Anda di halaman 1dari 5

PROPOSAL USAHA PRAKTIS ES CENDOL

OLEH KELOMPOK XVIII 1. 2. 3. 4. $. Metty Ndun Adonia Talaen Mince Neno De o!a Man"i #en"n"u %ole&an Ne'i&na(a&

%EKOLAH MENEN)AH KE*+,+AN -%MK. K,I%TEN I K+PAN) 2//4

KATA PEN)ANTA, Pu0i 'yu1u! 1a&i 2an0at1an 1e(adi!at Tu(an yan" Ma(a E'a 1a!ena ata' ,a(&atNya &a1a 'e&ua a1ti3ita' e!u2a 2enyu'unan 2!o2o'al da2at te!'ele'ai1an den"an ai1. Dala& 2enyele'aian 2!o2o'al ini 1a&i anya1 &enda2at antuan da!i e! a"ai 2i(a14 ai1 &ate!ial &au2un &o!il4 ole( 1a!ena itu 1a&i &enya&2ai1an !a'a te!i&a 1a'i( 1e2ada 'e&ua 2i(a1 yan" tela( &e& antu 2enyele'aian 2!o2o'al ini. A1(i! 1ata4 1a&i &enyada!i a(5a 2e& uatan 2!o2o'al ini &a'i( 0au( da!i 1e'e&2u!naan. Ole( 1a!ena itu 1a&i &e& utu1an 1!iti1an dan 'a!an yan" e!'i3at &e& an"un de&i 2enye&2u!naan 2!o2o'al ini

Ku2an"4 1$ A2!il 2//4 Penuli'

1.

*ENI% +%AHA %e a"ai 'ala( 'atu 2e!'ya!atan dala& &en"i1uti +0ian A1(i! Na'ional4 %i'5a6%i'5i 1ela' III 2en0ualan %MK K!i'ten I Ku2an" ditu"a'1an untu1 &enyele'ai1an 2!o2o'al 'e elu& &ela1'ana1an 1e"iatan 2!a1te1 +0ian Mata Di1lat Ke5i!au'a(a5an dan E1ono&i. da!i 1e"iatan u'a(a atau 2a1et yan" di'a&2ai1an &a1a 1elo&2o1 1a&i &e&ili( 2a1et u'a(a 2e& uatan E' 7endol. T+*+AN +%AHA Ada2un tu0uan &enyu'un 2!o2o'al u'a(a8 a. %e a"ai 'atu 'ya!at a"i 'i'5a9'i'5i %MK K!i'ten I Ku2an" 2!o"!a& 1ea(lian 2en0ualan dala& &e&n"i1uti +0ian A1(i! Na'ional . %e a"ai 'uatu acuan a"i 'i'5a9'i'5i atau 2en&"al&an dala& &e& u1a u'a(a4 1(u'u'nya u'a(a E' 7endol4 'etela( &enyele'ai1an 2endidi1an 2ada tin"1at a1(i!. c. A"a! da2at &e& antu 2e!e1ono&ian !u&a( tan""a. :ILA;A +%AHA :ilaya u'a(a dala& 1e"iatan ini yaitu dilin"1un"an %MK K!i'ten I Ku2an" %A%A,AN +%AHA Ada2un 'a'a!an u'a(a 2en0ualan E' 7endol yaitu 1. 1e2ada a2a1 i u "u!u4 dan 'ta3 2e"a5ei 2. 1e2ada 'i'5a9'i'5i 1ela' I4II4III METODE PEMA%A,AN Metode 2e&a'a!an62en0ualan u'a(a e' cendol yaitu den"an &en0alan1an da3ta! le' 2ada #a2a14 i u "u!u dan 'ta3 2e"a5ai ALAT DAN #AHAN a. alat 1o&2o! 'endo1 &a1an 2anci 2i'o o1o! 'endo1 1ua te!&o' ce!et to2le' dulan"

2.

3.

4.

$.

<.

a(an cendol 1ela2a &uda( 1ela2a tua "ula le&2en" "a!a& i0i &utia!a daun 2andan" cincao

=. KALK+LA%I #IA;A a. a(an

NAMA BAHAN Cendol Kel ! Mud Kel ! Tu Gul Le#!eng G % # B$($ Mu'$ % ) un * nd n C$n+ o ,s B 'u M$n. k T n " R$nso /u#l " 0

BANYAK 4 bungkus 2 bu " 2 bu " 1 k$lo g% # 1&2 sendok 'e" 1&2 ons 5 le#b % 4 bu " 1- b ' ng 1 l$'e% 1 bungkus

HARGHA SATUAN 1250 1000 1000 5000

TOTAL 5000 2000 2000 5000

1500

1500

1000 -00 1000 500

4000 4000 1000 500 25000

T!an'2o!ta'i8 #iaya T!an'2o!ta'i dala& 2ela1'anaan 1e"iatan ini 'e e'a! > ,2. 1.$//49 c. Lain9lain ,2. $// - ila ada. #iaya yan" di2e!lu1an dala& 2ela1'anaan 1e"iatan 2e& uatan e' cendol 'e e'a! ,2. 2$///49- iaya a(an ? t!an2o!ta'i ? lain9lain.

@.

P,O%E% PEN)OLAHAN 8 1. Kela2a yan" tela( di 2a!ut di !a&a' dan di a& il 'antannya 1e&udian di &a'a1 lalu &a'u1an daun 2andan dan 'edi1it "a!a& 'a&2ai &endidi( dian"1at dan di 'i'i1an. 2. !e u' ai! lalu &a'u1an "ula le&2en" 1e&udian &a'a1 (in""a &endidi( 'etela &a'a14 an"1at lalu 'i'i1an. 3. !e u' ai! (in""a &endidi( lalu &a'u1an i0i &utia!a4 &a'a1 (in""a &utia!a e!5a!na 2uti( enin"4 'etela( itu an"1at lalu didin"in1an. 4. 'ia21an 1ela2a &uda yan" tela( di2a!ut e'e!ta den"an cincao yan" tela( di2oton"92oton". $. 'ia2 di0ual.

1/. PEN*+ALAN HA%IL P,OD+K 11. LAPO,AN HA%IL PEN*+ALAN 12. LA#A ;AN) DIHA,APKAN *u&la( &odal A ,2. 2$/// ,encana Pen0ualan B ,2. A ,2. 3$/// A ,2. <1/// Keuntun"an yan" di(a!a21an adala( A (a!"a 0ual C 0u&la( &odal 6 iaya A,2. <1/// C 2$/// A ,2. 3<///

Anda mungkin juga menyukai