Anda di halaman 1dari 21

Kepemimpinan Guru

Nurulnajwa binti Zainol Abidin Siti Nursyafeqah binti Mohd Sukor 8 P SMP Sains !

Pemimpin
Setiap oran" adalah pemimpin# Maksud ndi$idu dalam sesuatu kumpulan yan" diberi tan""un"jawab men"arah dan menyelaraskan akti$iti untuk men%apai matlamat#
& brahim Mamat' ())!*

Kepimpinan
Keupayaan untuk memimpin#
&Kamus +ewan' ())(*

Kebolehan

seseoran"

untuk

men"aspirasikan

keyakinan dan sokon"an dalam kalan"an sekumpulan manusia yan" diperlukan untuk men%apai matlamat or"anisasi#
&Kim dan Maubour"ne' !,,(*

-iri .tama Kepimpinan


Keupayaan menjana hala tuju dan keyakinan dalam kalan"an pen"ikutnya# Mempen"aruhi pen"ikut ke arah men%apai matlamat#
&/idler' !,,0*

&Murphy' !,88*

Kepemimpinan 1erkarisma
An""ota 3an""ota kumpulan mempersepsi ketua mereka seba"ai oran" yan" mempunyai kualiti istimewa atau luar biasa# Pemimpin berkarisma mempamerkan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah atau men"harun"i sesuatu krisis den"an jayanya#

Ma4 5eber &!,06*

2ret7tret Personaliti Pemimpin 1erkarisma &8ouse 9 8owell' !,,(*


1erorientasikan

Keyakinan

Kepimpinan 1irokratik
Amat

-iri Kepemimpinan 1irokratik dalam :r"anisasi Sekolah


1erhierarki den"an G1 atau Pen"etua di pu%uk kepemimpinan

Guru yan" mempunyai bidan" kepakaran masin"7 masin"

Peraturan sekolah dan jadual waktu akademik yan" perlu dipatuhi

Ketua bidan"; panitia memastikan akti$iti kokurikulum dilaksanakan men"ikut "aris panduan atau sukatan

Sekian' 2erima Kasih##