Anda di halaman 1dari 7

TATA TERTIB DAN JADWAL ACARA MUSYAWARAH NASIONAL PERTAMA IKATAN ALUMNI PENDIDIKAN TINGGI KEPAMONGPRAJAAN (TENTATIF) BAB

I Ketentuan Umum Pasal 1 1. Musyawarah Nasional Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang selanjutnya dalam tata tertib disebut MUNAS merupa an pemegang edaulatan terlinggi dalam organisasi! ". MUNAS adalah #orum musyawarah sebagai lembaga pengambilan eputusan tertinggi dalam organisasi! $. MUNAS dii uti oleh peserta sebagaimana diatur dalam Pasal % tata tertib ini! %. MUNAS Pertama Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan untu pertama ali diselenggara an oleh Institut Pemerintahan &alam Negeri 'IP&N(. Pasal " )empat dan *a tu MUNAS Pertama Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan diselenggara an di Bandung+ pada tanggal .... , ..... - tober ".1.+ di hotel ...... /a arta.

BAB II )ugas dan *ewenang Pasal $ 1. MUNAS mempunyai tugas dan wewenang untu 0 a. Menetap an Anggaran &asar dan Anggaran 1umah )angga Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan; b. Menetap an 1en2ana Strategi+ Program Umum dan Program Kerja Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan ".1.,".1% ')entati# Masa Bha ti Kepengurusan(! 2. Memilih dan menetap an Ketua Umum Pengurus Pusat dan pembentu an 3ormatur untu menentu an Pengurus Pusat Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan!

d. Menetap an re omendasi strategis tentang isu,isu lo al+ nasional dan internasional epada IP&N 'Almamater( dan Pemerintah. ". Pela sanaan tugas dan wewenang sebagaimana di ma sud dalam pasal $ ayat '1( dapat diada an perubahan dari &ra#t yang telah disiap an Panitia MUNAS+ berdasar an eputusan, eputusan MUNAS Pertama )ahun ".1.

BAB III Peserta MUNAS Pasal % 1. Peserta MUNAS adalah Alumni Pendidi an )inggi Kepamongprajaan+ terdiri dari! a. Utusan Kabupaten4Kota! b. Utusan Pro5insi! 2. Utusan Kementrian46embaga Pemerintah Pusat! ". Peserta sebagaimana tersebut pasal % ayat '1(+ masing,masing harus memili i surat mandat4surat tugas dari 77.. 'perlu diperhatikan apakah surat tugas dari pemda atau organisasi alumni yang eksis di daerah/pusat( BAB I8 9a dan Kewajiban Peserta Pasal : 9a Peserta 1. Setiap peserta berha menghadiri Sidang,sidang Munas+ yang terdiri dari 0 a. Sidang Komisi+ b. Sidang Pleno! ". Setiap peserta berha mengaju an pertanyaan+ usul+ saran dan pendapat bai se2ara lisan maupun tulisan! $. 9a suara hanya dimili i oleh peserta yang mendapat mandate dari daerah dan4atau lembaga! %. Setiap peserta berha untu dipilih dan memilih! Pasal ; Kewajiban Peserta 1. Setiap peserta wajib mematuhi etentuan, etentuan yang diatur dalam )ata )ertib ini! ". Setiap peserta wajib menghadiri Sidang,sidang dan rapat,rapat+ sebagaimana diatur dalam )ata )ertib ini dengan penuh rasa tanggungjawab!

$. Setiap Peserta wajib menjaga etertiban+ esopanan+ elan2aran dan eamanan MUNAS. BAB 8 Sidang dan 1apat Pasal < Sidang dan 1apat terdiri dari0 1. Sidang Pleno+ yang dihadiri Ieng ap seluruh peserta dan dipimpin oleh Pimpinan MUNAS! ". Sidang Komisi+ adalah sidang yang dihadiri peserta Munas yang telah di bagi edalam Komisi,Komisi dan di pimpin oleh Pimpinan Komisi yg dipilih se2ara langsung4a lamasi oleh peserta sidang Komisi! $. 1apat Pimpinan MUNAS+ yang dihadiri oleh anggota pimpinan MUNAS yang dipilih peserta MUNAS dan dipimpin oleh Ketua Pimpinan Munas %. 1apat 3ormatur+ yang dihadiri oleh anggota #ormatur yang dipilih oleh peserta MUNAS dan dipimpin oleh Ketua 3ormatur! BAB 8I Pengambilan Keputusan Pasal = 1. Setiap pengambilan eputusan MUNAS sedapat mung in dila u an berdasar an hi mat ebija sanaan dalam permusyawaratan untu men2apai mu#a at. ". Setelah musyawarah untu men2apai mu#a at dengan upaya sungguh,sungguh dan berdasar an hi mat ebija sanaan tida mung in ter2apai+ ma a pengambilan eputusan ditempuh melalui pemungutan suara $. Keputusan sebagaimana dima sud pada ayat '"( dianggap sah apabila didu ung oleh suara terbanya . %. Pemungutan suara dapat dila u an se2ara tertutup atau terbu a+ sesuai eputusan MUNAS BAB 8II Kuorum Pasal > 1. Kuorum dianggap sah apabila dihadiri setengah jumlah peserta ':.?( ditambah 1 'satu( dari jumlah peserta yang terda#tar.

". Apabila uorum sebagaimana pasal > ayat '1( tida ter2apai+ ma a sidang ditunda paling lama $. 'tiga puluh( menit $. Setelah sidang ditunda sebagai mana dima sud dalam pasal > ayat '"( dan uorum belum juga ter2apai+ ma a Pimpinan Sidang dapat melangsung an sidang. %. Ketentuan dalam pasal > ini ayat '1(+ '"( dan '$( berla u dalam setiap sidang,sidang MUNAS sesuai dalam )ata )ertib ini BAB 8III Pimpinan MUNAS Pasal 1. 1. Pimpinan MUNAS untu pertama alinya dipimpin oleh Peserta termuda dan tertua dari peserta yang hadir dan bersi#at sementara sampai terpilihnya Pimpinan MUNAS terpilih. ". Pimpinan MIUNAS sementara bertugas memimpin siding pleno untu menetap an tata tertib dan pemilihan Pimpinan MUNAS )etap yang dipilih dari dan oleh peserta MUNAS yang hadir pada sidang Pleno $. Pimpinan MUNAS terpilih terdiri dari $ 'tiga( orang yang mewa ili unsur Kabupaten4Kota+ Pro5insi dan Pusat+ yang diaju an oleh anggota Munas dan dipilih se2ara terbu a! %. Peserta yang namanya dipilih terbanya menjadi Ketua Sidang MUNAS+ dan dua '"( nama yang terpilih dibawahnya se2ara berurutan menjadi *a il Ketua Sidang MUNAS. :. Satu '1( orang Ketua Sidang MUNAS dan &ua '"( orang *a il Ketua Sidang MUNAS yang terpilih se2ara terbu a oleh peserta MUNAS+ memili i ha dan edudu an yang sama dalam memimpin elan2aran dan tertibnya penyelenggaraan sidang,sidang dan rapat,rapat dalam MUNAS ini Pasal 11 Ketentuan pasal 1. dalam )ata )ertib ini+ juga diberla u an dalam menetap an pimpinan Sidang Komisi pada Komisi,Komisi yang ada dalam MUNAS ini

BAB I@ Agenda Sidang Pasal 1" 1. Agenda Sidang Komisi! a. Membahas Anggaran &asar dan Anggaran 1umah )angga Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan;

b. Membahas1en2ana Strategi+ Program Umum dan Program Kerja Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan ".1.,".1% ')entati# Masa Bha ti Kepengurusan(! 2. Membahas )ata Aara Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan! Membahas re omendasi strategis tentang isu,isu lo al+ nasional dan internasional epada IP&N 'Almamater( dan Pemerintah ". Agenda Sidang Pleno! a. Menetap an Pimpinan MUNAS tetap! b. Membahas dan Menetap an )ata )ertib Munas! 2. Menetap an Anggaran &asar dan Anggaran 1umah )angga Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan; d. e. Menetap an 1en2ana Strategi+ Program Umum dan Program Kerja Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan ".1.,".1% ')entati# Masa Bha ti Kepengurusan(! a.

Memilih dan menetap an Ketua Umum Pengurus Pusat dan pembentu an 3ormatur untu menentu an Pengurus Pusat Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan! #. Menetap an re omendasi strategis tentang isu,isu lo al+ nasional dan internasional epada IP&N 'Almamater( dan Pemerintah BAB @ /adwal dan A2ara MUNAS Pasal 1$ /adwal dan materi a2ara MUNAS+ sebagaimana terlampir dalam tata tertib ini+ merupa an bagian ta terpisah an dari tata tertib ini. BAB @I )ata Aara Berbi2ara Pasal 1% Pada dasarnya setiap peserta mempunyai ha untu berbi2ara+ namun untu tertibnya diatur etentuan sebagai beri ut0 1. ". $. %. Setiap peserta berha untu berbi2ara dalam Sidang B Sidang di MUNAS ini! /i a terjadi silang pendapat+ Pimpinan Sidang berbi2ara untu mendudu an persoalan! Selama pembi2ara berbi2ara+ tida boleh diganggu! Semua pembi2ara dalam MUNAS dila sana an dengan ata, ata dan 2ara yang laya serta sopan dan tertib.

:. Pimpinan Sidang berha untu menghenti an pembi2araan yang melanggar etentuan ini! ;. Setiap pembi2ara diberi an wa tu paling lama $ menit untu mengutara an pendapatnya! <. Apabila pembi2ara telah melampaui wa tu yang ditentu an+ ma a pimpinan sidang dapat memperingat an pembi2ara agar pembi2araan segera dihenti an dan ji a masih dilanggar+ pimpinan sidang dapat menghenti an pembi2araan. BAB @II 6ain,6ain Pasal 1: 1. Bahan,Bahan Munas disiap an oleh Panitia MUNAS ". Setiap Keputusan MUNAS ditandatangani oleh Pimpinan MUNAS $. Setiap Sidang,sidang dan 1apat,1apat yang dila sana an sesuai )ata )ertib ini dila u an risalah sidang dan rapat Bab @III Ketentuan Penutup Pasal 1; 9al,hal lain yang belum 2u up diatur dalam peraturan tata tertib ini a an dibi2ara an dan diputus an dalam Sidang Pleno. Pasal 1< )ata )ertib ini mulai berla u seja tanggal ditetap an

&itetap an di Bandung Pada tanggal ...... Agustus "..1. MUSCA*A1A9 NASI-NA6 I8 ASCA1AKA) I6MU PDM MUSYAWARAH NASIONAL PERTAMA IKATAN ALUMNI PEN I IKAN TIN!!I KEPAM"N!P#A$AAN ')DN)A)I3(

1. Ketua Sidang Munas Tangan..

: .

(.

Tanda

!. Wa"i# Ketua Sidang Munas Tanda Tangan..

: .

(.

$. Wa"i# Ketua Sidang Munas Tanda Tangan..

: .

(.