Anda di halaman 1dari 5

pendahuluan Kementerian Pelajaran Malaysia menurut Akta Pendidikan 1996, Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas 1997 Bahagian II 3(2)

menyediakan pendidikan khas dan kemudahan untuk murid bermasalah penglihatan dan pendengaran, manakala pendidikan khas integrasi pula adalah untuk yang bermasalah pembelajaran, penglihatan, dan pendengaran.

masalah ini sering kali menjadi persoalan pada diri saya, adakah punca masalah ini disebabkan oleh pengejaran guru tidak berkesan atau sebaliknya.

http://pendidikanmalaysia4u.blogspot.com/2011/07/kanak-kanak-perlu-diberi-peluang-sama.html http://www.scribd.com/doc/129530687/SABARINA-BT-MD-GHANI-D20202043795-Docx-Kanak-KanakBerkeperluan-Khas-Saba http://treebuilder.blogspot.com/2010/11/kanak-kanak-keperluan-khas.html http://istimewapendidikankhas.blogspot.com/ http://www.slideshare.net/rozaidiyusof3/36760501-teoridanmodelanawalkanakkank http://psikologidplimu2012.blogspot.com/2012/08/terapi-terapi-kaunseling-dan-bimbingan.html http://www.scribd.com/doc/7413368/Kemahiran-Membaca-Dalam-Sukatan-Pelajaran-Bahasa-MelayuSekolah-Rendah-Dan-Impaknya-Kepada-Persediaan-Guru-Di-Dalam-Bilik-Darjah

http://www.ipbl.edu.my/portal/penyelidikan/BukuKoleksi/2012/PRA/8.%20Felicia.pdf http://www.scribd.com/doc/47642224/Contoh-Perlaksanaan-Kajian-Tindakan http://www.ukm.my/jpbm/pdf/1-12_Rasid_UPM.pdf http://ojs.cakna.net/index.php/ar/article/view/101 http://www.ipbl.edu.my/portal/penyelidikan/BukuKoleksi/2012/PRA/8.%20Felicia.pdf http://www.ukm.my/jpbm/pdf/1-12_Rasid_UPM.pdf http://www.ukm.my/jpbm/pdf/1-16_Artikel%201_Sharifa_Nor_dan_Aliza.pdf http://www.scribd.com/doc/62270241/Bab-2-Tinjauan-Literatur http://www.ukm.my/jpbm/pdf/93-109%20Yahya%20et%20al.pdf http://www.ipbl.edu.my/portal/penyelidikan/BukuKoleksi/2012/PRA/7.%20Wan.pdf http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/MEMPERKENALKAN%20HURUF%20DAN%20ANGKA.pdf http://www.ukm.my/jpbm/pdf/89-107_Tamam,Zamri,Afendi_BRUNEI.pdf http://www.ceritarasahati2.com/2012/02/06/pendidikan-khas-di-malaysia-dan-pendidikan-khas-di-luarnegara/ Christie, J. F. & Roskos, K.A. (2009). Plays potential in early literacy development. Encyclopedia on early childhood development [online]. Centre of exellence for early childhood developement http://www.childencyclopedia.com/documents/Christie- RoskosANGxp.pdf. [1

Mac 2010] Kamariah Jalil (1995): Pendidikan inklusif: Pendidikan untuk semua. Konsep dan pelaksanaan (Inclusive education. Education for all. Conceptual and Implementation). Seminar working paper. School Division. Ministry of Education. Malaysia. Kuala Lumpur Government Printers Wardle, F. (2008). Play as curriculum. http://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view.aspx?ArticleI D=127. [6 April 2011] Roopnarine, J. L. & Johnson, J. E. (2005). Approach to early childhood education. New Jersy: Pearson Prentice Hall. Sharifah Nor Puteh, Manisah Mohd Ali, Norshidah Mohamad Salleh & Aliza Alias. (2009). Penggunaan dan pengurusan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum permainan pendidikan awal kanak-kanak. Laporan Teknikal Projek Penyelidikan UKM-GG-05-FRGS0003-2007. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysi

Roselan Baki. (2003). Pengajaran dan pembelajaran penulisan bahasa Melayu. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.

Downey, J. & Garzoli, E. (2007). The effectiveness of play-based curriculum in early childhood education. Sonoma State University. http://teachplaybasedlearning.com/8.html. [2 April 2011] Christie, J. F. & Roskos, K.A. (2009). Plays potential in early literacy development. Encyclopedia on early childhood development [online]. Centre of exellence for early childhood developement http://www.childencyclopedia.com/documents/Christie- RoskosANGxp.pdf. [1 Mac 2010] Atan Long (1980). Pedagogi, Kaedah Am Mengajar. Petaling Jaya, Fajar Bakti

Sepanjang saya menjalani praktikum di sekolah sekitar negeri Melaka, apa yang saya dapati murid-murid pendidikan khas kebanyakkannya mengalami masalah dalam penguasaan kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Masalah yang ketara dihadapai adalah penguasaan dalam mengenal dan mengecam huruf. pada seusia 6 tahun kanak-kanak seharusnya sudah mengenal dan mengacam huruf-huruf asas iaitu a hingga z. namun begitu kanak-kanak ini masih lagi tidak dapat mengenal, mengecam dan membunyikan huruf dengan tepat walaupun umur mereka sudah menjangkau 14 tahun.

Seperti yang kita ketahui, kanak-kanak pendidikan khas merupakan kanak-kanak istemewa yang mengalami masalah perkembangan yang lambat dan tidak serupa dengan kanak-

kanak normal. Punca perkekmbangan kognitif yang lambat adalah merupakan salah satu punca yang membawa kepada permasalahan ini. Mereka memerlukan masa yang lama dan peneguhan yang kuat untuk membantu menguatkan ingatan mereka terhadap pengajaran guru di sekolah. Untuk menguatkan lagi kenyataan saya ini, satu ujian pernah saya lakukan semasa saya menjalani praktikum pada fasa pertama. Ujian ini dijalankan adalah untuk melihat tahap penguasaan murid dalam mengenal huruf. Hasil daripada ujian tersebut, saya dapati murid tersebut masih lagi lemah dalam mengenal huruf.
Membaca merupakan salah satu kemahiran asas yang penting untuk dikuasai oleh semua murid. Oleh yang demikian, kajian tindakan ini dijalankan kerana kesedaran yang mendalam untuk membantu menyelesaikan masalah murid-murid yang belum mengenal huruf pada peringkat prasekolah sebelum transisi ke tahun satu. Kajian ini telah dilaksanakan kepada murid-murid Prasekolah Bestari Sekolah Kebangsaan Teluk Menara yang masih lemah dalam kemahiran mengenal huruf. Seramai enam orang responden terlibat dalam kajian ini. Kajian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemahiran mengenal huruf melalui penggunaan Modul Selan Osni sebagai salah satu kaedah dalam pembelajaran. Model kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah model Kemmis &Mc Taggart yang melibatkan penggunaan instrumen ujian pra, ujian pos, analisis dokumen serta senarai semak sebagai alat mengumpul dan menganalisis data. Data yang diperolehi melalui ujian pra dan ujian pos dikumpul dalam bentuk jadual. Berdasarkan keputusan ujian yang telah dijalankan menunjukkan lima orang murid menunjukkan peningkatan prestasi dan hanya seorang yang tidak menunjukkan peningkatan. Tiga orang responden menunjukkan peningkatan melebihi 50%. Melalui kajian yang telah dijalankan, pengkaji mencadangkan agar kajian ini dapat diteruskan pada masa akan datang dan dapat menggunakan Modul ini sebagai satu kaedah dalam pembelajaran kelak