Anda di halaman 1dari 20

1

KORUP5I
Pcrmasa!ahan dan 5n!usI Pcmbcrantasannya

Latar Bc!akang
Koiupsi di Indonesia agaknya leIah nenjadi peisoaIan yang anal kionis. Ilaial
penyakil, koiupsi leIah nenyelai Iuas ke seanleio negeii dengan junIah yang daii
lahun ke lahun cendeiung senakin neningkal seila nodus yang nakin leiagan.
HasiI iisel yang diIakukan oIeh leilagai Ienlaga, juga nenunjukkan lahva lingkal
koiupsi di negeii yang penduduknya nayoiilas nusIin ini leinasuk yang paIing
linggi di dunia. ahkan koian Singapuia, Tnc S|rai|s Tincs, sekaIi vaklu peinah
nenjuIuki Indonesia selagai |nc cntc|cpc ccun|rq, kaiena segaIa haI lisa dileIi, enlah ilu
Iisensi, lendei, vailavan, hakin, jaksa, poIisi, pelugas pajak alau yang Iain. Iendek
kala segaIa uiusan senua lisa Iancai liIa ada anpIop.
TileI alau juIukan selagai negaia leikoiup lenlunya nenlual Indonesia lidak
nyanan. eilagai Iangkah pun diIakukan oIeh peneiinlah. Nanun, upaya leiselul
lidak nenleii hasiI oplinaI. Koiupsi lelap leijadi di leilagai sekloi kehidupan,
leiulana daIan aspek yang leisenluhan dengan peIayanan nasyaiakal.
IsIan leIah dengan legas nengalui dan nenghukuni lindak koiupsi ini.
MakaIah ini, Insya AIIah akan nencola nenguiaikan pandangan IsIan lenlang
Koiupsi.

Pcrumusan Masa!ah
Agai penlahasan daIan nakaIah ini lidak neIuas, penuIis nencola
nenguiaikan penlahasan leilalas pada peinasaIahan leiikul ini:
a. Iengeilian Koiupsi
l. Iakla Koiupsi di nasyaiakal
c. Mencaii }aIan Menleianlas Koiupsi di Indonesia
- Upaya peneiinlah daIan nenleianlas koiupsi
2

- SoIusi IsIan daIan penleianlasan Koiupsi
Pcmbahasan
1. eleiapa Iengeilian Koiupsi
DaIan vikipedia.oig dijeIaskan nakna Koiupsi (lahasa Lalin: ccrrup|ic daii
kala keija ccrrunpcrc yang leinakna lusuk, iusak, nenggoyahkan, nenulailaIik,
nenyogok). Secaia haifiah, koiupsi adaIah peiiIaku pejalal pulIik, laik
poIilikus|poIilisi naupun pegavai negeii, yang secaia lidak vajai dan lidak IegaI
nenpeikaya diii alau nenpeikaya neieka yang dekal dengannya, dengan
nenyaIahgunakan kekuasaan pulIik yang dipeicayakan kepada neieka.
|1j

Daii sudul pandang hukun, lindak pidana koiupsi secaia gaiis lesai
nencakup unsui-unsui selagai leiikul:
peilualan neIavan hukun,
penyaIahgunaan kevenangan, kesenpalan, alau saiana,
nenpeikaya diii sendiii, oiang Iain, alau koipoiasi,
neiugikan keuangan negaia alau peiekononian negaia,

Muhannad Rahnal Kuinia nendefinisikan koiupsi selagai leiikul:
Koiupsi adaIah sualu jenis peianpasan leihadap haila kekayaan
iakyal dan negaia dengan caia nenanfaalkan jalalan deni
nenpeikaya diii.
Koiupsi neiupakan saIah salu daii leilagai jenis lindakan gnu|u|, yakni
lindakan nendapalkan haila secaia cuiang alau neIanggai syaiiah, laik yang
dianliI haila negaia naupun nasyaiakal.
Sejaiavan Onghokhan nenyelulkan lahva koiupsi nuIai dikenaI selagai
sualu penyinpangan kelika liiokiasi alau sualu sislen neIakukan penisahan
anlaia keuangan piiladi dan keuangan unun. DaIan konsep kekuasaan
liadisionaI lidak dikenaI nodeI penisahan keuangan leiselul.
Konsepsi nengenai koiupsi laiu linluI seleIah adanya penisahan anlaia
kepenlingan keuangan piiladi daii seoiang pejalal negaia dan keuangan
3

jalalannya. Iiinsip ini nuncuI di aial seleIah adanya RevoIusi Ieiancis dan di
negaia-negaia AngIo-Sakson, sepeili Inggiis dan Aneiika Seiikal, linluI pada
peinuIaan alad ke-19. Sejak ilu penyaIahgunaan vevenang deni kepenlingan
piiladi, khususnya daIan soaI keuangan, dianggap selagai lindak koiupsi.
2. Iakla Koiupsi di nasyaiakal
Selagai sualu kejahalan Iuai liasa, koiupsi neniIiki lanyak vajah. DaIan sekloi
pioduksi, koiupsi ada daii huIu sanpai hiIii, daii anak-anak sekoIah sanpai
piesiden, daii kongIoneial sanpai kyai.
Kvik Kian Cie, Kelua appenas, nenyelul Ielih daii Rp 3OO liiIiun dana
daii penggeIapan pajak, kelocoian AIN, naupun penggeIapan hasiI sunleidaya
aIan, nenguap nasuk ke kanlong paia koiuploi.
Koiupsi yang liasanya diiiingi dengan koIusi, nenlual kepulusan yang
dianliI oIeh pejalal negaia nenjadi lidak oplinaI. Heloh piivalisasi sejunIah
UMN, Iahiinya peiundang-undangan aneh senacan UU Lneigi, juga RUU SDA,
inpoi guIa dan leias dan selagainya diluding lanyak pihak selagai kelijakan
yang sangal koIulif kaiena di leIakangnya ada nolivasi koiupsi.
eleiapa lahun IaIu appenas juga nengendus adanya kelocoian pada
ulang Iuai negeii, yang seliap lahunnya nencapai sekilai 2O peisen daii lolaI
pinjanan yang dileiina Ieneiinlah Indonesia.
enluk koiupsi leihadap uang negaia lidak hanya leihadap ulang Iuai
negeii. Nanun juga ulang doneslik daIan lenluk olIigasi iekap lank-lank
selesai Rp 65O liiIiun. SkandaI LI yang lak kunjung usai selidaknya
nenunjukkan leijadinya koiupsi lingkal linggi di kaIangan pejalal keuangan,
kongIoneial sela lankii. Kasus yang nasih hangal, skandaI ank Cenluiy pun
leIah nenyelalkan uang Ienyap, nanun peIakunya lak ada yang dilangkap.
Kasus koiupsi di NI dengan niIai 1,7 liiIiun iupiah yang leinyala kenudian
juga diikuli lank pc|a| ncran Iainnya (yailu RI), kasus juaI-leIi quola haji di
viIayah kevenangan Depag, dan kasus laiif unluk caIon IegisIalif unluk nonoi-
nonoi jadi yang leiniIai hingga ialusan jula iupiah.
4

Tidak hanya ilu, koiupsi pun leijadi di daeiah-daeiah selingkal piopinsi dan
kola. Haiian }uinaI ogoi di uIan }uni 2OO9 nenleiilakan lahva Sekilai 9O
peisen dana lanluan sosiaI (lansos) daii peneiinlah }ava aial dipaslikan
diseIevengkan. Menuiul KepaIa Kejaksaan Tinggi (Kajali) }ava aial (}alai) Dis.
H.M. Anaii, SH. MH, daii lolaI dana yang disaIuikan ke senua daeiah di }alai
leinasuk ogoi ilu, hanya 1O peisen saja yang sanpai ke nasyaiakal. Senenlaia
yang 9O peisennya, lak disaIuikan oIeh peneiina lansos, sepeili penguius pailai
poIilik, yayasan, panilia penlangunan iunah iladah, dan Ienlaga pendidikan.
uIan Mei lahun 2OO4 IaIu IengadiIan Negeii Iadang nenjaluhkan paIu
dengan nenvonis 2 lahun penjaia dan denda 1OO jula leihadap 43 oiang anggola
DIRD Iadang, neieka didakva leIah neIakukan koiupsi secaia leisana-sana
selesai 4,9 niIiai iupiah.
Di ogoi peinah leijadi skandaI AID Cale di Tahun 2OO2 yang disinyaIii
neiugikan uang negaia selesai Rp 6,2 niIiai. Dan lenlunya nasih lanyak Iagi
kasus-kasus koiupsi Iainnya yang diIakukan oIeh paia pejalal peneiinlahan dan
sekloi svasla di Indonesia. Tidak hanya ilu, nasyaiakal pada Iapisan leiendah pun
leIah lanyak yang neIakukan koiupsi. SaIah salunya adaIah koiupsi vaklu keija.
Tenlu, lindak koiupsi sangalIah neiugikan leilagai pihak. Koiupsi juga
nakin nenanlah kesenjangan akilal nenluiuknya disliilusi kekayaan. iIa
sekaiang kesenjangan kaya dan niskin sudah denikian nenganga, naka koiupsi
nakin neIelaikan kesenjangan ilu kaiena uang leidisliilusi secaia lidak sehal
(lidak nengikuli kaedah-kaedah ekononi selagainana neslinya).
Koiuploi nakin kaya, yang niskin nakin niskin. Akilal Iainnya, kaiena
uang ganpang dipeioIeh, sikap konsunlif jadi leiangsang. Tidak ada doiongan ke
poIa pioduklif, sehingga linluI inefisiensi daIan penanfaalan sunlei daya
ekononi.
3. Mencaii }aIan Menleianlas Koiupsi di Indonesia
- Upaya peneiinlah daIan nenleianlas koiupsi
3

Anlikoiupsi.oig leIah nencalal leleiapa upaya penleianlasan koiupsi yang
leIah diIakukan peneiinlah daii lahun ke lahun. Upaya penleianlasan
koiupsi dinaksud sepeili leiuiai selagai leiikul :
Era 5nckarnn 1945 - 1967
a. Ieneiinlah Soekaino leiupaya unluk neIakukan iasionaIisasi peiusahaan-
peiusahaan Asing neIaIui sualu UU. Telapi seleIun UU leiselul
dileiIakukan (1958), pihak niIilei (AD), leIah neIakukan aksi sepihak dan
neielul peiusahaan-peiusahaan asing leiselul.
l. Iada langgaI 13 Desenlei 1957 Mayoi }endeiaI A.H. Nasulion (KSAD pada
saal ilu) nengeIuaikan Iaiangan penganliIaIihan peiusahaan eIanda
lanpa sepengelahuan niIilei dan nenenpalkan peiusahaan-peiusahaan
yang dianliI aIih leiselul dilavah pengavasan niIilei.
c. Ieneiinlah Indonesia neneiapkan kelijakan IoIilik enleng dengan
nenleiikan lanluan kiedil dan fasiIilas kepada pengusaha-pengusaha
piiluni. Iiogian ini lidak neIahiikan pengusaha piiluni yang langguh,
lelapi yang leijadi jusliu piaklek koIusi, koiupsi, dan nepolisne (KKN).
Iengusaha-pengusaha yang nendapalkan Iisensi hanyaIah pengusaha-
pengusaha yang dekal dengan peneiinlah dan kekualan-kekualan poIilik
yang doninan.
d. KegagaIan peneiinlahan Denokiasi Teipinpin unluk nengalasi
disinlegiasi adninisliasi kenegaiaan. Ieiekononian lelap leiganlung pada
liiokiasi pailai-pailai poIilik dan niIilei. Apaial negaia lak lekeija dengan
laik dan koiupsi senakin neiajaIeIa.

Era 5nchartn 1965-1998
Rezin Oide aiu nenggunakan pendekalan "penlangunan" di sekloi
ekononi unluk nengalasi peisoaIan-peisoaIan yang nuncuI di nasa Oide
Lana. Ieilunluhan ekononiIah yang nenjadi laigel ulana iezin Oide aiu.
IeisoaIan kelocoian alau koiupsi nenjadi peisoaIan nonoi dua. agi iezin
6

Oide aiu yang leipenling adaIah kenajuan dan peilunluhan ekononi seila
lelap neIakukan konlioI leihadap kekuasaan poIilik, sehingga neieka dapal
nenjaIankan piogian penlangunan leiselul.
Ieneiinlahan Oide aiu dinasa Soehailo divainai oIeh liga fenonena yakni :
Ieilana, adaIah keijasana anlaia pinpinan niIilei dengan pengusaha
keluiunan Cina. Kedua, adaIah konpelisi anlaia pengusaha piiluni dengan
pengusaha keluiunan Cina. Keliga, adaIah pengaiuh peiusahaan-peiusahaan
negaia yang dikonlioI oIeh niIilei neIavan leknokial yang nendukung
IileiaIisasi dan inleivensi aial.
a. Ieilanina neiupakan nesin ulana pendukung kekuasaan Soehailo dan
Oide aiu. Nanun Ieilanina juga nenjadi saiang koiupsi, palionase, dan
penyedolan sunlei dana yang nenlual Ieilanina anliuk pada lahun
1975-1976. Dilavah pinpinan Ilnu Sulovo opeiasi Ieianina leilulup lagi
pulIik dan Iapoian lahunan keuangan Ieilanina lidak peinah
diununkan. Kepenlingan Soehailo dan lenlaia sangal lesai leihadap
Ieilanina .
l. Iada luIan }anuaii 197O leleiapa oiganisasi nahasisva Indonesia luiun ke
jaIan-jaIan unluk nenpioles koiupsi yang leijadi di daIan luluh
peneiinlahan. Iiesiden Soehailo pada saal ilu segeia nengununkan
penlenlukan Konisi IV, dinana nanlan vakiI piesiden M. Halla dilunjuk
selagai penasehal piesiden unluk leiselul.
c. Dileiapkannya peiangkal hukun (UU Nn. 3 tahun 1971) lenlang
penleianlasan koiupsi, lidak leifungsi sepeili yang dihaiapkan.
Meskipun daIan sislen poIilik yang dileiapkan oIeh Indonesia nengenaI
Ienlaga konlioI peneiinlahan, sepeili DIR, IK, alaupun Kejaksaan
Agung dan adan Ieneililan Apaialui Negaia, akan lelapi Ienlaga-
Ienlaga leiselul lidak leifungsi selagai nana neslinya.
d. Di lahun 199O }endiaI M. Yusuf selagai Kelua IK leIah nenyeiahkan hasiI
peneiiksaan lahunan yang diIakukan IK alas AIN 1988/1989 kepada
7

kelua DIR. DaIan acaia leiselul M. Yusuf nengalakan lahva Ienlaga
yang dipinpinnya nenenukan lanyak penyinpangan leihadap
kelenluan-kelenluan yang leiIaku daIan penakaian dana-dana
penlangunan.
e. Sekloi kehulanan nengganlikan sekloi nigas seleIah iedupnya nasa
kejayaan "OiI oon" Di avaI lahun 198O-an dikenaI isliIah "Cieen CoId"
alau enas hijau. HasiI hulan yang diekspoil oIeh Indonesia nenjadi
penghasiI devisa nonoi dua seleIah ninyak dan gas luni. Dua dianlaia
Iina peiusahaan HIH svasla leilesai nenyeiahkan selagian sahan dan
pengeIoIaan pada keIuaiga Soehailo. Kedua peiusahaan leiselul adaIah
KeIonpok aiilo Iasific dan KeIonpok ol Hasan.
f. Ceiakan Refoinasi yang dipeIopoii nahasisva neiupakan akunuIasi daii
kekecevaan leihadap kineija iezin Oide aiu. Kiisis ekononi yang
nuncuI pada lahun 1997 neiupakan vujud daii kelijakan-kelijakan
ekononi Oide aiu yang saial dengan KKN seila keleiganlungannya pada
nodaI asing dan ulang Iuai negeii.

Era HabIbIc McI 1998 - 5cptcmbcr 1999
Ienleianlasan koiupsi, koIusi dan nepolisne (KKN) adaIah saIah salu agenda
yang dipeijuangkan oIeh geiakan iefoinasi 1998. Ienleianlasan ini leinakna
nengusul piaklek KKN yang leIah diIakukan oIeh Soehailo dan kioninya di
nasa Oide aiu seila nenciplakan peneiinlahan yang leisih daii KKN di
nasa yang akan dalang.
a. eleiapa peiangkal hukun yang nengalui soaI penleianlasan dan
nenciplakan apaial peneiinlahan yang leisih ini segeia dilual oIeh
Halilie saal ia naik nenjadi piesiden nengganlikan Soehailo. eleiapa
peialuian leiselul adaIah,
TAI MIR No. XI/MIR/1998 lenlang penyeIenggaiaan negaia yang
leisih dan lelas KKN.
8

UU No. 28 lahun 1999 lenlang penyeIenggaiaan negaia yang leisih dan
lelas KKN.
UU no. 31 lahun 1999 lenlang Ienleianlasan Tindak Iidana Koiupsi
(UU anli Koiupsi).
Inpies No. 3O lahun 1998 lenlang penlenlukan konisi peneiiksa haila
pejalal.
Cagasan penlenlukan Konisi Ienleianlasan Koiupsi (Anli
Coiiuplion Connision).
l. Menko Waslang nengeIuaikan Siaian Ieis lenlang upaya nenghapus
KKN daii peiekononian nasionaI, langgaI 15 }uni 1999 DaIan Siaian Ieis
ini dijalaikan kenlaIi pengeilian KKN, selagai piaklek koIusi dan
nepolisne anlaia pejalal dengan svasla yang nengandung unsui koiupsi
alau peiIakuan islineva.
c. Mandal daii TAI No XI/MIR/1998 kepada Halilie unluk neIakukan
penleianlasan koiupsi dan pengusulan KKN Soehailo sesegeia nungkin.
Ieneiinlahan Halilie lidak leihasiI nenyeiel Soehailo ke pengadiIan,
jusliu nenghenlkan penyeIidikan kasus leiselul.

Era Abdurrahman WahId
a. Segeia seleIah diIanlik nenjadi Iiesiden RI, Alduiiahnan Wahid neIaIui
Keppies no 44 lahun 2OOO langgaI 1O Maiel 2OOO nenlenluk Lenlaga
Onludsnan yang nenpunyai vevenang neIakukan kIaiifikasi,
noniloiing alau peneiiksaan alas Iapoian nasyaiakal nengenai
penyeIenggaiaan negaia.
l. eidasaikan kesepakalan Lellei of Inlenl (LOI) anlaia Ieneiinlah RI dan
IMI seila pasaI 27 UU no. 31 lahun 1999 naka Kejaksaan Agung
nenlenluk Tin Calungan Ienleianlasan Tindak Iidana Koiupsi. Tin
Calungan ini lidak leifungsi secaia efeklif dikaienakan kedudukannya
9

yang di lavah }aksa Agung dan lidak dileiikan kevenangan yang Iuas
daIan neIakukan penyidikan dan penyeIidikan kasus-kasus koiupsi.
c. eidasaikan pasaI 1O UU no 28 lahun 1999 lenlang IenyeIenggaia Negaia
yang eisih dan lelas KKN naka Iiesiden dapal nenlenluk konisi
Ieneiiksa. Konisi ini kenudian dikenaI dengan nana KIKIN (Konisi
Ieneiiksa Kekayaan IenyeIenggaia Negaia) neniIiki lanyak konlioveisi
sejak daii penlenlukannya. IeIaksanaan pioses seIeksi (Iiosedui Iil and
Iiopei Tesl) caIon anggola KIKIN yang diIakukan oIeh Konisi II DIR
lidak diIakukan secaia lianspaian dan lidak neIilalkan pailisipasi
nasyaiakal. Sehingga nuncuI kesan adanya kepenlingan IaipoI alau
keIonpok kepenlingan daIan pioses seIeksi ini. Konlioveisi ini leius
leiIanjul dengan adanya peiledaan junIah anggola yang haius dilelapkan
anlaia Iiesiden dan DIR.
d. Ieisiapan penlenlukan Konisi Anli Koiupsi dilavah kooidinasi Diijen
Hukun dan Ieiundang-undangan, Depailenen Kehakinanan dan HAM.
Konisi ini haius sudah leilenluk pada luIan Aguslus 2OO1 (leidasaikan
UU no 31 lahun 1999).


Era McgawatI & 5usI!n Bambang Yudhnynnn
a. Ienlenlukan Ienlaga anli-koiupsi
Tahun 1999 dilenluk Tin Calungan Ienleianlasan Tindak Iidana
Koiupsi.
Tahun 2OO5 dilenluk Tin Ienleianlasan Tindak Iidana Koiupsi (Tinlas
Tipikoi).
Nanun denikian, lanyaknya Ienlaga anli koiupsi yang dilenluk di negeii
ini jeIas lukan nenunjukkan seluah pieslasi. SelaIiknya, ia jusliu
nenunjukkan kegagaIan deni kegagaIan Ienlaga-Ienlaga leiselul daIan
nenleianlas guiila koiupsi di negeii ini.
10

uklinya, saal KIK dipinpin Taufiquiiahnan dala hasiI suivey
Tianspaiency InleinalionaI saal ilu nengenai peniIaian nasyaiakal lisnis
dunia leihadap peIayanan pulIik di Indonesia jusliu nenleiikan niIai IIK
(indeks Ieisepsi Koiupsi) selesai 2,2 kepada Indonesia. NiIai leiselul
nenenpalkan Indonesia pada uiulan 137 daii 159 negaia leisuivey.
l. Ieneililan UU / Ieialuian anli-koiupsi
Di negeii ini juga leIah lanyak dileililkan UU / peialuian yang neniIiki
nafas yang sana yailu anli koiupsi. Ada UU No. 15 Tahun 2OO2 lenlang
Tindak Iidana Iencucian Uang. Ada II RI No. 71 Tahun 2OOO lenlang Tala
Caia IeIaksanaan peian Seila Masyaiakal dan Ienleiian Ienghaigaan
DaIan Iencegahan dan Ienleianlasan Tindak Iidana Koiupsi. Seila
peialuian alau peiundangan Iainnya.
Nanun denkian, hingga saal ini pieslasi selagai negaia leikoiup lelap diiaih
Indonesia. }ika kila nenpeihalikan uaya-upaya peneiinlah di alas daIan
penleialasan koiupsi, sesungguhnya peneiinlah leIah ada nial cukup lesai
unluk nengalasi koiupsi. ahkan leIah dilual salu Tap MIR khusus lenlang
penleianlasan KKN, lapi nengapa lidak kunjung leihasiI` Tanpak nyala
lahva penanganan koiupsi lidak diIakukan secaia konpiehensif, selengah
hali, dan lidak sungguh-sungguh. Ini leiIihal daii lak adanya keleIadanan daii
peninpin dan sedikil alau iendahnya pengungkapan kejahalan koiupsi
senenlaia nasyaiakal lahu lahva koiupsi leijadi di nana-nana.

- Iandangan IsIan leihadap koiupsi dan SoIusi daIan penleianlasannya
IsIan secaia legas nenghaiankan koiupsi. RasuIuIIIah SAW leisalda,
8arang siapa qang ncranpc| dan ncranpas, a|au ncndcrcng pcranpasan, ou|an|an
dari gc|cngan |ani (qa|ni ou|an dari una| Munannad sau.) (HR ThabranI dan
a!- HakIm).
11

Ieikalaan 'Iaisa ninna' (lukan daii goIonganku) neiupakan indikasi
lenlang kehaianan peianpokan dan peianpasan haila, leinasuk di daIannya
koiupsi.
Lelih legas Iagi, RasuIuIIah nenyalakan daIan hadils yang disanpaikan
'Addiy lin 'Unaiiah aI-Kindy. eIiau leikala, Hai |aun Mus|in, siapa saja di
an|ara |a|ian qang nc|a|u|an pc|crjaan un|u| |ani (ncnjadi pcjaoa|/pcgauai ncgara),
|cnudian ia ncnqcnounqi|an scsua|u |crnadap |ani ua|aupun sc|cci| jarun, ocrar|i
ia |c|an ocroua| curang. |a|u, |ccurangannqa i|u a|an ia oaua pada nari |iana|
nan|i. . Siapa qang |ani ocri |ugas ncnda|nqa ia ncnqanpai|an nasi|nqa, scdi|i|
a|au oanqa|. Apa qang diocri|an |cpadanqa dari nasi| i|u ncnda|nqa ia |crina, dan
apa qang |ida| diocri|an jangan|an dianoi| (HR. Alu Davud). Senua ilu nakin
nenegaskan lahva koiupsi neiupakan lindakan yang diIaiang, laik
junIahnya sedikil naupun lanyak.
Muhannad Rahnal Kuinia nengungkapkan lahva hukunan lindakan
pidana koiupsi leinasuk ke daIan deIik la'zi, dinana hukunannya
diseiahkan kepada ijlihad KhaIifah alau qdhi. Hukunannya lisa daIan
lenluk hukun canluk, penjaia, denda alau dianliI hailanya, diununkan ke
nasyaiakal dan selagainya.
RasuIuIIah sav leisalda:
Pcranpas, |crup|cr (nu|n|a|is) dan pcng|niana| |ida| di|cna|an nu|unan
pc|cng |angan (HR Ahnad, Ashal AsSunan dan Ilnu Hillan)
DaIan haI ini, KhaIifah Unai lin AlduI Aziz peinah nenelapkan sanksi
alas peIaku koiupsi dengan dicanluk dan dilahan daIan vaklu Iana (Iln Ali
Syailah, Mushannaf Iln Ali Syailah, V/528, Mushannaf Ald ai-Razaq,
X/2O9). Ta'zii lisa nenganliI saIah salu lenluk hukunan daIan IsIan, nuIai
denda hingga hukunan nali.
Menuiul Syaikh Alduiiahnan aI MaIiki daIan Kilal Nizhan aI Uqulal
fiI IsIan, hukunan unluk koiuploi adaIah kuiungan penjaia nuIai 6 luIan
sanpai 5 lahun, disesuaikan dengan junIah haila yang dikoiupsi.
12

Azhaii nengungkapkan fakloi penyelal neiajaIeIanya lindak koiupsi
kaiena liga haI. Koiupsi leijadi kaiena Ienahnya konlioI Negaia leihadap
apaialnya, peiIakuan hukun yang leileda anlaia penguasa dan iakyal jeIala
dan iingannya sanksi hukun leihadap paia koiuploi.
|cnannqa |cn|rc| Ncgara dapal kila Iihal daii keijasana yang laik anlaia
yang dipeiiksa dan peneiiksa, neskipun leIah ada ladan khusus peneiiksa
keuangan Negaia sepeili IK dan ladan-ladan Iainnya, lelapi seiing neieka
dengan nudah nengalui agai leiIihal leisih kaiena nenlaI koiup leIah
neiasuk secaia nendaIan leihadap paia apaial peneiinlah.
Pcr|a|uan nu|un qang ocrocda dapal kila Iihal kelika pejalal peneiinlah
(eksekulif, IegisIalif dan yudikalif) yang leiIilal koiupsi, neieka leiusaha
saIing nenulupi kasus-kasus koiupsi, lahkan seleIah leilukli leisaIah
dipengadiIan-pun pejalal leiselul lidak dipecal dan lidak dipenjaia. Vonis
pengadiIan lisa dinegosiasikan anlaia eksekulif, IegisIalif dan yudikalif unluk
kepenlingan poIilik (koaIisi) jangka panjang. Seoiang anggola DIR yang
leilukli koiupsi dapal dilelaskan dengan konpensasi lidak nengganggu
peneiinlahan (eksekulif). Sedangkan naIing keciI-keciIan daii iakyal jeIala,
lahkan nencuii sepasang sandaI jepil lisa segeia dipenjaia.
Ringannqa san|si nu|un dapal kila anali daii niIiaian yang neieka koiup
daii haila Negaia, dengan sanksi penjaia leleiapa lahun saja. andingkan
dengan pencopel leleiapa puIuh iilu iupiah yang dihukun dengan vaklu
yang sana. Disanping ilu neieka lidak dihaiuskan nengenlaIikan haila yang
neieka koiup, kaiena neieka dengan pinlai lisa nengalas-nanakan
keIuaiganya alas asel yang neieka peioIeh daii koiupsi. Sehingga sanksi yang
iingan ini lidak nenlual jeia peIakunya, seleIah lelas daii penjaia neieka
lisa neniknali haila niIiaian yang neieka koiup.
LaIu lagainana Iangkah piaklis neIakukan penleianlasan koiupsi
leidasaikan peispeklif syaiiah IsIan` eiikul ini akan diuiaikan pendapal daii
dua cendekiavan nusIin.
13


Pcndapat H. IsmaI! Yusantn
H. IsnaiI Yusanlo nengungkapkan leidapal enan Iangkah yang haius
diIakukan agai lindak koiupsi hiIang dan lidak diIakukan oIeh nasyaiakal.
eIiau daIan essay-nya yang dinual di haiian RepulIika nengalakan lahva
leidasaikan kajian leihadap leilagai sunlei, didapalkan sejunIah caia
selagainana dilunjukkan oIeh syaiial IsIan. Pcr|ana, sislen penggajian yang
Iayak. Apaial peneiinlah haius lekeija dengan selaik-laiknya. Dan ilu suIil
leijaIan dengan laik liIa gaji neieka lidak nencukupi. Iaia liiokial lelapIah
nanusia liasa.
RasuI daIan hadis iivayal Alu Davud leikala, aiang siapa yang
diseiahi pekeijaan daIan keadaan lidak nenpunyai iunah, akan disediakan
iunah, jika leIun leiislii hendaknya nenikah, jika lidak nenpunyai
penlanlu hendaknya ia nenganliI peIayan, jika lidak nenpunyai hevan
lunggangan (kendaiaan) hendaknya dileii. Dan laiang siapa nenganliI
seIainnya, iluIah kecuiangan (gna|in). OIeh kaiena ilu, haius ada upaya
pengkajian nenyeIuiuh leihadap sislen penggajian dan lunjangan di negeii
ini.
Kcdua, Iaiangan neneiina suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang
dileiikan seseoiang kepada apaial peneiinlah pasli nengandung naksud
leilenlu, kaiena lual apa nenleii sesualu liIa lanpa naksud di leIakangnya,
yakni lagainana agai apaial ilu leilindak nengunlungkan penleii hadiah.
Saal AlduIIah lin Ravahah lengah nenjaIankan lugas daii Nali unluk
nenlagi dua hasiI luni Khaylai sepaio unluk kaun nusIinin dan sisanya
unluk oiang Yahudi dalang oiang Yahudi kepadanya nenleiikan suap leiupa
peihiasan agai ia nau nenleiikan Ielih daii sepaio unluk oiang Yahudi.
Tavaian ini diloIak keias oIeh AlduIIah lin Ravahah, Suap qang |a|ian
|auar|an ada|an naran, dan |aun nus|inin |ida| ncna|annqa. Mcndcngar ini,
14

crang Yanudi ocr|a|a, Karcna i|u|an (|c|cgasan Aodu||an) |angi| dan ouni |cga|
(Inan MaIik daIan aI-Muvalla).
Tenlang suap RasuIuIIah leikala, |a|na| A||an |crnadap pcnquap dan
pcncrina suap (HR. Alu Davud). Tenlang hadiah kepada apaial peneiinlah,
RasuI leikala, Hadian qang diocri|an |cpada para pcnguasa ada|an sun| (naran) dan
suap qang di|crina na|in ada|an |ufur (HR Inan Ahnad).
Nali selagainana leiselul daii hadis iivayal ukhaii nengecan keias
IlnuI Alaliyah Ianlaian neneiina hadiah daii paia vajil zakal daii kaIangan
ani SuIayn. Suap dan hadiah akan leipengaiuh luiuk pada nenlaI apaial
peneiinlah. Apaial lekeija lidak selagainana neslinya sanpai dia neneiina
suap alau hadiah.
Kc|iga, peihilungan kekayaan. Oiang yang neIakukan koiupsi, lenlu
junIah kekayaannya akan leilanlah dengan cepal. Meski lidak seIaIu oiang
yang cepal kaya pasli kaiena leIah neIakukan koiupsi.
isa saja ia nendapalkan senua kekayaannya ilu daii vaiisan,
keleihasiIan lisnis alau caia Iain yang haIaI. Tapi peihilungan kekayaan dan
penluklian leilaIik selagainana leIah diIakukan oIeh KhaIifah Unai lin
Khallal nenjadi caia yang lagus unluk nencegah koiupsi.
Senasa nenjadi khaIifah, Unai nenghilung kekayaan paia pejalal di
avaI dan di akhii jalalannya. iIa leidapal kenaikan yang lidak vajai, yang
leisangkulan, lukan jaksa alau oiang Iain, dininla nenluklikan lahva
kekayaan yang diniIikinya ilu didapal dengan caia yang haIaI.
iIa gagaI, Unai neneiinlahkan pejalal ilu nenyeiahkan keIelihan haila
daii junIah yang vajai kepada ailuI MaI, alau nenlagi dua kekayaan ilu
sepaio unluk yang leisangkulan dan sisanya unluk negaia. Caia iniIah yang
sekaiang dikenaI dengan isliIah penluklian leilaIik yang selenainya sangal
efeklif nencegah apaial leilual cuiang.
Tapi anehnya caia lagus ini jusliu dilenlang oIeh paia anggola DIR
unluk dinasukkan daIan peiundang-undangan. Ienluklian naleiiaI di depan
13

pengadiIan oIeh jaksa yang seIana ini Iazin diIakukan leilukli seIaIu gagaI
nengungkap lindak koiupsi, kaiena nana ada koiuploi neninggaIkan jejak,
nisaI lukli liansfei, kuilansi, cek alau Iainnya`
Kccnpa|, leIadan peninpin. Ienleianlasan koiupsi hanya akan leihasiI
liIa paia peninpin, leiIelih peninpin leilinggi, daIan seluah negaia leisih
daii koiupsi. Dengan lakva, seoiang peninpin neIaksanakan lugasnya
dengan penuh ananah.
Dengan lakva puIa, ia lakul neIakukan penyinpangan, kaiena neski ia
lisa neIakukan koIusi dengan pejalal Iain unluk nenulup kejahalannya, AIIah
SWT pasli neIihal senuanya dan di akhiial pasli akan dininlai
peilanggungjavalan.
Di siniIah dipeiIukan keleIadanan daii paia peninpin ilu. KhaIifah Unai
nenyila sendiii seekoi unla genuk niIik puleianya, AlduIIah lin Unai,
kaiena kedapalan digenlaIakan leisana di padang iunpul niIik ailuI MaI.
HaI ini diniIai Unai selagai lenluk penyaIahgunaan fasiIilas negaia.
Deni nenjaga agai lidak nenciun lau secaia lidak hak, khaIifah Unai
lin AlduI Azis sanpai nenulup hidungnya saal nenlagi ninyak kesluii
kepada iakyal. Dengan leIadan peninpin, lindak penyinpangan akan nudah
leideleksi sedaii dini.
Kc|ina, hukunan selinpaI. Iada gaIilnya, oiang akan lakul neneiina
iisiko yang akan nenceIakakan diiinya, leinasuk liIa dilelapkan hukunan
selinpaI kepada paia koiuploi. eifungsi selagai pencegah (zauajir), hukunan
selinpaI alas koiuploi dihaiapkan nenlual oiang jeia dan kapok neIakukan
koiupsi. DaIan IsIan, koiuploi dikenai hukunan |azir leiupa |asqnir alau
pevailaan (duIu dengan diaiak keIiIing kola, sekaiang nungkin lisa
dilayangkan di leIevisi sepeili yang peinah diIakukan), penyilaan haila dan
hukunan kuiungan, lahkan sanpai hukunan nali.
Kccnan, pengavasan nasyaiakal. Masyaiakal dapal leipeian
nenyuluikan alau nenghiIangkan koiupsi. Deni nenunluhkan keleianian
16

iakyal nengoieksi apaial, khaIifah Unai di avaI peneiinlahannya
nenyalakan, ApaliIa kaIian neIihalku nenyinpang daii jaIan IsIan, naka
Iuiuskan aku vaIaupun dengan pedang.

Pcndapat Dr. FahmI Amhar
Ienleianlasan koiupsi haius neIilalkan senua piIai nasyaiakal. IiIai
nasyaiakal adaIah nanusia (individu), ludaya (yailu leiupa peisepsi laik
penikiian naupun peiasaan koIeklif), dan sislen aluian yang leiIaku. Kaiena
ilu, koiupsi akan Ielih efeklif dileianlas liIa pada liga piIai leiselul diIakukan
Iangkah-Iangkah yang leipadu.
ahva ada individu yang nenang lejal, ingin kaya secaia inslan, alau
selidaknya dapal haila dengan jaIan pinlas, ilu nenang kenyalaan di dunia
ini. Tapi, individu yang laik selenainya Ielih lanyak. Andaikala di dunia ini
Ielih lanyak yang lidak laik, lenlu kehidupan lidak lisa Iagi leijaIan noinaI.
Oiang seIaIu daIan kelakulan akan dilipu, alau daIan senangal ingin nenipu.
KaIau sudah legilu lidak ada Iagi hulungan anlai nanusia, laik leidagang
naupun nenikah.
}adi kila haius neyakini lahva selagain lesai individu pada dasainya
adaIah laik, kaiena AIIah leIah neniupkan sifal-sifal Agungnya daIan diii
nanusia sejak nasih di daIan iahin
#s*s Fy Mxtu r (#s)s s9 tfy
Ma|a apaoi|a A|u |c|an ncnqcnpurna|an |cjadiannqa, dan |c|an ncniup|an |c
da|annqa run (cip|aan)-Ku, na|a |undu| |anu |cpadanqa dcngan ocrsujud. (Qs. 15-
a| Hl]r:29)
ahva selagian oiang kenudian nenjadi koiuploi, ilu lenlu kaiena
pengaiuh eksleinaI yang leIah nengaluikan sifal-sifal laik leiselul. Yang
paIing ulana adaIah pendidikan, kedua Iingkungan dan keliga nedia. Tiga haI
ini akan nenlangun sualu ludaya, yakni sualu peisepsi koIeklif daIan
17

nasyaiakal, apakah sualu haI ilu akan dianggap noinaI alau lidak. Iada
nasyaiakal yang ludaya uang peIicin sudah dianggap vajai, naka oiang
lidak akan Iagi peka dan neiasa ilu adaIah koiupsi. Denikian juga ludaya
lilip saudaia agai IoIos ujian sekoIah alau dapal pekeijaan. Andikala dua haI
ini dicola diIakukan pada nasyaiakal yang neniIiki peisepsi selaIiknya,
lahva uang peIicin ilu haian, dan nepolisne ilu avaI kehancuian, lenlu akan
leijadi sesualu yang leileda. udaya adaIah sesualu yang dapal dilenluk.
Ieian pendidikan sangal lesai. Iaia guiu iluIah yang nenanankan niIai-niIai
sejak dini. Tenlu saja neieka puIa yang vajil nenleii keleIadanan. KaIau
sang guiu sendiii duIu nendapal pekeijaan ilu dengan uang peIicin, alau duIu
IuIus ujian guiu dengan nenconlek, ya susah. Meieka lagian daii nasaIah,
lukan soIusi.
udaya anli koiupsi akan nenghasiIkan individu-individu anli koiupsi,
yang akhiinya akan nenjadi akloi-akloi pencegahan alau penleianlasan
koiupsi. Iada nasyaiakal yang saial koiupsi, lenlu saja suIil nendapalkan
individu-individu senacan ini. Nanun daIan IeveI nikio, sepeili pada sualu
sekoIah, kanloi alau sualu oiganisasi, ludaya in lisa dilunluhkan Ieval
pendidikan (liaining-liaining), keleIadanan pinpinan dan Ieval kanpanye
yang nassif, nisaI dengan penasangan poslei-poslei yang akan nengingalkan
oiang akan danpak nengeiikan daii koiupsi, alau azal AIIah yang dijanjikan
pada koiuploi.
Nanun slialegi individuaI dan kuIluiaI leikadang nasih leIun cukup
juga. Koiupsi ada juga yang leijadi kaiena aluian-aluian nain yang saIah.
Runilnya, aluian-aluian ini saIing kail nengail.
Selagai conloh: aluian liaya nulasi kendaiaan yang Iunayan linggi (1O
haiga kendaiaan), nenlual selagian oiang enggan neIakukan laIik nana
seleIah nenleIi kendaiaan lekas. WaIhasiI di leleiapa daeiah, cukup suIil
nenenukan noliI dengan nana peniIik selenainya pada STNK. Kelika ada
INS dalang ke puIau ilu, dan akan nenyeva noliI, yang ada hanyaIah noliI
18

sepeili ilu. IadahaI di aluian seva kendaiaan daIan pekeijaan peneiinlah,
divajilkan nana peniIik noliI sepeili daIan KTI haius sana dengan nana di
STNK. LaIu soIusinya apa` SoIusi jangka pendeknya lisa nenlual folocopy
STNK paIsu alau nenyuap agai pelugas kanloi kas negaia dan audiloi puia-
puia lidak neIihal. Caia yang Ielih eIegan adaIah dengan nenlual kIausuI
lanlahan pada aluian yang foinaI leiIaku, yang kaIau lelap daIan lenluk
sekaiang ini, akan neninluIkan ekses yang iunil di Iapangan. Ieiulahan
aluian ini dapal leiupa aluian sevanya alau aluian laIik nana kendaiaannya
- nisaI liayanya diluiunkan, agai peniIik kendaiaan leilaiik unluk laIik
nana.
Conloh Iainnya adaIah hulungan keija yang kalui, sehingga lidak jeIas
apakah seoiang diieklui UMN/UMD ilu peiIu dilayai linggi - neskipun
peiusahaan neiugi - alau dia selenainya hanya peiIu digaji secukupnya,
sedang penghasiIannya yang linggi leiganlung pieslasinya`
Conloh-conloh di alas adaIah conloh neiulah aluian yang dapal
nencegah koiupsi. Conloh Iain adaIah aluian yang dapal nenleianlas
koiupsi seleIah leijadi. Ienghilungan kekayaan pejalal seleIah nenjalal unluk
dilandingkan dengan seleIunnya adaIah saIah salu ide yang laik. KaIau ada
peningkalan yang lidak vajai dan lidak lisa dijeIaskan, haila ilu dapal disila
unluk negaia, alau yang leisangkulan dipidana.

KcsImpu!an
Tingkal koiupsi di negeii yang penduduknya nayoiilas nusIin ini leinasuk
yang paIing linggi di dunia. eilagai upaya penleianlasan pun leIah diIakukan oIeh
peneiinlah dan leilagai pihak, nuIai daii penlenlukan Ienlaga anli-koiupsi sanpai
dengan peneililan Undang-undang alau peialuian anli koiupsi. Nanun senua ilu
leIun nenluahkan hasiI. IadahaI upaya penleianlasan sudah diIakukan sejak eia
Soekaino dan leiIanjul kepada eia kepeninpinan Iiesiden RI leiikulnya hingga saal
ini.
19

IsIan secaia legas nenghaiankan koiupsi. Dengan IsIan penleianlasan
koiupsi dapal diIakukan secaia lunlas. H. IsnaiI Yusanlo nengungkapkan leidapal
enan Iangkah yang haius diIakukan agai lindak koiupsi hiIang dan lidak diIakukan
oIeh nasyaiakal. Pcr|ana, sislen penggajian yang Iayak. Kcdua, Iaiangan neneiina
suap dan hadiah. Kc|iga, peihilungan kekayaan. Kccnpa|, leIadan peninpin. Kc|ina,
hukunan selinpaI. Dan Kccnan, pengavasan nasyaiakal.
Sedangkan Di. Iahni Anhai nenyalakan lahva penleianlasan koiupsi haius
neIilalkan senua piIai nasyaiakal. Kaiena ilu, koiupsi akan Ielih efeklif dileianlas
liIa pada liga piIai leiselul diIakukan Iangkah-Iangkah yang leipadu. Ieilana kila
haius neyakini lahva selagain lesai individu pada dasainya adaIah laik, kaiena
AIIah leIah neniupkan sifal-sifal Agungnya daIan diii nanusia sejak nasih di daIan
iahin. ahva selagian oiang kenudian nenjadi koiuploi, ilu lenlu kaiena pengaiuh
eksleinaI yang leIah nengaluikan sifal-sifal laik leiselul. Yang paIing ulana adaIah
pendidikan, kedua Iingkungan dan keliga nedia. Tiga haI ini akan nenlangun sualu
ludaya. Unluk ilu, agai leicipla ludaya anli koiupsi naka keliga fakloi eksleinaI
leiselul haius dikondisikan unluk nengaiahkan nasyaiakal lidak leipeiiIaku koiupsi.
udaya anli koiupsi akan nenghasiIkan individu-individu anli koiupsi, yang akhiinya
akan nenjadi fakloi-akloi pencegahan alau penleianlasan koiupsi.
Nanun slialegi individuaI dan kuIluiaI leikadang nasih leIun cukup juga.
Koiupsi ada juga yang leijadi kaiena aluian-aluian nain yang saIah. Unluk ilu, haius
diIakukan upaya-upaya neiulah aluian yang dapal nencegah koiupsi leinasuk
aluian yang dapal nenleianlas koiupsi seleIah leijadi. Ienghilungan kekayaan
pejalal seleIah nenjalal unluk dilandingkan dengan seleIunnya adaIah saIah salu ide
yang laik. KaIau ada peningkalan yang lidak vajai dan lidak lisa dijeIaskan, haila ilu
dapal disila unluk negaia, alau yang leisangkulan dipidana.

Daftar Pustaka
Azhaii, 2OO4. Koiupsi yang nenluni. hllp://vvv.hayaluIisIan.nel
uIelin AI IsIan Ldisi 182. Agai Meneiangi Koiupsi Tak Selalas }aigon.
20

Haiian RLIULIKA, 21 Nopenlei 2OO3. IsIan dan }aIan Ienleianlasan Koiupsi
Haiian }uinaI ogoi, Ldisi 24 }uni 2OO9. AilikeI 9O Ieisen Dikoiupsi.
hllp://vvv.anlikoiupsi.oig/nevsail/analoni.hln. Analoni Koiupsi di Indonesia
dan Upaya Ienleianlasannya . (diakses pada langgaI 27/O1/2OO4)
hllp://noelsnail.co.cc/`p=1124. Caia IsIan Menlalal Koiuploi. (diakses langgaI
3O/O5/2O1O)
hllp://id.vikipedia.oig/viki/Koiupsi. (diakses langgaI 31/O5/2O1O)
Kvik Kian Cie, 2OO3. Ienleianlasan Koiupsi Unluk Meiaih Kenandiiian,
Kenaknuian, Kesejahleiaan Dan KeadiIan, Ldisi 2
Muhannad Rahnal Kuinia, 2OO9. Ienluklian TeilaIik eianlas Koiupsi.
hllp://vvv.nediaunal.con/conlenl/viev/1O5O/65/