Anda di halaman 1dari 2

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Umur Pekerjaan Alamat : : : : Farhan 48 Tahun Wiraswasta Ds. lem!ang Pasir "T #$4% "W #$ Adi!ala% &ila'a!

Dengan ini memberi kuasa se!enuhn(a ke!ada : Nama Umur Pekerjaan Alamat : : : : Arie) *etiawan $+ Tahun ,ahasiswa Ds. lem!ang Pasir "T #$4% "W #$ Adi!ala% &ila'a!

Untuk mengurus !engambilan -P.- t(!e /0nda -eat a.n Farhan n0m0r !0lisi " 44+ ,U di 1T1 Finan'e &ila'a!. Demikian surat kuasa ini dibuat untuk da!at di!ergunakan sebagaimana mestin(a.

&ila'a!% +8 N02ember $#+$ Yang diberi .uasa Yang memberi kuasa

Arie) *etiawan

Farhan

*U"AT .UA*A P3N A,-45AN -P.Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Panji 5aks0n0 Tem!at6tanggal lahir : Palembang% 7 ,ei +788 Pekerjaan : .0misaris PT. Tiara &i!ta Alamat : 9l. .a(u Putih -l0k A N0. :4 .0m! Pul0 ,as 9a(a 9akarta Timur Dengan ini memberi kuasa !enuh ke!ada: Nama : -udiant0 Tem!at6tanggal lahir : 9akarta% $ Februari +78: Pekerjaan : .ar(awan PT. Tiara &i!ta Alamat : 9l. .am!ung ,ela(u .e'il "T. ##76"w. ##8 N0. 7A .am!ung ,ela(u 9akarta Timur Untuk mengambil -P.- dengan n0m0r !0lisi - 7878 WA tahun $##8. Demikianlah surat kuasa ini sa(a buat. *em0ga da!at digunakan sebagaimana mestin(a. Pemberi .uasa ;Panji 5aks0n< ,engetahui Penerima .uasa ;-udiant0<

Beri Nilai