Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

KOLEJ SAINS DAN PENGURUSAN SARAWEL


KURSUS: DIP. PENGAJIAN SYARIAH SESI: JULAI 2012 SEMESTER: SEMESTER 2 PENGAMBILAN JANUARI 2012 SUBJEK: USUL AL-FIQH 2 (TS 22123) NAMA PENSYARAH: NURHAFIZA BT MARZUKIE

KOLEJ SAINS DAN PENGURUSAN SARAWEL Kampus Kuching, Sarawak Lot 22-25, Taman Sentosa (Fasa 1) Batu 8 Jalan Penrissen Lama, 93250 Kuching, Sarawak. RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM SEMESTER KREDIT SESI
BIL 1

: Diploma Pengajian Syariah : Sem 2/Januari 2012 : Tiga (3) Jam : Julai 2012.
BIL 1

MATA KULIAH KOD SUBJEK TARAF PENSYARAH

: USUL AL-FIQH 2 : TS 22123 : Teras Major : Nurhafiza bt Marzukie

OBJEKTIF SUBJEK Memberi kefahaman kepada pelajar tentang peranan kaedah usul al-fiqh dari sudut bahasa dalam menghasilkan hukum.

HASIL PEMBELAJARAN Pelajar dapat memahami dengan jelas bahawa kefahaman bahasa secara mendalam adalah menjadi faktor utama dalam memahami arahan syara' kerana diturunkan dalam bahasa Arab yang memerlukan kemahiran bahasa. Pelajar dapat membezakan maksud lafaz antara khas, 'am dan musytarak, tujuan akhirnya agar dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan hidup harian. Pelajar mampu menjelaskan kedudukan suatu lafaz itu samada membayangkan hakikat, majaz, sorih dan kinayah. Pelajar akhirnya dapat menerangkan bahagian-bahagian makna lafaz yang jelas dan yang tersembunyi.

Menjelaskan kepada pelajar tentang maksud suatu lafaz itu, samada dalam bentuk khas, 'am dan musytarak.

Memberi kefahaman kepada pelajar tentang suatu lafaz itu dikehendaki dengan makna hakikat, majaz, sorih dan kinayah.

Pelajar dijelaskan tentang penghujahan lafaz terhadap makna, samada dalam kategori jelas makna; iaitu zahir, nas, mufassar, muhkam atau tersembunyi makna; khafiy, mujmal, musykil dan mutasyabih. Pelajar didedahkan dengan metod untuk memahami hujjah lafaz yang digunakan, samada melalui metod al-Ibarah, alIsyarah, al-Dilalah, al-Iqtida.

Pelajar dapat menghuraikan cara bagaimana penghujahan suatu lafaz itu diambil dan dijadikan hujjah syara'.

Minggu Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Kuliah Jam

Tutorial Tajuk / Jam

Amali Tajuk / Jam

ISL Bentuk

Capaian LO/Obj.

Taksiran Penilaian

Pendaftaran Pelajar Sem 2 (Ambilan Januari 2012)


(1) Muqaddimah Kuliah Usul Fiqh II Pengenalan tentang istinbat hukum melalui kefahaman teks syarak dan sudut bahasa. Kaedah bahasa sebagai metod istinbat dan teks syarak.

02/07/2012 HINGGA 06/07/2012

Mengemukakan soalan di akhir pengajaran

(2)

09/07/2012 HINGGA 13/07/2012


(3)

Kaedah Pertama : Khas dan penghujahannya Definisi, hukum dan contohcontohnya

Diskusi tajuk yang telah dipelajari 1 jam

16/07/2012 HINGGA 20/07/2012

Kaedah kedua: Aam dan Penghujahannya Definisi, hukum dan contohcontohnya

Perbincangan antara pelajar 1 jam

(4)

23/07/2012 HINGGA 27/07/2012

Kaedah ketiga : Musytarak dan Penghujahannya Ciri-ciri dan jenis-jenisnya.

Pembentangan tajuk yang ditentukan 1 jam

(5)

30/07/2012 HINGGA 03/08/2012

Kaedah keempat : Penggunaan Makna Lafaz Hakikat Majaz Sorih Kinayah Kaedah kelima : Kejelasan Hujjah Nash dan Tingkatannaya Pengenalan kaedah. Ciri-ciri kejelasan hujjah. Asas perbezaan antara kejelasan hujjah dan ketidakjelasan hujjah. Asas perbezaan tingkatan dalam bahagian kejelasan hujjah dan ketidakjelasan hujjah. Tingkatan kejelasan hujjah:

Mengemukakan soalan di akhir pengajaran

(6)

06/08/2012 HINGGA 10/08/2012

(7)

13/08/2012 HINGGA 17/08/2012

Zahir Nash Mufassar Muhakkam Apabila berlaku percanggahan antara bentuk penghujahan di atas: hukum dan contohnya.

3 Ulangkaji dan soal jawab

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER (20/8/201224/08/2012)


(8)

27/08/2012 HINGGA 31/08/2012

Kaedah keenam : ketidakjelasan Hujjah Nash dan Tingkatannya. Pengenalan kaedah. Ciri-ciri ketidakjelasan hujjah. Asas perbezaan antara kejelasan hujjah dan ketidakjelasan hujjah. Asas perbezaan tingkatan dalam bahagian kejelasan hujjah dan ketidakjelasan hujjah. Tingkatan ketidakjelasan hujjah: Khafei Musykil Mujmal

Mengemukakan soalan di akhir pengajaran

(9)

03/09/2012 HINGGA 07/09/2012

(10)

10/09/2012 HINGGA 14/09/2012


(11)

Ulangkaji tentang kaedah yang lalu dan rumusan ringkas Mutasyabih

Pembentangan tajuk yang ditentukan 1 jam

17/09/2012 HINGGA 21/09/2012


(12)

Kaedah Ketujuh : Metod Pengambilan Makna Nash. Ibarat Nash (Makna Yang tersurat) Isyarat Nash (Makna yang tersirat)

24/09/2012 HINGGA 28/09/2012


(13)

Dilalat Nash (Keutamaan makna nash) Iqtidha nash (Penyempumaan Makna Nash) Perbincangan dan soal jawab.

01/10/2012 HINGGA 05/10/2012

Kaedah kelapan : Mafhum Mukhalafah (Faham sebalik) Kefahaman ini dipecahkan mengikut apa yang dikaitkan oleh kenyataan nash Mafhum washf (kefahaman sifat) Mafhum Ghayah

Diskusi antara pelajar dalam tajuk yang ditentukan di

(Kefahaman Tempoh/Jarak waktu) Mafhum Syart (Kefahaman Syarat) Mafhum Adab (Kefahaman Bilangan) Mafhum Laqab (Kefahaman Gelaran) Pendapat ulama tentang kehujahan "Mafhum Mukhalafah"

bawah seliaan pensyarah 1 jam

(14) 08/10/2012 HINGGA 12/10/2012


15.06.2013 19.06.2013 22.06.2013 26. 06.2013

UJIAN PENILAIAN 2

3 Jam Diskusi tajuk yang telah dipelajari


PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR

* Jam kontak minggu 14 ganti setiap hari khamis berkerja. RUJUKAN SUBJEK: 1. UTAMA : 1. Abd. Karim Zaidan (Dr.)(1998), Al-Wajiz Fi Usul al-fiqh, Beirut : Muassasah Al-Risalah. 2. Hj. Hasan bin Hj. Ahmad (1998), Usul al-Fiqh, Kuala Lumpur : Pustaka Haji Abdul Majid. 2. TAMBAHAN : 1. Al-Asyqar,Muhamad Sulaiman Abdullah (1992), AI-Wadhih Fi Usul al-Fiqh, Amman : Dar al-Nafis wa Dar al-Fath. 2. Al-Zuhaily, Wahbah (Dr.) (1999), Al-Wajiz Fi Usul Fiqh, Beirut : Dar Al-Fikr.

3. Khallaf, Abdul Wahhab (1986), Ilm Usul al-Fiqh, Kuwait : Dar al-Qalam. 4. Abu Zahrah, Muhamad (1958), Usul al-Fiqh, Kahirah : Dar al-Fikr al-Arabi. DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH:

NOR HAYATI ZAKARIA Pensyarah Jabatan Syariah KIST, Bachok.

US. ARIPIN BIN BAKAR Ketua Jabatan Syariah, KIST, Bachok.