Anda di halaman 1dari 4

KOPERASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TENGKU LELA SEGARA MARANG BERHAD ATURAN-ATURAN TABUNG KUMPULANG WANG KEBAJIKAN AM Tajuk

1. (1) Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Tabung Kumpulan Wang Kebajikan Am Koperasi Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Lela Segara Marang erhad. (!) Aturan-aturan ini diujudkan di ba"ah #ndang-undang Ke$il % (&) Koperasi ini dan dikuatkuasakan selepas persetujuan Mes'uarat Agung Koperasi ini dan satu salinann'a dikemukakan kepada Ketua (enda)tar. Ta)siran !. *idalam Aturan ini+ melainkan ada sesuatu perkara atau perkataan 'ang berlainan maknan'a maka ta)siran berikut adalah dipakai ,-Anggota. ertin'a anggota-anggota 'ang telah sah diterima masuk menjadi anggota mengikut #ndang-undang Ke$il Koperasi ini./ -*erma0 ertin'a pemberian "ang se$ara ikhlas 'ang dikeluarkan daripada Tabung Kebajikan Am ini mengikut Aturan-aturan ini / -1nstitusi (engajian Tinggi. ertin'a tempat belajar dimana Sijil Kelulusann'a bertara) diploma atau ija2ah dan diiktira) oleh Kerajaan / -Lembaga. ertin'a badan pengelola Koperasi ini 'ang dibentuk di ba"ah #ndang-undang Ke$il Koperasi ini / -Keluarga Anggota. termasuklah isteri atau isteri-isterin'a+ suami+ anak-anakn'a 'ang mana termasuk juga anak angkatn'a 'ang sah disisi #ndang-undang dan anak-anak tiri. Tujuan &. Tujuan Tabung Kebajikan ini diujudkan ialah untuk ,(a) Membantu perbelanjaan mengurus kematian anggota dan

keluarga anggota / (b) Meringankan beban sara hidup anggota-anggota semasa sakit atau ditimpa kemalangan / ($) Menderma kepada badan-badan kebajikan 'ang diiktira) bagi meneruskan akti3iti-akti3iti kebajikann'a / (d) Menderma kepada badan-badan 'ang dianjurkan oleh Kerajaan dengan tujuan untuk membangunkan mas'arakat / (e) Menderma kepada anggota atau keluarga anggota di atas pen$apaian matlamat pelajaran dan peninggiann'a / ()) Menderma kepada anggota-anggota menunaikan )ardhu haji di Mekah.

(un$a Ke"angan

4.

Ke"angan bagi Tabung Kumpulan Wang Kebjikan Am Koperasi ini adalah diperolehi dari ,(a) Keputusan Mes'uarat Agung Koperasi 'ang memutuskan supa'a tidak lebih dari sepuluh peratus dari baki keuntungan bersih koperasi pada tiap-tiap tahun dipindahkan kepada Tabung Kumpulan Wang Kebajikan Am ini sepertimana 'ang dibolehkan oleh #ndangundang Ke$il 51 (!) (e) Koperasi ini / (b) *erma-derma dan sumbangan-sumbangan dari anggotaanggota mengikut keputusan Mes'uarat Agung / ($) *erma-derma dan sumbangan-sumbangan dari lain-lain pihak.

(entadbira n Tabung

6.

(1) Tabung Kumpulan Wang Kebajikan Am Koperasi ini hendaklah ditadbirkan oleh 7a"atnkuasa Ke$il Tabung Kebajikan Am 'ang dilantik oleh Lembaga diba"ah #ndang-undang Ke$il 44 (!) (3) / (!) 7umlah anggota 7a"atankuasa Ke$il ini hendaklah seramai tidak lebih dari lima orang 'ang terdiri daripada pengerusi+ setiausaha dan anggotan'a/ (&) Mereka 'ang diberi kuasa mengeluarkan "ang oleh #ndangundang Ke$il Koperasi adalah dengan sendirin'a menjadi anggota 7a"atankuasa Ke$il ini.

Tahun Ke"angan (elaburan

5.

Tahun Ke"angan Tabung Kumpulan Wang Kebajikan Am Koperasi ini hendaklah bermula pada satu haribulan *isember dan berakhir pada tiga puluh 8o3ember tiap-tiap tahun. (1) Lembaga bolehlah+ apabila di)ikirkan sesuai melaburkan semua+ atau sebahagian daripada "ang Tabung Kumpulan Wang Kebajikan Am ini didalam mana- mana badan atau pertubuhan atau didalam apa-apa bentuk sekalipun tertakluk kepada s'arat-s'arat didalam Akta / (!) Apa-apa perolehan dari pelaburan ini hendaklah dimasukkan semula ke dalam Tabung Kumnpulan Wang Kebajikan Am ini untuk digunakan bagi maksud dan tujuan-tujuan Tabung atau dilaburkan semula bagi menambahkan ke"angan Tabung Kumpulan Wang Kebajikan Am ini.

9.

Kela'akan Memohon

%.

(1) Anggota-anggota Koperasi ini 'ang telah menjadi anggota selama dua tahun dengan tidak putus-putus+ adalah la'ak untuk memohon derma dari TabungKumpulan Wang Kebajikan Am Koperasi ini / (!) Waris bagi anggota 'ang meninggal dunia adalah la'ak memohon bantuan derma ini dengan s'arat baha"a anggota 'ang meninggal dunia itu telah menjadi anggota koperasi ini selama dua tahun dengan tidak berputus-putus. Kela'akan ini akan tamat tempohn'a selepas dua tahun dari tarikh kematian anggota itu / (&) *alam keadaan dimana suami isteri adalah anggota Koperasi ini+ maka salah seorang sahaja diantaran'a 'ang la'ak memohon derma dari Tabung Kebajikan ini ke$uali apa-apa 'ang telah diperuntukkan oleh Aturan-aturan ini bagi dirin'a /

(4) Anggota-anggota tidaklah boleh menuntut derma-derma diba"ah Tabung Kumpulan Wang Kebajikan Am Koperasi ini sebagai satu hakn'a. (ermohona n :. (1) Semua permohonan untuk mendapatkan bantuan derma dari Tabung Kumpulan Wang Kebajikan Am Koperasi ini hendaklah dibuat didalam borang 'ang disediakan oleh Lembaga / (!) (ermohonan-permohonan tersebut hendaklah dikepilkan bersama dengan ken'ataan-ken'ataan 'ang sah 'ang boleh men'okong akan permohonann'a itu. Kadar *erma 1; . (1) *erma kepada pemohon-pemohon 'ang la'ak mengikut kadarkadar 'ang berikut ,Had Maksima Yang Boleh Diba yar setahun (a) Kerana Kematian Anggota &;;.;; (b) Kerana Kematian Keluarga Anggota !;;.;; ($) Kerana Melanjutkan (elajaran di 1nstitusi &;;.;; (engajian Tinggi. (d) Kerana Meingankan Sara =idup Anggota !;;.;; 'ang sakit atau pun ditimpa kemalangan. (e) Kerana Menunaikan >ardhu =aji. 1;;.;; ()) sumbangan kepada pihak <M&;;.;; <M <M <M <M <M sekolah

(!) Kadar 'ang boleh diba'ar oleh Lembaga kepada sesuatu permohonan itu bergantunglah kepada kedudukan ke"angan Tabung Kumpulan Wang Kebajikan Am Koperasi ini+ tetapi semua pemba'aran tidaklah boleh melebihi hak maksimum 'ang telah ditetapkan itu. Memproses (ermohonan 11 . (1) orang-borang permohonan+ apakala diterima+ hendaklah diproses oleh 7a"atankuasa Ke$il Tabung Kumpulan Wang Kebajikan Am Koperasi ini / (!) 7a"atankuasa Ke$il ini hendaklah menentukan permohonanpermohonan itu dibuat mengikut kehendak dan s'arat-s'arat Aturan-aturan ini sebelum diperakukan kepada Lembaga / (&) (erakuan-perakuan tersebut hendaklah dibuat didalam borang 'ang disediakan oleh Lembaga.

(emba'aran

1! .

(1) Semua pemba'aran hendaklah dibuat dengan $ek ke$uali apaapa amaun 'ang kurang daripada <M6;.;; / (!) a'aran-ba'aran han'a akan dibuat selepas satu minggu daripada tarikh Lembaga mengadakan mes'uarat bagi meluluskann'a ke$uali ba'aran- a'aran derma untuk kematian 'ang mana boleh+ mengikut budibi$ara (ega"ai-pega"ai+ diba'ar dengan serta merta setelah pega"ai-pega"aitersebut berpuashati diatas ketulenan permohonan itu.

(enggantunga n *erma

1& .

(1) 7ika kedudukan Tabung Kumpulan Wang Kebajikan Am Koperasi ini mengalami kesulitan disegi ke"angan+ maka Lembaga hendaklah menggantung akan akti3itin'a sehingga kesulitan ke"angan itu dapat dipulihkan semula. (!) Anggota-anggota Koperasi hendaklah diberitahu melalui suratsurat pekeliling mengenai penggantungan atau pemulihan semula Tabung Kumpulan Wang Kebajikan Am ini.

Audit

14 . 16 .

Akaun Tabung Kumpulan Wang Kebajikan Am ini hendaklah diaudit bersekali dengan lain-lain akaun koperasi setahun sekali. Lembaga hendaklah membentang didalam mes'uarat agung anggota-anggota+ laporan-laporan mengenai akti3iti-akti3iti Tabung Kumpulan Wang Kebajikan Am ini serta membuat $adangan$adangan bagi memajukann'a. 7ika berbangkit se barang perselisihan )aham diatas ta)siran Aturanaturan ini atau timbul apa-apa perbalahan mengenain'a+ maka pertikaian itu hendaklah dirujukkan kepada Ketua (enda)tar mengikut #ndang-undang Ke$il 95 Koperasi ini.

Makluman Kepada Mes'uarat Agung (ertikaian

15 .

Aturan-aturan ini telah diterima dan dipersetujui oleh anggota-anggota didalam mes'uarat agung koperasi pada dua puluh dua haribulan Mei tahun dua ribu tujuh.

(Mokhtar Bin A. Ghani) Pengerusi

(Wan Nik Bin Muda) Naib Pengerusi

(Abdul Razak Bin Mohamed) Setiausaha.