Anda di halaman 1dari 34

BAB III TINJAUAN KASUS ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA BAPAK F DENGAN LANSIA DAN BUTEKI BP.

F DENGAN LANSIA NY. J DAN BUTEKI DI RW 6 RT 03 KELURAHAN PANORAMA

3.1 Pengk !" n Ke#$ %g 1. D & U'$' a. Nama KK b. Umur c. Alamat d. Pend d !an e. Pe!erjaan &. A'ama : Bp. F : 32 Th : RW 6 RT 3 Watu Gajah : "#P : "$a%ta : (%lam

'. K)mp)% % Keluar'a

N( N ' ngg & ke#$ %g * 2 3 + Bp. Fajar N,. N n' B,. Ka&a -an% a N,. .am

JK H$)
KK

U'$%

PEN I'$n"* *"


BG+ DPT POLIO +AM HEP B

Ke&

P P (%tr Ana! Nene! 2/ thn *01 bln 61 thn 2 2

"ehat "ehat
"ehat

"#P

"ehat
d'n 3#0 4T

*5

Gen)'ram

N, . 661 th7 d'n 3#0 4T

TN F (BU N 62/ thn7 Ba, K 6*.1 bulan7

Keteran'an

8 -a! 2la! 8 Perempuan 8 #en n''al 8 Kl en 8 T n''al %erumah

h. T pe !eluar'a : !eluar'a be%ar 69:tended Fam l,7 ,an' ted r : a,ah0 bu dan %atu ana! . Ke$ar'ane'araan;"u!u : (nd)ne% a;.a$a j. A'ama : (%lam

2<

!. "tatu% %)c al e!)n)m !eluar'a Pen'ha% lan !eluar'a = Rp. /<<.<<<;bulan tap t da! tentu ,an' d per)leh dar !erja %$a%ta 6melu! %70 %tr Bp. F %eba'a bu rumah tan'a dan nene!n,a ju'a 6N,. .7 be!erja d rumah tap !adan' dapat pen% unan dar %uam n,a. #enurut pen'a!uan !eluar'a pen'ha% lan ,an' ada cu!up untu! memenuh !ebutuhan %ehar 2har . l. A!t > ta% re!erea% !eluar'a Ke' atan ,an' d la!u!an !eluar'a untu! re!rea% n)nt)n T? d rumah. Kadan'2!adan' !umpul2!umpul den'an %ana! %audara atau tetan''a de!atn,a0 !eluar'a Bp. F jaran' mela!u!an re!rea% .

,. R"- . & T / 0 Pe%ke') ng n Ke#$ %g a. Tahap per!emban'an !eluar'a %aat n !eluar'a den'an n&ant ,an' beru% a *01 bulan b. Tahap per!emban'an !eluar'a t da! ada tahap per!emban'an !eluar'a ,an' belum terpenuh 0 %edan'!an tu'a% !eluar'a ,an' belum dapat tercapa adalah dalam mera$at !e%ehatan !eluar'a0 d mana terdapat %e)ran' lan% a ,an' mender ta h perten% ,an' memerlu!an perhat an !hu%u% ba ! d et maupun !)nd % & % ! %erta mentaln,a untu! pen,a! t 3# N, . perlu pen'a$a%an %aja. Pada !eluara'a mempun,a ba, beru% a *.1 bulan tu'a% !eluar'a ,an' belum terrcapa adalah (bu ,an' belum men'etahu tentan' !)nd % ana!n,a !arana Ba, K merupa!an ana! ,an' pertama ,an' %eharu%n,a pen'alaman tentan' mera$at ana! tetap bu %udah mempun,a (bu N belum pernah

mendapat!an n&)rma% tentan' member !an A"( ,an' tepat pada ana!n,a. Ba, K merupa!an Ba, ,an' %ehat %elama n belum pernah %a! t dan Ba, K %udah b %a ter%en,um !et !a d aja! n')m)n' den'an pen'a%uhn,a0 !eluar'a Bapa! F tetap men%t mula% per!amban'an ba, n,a.

2*

c. R $a,at Keluar'a (nt Bp! F men'ata!an a t da! mem l ! pen,a! t berat %ampa d ba$a !e R"0 han,a pada N, . dan N@ N d ba$a !e d)!ter dan %embuh0 menurut N, N %elama n anan!n,a %ehat dan ju'a t da! pernah d ra$at d rumah %a! t. d. R $a,at Ke%ehatan Keluar'a e. -an% a N,. . men'ata!an bah$a d r n,a mender ta te!anan darah t n'' = 3 tahun ,an' lalu. "udah ber)bat !e Pu%!e%ma% tetap %elanjutn,a han,a b la tera%a pu% n' bel au han,a d buat untu! t dur0 !adan'2!adan' bel au memer !%a!an !epada mantra !e%ehatan. &. Bp. F men'ata!an t da! pernah mender ta pen,a! t ,an' !r)n % han,a %aja !adan' perutn,a %a! t dan ber)bat !e pela,anan !e%ehatan %embuh. '. N,. N 6 %tr Bp. F7 men'ata!an bah$a !adan' mera%a!an !e%a! tan pada perutn,a dan d per !%a!an !e pela,anan !e%ehatan dan d ber !an )bat %embuh. N,. N ju'a men'alam 'atal dan b nt ! !arena aler' )bat dan %udah d per !%a!an !e d)!ter %e!aran' %udah %embuh. h. B, K dar N, N men'ata!an bah$a B, K t da! pernah %a! t %elama n 0 %etelah mendapat mendapat!an A"( dar nene!n,a. . R $a,at Ke%ehatan Keluar'a %ebelumn,a 3ar ha% l pen'!aj an d dapat!an data bah$a !eluar'a Bp. F pernah mender ta pen,a! t 3# ,a tu lan% a N,. . = 1 tahun ,an' lalu !emud an rut n mela!u!an pen')batan tentan' 3# n,a dan d t ma!anan,a !emud an %eja! = 3 tahun ,an' lalu 'ula darah %udah turun;n)rmal %ampa %e!aran'. mun %a% !eadaan t da! pana% B, K bun,a tetap ju'a d tambah den'an %u%u

&)rmula ; pendamp n' !arena N,. @ !adan' per' dan d a%uh

22

3. D & L"ngk$ng n a. Kara!ter %t ! Rumah -ua% rumah ,an' d tempat = 1+ m3 66m:5m7 terd r dar * ruan' tamu0 2 !amar t dur0 * ruan' tamu A ruan' T?0 * ruan' dapur dan * !amar mand . Ban'unan rumah berbentu! rumah .a$a ,an' d m)d & !a% 0 lanta rumah terbuat dar !eram ! ,an' luar dan dalam terbuat dar ple%teran den'an !eadaan cu!up ber% h dan a'a! rap . "umber a r m num0 mand dan cuc pa!a an men''una!an leden'0 WB men''una!an ,an' permanent0 terleta! d bela!an' rumah. .emuran berada d depan0 >ent la% ada tap a'a! !uran' !arena jendela han,a pada ruan' tamu dan han,a terdapat !aca0 !eluar'a n mem l ! tempat t n''al ,an' tetap dan t da! berp ndah2p ndah. 3enah Rumah * 3 + 6 / 1 2 Ket : *. 2. 3. +. 1. 6. /. 3apur Kamar #and Kamar T dur Ruan' Tamu A T? Kamar T dur Tera% jemuran

b. Karater %t ! Tetan''a dan K)mun ta% RW Tetan''a %ebalh !anan rumah adalah %audara %end r %eh n''a mere!a %elalu ber!umpul dalam $a!tu luan' dan memb cara!an !eperluan ma%alah !eluar'a ,an' r n'an2r n'an. Keluar'a Bp. F terma%u! !eluar'a a%l 3u%un Watu Gajah %eh n''a %udah d !enal )leh l n'!un'ann,a den'an ba !. c. #)b l ta% Ge)'ra& Keluar'a

23

Keluar'a n terd r dar + j $a ,an' be!erja han,a Bp. F nene!n,a N,. . !adan' mendapat pen% unan dar Alm. "uam n,a %tr Bp. F %eba'a bu rumah tan''a %emenja! ham l ana! pertama0 %ebelumn,a %tr Bp. F be!erja d pabr !. d. Per!umpulan Keluar'a dan (ntera!% den'an #a%,ara!at Kleuar'a Bp. F men' !ut !e' atan ma%,ara!at m %%al ,a% nan0 han,a !adan'2!adan' %aja !eluara' Bp. F men' !ut a%,ara!at. e. " %tem pendu!un' Kelur'a @an' mera$at lan% a N,. . adalah d r n,a %end r dan %elalu d pantau )leh ana!n,a dan An. K mendapat a%uhan dar Bapa!0 bu dan nene!. !e' atan

3., S&%$k&$% Ke#$ %g *. P)la !)mun !a% !eluar'a Kleuar'a men'ata!an0 !)mun !a% %elalu d du!un' den'an ana!2ana!n,a ba ! d rumah maupun ,an' d luar rumah. 2. "tru!tur Kelur'a b. Bp. F %eba'a !epala !eluar'a berperan %eba'a !epala pencar na&!ah dan pen'amb l !eputu%an utama dalam !eluar'a. c. N,. N %eba'a %a$ah. d. -an% a N,. . berperan %eba'a men'a%uh ba, . nene! ,an' !adan' membantu bu rumah tan''a bertan''un' ja$ab dalam

memb mb n' ba, dan !adan' mmebantu mencar na&!ah atau per' !e

2+

3. N la dan n)rma !eluar'a N la dan n)rma !eluar'a ,an' berla!u dalam !eluar'a men,e%ua !an den'an n la a'ama dan adapt %t adat ja$a ,an' d anutn,a %erta n)rma ma%,ara!at d %e! tarn,a. Keluar'a n men'an''ap bah$a %a! t ,an' d der ta lan% a N,. . adalah pen,a! tn,a )ran' tua ,an' b a%a terjad . Tap upa,a untu! men'endal !an dan mence'ah !e!ambuhan tetap d la!u!an den'an men'atur ma!anan dan %e'era per !%a b la d ra%a!an ada 'an''uan !e%ehatann,a.

3.3 F$ng*" Ke#$ %g *. Fun'% A&e!% #enurut !eteran'an !eluar'a dalam !eh dupan %ehar 2har n,a mere!a %elalu dama %al n' menja'a !epent n'an ber%ama2%ama %epert m %aln,a !eluar'a. 2. Fun'% ")% al Keluar'a men' !ut !e' atan %)c al m %aln,a Tn. F men' !ut tahl lan %et ap Kam % malam0 N,. N dan N,. . men' !ut tahl l %et ap "ela%a malam hal n merupa!an c)nt)h !)n!r t ba' !eluar'a. 3. Fun'% Pera$atan Ke%ehatan 3alam hal !e%ehatan !eluar'a tahu tentan' d t ,an' haru% d ber !an pada N,. . tap t da! tahu ban,a! tentan' hal2hal ,an' ber!a tan den'an %e! tarn,a. Keluar'a jaran' !)ntr)l untu! memer !%a!an d r n,a m %aln,a ce! te!anan darah dan t da! !ut dalam p)%,andu lan% a.N, . ,an' dulun,a pernah mender ta 3# ,an' %elalu !)ntr)l tap %e!aran' 'ula darah %udah dalam bata% n)rmal dulun,a 'ulan,a prnah %ampa 2<< 0 tetap %e!aran' han,a perlu pen'a$a%an dan pera$atan %aja 0 han,a %e!aran' te!anan darah %elalu d ata% n)rmal tap N, . jaran' !)ntr)l !arena t da! men'eluh!an pu% n'. Kemud an pada (bu N ju'a

21

member !an A"( pendamp n' me%! pun ba, n,a ma% h beru% a *01 bulan d !arena!an (bu N t da! men'etahu ma%alah2ma%alah tentan' men,u%u +. Fun'% Repr)du!% Keluar'a Tn. F ,a tu %tr n,a ma% h men''una!an Kb %unt ! 3 bulanan dan N,. . %udah lan% a jad t da! perlu KB. Tn F dan N,. N terma%u! !ate')r PU". 1. Fun'% 9!)n)m Pendapatan utama !eluar'a n adalah dar 'aj Bp. F menurut pen'a!uan !eluar'a pen'ha% lan t pa bulan cu!up untu! memenuh !ebutuhan %ehar 2 har %aja. B la ada !ebutuhan ,an' be%ar dan mendada! a!an d bantu )leh %audara2%audara ,an' de!at.

3.1 S&%e** D n K(0"ng Ke#$ %g *. "tre%%)r ,an' d m l ! Karena %a! t 3# dan h perten% pada lan% a N,. . mencar )bat trad % )nal. 2. Kemampuan !eluar'a bere%p)n terhadap %tre%%)r Untu! men'h ndar hal ,an' t da! d n' n!an !eluar'a %elalu berhat 2hat dalam menja'a !e%ehatan0 !eluar'a Tn. F ber)bat !e pela,anan !e%ehatan. 3. "trata' K)p n' ,an' d 'una!an Karena N,. . telah d !atahu pen,a! tn,a h perten% ma!an %enant a%a haru% berhat 2hat mem l h ma!an %erta ju'a men'uran' !ecapa an & % ! dan menja'a em)% n,a dan ban,a! %t rahat. +. "trata' adapta% d %&un'% )nal B la te!anan darahn,a t n'' dan %ul t untu! !embal n)rmal N,. . d %ebab!an !arena N,. . %tre%%.

26

3.2 Pe'e%"k*

n F"*"k

*. Pemer !%aan F % ! Umum Pada N,. . Keadaan umum N, . : Nampa! ma% h %e'ar0 penamp lan rap 0

!eber% han terja'a Te!anan darah Nad RR TB BB Kepala dan leher Kepala : T da! terapat adan,a benj)lan bentu! !epala n)rm)chepal. -ehar : Pada leher t da! nampa! adan,a pen n'!atan te!anan >ena ju'ular % dan arter car)l %. #ata : K)njun't >a t da! terl hat anem %0 !el)pa! mata t da! terdapat )edema. Pen'l hatan %ed ! t ber!uran'. Tel n'a 4 dun' #ulut : " metr %0 penden'aran ber!uran' : " metr %0 t da! ada p)l p : B b r t da! !er n' dan t da! terdapat tanda2tanda % an)% %. 3ada : Per'era!an dada terl hat %ama !anan dan ! r . "uara jantun' "* dan "2 tun''al0 t da! terdapat %uara r)nch 0 $heeD n'0 mur2mur dan 'all)p. Abd)men : Pada pemer !%aan abd)men t da! d dapat!an adan,a pembe%aran hepar0 t da! !embun'0 per'era!an pemb nt ! u%u% ba !. : *1<;5< mm4' : C+ : ;men t : 2+ :;men t : *1< cm : 31 !'

2/

9!%trem ta%

: Pada e!%trem ta% ata% dan ba$ah t da! terdapat )edem0 t da! terjad !elumpuhan0 dar .

9!%tre%m ta%

: #ampu %empurna.

men''era!!an

per%al nan

mampu

men'an'!at dan mel hat per%end an %ecara

2. Pemer !%aan F % ! pada Tn. F Kepala : T daBentu! me%)chepal0 % metr %0 rambut h tam0 tebal. -ehar #ata : T da! terdapat pembe%aran pada !elenjar th,r) d. : Pup l %)!)r0 %clera t da! !ter !0 !)njun't >a t da! anem %. 4 dun' #ulut : " metr %0 t da! ada p)l p0 t da! ada %!ret. : B b r t da! !er n' dan t da! terdapat tanda2tanda % an)% %. Tel n'a .antun' : T da! ada %erumen0 bentu! % metr % : Bun, "* dan "2 murn 0 re'ular0 t da! terdapat palp ta% . Paru Abd)men 9!%trem ta% : Bun, na&a% >e% !uler0 t da! terdapat %e%a! na&a% : Per %talt ! u%u% *+:;men t : Pada e!%trem ta% ata% dan ba$ah t da! terdapat !eluhan n,er 0 )edema0 lu!a. Kul t : Warna !ul t %a$) matan'0 tur')r ba ! te!%tur !en,al. 3. Pemer !%aan F % ! pada N,. N Keadaan umum N,. N nampa! %e'ar0 penamp lan rap d an !eber% han terja'a. Te!anan 3arah : **<;C< mm4'

2C

Nad RR "uhu Kepala

: CC :;men t : 22 :;men t : 36)B : T daBentu! me%)chepal0 % metr %0 rambut h tam0 tebal.

-ehar #ata

: T da! terdapat pembe%aran pada !elenjar th,r) d. : Pup l %)!)r0 %clera t da! !ter !0 !)njun't >a t da! anem %.

4 dun' #ulut

: " metr %0 t da! ada p)l p0 t da! ada %!ret. : B b r t da! !er n' dan t da! terdapat tanda2tanda % an)% %.

Tel n'a .antun'

: T da! ada %erumen0 bentu! % metr % : Bun, "* dan "2 murn 0 re'ular0 t da! terdapat palp ta% .

Paru Abd)men 9!%trem ta%

: Bun, na&a% >e% !uler0 t da! terdapat %e%a! na&a% : Per %talt ! u%u% *+:;men t : Pada e!%trem ta% ata% dan ba$ah t da! terdapat !eluhan n,er 0 )edema0 lu!a.

Kul t

: Warna !ul t %a$) matan'0 tur')r ba ! te!%tur !en,al.

+. Pemer !%aan F % ! pada B,. K Kepala : T daBentu! me%)chepal0 % metr %0 rambut h tam0 tebal. -ehar #ata : T da! terdapat pembe%aran pada !elenjar th,r) d. : Pup l %)!)r0 %clera t da! !ter !0 !)njun't >a t da! anem %. 25

4 dun' #ulut

: " metr %0 t da! ada p)l p0 t da! ada %!ret. : B b r t da! !er n' dan t da! terdapat tanda2tanda % an)% %.

Tel n'a .antun'

: T da! ada %erumen0 bentu! % metr % : Bun, "* dan "2 murn 0 re'ular0 t da! terdapat palp ta% .

Paru Abd)men 9!%trem ta%

: Bun, na&a% >e% !uler0 t da! terdapat %e%a! na&a% : Per %talt ! u%u% *+:;men t : Pada e!%trem ta% ata% dan ba$ah t da! terdapat !eluhan n,er 0 )edema0 lu!a.

Kul t

: Warna !ul t !emerahan0 tur')r ba !0 lembab halu%.

3.6 H % 0 n Ke#$ %g Keluar'a Bp. F berharap a'ar %emua !eluar'a %ehat dan %mua !eluar'a dapat berperan %e%ua den'an perannann,a ma% n'2ma% n'.

3<

3.3 An #"* D & N(. *. . D & M * # / ke*e/ & n 3" : 4 perten% N,. . mender ta h perten% %eja! 3 tahun ,an' lalu dan jaran' mera%a!an !epala pu% n' me%! pun T3 : **<;*<< mm4' N,. . tetap mela!u!an a!t > ta% N,. . jaran' memer !%a!an te!anan darah t n'' n,a. . !a te!anan darahn,a na ! tu merupa!an hal b a%a N,. . men'ata!an ma!an2 ma!anan ,an' %eharu%n,a t da! b)leh d ma!an. 3E : Pemer !%aan & % ! umum : !eadaan umum N,. . tempa! %e'ar tetap !adan' tampa! ta!ut0 penamp lan rap . Tanda2tanda > tal T3 : *1<;5< mm4' N : C+ :;men t RR : 2+ :;men t M * # / ke0e% - & n Kuran' pen'etahuan lan% a N,. . !eluar'a Bp. F tentan' !)nd % dan rencana pen')batan berhubun'an den'an !et da!mampuan !eluar'a men'enal ma%alah.

. .

>.

>.

>.

2. 3" : #anajemen -a!ta% > . (bu N baru mempun,a ana! ,an' pertama. > . N,. N men'ata!an belum pernah mendapat!an n&)rma% tentan' men,u%u ,an' benar :. N,. N men'ata!an ba, mampu men,u%u den'an !uat tetap N, N belum men'etahu $a!tu ,an' ba ! untu! men,u%u :. N, N men'ata!an %eja! lah r ana! %udah d ber !an %u%u &)rmula !arena N, N haru% per' : . N, men'ata!an t da! men'tahu tentan'

P)la men,u%u t da! e&e!t & pada bu N !eluar'a Bp. F berhubun'an den'an !et da!mampuan !eluar'a dalam men'enal ma%alah la!ta% ,an' a!t & dan benar

3*

ba'a mana men, mpan A"( !et !a ba, d t n''al per' 3. 3" : 4 perten% : . -an% a N,. j jaran' memer !%a!an te!anan darhn,a : . -an%d a N,. men'ata!an te!anan darahn,a belum pernah dalam bata% n)rmal : >. -an%d a N,. . men'ata!an belum paham tentan' cara2 cara pence'ahan h perten% Re% !) terjd n,a !)mpl !a% dar h perten% pada lan% a N,. . !eluar'a Bp. F b;d !et da!mampuan !leuar'a dalammera$at an'')ta !leuar'a ,an' %a! t h perten%

+. 3" : 3# :>. N,. . men'ata!an paham terntan' d t pender ta 3# :> . N,. . ta!ut untu! ma!an2 ma!anan ,an' dapat untu! men n'!at!an 'ula darah !arena ra%a ta!utn,a N,. . men'uran' ma!an ,an' %eharu%n,a t da! menjad pantan'an. :> . N,. . men'ata!an BB %e!aran' menurun :> . N,. . men'ata!an jaran' ma!an2ma!anan ,an' ber' D !arena ta!ut 'ula darah na !. : :. -an% a . jaran' men'ata!an dulu 'ula darah pernah mencapa 2<< m';dl

Re% !) pemenuhan nutr % !uran' dar !ebutuhan tubuh pada lan% a N,. . !eluar'a Bp. F

32

3.4 Sk(%"ng 5 n P%"(%"& * M * # / *. Kuran' pen'etahuan lan% a N,. . !eluar'a Bp. F tentan' !)nd % dan rencana pen')batan h perten% berhubun'an den'an !et da! mampuan !eluar'a men'enal ma%alah !e%ehatan. N). *. 2. Br ter a " &at ma%alah : T da! ;!uran' %ehat Kemun'! nan ma%alah 2 dapat d buah : #udah 3. P)ten% al ma%alah 3 untu! d ce'ah : T n'' +. #en)nj)ln,a ma%alah : #a%alah berat %e'era d tan'an #a%alah berat %e'era d tan'an haru% haru% 2 2 2;2 : * 8 * K)mpl !a% 3 t n'' 3;3 : * 8 * #en'h ndar !)le%tr)l dan %tre%% 2 2;2 : 2 82 U% a !l en 61 th0 lama mender ta 3 tahun "!)r 3 B)b)t * N la 3;3 : *8* Pembenaran T3 : *1<;5< mm4'

2. P)la mne,u%u t da! e&e!t & pada bu N !eluar'a Bp. F berhubun'an den'an !et da!mampuan !eluar'a dalam men'enal ma%alah la!ta% ,an' e&e!t & dan benar . N). *. Br ter a " &at ma%alah : T da! ;!uran' %ehat "!)r 3 B)b)t * N la 3;3 : *8* Pembenaran (bu t da! paham cara tentan'

men,u%u ,an' benar 2. Kemun'! nan ma%alah * dapat d buah : 4an,a %eba' an P)ten% al ma%alah A'ar bu dapat 2 *;2 : 2 * (bu baru mempun,a na!a ,an' pertama

33

3.

untu! d ce'ah : T n'' #en)nj)ln,a ma%alah :

3;3 : * 8 * member !an %eja! d n

A"(

(bu t da! member !an * 2;2 : * 8 * A"( e!%lu% & pada ana!n,a

+.

#a%alah

berat

haru% 2

%e'era d tan'an #a%alah berat haru%

%e'era d tan'an

3. Re% !) terjad !)mpl !a% dar h perten% pada lan% a N,. . !eluar'a Bp. F b;d !et da!mampuan !eluar'a mera$at an'')ta !eluar'a ,an' %a! t h perten% N). *. Br ter a " &at ma%alah : Ancaman !e%ehatan "!)r 2 B)b)t * N la 2;3 : *82;3 Pembenaran #emerlu!an penan'an %ecepatn,a ,an' untu!

mence'ah !)mpl !a% "umber dan t nda!an 2. Kemun'! nan ma%alah * dapat d buah : "eba' an 3. P)ten% al untu! d ce'ah : Bu!up +. #en)nj)ln,a ma%alah : #a%alah berat haru% 2 * 2;3 : * 8 * ma%alah 2 * 2;3 : * 8 2;3 2 *;2 : 2 8* dapat !eluar'a Terjad n,a !)mpl !a% d ce'ah den'an B la t da! d ran'an a!an men'a! bat!an %tr)!e0 jantun' pen,a! t dapat d jan'!au

%e'era d tan'an

3+

#a%alah

berat

haru%

%e'era d tan'an

+. Re% !) !emapuan ' D !uran' dar !ebutuhan tubuh pada lan% a N,. . !eluar'a Bp. F b;d !et da!mampuan !eluar'a dalam memenuh a%upan nutr % %e%ua p)la d t pada an'')ta !eluar'a tentan' 3#. N). *. Br ter a " &at ma%alah : Ancaman !e%ehatan "!)r 2 B)b)t * N la 2;3 : *82;3 Pembenaran #emerlu!an penan'anan %ecepatn,a ,an' untu!

mence'ah ' D !uran' Pen,a! t b %a t mbul 2. Kemun'! nan ma%alah * dapat d buah : "eba' an 3. P)ten% al untu! d ce'ah : T n'' +. #en)nj)ln,a ma%alah : #a%alah berat haru% < 2 <;2 : * 8 < N,. . men'an''ap Kl) "#P 'ula darah t da! pernah na ! ma%alah 2 * 2;3 : * 8 * 2 *;2 : 2 8* apab la N,. . t d%a! mence'ah A'ar 'ula darah t da! na ! la'

%e'era d tan'an #a%alah berat haru%

%e'era d tan'an

3.6 D" gn(* Ke0e% - & n Be%5 * %k n P%"(%"& *

31

*. Kuran' pen'etahuan lan% a N,. . !eluar'a Bp. F tentan' !)nd % dan rencana pen')batan h perten% berhubun'an den'an !et da! mampuan !eluar'a men'enal ma%alah !e%ehatan. 2. P)la men,u%u t da! e&e!t & pada bu N !eluar'a Bp. F berhubun'an den'an !et da!mampuan !eluar'a dalam men'enal ma%alah la!ta% ,an' e&e!t & dan benar . 3. Re% !) terjad !)mpl !a% dar h perten% pada lan% a N,. . !eluar'a Bp. F b;d !et da!mampuan !eluar'a mera$at an'')ta !eluar'a ,an' %a! t h perten% +. Re% !) pemenuhan ' D !uran' dar !ebutuhan tubuh pada lan% a N,. . !eluar'a Bp. F b;d !et da!mampuan !eluar'a dalam memenuh a%upan nutr % %e%ua p)la d t pada an'')ta !eluar'a tentan' 3#

36

3.10 Ren7 n Pe% - & n Ke#$ %g Nama KK : Bp!. F Alamat : Rt 3 RW <60 Watu Gajah Nama #aha% %$a : N)> ta Fajar n N m : <*<2<*<+2

N) 3 a'n)%a *.

Tujuan Panjan'

.an'!a d la!u!an *.

Tujuan .an'!a Pende! Keluar'a men'enal ma%alah h perten%

Kr ter a

"tandard 8 #ampu

(nter>en% menjela%!an 8 Gal pen'etahuan !eluar'a

Kuran' pen'etahuan "etelah lan% a N,. . !eluar'a t nda!an Bapa! F

dapat ?erbal tentan'

art h perten% 8 #ampu

tentan' h perten%

tentan' !epera$atan *22 : !unjun'an pen'etahuan tentan' h perten% men n'!at rumah

menjela%!an Pen'ert an h perten%

!)nd % dan rencana %elama pen')batan !et da!mampuan !eluar'a ma%alah !e%ehatan berhubun'an den'an d harap!an men'enal !eluar'a

Pen,ebab h perten% 8 #ampu men,ebut!an Tanda dan 'ejala h perten% tanda dan 'ejala Pence'ahan h perten% h perten% 8 #ampu tanda h perten% 8 #ampu cara K)mpl !a% h perten% men,ebut!an dan 'ejala 8 3 %!u% !an tanda dan 'ejala h perten% %erta &a!t)r ,an'

pen,ebab h perten%

men,ebut!an memperburu! h perten% . pence'ahan

3/

h perten% 8 #ampu %alah h perten% 2. Keluar'a memutu%!an ,an' men'ata% h perten% tepat dapat ?erbal t nda!an untu! ma%alah 8 Keluar'a memutu%!an ,an' h perten% tepat men'ata%

8 B mb n' men,ebut!an men'ulan' %atu dar d ajar!an

!eluar'a

untu!

apa ,an' telah

mampu 8 .ela%!an a! bat lanjut dar t nda!an pen,a! t h perten% untu! 8 B mb n' ma%alah men'ata% !eluar'a re% !) untu! pen,a! t

den'an h perten% memba$a !e R" atau Pu%!e%ma%

3.

Keluar'a mela!u!an pada ter!ena h perten% an'')ta

mampu P% !)m)t)r 8 Keluar'a pera$atan ,an' pen,a! t ,an' h perten% 8 Keluar'a menentu!an

mampu 8 .ela%!an petunju! pera$atan d rumah den'an c)ntr)l %ecara men'alam mela!u!an rut n. mampu %tatu% .ela%!an man&aat ' D 3em)n%tra% !an cara

men')bat !eluar'an,a h perten%

3C

nutr % ;' D den'an ,an' h perten% 8 Keluar'a

%e%ua

men,u%un menu ,an' benar

%tandard untu! nutr % ,an' d anjur!an men'alam 8 -a!u!an )lahra'a %ecara

!e%ehatan untu! lan% a dan ,an' t da! d anjur!an.

mampu teratur meman&aat!an $a!tu %t rahat dan ER 8 .ela%!an !eluar'a untu!

8 Keluar'a men,u%un

mampu

men')ntr)l em)% dan

men'h ndar %tre%% lan% a untu!

jad$al 8 Anjur!an !e' atan ba' !eluar'a membal %ehar 2har ,an' %a! t +. Keluar'a untu! dapat P% !)m)t)r #ampu mem)d & !a% 8 Anjur!an mem)d & !a% l n'!un'an men n'!at!an !e%ehatan !eluar'a l n'!un'an ba ! & % ! membuat maupun p% !)l)' %

a!t & ta%;!e' atan

!eluar'a %ua%ana

untu! ,an'

n,aman dan dama 8 Anjur!an lan% a untu! t da! terlalu %tre%%

35

8 Anjur!an lan% a untu! ban,a! 1.Keluar'a men''una!an dapat &a% l ta% Keluar'a %t rahat

memba$a .ela%!an pada !eluar'a @an!e% @an!e% %ecara tepat dapat d man&aat!an. P% !)m)t)r an'')ta !eluar'a ,an' untu! mence'ah %a! t !e tempat *. Tan,a!an pada !eluar'a !)mpl !a% h perten% pela,anan !e%ehatan pela,anan !e%ehatan ,an' ,an' terde!at. dapat d 'una!an. 2. Anjur!an men' !ut ,an' ada 3. anjur!an !)ntr)l !eluar'a %ecara rut n untu! !e lan% a p)%,andu untu! lan% a

pela,anan !e%ehatan +. Anjur!an 2. P)la men,u%u t da! "etelah e&e!t & pada (bu @ !eluar'a Bapa! F dan d la!u!an *. dapat Keluar'a mampu ?erbal 8 Keluar'a men,ebut!an mampu 8 Gal !eluar'a untu! !eluar'a

men''una!an @an!e%. pen'etahuan nter>en% *22 : bu men'enal ma%alah la!ta% ba, tentan' tentan'

A"( dan !)mp)% % A"(

+<

berhubun'an den'an men'emban'!an !et da!mampuan !eluar'a men'enal la!ta% dan benar. ma%alah !emampuan 8 Keluar'a dalam men,u%u ,an' e&e!t &

#an&aat A"( dan &re!uen%

men'etahu -ama man&aat A"( men,u%u dan &re!uen%

8 -ama

Bara pen, mpanan A"( Te!n ! benar men,u%u ,an'

men,u%u 8 Bara pen, mpanan A%

8 Keluar'a terutama (bu 8 Kaj !emampuan !eluar'a dapat men,ebut!an ,an' telah d la!u!an pada bu te!n ! men,u%u ,an' 8 3 %!u% !an den'an !eluar'a benar cara men,u%u mula dar member% h!an tan'an %ampa pa,udara 8 3 %!u% !an dalam atur p)% % untu! !en,amanan ba, dalam men,u%u . 8 Ber !an !e%empatan !eluar'a menan,a!an penjela%an ,an' bu dan

+*

belum d men'ert 8 9>alua% terhadap %ecara t)p ! % n'!at ,an'

d d %!u% !an den'an !eluar'a 8 Ber !an !emampuan d %!u% !an. 2. Keluar'a memutu%!an mampu ?erbal t nda!an 8 Keluar'a memutu%!an dalam ma%alah la!ta% ;men,u%u bu mampu 8 Kaj men'ata% pen'etahuan &a!t)r pada !eluar'a ,an' p)la t nda!an tentan' berpen'aruh puj an terhadap ,an'

!eluar'a

apab la ma%alah pada %aat la!ta% ,an' terjad pada bu

men,u%u dan pr)du!% A"( pada 8 3 %!u% !an den'an !eluar'a tentan' terhadap penatala!%anaan ma%alah2ma%alah

,an' t mbul %aat men,u%u 8 3 %!u% !an manajemen la!ta% 8 Ajar!an tentan' pen, mpanan tentan'

+2

A"( ,an' benar

3.

Keluar'a mera$at den'an ma%alah

mampu P% !)m)t)r 8 Keluar'a ,an'

mampu 8 Kaj dalam

pen'etahuan men,ed a!an

!eluar'a %arana

bu men,u%u

mera$at bu men,u%u

untu! men'ata% ma%alah pada bu men,u%u 8 Ajar!an pada !eluar'a tentan' manajemen la!ta%

t mbul %aat men,u%u

+.

Keluar'a

mampu P% !)m)t)r 8 Keluar'a men,ed a!an l n'!un'an mendu!un' pr)%e% men,u%u

mau 8 Kaj

!emampuan %arana

dan untu!

mem)d & !a% l n'!un'an

men,ed a!an

,an' !ebutuhan men,u%u ba,

dalam 8 - bat!an %uam ; !eluar'a la n la!ta% atau ,an' terl hat leb h d)m nan dan !eluar'a a'ar memaham dan dapat membantu %tr mempertahan!an A"(

+3

8 Ber !an pen,aj an ,an' b %a membuat m num A"( ba, untu! mau

1.

Keluar'a untu!

mampu

8 Keluar'a men'unjun' 8 Anjur!an pela,anan untu! ber!)n%ulta% b la ada

!eluar'a !eluhan

untu! tentan'

meman&aat!an

!e%ehatan %elalu ber!)n%ulta% !e b dan men,u%u

pela,anan !e%ehatan

tentan' pela!%anaan

3.

Re% !) !)mpl !a% h perten%

terjad dar

"etelah t nda!an

d la!u!an *.

Keluar'a men'enal

dapat ?erbal tentan'

8 #ampu pen,ebab

men,ebut!an 8 .ela%!an terjad n,a tentan' darah t n''

!epada

!eluar'a

!emun'! nan

!epera$atan *22 : !)mpl !a% h perten% rumah d harap!an

pen n'!atan darah 8 #ampu tanda

te!anan pen,ebab terjad n,a te!anan

berhubun'an den'an !unjun'an !et da!mampuan !eluar'a mera$at h perten% an'')ta dalam !eluar'a

men,ebut!an 8 .ela%!an tentan' tanda;'ejala pen n'!atan terjad n,a pen n'!atan te!anan darah

te!anan darah 8 #ampu

!eluar'a ,an' %a! t

men,ebut!an 8 .ela%!an tentan' a! bat dar

a! bat ,an' mun'! n pen n'!atan te!anan darah

++

terjad dar pen n'!atan te!anan darah

8 Keluar'a memutu%!an ,an' 2. Keluar'a memutu%!an dapat t nda!an tepat

mampu t nda!an untu! 8 .ela%!an h perten% 8 Ber alternat & terhadap a! bat !)mpl !a%

men'ata% !)mpl !a%

,an' tepat a! bat dar !)mpl !a% h perten%

penatala!%anaan h perten% 8 Ber !an !eputu%an terhadap !eputu%an ,an' d amb l abu ber !e%empatan !eluar'a untu! memutu%!an 8 Keluar'a mera$at !eluar'a mampu an'')ta 8 .ela%!an tentan' ma!anan den'an ,an' b)lah dan t da! b)leh ma!anan untu! d ma!an

3.

Keluar'a mela!u!an

mampu pera$atan ?erbal

men')ntr)l

,an' haru% d pantan'

+1

pada an'')ta !eluar'a

Keluar'a men''una!an pela,anan %ecara mera$at darah %elalu t n'' tepat

dapat ?erbal &a% l ta% !e%ehatan untu! an'')ta

8 Keluar'a pela,anan

mampu 8 .ela%!an pada !eluar'a tentan' !e%ehatan d man&aat!an 8 Tan,a!an temapt d 'una!an 8 Ber !an pen'etahuan terhadap per la!u ,an' telah d la!u!an untu! d pertahan!an a'ar t da! terjad !)mpl !a% . pada !eluar'a ,an' a!an

meman&aat!an &a% l ta% &a% l ta% ,an!e% ,an' dapat ,an' telah ter%ed a

@an!e%

!eluar'a apab la te!anan

+.

Re% !) pemenuhan !uran'

penurunan "etelah nutr % dar nter>en%

d la!u!an *.

Keluar'a

dapat ?erbal

8 #ampu men'ert nutr % 8 #ampu

art 8 Gal nutr %

pen'etahuan

tentan'

men'enal ma%alah nutr % den'an menjela%!an art 0 *22 pen,ebab0 t da! !uran' nutr % tanda2tanda

!epera$atan

menjela%!an 8 3 %!u% !an tentan' pen,ebab !eluar'a untu!

!ebutuhan tubuh pada %elama lan% a N,. . !eluar'a !unjun'an

pen,ebab !uran' nutr % 8 Anjur!an

+6

Bapa! !eluar'a memenuh pada

b;d men'alam !e!uran'an nutr % dalam a%upan an'')ta

T da! nta!e n%ul n7 8 Tanda2tanda Kul t !er n'

ade!uatn,a member !an puj an pada !l en nutr ent ata% per la!u ,an' benar 8 B mb n' men'ulan' d jela%!an !eluar'a apa untu! ,an'

!et da!mampuan

6!et da!cu!upan

nutr % %e%ua p)la d t !eluar'a den'an 3# 2. Keluar'a memutu%!an ,an' men'ata% !e!uran'an nutr % tepat dapat ?erbal t nda!an untu! ma%alah

Badan lemah 8 Keputu%an !eluar'a 8 Ber !an puj an ata% !eputu%an ,an' d amb l pada atau ber !e%empatan !eluar'a

untu! mem ! r!ann,a

3.

Keluar'a mela!u!an pada !l en

mampu P% !)m)t)r 8 A! bat !uran' nutr % !epera$atan ,an' 8 #enu ,an'

8 .ela%!an a! bat lanjut ' D

ter%ed a !uran' 8 B mb n' untu! men'ata%

memenuh %tandard

men'alam !uran' nutr %

+/

8 #a!an%e%ua den'an

ma%alah re% !) !uran' ' D 8 Anjur!an member !an !eluar'a ,an' untu! %e%ua

den'an therap, d et 8 Ber !an d tentu!an +. Keluar'a men''una!an !e!uran'an nutr % dapat A&e!t & &a% l ta% 8 #en''una!an &a% l ta% 8 .ela%!an @an!e% !eluar'a tentan' &a% l ta% @an!e% 8 Tan,a!an pada !eluar'a puj an a %etelah

men,u%un %e%ua ,an' telah

,an!e% ,an' tepat untu!

tempat @an!e% ,an' mana ,an' a!an d 'una!an 8 Anjur!an !eluar'a untu!

men'unjun' tempat @an!e%

+C

3.11 I'0#e'en& *" D n E9 #$ *" F(%' &":

N) *

T'l "en n0 */252</

N) 3: *

Tujuan !hu%u% Keluar'a dapat

(mplementa% men'enal*. #enjela%!an !epada

9>alua% F)rmat & " : Kl en

tentan' ma%alah h perten%

!eluar'a men'ata!an d %ebab!an ma!anan.

&a!t)r2&a!t)r ,an' h perten% men,ebab!an te!anan t n'' . 2. #enjela%!an !epada !eluar'a " : Kl en tanda dan 'ejala men'ata!an dar h perten% tanda apab la !epala 3. #enjela%!an !epada cara te!anan t n'' men'uran' teratur. pu% n'. : Kl en darah !arena

!eluar'a "

mence'ah men'ata!an darah a'ar te!anan ,a tu darah na ! t da! t da!

'aram0 )lah ra'a ma!an 'aram.

*. #emb mb n' !eluar'a men'ata% pen,a! t Keluaar'a +5 dapat h perten% .

" : Keluar'a

untu! dan !l en re% !) !))pert & dan mau mer man,a.

memutu%!an t nda!an ,an' tepat untu! men'ata% *.#enjela%!an petunju! pera$atan h perten% Keluar'a mampu mela!u!an pera$atan pada rumah. d " : Kl en h perten% .

!))perat &.

an'')ta2.#en'anjur!an !eluar'a untu! " : Kl en mau ,an' ter!ena h perten% . %t rahat dan %t rahat. )lahra'a.

*.#enjela%!an pada !eluar'a pela,an " : !e%ehatan ,an' E : Keluar'a dapat d 'una!an. !))perat &. dapat*.#enjela%!an &a% l ta% !epada !eluar'a man&aat

Keluar'a men''una!an *

,an!e% %ecara tepat untu! tentan' A"( mence'ah !)mpl !a% . !eluar'a

*.#enjela%!an pada tentan' pen,ebab te!anan darah t nn' . Keluar'a mampu men'enal ma%alah la!ta% . 2 2 Keluar'a dapat 1< men'enal " : Keluar'a men'ata!an te!anan darah t n''

tentan' h perten% . 3 3

!)mpl !a% 2.#enjela%!an tentan' a! bat dar pen n'!atan te!anan t n'' .

d %ebab!an !arena ban,a! darah & ! ran ma!an. dan

*.

#ember !an " penatala!%anaan h perten% .

Kl en

alternat & terhadap men'ata!an a! bat h perten% adalah %tr)!e. *. #enjela%!an ma!anan ,an' b)leh dan t da! " : Keluar'a b)leh d ma!an. !))perat &

Keluar'a dapat memutu%!an t nda!an ,an' tepat a! bat dar !)mpl !a% h perten% . *. 3 !eluar'a !e%ehatan " : Keluar'a #enjela%!an men'ata!an tentan' %ed ! t ttahu ,an' t da! &a% l ta% pela,anan ma!an Keluar'a mampu mela!u!an d man&aat!an. pera$atan !eluar'an,a. pada an'')ta 2. #ember !an pen'etahuaan dan b)leh d ma!an.

,an' b)leh ma!an

1*

terhadap per lla!u " : Keluar'a ,an' d la!u!an. telah !))perat &

*. #enjela%!an pada !l en Keluar'a men''una!an pela,anan !e%ehatan. tentan' dapat nutr % ,an' %ehat. &a% l ta% " : Kl en

men,ebut!an per la!u ,an' 3 telah d la!u!an.

"

Kl en

men'ata!an nutr % adalah ma!anan.

Keluar'a

dapat

men'enal

ma%alah nutr % .

12