Anda di halaman 1dari 34

SUBJEK WAJIB KOLEJ

No. 1 2 3 4 5 6 Nama Kursus Advanced English 1 Advanced English II Perisian Aplikasi komputer Asas Penjagaan Kecemasan Pembangunan dan Etika Profesional Bahasa Arab KOD KURSUS KIST 21022 KIST 22032 KIST 22083 KIST 24073 KIST 23063 KIST 21213 JUMLAH KREDIT 2 2 3 3 3 3

No 1. 2. 3. 4.

Subjek Kod Taraf Pensyarah Tahun / Semester Jumlah waktu pembelajaran pelajar = 100 Jam + 20 jam penilaian

: : : : :

DESKRIPSI SUBJEK PERISIAN APLIKASI KOMPUTER KIST 22083 Wajib Kolej Akan dilantik 1/2 Bersemuka

Jumlah pembelajaran berpandu dan kendiri

5. Kuliah 16 Jam 3.00 kredit Tiada Tutorial Makmal Komputer 32 Jam Lain-lain 52 Jam -

6. 7. 8.

Nilai kredit Prasyarat Objektif :

: :

Memperkenalkan kepada pelajar tentang perisian aplikasi iaitu langkah-langkah biasa yang dilakukan di dalam organisasi pekerjaan, bagaimana komputer digunakan di dalam perniagaan, pengenalan Microsoft Office dan aplikasinya. 9. Hasil pembelajaran : Selepas mengikuti kursus ini, para pelajar seharusnya berupaya untuk: LO1: Menggunapakai dan mengendalikan komputer dengan kaedah yang betul bagi membantu dalam melakukan tugasan kerja. LO2: Mengaplikasikan dengan konsep asas pemprosesan maklumat berkomputer dalam kehidupan harian. LO3: Menerapkan pengetahuan yang lebih luas bagaimana komputer digunakan oleh sesebuah organisasi besar atau kecil dalam mencapai objektif mereka. . Strategi pengajaran-pembelajaran dan penilaian : Pembelajaran secara bersemuka melalui kuliah, tutorial, amali, perbincangan kumpulan serta pembelajaran berpandu (guided learning) dan pembelajaran kendiri. 11. Sinopsis : Pengenalan Perisian Aplikasi komputer, Microsoft Word 2007++, Microsoft Office Excel 2007++, Microsoft Office PowerPoint 2007++, dan Microsoft Access 2007++. 12. kaedah Penyampaian : Kuliah/Tutorial/Amali/Kuiz/ Projek 13. Kaedah dan jenis penilaian : Ujian I UjianII Kerja kursus Peperiksaan Akhir 10 peratus 10 peratus 30 peratus 50 peratus

10.

14.

Pemetaan kursus pada Objektif Program :


SUBJEK PERISIAN APLIKASI KOMPUTER PEO1 3 PEO2 1 PEO3 1 PEO4 2 PEO5 2

PEO1:Melahirkan graduan yang dapat memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dasar yang dipelajari serta mampu mengembangkannya PEO2:Mengamalkan etika profesional dan memahami kesannya kepada keluarga, masyararakat dan negara selaras dengan syariat, nilai dan etika Islam. PEO3:Melahirkan graduan yang boleh berkomunikasi secara berkesan dengan rakan sekerja dan juga masyarakat. PEO4:Mempunyai kompetensi yang tinggi untuk memberi sumbangan sebagai ahli dalam sesuatu pasukan samaada di tempat kerja atau dalam institusi kemasyarakatan. PEO5:Mempunyai kebolehan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi ekonomi, politik, dan mempunyai kesedaran yang tinggi tentang isu-isu semasa berkaitan. 15 Pemetaan kursus pada Hasil Pembelajaran Program :
Hasil pembelajaran Kursus LO 1 LO 2 LO 3 PO1 PO 2 PO 3 PO 4 PO 5 PO 6 PO 7 PO 8 PO 9 PO10 PO11

3 3 3

1 1 1

1 1 1

2 2 2

3 3 3

1 2 2

2 2 2

1 1 1

2 2 2

1 2 2

1 1 1

Keyword : PO1 = Pengetahuan dasar PO2 = kod praktis dan etika PO3 = komunikasi PO4 = Penyelidikan dan latihan PO5 = Pembelajaran sepanjang hayat PO6 = Aplikasi pengetahuan Tajuk Pengajaran dan Jumlah Jam

PO7 = Isu semasa PO8 = Aktiviti komuniti PO9 = Menyebarkan ilmu PO10 = Menyelesaikan masalah PO11 = Keusahawanan Bersemuka Kuliah Makmal Komputer Tutorial Jumlah Pembelajaran Kendiri 2

1.

1.1 Pengenalan Perisian Komputer 1.1.1. Perlaksanaan tugas di dalam pekerjaan 1.1.2. Bagaiamana komputer digunakan dalam pekerjaan 1.1.3. Pengenalan kepada Office Package 1.1.4. Program yang biasa digunakan dalam Office Package 1.1.5. Program biasa yang tersedia di dalam Office Package 1.1.6. Pengenalan kepda Office 2007

2.

Bab 2 : Microsoft Office Word 2007++ 2.1 Mengenali MS Word untuk Windows 2.1.1 Bahagian-bahagian skrin 2.1.2 Demostrasi Quick View 2.1.3 Bantuan dalam talian 2.1.4 Menggunakan indeks 2.2 Memulakan, menyimpan, Menutup dan Membuka dokumen MS Word 2.3 Penyuntingan dan Pencetakan Dokumen 2.3.1 Mengedit perkataan, perenggan dan dokumen 2.3.2 Delete, Copy, Cut, Replace, Move, Combine, Place perkataan 2.3.3 Membetulkan Kesilapan 2.3.4 Mencetak dokumen 2.4 Pemformatan Dokumen 2.4.1 Pemformatan aksara 2.4.2 Pemformatan perenggan 2.5 Tab dan Nombor Muka Surat 2.5.1 Penggunaan, pemilihan, pemformatan nombor muka surat 2.5.2 Penggunaan dan pemformatan Tab 2.6 Lagi mengenai Persediaan muka surat, menyimpan, membuka dan View 2.7 lagi mengenai pemformatan 2.8 Header and Footer 2.8.1 Kepala dan kaki muka surat 2.8.2 Cari dan ganti 2.8.3 Penyemakan 2.9 Jadual dan Grafik 2.9.1 Bekerja dengan jadual 2.9.2 Menambah garfik kepada dokumen 2.10 Border and Shading, Change case and Style 2.10.1 Sempadan dan lorekan 2.10.2 Huruf besar yang tersinggah 2.10.3 Menggunakan Style 2.11 Bullets and Numbering, Equation, Object, Table 2.11.1 Memasukkan bullet & numbering 2.11.2 membina persamaan-persamaan

10

2.12 Tempat, Wizard, Ciri-ciri Auto tempat 2.12.1 Wizard 2.12.2 Autotext 2.12.3 Autoformat Bab 3 : Microsoft Excel 2007++ 3.1 Pengenalan komputer dan keperluan sistem 3.1.1 Memulakan dokumen Excel 3.1.2 Skrin Excel 3.1.3 Mengedit bahagian-bahagian Excel 3.2 Memasukkan data dan menyimpan fail 3.2.1 Memasukkan data 3.2.2 Save 3.2.3 Penyuntingan 3.3 Memformat baris dan lajur 3.3.1 Mengubah lebar lajur dan baris 3.3.2 menambah sel, lajur dan baris 3.4 Formula 3.4.1 Membentuk formula 3.4.2 Autosum 3.4.3 menyalin formula 3.5 Database 3.5.1 Pengurusan Database 3.5.2 Membina pangkalan data 3.5.3 Mengurus rekod dan data 3.5.4 Menambah rekod 3.5.5 Menghapuskan rekod 3.6 Alignment 3.6.1 Alignment 3.6.2 Ketengahkan teks di antara lajur 3.6.3 Merge Cells 3.6.4 Purata teks 3.6.5 Format teks 3.7 Graf 3.7.1 Carta atau Graf 3.7.2 Mengedit graf 3.7.3 Mengformatkan graf

10

3.8 Pemformatan Nombor 3.8.1 Mengformatkan nombor 3.8.2 pilihan format 3.8.3 Titik perpuluhan 3.8.4 Tarikh dan masa 3.9 Pencetakan 3.9.1 Print Preview 3.9.2 Page set up 3.9.3 Print 4 Bab 4 : MS OFFICE POWERPOINT 2007 4.1 Pengenalan 4.1.1 Memulakan powepoint 2007 4.1.2 Pengenalan kepada New Presentation 4.2 New Document 4.2.1 Mencipta persembahan baru 4.2.2 Mencipta slide baru 4.3 Memformat slide 4.3.1 Menukar slide 4.3.2 Jenis-jenis paparan 4.3.3 Paparan-paparan dalam MS PowerPoint 4.3.4 Menyelit slide 4.3.5 Menghapus slide 4.4 Pengenalan template 4.4.1 Membentuk template 4.4.2 Mengformat template 4.4.3 Mengformat template 4.5 Mengedit dan menyunting teks 4.5.1 Mengformat teks 4.5.2 Menukar case 4.5.3 Menukar bentuk bullet and numbering 4.5.4 Memadam bullet and numbering 4.5.5 Membuat pembayang warna pada latarbelakang slide 4.6 Teks block 4.6.1 Pengenalan 4.6.2 Menambah Placement Guides 4.6.3 Alignment 4.6.4 Mewarnakan teks block 4.6.5 Menambahkan garisan di sekeliling Teks Block

14

4.7 Drawing 4.7.1 Toolbar lukisan 4.7.2 Autoshape 4.7.3 Mewarnakan Autoshape 4.7.4 Menyusun objek yang bertindih 4.8 Clip art 4.8.1 Memasukkan objek clip art 4.8.2 Menukarkan saiz clip art 4.8.1 Menggerakkan clip art 4.9 Word 4.9.1 Mencipta wordart 4.9.2 Menukarkan bentuk font 4.10 Slide Master

4.11 Transition 4.12 Chart and smart art 4.12.1 Pembentukkan carta organisasi 4.12.2 Memasukkan maklumat ke dalam carta 4.12.3 Memformatkan carta organisasi 4.13 Graf 4.13.1 Mencipta graf 4.13.2 Menukarkan bentuk graf 4.13.3 Pembentukkan jadual 4.13.4 Memasukkan teks ke dalam jadual 4.14 Pencetakan 4.14.1 Cara-cara mencetak slide

5.

Bab 5 : Microsoft Office Access 2007++ 4 5.1 Pengenalan MS Access 5.1.1 Memulakan MS Acess 2007 5.1.2 Mencipta Database 5.1.3 Menutup database 5.4 Pengenalan Skrin MS Access 10 16

5.5 Memulakan pangkalan data 5.5.1 Pangkalan data 5.5.2 Merekabentuk pangkalan data 5.6 Menggunakan database wizard 5.6.1 Membangunkan sesuatu pangkalan data 5.6.2 Memasukkan data ke dalam pangkalan data 5.6.3 Datasheet view 5.7 5.7.1. 5.7.2. 5.7.3. 5.7.4. 5.7.5. 5.8 5.8.1. 5.8.2. 5.8.3. 5.8.4. 5.8.5. 5.8.6. 5.8.7. 5.9 5.9.1. 5.9.2. 5.9.3. 5.9.4. Pangkalan data Jenis medan dan makna Sifat medan Membina pangkalan data Menyimpan struktur jadual Inputmask Forms Borang Column with Sorting Filter Tab order Form header and footer Properties Queries Show table Menukar medan Menghapuskan lajur Mengisih data

5.10 Laporan 5.10.1. Mengubahsuaikan laporan 5.10.2. Menghias laporan 5.10.3. Mewarnakan laporan 5.10.4. Menukar tajuk laporan 5.10.5. Membina laporan baru 5.10.6. Melukis 5.10.7. Mencetak

Jumlah jam kuliah kursus (14 minggu) Jumlah jam kredit

16

32 3.00

52

Rujukan Utama

1. Jamaluddin Harun & Zaidatun Tasir, 2003. Microsoft Office XP. Venton Publishing 2. Jamaluddin Harun, Zaidatun Tasir.2001. Menguasai perisian persembahan elektronik.Venton Publishing. 3. Palani Murugappan, 2002.Microsoft PowerPoint: Easy Learning Series, Step by Step Approach.Venton Publishing. 4. Palani Murugappan, 2002.Microsoft Access: Easy Learning Series, Step by Step Approach.Venton Publishing. 5. Kroenke & Dolan (1987). Business Computer Systems, An Introduction , Mitchell Publishing Inc. 6. Nancy A. Floyd (1987). Essentials Of Data Processing. Holt Rinehart And Winston, Inc. Majalah berkaitan, laman web internet, akhbar, video, dokumentari, CD Rom dan lain-lain.

Rujukan Tambahan

Lain-lain Sumber Rujukan

o 1. 2. 3. 4.

Subjek Kod Taraf Pensyarah Tahun / Semester Jumlah waktu pembelajaran pelajar = 100 Jam + 20 jam penilaian

: : : : :

DESKRIPSI SUBJEK PEMBANGUNAN DAN ETIKA PROFESIONAL KIST 23063 Wajib kolej Akan dilantik Semester 5 Tahun 3 Bersemuka

Jumlah pembelajaran berpandu dan kendiri

5. Kuliah Tutorial 42 Jam 6 Jam 3.00 Jam Kredit Tiada Amali 0 Jam Lain-lain 48 Jam

6. 7. 8.

Nilai kredit Prasyarat Objektif :

: :

9.

Subjek ini mengandungi kuliah dan tutorial mengenai etika kerja, pengurusan jabatan, pengurusan masa, komunikasi dan dokumentasi. Hasil pembelajaran : 1. Mengenalpasti tentang konsep asas & teori-teori etika (moral) 2. Menghurai fungsi etika dan kaitannya dengan profesion dan golongan professional 3. Menganalisis pelbagai isu etika professional 4. Memberi kesedaran tentang kepentigan etika dalam kehidupan masyarakat Strategi pengajaran-pembelajaran dan penilaian : Pembelajaran secara bersemuka melalui kuliah, tutorial, amali, perbincangan kumpulan serta pembelajaran berpandu (guided learning) dan pembelajaran kendiri.

10.

11.

Sinopsis : Subjek ini menerangkan kepada pelajar berkenaan etika kerja dan pengurusan jabatan, pengurusan masa, komunikasi dan dokumentasi.

12.

kaedah Penyampaian : Kuliah/Tutorial/Kuiz/Kerja Kursus

13.

Kaedah dan jenis penilaian : Ujian I UjianII Kerja kursus Peperiksaan Akhir 10 peratus 10 peratus 30 peratus 50 peratus

14.

Pemetaan kursus pada Objektif Program :


Subjek PEMBANGUNAN DAN ETIKA PROFESIONAL PEO1 3 PEO2 3 PEO3 2 PEO4 2 PEO5 2

PEO1:Melahirkan graduan yang dapat memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dasar yang dipelajari serta mampu mengembangkannya PEO2:Mengamalkan etika profesional dan memahami kesannya kepada keluarga, masyararakat dan negara selaras dengan syariat, nilai dan etika Islam. PEO3:Melahirkan graduan yang boleh berkomunikasi secara berkesan dengan rakan sekerja dan juga masyarakat. PEO4:Mempunyai kompetensi yang tinggi untuk memberi sumbangan sebagai ahli dalam sesuatu pasukan samaada di tempat kerja atau dalam institusi kemasyarakatan. PEO5:Mempunyai kebolehan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi ekonomi, politik, dan mempunyai kesedaran yang tinggi tentang isu-isu semasa berkaitan. 15 Pemetaan kursus pada Hasil Pembelajaran Program :
Hasil pembelajaran Kursus LO 1 LO 2 LO 3 LO4 PO1 3 3 3 1 PO 2 3 3 3 1 PO 3 1 1 1 2 PO 4 1 1 1 1 PO 5 2 2 2 2 PO 6 1 1 1 2 PO 7 1 1 1 2 PO 8 1 1 1 1 PO 9 1 1 1 3 PO10 1 1 2 2 PO11 1 1 1 1

Keyword : PO1 = Pengetahuan dasar PO2 = kod praktis dan etika PO3 = komunikasi PO4 = Penyelidikan dan latihan PO5 = Pembelajaran sepanjang hayat PO6 = Aplikasi pengetahuan Tajuk Pengajaran dan Jumlah Jam

PO7 = Isu semasa PO8 = Aktiviti komuniti PO9 = Menyebarkan ilmu PO10 = Menyelesaikan masalah PO11 = Keusahawanan Bersemuka Kuliah Makmal Tutorial Jumlah Pembelajaran Kendiri 1 2 2 2 2 4

1 2 3 3 4 5

Pengenalan Konsep dan Pembangunan Profesional Etika Kerja Pengurusan Masa Pengurusan Jabatan Komunikasi Dokumentasi

1 2 2 3 3 3

Tutorial 1 6 PENGERTIAN KAJIAN ETIKA PROFESIONAL Pendahuluan,profesion dan professional,kepentigan kajian etika profesional

1.5

2 3 3 4

PEMIKIRAN DAN TEORI-TEORI ETIKA Teori keperibadian mulia Tindakan betul, kewajipan,hak asasi dan lainlain Kesedaran etika Prinsip asas etika NILAI DAN STRUKTUR ETIKA PROFESIONAL Asas-asas Jenis kesedaran Tutorial 2

3 3 4 3 3 1.5 3 -

OBLIGASI Obligasi member perkhidmatan Obligasi terhadap klien Obligasi terhadap pihak ketiga Obligasi terhadap profesion HAK-HAK GOLONGAN PROFESIONAL Hak professional Meniup wisel Hak pekerja PEMANTAUAN TERHADAP GOLONGAN PROFESIONAL Penguatkuasaan peraturan Otonomi Kod etika Pendekatan baru Tutorial 3

10

11

1.5

12

13

ETIKA PERKHIDMATAN AWAM DI MALAYSIA Kandungan Peranan Teras Tonggak 12 ISU ETIKA Isu etika dalam perubatan Isu etika dalam undang-undang Isu etika dalam perniagaan Isu etika dalam teknologi maklumat

3 3 3 3

Tutorial 4 14 15 SESI PEMBENTANGAN DAN PERBINCANGAN SESI PEMBENTANGAN DAN PERBINCANGAN Jumlah jam kuliah kursus (14 minggu) Jumlah jam kredit Rujukan Utama

4 4 45 3.00 -

1.5

6 6

49

Buku peraturan kerajaan dan buku pengurusan masa. Drucker,P.(1974) . Management :Tasks, Responsibilities, Practices, London : Heinemann

Lain-lain Sumber Rujukan

Majalah berkaitan, laman web internet, akhbar, video, dokumentari, CD Rom dan lain-lain.

Nama kursus/modul Kod kursus Nama pensyarah Rasional pemilihan kursus untuk program Semester / Tahun Jadual waktu pembelajaran pelajar K=Kuliah T=Tutorial A=Amali L=Lain-lain Nilai Kredit Prasyarat (jika berkenaan) Objektif

Bahasa Arab KIST 21213 Subjek ini memberi pendedahan terhadap kaedah kaedah dasar dalam Bahasa Arab 1/1 Bersemuka K 42 jam 3 jam kredit Tiada Di akhir pembelajaran, para pelajar akan: 1. Mengenali Huruf-huruf Arab dan tanda baris serta mengetahui cara membacanya 2. Dibekalkan dengan perbendaharaan kata dan istilah percakapan harian secukupnya Didedahkan dengan kaedah-kaedah asas Bahasa Arab Selepas mengikuti mata pelajaran ini, pelajar dapat : LO1: Membaca dan memahami teks Arab dengan baik LO2: Menulis perkataan-perkataan Arab dengan betul LO3: Bercakap dan berkemunikasi dalam bahasa arab mengikut tahap yang dipelajari T A L 58 jam 100 jam Pembelajaran kendiri Jumlah pembelajaran berpandu dan kendiri

Hasil pembelajaran

Strategi pengajaranpembelajaran dan penilaian

Sinopsis

Kaedah penyampaian Pemetaan kursus pada Tujuan Program Pemetaan kursus pada Hasil Pembelajaran Program

Ujian I 10 peratus UjianII 10 peratus Kerja kursus 20 peratus Kehadiran dan Keaktifan 10 peratus Peperiksaan Akhir 50 peratus Pendedahan terhadap kaedah-kaedah asas dalam Bahasa Arab supaya pelajar dapat membaca, menulis dan bercakap sesuai dengan tahap pembelajarannya. Kuliah Subjek Bahasa Arab Hasil Pembelajaran Kursus LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 PO 1 1 1 1 1 PEO1 1 PO 2 1 1 1 1 PEO2 1 PO 3 3 1 3 3 PO 4 1 1 1 1 PEO3 2 PO 5 3 3 3 3 PO 6 1 2 1 1 PEO4 2 PO 7 1 2 1 1 PO 8 1 1 1 1 PEO5 2 PO 9 1 1 1 1 PO 10 2 2 1 1

TAJUK PENGAJARAN DAN JUMLAH JAM Tajuk Pengajaran Pengenalan : Kandungan Kursus Dan Kaedah Penilaian PENDAHULUAN HURUF-HURUF ARAB : PENGENALAN Bersemuka T Pembelajaran kendiri 4

K 3

Menyebut dan membaca huruf Arab Menulis huruf Arab Menyambung huruf arab Menceraikan huruf yang disambung Latihan Huruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung 3 5

HURUF YANG BERADA DI AWAL, DI TENGH DAN DI AKHIR

Huruf yang berada di awal perkataan, di tengah dan di akhir Menyambung huruf supaya menjadi pekataan Mengenali tanda baris Membaca perkataan mengikut baris Latihan membaca 3 4

TOPIK 1 BRKENALAN

Perbualan Latihan mengguna ganti nama Latihan bercakap Latihan membaca Mengenali nombor dari 1-3 3 4

TOPIK 2 MURID BARU perbualan Latihan satu Latihan dua Latihan membeza antara muzakkar dan muannas Mengenali bilangan 4,5 dan6 Latihan bercakap

TOPIK 3 SETEM perbualan Ulangi baca ayat muzakkar dan muannas Latihan dua tukar seperti contoh Latihan guna isim isyarat Latihan bentuk soalan dan jawapan dari ayat yang diberi Mengenali number 7,8 dan9 Latihan bercakap TOPIK 4 TARIK TALI

Perbualan Latihan menggunakan perkataan taala dan izhab Latihan mengunakan perkataan au Latihan mengguna ayat muzakkar dan muannas Latihan membuat soalan dan jawapan Mengenali nuber 10,11 dan 12 Latihan membuat soalan dari jawapan yang diberi 3 4

TOPIK 5 \ DI KELAB SUKAN

Perbualan Latihan bertanya dengan dan meniawab dengan menggunakan ganti nama Latihan mengunakan ganti nama dengan kata nama Latihan mengguna ganti nama dengan kata kerja Latihan membuat soalan dan jawapan Mengenali nuber 13,14 dan 15 Latihan bercakap Latihan menjawab soalan berpandu kepada gambar

TOPIK6 DI KANTIN

Perbualan Latihan1 jawab soalan Latihan 2 Latihan3 :jawab soalan Latihan 4 Mengenali number dati 16 hingga 18 Latihan bercakap 3 4

TOPIK 7 DI PERPUSTAKAAN

perbialan Latihan menjawab soalan berpandu kepada gambar Tukar seperti contoh Latihan menjawab soalan Mengenali number Latihan menulis Latihan bercakap Latihan menyebut huruf TOPIK 8 DI MASJID Perbualan Latihan menjawab soalan berpandu kepada gambar Latihan mengguna haza dan hazihi Latihan mejawab soalan Tukar seperti contoh Mengenali number dari 22 hingga24 Latihan bercakap Latihan membuat ayat Latihan menulis TOPIK 9 MAKMAL 3 4

Perbualan Latihan menjawab soalan Latihan membuat soalan Latihan menjawab soalan berpandu kepada perkataan yang di beri Tukar seperti contoh Mengenali number Dari 25 hingga 27 Latihan menulis dan bercakap Latihan membuat ayat

TOPIK 10 DI PADANG DAN DI RESTORAN Perbualan Latihan menjawab soalan berpandu kepada gambar Latihan menjawab soalan umum Latihan bercakap Mengenali number dari 28 hingga 30 Latihan bercakap Latihan menulis Latihan membuat ayat TOPIK 11 PELAJARAN KE SEBELAS: DI MANA AHMAD

Kefahaman cerita Latihan menjawab soalan berpandu kepada cerita Menyatakan betul dan salah pada kenyaan Latihan nafi jumlah Latiahan menjawab dehgan naam dengan menggunalan ganti nama Latihan membaca dan menulis Latihan bercakap Mengenali number dari 34 hingga36 3 4

TOPIK 12 PERLAWANAN BOLA SEPAK

Perbualan Jawabkan soalan berpandukan perkataan yang di beri Tukar seperti contoh Menjawab soalan umum Mengenali number Latihan menulis TOPIK 13 PEPERIKASAAN

Perbualan Latihan mengguna bilangan tarti bi Tukar number kepada bilangan Latihan bercakap Latihan menyebut huruf Zai dan Dza Latihan menulis Latihan membuat ayat Jumlah jam kuliah kursus Jumlah jam kredit 42 3.00 58

Rujukan utama

Mahmood Ismail Sini (Dr), Nasif Mustafa Adb. Aziz, Mukhtar Al-tahir Husian (1983). AlArabiyah Li Annasyiin, Buku Satu,Cetakan pertama, Arab Saudi: Kementerian Pelajaran. Mahmood Ismail Sini (Dr.), Ibrahim Yusof Al-saiyyid (Dr), Mohd Al-rifai Al-Syaikh (t.t), AlQawaeid al-Arabiyaha al-Muyassarah, Al-Riyadh: Institut Bahasa Arab Univercity al-Malik Saud Saudi Arabia. Mohd Bin Seman, Mohd Afifi Bin Abdullah, Rusli Bin Othman, Hasmadi Bin Hamdan(2007). Al-Lughah Al-arabiyah Li al-Sanah al-Ula Wa al-Saniah Wa alThalithah. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Cetakan Pertama, Selangor: Sinarjimet Sendirian Berhad Abd. Rahman Bin Ibrahim Al-fauzan (Dr.) Mukhtar Al-tahir Husain (Dr.) Ust. Mohd. Abd. Al-khaliq Mohd Fadl Al-Arabiah Baina yadaika

Rujukan Tambahan

No 1. 2. 3. 4.

Subjek Kod Taraf Pensyarah Tahun / Semester Jumlah waktu pembelajaran pelajar = 100 Jam + 20 jam penilaian

: : : : :

DESKRIPSI SUBJEK ASAS PENJAGAAN KECEMASAN KIST 24073 Wajib kolej Akan Dilantik 1/2 Bersemuka

Jumlah pembelajaran berpandu dan kendiri

5. Kuliah 34 Jam 3.00 Tiada Tutorial 14 Jam Amali 6 Jam Lain-lain 46 Jam

6. 7. 8.

Nilai kredit Prasyarat Objektif : 1. 2. 3. 4.

: :

Dapat memahami asas anatomi dan fisiologi manusia. Dapat menerangkan fungsi yang berkait dengan organ tersebut. Menerangkan tentang struktur organ manusia. Menerangkan tentang mekanisme yang berlaku dalam badan manusia.

9.

Hasil pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar boleh: Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat: LO1: Mengenalpasti tanda-tanda kecemasan yang boleh berlaku ke atas mangsa atau pesakit. LO2: Memahami sebab-sebab sesuatu keadaan kecemasan boleh berlaku. LO3: Menguruskan dan menangani keadaan kecemasan dengan berkesan.

10.

Strategi pengajaran-pembelajaran dan penilaian : Pembelajaran secara bersemuka melalui kuliah, tutorial, amali, perbincangan kumpulan serta pembelajaran berpandu (guided learning) dan pembelajaran kendiri.

11.

Sinopsis : Kursus ini memperkenalkan aspek-aspek kecemasan yang boleh berlaku ke atas individu. Ia membincangkan bagaimana untuk mengesan tanda atau gejala seseorang yang dalam keadaan kecemasan dan bagaimana untuk menguruskannya.

12.

kaedah Penyampaian : Kuliah/ Amali/ Makmal/ Demonstrasi/Kuiz

13.

Kaedah dan jenis penilaian : Ujian 1 Ujian 2 Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 10% 10% 30% 50%

14.

Pemetaan kursus pada Objektif Program :


Subjek ASAS PENJAGAAN KECEMASAN PEO1 3 PEO2 1 PEO3 1 PEO4 3 PEO5 1

Petunjuk : 1 = Sederhana

2 = Kuat

3 = Sangat kuat

PEO1:Melahirkan graduan yang dapat memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dasar yang dipelajari serta mampu mengembangkannya PEO2:Mengamalkan etika profesional dan memahami kesannya kepada keluarga, masyararakat dan negara selaras dengan syariat, nilai dan etika Islam. PEO3:Melahirkan graduan yang boleh berkomunikasi secara berkesan dengan rakan sekerja dan juga masyarakat. PEO4:Mempunyai kompetensi yang tinggi untuk memberi sumbangan sebagai ahli dalam sesuatu pasukan samaada di tempat kerja atau dalam institusi kemasyarakatan. PEO5:Mempunyai kebolehan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi ekonomi, politik, dan mempunyai kesedaran yang tinggi tentang isu-isu semasa berkaitan. 15 Pemetaan kursus pada Hasil Pembelajaran Program :
Course LO LO 1 LO 2 LO 3 PO 1 3 3 3 PO 2 2 1 2 PO 3 1 1 1 PO 4 1 2 1 PO 5 1 1 1 PO 6 1 1 1 PO 7 1 1 1 PO 8 1 1 1 PO 9 1 1 1 PO10 1 1 3 PO11 1 1 1

Petunjuk : 1 = Sederhana 2 = Kuat 3 = Sangat kuat Keyword : PO1 = Pengetahuan dasar PO2 = kod praktis dan etika PO3 = komunikasi PO4 = Penyelidikan dan latihan PO5 = Pembelajaran sepanjang hayat PO6 = Aplikasi pengetahuan Tajuk Pengajaran dan Jumlah Jam

PO7 = Isu semasa PO8 = Aktiviti komuniti PO9 = Menyebarkan ilmu PO10 = Menyelesaikan masalah PO11 = Keusahawanan

Bersemuka Kuliah Tutorial Amali

Jumlah Pembelajaran Kendiri

10

11

12

13

14

Topik 1: Tanggungjawab seorang First Aider Pengetahuan tentang piawaian penjagaan Hormati hak-hak pesakit Topik 1: Tanggungjawab seorang First Aider Kerahsiaan Good Samaritan Laws Topik 2: Penjagaan Respiration 2.1 Pernafasan 2.2 Penilaian 2.2.1 Tahap Kesedaran 2.2.2 Membuka airway Topik 2: Penjagaan Respiration 2.3 Penilaian 2.3.1 Lihat, dengar dan rasa 2.3.2 Resusitasi mulut ke mulut Topik 3: Renjatan 3.1 Jenis-jenis renjatan 3.2 Tindakbalas fisiologi tubuh Topik 3: Renjatan 3.3 Airway, pernafasan, sirkulasi 3.4 Tanda-tanda vital Topik 4: Menguruskan renjatan 4.1 Oksigen 4.2 Mengawal perdarahan Topik 4: Menguruskan renjatan 4.3 Posisi modified Trendelenburg 4.4 Mengurangkan kehilangan haba Topik 5: Mengangkat dan memindahkan pesakit 5.1 Body Mechanics 5.1.1 Mengangkat 5.1.2 Membawa 5.1.3 Emergency drags & moves Topik 6: Kecederaan Tisu 6.1 Abrasi 6.2 Laserasi 6.3 Insisi Topik 6: Kecederaan Tisu 6.4 Punctures 6.5 Terbakar & Melecur Topik 7: Kepatahan 7.1 Jenis Kepatahan 7.2 Immobilisasi Topik 8: Cardiopulmonary Resuscitation 8.1 One-man CPR 8.2 Choking Topik 5: Mengangkat dan memindahkan pesakit 5.1 Body Mechanics 5.1.1 Mengangkat 5.1.2 Membawa 5.1.3 Emergency drags & moves

Jumlah jam kuliah kursus (14 minggu) Jumlah Kredit Rujukan Utama Rujukan Tambahan

34

14 3.00

46

Richard B.& Deborah F (2005), Fundamentals of Basic Emergency Care,2nd ed.New York , USA. 1. Bushan ( 2005 ) , First Aid For The USMLE Step 1, Mc Graw Hill. 2. Bushan ( 2004 ) , First Aid For The USMLE Step 2, CS: Clinical Skills, Mc Graw Hill. Majalah berkaitan, laman web internet, akhbar, video, dokumentari, CD Rom dan lain-lain.

Lain-lain Sumber Rujukan

No 1. 2. 3. 4.

Subjek Kod Taraf Pensyarah Tahun / Semester Jumlah waktu pembelajaran pelajar = 60 Jam + 20 jam penilaian

: : : : :

DESKRIPSI SUBJEK ADVANCED ENGLISH 1 KIST 21022 Wajib Kolej Semester 1/ Tahun 1 Bersemuka

Jumlah pembelajaran berpandu dan kendiri Lain-lain -

5. Kuliah 28 Jam Tutorial Amali 32 Jam

6. 7. 8.

Nilai kredit : 2.00 credit hours Prasyarat : Tiada Objektif : 1. Students should be able to use the correct tenses according to the time of action/situation, be able to identify and use the eight word classes correctly as well as able to correct and recognize grammatical errors. 2. Students should be able to master the four language skills namely listening, speaking, reading and writing, in collaboration with MUET learning skills and learning strategies. 3. Students should be able to interact within group and perform individual or group presentation. Hasil pembelajaran : At the end of semester: 1. Students are able to apply common tenses correctly in communicative skills and academic writing, as well as answering comprehension questions which form a major part of the mastering of the four language skills. 2. Students will master the foundation of language skills and get the in-depth understanding of the language when answering questions which involve different features of the language. 3. Students should be able to participate and know how to use different skills related to the general needs of communications

9.

10.

Strategi pengajaran-pembelajaran dan penilaian : Pembelajaran secara bersemuka melalui kuliah, tutorial, amali, perbincangan kumpulan serta pembelajaran berpandu (guided learning) dan pembelajaran kendiri.

11.

Sinopsis : This course exposes the students to the basic language functions and skills relating to the general needs of communication. The focus is on the general content areas with emphasis on listening, reading, writing and speaking enrichment and remedial exercises.

12.

kaedah Penyampaian : Kuliah / Toturial / Perbincangan kumpulan / Role play / Self directing learning / Lawatan pendidikan

13.

Kaedah dan jenis penilaian : Test I Test II Coursework Final Exam 10 percent 10 percent 30 percent 50 percent

14.

Pemetaan kursus pada Objektif Program : Subjek ADVANCED ENGLISH 1 PEO1 3 PEO2 1 PEO3 3 PEO4 2 PEO5 1

Petunjuk : 1 = Sederhana 2 = Kuat 3 = Sangat kuat PEO1: Melahirkan graduan yang dapat memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dasar yang dipelajari serta mampu mengembangkannya dalam penyelidikan saintifik. PEO2: Mengamalkan etika profesional dalam perawatan dan memahami kesannya terhadap persekitaran, masyararakat dan negara selaras dengan syariat, nilai dan etika Islam. PEO3: Melahirkan graduan yang boleh berkomunikasi secara berkesan dengan masyarakat dan juga rakan sekerja PEO4: Mempunyai kompetensi yang tinggi untuk memberi sumbangan di tempat kerja dan komuniti. PEO5: Mempunyai kebolehan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi ekonomi, politik, dan mempunyai kesedaran yang tinggi tentang isu-isu semasa berkaitan berkaitan penyakit kardiovaskular 15 Pemetaan kursus pada Hasil Pembelajaran Program : Hasil pembelajaran Kursus LO 1 LO 2 LO 3 Petunjuk : 1 = Sederhana PO1 PO 2 PO 3 PO 4 PO 5 PO 6 PO 7 PO 8 PO 9 PO 1 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

2 = Kuat

3 = Sangat kuat

Keyword : PO1 = Pengetahuan dasar PO2 = Etika profesional dan kod praktis PO3 = Penilaian dan Pendiagnosan PO4 = Komunikasi PO5 = Penyelidikan dan latihan PO6 = Pembelajaran sepanjang hayat Tajuk Pengajaran dan Jumlah Jam

PO7 = Aplikasi pengetahuan saintifik PO8 = Isu semasa PO9 = Sumbangan Kumpulan Bersemuka Kuliah Tutorial Amali Jumlah Self Independent Learning

Introduction Topic 1: Grammar 1.0 Verb 1.1 Types of Verb 1.1.1 Verb To Be 1.1.2 Verb To Have 1.1.3. Verb To Do 1.1.4. Action Verb 1.2 Tenses 1.2.1. Simple Present Tense 1.2.2. Present Continuous Tense Topic 1: Grammar 1.2.3. Past tense 1.2.4. Past Continuous Tense 1.2.5. Present Perfect Tense 1.2.6. Past Perfect Tense Topic 2: Listening 2.1 Main Idea and Specific Information 2.1.1. Definition of main idea and specific information 2.1.2. Identifying the main ideas 2.1.3. Focusing on the main ideas 2.1.4. Types of texts 2.1.4.1(Announcement, speeches, conversation, dialogues, talks, news report) Topic 2: Listening 2.2. Note taking, summarizing, paraphrasing 1.2.1 Note-taking 1.2.2 Using short forms / abbreviations / key words 1.2.3 Identifying the main ideas 2.3. Summarizing and paraphrasing 2.3.1. Highlighting the main points 2.3.2. Distinguishing between main idea from supporting details 2.3.3. Writing a summary by reconstructing the important ideas

Topic 2: Listening 2.4 Predicting outcomes 2.4.1. Analyzing the information given 2.4.2. Using general knowledge and clues Topic 3: Speaking 3.1. Using social conventions interactions 3.1.1. Greetings and responses 3.1.2. Managing a discussion (starting, interrupting, maintaining, ending) 3.2. Asking for information 3.2.1. Using Wh- questions / expressions Topic 3: Speaking 3.3. Expressing 3.3.1. Agreement 3.3.2. Recommendation or suggestion 3.3.3. Stating and justifying Topic 4: Reading Comprehension 4.1. Skimming and scanning, vocabulary in context 4.1.1. Skimming (to get the general idea of the information passage, graphic aid / aids) 4.1.2. Scanning for key words 4.1.3. Scanning for information in the paragraph 4.1.4. Using the information as cues / contextua l clues Topic 4: Reading Comprehension 4.2 Understanding sense relationship 4.2.1. Reference words 4.2.2 Within a sentence 4.2.3. Between sentences 4.2.4 Within a paragraph 4.2.5 Between paragraph Topic 4: Reading Comprehension 4.3. Distinguishing main idea from supporting details 4.3.1 (Main Idea) from general idea, topic sentence, implied main idea, title 4.3.4. (Supporting Details) from specific ideas

Topic 4: Reading Comprehension 4.4. Distinguishing the relevant from the irrelevant 4.4.1 Identifying the key words 4.4.2 Identifying the relevant information

Topic 5: Writing 5.1 Planning the essay and generating ideas 5.1.1. Reading and analyzing the question 5.1.2. Outlining Topic 5: Writing 5.2 Organizing idea in a text and understanding text 5.2.1. Developing thesis statements drafting Writing introductions and conclusions Topic 5: Writing 5.3.Summary writing 5.3.1. Analyzing the question 5.3.2. Identifying the key points 5.3.3. Writing the outline and draft 5.3.4. Writing the summary Jumlah Jam (16 Minggu) Total SLT Jumlah Kredit Rujukan Utama

28 60 Jam 3.00

32

Study Skill For The Malaysian (MUET) (2001) Kuala Lumpur: Federal Publications

University

English

Test

Rujukan Tambahan

Andrian Holden, Jageet Singh (1993) Remedial English Grammar and Usage, Kuala Lumpur, Fajar Bakti Sdn. Bhd.

No 1. 2. 3. 4.

5.

Subjek Kod Taraf Pensyarah Tahun / Semester Jumlah waktu pembelajaran pelajar = 60 Jam + 20 jam penilaian Nilai kredit Prasyarat Objektif :

: : : : :

DESKRIPSI SUBJEK ADVANCED ENGLISH II KIST 22032 Wajib Kolej Semester 3/ Tahun 2 Bersemuka

Jumlah pembelajaran berpandu dan kendiri Amali Lain-lain -

6. 7. 8.

: :

Kuliah Tutorial 28 jam 2.00 credit hours none

32 Jam

1. Students should be able to master the basic language skills of the MUET syllabus which comprises of four components: listening, speaking, reading and writing. 2. Students will get a general idea of how the test paper (MUET) is organized and learn different basic skills which will be emphasized for each topic. 9. Hasil pembelajaran : At the end of semester: 1. Students are generally-equipped and are able to understand how the skills of all the four components of the MUET are used and follow the information easily. 2. Students should familiarise themselves with different skills which will be emphasized in each topic and be aware of the variety of skills that will be required to use in order to answer the questions 10. Strategi pengajaran-pembelajaran dan penilaian : Pembelajaran secara bersemuka melalui kuliah, tutorial, amali, perbincangan kumpulan serta pembelajaran berpandu (guided learning) dan pembelajaran kendiri. 11. Sinopsis : This course demands for intensive listening, reading, writing and speaking enrichment and remedial exercises. The approach to this course may vary from the inductive to the deductive (holistic) processes of language in use. 12. kaedah Penyampaian : Kuliah / Toturial / Perbincangan kumpulan / Role play / Self directing learning / Lawatan pendidikan 13. Kaedah dan jenis penilaian : Test I Test II Coursework Final Exam 10 percent 10 percent 30 percent 50 percent

14.

Pemetaan kursus pada Objektif Program :


Subjek BAHASA INGGERIS II PEO1 2 PEO2 1 PEO3 3 PEO4 1 PEO5 1

Petunjuk : 1 = Sederhana 2 = Kuat 3 = Sangat kuat PEO1: Melahirkan graduan yang dapat memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dasar yang dipelajari serta mampu mengembangkannya dalam penyelidikan saintifik. PEO2: Mengamalkan etika profesional dalam perawatan dan memahami kesannya terhadap persekitaran, masyararakat dan negara selaras dengan syariat, nilai dan etika Islam. PEO3: Melahirkan graduan yang boleh berkomunikasi secara berkesan dengan masyarakat dan juga rakan sekerja PEO4: Mempunyai kompetensi yang tinggi untuk memberi sumbangan di tempat kerja dan komuniti. PEO5: Mempunyai kebolehan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi ekonomi, politik, dan mempunyai kesedaran yang tinggi tentang isu-isu semasa berkaitan berkaitan penyakit kardiovaskular 15 Pemetaan kursus pada Hasil Pembelajaran Program :
Hasil pembelajaran Kursus LO 1 LO 2 PO1 3 2 PO 2 1 1 PO 3 1 1 PO 4 3 3 PO 5 1 1 PO 6 3 3 PO 7 1 1 PO 8 1 1 PO 9 1 1 PO 10 1 1

Petunjuk : 1 = Sederhana 2 = Kuat 3 = Sangat kuat Keyword : PO1 = Pengetahuan dasar PO2 = Etika profesional dan kod praktis PO3 = Penilaian dan Pendiagnosan PO4 = Komunikasi PO5 = Penyelidikan dan latihan PO6 = Pembelajaran sepanjang hayat Tajuk Pengajaran dan Jumlah Jam

PO7 = Aplikasi pengetahuan saintifik PO8 = Isu semasa PO9 = Sumbangan Kumpulan

Bersemuka Kuliah Tutorial Amali

Jumlah Self Independent Learning

Introduction Topic 1: Grammar 1.1 Pronouns 1.1.1 Personal Subject and Object 1.1.2. Possessive 1.1.3. Possessive Adjective Topic 1: Grammar 1.1.4. Reflexive 1.1.5. Emphatic 1.1.6. Impersonal Topic 1: Grammar 1.2. Modals, Gerunds and Infinitives 1.2.1. Modal Verbs 1.2.2. Gerunds 1.2.3. Infinitives Topic 2: Listening (Unit 1) 2.1. Identifying roles and attitudes 2.1.1. Identify the speakers role and attitude 2.1.2. Types of information given by the speaker / from the text 2.2. Predicting outcomes 2.2.1. Predictions are made based on: a) general knowledge b) clues (key words / phrases and transition markers) Topic 2: Listening (Unit 2) 2.3. Critical listening and drawing inferences and conclusion 2.3.1. Main idea and specific details / information 2.3.2. Note-taking 1.3.2.1. Using short forms 1.3.2.2. Summarizing and paraphrasing 2.3.3. Inferences and conclusion 2.3.3.1 Logical reasoning / rationalizing 2.3.3.2 Implied information Topic 3: Speaking (Unit 1) 3.1. Giving reasons for actions taken 3.1.1. Using appropriate phrases 3.1.2. Giving reasons to support the decision / choices

(Unit 2) 3.2. Expressing cause and effect relationship The positive and negative effect

Topic 3: Speaking 3.3. Presenting factual information 3.3.1 Types of information (reliable sources from facts and research) 3.3.2. Starting by using expressions Supporting case (using explanations and examples) Topic 4: Reading Comprehension (Unit 1) 4.1. Distinguishing facts from opinion 4.1.1. Definition of fact and opinion 4.1.2. Identify the authors purpose, tone, bias 4.1.3. Understand and evaluate information 4.1.4. Distinguish fact from opinion 4.2. Predicting outcomes Topic 4: Reading Comprehension (Unit 2) 4.3. Making inferences by 4.3.1. Using the given information 4.3.2. Using the knowledge of the topic 4.3.3. Using common sense 4.4. Drawing conclusions by 4.4.1. Analyzing the given information Logical reasoning (based on facts and proof available) Topic 4: Reading Comprehension (Unit 3) 4.5. Analyzing and evaluating and paraphrasing 4.5.1. Skimming and scanning 4.5.2. Obtaining meaning of word 4.5.3. Identifying main ideas and supporting details 4.5.4. Identifying relevant and irrelevant points 4.5.5. Paraphrasing 4.5.6. Summarizing Topic 5: Writing (Unit 1) 5.1 Writing thesis statements, topic sentences and supporting details 5.1.1. Definition of thesis statements 5.1.2. Developing a thesis statements 5.1.3. Definition of topic sentences and supporting details 5.1.4. Identifying topic sentences and supporting details 5.1.5. Writing out the topic sentences and supporting details

Topic 5: Writing 5.2. Writing effective sentences 5.2.1. Writing effective thesis statements, topic sentences and supporting details 5.2.2. Writing effective introductions 5.2.3. Writing effective conclusions 5.2.4. Writing concluding paragraph Topic 5: Writing 5.3 Essay writing 5.3.1. Reading and analyzing the question 1.3.2 Outlining 5.3.3. Developing thesis statements drafting 5.3.4. Writing introductions and conclusions 5.4 Summary writing 5.4.1 Analyzing the question 5.4.2. Identifying the key points 5.4.3. Writing the outline and draft 5.4.4. Writing the summary Jumlah Jam (16 Minggu) Total SLT Jumlah Kredit Rujukan Utama

28 60 Jam 2.00

32

Study Skills For The Malaysian University English Test (MUET) (2001): Federal Publications: Kuala Lumpur. Jay Maurer (2000) Focus On Grammar; An Advanced Course For Reference and Grammar, New York: Longman.

Rujukan Tambahan