Anda di halaman 1dari 3

Adh Dhuhaa (Waktu Dhuha) 1 - 11:

1. Wadh dhuhaa. 2. Wal laili idzaa sajaa. 3. Ma wadda'aka rabbuka wa maa qalaa. 4. Walal aakhiratu khairul laka minal uulaa. 5. Wa la saufa yu'thiika rabbuka fa tardhaa. 6. Alam yajidka yatiiman fa aawaa. 7. Wa wajadaka dhaallan fa hadaa. 8. Wa wajadaka 'aa-ilan fa aghnaa. 9. Fa ammal yatiima fa laa taqhar.

6. Wal ardhi wa maa thahaahaa. 7. Wa nafsiw wa maa sawwaahaa. 8. Fa alhamahaa fujuurahaa wa taqwaahaa. 9. Qad aflaha man zakkaahaa. 10.Wa qad khaaba man dassaahaa. 11.Kadzdzabat tsamuudu bi thaghwaahaa. 12.Idzim ba'atsa asyqaahaa. 13.Fa qaala lahum rasuulullaahi naaqatallaahi wa suqyaahaa. 14.Fa kadzdzabuuhu fa 'aqaruuha fa damdama 'alaihim rabbuhum bi dzambihim fa sawwaahaa. 15.Wa laa yakhaafu 'uqbaahaa.

10.Wa ammas saa-ila fa laa tanhar. 11.Wa ammaa bi ni'mati rabbika fa haddits.

Al Mulk Asy Syams (Matahari) 1 - 15:


1. Wasy syamsi wa dhuhaahaa. 2. Wal qamari idzaa talaahaa. 3. Wan nahaari idzaa jallaahaa. 4. Wal laili idzaa yaghsyaahaa. 5. Was samaa-i wa maa banaahaa. 1. Tabaarakal ladzii bi yadihil mulku wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir. 2. Alladzii khalaqal mauta wal hayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu 'amalaw wa huwal 'aziizul ghafuur. 3. Alladzii khalaqa sab'a samaawaatin thibaaqam maa taraa fii khalqir rahmaani min tafaawutin far ji'il bashara hal taraa min futhuur.

4. Tsummar ji'il bashara karrataini yanqalib ilaikal basharu khaasiaw wa huwa hasiir. 5. Wa la qad zayyannas samaa-ad dun-yaa bi mashaabiihaa wa ja'alnaahaa rujuumal lisy syayaathiini wa a'tadnaa lahum 'adzaabas sa'iir. 6. Wa lil ladziina kafaruu bi rabbihim 'adzaabu jahannama wa bi'sal mashiir. 7. Idzaa ulquu fiihaa sami'uu lahaa syahiiqaw wa hiya tafuur. 8. Takaadu tamayyazu minal ghaizhi kullamaa ulqiya fiihaa faujun sa- alahum khazanatuhaa a lam ya'tikum nadziir. 9. Qaaluu balaa qad jaa- anaa nadziirun fa kadzdzabnaa wa qulnaa maa nazzalallaahu min syai-in in antum illaa fii dhalaalin kabiir. 10.Wa qaaluu lau kunnaa nasma'u au na'qilu maa kunnaa fii ashhaabis sa'iir. 11.Fa' tarafuu bi dzambihim fa suhqal li ash-haabis sa'iir.

17.Am amintum man fis samaa-i ay yursila 'alaikum haashiban fa sa ta'lamuuna kaifa nadziir. 18.Wa la qad kadzdzabal ladziina min qablihim fa kaifa kaana nakiir. 19.A wa lam yaraw ilath thairi fauqahum shaaffaatiw wa yaqbidhna maa yumsikuhunna illar rahmaanu innahuu bi kulli syai-im bashiir. 20.Am man haadzal ladzii huwa jundul lakum yanshurukum min duunir rahmaani inil kaafiruuna illaa fii ghuruur. 21.Am man haadzal ladzii yarzuqukum in amsaka rizqahuu bal lajjuu fii 'utuwwiw wa nufuur. 22.A fa may yamsyii mukibban 'alaa wajhihii ahdaa am may yamsyii sawiyyan 'alaa shiraatim mustaqiim. 23.Qul huwal ladzii ansya-akum wa ja'ala lakumus sam'a wal abshaara wal af- idata qaliilam maa tasykuruun. 24.Qul huwal ladzii dzara-akum fil ardhi wa ilaihi tuhsyaruun. 25.Wa yaquuluuna mataa haadzal wa'du in kuntum shaadiqiin.

12.Innal ladziina yakhsyauna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratuw wa ajrun kabiir. 13.Wa asirruu qaulakum awij haruu bihii innahuu 'aliimum bi dzaatish shuduur. 14.A laa ya'lamu man khalaqa wa huwal lathiiful khabiir. 15.Huwal ladzii ja'ala lakumul ardha dzaluulan famsyuu fii manaakibihaa wa kuluu mir rizqihii wa ilaihin nusyuur. 16.A amintum man fis samaa-i ay yakhsifa bikumul ardha fa idzaa hiya tamuur.

26.Qul innamal 'ilmu 'indallaahi wa innamaa ana nadziirum mubiin. 27.Fa lammaa ra-auhu zulfatan sii-at wujuuhul ladziina kafaruu wa qiila haadzal ladzii kuntum bihii tadda'uun. 28.Qul a ra-aitum in ahlakaniyallaahu wa mam ma'iya au rahimanaa fa may yujiirul kaafiriina min 'adzaabin aliim. 29.Qul huwar rahmaanu aamannaa bihii wa 'alaihi tawakkalnaa fa sa ta'lamuuna man huwa fii dhalaalim mubiin.

30.Qul a ra-aitum in ashbaha maa-ukum ghauran fa may ya'tiikum bi maa-im ma'iin.

http://www.guidedways.com/chapter_display.php?chapter=91&trans lator=16&mac=