Anda di halaman 1dari 13

Ahmad Hj Mahdunah Training Centre Kota Marudu,Sabah Open University Malaysia

(OUM)

3 peranan utama pengetua abad ke21 perlu dipenuhi


Pemimpin pengajaran- yg berfokus kepada memperkasa P&P,pembangunan ikhtisas,membuat keputusan berasas data,dan akauntabiliti 2. Pemimpin komuniti dimanifestasikan dalam penghayatan peranan penting sekolah di dalam masyarakat,kepemimpinan yang dikongsi bersama antara guru,komuniti tempatan ,hubungan erat dengan ibu bapa,dan dorongan kepada sekolah untuk membangun dan sokongan berbagai sumber 3. Pemimpin berwawasan-yg memperlihatkan tenaga,komitmen,keusahawanan,nilai dan bersemangat bahawa pelajar akan belajar diperingkat yang lebih tinggi,di samping memberi contoh dan berkongsi wawasan ini dengan orang lain di dalam dan di luar sekolah
1.

Critical Success Factors Pemimpin Sekolah


1.Memiliki Visi (wawasan) jangkaan tinggi untuk semua/berkongsi visi dan misi/pemikiran bersistem dan berstartegi 2.Menggunakan data untuk memandu perubahan data penentu keperluan/data pemantauan dan penambahbaikan 3.Pengelolaan untuk penabahbaik pembelajaran pelajar pengetahuan tentang dan fokus kepada p&p/masa pembelajaran meningkat/menyedia dan keikutsertaan dalam pembangunan ikhtisas yg terfokus dan berterusan/pembinaan kumpulan dan kumpulan pemimpin/penggunaan teknologi untuk pembelajaran/berkomunikasi dengan komuniti pendidikan

Samb
4.Memaksimum keberkesanan dan kepemimpinan nilai-nilai peribadi/kefahaman kendiri dan orang lain/memimpin penyelesai masalah/mencontohi dan menggalakkan kreativiti/keberkesanan komunikasi 5.Mempamirkan semangat untuk pelajar belajar 6.Membina persekitaran pembelajaran kendiri

Pencerapan piawai teknologi untuk pentadbir sekolah


Menjurus ke arah pengadaptasian piawai untuk

kepimpinan dan visi/p&p/amalan-amalan produktiviti dan ikhtisas/sokongan,pengurusan,dan operasian/pentaksiran dan penilaian/isu-isu sosial,perundangan,dan etika.

6 standard yg perlu diketahui dan boleh dilakukan oleh pengetua serta strategi mencapai standard

Standard pertama
Pengetua perlu memimpin sekolah yg berpusat kepada p&p dan orang dewasa Strategi 1.Bina dan galakkan komuniti pelajar 2.Mengamal kepemimpinan berpusatkan pelajar 3.Dapatkan sumbangan kepemimpinan dari berbagai sumber 4.Menjalin operasian belajar di rumah kepada pembelajaran di sekolah dan matlamat pelajar belajar

Standard kedua
Tetapkan jangkaan dan piawaian yang tinggi dalam pembangunan akademik dan sosial di kalanganpelajar dan pencapaian orang dewasa Strategi 1.Artikulasikan visi yg jelas bagi mencerminkan keyakinan,nilai dan komitmen komuniti sekolah 2.Pastikan semua pelajar mendapat peluang yg sesuai dan mencukupi untuk memenuhi jangkaan standard yg tinggi 3.Membangun budaya sekolah yg luwes,kolaboratif,inovatif,dan menyokong usaha-usaha untuk menambahbaik pencapaian semua pelajar

Standard ketiga
Menuntut kandungan dan instruksi bagi memastikan pencapaian pelajar memenuhi standard akademik yg ditetapkan Strategi 1.Dapatkan dan kekalkan guru2 berkualiti tinggi dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembelajaran pelajarnya. 2.Pantau kesejajaran kurikulum dengan standard,matlamat sekolah dan pentaksiran(peperiksaan) 3.Cerap amalan bilik darjah bagi memastik bahawa semua pelajar secara bermakna dalam pembelajaran aktif. 4.Sediakan teknologi dan bahan2 instuksi terkini. 5.Reviu dan analisis kerja pelajar untuk menentukan adakah pelajar diajar mengikut standard

Standard keempat
Bina satu budaya pembelajaran untuk orang dewasa yg dijalinkan dengan pembelajaran pelajar dan matlamatmatlamat sekolah Strategi 1.Sediakan masa untuk refleksi sebagai bahagian terpenting di dalam amalan pembaikan pengajaran guru 2.Kaitkan pembangunan ikhtisas kepada matlamat pembelajaran sekolah 3.Sedikan peluang untuk guru bekerja,merancang dan mencambahkan fikiran 4.Menyedari keperluan untuk menambahbaik secara beterusan amalan kendiri ikhtisas pengetua

Standard kelima
Gunakan data dari berbagai sumber sebagai alat diagnostik untuk mentaksir,mengenalpasti dan digunakan dalam pembaikan instruksional. Strategi 1.Pertimbangkan berbagai sumber data untuk mengukur pencapaian 2.Data dianalisis menggunakan berbagai strategi 3.Gunakan data sebagai alat untuk mengenalpasti halangan kepada kejayaan,strategi rekabentuk untuk pembaikan dan merancang instruksi harian 4.Tandaras kejayaan sekolah dengan demografi yg sama bagi mengenalpasti strategi untuk menambahbaik pencapaian pelajar 5.Bina persekitaran sekolah yg merasa selesa dengan penggunaan data

Standard keenam
Libatkan komuniti secara aktif untuk membina tanggungjawab yg dikongsi untuk kejayaan pelajar dan sekolah Strategi 1.Libatkan komuniti untuk membina hakmilik(ownership) yg lebih besar dalam usaha membantu sekolah 2.Kongsi kepemimpinan dan membuat keputusan 3.Galakkan ibu bapa utk terlibat secara bermakna dlm sekolah dan dlm pembelajaran anak2 mereka sendiri 4.Pastikan bahawa pelajar dan keluarganya saling bersabit dgn perkhidmatan2 kesihatan,kemanusiaan dan sosial yg diperlukan agar terfokus dlm pembelajaran

Terima Kasih