Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 4 (2012) SMKJKT

MINGGU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

1 4-6 Jan Kedudukan 2 9-13 Jan Garisan Grid Rujukan Grid

ORENTASI AKADEMIK TINGKATAN 4 Mengenal sistem grid kebangsaan Menentukan kedudukan berasaskan rujukan grid 4 angka dan 6 angka (SPM 2008) Menjelaskan penggunaan grid 4 angka dan 6 angka Membanding beza penggunaan RG 4 dan 6 angka Mengenalpasti utara grid$utara benar dan utara magnet Menentukan bearing dengan menggunakan jangka sudut$ k%mpas dan pengiraan matematik &'(M 200)$2008,2009)(2010) (2011) *uti +a!un #aru *ina &23-2) Januari 2012, Men/atakan jenis-jenis skala lurus$ pen/ata dan 0akilan (SPM 2008) Mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus $pen/ata dan pe1a!an 0akilan (SPM 2008)(2009) Mengira keluasan sekata dengan menggunakan kaeda! segi empat grid (SPM 2008) Mengenalpasti pelbagai bentuk muka bumi utama berdasarkan garisan k%ntur Men/atakan ke1erunan berdasarkan garisan k%ntur Mengira ke1erunan dalam nisba! dan peratus3 Melukis keratan rentas Mengira lampauan tegak berpandukan skala tegak dan skala mendatar /ang diberi Menjelaskan bentuk muka bumi berdasarkan keratan rentas berdasarkan keratan rentas /ang dilukis

3 16-20 Jan 4 30-3 .eb

ra!

"tara #earing

'kala dan Jarak

'kala jarak dan keluasan

6 6-10 .eb

Ketinggian dan keratan rentas

K%ntur Ke1erunan 2ampauan +egak

) 13-1) .eb

(enta4siran peta t%p%gra4i

5(andang darat 4izikal 5(andang darat buda/a 56rganisasi ruangan 5'alingkaitan

Menjelaskan dengan 1%nt%! jenis-jenis s/mb%l 7 'imb%l ka0asan$ (SPM 2008) '/mb%l titik$ '/mb%l garisan$ '/mb%l bergambar$ 'ingkatan perkataan Mengkateg%rikan simb%l-simb%l mengikut jenis Mengenalpasti pelbagai 1iri 4izikal dan 1iri buda/a dalam peta t%p%gra4i Meng!ubungkaitkan 1iri-1iri 4izikal dan buda/a dalam peta t%p%gra4i 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 4 (2012) SMKJKT

8 20-24 .eb Gra4 dan *arta

(2009) Memba1a dan menta4sir peta t%p%gra4i

5Min 5Maksimum 5Minimum 5Julat

9 (eta +ematik 2)-2 Ma1 10 11 19-23 Ma1 Raja! 9an .%t%

5 liran 5+aburan 5Kepadatan 5(%la

mengenalpasti pelbagai jenis gra4 dan 1arta7 Gra4 bar muda! Gra4 bar berganda $ Gra4 bar majmuk$ gra4 garisan muda!(SPM 2008)(2009)(2011) Gra4 gabungan$ *arta pai muda! melukis gra4 dan 1arta memba1a dan menta4sir gra4 dan 1arta /ang tela! disediakan men/usun data dan maklumat serta mempersemba!kann/a dalam bentuk gra4 dan 1arta /ang tepat mengenalpasti jenis-jenis peta tematik memba1a maklumat dalam peta tematik7 - peta titik$ -peta k%r%plet$ -peta aliran membina peta tematik berdasarkan maklumat /ang dikumpul

Pentaksiran Kurikulum 1 (5-9 MAC 2012) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 10-18 MAC 2012
5 liran 5'alingkaitan 5(eruba!an 'alingkaitan Memberi maklumat berpandukan raja! /ang disediakan Mempersemba!kan data dan maklumat dalam bentuk raja! Menta4sir raja! Men/enaraikan maklumat /ang terdapat dalam 4%t% Men/usun maklumat /ang terdapat dalam 4%t% mengikut pandang darat 4izikal dan buda/a Merumus maklumat /ang terdapat dalam 4%t%

BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA


MINGGU TAJUK/ TEMA KONSEP HASIL PEMBELAJARAN

12-13
26 Ma1-6 pr

SISTEM BUMI 'truktur #umi

'istem tm%s4era $2it%s4era$ #i%s4era dan :idr%s4era Kerak bumi$ Mantel dan +eras #umi Jenis-jenis batuan dan

Mengenalpasti sistem bumi Meng!uraikan sistem bumi pelbagai media Men/enaraikan str !t r bumi &2009, M"n#"$as!an struktur bumi &2009,

14-1-

Jenis batuan dan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 4 (2012) SMKJKT


9-20 pr 16-1) 23 pr4 Mei
kepentingann/a kepentingann/a (r%ses pembentukan bentuk muka bumi$ taburan dan kaitan antaran/a (ergerakkan plat tekt%nik (embentukan gunung berapi Ma'(atan T")an)an Reja!an +er%b%san Mengenalpasti % #"n&s batuan &#atuan ;gneus$ <napan$Metam%r4%sis, Men/enaraikan KEPENTINGAN batuan Men/enaraikan (r*s"s pergerakan plat tekt%nik -'e1ara pertembungan -'e1ara pen1apa!an = pemisa!an Men/enaraikan bentuk muka bumi #a$ar +a$a' & reja!an , #entuk muka bumi #a$ar $ ar & ter%mb%san , Meng!uraikan (r*s"s pembentukan gunung berapi &200-,

18 10-20 21 11-1- Jun

MINGGU ULANG KAJI - 7-11 MEI 2012 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 21-25 MEI 2012 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2 MEI 10 JUN 2012
P"r ,a-an (an+an) +arat 2ulu!a0a .&/&!a$
a3

2ulu!a0a Gerakan jisim

b3Gerakan jisim

Men/enaraikan #"n&s-#"n&s lulu!a0a (SPM 2007) > 2ulu!a0a mekanik > 2ulu!a0a Kimia > 2ulu!a0a 6rganik Menerangkan (r*s"s $ $ -a0a Men/enaraikan !"san pr%ses lulu!a0a ter!adap (an+an) +arat Men/enaraikan #"n&s-#"n&s )"ra!an #&s&' > Kes%tan tana! > Gelangsar > liaran 2umpur > Gel%ngs%ran tana!= tana! runtu! Men/enaraikan pr%ses tindakan air mengalir&SPM 2005) dan tindakan %mbak :akisan pengangkutan dan pemendapan Meng!uraikann (r*s"s tindakan air mengalir dan tindakan %mbak > :akisan (SPM 2008, > (engangkutan

22 18-22 Jun

13+indakan

ir Mengalir dan +indakan 6mbak

d3 K"san tindakan air mengalir dan tindakan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 4 (2012) SMKJKT


%mbak > (emendapan M"n1"nara&!an bentuk muka bumi pr%ses tindakan air mengalir dan tindakan %mbak akibat 7 >Ha!&san 2SPM 20083 4 P"'"n+a(an

23 2--29 Jun

e3 (engaru! tindakan manusia

24
2-6 jun

LAUT +an LAUTAN


a3 b3 13 +erumbu karang &2006, Kepentingan dan p%tensi laut dan lautan K"san Kegitan manusia ter!adap laut dan lautan

(emeli!araan (emuli!araan

Men/enaraikan kegiatan manusia /ang mempengaru!i 7 Gerakan jisim +indakan air mengalir +indakan %mbak Men/enaraikan usa!a-usa!a untuk mengurangkan pengaru! kegiatan manusia ter!adap 7 Gerakan jisim +indakan air mengalir +indakan %mbak &SPM 2008, &2011, Menerangkan usa!a-usa!a berserta 1%nt%! bagaimana mengurangkan pengaru! kegiatan manusia ter!adap 7 Gerakan jisim &200-, &2011, +indakan air mengalir +indakan %mbak &SPM 2008) Mengenalpasti pentas benua dan jurang lautan Mene/enaraikan 4akt%r-4akt%r /ang mempengaru!i pembentukan terumbu karang &2006, Men/atakan pr%ses pembentukan terumbu karang Mene/enaraikan kepentingan dan p%tensi laut dan lautan Menerangkan dengan 1%nt%! kepentingan dan p%tensi laut dan lautan &2006, &2011, Mengenalpasti !"san-!"san kegiatan manusia laut dan lautan Men/enaraikan 1ara-1ara manusia memeli!ara dan memuli!ara laut dan lautan (SPM 2008)(2011) Men1adangkan langka!-langka! mengurangkan masala! pen1emaran laut dan lautan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 4 (2012) SMKJKT

2--26 16-2) Julai

561 SISTEM SURIA a3 pergerakan bumi dan kesan-kesann/a

(aksi

bumi

(utaran #umi (eredaran bumi

Mema!ami pergerakan bumi dalam sistem suria dan kesan-kesann/a ras 1 Mengenalpasti sistem suria Menerangkan pergerakan bumi dalam sistem7 ? putaran &200), ? peredaran Men/atakan kesan-kesan pergerakan bumi dalam sistem suria7 ?kejadian siang dan malam ?kejadian empat musim ?kejadian pasang-surut ?kejadian ger!ana ras 2 ? Menjelaskan dengan raja! peredaran bumi dan kesan-kesann/a Mengira 0aktu tempatan dan menentukan tarik!3 ras 1 Mengenal pasti z%n 0aktu$ meridian pangka l&0 B , dan Garisan tarik! antarabangsa &180 B +=#, Mengira 0aktu dan menentukan tarik! ras 2 menjelaskan kedudukan l%ngitud sesuatu tempat berdasarkan 0aktu Mema!ami unsur-unsur 1ua1a dan iklim serta 4en%menan/a3 ras 1 Men/enaraikan ns r- ns r 1ua1a dan iklim ?'u!u ?:ujan ? ngin Men/atakan ."n*'"na 1ua1a dan iklim ras 2 Menerangkan dengan 1%nt%! 4en%mena 1ua1a dan iklim Mema!ami pengaru! 1ua1a dan iklim ter!adap kegiatan manusia dan sebalikn/a3 ras1

2) 23-2) Julai

b3 @%n Aaktu

@%n 0aktu Garisan Meridian pangkal Garisan +arik! ntarabangsa

28 30 Julai3 6g%s

232 UNSUR-UNSUR

(emelu0apan Kerpasan

CUACA DAN IKLIM

29-30 6 6g%s-

(engaru! *ua1a dan ;klim ter!adap Kegiatan Manusia dan

-Kesan Ruma! :ijau -(ulau :aba

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 4 (2012) SMKJKT


1) 6g%s sebalikn/a
-:ujan sid -Jerebu
&2009,

Men/atakan pengaru! iklim ter!adap kegiatan manusia3 Men/atakan 1iri-1iri iklim K!atulisti0a dab iklim Mediterranean3 Men/enaraikan jenis-jenis tanaman di ka0asan beriklim K!atulisti0a dan Mediterranean3 Men/enaraikan pengaru! kegiatan manusia ter!adap 1ua1a dan iklim

ras 2 Meng!uraikan pengaru! iklim ter!adap kegiatan manusia3 Meng!uraikan bagaimana kegiatan manusia menpengaru!i 1u1a dan iklim3 Meng!uraikan pengaru! 1ua1a dan iklim ter!adap kegiatan manusia di ka0asan beriklim K!atulisti0a dan Mediterranean3 ras 3 Merumus tentang pengaru! kegiatan manusia ter!adap 1ua1a dan iklim3

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 7 CUTI HARI RAYA (18-26 0G0S 2012) 31 2)-30 6G6' J<C;' dan + #"R C +umbu!-tumbu!an 'emulajadi dan :idupan 2iar
K"("$,a)a&an

Mengenalpasti #"n&s +an ta, ran tumbu!-tumbu!an semulajadi utama di dunia7 - :utan :ujan +r%pika (SPM 2008, - :utan M%ns%%n +r%pika - (adang Rumput 'eder!ana &'teppe, - :utan K%ni4er Memadankan 8&r&-8&r& t ', -an semulajadi utama di dunia Men/enaraikan jenis-jenis !idupan liar di dunia Meng!ubungkaitkan 1iri-1iri tumbu!an semulajadi dengan taburan ka0asan peta dunia o :utan :ujan +r%pika o :utan M%ns%%n +r%pika o (adang Rumput seder!ana &'teppe, o :utan K%ni4er

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 4 (2012) SMKJKT


32-33-28 'ept
KERJA KURSUS GEOGRA9I

#erdasarkan tajuk dalam buku teks *adangan +ajuk7 *;R; 9 C K<(<C+;CG C +"M#": C '<M"2 J 9; 9 C :;9"( C 2; R 9; K2" CG

36 1-- 6kt3

K<(<C+;CG C +umbu!an semula jadi dan :idupan liar

-<k%sistem -#i%tik - bi%tik -(rimer -'ekunder -Rantaian makanan

Mentakri4kan k%nsep ek%sistem Men/atakan ek%sistem !utan !ujan tr%pika7 - !utan tana! pama! = !utan dipter%kap - !utan pa/a bakau (SPM 2009 bakau) menerangkan ek%sistem !utan !ujan tr%pika7 o !utan tana! pama! = !utan dipter%kap o !utan pa/a bakau (SPM 2009) membanding beza ek%sistem !utan !ujan tr%pika7 o !utan tana! pama! = !utan dipter%kap o !utan pa/a bakau men/enaraikan kegiatan manusia /ang mendatangkan kesan ke atas keseimbangan ek%sistem !utan men/atakan kesan-kesan kegiatan manusia ter!adapa keseimbangan !utan akibat7 -pembalakan -pertanian -pengangkutan -pembinaan empangan -perl%mb%ngan menjelaskan dengan 1%nt%! kesan kegiatan manusia ter!adap keseimbangan ek%sistem !utan akibat7 -pembalakan -pertanian -pengangkutan -pembinaan empangan -perl%mb%ngan '"r ' s!an !"san-!"san kegiatan manusia ter!adap keseimbangan ek%sistem pada masa depan

3) 8-12 6kt3

K<' C kegiatan manusia ter!adap tumbu!an semulajadi dan !idupan liar

o o o o o

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 4 (2012) SMKJKT


3) 8-12 6kt3
(eli!araan D (emuli!araan tumbu!an semulajadi dan !idupan liar
(SPM 2008)

> (emeli!araan > (emuli!araan

mentakri4 k%nsep pemeli!araan dan pemuli!araan men/atakan usa!a-usa!a pemeli!araan dan pemuli!araan tumbu!an semulajadi dan !idupan liar (SPM 2008) menjelaskan dengan 1%nt%! usa!a-usa!a pemeli!araan dan pemuli!araan tumbu!an semulajadi dan !idupan liar men1adangkan 1ara mengatasi masala! kepupusan tumbu!an semulajadi dan !idupan liar (SPM 2008)

38 1:-1; O!t %;-41

LATIH TUBI / ULANG KAJI SEBELUM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 5<15

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 5<15 = 55 O!t-> N*?@ 5<15

Tertakluk kepada pindaan dari semasa ke masa. Ru uk !uraian Sukatan Pela aran ika timbul sebaran" masala#.

9;'<9; K C 62<:7 @"2K;.2; #;C :M 9 K<+" ( C;+; G<6GR .; 'MKJK+