Anda di halaman 1dari 4

KISAH NABI YUSUF Nabi Yusuf adalah putera ke tujuh daripada dua belas putera-puteri Nabi Ya'qub.

Ia dengan adiknya yang bernama Benyamin adalah beribukan Rahil, saudara sepupu Nabi Ya'qub. Ia dikurniakan Allah rupa yang bagus, paras tampan dan tubuh yang tegap yang menjadikan idaman setiap anita dan kenangan gadis-gadis remaja. Ia adalah anak yang dimanjakan !leh ayahnya, lebih disayang dan di"intai dibandingkan dengan saudara- saudaranya yang lain, terutamanya setelah ditinggalkan iaitu afatnya ibu kandungnya Rahil semasa ia masih berusia dua belas tahun. #erlakuan yang diskriminatif dari Nabi Ya'qub terhadap anak-anaknya telah menimbulkan rasa iri-hati dan dengki di antara saudara-saudara Yusuf yang lain, yang merasakan baha a mereka dianak-tirikan !leh ayahnya yang tidak adil sesama anak, memanjakan Yusuf lebih daripada yang lain. Rasa jengkel mereka terhadap kepada ayahnya dan iri-hati terhadap Yusuf membangkitkan rasa setia ka an antara saudara-saudara Yusuf, persatuan dan rasa persaudaraan yang akrab di antara mereka. $isah Nabi Yusuf terdapat dalam satu surah penuh yang juga bernama surah Yusuf. %isebutkan baha a sebab turunnya surah Yusuf adalah kerana !rang-!rang Yahudi meminta kepada Rasulullah sa untuk men"eritakan kepada mereka kisah Nabi Yusuf. $isah Nabi Yusuf telah mengalami perubahan pada sebahagiannya dan terdapat penambahan pada sebahagiannya. &alu Allah s. .t menurunkan satu surah penuh yang se"ara terperin"i men"eritakan kisah Nabi Yusuf. Allah s. .t berfirman' ($ami men"eritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan me ahyukan Al-)ur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum *kami me ahyukan+nya adalah termasuk !rang-!rang yang belum mengetahuinya. ( *),. Yusuf' -+ #ara ulama berbe.a pendapat dalam hal mengapa kisah ini disebut dengan kisah yang terbaik/ Ada yang mengatakan baha a kisah ini memiliki keistime aan dibandingkan dengan kisah-kisah Al-)ur'an yang lain dilihat dari sisi kandungannya yang memuat berbagai ungkapan dan hikmah. Ada yang mengatakan kerana Nabi Yusuf mengampuni saudara- saudaranya dan bersikap sabar atas tindakan mereka. Ada yang mengatakan lagi baha a kerana di dalamnya terdapat kisah para nabi dan !rang-!rang s!leh, terdapat juga pelajaran tentang keh!rmatan diri dan adanya g!daan, kehidupan para raja, lelaki dan anita, tipu daya kaum anita, di dalamnya juga disebut tentang aspek tauhid dan fiqih, pengungkapan mimpi dan penak ilannya. %i samping itu, ia adalah surah yang penuh dengan peristi a-peristi a dan petualangan em!si *perasaan atau "inta+. Ada yang mengatakan baha a ia disebut sebagai kisah yang terbaik kerana semua !rang-!rang yang disebut di dalamnya pada akhirnya mendapatkan kebahagiaan. Alhasil, kita per"aya baha a terdapat sebab penting di balik keistime aan kisah ini. $isah dalam surah tersebut bermuara dari a al sampai akhir pada satu bentuk di mana Anda akan merasakan adanya kekuasaan Allah s. .t dan terlaksananya perintah-Nya meskipun banyak manusia berusaha menentangnya' (%an Allah berkuasa terhadap urusan-Nya. ( *),. Yusuf' 01+ Nabi Yusuf mendapatkan berbagai ujian dalam hidupnya. Beliau menghadapi persek!ngk!lan jahat yang justru datang dari !rang-!rang yang dekat dengannya, yaitu saudara-saudaranya. 2ereka meren"anakan untuk membunuhnya. Ren"ana itu mereka buat saat Yusuf masih ke"il. $emudian Yusuf dijual di pasar budak di 2esir lalu ia dibeli dengan harga yang sangat murah. $emudian beliau menghadapi rayuan dari isteri se!rang lelaki yang memiliki jabatan penting. $etika ia men!lak rayuannya, ia pun dimasukan ke dalam penjara. %alam beberapa aktu, beliau menjadi tahanan di penjara. 2eskipun mendapatkan berbagai kehinaan ini, pada akhirnya beliau mampu menduduki tampuk kepemimpinan di 2esir. Beliau menjadi menteri dari raja yang pertama. Ia memulai dak ahnya di jalan Allah s. .t dari atas panggung kekuasaan. Ia melaksanakan ren"ana Allah s. .t dan menunaikan perintah-Nya. %emikianlah kandungan dari kisahnya.

$isah tersebut se!lah-!lah menggambarkan suatu adegan filem yang sangat mengagumkan, epis!d demi epis!d. %i samping itu, Anda akan dihadapkan pada satu bahagian dari bahagianbahagian peristi a yang membuat Anda ter"engang dan "ukup mengganggu daya imaginasi Anda. Itu adalah kisah seni yang sangat mengesankan yang tidak mampu diungkapkan !leh seniman mana pun dari kalangan manusia. #ada mulanya kisah itu mengungkap mimpi dan pada akhirnya menak ilkan mimpi ini. 2impi para nabi pasti selalu berisi kebenaran, di mana Allah s. .t menyingkapkan di dalamnya berbagai peristi a yang belum pernah terjadi sebelumnya. #ada a al kisah, kita tidak mengetahui baha a Yusuf adalah se!rang Nabi. Begitu juga k!nteks Al-)ur'an terkesan menyembunyikan nama ayahnya, yaitu Nabi Yakub sebagaimana disampaikan !leh Nabi sa . 3adi, kita berhak untuk merenungkan mimpi tersebut dengan penuh kehairanan. &ayar akal pertama-tama menampilkan pemandangan mimpi. #erhatikanlah filem yang dimulai dengan mimpi. 2impi identik dengan tidur, dan permulaan kisah apa pun yang dimulai dengan tidur tidak terlepas dari rasa ngantuk. 4etapi yang perlu diperhatikan adalah fakt!r-fakt!r daya tarik "erita itu sendiri. Al- )ur'an men"eritakan bagaimana Nabi Yusuf menyampaikan mimpinya kepada ayahnya' (*Ingatlah+, $etika Yusuf berkata kepada ayahnya' '5ahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan6 kulihat semuanya sujud kepadaku.(' *),. Yusuf' 7+ Amatilah bentuk tentangan yang di ujudkan !leh adanya mimpi yang membangkitkan daya khayal. #erhatikanlah p!tensi imaginasi bagaimana ia menjalankan akti8itinya. ,esungguhnya !tak manusia merupakan sumber masalah di mana ia men"iptakan di dalamnya suatu gambar dari sujudnya matahari, bulan dan bintang. %engan gambaran mukji.at ini yang menentang imaginasi para ahli seni dan filem, kisah Nabi Yusuf dimulai. Atau, dimulailah 8ide! 8isual dari kisah Nabi Yusuf sebagaimana yang di"eritakan !leh Allah s. .t dalam kitab-Nya. Nabi Yusuf melihat mimpi dan ia sekarang membeberkannya kepada ayahnya' (Ayahnya berkata' '9ai anakku, janganlah kamu "eritakan mimpimu itu kepada saudarasaudaramu, maka mereka membuat makar *untuk membinasakan+mu. ,esungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.'( *),. Yusuf' :+ ,i ayah mengingatkannya agar jangan sampai ia men"eritakannya kepada saudara-saudaranya. ,esungguhnya saudara-saudara Nabi Yusuf tidak men"intainya dan tidak menyukai kedekatannya dengan ayahnya, dan mereka juga tidak simpati dengan perhatian si ayah padanya. Yusuf bukanlah saudara kandung mereka di mana Nabi Yakub menikahi isteri kedua yang tidak melahirkan baginya anak-anaknya dan lahirlah darinya Yusuf dan saudara kandungnya. Yusuf bin Yakub dan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. ,alasilah su"i dalam kitaran su"i. $etika mendengar mimpi anaknya, Nabi Yakub merasa baha a anaknya itu akan mengembang suatu urusan besar, yaitu kitaran kenabian yang berada di sekitarnya. ,ebahagian ulama berkata' (Nabi Yakub merasa baha a Allah s. .t memilih Yusuf melalui mimpi ini(' (%an demikianlah 4uhanmu, memilih kamu *untuk menjadi nabi+ dan di ajarkan-Nya kepadamu sebahagian dari tabir mimpi-mimpi.( *),. Yusuf' ;+ 2akna tak il adalah mengetahui akhir dari sesuatu dan kemampuan untuk menyingkap suatu kesimpulan, juga mengetahui rahsia yang belum terjadi. &alu apa yang dimaksud dengan alhadis/ 2ereka mengatakan baha a ia adalah mimpi. Nabi Yusuf akan mampu mentafsirkan mimpi di mana melalui simb!l-simb!lnya yang tersembunyi, ia mampu melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Ada yang mengatakan baha a alhadis adalah peristi a-peristi a. Nabi Yusuf akan mengetahui kesudahan dari suatu peristi a, baik dari permulaannya dan akhirannya. Allah s. .t akan memberikan ilham padanya sehingga ia mengetahui tak il mimpi. (,esungguhnya 4uhanmu 2aha 2engetahui lagi 2aha Bijaksana.( *),. Yusuf' ;+ #ada akhir pembi"araannya, Nabi Yusuf mengembalikan ilmu dan hikmah kepada Allah s. .t. ,ebahagian ulama ada yang mengatakan baha a ayat tersebut bukan termasuk bahagian dari dial!g Nabi Yakub bersama anaknya Yusuf, namun ia merupakan pujian dari Allah s. .t terhadap Yusuf. #erkataan tersebut dimasukan dalam rangkaian kisah sejak permulaannya, padahal ia bukan bahagian darinya. 3adi, sejak semula Nabi Yusuf dan Nabi Yakub tidak mengetahui tak il dari mimpinya. $ami memilih pendapat ini *pendapat ini dikemukakan !leh al-)urthubi dalam

tafsirnya' Al-3ami' li Ahkamil )ur'an. $alau begitu, kita memahami dial!g dalam bentuk pemahaman yang lain. ,esungguhnya Allah s. .t men"eritakan di sini bagaimana %ia memilih Yusuf. Ini bererti pr!ses kenabian Yusuf, dan bukan mengajarinya untuk menak ilkan mimpi serta memberitahunya tentang hakikat simb!l-simb!l yang ada dalam kehidupan atau dalam mimpi, selain mukji.at-mukji.atnya sebagai se!rang nabi. %an Allah s. .t 2aha 2engetahui kepada siapa agamanya diserahkan. Nabi Yakub mendengarkan mimpi anaknya dan mengingatkannya agar jangan men"eritakannnya kepada saudara- saudaranya. Yusuf memenuhi permintaan ayahnya. Ia tidak men"eritakan pada saudara-saudaranya apa yang dilihatnya. Yusuf berprasangka baha a mereka memben"inya sampai pada batas di mana sulit baginya untuk merasa nyaman bersama mereka, dan kemudian men"eritakan kepada mereka rahsia-rahsianya yang khusus dan mimpimimpinya. 4ersembunyilah penampilan Nabi Yakub dan anaknya, lalu layar filem menampilkan kejadian lain, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf yang membuat persengk!k!lan' (,esungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada *kisah+ Yusuf dan saudarasaudaranya bagi !rang-!rang yang bertanya. *Yaitu+ ketika mereka berkata' ,esungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya *Bunyamin+ lebih di"intai !leh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita *ini+ adalah satu g!l!ngan *yang kuat+. ,esungguhnya ayah kita ada dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia he suatu *daerah yang tidak di kenal+ supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi !rang-!rang yang baik. ,e!rang di antara mereka berkata' '3anganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dalam telaga, supaya dia dipungut !leh beberapa !rang musafir, jika kamu hendak berbuat. ( *),. Yusuf' <-1=+ %i dalam lembaran-lembaran perjanjian lama disebutkan baha a Nabi Yusuf men"eritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. 4idak terdapat isyarat Al-)ur'an yang menunjukkan hal itu. $alau memang demikian, nes"aya saudara-saudaranya akan men"eritakan hal itu dan kedengkian mereka akan semakin bertambah sehingga mereka segera membunuhnya. Yusuf per"aya dengan pesan ayahnya dan ia tidak men"eritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. 2eskipun demikian, saudara-saudaranya tetap meren"anakan k!nspirasi dan niat jahat padanya. ,alah se!rang mereka berkata' (2engapa ayah kita lebih men"intai Yusuf daripada kita/( ,audara yang kedua berkata' (Barangkali kerana ketampanannya.( ,audara ketiga berkata' 'Yusuf dan saudaranya kedua-duanya mendapat tempat di hati ayahnya.( ,audara yang pertama berkata' (,ungguh ayah kita telah sesat.( ,alah se!rang mereka mengusulkan sebuah s!lusi' ($alau begitu bunuhlah Yusuf.( (2engapa kita membunuhnya/ lebih baik kita membuangnya di bumi yang jauh. 2engapa kita tidak membunuhnya, lalu kita merasa tenang.( ,alah se!rang di antara mereka berkata' (2engapa ia harus dibunuh/ Apakah kalian ingin menghindar darinya/ $alau begitu, lebih baik kita membuangnya ke dalam telaga yang di situ menjadi tempat le atnya para kafilah. 2aka kafilah itu akan mengambilnya dan memba anya ke tempat yang jauh sehingga ia jauh dari ajah ayahnya. %engan jauhnya Yusuf, maka tujuan kita ter"apai. $emudian setelah itu, kita bertaubat dari kejahatan kita dan kita kembali menjadi !rang-!rang yang baik.( %ial!g tersebut terus berlanjut setelah timbul ide untuk memasukan Yusuf ke telaga. Namun mereka tetap kembali pada ide-ide itu kerana ia dianggap sebagai ide yang paling aman. Ide untuk membunuh diurungkan. $emudian timbullah ide untuk menjauhkan dan membuang Yusuf. Itu dianggap ide yang paling "emerlang. %ari sini kita memahami baha a saudara-saudara Yusuf, meskipun kejahatan mereka dan kedengkian mereka sangat kental, namun dalam had mereka masih tersisa titik-titik kebaikan. Akhirnya, ide untuk membuangnya ke telaga diputuskan. $emudian mereka sepakat untuk melaksanakan ren"ana itu' (2ereka berkata' '5ahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak memper"ayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami adalah !rang-!rang yang mengingini kebaikan baginya. Biarkan dia pergi bersama kami es!k pagi, agar ia *dapat+ bersenang-senang dan *dapat+ bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya.' Berkata Yakub' ',esungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkankanku dan aku kha atir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya. 2ereka berkata' '3ika ia benar- benar dimakan serigala, sedang kami g!l!ngan *yang kuat+, sesungguhnya kami kalau demikian adalah !rang-!rang yang rugi.'( *),. Yusuf' 1117+

4erjadilah dial!g antara mereka dan ayahnya dengan penuh kelembutan dan dendam yang tersembunyi. 2engapa engkau tidak merasa aman ketika kami pergi dengan Yusuf/ Apakah Yusuf dapat menjadi saudara kandung kami, lalu mengapa engkau kha atir kepada kami jika kami memba anya. Bukankah kami men"intainya dan nanti akan menjaganya. 2engapa engkau tidak membiarkannya pergi bersama kami bes!k untuk bersenang-senang dan bermain. Bukankah ketika ia pergi dan main-main, itu dapat menghiburnya/ &ihatlah ajahnya tampak pu"at kerana ia sering berdiam di rumah, seharusnya ia harus bermain agar tampak "eria. 2asalahnya adalah, Yakub kha atir terhadap serigala-serigala gurun. Apakah yang dimaksud Yakub adalah serigala-serigala yang ada dalam diri mereka atau serigala-serigala hakiki, yaitu binatang yang buas/ 4idak ada se!rang pun yang mengetahuinya. 2ereka membujuk ayahnya agar mengi.inkan Yusuf pergi dengan mereka. Akhirnya, mereka berhasil meyakinkan ayahnya yang sangat kha atir kalau-kalau Yusuf dimakan !leh serigala. Apakah ini masuk akal/ $ami sepuluh !rang laki-laki, maka mana mungkin kami yang banyak ini lalai darinya/ ,ungguh kami akan kehilangan sifat kejantanan kami seandainya terjadi peristi a itu. $ami jamin baha a tidak ada seek!r serigala pun yang akan memakannya. $erana itu, tidak ada yang perlu dikhuatirkan. ,i ayah berdiri di ba ah tekanan anak-anaknya. 2ereka pun berhasil menemani Yusuf pada hari berikutnya dan pergi dengannya ke gurun. 2ereka menuju tempat yang jauh yang belum pernah mereka berjalan sejauh itu. 2ereka men"ari telaga yang di situ sering dile ati !leh para kafilah dan mereka beren"ana untuk memasukan Yusuf ke dalam telaga itu. Allah s. .t mengilhamkan kepada Yusuf baha a ia akan selamat, maka ia tidak perlu takut. Allah s. .t menjamin baha a Yusuf akan bertemu dengan mereka pada suatu hari dan akan memberitahu mereka apa yang mereka lakukan kepadanya.