Anda di halaman 1dari 6

Banding Beza Antara KBSR dan KSSR ASPEK Organisasi kandungan KBSR Ada tiga tunjang iaitu; a.

Kecergasan b. Kemahiran c. Kesukanan Kesukanan diajar secara berasingan daripada modul kecergasan dan kemahiran KSSR Ada dua modul iaitu; a. Kemahiran b. Kecergasan Kesukanan diajar secara serentak di bawah modul kecergasan dan kemahiran. Kemahiran; Aspek 1 - Kemahiran pergerakan. Aspek 2 - Aplikasi pengetahuan dalam pergerakan. Aspek 5 - Kesukanan. Kecergasan; Aspek 3 - Kecergasan meningkatkan kesihatan. Aspek - Aplikasi pengetahuan dalam meningkatkan kecergasan. Aspek 5 - Kesukanan. Organisasi Kurikulum !ahap 1 dan 2" mata pelajaran; # !eras # $ajib # !ambahan. !ahap 1 ; # 'odul !eras Asas # 'odul !eras !ema # 'odul (lekti)

%endidikan &asmani termasuk dalam !ahap 2 ; mata pelajaran tambahan # 'ata pelajaran !eras dan (lekti). %endidikan &asmani di bawah 'odul !eras Asas.

'atlamat

*ertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran akti+iti )i,ikal dan amalan kecergasan.

*ertujuan membina indi+idu -ang cergas dan sihat serta berkemahiran" berpengetahuan dan mengamalkan .ilai murni melalui akti+iti )i,ikal ke arah mencapai kesejahteraan hidup. *erasaskan enam tunjang ; # Komunikasi # Kerohanian"sikap dan nilai. # Kemanusiaan # Keterampilan diri # %erkembangan )i,ikal dan (stetika. # 0ains dan teknologi %engajaran dan pembelajaran dijalankan selama 12 minit dalam dua hari . 3ontoh ; 4snin 5 32 minit 0elasa 5 32 minit !erdapat tiga )okus; i7 'embina kemahiran asas pergerakan dan kemahiran motor. ii7 'emperkenalkan konsep kecergasan berdasarkan kesihatan. iii7'emupuk elemen keselamatan" tanggungjawab kendiri dan sosial semasa melakukan akti+iti )i,ikal. Kemahiran ber)ikir dalam p8p. Aplikasi kecerdasan pelbagai dalam p 8p. %enggunaan !'K. %engajaran berasaskan Kajian 'asa 9epan. %embelajaran secara konstrukti+isme.

/eka bentuk kurikulum

*erasaskan tiga bidang ; # Komunikasi # 'anusia dan alam sekeliling # %erkembangan diri indi+idu

'asa

%engajaran dan pembelajaran dijalankan selama 12 minit dalam satu hari

6okus

!idak men-atakan )okus dalam %endidikan &asmani.

%edagogi

Kemahiran ber)ikir dalam p8p Aplikasi kecerdasan pelbagai dalam p8p. %enggunaan !'K. %engajaran berasaskan kajian masa depan. %embelajaran secara konstrukti+isme.

%embelajaran 'asteri *elajar cara belajar Kaedah %entaksiran # *erorientasikan peperiksaan # :ebih kepada penilaian 0umati) ; - %enilaian Kemajuan *erasaskan 0ekolah ;%K*07 - <jian %enilaian 0ekolah /endah ;<%0/7 # 0ukatan %elajaran # =uraian 0ukatan %elajaran > Kandungan > =uraian 0ukatan %elajaran # *uku !eks

%embelajaran secara kontesktual. %embelajaran akses kendiri. # 9ijalankan berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid . # %enilaian 6ormati) # %enilaian 0umati)

*ahan

# 9okumen Kurikulum > 0tandard Kandungan > 0tandard %embelajaran # *uku !eks

Organisasi Kurikulum: !erdapat perbe,aan dalam organisasi kurikulum antara K*0/ dan K00/. %ada tahap satu dan dua" murid diajar mata pelajaran teras" wajib dan tambahan bagi K*0/. <ntuk K00/ pula" tahap satu berbe,a dengan tahap dua iaitu modul teras asas" modul teras tema dan modul elekti) diajar. 'anakala pada tahap dua" mata pelajaran teras dan elekti) sahaja diajar. %endidikan &asmani termasuk dalam modul teras. Rekabentuk Kurikulum: *erdasarkan pemahaman tentang kedua-dua jenis kurikulum iaitu antara K*0/ dan K00/" terdapat beberapa perbe,aan dari pelbagai aspek. K*0/ mempun-ai tiga bidang reka bentuk kurikulum iaitu komunikasi" manusia dan alam sekeliling" dan perkembangan diri indi+idu. *erbe,a dengan K00/ -ang secara modularn-a mempun-ai enam tunjang iaitu komunikasi" kerohanian" sikap dan nilai" kemanusiaan" perkembangan )i,ikal dan estetika" sains dan teknologi dan ketrampilan diri. !unjang 6i,ikal dan (stetika merupakan tunjang -ang mendukung hasrat 6alsa)ah %endidikan Kebangsaan iaitu untuk melahirkan insan seimbang dari segi jasmani" rohani" emosi dan intelekn-a. Kesihatan jasmani murid menjamin pembangunan potensi murid dalam domain -ang lain. %erkembangan jasmani dan kesihatan murid harus selari dengan keperluan )i,ikal dan peringkat umur dan tahap kematangan murid. *idang pembelajaran -ang berkaitan ilmu Pendidikan Jasmani dan Kesihatan merupakan teras ilmu dalam menterjemahkan hasrat tunjang ini. 0elain aspek )i,ikal" potensi estetika murid juga diberi penekanan. %otensi estetika merujuk kepada pemupukan kreati+iti" bakat dan apresiasi -ang dapat digunakan dalam melahirkan ekspresi diri.

Peruntukan Masa: *erlaku perubahan masa dalam K*0/" masa bagi pengajaran %endidikan &asmani berjalan selama 12 minit berterusan" manakala dalam K00/" masa pengajarann-a juga 12 minit tetapi dijalankan dua kali seminggu ; 32 minit setiap pembelajran 7. 0emasa K*0/" %endidikan Kesihatan digabungkan dengan %endidikan &asmani" tetapi dalam K00/" %endidikan Kesihatan telah dipisahkan. Kaedah pentaksiran: %erbe,aan -ang jelas dapat dilihat antara K*0/ dan K00/ ialah dari aspek pentaksiran. 9i dalam K*0/" pentaksiran -ang digunakan diberi penekanan kepada penilaian )ormati) dan sumati). 3ontoh penilaian sumati) dalam K*0/ ialah %enilaian Kemajuan *erasakan sekolah ;%K*07. 0kop penilaian merangkumi aspek kogniti)" a)ekti) dan psikomotor serta sikap bakat dan minat murid. ?uru merancang dan melaksana cara bagaimana menilai perkembangan dan pencapaian murid secara berterusan. 'aklumat dikumpul digunakan untuk merancang tindakan susulan samaada serta merta atau selepas pengajaran satusatu unit pembelajaran. !indakan susulan -ang dibuat berbentuk ati+iti pemulihan atau penga-aan sejajar dengan tahap kebolehan murid. 0eterusn-a" ujian -ang diberi penekanan dalam K*0/ ialah ujian sumati). 3ontoh ujian sumati) -ang ialah <jian %enilaian 0ekolah /endah ;<%0/7 -ang dikendalikan oleh :embaga peperiksaan untuk menguji pencapaian murid. Aspek penilaian -ang diutamakan ber)okus kepada domain kogniti)" iaitu penguasaan kemahiran 3' ;membaca" menulis dan mengira7. 'ata pelajaran -ang diuji ialah *ahasa 'ela-u" *ahasa 4nnggeris" 'atematik" dan 0ains tidak termasuk Pendidikan Jasmani . 0epertimana -ang kita sedia maklum" pentaksiran dalam K*0/ terdapat beberapa kelemahan berbanding K00/ kerana pentaksiran K*0/ beorientasikan peperiksaan dan tidak men-umbang kepada aspek pembangunan modal insan. 'urid dalam sistem pentaksiran K*0/ belajar han-a untuk lulus peperiksaan semata-mata dan kurang mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan seharian.. %entaksiran -ang digunakan di dalam K00/ dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran" menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai serta bersi)at autentikdan holistik. !erdapat lima kaedah pentaksiran dilaksanakan melalui 0%%K iaitu pentaksiran akti+iti jasmani" sukan dan kokurikulum" pentaksiran sekolah" pentaksiranpsikometrik" peperiksaan pusat serta pentaksiran pusat. %enilaian diuji kepada semua mata pelajaran termasuk Pendidikan Jasmani. %entaksiran )ormati) membabitkan proses sepanjang pembelajaran murid menggunakan pelbagai kaedah dalam melapor maklumat selain membuat penilaian sama ada bertulis atau+erbal mengenai cara meningkatkan pembelajaran murid. ?uru tidak dibenar membandingkan murid serta meletakkan skala -ang menunjukkan kedudukan mereka seperti digunakan sebelum ini. %entaksiran sumati) dilakukan pada hujung pembelajaran dengan membuat pertimbangan dan penilaian prestasi murid dalam meneruskan pembelajaran. 'aklumat itu dalam bentuk kualitati) atau kuantitati) mengikut standard ditetapkan sekolah.

Bahan: 9ari segi bahan kurikulum" K*0/ menggunakan sukatan pelajaran -ang sentiasa diubah mengikut keadaan manakala K00/ menggunakan pendekatan baru iaitu 9okumen 0tandard Kurikulum" modul pengajaran dan modul pembelajaran. %enggunaan buku teks masih diteruskan dengan kandungan -ang baru. Perbezaan Pelaporan Pen apaian@ %elaporan pencapaian murid K00/ dalam setiap mata pelajaran termasuk %endidikan &asmani tidak lagi berbentuk gred ;berdasarkan peratus markah -ang diperolehi dalam peperiksaan7 seperti dalam K*0/ sebalikn-a mereka akan dilabelkan dengan menggunakan band iaitu tanda aras tertentu -ang disusun secara hierarki ;band 1 hingga band 17 -ang menggambarkan sejauh mana murid-murid telah menguasai sesuatu standard seperti -ang dijelaskan dalam deskriptor. %enentuan band murid-murid ini dalam perlu disokong dengan e!idens -ang telah ditetapkan dalam dokumen standard prestasi.

.amun" terdapat beberapa aspek dalam K00/ masih lagi mengekalkan aspek -ang digunakan dalam K*0/. Antara persamaan K*0/ dan K00/ dapat dilihat dari aspek pedagogi. %edagogi -ang ditekankan di dalam K*0/ dan K00/ mempun-ai persaman iaitu kemahiran ber)ikir dalam pengajaran dan pembelajaran" aplikasi kecerdasan pelbagai" penggunaan !'K "pengajaran berasaskan kajian masa depan"dan pembelajaran secara konstrukti+isme" pembelajaran secara kontekstual" pembelajaran akses kendiri" pembelajaran masteri dan belajar cara belajar. Kesimpulan %erubahan dalam globalisasi memerlukan perubahan -ang seimbang dengan kurikulum pendidikan di negara ini. *ertujuan menjadi pelapis generasi akan datang dan tidak ketinggalan dalam arus pemodenan. 0ehubungan dengan itu" penambahbaikan dalam K*0/ telah dilakukan dan mewujudkan K00/ dengan harapan dapat memenuhi aspirasi negara ke arah negara maju. Kurikulum %endidikan &asmani digubal untuk memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan indi+idu bagi membentuk mas-arakat -ang cergas" sejahtera dan produkti). Aspek emosi" rohani dan intelek pula dapat dibentuk dalam diri indi+idu apabila murid dapat memahami dan mengha-ati pengetahuan" kemahiran dan pengalaman %endidikan &asmani agar dapat mengamalkan ga-a hidup cergas sebagai buda-a 'ala-sia. 'urid diorientasikan dengan ilmu dan amalan %endidikan &asmani bagi membentuk sahsiah dan sikap untuk menghadapi cabaran hidup. Kurikulum %endidikan &asmani -ang terancang dan persekitaran -ang kondusi)

dapat menggalakkan pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan potensi murid ke tahap optimum %elaksanaan K00/ sangat bertepatan dan sesuai pada masa -perubahan -ang berlaku atas rasional dan alasan -ang kukuh berkait dengan kehendak perubahan waktu dan keselarasan dengan cabara semasa. K*0/ dan K00/ mempun-ai ciri-ciri kekuatan masing-masing. Keduadua kurikulum ini berlandaskan prinsip-prinsip -ang selaras dengan 6alsa)ah %endidikan Kebangsaan. 'atlamatn-a adalah untuk melahirkan generasi -ang seimbang serta berkembang secara men-eluruh dari segi intelek " rohani" emosi dan jasmani serta men-ediakan mereka untuk menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21.