Anda di halaman 1dari 22

1

BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Hukum dalam Islam ada lima
a. Wajib, yaitu perintah yang harus dikerjakan. J ika dikerjakan maka akan
mendapat pahala, jika tidak dikerjakan maka akan berdosa.
b. Sunnah, yaitu anjuran. J ika dikerjakan akan mendapat pahala, jika tidak
dikerjakan tidak berdosa.
c. Haram, yaitu larangan keras. J ika dikerjakan berdosa, jika tidak dikerjakan
mendapat pahala.
d. Makruh, yaitu larangan yang tidak keras. J ika dikerjakan tidak berdosa,
jika ditinggalkan akan mendapat pahala.
e. Mubah, yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. J ika
dikerjakan tidak mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa.

1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan hal-hal yang tersurat dalam latar belakang, maka penulis dalam
hal ini akan merumuskan permasalahan dalam beberapa pertanyaan:
1. Pengertian sholat
2. Macam-macam sholat


1.3.Tujuan
Dengan berdasar kepada poin-poin pertanyaan tersebut diatas, maka penulis
mempunyai tujuan dalam penulisan makalah ini, yaitu :
1. Memahami Pengertian Sholat
2. Memahami macam-macam sholat


2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Shalat
Asal makna shalat menurut bahasa Arab ialah doa, tetapi yang
dimaksud disini ialah ibadat yang tersusun dari beberapa perkataan dan
memenuhi beberapa syarat yang dimulai dengan takbair, disudahi dengan
salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.
1

Firman Alla SWT
`_. !. _- ,,l| _. ..>l :l.l _| :l.l _.. _s ,!:`>l
>..l ` < < `l-, !. `-.`.. __
Artinya : Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al
Quran) dan Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah
dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya
mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari
ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu
kerjakan.(Q.S Al-Ankabut ayat : 45)

B. Shalat Fardhu
Sholat yang diwajibkan bagi tiap-tiap orang yang dewasa dan berakal
ialah lima kali sehari semalam. Mula-mula turunnya perintah wajib shalat itu
ialah pada malam isra, setahun sebelum tahun hijriah.
Yang sunat dilakukan sebelum sholat :
a. Adzan
Asal makna azan ialah memberitahukan. Maksudnya ialah
memberitahukan bahwa waktu shalat telah tiba dengan lafaz yang telah
ditentukan oleh syara.
1
Fiqh Islam oleh H. Sulaiman Rasjid, Sinar Baru Algesindo hal 53
3
b. Iqamah
Yaitu memberitahukan kepada hadirin supaya bersiap berdiri untuk
melaksankan shalat.

1. Membatasi Tempat Shalat
Diantara beberapa hal yang dilakukan sebelum sholat ialah membatasi
tempat shalat dengan dinding, dengan tongkat, dengan menghamparkan
sajadah atau dengan garis, supaya orang tidak lewat didepan orang yang
sedang shalat, sebab lewat didepan orang shalat itu hukumnya haram.
2. Waktu Shalat Fardu
Shalat fardu atau wajib dilaksanakan oleh tiap-tiap mukallaf (orang-
orang yang telah balig lagi berakal) ialah lima kali sehari semalam.
1. Shalat Zuhur. Awal waktunya adalah setelah tergelincir matahari dari
pertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah
sama dengan panjangnya, selain dari bayang-bayang ketika matahari
menonggak
2. Shalat Asar. Waktunya mulai dari habisnya waktu zuhur, bayng-bayang
sesuatu lebih daripada panjangnya selain dari bayang-bayang ketika
matahari sedang menonggak sampai terbenam matahari.
3. Shalat Maghrib. Waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam
syafaq (teja) merah.
4. Sholat Isya. Waktunya mulai dari terbenam syafaq merah sampai terbit
fajar kedua.
5. Sholat Shubuh. Waktunya mulai dari terbit fajar kedua sampai terbit
matahari.

3. Syarat-Syarat Wajib Sholat Fardhu
1. Islam. Orang yang bukan islam tidak diwajibkan mengerjakan sholat
2. Suci dari haid dan nifas
3. Berakal. Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan sholat
4. Balig (dewasa)

4. Syarat-Syarat Sah Sholat
1. Suci dari hadas besar dan hadas kecil
2. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis
4
3. Menutup aurat
4. Mengetahui masuknya waktu sholat
5. Menghadap ke kiblat (kabah)

5. Rukun Sholat
1. Niat
Arti niat ada dua :
a. Asal makna niat ialah menyengaja suatu perbuatan.
b. Niat pada syara yaitu menyengaja suatu perbuatan karena mengikuti
pertintah Allah suapaya diridhai-Nya
2. Berdiri bagi yang kuasa
Orang yang tidak kuasa berdiri boleh sholat sambil duduk, kalau tidak
kuasa duduk boleh berbaring
3. Takbiratul ihram
4. Membaca Al-Fatihah

6. Sunat-Sunat Sholat
1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram.
2. Mengangkat kedua tangan ketika akan rukuk, ketika berdiri dari rukuk
dan tatkala berdiri dari tasyahud awal.
3. Meletakkan tangan kanan diatas punggung tangan kiri.
4. Melihat kearah tempat sujud.
5. Membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram
6. Membaca Taawuz sebelem Al-Fatihah.
7. Membaca Amin setelah membaca Al-Fatihah.
8. Membaca surat Al-Quran bagi imam atau orang sholat sendiri.
9. Sunat bagi makmum mendengarkan imam.

7. Sunnah Muakad (Sunnah yang lebih penting)
Dalam mazhab Syafii ada dua sunnah yang lebih penting daripada yang
disebutkan diatas, sehingga bila salah satu dari keduanya ditinggalkan
hendaklah diganti dengan sujud sahwi.
5
1. Membaca tasyahud pertama sesudah sujud kedua dari rakaat yang kedua
sebelum berdiri pada rakaat ketiga.
2. Qunut sesudah Itidal yang akhir pada sholat Shubuh dan Witir, sejak
malam tanggal 16 Ramadhan sampai akhirnya.

8. Hal-Hal Yang Membatalkan Sholat
1. Meninggalkan salah satu rukun atau sengaja memutuskan rukun
sebelum sempurna, umpamanya melakukan itidal sebelum sempurna
rukuk.
2. Meninggalkan salah satu syarat misalnya berhadas, dan terkena najis
yang tidak dimaafkan, baik pada badan ataupun pakaian, sedangkan
najis itu tidak dapat dibuang ketika itu.
3. Sengaja berbicara.
4. Banyak bergerak.
5. Makan dan minum.

9. Sujud Sahwi
Sebab-sebab sujud sahwi ialah :
1. Ketinggalan tasyahud pertama atau ketinggalan qunut
2. Kelebihan rakaat, rukuk, atau sujud karena lupa
3. Karena syak (ragu) tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan
4. Apabila kurang rakaat sholat karena lupa
2


C. Sholat Berjamaah
Apabila dua orang sholat bersama-sama dan salah seorang diantara mereka
mengikuti yang lain, keduanya dinamakan sholat berjamaah
Hukum sholat berjmaah
Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu
ain (wajib ain), sebagian berpendapat bahwa sholat berjamaah itu fardu

2
Fiqh Islam oleh H. Sulaiman Rasjid, Sinar Baru Algesindo hal 100
6
kifayah dan sebagian lagi berpendapat sunnah muakad (sunnah istimewa).
Yang akhir iinilah hukum yang lebih layak, kecuali bagi sholat Jumat.
Menurut kaidah persesuaian beberapa dalil dalam masalah ini, seperti yang
telah disebutkan diatas.
:
. .(( ))
Dari Ibnu Umar c bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda :
((Shalat berjama`ah lebih utama daripada shalat sendirian dua puluh
tujuh derajat.)) Muttafaqun `Alaihi.
Bagi siapa saja yang interest menunggu waktu shalat berikutnya tiba di dalam
masjid, akan memperoleh 4 (empat) keistimewaan yaitu :
1. Ia seperti seorang yang selalu siap tempur di jalan Allah.
2. Dicatat baginya pahala shalat meskipun ia menantikannya dalam keadaan
duduk.
3. Para malaikat memohonkan ampunan untuknya.
4. J ika pada saat itu dia mengisi waktunya dengan membaca Al-Qur`an dan
zikrullah maka akan ditambahkan baginya pahala tilawah dan zikir.
3


1. Sholat Qasar dan Jamak
i. Sholat Qasar
Sholat qasar artinya sholat yang diringkaskan jumlah rakaatnya, yaitu
diantara sholat fardu yang lima, yang mestinya empat rakaat dijadikan
dua rakaat saja. Sholat lima waktu yang boleh diqasar hanya Zuhur,
Asar, dan Isya. Adapun Maghrib dan Shubuh tetap sebagaimana biasa,
tidak boleh diqasar.
Hukum sholat qasar dalam mazhab Syafii (boleh), bahkan lebih baik bagi
orang yang dalam perjalanan.

3
Abu Abdil Aziz Abdullah Bin Safar `Ubadah Al`Abdali Al Ghamidi, Shalat Berjama`ah,
Keutamaan, Manfaat Dan Hukumnya, hal 9
7
:| ,.,. _ _ _,l >,l. _!.`> .1. _. :l.l | ,.> `>..,
_ ` | _.>l .l >l .s !.,.
Artinya : Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah
Mengapa kamu meng-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut
diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu
adalah musuh yang nyata bagimu.(Q.S An-Nisa :101)
Syarat sah sholat qasar
a. Perjalanan yang dilakukan bukan perjalanan maksiat
b. Perjalanan itu jauh, sekurang-kurangnya 3 mil =80,640 km atau lebih
c. Sholat yang diqasar itu ialah sholat adaan bukan sholat qada
d. Berniat ketika takbiratul ihram.

ii. Sholat Jamak
Sholat jamak artinya sholat yang dikumpulkan. Maksudnya ialah dua
sholat fardu yang lima dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya sholat
Zuhur dan Asar dikerjakan pada waktu Zuhur atau Asar.

Sholat yang harus dijamakkan
Sholat yang boleh dijamakkan hanya antara Zuhur dengan Asar, dan antara
Maghrib dengan Isya, sedangkan Shubuh tetap dikerjakan pada waktunya
sendiri.

Jamak Taqdim (dahulu) dan Jamak Takhir (kemudian)
- Jamak Taqdim ialah sholat Zuhur dan Asar dikerjakan diwaktu Zuhur,
sholat Maghrib dan Isya dikerjakan pada waktu Maghrib.
- Jamak Takhir ialah sholat Zuhur dan Asar dikerjakan diwaktu Asar,
sholat Maghrib dan Isya dikerjakan pada waktu Isya.

Syarat jamak taqdim
1. Hendaklah dimulai dengan sholat pertama (Zuhur sebelum Asar,
atau Maghrib sebelum Isya)
8
2. Berniat jamak agar berbeda dari sholat yang terdahulu karena lupa
3. Berturut-turut karena keduanya seolah-olah satu sholat

Syarat jamak takhir
Pada waktu yang pertama hendaklah berniat akan melakukan sholat
pertama itu diwaktu yang kedua, supaya ada maksud bersungguh-
sungguh akan mengerjakan sholat pertama itu dan ditinggalkan begitu
saja.

2. Sholat Orang Sakit
Orang sakit wajib juga sholat semampuannya selama akal atau
ingatannya masih tetap. Kalau tidak mampu berdiri, ia boleh sholat sambil
duduk; kalau tidak mampu duduk, boleh berbaring kesebelah kanan
menghadap kiblat; kalau tidak kuat berbaring, boleh menelentang dengan
kedua kakinya kearah kiblat, dan kalau dapat kepalanya diberi bantal agar
mukanya menghadap ke kiblat.
4

Termasuk dalam arti tidak mampu ialah apabila ia mendapat
kesukaran berdiri atau mendapat kesukaran duduk dan seterusnya, atau
takut sakitnya akan bertambah parah apabila ia berdiri, apalagi kalau ia
takut binasa.
Sabda Rasulullah SAW :
Artinya : Solat Jumat itu hak yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang
Islam dengan berjamaah, kecuali empat macam orang : (1)Hamba
sahaya (2)perempuan (3)anak-anak (4)orang sakit(Riwayat Abu
Dawud dan Hakim)4
Fiqh Islam oleh H. Sulaiman Rasjid, Sinar Baru Algesindo hal 122
9
3. Sholat Jumat
Sholat Jumat ialah sholat dua rakaat sesudah khotbah pada waktu Zuhur
pada hari Jumat.
Hukumnya
Sholat Jumat itu fardu ain, artinya wajib atau setiap laki-laki dewasa
yang beragama Islam, merdeka, dan tetap dalam negeri.
!!., _ `.., :| _:. :l.ll _. ,, -.>l -`.! _|| :
< ' : _,,l >l: ,> >l | `.. .l-. _
Artinya : Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan
shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan
tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika
kamu Mengetahui.(Q.S Al-Jumuah : 9)

Syarat-Syarat Wajib Sholat Jumat
1. Islam
2. Baligh (dewasa)
3. Berakal
4. Laki-laki, tidak diwajibkan atas perempuan
5. Sehat
6. Tetap dalam negeri atau tidak sedang dalam perjalanan.
5


Syarat Sah Mendirikan Sholat Jumat
1. Hendaklah diadakan dialam negeri yang penduduknya menerap,
yang telah dijadikan tempat-tempat, baik di kota maupun di
kampung. Maka tidak sah mendirikan Jumat di ladang-ladang

5
Ibid 123
10
yang penduduknya hanya tinggal disana untuk sementara waktu
saja.
2. Berjamaah, karena dimasa Rasulullah, sholat Jumat tidak pernah
dilakukan sendiri-sendiri. Bilangan jamaah, menurut sebagian
ulama, sekurang-kurangnya 40 orang laki-laki dewasa dari
penduduk negeri.
3. Hendaklah dikerjakan diwaktu Zuhur.
4. Hendaklah didahhului oleh dua khotbah.

Khotbah Jumat
Rukun dua khotbah Jumat
1. Mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Keterangannya adalah
amal Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Muslim.
2. Membaca Sholawat atas Rasulullah SAW
3. Mengucapkan syahadat
Sabda Rasulullah yang artinya
Tiap-tiap khotbah yang tidak ada syahadatnya adalah seperti
tangan yang terpotong.(H.R Ahmad dan Abu Dawud)
4. Berwasiat dengan taqwa dan mengajarkan apa-apa yang perlu
kepada pendengar, sesuai dengan keadaan tempat dan waktu, baik
urusan agama maupun urusan dunia.
5. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari kedua khotbah.
6. Berdoa untuk kaum muslimin dan mukminat pada khotbah yang
kedua.

Syarat dua khotbah
1. Kedua khotbah itu hendaklah dimulai setelah tergelincir matahari.
2. Sewaktu berkhotbah hendaklah berdiri jika mampu.
3. Khatib hendaklah duduk diantara kedua khotbah, sekurang-
kurangnya berhenti sebentar.
11
4. Hendaklah dengan suara yang keras kira-kira terdengar oleh
bilangan yang sah Jumat dengan mereka,
5. Hendaklah berturut-turut baik rukun, jarak keduanya, maupun
jarak antara keduanya dengan sholat.
6. Khatib hendaklah suci dari hadas dan najis.
7. Khatib hendaklah menutup auratnya.
Sunnah yang bersangkutan dengan khotbah
1. Khotbah itu hendalkah dilakukan diatas mimbar atau tempat yang tinggi
2. Khotbah itu diucapkan dengan kalimat yang fasih, terang, mudah
dipahami, sederhana, tidak terlalu panjang, dan tidak pula terlalu pendek.
3. Khatib hendaklah tetap menghadap orang banyak jangan berputar-putar.
4. Membaca surat Al-Ikhlas sewaktu duduk diantara dua khotbah.
5. Menertibkan tiga rukun, yaitu mulai dengan pujian-pujian, kemudian
sholawat atas nabi, lalu berwasiat .
6. Pendengar hendaklah diam serta memperhatikan khotbah.
Sabda Rasulullah SAW
Artinya : Dari Abu Hirairah. Bahwasanya Nabi SAW, terlah berkata,
Apabila engkau katakan diam kepada temanmu pada hari Jumat
sewaktu khotib berkhotbah, maka sesungguhnya engkau telah
menghapus pahala sholat Jumatmu.(H.R Bukhari)
7. Khatib hendaklah memberi salam.
8. Khatib hendaklah duduk diatas mimbar sesudah memberi salam, sesudah
duduk itulah azan dikumandangkan.
Sunnah yang bersangkutan dengan Jumat
1. Disunnahkan mandi pada hari Jumat bagi orang yang akan pergi ke
masjid untuk sholat Jumat.
2. Berhias dengan memakai pakaian yang sebaik-baiknya, dan lebih baik
yang berwarna putih.
3. Memakai wangi-wangian
12
4. Memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut.
5. Segera pergi ke Masjid dengan berjalan kaki.
6. Hendaklah ia membaca Quran sebelum khotbah.
7. Paling baik ialah membaca surat Al-Kahfi.
8. Hendaklah perbanyak membaca doa dan sholawat.
Bacaan Sesudah Shalat Fardhu
Memang, bacaan dzikir setelah shalat wajib ini, bukan merupakan sebuah
keharusan atau wajib hukumnya secara syari. Cuma mungkin kalau dilihat dari
segi hubungan kehambaan kita dengan Khaliqnya, maka dzikir dan berdoa ini
merupakan sebuah sarana dalam berhubungan dengan-Nya, baik dikala kita sedih
atau butuh sesuatu sebagai tanda kekurangan kita, atau dikala kita bahagia sebagai
tanda syukur kepada-Nya.
Adapun untuk membaca bacaan dzikir setelah shalat wajib, kita bebas
membaca apa saja sesuai dengan kemampuan dan apa yang kita hafal. Mau baca
istighfar, tasbih, tahlil, hamdallah, shalawat, ayat-ayat Al Quran dan lain
sebagainya. Namun agar bacaan kita lebih terarah, berikut ini Saya tuliskan
beberapa bacaan dzikir setelah shalat wajib yang diambil dari hadits Nabi yang
shahih.
6Astaghfirullaah (3x)
Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung


Allaahumma antas salaamu, wa minkas salaamu, tabaarakta yaa dzal jalaali wal
ikraam


6
http://belajar-fiqih.blogspot.com/2013/05/bacaan-dzikir-setelah-sholat-wajib.html#sthash.
g4peqJlb. dpuf
13
Ya Allah, Engkau Maha Sejahtera, dan dari-Mu lah kesejahteraan, Maha Berkat
Engkau ya Allah, yang memiliki kemegahan dan kemuliaan


Allaahumma laa maania limaa athaita walaa muthiya limaa mana ta walaa
yanfau dzal jaddi minkal jaddu

Ya Allah, tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi pemberian-Mu, dan tak ada
pula sesuatu yang dapat memberi apa-apa yang Engkau larang, dan tak ada
manfaat kekayaan bagi yang mempunyai, kebesaran bagi yang dimilikinya,
kecuali kekayaan dan kebesaran yang datang bersama ridha-MuAllaahumma a'innii 'alaa dzikrika wasyukrika wahusni 'ibaadatik

Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu
dan beribadah dengan baik kepada-MuLaailaaha illallaahu wahdahu laa syariika lahu, lahulmulku walahul hamdu wa
huwa 'alaa kulli syai'in Qodiir', laa haula walaa quwwata ilaa billaah

Tiada tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya
segala kerajaan, dan pujian, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Tiada
daya dan upaya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah
14


laa ilaaha illallahu walaa na'budu ilala iyyaahu, lahun na'matu walahul fadlu,
walahuts tsanaa-ul hasan

Tidak ada tuhan selain Allah dan kami tidak beribadah kecuali kepada Allah,
milik-Nya-lah segala kenikmatan, karunia, dan sanjungan yang baik,


Laa ilaaha illallaahu mukhlisiina lahud diina walau karihal Kaafirun.

Tiada tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, kami mengikhlashkan agama
untuk-Nya walaupun orang-orang kafir benci.


Subhaanallaah (33x)

Maha Suci Allah


Alhamdulillaah (33x)

Segala puji bagi Allah


Allaahu akbar (33x)

Allah Maha Besar


Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu
wahuwa alaa kulli syain qadiir
15
Tidak ada Tuhan selain Allah, sendiri-Nya; tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah
kerajaan dan pujian. Dia Maha Kuasa atas segala-galanya.

D. Sholat Sunnah
Yang dimaksud dengan sholat sunnah ialah semua sholat selain dari sholat
fardhu, diantaranya :
1. Sholat Hari Raya
Hari raya dalam Islam ada dua :
a. Hari raya Idul Fitri, yaitu pada setiap tanggal 1 bulan Syawal.
b. Hari raya Haji atau Idul Adha, yaitu pada setiap tanggal 10 bulan
Zulhijah.
Hukum sholat hari raya adalah sunnah muakad (sunnah yang lebih
penting)

- Tempat sholat hari raya
Tempat yang lebih baik ialah ditanah lapang, kecuali kalau ada
halangan seperti hujan dan sebagainya. Sebagian ulama berpendapat,
lebih baik di masjid, sebab masjid adalah tempat yang mulia. Pada hari
raya tidak di syariatkan azan dan tidak pula iqamah.
7

- Sunnah sholat hari raya
1. Disunnahkan berjamaah.
2. Takbir tujuh kali sesudah membaca doa iftitah pada rakaat pertama,
dan pada rakaat kedua lima takbir sebeleum membaca Al-Fatihah.
3. Mengangkat tangan setingggih bahu.
4. Membaca tasbih diantara beberapa takbir.
5. Membaca surat Qaf sesudah Al-Fatihah.
6. Mengeraskan bacaan, kecuali makmkum.
7. Khotbah dua kali seperti khotbah Jumat

7
Ibid hal 136
16
8. Khotbah pertama hendaklah dimulai dengan takbir sembilan kali.
9. Dalam khotbah hari raya fitri hendaklah diadakan penerangan
tentang zakat fitrah, dan hari raya haji diadakan penerangan tentang
hukum-hukum kurban.
10. Pada hari raya disunnahkan mandi dan berhias memakai pakaian
yang sebaik-baiknya.
11. Disunnahkan makan sebelum pergi sholat pada hari raya fitri,
sedangkan pada hari haji disunnahkan tidak makan, kecuali sesudah
sholat.
12. Ketika pergi sholat hendaklah melalui satu jalan, dan pulang melalui
jalan yang lain.
13. Disunnahka takbir diluar sholat.

2. Sholat Gerhana Bulan Dan Matahari
Firman Allah SWT :
.>`. _.:ll .1ll .>`. < _ _1l > | .. :!`,|
_.,-. __
Artinya : Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah
Allah yang menciptakannya,(Q.S Fussilat : 37)
Hukum sholat gerhana adalah sunnah muakad, boleh berjamaah dan
boleh juga tidak. Caranya :
a. Sekurang-kurangnya dua rakaat sebagaimana sholat sunnah yang lain.
b. Hendaklah takbir dengan niat sholat gerhana, membaca Al-Farihah,
rukuk, berdiri kembali, dan membaca Al-Fatihah; kemudian rukuk
sekali lagi, itidak, lalu sujud dua kali.
c. Cara yang ketiga seperti yang kedua.

3. Sholat Minta Hujan (Istisqa)
Meminta hujan hukumnya sunnah ketika ada hajat. Caranya ada tiga :
a. Sekurang-kurangnya berdoa saja, baik sendiri-sendiri maupun
berjamaah.
17
b. Berdoa didalam khotbah Jumat.
c. Yang lebih sempurna hendaklah dengan sholat dua rakaat.

4. Sholat Sunat Rawatib
Sholat sunnah Rawatib ialah sholat sunnah yang mengikuti sholat
fardhu yang lima. Dilakukan sebelum sholat fardu atau sesudahnya.

a. Sunnah Rawatib muakad (Penting)
1. Dua rakaat sebelum Shubuh
2. Dua rakaat sebelum Zuhur
3. Dua rakaat sesudah Zuhur
4. Dua rakaat sesudah Maghrib
5. Dua rakaat sesudah Isya
b. Sunnah Rawatib tidak muakad (Kurang Penting)
1. Dua rakaat sebelum Zuhur dan sesudahnya.
2. Empat rakaat sebelum Asar
3. Dua rakaat sebelum Maghrib

5. Sholat Sunnah Jumat
Disunnahkan sholat dua rakaat atau empat rakaat sesudah sholat Jumat.

6. Sholat Tahiyatul Masjid
Tahiyatul masjid ialah sholat menghormati masjid. Sholat ini disunnahkan
bagi orang yang masuk masjid, sebelum duduk sebanyak dua rakaat.

7. Sholat Ketika Akan Bepergian
Orang yang akan bepergian disunnhajan sholat dua rakaat ketika ia hendak
keluar rumahnya. Begitu juga orang yang baru datang dari bepergian.

8. Sholat sunnah Wudhu
Apabila selesai dari berwudhu, disunnahkan sholat dua rakaat.
8


8
Ibid hal 147
18
9. Sholat Duha
Sholat Duha ialah sholat sunnah dua rakaat atau lebih, sebanyak-
banyaknya dua belas rakaat. Sholat ini dikerjakan ketika waktu duha, yaitu
waktu matahari naik setinggi tombak, kira-kira pukul 8 atau pukul 9
sampai matahari tergelincir.
Sabda Rasulullah SAW:
Dari Anas, Nabi SAW. berkata Barang siapa sholat Duha dua belas
rakaat, Allah akan membuatkan baginya istana di surga.(H.R Tirmizi
dan Ibnu Majah)

10. Sholat Tahajud
Sholat Tahajud ialah sholat sunnah pada waktu malam, lebih baik jika
dikerjakan sesudah larut malam, dan sesudah tidur. Bilangan rakaatnya
tidak dibatasi, boleh sekuatnya.
Sabda Rasulullah SAW
Dari Abu Hurairah, Tatkala Nabi SAW. ditanya orang, Apakah sholat
yang lebih utama selain dari sholat fardu? Jawab beliau, Sholat pada
waktu tengah malam.(H.R Muslim dan lainnya)

Firman Allah SWT
_. _,l .>. ., !. ,l _.s ,.-,, ,, !.!1 . :.>: __
Artinya : Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah
kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-
mu mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji.(Q.S Al-Isra: 79)

11. Sholat Witir
Sholat Witir artinya sholat ganjil (satu rakaat, tiga rakaat, lima rakaat,
tujuh rakaat, sembilan rakaat, atau sebelas rakaat). Sekurang-kurangnya
satu rakaat dan sebanyak-banyaknya sebelas rakaat, boleh memberi
salam setiap dua rakaat dan yang terakhir boleh dilakukan satu atau tiga
19
rakaat. Kalau dikerjakan tiga rakaat, jangan membaca tasyahud awal agar
tidak serupa dengan sholat Maghrib. Waktunya itu sesudah sholat Isya
sampai fajar.

12. Sholat Tarawih
Sholat Tarawih ialah sholat malam pada bulan Ramadhan, hukumnya
sunnah muakad, boleh dikerjakan sendiri-sendiri dan boleh berjamaah.
Waktunya yaitu sesudah sholat Isya sampai terbit fajar (waktu Shubuh).
- Jumlah rakaat sholat Tarawih
Menurut riwayat ahli hadis, selama hidupnya Rasulullah Saw tiga
kali sholat Tarawih di masjid bersama-sama dengan orang banyak, yaitu
pada malam tanggal 23, 25, dan 27 Ramadhan

13. Sholat Istikharah
Sholat Istikharah artinya sholat meminta petunjuk yang baik. Misalnya
seseorang akan mengerjakan suatu pekerjaan yang penting, sedangkan ia
masih ragu-ragu, apakah perkerjaan itu baik untuk dia atau tidak. Ketika
itu disunnahkan baginya sholat istikharah dua rakaat, sesudah itu berdoa
meminta petunjuk.

14. Sholat Sunnah Mutlaq
Sholat sunnah Mutlaq adalah sholat sunnah yang tidak ditentukan
waktunya dan tidak ada sebabnya. Jumlah rakaatnya tidak ada batasnya,
berapa saja, dua rakaat atau lebih. Caranya seperti sholat sunnah yang
lain.

E. Waktu-Waktu Yang Dilarang Untuk Sholat
Sebagaimana telah diterangkan, sholat sunnah Mutlaq itu tidak mempunyai
waktu yang tertentu, tetapi semua waktu boleh dimanfaatkan untuk sholat
sunnah Mutlaq, kecuali beberapa waktu ini.
1. Sesudah sholat Shubuh sampai terbit matahari
20
2. Sesudah sholat Asar sampai terbenam matahari
3. Tatkala istiwa (tengah hari) selain hari Jumat
4. Tatkala terbit matahari sampai matahari setinggi tombak (pukul 8:00-9:00)
jam Zawaliyah.
5. Tatkala matahari hampir terbenam sampai terbenamnya.
99
Ibid hal 153
21
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
Hendaknya kita sejatinya umat muslim mengetahui dan
melaksanakan kewajiban sebagaimana ibadah merupakan tiang
agama. Allah tidak mempersulit hambanya untuk beribadah karna
ada beberapa cara yang tetap bisa melaksanakan ibadah meskipun
itu terkadang terkendala akan waktu seperti berpergian jauh.
2. Saran
Semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan kita dan
senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT.

22
DAFTAR PUSTAKA

Rasjid, H. Sulaiman. 2004. Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap). Sinar Baru
Algesindo. Bandung.
Abu Abdil Aziz Abdullah Bin Safar `Ubadah Al`Abdali Al Ghamidi. 2010. Shalat
Berjama`ah, Keutamaan, Manfaat Dan Hukumnya
http://belajar-fiqih.blogspot.com/2013/05/bacaan-dzikir-setelah-sholat-
wajib.html#sthash. g4peqJ lb. dpuf