Anda di halaman 1dari 2

LIMA MAKSIAT YANG DISEGERAKAN BALASANNYA Dari Ibnu Umar Ra. ia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi !

a Sallam men"atan#i kami $%a"a suatu hari& kemu"ian beliau bersab"a' ()ahai kaum Muha*irin' lima %erkara kalau kamu telah "iu*i "en#ann+a $kalau kamu telah men#er*akann+a&' maka ti"ak a"a kebaikan la#i ba#i kamu. Dan aku berlin"un# "en#an Allah SUB,ANA,U !a Ta ala.' sem-#a kamu ti"ak menemui .aman itu. /erkara0%erkara itu ialah: 1. Ti"ak tam%ak %er.inaan %a"a suatu kaum sehin##a mereka berani berterus teran# melakukann+a' melainkan akan ber*an#kit "i kalan#an mereka !abah %en+akit menular $Tha un& "en#an 2e%at' "an mereka akan "itim%a %en+akit0%en+akit +an# belum %emah menim%a umat0umat +an# telah lalu 3. Dan tia"a mereka men#uran#kan sukatan4ukuran "an timban#an' ke2uali mereka akan "iu*i "en#an kemarau %an*an# "an kesulitan men2ari re.eki "an ke.aliman "ari kalan#an %emim%in mereka 5. Dan ti"ak menahan mereka akan .akat harta ben"a ke2uali "itahan untuk mereka air hu*an "ari lan#it. 6ikalau ti"ak a"a binatan# $+an# *u#a hi"u% "i atas %ermukaan bumi ini& tentun+a mereka ti"ak akan "iberi hu*an -leh Allah Subhanahu !a Ta ala 7. Dan tia"a mereka men+alahi akan *an*i Allah "an Rasul0N+a' ke2uali Allah akan menurunkan ke atas mereka musuh +an# akan meram%as seba#ian "ari a%a +an# a"a "i tan#an mereka 8. Dan a%abila %emim%in0%emim%in mereka ti"ak melaksanakan hukum Allah +an# terkan"un# "a lam Al09ur an "an ti"ak mau men*a"ikann+a seba#ai %ilihan' maka $"i !aktu itu& Allah akan men*a"ikan ben2ana "i kalan#an mereka sen"iri.( $,R. Ibnu Ma*ah&

10 Jenis Mayat Yang Tidak Akan Busuk Di Dalam Kubur


SEMUA yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan jika sudah mati, maka jasad akan membusuk dalam tanah. Namun Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada sepuluh orang yang mayatnya tidak akan busuk. Disebutkan dalam hadits Rasulullah Saw bahwa sepuluh orang yang mayatnya tidak busuk dan akan bangkit dalam keadaan tubuh seperti semula pada hari kiamat sebagai berikut: 1. Para nabi. 2. Para ahli jihad fisabilillah. 3. Para alim ulama yang menegakkan kalimat Allah. 4. Para syuhada yang sentiasa memperjuangkan Islam. 5. Para penghafal Alquran dan beramal dengan Alquran. 6. Imam atau pemimpin yang adil dalam menegakkan syariat Allah. 7. Muadzin yang tidak meminta imbalan. 8. Wanita yang meninggal sewaktu melahirkan anak serta senantiasa taat pada perintah Allah. 9. Orang mati dibunuh atau dianiaya karena mempertahankan kehormatan diri dan agama. 10. Orang yang mati di siang hari atau di malam Jumat jika mereka itu dari kalangan orang yang beriman yang sentiasa menjaga hukum agama semasa hidup di dunia. (HR Bukhari Muslim). []