Anda di halaman 1dari 1

Hukum Membaca Al Qur'an Di Rumah Orang Yang Meninggal Dunia.

TUESDAY, 09 NOVEMBER 2010 00:57

Tajuk fatwa : Nomor fatwa : Tanggal penambahan : Pihak pemberi fatwa :

Hukum Membaca Al Qur'an Di Rumah Orang Yang Meninggal Dunia. 22 Kamis 5 Jumadilakhir 1 25 H. ber!e"a!an dengan 22 Juli 2## M. $a!%a &'ekh Abdul A(i( bin Abdullah bin )a(* Man!an Mu+!i Arab &audi ,Jurnal )uhus -slamiah. .disi n/m/r0 21. Halaman0 1#2.3

Sumber fatwa : Soal: A"abila "ara !e!angga /rang 'ang !elah meninggal dunia dan kenalan4kenalan 'ang beragama -slam da!ang ke rumah ma'i!. 5alu membacakan Al Qur'an dengan cara* se!ia" /rang membaca sa!u 6u( !an"a menerima u"ah. Kemudian dilan6u!kan dengan membacakan d/a agar bacaann'a sam"ai ke"ada ma'i!. A"akah bacaan Al Qur'an dan d/a i!u sam"ai ke"ada ma'i! sehingga ia menda"a!kan "ahala7 Jawab : 8erbua!an 'ang demikian dan semisaln'a !idak mem"un'ai landasan 'ang benar. )aik Rasul mau"un sahaba!4sahaba!n'a !idak "ernah mengan6urkan dan melakukann'a. )ahkan Rasul bersabda0 9)arangsia"a melakukan sua!u "erbua!an di luar !un!unanku* maka "erbua!an i!u !er!/lak9 :Diri%a'a!kan /leh )ukhari dan Muslim; Diri%a'a!kan /leh 'Ais'ah bah%a Rasul sa%. bersabda* 9)arangsia"a membua! urusan baru dalam :agama; ki!a ini 'ang !idak !ermasuk bagian darin'a* maka sesua!u i!u !er!/lak9. Disebu!kan dalam sahih Muslim* diri%a'a!kan /leh Jabir ra. bah%a dalam sebuah khu!bah Juma!* Rasulullah bersabda* 9&elan6u!n'a* sesungguhn'a sebaik4baik "erka!aan adalah ki!ab Allah* sebaik4baik "e!un6uk adalah "e!un6uk Muhammad dan seburuk4buruk "erkara adalah "erbua!an bidah dan se!ia" bidah adalah sesa!9 -mam <asai dalam sahihn'a menambahkan* 9Dan se!ia" kesesa!an akan masuk neraka9 Ada"un sedekah dan d/a un!uk ma'i!* sanga! berman+aa! dan akan sam"ai "ada /rang 'ang !elah meninggal i!u. -nilah "enda"a! dan kese"aka!an "ara ulama.

http://ahsan.tv/artikel/al-quran/fatwa/418-hukum-membaca-al-quran-di-rumahorang-yang-meninggal-dunia.html