Anda di halaman 1dari 2

Isi Kandungan

1. 2. 3. 4. 5. Pengenalan Tugasan 1 Tugasan 2 Tugasan 3 Rujukan 1 28

9 - 13 14 - 16

Rujukan Ee Ah Meng. 1997. Pedagogi 1: Kurikulum Dan Pengurusan Bilik Darjah. Shah Alam: Penerbit ajar Bakti Sdn. Bhd.

Esah !j. Sulaiman. "##$. Pengenalan Pedagogi. %ohor Darul &a'(im: Penerbit )ni*ersiti &eknologi Mala+sia Skudai.

Kamaruddin !j. !usin, Siti !ajar !j. Abdul A(i(. "##-. Pedagogi )ntuk Asas Pendidikan. Kuala .um/ur: Kum/ulan Budiman Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang. "#11. Pengurusan Bilik Darjah Dan &ingkah .aku. Selangor Darul Ehsan: Penerbit MultimediaSdn. Bhd.

0osie &urner1Bisset. "#1#. Pengajaran Pakar. Kuala .um/ur: 2nstitut &erjemahan 3egara Mala+sia.

Shahabuddin !ashim, Dr. 0ohi(ani 4aakub, Mohd 5ohir Ahmad. "##7. Pedagogi Strategi Dan &eknik Mengajar Dengan Berkesan. Kuala .um/ur: P&S Pro6essional Publishing Sdn. Bhd.