Anda di halaman 1dari 15
HMEF 5023 Educational Leadership MODEL KEPIMPINAN SEKOLAH Ahmad Hj Mahdunah Training Centre Kota Marudu,Sabah Open University

HMEF 5023 Educational Leadership

HMEF 5023 Educational Leadership MODEL KEPIMPINAN SEKOLAH Ahmad Hj Mahdunah Training Centre Kota Marudu,Sabah Open University
MODEL KEPIMPINAN SEKOLAH Ahmad Hj Mahdunah Training Centre Kota Marudu,Sabah Open University Malaysia
MODEL KEPIMPINAN SEKOLAH
Ahmad Hj Mahdunah
Training Centre Kota Marudu,Sabah
Open University Malaysia
Deklarasi IEL “the top priority of the principalship must be leadership for learning.” The Institute for
Deklarasi IEL
“the top priority of the
principalship must be
leadership for learning.”
The Institute for Educational Leadership's (IEL)
Task Force on the Principalship
Tiga peranan utama pemimpin sekolah abad ke-21 perlu dipenuhi … 1. Pemimpin Pengajaran yang berfokus kepada
Tiga peranan utama pemimpin
sekolah abad ke-21 perlu dipenuhi …
1.
Pemimpin Pengajaran yang berfokus kepada memperkasa
pengajaran dan pembelajaran, pembangunan ikhtisas, membuat
keputusan berasas data, dan akauntabiliti.
2.
Pemimpin Komuniti dimanifestasikan dalam penghayatan
peranan penting sekolah di dalam masyarakat; kepemimpinan yang
dikongsi bersama antara guru, komuniti tempatan; hubungan erat
dengan ibubapa; dan dorongan kepada sekolah untuk membangun
dan sokongan berbagai sumber; dan
3.
Pemimpin Berwawasan yang memperlihatkan tenaga,
komitmen, keusahawanan, nilai dan bersemangat bahawa pelajar
akan belajar diperingkat yang lebih tinggi, di samping memberi
contoh dan berkongsi wawasan ini dengan orang lain di dalam dan
diluar sekolah.
1. Memiliki Visi (Wawasan)
1.
Memiliki Visi (Wawasan)

“Critical Success Factors” : Pemimpin Sekolah

 Jangkaan Tinggi untuk semua  Berkongsi Visi dan Misi  Pemikian Bersistem dan Berstrategi 2.
Jangkaan Tinggi untuk semua
Berkongsi Visi dan Misi
Pemikian Bersistem dan Berstrategi
2.
Menggunakan Data untuk Memandu Perubahan
Data Penentu Keperluan
Data Pemantauan dan Penambahbaikan
3.
Pengelolaan untuk Penambahbaik Pembelajaran Pelajar
Pengetahuan tentang dan Fokus kepada Pengajaran dan Pembelajaran
Masa Pembelajaran Meningkat
Menyedia dan Keikutsertaan dalam Pembangunan Ikhtisas yang terfokus
dan berterusan
Pembinaan Kumpulan dan Kumpulan Pemimpin
Penggunaan Teknologi untuk Pembelajaran
Berkomunikasi dengan Komuniti Pendidikan
4.
4.

“Critical Success Factors” : Pemimpin Sekolah

Memaksimum Keberkesanan dan Kepemimpinan
Memaksimum Keberkesanan dan Kepemimpinan
 Nilai-Nilai Peribadi  Kefahaman Kendiri dan Orang Lain  Memimpin Penyelesaian Masalah  Mencontohi dan
Nilai-Nilai Peribadi
Kefahaman Kendiri dan Orang Lain
Memimpin Penyelesaian Masalah
Mencontohi dan Menggalakan Kreativiti
Keberkesanan Komunikasi
5.
Mempamirkan Semangat untuk Pelajar Belajar
6.
Membina Persekitaran Pembelajaran Kendiri
Penerapan Piawai Teknologi Untuk Pentadbir Sekolah  Menjurus kearah pengadaptasian piawai untuk 1. Kepemimpinan dan Visi;
Penerapan Piawai Teknologi Untuk
Pentadbir Sekolah
Menjurus kearah pengadaptasian piawai
untuk
1.
Kepemimpinan dan Visi;
2.
Pembelajaran dan Pengajaran,
3.
Amalan-Amalan Produktiviti dan Ikhtisas,
4.
Sokongan, Pengurusan, dan Operasian;
5.
Pentaksiran dan Penilaian dan,
6.
Isu-Isu Sosial, Perundangan, dan Etika.

Enam Standard yang perlu

Enam Standard yang perlu diketahui dan boleh dilakukan oleh Pemimpin Sekolah serta strategi untuk mencapai standard.

diketahui dan boleh

dilakukan oleh Pemimpin

Sekolah serta strategi untuk

mencapai standard.

Standard Pertama

Pemimpin sekolah memimpin sekolah berpusat  kepada pembelajaran pelajar dan orang dewasa.  Strategi:  Bina
Pemimpin sekolah memimpin sekolah berpusat
kepada pembelajaran pelajar dan orang dewasa.
Strategi:
Bina dan galakkan komuniti pelajar
Mengamal kepepimpinan berpusatkan pelajar
Dapatkan sumbangan kepemimpinan dari berbagai sumber
Menjalin operasian belajar dirumah kepada pembelajaran
disekolah dan matlamat pelajar belajar.

Standard Kedua

Tetapkan jangkaan dan piawaian yang tinggi  dalam pembangunan akademik dan sosial di kalangan pelajar dan
Tetapkan jangkaan dan piawaian yang tinggi
dalam pembangunan akademik dan sosial di
kalangan pelajar dan pencapaian orang dewasa.
Strategi:
Artikulasikan Visi yang jelas bagi mencerminkan keyakinan,
nilai dan komitment komuniti sekolah.
Pastikan semua pelajar medapat peluang yang sesuai dan
mencukupi untuk memenuhi jangkaan standard tinggi.
Membangun budaya sekolah yang luwes, kolaboratif, inovatif
dan menyokong usaha-usaha untuk menambah baik
pencapaian semua pelajar.

Standard Ketiga

 Menuntut kandungan dan instruksi bagi memastikan pencapaian pelajar memenuhi standard akademik yang ditetapkan.  Strategi:
Menuntut kandungan dan instruksi bagi
memastikan pencapaian pelajar memenuhi
standard akademik yang ditetapkan.
Strategi:
Dapatkan dan kekalkan guru-guru berkualiti tinggi dan
bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembelajaran
pelajarnya.
Pantau kesejajaran kurikulum dengan standard, matlamat
sekolah dan pentaksiran.
Cerap amalan bilik darjah bagi memastikan bahawa semua
pelajar terlibat secara bermakna di dalam pembelajaran aktif.
Sediakan teknologi dan bahan-bahan instuksi terkini.
Reviu dan analisis kerja pelajar untuk menentukan adakah
pelajar diajarkan mengikut standard.
Standard Ketiga  Menuntut kandungan dan instruksi bagi memastikan pencapaian pelajar memenuhi standard akademik yang ditetapkan.

Standard Keempat

 Bina suatu budaya pembelajaran berterusan untuk orang dewasa yang dijalinkan dengan pembelajaran pelajar dan matlamat-matlamat
Bina suatu budaya pembelajaran berterusan untuk
orang dewasa yang dijalinkan dengan
pembelajaran pelajar dan matlamat-matlamat
sekolah.
Strategi:
Sediakan masa untuk refleksi sebagai bahagian terpenting di
dalam amalan pembaikan pengajaran guru.
Sedia peruntukan bagi membolehkan guru belajar.
Kaitkan pembangunan ikhtisas kepada malamat pembelajaran
sekolah.
Sediakan peluang untuk guru untuk bekerja, merancang dan
mencambahkan firikan.
Menyedari keperluan untuk menambahbaik secara berterusan
amalan kendiri ikhtisas Guru Besar.
Standard Keempat  Bina suatu budaya pembelajaran berterusan untuk orang dewasa yang dijalinkan dengan pembelajaran pelajar

Standard Kelima

 Gunakan data dari berbagai sumber sebagai alat diagnostik untuk mentaksir, mengenalpasti dan digunakan dalam pembaikan
Gunakan data dari berbagai sumber sebagai alat
diagnostik untuk mentaksir, mengenalpasti dan
digunakan dalam pembaikan instruksional.
Strategi:
Pertimbangkan berbagai sumber data untuk mengukur
pencapaian.
Data dianalisis menggunakan berbagai strategi.
Gunakan data sebagai alat untuk mengenalpasti halangan
kepada kejayaan, strategi rekabentuk untuk pembaikan dan
merancang instruksi harian.
Tandaras kejayaan sekolah dengan demografi yang sama bagi
mengenalpasti strategi untuk menambahbaik pencapaian
pelajar.
Bina persekitaran sekolah yang merasa selesa dengan

Standard Keenam

 Libatkan komuniti secara aktif untuk membina tanggung jawab yang dikongsi untuk kejayaan pelajar dan sekolah.
Libatkan komuniti secara aktif untuk membina
tanggung jawab yang dikongsi untuk kejayaan
pelajar dan sekolah.
Strategi:
Libatkan komuniti untuk membina hakmilik (ownership)
yang lebih besar dalam usaha membantu sekolah.
Kongsi kepemimpinan dan membuat keputusan.
Galakkan ibubapa untuk terlibat secara bermakna dalam
sekolah dan dalam pembelajaran anak-anak mererka sendiri.
Pastikan bahawa pelajar dan keluarganya saling bersabit
dengan perkhidmatan-perkhidmatan kesehatan, kemanusiaan
dan sosial yang diperlukan agar terfokus dalam pembelajaran.

Rumusan Model Kepimpinan Pengajaran

Rumusan Model Kepimpinan Pengajaran MODEL HOLISTIK KEPIMPINAN KURIKULUM ALAF BARU (DIUBAHSUAI DARI WRAGG 1997) KETAQWAAN CARA
Rumusan Model Kepimpinan Pengajaran MODEL HOLISTIK KEPIMPINAN KURIKULUM ALAF BARU (DIUBAHSUAI DARI WRAGG 1997) KETAQWAAN CARA

MODEL HOLISTIK KEPIMPINAN KURIKULUM ALAF BARU (DIUBAHSUAI DARI WRAGG 1997)

KETAQWAAN CARA BERFIKIR CABARAN ILMU STRATEGI
KETAQWAAN
CARA BERFIKIR
CABARAN ILMU
STRATEGI
Model EFQM ENABLERS H A S I L Hasil manusia Manusia HASIL-HASIL KEPEMIMPINAN Polisi & PROSES
Model EFQM
Model EFQM
ENABLERS H A S I L Hasil manusia Manusia HASIL-HASIL KEPEMIMPINAN Polisi & PROSES (INTERAKSI &
ENABLERS
H A S I L
Hasil manusia
Manusia
HASIL-HASIL
KEPEMIMPINAN
Polisi &
PROSES
(INTERAKSI &
KOMUNIKASI)
DALAM P & P
Hasil
UTAMA
Strategi
pelanggan
PERFOMANS
Rakan kongsi
Hasil
& pelbagai
masyarakat
sumber
INOVASI DAN PEMBELAJARAN