Anda di halaman 1dari 25

TUGAS MATA KULIAH BIOFARMASETIKA VANCOMYCIN

Disusun oleh: Ryan Muamar F. Ira Dewi Y. Apelia Candra R. 260112130009 260112130027 260112130045

PROGRAM PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PAD AD ARAN ATINANGOR !"#$

I%

TIN AUAN UMUM VANKOMISIN an!"mi#in per$ama !ali dii#"la#i pada $a%un 1953 "le% &dward '"rn(ield

dari #ampel $ana% yan) *era#al dari +"rne" dan men)andun) mi!r""r)ani#me Streptomyces orientalis. al$erna$i-e pen))unaan an!"mi#in an$i*i"$i! merupa!an an$i*i"$i! )li!"pep$ida yan) peni#ilin un$u! men)"*a$i #$rain *er#i(a$ *a!$eri#idal dan $ela% di)una!an #e,ara !lini# mulai $a%un 1956 #e*a)ai Staphylococcus aureus pen)%a#il peni,ilina#e. .ada #aa$ ini -an!"mi#in merupa!an #ala% #a$u an$i*i"$i! yan) palin) #erin) di)una!an dalam $erapi in(e!#i #eriu# a!i*a$ /ram p"#i$i( dan *a!$eri me$%i,illin0re#i#$an$ S. aureus 1MR2A3. 1M"ellerin)4 20065 Muppidi et al.4 20133. I%# S&'u(&u' (i)i*

an!"mi#in C66675Cl279824 +M 9 144943 ):m"l 1Muppidi et al.4 20133

I%! In+i(*si an!"mi#in di)una!an dalam $erapi pa#ien den)an in(e!#i yan) di#e*a*!an #pe#ie# #$ap%yl",",,al dan #$rep$",",,al. 2elain i$u ;u)a di)una!an #e,ara "ral un$u! $erapi #$ap%yl",",,al en$er","li$i# a$au un$u! an$i*i"$i,0a##",ia$ed p#eud"mem*ran"u# ,"li$i# a!i*a$ Clostridium difficile. an!"mi#in ;u)a diindi!a#i!an un$u! men)"*a$i in(e!#i #eriu# pa#ien yan) aler)i $er%adap peni#ilin4 $eru$ama pa#ien yan) $ida! dapa$ menerima a$au )a)al mere#p"n $erapi an$i*i"$i! lain $erma#u! peni#ilin dan #e(al"#p"rin 1Dru) In("rma$i"n 6and*""!4 200<5 2a$$ur et al.4 20003. I%$ P'o,il ,*')*(o(ine&i( a. A*#"rp#i *. Di#$ri*u#i ,. .r"$ein +indin) d. ? @ elimina#i 9 8ral 1renda%3 5 in$ramu#,ular 1$ida! menen$u3 5 in$raperi$"neal 1=3<>3. 9 #e,ara lua# pada ;arin)an dan ,airan $u*u%4 !e,uali pada ,ere*r"#pinal (luid. 9 10> 0 50> 9 0 0 0 0 0 (. &!#!re#i 9 0 I 7ew*"rn A 6010 ;am Ana! 13 *ulan B 4 $a%un3 A 4 ;am Ana! C 3 $a%un A 242 B 3 ;am Dewa#a A 5011 ;am4 a!an diperpan;an) #e,ara #i)ni(i!an pada pa#ien )an))uan (un)#i )in;al. &nd0#$a)e renal di#ea#e A 2000250 ;am A urin 1<0> 0 90> dalam *en$u! un,%an)ed dru)35 0 "ral A #e*a)ian *e#ar lewa$ (e,e#. 1Dru) In("rma$i"n 6and*""!4 200<3 e. Da!$u pun,a! 1?maE3 pada #erum 9 I 9 45065 meni$

I%- Therapeutic Range an!"mi#in memili!i inde!# $erapi yan) #empi$4 dan memili!i #i(a$ nephrotoxicity dan ototoxicity. an!"mi#in4 #eper$i an$i*i"$i! *e$ala!$am lainnya4 *e!er;a den)an *ai! ;i!a !"n#en$ra#i pada daera% $ar)e$ di;a)a di a$a# minimum inhibitory concentration 1MIC3 #elama in$er-al d"#i# 1timedependent killing3 1.iedra# and F"peG4 20093. 7ilai MIC -an!"mi#in un$u! MR2A dan #$rain yan) #u#ep$i*el $er%adap -an!"mi#in adala% 102 m):F 1/"ld#$ein and 'i$Gi#4 20033. an!"mi#in #e*a)ian *e#ar dielimina#i lewa$ )in;al den)an (il$ra#i )l"merular4 #e%in))a ada pa#ien den)an )an))uan )in;al dapa$ menye*a*!an diperpan;an)nya wa!$u paru% elimina#i dan menin)!a$nya !adar "*a$ pada #erum yan) dapa$ *era!i*a$ pada $"!#i#i$a#. Hn$u! menurun!an re#i!" $er;adinya e(e! #ampin) dan un$u! men;a)a !"n#en$ra#i e(e!$i( -an!"mi#in , therapeutic windows yan) dire!"menda#i!an adala% !"n#en$ra#i pun,a! an$ara 24040 I):mF dan !"n#en$ra#i $erenda% #e*elum pem*erian d"#i# *eri!u$nya 1trough concentration3 adala% dia a$a# 10 I):mF un$u! men,e)a% re#i#$en#i. 1'i$Gi# and /"ld#$ein4 2006 3. I%. To(sisi&*s ?"!#i#i$a# yan) dapa$ $er;adi pada $erapi -an!"mi#in adala% nephrotoxicity dan ototoxicity. Fa!$"r yan) dapa$ *erpen)aru% dalam $er;adinya $"!#i#i$a# $er#e*u$ an$ara lain adanya )an))uan (un)#i )in;al pada pa#ien4 dan pa#ien #edan) menerima $erapi "*a$ yan) *er#i(a$ "$"$"!#i! a$au ne(r"$"!#i!4 $erma#u! amin")li!"#ida4 am("$eri#in4 dan (ur"#emide 1Jame# and ?urner4 20013. a. Nephrotoxicity A -an!"mi#in dapa$ menye*a*!an Nephrotoxicity. Fa!$"r re#i!" yan) mempen)aru%i $erma#u! adanya !"ndi#i )an))uan (un)#i )in;al pada pa#ien4 pa#ien menerima $erapi "*a$ yan) *er#i(a$ ne(r"$"!#i!4 u#ia lan;u$4 dan de%idra#i. Fa!u!an pen)u!uran #erum !rea$inin dan blood urea nitrogen 1+H73 #e$iap 203 !ali:min))u un$u! mem"ni$"r $"!#i#i$a#

renal. 6en$i!an $erapi *ila $er;adi )e;ala ne(r"$"!#i!5 !eru#a!an )in;al yan) $er;adi *ia#anya *er#i(ar re-er#i*le. *. Neurotoxicity A -an!"mi#in dapa$ menye*a*!an Neurotoxicity. Fa!$"r re#i!" yan) mempern)aru%i $erma#u! adanya !"ndi#i )an))uan (un)#i )in;al pada pa#ien4 pa#ien menerima $erapi yan) *er#i(a$ neur"$"!#i!4 u#ia lan;u$4 dan de%idra#i. Neuromuscular toxicity dapa$ $er;adi pada pa#ien penderi$a penya!i$ neur"mu#,ular a$au pa#ien den)an %ip"!al#emia. Ototoxicity *er*andin) luru# den)an d"#i# dan lamanya $erapi. ?inni$u# a$au -er$i)" !emun)!inan men;adi indi!a#i $er;adinya !eru#a!an -e#$i*ular dan !eru#a!an *ila$eral yan) *er#i(a$ irre-er#i*le. 6en$i!an $erapi *ila )e;ala "$"$"Ei,i$y $er;adi. 1Dru) In("rma$i"n 6and*""!4 200<3 I%/ Adverse Drug Reaction 0ADR1 an!"mi#in pada awalnya di;ulu!i KMississippi mudL di!arena!an #ediaannya yan) *erwarna ,"!la$ pada ("rmula#i awalnya4 dimana !emurniannya %anya 70>. ?in))inya !e$ida!murnian -an!"mi#in 1#e!i$ar 30>3 didu)a merupa!an penye*a* $er;adinya rea!#i yan) $ida! diin)in!an 1ad erse drug reaction3. .ada $a%un 19600an4 !emurnian -an!"mi#in men;adi #e!i$ar 75> dan pada $a%un 19900an !emurniannya $ela% men,apai 92092>. 6a#ilnya lap"ran men)enai rea!#i "*a$ $ida! diin)in!an 1A62.4 20093. a. Neutropenia A $erapi yan) lama 1di a$a# 1 min))u3 a$au $"$al d"#i# yan) di*eri!an mele*i%i 25 )4 dapa$ menin)!a$!an re#i!" neu$r"penia. *. 2uperin(e!#i A pen))unaan yan) lama dapa$ menye*a*!an #uperin(e!#i ;amur a$au *a!$eri4 $erma#u! Clostridium difficile0a##",ia$ed diarr%ea 1CDAD3 dan p#eud"mem*ran"u# ,"li$i#. ,. !ed man syndrome A mun,ulnya !emera%an pada wa;a%4 le%er4 dada4 pun))un)4 dan len)an a!i*a$ pelepa#an %i#$amine4 di#er$ai den)an adanya pruri$u# dan $a!i!ardia. 2indr"m ini $er;adi *ila d"#i# *e#ar di*eri!an $erlalu ,epa$ 1 C500 m) dalam M30 meni$3. +ila #indr"m ini $er;adi4 pun menurun

perlam*a$ !e,epa$an in(u# men;adi 145 B 2 ;am dan $in)!a$!an -"lume pen)en,er. Dapa$ di"*a$i den)an pem*erian an$i%i#$amin dan #$er"id. d. Demam4 men))i)il4 dan p%le*i$i#. 1Dru) In("rma$i"n 6and*""!4 200<5 Dar!" et al.4 20033

II%

THERAPEUTIC DRUG MONITORING 0TDM1 "herapeutic drug monitoring 1?DM3 adala% #ua$u pen)u!uran

la*"ra$"rium !lini# men))una!an parame$er !imia yan) den)an in$erpre$a#i medi# yan) $epa$ a!an mempen)aru%i #e,ara lan)#un) $erapi pen)"*a$an 1?"uw et al.4 20053. ?DM dila!u!an *erda#ar!an a#um#i *a%wa $erdapa$ %u*un)an an$ara d"#i# den)an !"n#en$ra#i "*a$ dalam dara% a$au pla#ma4 dan an$ara !"n#en$ra#i den)an adanya e(e! $erapi. ?DM dimulai dari !e$i!a per$ama !ali "*a$ dire#ep!an4 dan melipu$i penen$uan re)imen d"#i# awal yan) $epa$ un$u! !"ndi#i !lini# dan *er*a)ai ma,am !ara!$eri#$i! pa#ien #eper$i umur4 *era$ *adan4 (un)#i "r)an4 dan $erapi "*a$ yan) #edan) dila!u!an. 'e$i!a men)in$erpre$a#i!an !"n#en$ra#i "*a$4 (a!$"r0(a!$"r yan) perlu diper%a$i!an adala% 1'an) and Fee4 20093 A 0 0 0 0 200<3 A a. Inde!# $erapi yan) #empi$ *. Adanya -aria#i (arma!"!ine$i! yan) #i)ni(i!an ,. Memili!i %u*un)an an$ara !"n#en$ra#i pla#ma dan e(e! !lini# d. Memili!i inde!# !"n#en$ra#i pla#ma yan) #uda% di$en$u!an Da!$u pen)am*ilan #ampel $er%adap d"#i# "*a$ yan) di*eri!an 2e;ara% pen)"*a$an pa#ien Re#p"n pa#ien $er%adap "*a$ ?ar)e$ !lini# yan) diin)in!an 'ri$eria "*a$ yan) perlu dila!u!an m"ni$"rin) $erapi adala% 1/%i,ule#,u4

II%#

V*li+*si Me&o+e An*lisis Me$"de anali#i# yan) dapa$ dila!u!an dalam men)e-alua#i !adar

-an!"mi#in dalam #erum a$au pla#ma an$ara lain A a. Me&o+e *n*lisis 2*n3o)4sin )en55un*(*n E)i&6 !""" V*n3o)43in Ass*4 1+e,!man0C"ul$er4 20103 1. ?u;uan pen))unaan &mi$ adala% enGim immun"a##ay %"m")en yan) di)una!an un$u! anali#i# !uan$i$a$i( -an,"mi#in di dalam #erum pla#ma dara%. .en)u!uran yan) diper"le% den)an u;i ini di)una!an dalam dia)n"#i# dan pen)"*a$an "-erd"#i# -an!"mi#in4 #er$a mema#$i!an $erapi yan) $epa$. 2. .rin#ip 'er;a &mi$N 2000 an,"my,in A##ay merupa!an $e!ni! immun"a##ay yan) men))una!an enGim dan di)una!an un$u! anali#i# !uan$i$a$i( -an!"mi#in pada #erum a$au pla#ma manu#ia. 2erum a$au pla#ma yan) men)andun) -an!"mi#in di,ampur!an den)an rea)en 14 yan) men)andun) -an!"mi#in yan) $ela% di#i#ip!an den)an enGim )lu,"#e060p%"#p%a$e de%ydr")ena#e 1/6.D63. 2elan;u$nya di$am*a%!an rea)en 24 yan) men)andun) an$i*"di $er%adap -an!"mi#in dan ,"enGyme ni,"$inamide adenine dinu,le"$ide 17AD3. an!"mi#in dalam #erum a$au pla#ma dan -an!"mi#in yan) di#i#ip!an /6.D6 a!an *er!"mpe$i#i un$u! menempa$i *indin) #i$e# di an$i*"di. A!$i-i$a# enGim a!an menurun #eirin) den)an *anya!nya -an!"mi#in yan) *eri!a$an den)an *indin) #i$e4 #e%in))a !"n#en$ra#i -an!"mi#in dalam #erum a$au pla#ma dapa$ diu!ur den)an men))una!an a!$i-i$a# enGim. &nGim a!$i( a!an men)u*a% 7AD $er"!#ida#i men;adi 7AD6 dan men)%a#il!an peru*a%an a*#"r*an#i yan) diu!ur #e,ara #pe!$r"("$"meri. meman$au $in)!a$ -an!"mi#in un$u!

3. Rin)!a#an dan pen;ela#an pen)u;ian .eman$auan !"n#en$ra#i -an!"mi#in dalam #erum *er#amaan den)an penilaian !lini# yan) ,erma$ adala% ,ara yan) palin) e(e!$i( un$u! mema#$i!an $erapi yan) memadai !arena *e*erapa ala#an4 yai$u A Ma#in)0ma#in) indi-idu menun;u!!an $in)!a$ -aria*ili$a# dalam menan))api d"#i# -an!"mi#in yan) di*eri!an di#$ri*u#i dan $in)!a$ !liren# "*a$ dari pla#ma Ri#i!" "$"$"!#i#i$a# dan ne(r"$"!#i#i$a# dari -an!"mi#in menin)!a$ pada pa#ien yan) men)alami )an))uan (un)#i )in;al dan pada pa#ien yan) menerima amin")li!"#ida *er#amaan $erapi -an!"mi#in ?erapi -an!"mi#in pada pa#ien den)an )an))uan (un)#i )in;al a$au %a$i4 pa#ien diali#i#4 pa#ien yan) men)alami "*e#i$a#4 pa#ien yan) menerima $erapi amin")li!"#ida *er#amaan den)an $erapi -an!"mi#in4 dan pa#ien ana! a$au "ran) $ua %aru# dipan$au den)an !e$a$. 4. Rea)en 0 Rea)en 1. &nGim an!"mi#in *erla*el den)an *a!$eri /6.D6 10421 H:mF. laru$an *u((er 6&.&24 *"-ine #erum al*umin4 pen)awe$4 dan #$a*iliGer 0 Rea)en 2. An$i*"di : #u*#$ra$ An$i*"dy m"n",l"nal $i!u# $er%adap -an!"mi#in 127 m):mF3. Al*umin #erum #api4 /6. 144mM34 7AD 136 mM34 pen)awe$4 dan #$a*iliGer 5. .en)am*ilan #pe#imen dan per#iapan 2e$iap u;i mem*u$u%!an #erum a$au pla#ma. 2eluru% dara% $ida! dapa$ di)una!an un$u! pen)u;ian. An$i!"a)ulan &D?A4 na$rium %eparin4 %eparin li$%ium4 #i$ra$4 dan "!#ala$ : (lu"ride di)una!an dalam pen)u;ian ini. Fa!$"r (arma!"!ine$i! mempen)aru%i wa!$u #e*enarnya dari pen)umpulan #ampel #e#uda% d"#i# "*a$ $era!%ir. Fa!$"r0(a!$"r ini dalam %al -"lume

dian$aranya *en$u! #ediaan4 ,ara pem*erian4 $erapi "*a$ #e,ara *er#amaan4 dan -aria#i *i"l")i# yan) mempen)aru%i di#p"#i#i "*a$. Hn$u! mendapa$!an !"n#en$ra#i -an!"mi#in yan) palin) mewa!ili !"n#en$ra#i pun,a! pada ;arin)an adala% men)am*il #ampel #e$ela% 04502 ;am pem*erian in(u#e. Hn$u! men)%indari de)rada#i in -i$r"4 #impan #erum a$au pla#ma dara% di $empa$ yan) din)in yai$u 020OC a$au 070 O C ;i!a $ida! dianali#i# #e)era. 6. .r"#edur +a%an yan) di#edia!an A &mi$N 2000 an,"my,in A##ay 1Rea)en$ 1 dan Rea)en$ 23. +a%an diperlu!an $api $ida! di*eri!an A 4D109HF &mi$N 2000 an,"my,in Cali*ra$"r 0 P4 54 104 204 304 50 m) : mF. In#$rumen Fi%a$ .anduan .en))una In#$rumen un$u! pemeri!#aan yan) $epa$ dan pe$un;u! pemeli%araan. Quali$y ,"n$r"l .en)u;ian #e$ida!nya #a$u !"n$r"l #e$iap < ;am4 .a#$i!an *a%wa minimum dari 2 le-el *a%an ,"n$r"l diu;i dalam wa!$u 24 ;am. Ji!a !"n$r"l ma#i% dalam *a$a# !"n$r"l4 !ali*ra#i di-eri(i!a#i. Ji!a ,"n$r"l $ida! *erada dalam *a$a# !"n$r"l4 ;alan!an !em*ali !"n$r"l. Ji!a ,"n$r"l $ida! dalam *a$a# ,"n$r"l #e$ela% $e# ulan)4 !ali*ra#i #e#uai den)an pe$un;u! di *a)ian !ali*ra#i dan -eri(i!a#i !ali*ra#i men))una!an dua a$au le*i% ,"n$r"l. Ji!a4 #e$ela% !ali*ra#i ulan)4 ,"n$r"l $ida! *erada dalam *a$a# ,"n$r"l4 peri!#a penan)anan ,"n$r"l4 !ali*ra$"r4 dan rea)en4 dan !emudian $e# ulan). 2e$iap la*"ra$"rium %aru# mene$ap!an dan men)i!u$i pr"#edur pen)endalian mu$u #endiri4 minimal mela!u!an pr"#edur !uali$a#

,"n$r"l. .a#$i!an *a%wa %a#il pen)endalian mu$u memenu%i !ri$eria penerimaan #e*elum melap"r!an %a#il pa#ien . .en)en,eran #ampel yan) memili!i !"n#en$ra#i $in))i Hn$u! memper!ira!an !"n#en$ra#i -an!"mi#in a$a# !i#aran u;i4 #ampel pa#ien yan) men)andun) le*i% dari 50 m) : mF 134 Im"l : F3 -an!"mi#in dapa$ dien,er!an den)an #a$u a$au dua *a)ian de#$ila#i a$au air dei"ni#a#i a$au 'eluar!an N 2000 pen)en,eran. 7. 6a#il 6a#il di%i$un) #e,ara "$"ma$i# "le% analyGer . ?ida! ada manipula#i $am*a%an da$a diperlu!an !e,uali #ampel $ela% dien,er!an #e,ara manual. '"n#ul$a#i!an manual "pera#i in#$rumen yan) $epa$ dan lem*aran apli!a#i anali#a !%u#u# un$u! pe$un;u! len)!ap. Fa!$"r0(a!$"r yan) dapa$ mempen)aru%i %u*un)an an$ara -an!"mi#in #erum a$au pla#ma !"n#en$ra#i dan re#p"n !lini# melipu$i ;eni# dan *era$nya in(e!#i 4 !eren$anan dari "r)ani#me penye*a* in(e!#i $er%adap -an!"mi#in 4 (un)#i )in;al 4 !eadaan umum !e#e%a$an 4 dan pen))unaan "*a$ lainnya. '"n#en$ra#i -an!"mi#in dalam #erum a$au pla#ma $er)an$un) pada wa!$u d"#i# "*a$ $era!%ir ,ara pem*erian 4 $erapi "*a$ *er#amaan 4 !"ndi#i #ampel 4 wa!$u pen)am*ilan #ampel4 dan -aria#i indi-idu dalam penyerapan4 di#$ri*u#i 4 *i"$ran#("rma#i 4 dan e!#!re#i. .arame$er ini %aru# diper$im*an)!an !e$i!a mena(#ir!an %a#il. Hn$u! $u;uan dia)n"#i# dan pen)"*a$an 4 %a#il $e# ini %aru# #elalu di$a(#ir!an %u*un)annya den)an riwaya$ medi# pa#ien 4 pre#en$a#i !lini# dan $emuan lainnya. <. 7ilai yan) di%arap!an &mi$N 2000 u;i -an!"mi#in #e,ara !uan$i$a# a!ura$ !"n#en$ra#i -an!"mi#in dalam dara% men)andun) 240050 u) : mF 1 143034 um"l : F 3 -an!"mi#in. an,"my,in Cali*ra$"r 0. 2e$ela% pen)en,eran #ampel4 u;i dan !ali!an %a#ilnya den)an (a!$"r

Dilap"r!an ren$an) $erapi pun,a! un$u! -an!"mi#in *er-aria#i . 'edua re)imen d"#i# dan wa!$u pen)umpulan #ampel dapa$ mempen)aru%i pun,a! $erapi ran)e. Mi#alnya4 #e$ela% #ele#ai in(u# 60 meni$ dari -an!"mi#in pada "ran) dewa#a 4 #ampel yan) diam*il pada 2 ;am memili!i !"n#en$ra#i 1<026 m) : mF 1 12017 um"l : F 34 #ampel yan) diam*il pada 1 ;am memili!i !"n#en$ra#i dari 2645040 m) : mF 1 1<027 um"l : F 34 dan #ampel yan) diam*il pada 30 meni$ memili!i !"n#en$ra#i 30040 m) : mF 1 20027 um"l : F 3. '"n#en$ra#i minimal 1trough concentration# #erum -an!"mi#in 5400 10 u) : mF 1 3440647 um"l : F 3 *ia#anya dapa$ dipa#$i!an *a%wa !"n#en$ra#i $er#e*u$ di a$a# !"n#en$ra#i %am*a$ minimum dari pa$")en yan) #en#i$i-e $er%adap -an!"mi#in dan *a%wa elimina#i "*a$ adeRua$e. Hn$u! $erapi pen)"*a$an *er#amaan amin")li!"#ida 4 !"n#en$ra#i pun,a! -an!"mi#in dia$a# 30 m) : mF 1 20 um"l : F 3 dan trough concentration di a$a# 10 u) : mF 1 647 um"l : F 3 *er%u*un)an den)an nep%r"$"Ei,i$y. '"n#en$ra#i #erum di a$a# <0 m) : mF 1 54 um"l : F 3 $er!ai$ den)an "$"$"Ei,i$y 9. 'iner;a Da$a mun,ul dalam *a)ian ini di!umpul!an pada AH400 N : N AH600 Clinical Chemistry System men))una!an &mi$ N 2000 A##ay. 2ampel dari pa#ien dianali#i# "le% &mi$N 2000 adala% #e*a)ai *eri!u$A T*7el #% Pe'7*n+in5*n Me&o+e 2l"pe In$er,ep$ '"e(i#ien !"rela#i Jumla% #ampel 1.02 004227 04997 62 an,"my,in an,"my,in A##ay

pada 2Y A N030R dan AH400 Clinical Chemistry System. Rin)!a#an %a#il

2en#i$i-i$a# ?in)!a$ #en#i$i-i$a# &mi$N 2000 an,"my,in A##ay adala% 240 I):mF. $in)!a$ ini merepre#en$a#i!an !"n#en$ra#i $erenda% dari -an!"mi,in yan) dpaa$ di*eda!an dari 0 I):mF den)an $in)!a$ !eper,ayaan 95>.

'e$eli$ian $ithin-run precision 1!ede!a$an nilai %a#il dari pen)u!uran yan) dila!u!an #e,ara *erulan) dalam 20 %ari di*awa% !"ndi#i yan) iden$i!3 di%i$un) menuru$ 7CCF2 .ed"man &.50A den)an men;alan!an 2 ulan)an dari #e$iap $in)!a$ !"n$r"l dua !ali #e%ari #elama 20 %ari 17 9 <03. Jumla% pre#i#i ;u)a di%i$un) dari da$a ini. Da$a ini di#a;i!an m) : mFA T*7el !% Within Run Precision Fe-el 1 7.3 0.2 2.< > Fe-el 2 1<.7 0.3 1.6 > Fe-el 3 30.2 0.4 1.3 > Fe-el 4 39.3 0.6 1.5 >

Mean 2D C >

T*7el $% To&*l 8'esisi Mean 2D C > 2pe#i(i$a# 2enyawa0#enyawa yan) $er,an$um dalam ?a*el 4 $ida! men))an))u &mi$N 2000 an,"my,in A##ay #aa$ diu;i den)an 20 m) : mF -an!"mi#in. ?in)!a$ diu;i pada a$au di a$a# ma!#imal !"n#en$ra#i (i#i"l")i# a$au (arma!"l")i#. Fe-el 1 7.3 0.3 3.< > Fe-el 2 1<.7 0.5 2.5 > Fe-el 3 30.2 0.9 2.9 > Fe-el 4 39.3 1.2 3.0 >

T*7el -% Sen4*9* o7*& 4*n5 &i+*( )en55*n55u 8en5u:i*n

C"mp"und A,y,l"-ir Ami!a#in Amp%"$eri,in AG$re"nam Ca((eine Cdp 1 Ce(aG"line Ce("$aEine C%l"ramp%eni,"l Cipr"(l"Ea,in Ci#pla$in Clindami#in Cy,l"#p"rine Di)"Ein &pinep%rine &ry$%r"my,in &$%a,ryni, a,id Flu,y$"#in Fur"#emid Fu#idi, a,id

C"n#en$ra$i"n $e#$ed 1I):mF3 25 100 20 200 2 20 500 1000 100 10 25 10 50 0.006 1 5 50 100 100 500

b. V*li+*si

)e&o+e HPLC +en5*n +e&e3&o' UV un&u( 8enen&u*n

2*n(o)isin 8*+* 8l*s)* &i(us 0Mu88i+i et

a!"; !"#$1

Muppidi e$ al 120133 men)em*an)!an dan mem-alida#i!an me$"de 6.FC un$u! pen)u!uran !uan$i$a$i( -an!"mi#in dalam pla#ma $i!u#. .ada me$"de ini di)una!an de$e,$"r H #1% P'ose+u' Fo')ul*si 2*n(o)isin li8oso)*l Fan!"mi#in dien!ap#ula#i !e dalam lip"#"m men))una!an me$"de thinfilm hydration dan me$"de amm"nium #ulp%a$e )radien$. 'arena e(i#ien#i en!ap#ula#i dan #$a*ili$a# pr"du! dari dua me$"de ini !uran) *ai!4 ma!a dila!u!an en!ap#ula#i men))una!an de%ydra$i"n0re%ydra$i"n me$%"d. dan n"r-an!"mi#in #e*a)ai in$ernal #$andard. +eri!u$ merupa!an pr"#edur dan %a#il yan) diper"le% A

F"rmula#i ini men))una!an lipid D2.C4 !"le#$er"l4 dan .&/ den)an per*andin)an 3A1A0 dan 3A1A0402. Pen5(on+isi*n HPLC - Ala$ yan) di)una!an adala% 6ewle$$0.a,!ard 1050 6.FC #y#$em4 yan) $erdiri dari de)a##er4 Rua$ernary pump4 dan au$" #ampler. '"l"m yan) di)una!an yda, C1< ,"lumn 1446 E 50 mm4 u!uran par$i!el 3Im3. - De$e!#i dila!u!an pada pan;an) )el"m*an) 254 nm. - Fl"w ra$e 1 mF:meni$. - Fa#e )era! A 0.1> -:- $ri(lu"r"a,e$i, a,id 1A3 dan 95A5 -:- a,e$"ni$rile A 0.1> ?FA 1+3.

Pe)7u*&*n l*'u&*n s&*n+*'+ Faru$an #$"! -an!"mi#in di*ua$ den)an melaru$an 1 m) -an!"mi#in dalam 1 ml air. Faru$an !emudian dien,er!an den)an air den)an -aria#i !"n#en$ra#i dari 10100 I):mF. 7"r-an!"mi#in 1in$ernal #$andard3 di*ua$ den)an melaru$!an 1 m) dalam 1 mF air4 !emudian dien,er!an men;adi 100 I):mF.

Pen5e(s&'*(si*n 8l*s)* Hn$u! men)e!#$ra!#i -an!"mi#in dan *"r-an!"mi#in dari pla#ma $i!u# di)una!an pr"#edur pen)endapan pr"$ein. Hn$u! mem*ua$ #$andard !ali*ra#i dan pen)en,eran Ruali$y ,"n$r"l #ampel4 200 IF pla#ma dima#u!!an !e dalam 145mF $a*un) #en$ri(u)a#i. Hn$u! mem*ua$ laru$an #$andard !ali*ra#i4 plama di0#pi!e den)an -an!"mi#in un$u! men,apai !"n#en$ra#i den)an ran)e 041 B 20 I):mF. #elan;u$nya !e dalam $iap $a*un) di$am*a%!an n"r-an!"mi#in #e*anya! 10I) dilan;u$!an den)an -"r$eE miEin) #elama 1 meni$. .ada $iap $a*un) di$am*a%!an 250 IF a,e$"ni$rile dan 250 IF me$%an"l un$u! men)endap!an pr"$ein. !emudian di#en$ri(u)a#i pada !e,epa$an 14.000 rpm 1#u%u 40C3 "r$eE
#elama 10

meni$. 2uperna$an$ dipinda%!an !e $a*un) yan) *aru dan die-ap"ra#i men))una!an #$ream (il$ered air #elama 102 ;am. Re#idu !erin) yan) didapa$ !emudian dien,er!an den)an 200 IF air4 !emudian am*il dan #arin) 20 IF laru$an dan in;e!#i!an !e dalam #i#$em 6.FC.

V*li+*si )e&o+e

Me$"de di!ali*ra#i #e#uai den)an )uideline dari In$erna$i"nal C"n(eren,e "n 6arm"niGa$i"n 1IC63. %inearitas A Fineari$a# me$"de die-alua#i den)an men))una!an !ur-a !ali*ra#i den)an ran)e !"n#en$ra#i -an!"mi#in 041020 I):mF. &resisi dan 'kurasi A Dila!u!an den)an men))una!an !ur-a !ali*ra#i 1$ripl"3 den)an !"n#en$ra#i 042 5 15 dan 20 I):mF. per#en !"e-i#ien -aria#i 1>C 3 di)una!an un$u! pre#i#i. +a$a# penerimaan pre#i#i un$u! #emua !"n#en$ra#i adala% ;i!a >C S15>. A!ura#i di$en$u!an den)an mem*andin)!an da$a !"n#en$ra#i dari laru$an #$andard den)an !"n#en$ra#i $e"ri$i#. +a$a# penerimaan nilai a!ura#i adala% <50115>. !eco ery A Re,"-ery dari -an!"mi#in di$en$u!an den)an mem*andin)!an re#p"n# de$e,$"r y) didapa$ dari #ampel Ruali$y ,"n$r"l pla#ma $ere!#$ra!#i den)an !"n#en$ra#i laru$an #$andard. '"n#en$ra#i yan) dipa!ai adala% !"n#en$ra#i renda%4 #edan)4 dan $in))i 10425 1 5 dan 15 I):mF3. Stabilitas A 2$a*ili$a# -an!"mi#i#n di pla#ma diu!ur den)an men))una!an !"n#en$ra#i renda%4 #edan)4 dan $in))i dari Ruali$y ,"n$r"l #ampel. Me$"de yan) di)una!an adala% (reeGe0$%aw4 *en,% $"p4 l"n)0$erm4 #%"r$0$erm4 dan p"#$0prepara$i-e #$a*ili$y. .ada u;i #$a*ii$a# den)an (reeGe $%aw4 #ampel den)an !"n#en$ra#i renda%4 #edan)4 dan $in))i di#impan pada #u%u 0<00C #elama 24 ;am4 !emudian di,air!an $anpa *an$uan apa pun di #u%u ruan)an. 2e$ela% *e$ul0*e$ul men,air4 #ampel di*e!u!an !em*ali pada #u%u 0<00C. H;i ini dila!u!an #elama 3 %ari. .ada u;i #$a*ili$a# *en,% $"p4 #ampel dari !"n#en$ra#i renda%4 #edan)4 dan $in))i di#impan pada #u%u 0<0 0C #elama 24 ;am4 !emudian di#impan di #u%u ruan) #elama 6 ;am4 dan #e$ela% i$u #ampel dianali#a. .ada #$a*ili$a# #%"r$0$erm4 #ampel di#impan pada #u%u 0<00C #elama 24 ;am !emudian dianali#a. .ada #$a*ili$a# l"n) $erm4 #ampel diperi!#a #e$ela% di#impan pada #u%u 0<00C #elama 14 24 dan 3 *ulan.

!1% H*sil +*n +is(usi : S8esi,isi&*s +*n sensi&i2i&*s .la#ma !"#"n) die!#$ra!#i dan dianali#i# un$u! menilai )an))uan0 )an))uan yan) $im*ul a!i*a$ dari Ga$ end")en. ?ida! ada )an))uan pun,a! yan) #i)ni(i!an dari Ga$ end")en dalam pla#ma !"#"n) $erli%a$ dalam pla#ma $i!u# *e*a# "*a$ pada wa!$u re$en#i anali$ 1 -an!"mi#in 3 dan #$andar in$ernal 1 n"r-an,"my,in 3. Da!$u pun,a! -an!"mi#in dan n"r-an,"my,in *erde!a$an 4wa!$u re$en#i diama$i adala% 749 dan 745 meni$ ma#in)0ma#in) "*a$ 1 /am*ar 2 3. 'r"ma$")ram .erwa!ilan dari pla#ma !"#"n) $i!u#4 pla#ma !"#"n) $i!u# yan) di*u*u%i 5 T) : ml !"n#en$ra#i n"r-an,"my,in dan pla#ma $i!u# yan) di*u*u%i 10 u) : ml -an,"my,in dan 5 T) : ml n"r-an,"my,in di$un;u!!an pada 1 /am*ar 2a 0 , 3. Ma#in)0ma#in). +a$a# *awa% de$e!#i 1 FF8D 3 -an!"mi#in adala% 0405 T) : ml dan *a$a# *awa% !uan$i$a#i 1 FF8Q 3 adala% 041 T) : ml. Jadi me$"de 6.FC 0 H #en#i$i( un$u! mende$e!#i -an!"mi#in dalam pla#ma $i!u# . Men)in)a$ (a!$a *a%wa !"n#en$ra#i %am*a$ minimum 1 MIC 3 dari -an!"mi#in adala% dalam ran)e 104 T) : ml.

Line*'i&*s 'ur-a !ali*ra#i diper"le% den)an mempl"$ ra#i" lua# pun,a! -an!"mi#in den)an n"r-an,"my,in $er%adap !"n#en$ra#i -an!"mi#in pla#ma. 'ur-a !ali*ra#i #$andar linier dalam !i#aran !"n#en$ra#i 041020 T) : ml4 den)an !"e(i#ien !"rela#i 1r3 le*i% $in))i dari 0.9974 yan) menun;u!!an lineari$a# yan) *ai! #e#uai den)an ped"man IC6..

P'esisi +*n *(u'*si .re#i#i dan a!ura#i In$er day dan in$ra day di$en$u!an "le% anali#i# $ripli,a$e# #ampel QC pada 3 !"n#en$ra#i yan) *er*eda 10.24 1 dan 15 T) : ml3 -an!"mi#in. 6a#ilnya dapa$ dili%a$ dalam $a*el 1. nilai a!ura#i in$ra0day adala% an$ara 90 dan 112> dan nilai a!ura#i in$er0day *er!i#ar

960104>. 7ilai pre#i#i dida#ar!an pada per%i$un)an C >. C > *er!i#ar 1470945> un$u! in$ra0day dan 6430944> un$u! pre#i#i in$er0day 1?a*el 13.

Re3o2e'4 ?a*el 2 menun;u!!an re,"-ery dari -an!"mi#in pada 3 !"n#en$ra#i yan) *er*eda 10.24 1 dan 15 ) : ml3 dan n"r-an,"my,in pada !"n#en$ra#i 5 ) : ml !"n#en$ra#i. Re,"-ery -an!"mi#in dari #ampel pla#ma *er!i#ar 41460 7145>4 den)an C an$ara 24101143>. Hn$u! n"r-an,"my,in #$andar in$ernal4 re,"-ery 55> diper"le% den)an nilai C > dari 447>.

S&*7ili&*s 2ampel QC pla#ma pada 0424 1 dan 15 ) : ml -an!"mi#in di;adi!an #u*e! pada !"ndi#i penyimpanan *en,% $"p4 (reeGe0$%aw4 p"#$ prepara$i-e4 124 ;am pada 24 O C34 ;an)!a pende! dan ;an)!a pan;an). De-ia#i dari re#p"n $e# ra$a0ra$a adala% S 15> dari !"n$r"l yan) $epa$ dalam #emua $e# #$a*ili$a# -an!"mi#in pada $i!u# pla#ma #eper$i yan) di$un;u!!an dalam $a*el 3. .enyimpanan *en,% $"p pada #u%u !amar #elama 6 ;am4 $i)a #i!lu# (reeGe $%aw4 penyimpanan ;an)!a pende! di#impan pada 0<0 O C #elama 24 ;am4 penyimpanan ;an)!a pan;an) pada

0<0 O C #elama 3 *ulan $ida! *erpen)aru% pada !uan$i(i!a#i -an!"mi#in. &!#$ra!#i #ampel dianali#i# #e$ela% di#impan pada #u%u !amar #elama 24 ;am. 2emua nilai0nilai yan) diper"le%4 ma#u! !e dalam !ri$eria penerimaan. 2emua #$udi ini menun;u!!an *a%wa #$a*ili$a# #ampel pla#ma $i!u# yan) men)andun) -an!"mi#in dapa$ di#impan pada 0<0 O C dan di$an)ani di *awa% !"ndi#i la*"ra$"rium n"rmal $anpa !eru)ian yan) #i)ni(i!an dari "*a$. 2$a*ili$a# dapa$ dili%a$ pada $a*el 3 *eri!u$A

II%!

Penen&u*n P*'*)e&e' F*')*(o(ine&i( an,"my,in %ampir #epenu%nya dielimina#i dalam *en$u! u$u% dalam urin

$eru$ama "le% (il$ra#i )l"merulu# U 90> . An$i*i"$i! ini di*eri!an den)an ;an)!a

pende! yai$u 1 ;am melalui in(u# in$ra-ena in$ermi$en. .em*erian in$ramu#!uler *ia#anya di%indari !arena ru$e ini $ela% dilap"r!an menye*a*!an ne!r"#i# ;arin)an di $empa$ #un$i!an. +i"a-aila*ili$a# "ral *uru! yai$u V10> #e%in))a in(e!#i #i#$emi! $ida! dapa$ di"*a$i melalui ru$e admini#$ra#i ini. 7amun4 pa#ien den)an )a)al )in;al yan) $ela% di*eri!an -an,"my,in "ral un$u! pen)"*a$an !"li$i# 4 !"n#en$ra#i $eurapeu$i! an$i*i"$i! $ela% $era!umula#i !arena peradan)an dindin) u#u# menin)!a$!an *i"a-aila*ili$a# -an!"mi#in dan di#(un)#i )in;al menurun ,learan,e "*a$.

Dewa#a n"n "*e# den)an (un)#i )in;al n"rmal 1*er#i%an !rea$ininC <0 ml : meni$3 ra$a0ra$a wa!$u paru% dari -an!"mi#in adala% < ;am 1!i#aran 9 709 ;am34 dan ra$a0ra$a -"lume di#$ri*u#i un$u! -an!"mi#in adala% 047 F : !) 1!i#aran 0450 140 F : !)3. Fu!a *a!ar pada $u*u% u$ama yai$u C 30040> lua# permu!aan $u*u%4 dapa$ menye*a*!an peru*a%an *e#ar dalam (arma!"!ine$i! -an!"mi#in.4<072 ;am #e$ela% men)alami lu!a *a!ar4 $in)!a$ me$a*"li#me *a#al pa#ien menin)!a$ un$u!

mempermuda% per*ai!an ;arin)an. 'enai!an $in)!a$ me$a*"li#me *a#al menye*a*!an penin)!a$an la;u (il$ra#i )l"merulu# yan) menin)!a$!an pem*er#i%an -an!"mi#in. 'arena penin)!a$an !liren# "*a$4 ra$a0ra$a wa!$u paru% un$u! -an!"mi#in pada pa#ien lu!a *a!ar adala% 4 ;am. .enderi$a "*e#i$a# den)an !"n#en$ra#i !rea$inin #erum yan) n"rmal $ela% menin)!a$ !liren# #e!under dari -an!"mi#in un$u! menin)!a$!an la;u (il$ra#i )l"merulu# dan #e*ai!nya dalam penen$uan d"#i# -an!"mi#in men))una!an *era$ $u*u% $"$al. Ala#an dari menin)!a$ *er#i%an "*a$ adala% %iper$r"(i )in;al yan) menye*a*!an $in)!a$ ,learan,e !rea$inin le*i% *e#ar. "lume di#$ri*u#i $ida! d 9 047 F : !) *eru*a% #e,ara #i)ni(i!an pada penderi$a "*e#i$a# dan e#$ima#i $er*ai! pada pa#ien den)an !ele*i%an *era$ *adan le*i% dari 30> dari I+D den)an I+D adala% men))una!an *era$ *adan ideal 1I+D3 . 'arena peru*a%an

(arma!"!ine$i! -an!"mi#in dalam "*e#i$a# adala% menin)!a$nya !liren# "*a$ den)an peru*a%an -"lume di#$ri*u#i yan) $ida! *erar$i 4 ma!a ra$a0ra$a wa!$u paru% menurun men;adi 343 ;am W $1 : 2 9 1 04693 3 : Cl X . 2edan)!an d"#i# ra$a0ra$a pada pa#ien "*e#i$a# $d! #e%a$ dan pa#ien n"n "*e#i$a# den)an !"n#en$ra#i !rea$inin #erum n"rmal adala% 30 m) : !) : d. *e*erapa pa#ien "*e#i$a# yan) $ida! #e%a$ mem*u$u%!an pen))unaan -an!"mi#in #e$iap0< ;am un$u! memper$a%an!an !"n#en$ra#i -an!"mi#in melalui #$eady0#$a$e dia$a# 5 T):mF. Di#(un)#i )in;al adala% penya!i$ dan !"ndi#i yan) #an)a$ mempen)aru%i (arma!"!ine$i! -an!"mi#in $eru$ama #e$ela% -an!"mi#in dielimina#i pada (il$ra#i )l"merulu#4 dimana !liren# $"$al dari -an!"mi#in menurun #e,ara pr"p"r#i"nal den)an penurunan *er#i%an !rea$inin #e%in))a %u*un)an an$ara (un)#i )in;al dan *er#i%an -an!"mi#in men;adi da#ar me$"de penen$uan d"#i#. II%$ Pen5*&u'*n Dosis un&u( Pen4*(i& Te'&en&u Hn$u! re)imen d"#i# yan) di#aran!an A a. +erda#ar!an 'merican Society of (ealth-System &harmacists 120093 A D"#i# un$u! men,apai "rough concentration D"#i# yan) dire!"menda#i!an un$u! pa#ien den)an (un)#i )in;al yan)

n"rmal adala% 15020 m):!)++ 1*era$ *adan a!$ual3 per%ari di*eri!an #e$iap <012 ;am. %oading dose un$u! in(e!#i *era$ .ada pa#ien den)ann in(e!#i *era$4 dire!"menda#i!an un$u! di*eri!an l"adin) d"#e 25030 m):!)++ 1*era$ *adan a!$ual3. *. +erda#ar!an )rug *nformation (andbook 1200<3 A D"#i# laGim un$u! pa#ien dewa#a den)an (un)#i )in;al n"rmal D"#i# I 9 203 ) : %ari 120045 m):!)++ 1*era$ *adan a!$ual3 : %ari3 dalam d"#i# $er*a)i #e$iap 6012 ;am5 d"#i# ma!#imum 3 ):%ari 1un$u! pa#ien den)an (un)#i )in;al n"rmal3. D"#i# "ral 9 50001000 m):%ari dalam d"#i# $er*a)i #e$iap 6 ;am 1un$u! pa#ien den)an (un)#i )in;al n"rmal3. D"#i# un$u! indi!a#i yan) #pe#i(i! pada pa#ien dewa#a A Ca$%e$er0rela$ed in(e,$i"n#A An$i*i"$i, l",! $e,%niRueA 2 m):mF dalam 2DFI:72 a$au D5D 1$ida! *"le% di,ampur den)an laru$an lain3. C"li$i# 1C. difficile34 en$er","li$i# +S. aureus#A 8ralA 50002000 m):%ari dalam 304 d"#i# $er*a)i un$u! 7010 %ari 1d"#i# umumA 1250 250 m) #e$iap 6 ;am3 &nd"p%$%almi$i# In$ra-i$realA 1 m):0.1 mF 72 dima#u!!an lewa$ -i$reum5 pem*erian dapa$ diulan)i $iap 304 %ari4 *ia#anya di!"m*ina#i!an den)an ,e($aGidime a$au amin")ly,"#ide (ospital-ac,uired pneumonia 16A.3A I. .A 15 m):!)++ $iap 12 ;am 1Ameri,an ?%"ra,i, 2",ie$y WA?2X 2005 )uideline#3 Menin)i$i# +&neumococcus "rStaphylococcus#A I A 30045 m):!)++:%ari dalam d"#i# $er*a)i $iap <012 ;am a$au 5000750 m) $iap 6 ;am 1!"m*ina#i den)an $%ird0)enera$i"n ,ep%al"#p"rin un$u! .C70re#i#$an$ Streptococcus pneumoniae5 d"#i# ma!#imum A 203 ):%ari

.r"p%ylaEi# $er%adap in(e,$i-e end",ardi$i#A I. .A Den$al4 "ral4 "r "pera#i #aluran pernapa#an a$a# A 1 ) $iap 1 ;am #e*elum "pera#i. 2u#,ep$i*le )ram0p"#i$i-e in(e,$i"n#A I. .A 15020 m):!)++ 1umumnya A 75001500 m)3 #e$iap 12 ;am. .a#ien )eria$ri, A memerlu!an adanya redu!#i d"#i#. Fe*i% *ai! un$u! mela!u!an $erapi indi-idual den)an per%i$un)an d"#i# A D"#i# 1m):!):24 ;am3 9 10.227 E Cl,r3 Y 5.67. .a#ien pedia$ri! A 0 0 D"#i# laGim un$u! in(an$ C 1 *ulan dan ana!0ana! 4 melalui ru$e I. 9 10015 m):!)++ 1*era$ *adan a!$ual3 #e$iap 6 ;am. C"li$i# 1C. difficile34 en$er","li$i#+S. aureus#A 8ralA 40 m):!):%ari dalam 304 d"#i# $er*a)i #elama 7010 %ari 1ma!#imalA 2000 m):%ari3. 0 0 Menin)i$i#:in(e!#i C72 A I. .A 15 m):!) #e$iap 6 ;am 5 In$ra$%e,alA 5020 m):%ari. .r"p%ylaEi# $er%adap in(e!#i end",ardi$i# A 8pera#i Den$al4 "ral4 a$au #aluran pernapa#an a$a#A ru$e I #e*elum pr"#edur. 0 In(e!#i /ram p"#i$i( y) #u#ep$i*el A I. .A 10 m):!) #e$iap 6 ;am. d"#i# 20 m):!) 1 ;am

.a#ien den)an )an))uan (un)#i )in;al A perlu dila!u!an penye#uaian d"#i# #e#uai den)an da$a !liren# !rea$inin pa#ien. Cl,r C50 mF:meni$A F"adin) d"#e 15020 m):!) 1d"#i# laGimA 7500 1500 m)3 #e$iap 12 ;am Cl,r 20049 mF:meni$A l"adin) d"#e 15020 m):!) 1d"#i# laGimA 7500 1500 m)3 #e$iap 24 ;am Cl,r V20 mF:meni$A mem*u$u%!an in$er-al wa!$u yan) le*i% lama4 di$en$u!an den)an m"ni$"rin) #erum !rea$inin.

DAFTAR PUSTAKA Ameri,an 2",ie$y "( 6eal$%02y#$em .%arma,i#$# 1A26.3. 2009. ?%erapeu$i, m"ni$"rin) "( -an,"my,in in adul$ pa$ien$#A A ,"n#en#u# re-iew "( $%e Ameri,an 2",ie$y "( 6eal$%02y#$em .%arma,i#$#4 $%e In(e,$i"u# Di#ea#e# 2",ie$y "( Ameri,a4 and $%e 2",ie$y "( In(e,$i"u# Di#ea#e# .%arma,i#$#. Am - (ealth-Syst &harm4 66A<2B9<. C%arle# F. F4 F"ra F. A dan M"r$"n .. /. 200<. )rug *nformation (andbook. 17$% ed. FeEi C"mp. H2A. Dar!" D4 Medi,i# JJ4 2mi$% A. 2003. Mi##i##ippi mud n" m"reA ,"#$0e((e,$i-ene## "( p%arma,"!ine$i, d"#a)e ad;u#$men$ "( -an,"my,in $" pre-en$ nep%r"$"Ei,i$y. &harmacotherapy.5 23A643B50. /%i,ule#,u. 200<. ?%erapeu$i, dru) m"ni$"rin) A w%i,% dru)#4 w%y4 w%en4 dan %"w $" d" i$. Au#$ .re#,r. 31 A 42044. /"ld#$ein FD, 'i$Gi# MD. 2003. an,"my,in0re#i#$an$ Staphylococcus aureusA n" ap",alyp#e n"w. Clin Microb *nfect, 9. 761/765. Jame#4 C.4 and ?urner4 C./. 2001. Re,"mmenda$i"n# ("r m"ni$"rin) #erum -an,"my,in ,"n,en$ra$i"n#. Clin 0iochem !e . 31113 A 21024. 'an)4 J.2.4 an) Fee4 M.6. 2009. 8-er-iew "( $%erapeu$i, dru) m"ni$"rin). 1orean - *ntern Med. 24113 A 1010. 'i$Gi#4 M.D.4 and /"ld#$ein4 F.D. 2006. M"ni$"rin) "( -an,"my,in #erum le-el# ("r $%e $rea$men$ "( #$ap%yl",",,al in(e,$i"n#. Clin. Microbiol. *nfect. 12113A92095. M"ellerin) RC Jr. 2006. 421#uppl 13A23B4. Muppidi4 '.4 .umeran$G4 A.2.4 +e$a)eri4 /.4 and Dan)4 J. 2013. De-el"pmen$ and -alida$i"n "( rapid %i)%0liRuid ,%r"ma$")rap%y me$%"d wi$% H Separation "echni,, 4A1650170. de$e,$i"n ("r $%e de$ermina$i"n "( -an,"my,in in m"u#e pla#ma. - Chromat an,"my,inA a 500year rea##e##men$. Clin *nfect )is.

2a$$ur4 A...4 Fee4 J.6.4 2"n)4 '.+.4 .anda4 ?.4 'im4 C.6.4 R%ee4 2.4 and /"!ul4 +. 2000. Analy$i,al $e,%niRue# ("r -an,"my,in B A Re-iew. 0iotechnol. 0ioprocess 2ng. 5A 153015<. ?"uw DJ4 7ee( C4 ?%"m#"n A64 in!# AA. 2005. C"#$0e((e,$i-ene## "( $%erapeu$i, dru) m"ni$"rin)A a #y#$emi, re-iew. "her )rug Monit. 27A10B17