P. 1
kertas kerja pengawas

kertas kerja pengawas

|Views: 16|Likes:
Dipublikasikan oleh SirMustafa Kamal
Kertas kerja kem kepimpinan pengawas 2013
Kertas kerja kem kepimpinan pengawas 2013

More info:

Published by: SirMustafa Kamal on Dec 03, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial
Harga Terdaftar: $9.99 Beli Sekarang

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/01/2014

$9.99

USD

pdf

text

original

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG

http://www.facebook.com/ pemimpinpelajarsmkb
TEL : 07-786300. !"# : 07-786300
1. Nama Program
$%rs%s $epimpinan &emimpin &elajar '0(3
2. Pendahuluan
)er%pakan pro*ram r%tin +an* memberi pen,e,ahan kepa,a para pemimpin
pelajar ,en*an makl%mat +an* berkaitan kepimpinan ,an ciri-ciri pemimpin
+an* boleh ,itela,ani. -a j%*a bert%j%an memberikan pen,e,ahan terha,ap
kepentin*an sifat kepimpinan ,an memb%an* sikap sambil lewa pemimpin
pelajar ,isampin* menanamkan perasaan sentiasa berse,ia %nt%k memimpin.
)akl%mat berkaitan kemahiran kom%nikasi j%*a perl% ,isampaikan s%pa+a
mereka boleh menjalankan tan**%n*jawab seba*ai pemimpin ,en*an lebih
berkesan la*i.
3. Tujuan Program
3.( )en+e,iakan pelajar a*ar ,apat berse,ia ,en*an jawatan +an* ,isan,an*.
3.' )en+ampaikan makl%mat ,an bimbin*an berkaitan cara *a+a kepimpinan
berkesan kepa,a pemimpin pelajar sekolah tah%n '0(3.
3.3 )emberi pan,%an ,an bimbin*an berkaitan cara *a+a kepimpinan berkesan
kepa,a k%mp%lan +an* ,ipimpin.
3.. )enanamkan nilai tan**%n*jawab.
3./ )embent%k b%,a+a kerja berpas%kan ,an bertan**%n*jawab ,i kalan*an
peserta serta memp%n+ai nilai hormat men*hormati +an* tin**i sesama insan.
. O!je"#$%
..( )emperk%k%hkan kese,iaan pemimpin pelajar %nt%k memimpin.
..' &emimpin pelajar tah% ,an se,ar cara *a+a kepimpinan +an* baik ,an ses%ai
%nt%k ,i*%nakan seba*ai pemimpin.
..3 0eba*ai pemimpin mereka perl% se,ar ciri-ciri pemimpin +an* perl% a,a pa,a
,iri a*ar mereka boleh ,ihormati ,an ,itela,ani.
... &elajar ,apat memimpin ,en*an pen%h ke+akinan.
../ &elajar se,ar potensi +an* a,a ,alam ,iri mereka %nt%k ber*elar seba*ai
pemimpin 12"3".
(
&. Ma#lama#
)elahirkan *olon*an pemimpin pelajar +an* bermatlamat4 bermoti5asi tin**i4
rajin4 tek%n ,an sentiasa berkesan**%pan membant% sekolah ,alam pelba*ai
t%*as kepimpinan.
'. Sa(aran
0em%a &emimpin &elajar
6&en*awas4 &en*awas &%sat 0%mber 0ekolah4 $et%a $elas7
&en*awas - 6/ 8ran*
&en*awas &%sat 0%mber - 36 8ran*
$et%a Tin*katan - '0 8ran*
)umlah 121 Orang Pelajar
*. )ang"ama(a
3 hari ' malam
+. Tar$"h
'' 9 '. !ebr%ari '0(3
,. Tem-a#
T%nj%k La%t Tanj%n* Leman4 $ota Tin**i4 1ohor.
1.. Pen$la$an dan -rogram (u(ulan
(0.( &enilaian semasa pro*ram ,ijalankan oleh pen*en,ali ,an %r%setia k%rs%s.
(0.' )elal%i boran*-boran* penilaian k%rs%s.
(0.3 )akl%mbalas ,aripa,a &en*et%a/:%r%/-b% ;apa
11. Anggaran Per!elanjaan dan Sum!er Ke/angan
S0MBE1 KE2ANGAN PE1BELAN)AAN
&elajar
63)(00 < ('(7
3) ('4(00.00 )akanan
63) (0 < ('(
oran* < 3 hari7
3) 34630.00
Tempat tin**al
63)30 < ('(7
3) 34630.00
;as 6per*i 9 balik7 3) 340'/.00
!asilitator 3)(48(/.00
)0MLAH 1M1231..... )0MLAH 1M 1231.....
'
12. Ten#a#$% Program
0ila r%j%k Lampiran (
13. )a/a#an"ua(a Pengelola 4an Pela"(ana Program
0ila r%j%k Lampiran '
1. Senara$ Nama Pem$m-$n Pelajar 2.11
0ila r%j%k Lampiran 3
1&. Senara$ Perala#an 5ang Perlu 4$!a/a
0ila r%j%k Lampiran .
1&. Penu#u-
=iharap $%rs%s $epimpinan &en*awas '0(( ini ,apat ,imenfaatkan
sepen%hn+a poleh sem%a pemimpin pelajar %nt%k ,ija,ikan pan,%an semasa
bert%*as ,i sekolah seter%sn+a ,apat menja,ikan 0)$ L$T& ;eliton*
cemerlan* ,aripa,a se*i ,isiplin
Dise,iakan oleh:
>>>>>>>>>>>>>.
6)20T"!" $")"L ;-? @"A@"7
0etia%saha )ajlis Eksek%tif
Lemba*a &emimpin &elajar '0((
=isahkan oleh:
>>>>>>>>>>>>>.
6E?.B"-?2==-? ;-? 1"-?-7
&en*et%a
0)$ L$T& ;eliton*4 $l%an*
3
Lampiran (
TENTATIF KEM KEPIMPINAN
DI TANJUNG LEMAN KOTA TINGGI
3 HARI 2 MALAM
Hari Pertama
MASA PERKARA
02.30 p.m Pendaftaran peserta
03.00 p.m Bergerak ke Tanjung Leman K!ta Tinggi
0".00 p.m Dijangka ti#a tak$imat mendirikan k%ema% s!$at
0&.30 p.m Tak#ir diri makan ma$am s!$at
0'.00 p.m LD.K.. (
(0.30 p.m Re%at
((.00 pm L.D.K. 2
(2.30 a.m Tidur
Hari Kedua
MASA PERKARA
0".30 a.m Bangun pagi) tak#ir diri ) s!$at Su#u%
0&.30 a.m Ma$a*sia +ergas
0,.00 a.m Sarapan pagi
0-.00 a.m Rentas %a$angan ) Kem#ara %utan
(2.30 p.m Re%at makan tenga%ari ) s!$at
02.30 p.m A#sei$$ing ) Team Bui$ding .ames
0/.30 p.m Minum petang ) s!$at
0".30 p.m Team Bui$ding .ames
0&.30 p.m Tak#ir diri
0,.20 p.m Makan ma$am) s!$at Mag%ri#) s!$at 0s*ak
0'.00 p.m Pr!gram sek!$a% (
(0.30 p.m Pr!gram sek!$a% 2
(2.00 a.m 1ar .ames) tidur
Hari Ketiga
MASA PERKARA
0".30 a.m Bangun pagi) tak#ir diri ) s!$at Su#u%
0&.30 a.m Ma$a*sia +ergas
0,.30 a.m Sarapan pagi
0-.00 a.m +erama% Kepimpinan
(0.30 a.m 2perasi +antik
(2.00 p.m Re%at) makan tenga%ari
0(.00 p.m Maj$is penutup )Kem tamat
0(.30 p.m Menaikki #as dan #ert!$ak #a$ik ke sek!$a%
.
Lampiran '
)A2ATANK0ASA PENGELOLA 4AN PELAKSANA
K01S0S KEPIMPINAN PEMIMPIN PELA)A1 2.11
)A2ATANK0ASA IN40K
Pengeru($
En. Bain%,,in ;in 1aini
&en*et%a
T$m!alan Pengeru($
En. B%lkapli ;in "hma,
&$ Aal Ehwal )%ri,
Na$! Pengeru($
En. ;asir ;in -brahim
&$ &enta,biran =an "ka,emik
Tn. Aj Bain%,,in ;in "b% ;akar
&$ $ok%rik%l%m
)A2ATANK0ASA PELAKSANA
Kem Komandan
En. )%stafa $amal ;in @ah+a 6k7
Cik 0harifah ?%r 0harnina ;inti 0+e, "Dhar6k7
0ru(e#$a dan Penda%#aran
En. 3ahmat ;in @%sof 6k7
&n. Ajh ?%r "tiffa ;inti "tim
Peng$na-an64$($-l$n
"nom 0%ra+a ;inti 0abni
En. )%hamma, ",nan ;in 0am%ri
&n. 3api,ah 3aha+% ;inti Ehwan
Cik ?or "DD+ean ?a,ia ;inti "b%
Ka/alan Malam6Ke(elama#an
En. 0%,arma bin =%*al 6k7
En. )%stafa $amal ;in @ah+a
Cik !air%Di ;inti 3ahamat
Cik 0iti 0%Di+ana ;inti )ohamae,
Pera"am Per$(#$/a64o"umen#a($
Ma"anan
&n. Ajh ?oriah ;inti "li 6k7
&n. "Dla ;inti @aakob
Kerohan$an6Ta7"$rah
2 6k7
&n. ?oor "riDa ;inti Bakaria
En. Bamri ;in "b,%llah
Penguru(an L4K
&n. ?oorhalimaton =,%riah -brahim
En. 0%,arma bin =%*al
1$adah
En. Aassan ;in "+%b 6k7
&n. LiDa ;inti =a%,
En. 3osli ;in
/
Lampiran 3
0)$ L$T& ;EL-T8?:4 $L2"?:
0E?"3"- ?")" &E)-)&-? &EL"1"3 '0(3
BIL NAMA PENGA2AS TINGKATAN NO. KA4 PENGENALAN
TINGKATAN 1
( )8A")"= A"$-) A"B3"- ;-? -0" ( ")"L 80/((0(6((
' ?883 "?-B" ;-?T- )= 0"A-=E$ ( ")"L 80'0(0(/(/0
3 ?232L "!-E"A ;-?T- "=?"? ( ")"L 806'0(/3/.
. ?23 0"3"A )"3CELL" ;-?T- B"-?- ( ;"$T- 807060(/3'.
/ ?223 =A";-T"A -B@"? ;-?-T- ";=2LL"A ( ;"$T- 808(00(6(.
6 )2A"))"= "=-; !-3="20 ;-? 0"32=-? ( ;"$T- 8(0300(8(3(
7 ")-32==-? ;-? 0";"3- ( ;"$T- 80(0(0(/36/
8 )2A"))"= ?23 !-T3- ;-? "0)"=- ( CE$"L 80('70(//73
?83"BF-? ;-?T- 8TA)"? ( ="3)" 80((60(/'36
TINGKATAN 2
(0 "BL- 0A") ;-? B"L- ' ")"L 703070(/803
(( )8A")"= "L-!! "$)"L ;-? -0)"-L ' ")"L 7(((30(6837
(' )8A")"= 320@=- ;-?1")L- ' ")"L 706300(/(.(
(3 ?23 "0@23" ;-?T- ";=2L 3"A-) ' ")"L 70(0/0(6306
(. ?23 "TA-3" ;-?T- )8A= ;"$3- ' ")"L 703'00(//'
(/ ?23 !"3"A"?" ;-?T- 02);"?=- ' ")"L 706'80(/(3.
(6 ?232L B"-)"A ;-?T- B"$"3-@" ' ")"L 7(('0(68/8
(7 )8A")"= 3-B"L ;. $EL-8? ' CE$"L 70('/0(/3.3
(8 ?23 !-T3- 02!-" ;-?T- )8A= 3"!- ' CE$"L 70'((0(/.38
( ?23 0A"A-3" ;-?T- L-B") ' ="3)" 700/0(/863
TINGKATAN 3
'0 "?BB"L-"?" ;-?T- )8A= $A"L-= 3 ")"L 60.070(/'38
'( ?23 A"=-3"A ;-?T- "0)"=- 3 ")"L 603(606/088
'' ?230A"!-3" ;-?T- )-0)"? 3 ")"L 60'00(/86
'3 0"3-?"A ;-?T- 0"L-) 3 ")"L 606070(6788
'. 0-T- )"3-") ;-?T- @"A@" 3 ")"L 6(0'(0(/(76
'/ $A"-32L "B)"? 0A"A ;-? "="L"? 3 ")"L 6(00.-0(-//'
'6 ?883 0@"A-3"A ;-?T- A"&-B-? 3 ;"$T- 60'060(6(.6
'7 ?83A"0L-?=" ;-?T- 1"A3"?- 3 ;"$T- 608300(/0(6
'8 0"3"A 0@"A-3"A ;-?T- $")-T 3 ;"$T- 606030(6086
' ?232L ")-3" ?"1F" ;-?T- 02"?=- 3 CE$"L 60'080(/38'
30 )2A"))"= !-T3- ;-? )8A= 0""= 3 CE$"L 60'00(/.(3
3( L-@"?" 0@"BF"?- ;-?T- ";= "B-B 3 ="3)" 60.(00(//6'
3' )2A"))"= 1"2A"3- ;-? $"0)23- 3 ="3)" 6(''0(/.07
6
33 ?232L L-@"?" ;-?T- 02"?=- 3 ="3)" 60'080(/37.
3. )2A"))"= ?"0-3 ;-? ";= 3"A-) 3 ="3)" 60((0(/('
TINGKATAN
3/ )8A")"= !"-B2=-? ;-? 0A"--? . ")"L /0(080(//7
36 )8A")"= 0"==") ;-? A200-? . ")"L /0/'(0(6'(
37 ?23 !"A)- ;-? B"-?"L . ")"L /(0(30(73/(
38 )2A"))"= ")-32L ")-? ;-? F":-)8? . ")"L /0'08-0(-687
3 0-T- !"TA-"A ;-?T- ;"3"?8? . ")"L /0.0'0(6'3'
.0 ?83"T-$" ;-?T- )"0)"3-B") . ;"$T- /08'.0(6(36
.( )2A"))"= $A"-32L 0@"!-E ;-? "A)"= . CE$"L /07(70(7803
.' ?83"B3EE? ;-?T- 8TA)"? . ="3)" /07'00(7660
.3 ?23 "=-;"A ;-?T- 0")02==-? . ="3)" /0.(70(/((6
.. )"BL-B" ;-?T- 380)-? . ="3)" /0(0-0(-68.
./ ?83A"!-B"A ;-?T- "A)"= . 0"-?0 /0.0/0(/630
.6 ")EL-" "T-?" ;-?T- )8A= )20T"3 . 0"-?0 /('('0(63(6
.7 L"T-!"A ;-?T- )8A= ";=2L 1"L"L . 0"-?0 /('060(6.08
.8 )8A= "-=-L ;-? )8A= ?83 . 0"-?0 /03060(/387
. )2A= "3-! ;-? 320L@ . 0"-?0 /(0'.0(/8/
/0 ?232L !"3"A 023-B" ;-?T- ";= 3"A)"? . 0"-?0 /070/0(7('3
/( ?232L 0@2A"=" ;-?T- 1"-?- . 0"-?0 /08060(7'/8
/' 0"-!2L !"3A"? ;-? )"A-3"? . 0"-?0 /('/0(88.7
/3 0-T- A"1"3TE$" ;-?T- -0)"-L . 0"-?0 /0700(663'
TINGKATAN &
/. ?23 EL-00" ;-?T- 08A"-)- / ")"L .06080(/8'6
// ")-3" -BB"T@ ;-?T- 1")"L2=-? / ;"$T- .083(0(7'3.
/6 )8A")"= "E)"L ;-? A"=-)2?-L / ;"$T- .0((30(/.6(
/7 )2A")"= 0@"!-$ ;-? B")3- / ;"$T- .070806//0/
/8 )8A= B2L "$)"L ;-? 1")"?- / ;"$T- .0'70(/'(7
/ 0-T- ?"B-A" ;-?T- ). 0"LEA / ;"$T- .((300(66('
60 )8A")"= @208! ;-? )8A")"= / CE$"L .070.0(/383
6( ?"=A-3" "))-E3B" ;-?T ")- / CE$"L .0'80(/'78
6' )2A")"= -)"? ;-? T2)-3"? / 0"-?0 .0(300(/'8.
63 ?883 !"B-3" ;-?T- ")-3 / 0"-?0 .06'60(6''.
6. ?23)"A!2B"A ;-?T- 02&""T / 0"-?0 .06('0(/.8'
6/ ?232L "BF" ;-?T- )8A= -?=3" / 0"-?0 .0((60(66.6
66 3"A" ;-?T- 0@?: / 0"-?0 .030/0(/76
67 )8A")"= 0A"A "!E?=@ ;-? "="L"? / 0"-?0 .06(0-0(-/(7(
68 )8A")"= L2E)"? A"$-) ;-? "=?"? / 0"-?0 .0'6-0(-67(
6
)8A"))"= 0"388?- ;-? -)") 0@"!- / 0"-?0 .('((-0(-/(0(
Lampiran .
7
Alatan Keerluan Peri!adi "ang Perlu Di!a#a Pe$erta
(. Pakaian Penga3as
2. Pakaian #iasa
3. Pakaian s!$at
/. Pakaian riada%
". 2 pasang kasut 4 akti5iti #iasa dan riada% 6
&. Se$ipar 4 7ntuk kegunaan da$am d!rm ke surau 6
,. Berus dan u#at gigi serta sa#un mandi
-. A$atan peri#adi
'. Tua$a mandi
(0. A$at tu$is seperti pen #uku n!ta dan $ain8$ain
%arang&!arang "ang Dilarang Untu' Di!a#a Pe$erta(
( R!k!k man9is dan $ain8$ain
2 :andp%!ne
3 Radi! 3a$kman dan a$at8a$at mu;ik
/ Barang kemas dan 3ang *ang #an*ak
" Pakaian *ang seksi dan menj!$!k mata
& Minuman keras dan makanan tidak %a$a$
, Seterika dan pemanas air

8

..00 63)(00 < ('(7 )0MLAH 1M1231. )elal%i boran*-boran* penilaian k%rs%s. Ma#lama# )elahirkan *olon*an pemimpin pelajar +an* bermatlamat4 bermoti5asi tin**i4 rajin4 tek%n . Tar$"h '' 9 '. Sa(aran 0em%a &emimpin &elajar 6&en*awas4 &en*awas &%sat 0%mber 0ekolah4 $et%a $elas7 &en*awas &en*awas &%sat 0%mber $et%a Tin*katan )umlah .00 !asilitator 3)(48(/.00 63) (0 < ('( oran* < 3 hari7 Tempat tin**al 3) 34630. Tem-a# T%nj%k La%t Tanj%n* Leman4 $ota Tin**i4 1ohor..aripa. (0.apa Anggaran Per!elanjaan dan Sum!er Ke/angan PE1BELAN)AAN )akanan 3) 34630..'0 8ran* 121 Orang Pelajar *.00 63)30 < ('(7 .36 8ran* . !ebr%ari '0(3 .( (0.as 6per*i 9 balik7 3) 340'/..6/ 8ran* .alam pelba*ai t%*as kepimpinan.a &en*et%a/:%r%/-b% ..00 )0MLAH 1M 1231.an sentiasa berkesan**%pan membant% sekolah . S0MBE1 KE2ANGAN &elajar 3) ('4(00.3 11. )akl%mbalas ..&.ijalankan oleh pen*en.an %r%setia k%rs%s..' (0. ' . Pen$la$an dan -rogram (u(ulan &enilaian semasa pro*ram . 1. '... )ang"ama(a 3 hari ' malam +.ali .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->