisyam Bin Ammar Abu Daud Al-Tirmidhi Ishaq Bin Syahin

Antara mereka yang meriwayatkan hadis daripada beliau ialah: Sulaiman Bin Ahmad Al-Thabarani Abu Jafar Al-Tahawi Abu Ali Al-Naisaburi Al-Hasan Bin Rasyiq Abyad Bin Muhammad Bin Abyad

METOD PENULISAN SUNAN AN-NASAI

An-Nasai menyusun kitab sunannya mengikut tajuk ilmu fiqh. Kitab sunan ini dibahagikan kepada 51 kitab dan dipecahkan kepada bahagian yang kecil dinamakan bab Mengandungi 5761 buah hadis mengikut Abdul Fatah Abu Ghuddah.

Ciri dan syarat penyusunan kitab sunan an-nasai


Hadis mestilah diriwayatkan daripada perawi yang berdasarkan kepada ijma para fuqaha
Mencatat rantaianrantaian sanad yang berlainan bagi sesebuah hadismenjelaskan mana yang benar antara hadis tersebut Sekiranya ada sanad yang tidak benar, An-Nasai akan menjelaskan sebab dan punca kecacatannya

IMAM IBNU MAJAH


NAMA PENUH : Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Majah AlQazwini

Dilahirkan di Qazwin, Iraq

TARIKH MENINGGAL : Bulan ramadhan tahun 275 H bersamaan 887 M USIA : 64 tahun

TARIKH LAHIR: Tahun 207 H bersamaan 824 M

Sentiasa mengembara ke segenap daerah untuk mendalami ilmu pengetahuan Daerah yang dikunjungi : Hijaz, Syam, Iraq, Mesir, Kufah, Khurasan, Basrah dan lain-lain Setiap daerah yang dikunjungi beliau akan menemui ulama hadis dan mempelajarinya. Banyak menghabiskan masa untuk menulis dan berkarya-Tafsir, Tarikh, Sunan

Pendidikan

MERUPAKAN KITAB YANG PALING RENDAH BERBANDING 5 KITAB YANG LAIN BANYAK HADIS DAIF DAN MUNGKAR

BERASAL DARIPADA KUMPULAN 400 000 HADIS DENGAN 1500 BAB DAN 32 JILID

TARAF DAN KEDUDUKAN SUNAN IBN MAJAH

Sedikit hadis yang berulang Kitab ini lebih sistematik dengan penyusunan bab kecil

Keistimewaan

SEKIAN TERIMA KASIH