Anda di halaman 1dari 19

HIDAYAH MILIK ALLAH

Para pembaca yang semoga dirahmati Allah taala, mungkin kita sering berfikir, sudah banyak sekali cara kita untuk menyadarkan seseorang yang kita cintai, untuk merubah sifat seseorang yang sangat disayangi. Akan tetapi, segala cara dan upaya kita, ternyata tidak mampu untuk merubahnya men adi seseorang yang baik. Sebenarnya apa yang salah dengan upaya kita, bagaimanakah caranya agar kita dapat merubah seseorang? Mengenai hal ini, perlu kita ketahui, hidayah atau petun uk hanyalah milik Allah, bagaimana pun upaya kita untuk merubah seseorang, bagaimana pun ker a keras kita untuk menyadarkan seseorang, maka itu tidak ada artinya ika Allah tidak menghendaki hidayah kepadanya, orang tersebut tidak

akan berubah sampai Allah memberikannya hidayah. Allah berfirman yang artinya Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Alloh memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Alloh lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. !"# Al "ashash$ %&'. Ibnu katsir mengatakan mengenai tafsir ayat ini, Allah mengetahui siapa saja dari hambanya yang layak mendapatkan hidayah, dan siapa saja yang tidak pantas mendapatkannya #yaikh Muhammad ibnu #halih Al()tsaimin menerangkan , !idayah di sini maknanya adalah hidayah petunjuk dan taufik Allah Subhanahu "a #aala berikan hidayah ini kepada orang yang pantas mendapatkannya, karena segala sesuatu yang dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu "a #aala, maka mesti mengikuti hikmah$ %ya *abi Yang Mulia #endiri +idak Dapat Memberi Hidayah +aufik #urunnya ayat ini berkenaan dengan cintanya &asulullah shallallahu alaihi wa sallam kepada pamannya Abu #holib Akan tetapi, segala cara dan upaya yang dilakukan beliau untuk mengajak pamannya kepada kebenaran, tidak sampai membuat pamannya menggenggam 'slam sampai ajal menjemputnya #eorang rosul yang kita tahu kedudukannya di sisi Allah sa a tidak mampu untuk memberi hidayah kepada pamannya, apalagi kita yang keimanannya sangat auh dibandingkan beliau. +idakkah kita melihat per uangan *abi Allah *uh di dalam menegakkan tauhid kepada umatnya, (aktu yang mencapai )*+ tahun tidak dapat menjadikan umat nabi %uh mendapatkan hidayah

Allah, bahkan untuk keturunannya sendiri pun ia tidak dapat menyelamatkannya dari ad,ab, Allah berfirman yang artinya Dan Nuh memanggil anaknya yang berada di tempat yang jauh, Wahai anakku Naiklah bahtera ini bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang ka!ir". Dia berkata, Aku akan berlindung ke gunung yang akan menghindarkanku dari air bah. Nuh berkata, #ari ini tidak ada lagi yang bisa melindungi dari ad$ab Allah ke%uali D$at &ang 'aha (enyayang." Dan gelombang pun menghalangi mereka berdua, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. !"#. Hud$-.(-/' Melihat anaknya yang tenggelam, %abi %uh berdoa -yang artinya., Dan Nuh pun menyeru )abbnya, Wahai )abbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji-'u adalah janji yang benar, dan *ngkau adalah #akim yang seadil-adilnya." Allah ber!irman, Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu +yang diselamatkan,, sesungguhnya amalannya bukanlah amalan yang shalih. 'aka janganlah engkau meminta kepada--u sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya Aku peringatkan engkau agar jangan termasuk orang-orang yang jahil. !"#. Hud$ -%(-&' 0ontoh lainnya adalah apa yang dialami oleh *abi Allah, Ibrahim. /erada ditengah$tengah orang$orang yang menyekutukan Allah, ia termasuk orang yang mendapat petunjuk Allah dengan mudahnya memberikan hidayah kepada seseorang yang dikehendakinya, padahal tidak ada seorang pun yang mengajarkan dan menerangkan kebenaran kepadanya, Allah berfirman yang artinya

Dan demikianlah -ami perlihatkan kepada .brahim tandatanda keagungan yang ada di langit dan di bumi, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. -etika malam telah gelap, dia melihat bintang, lalu berkata, .nilah rabbku". /etapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, Aku tidak suka pada yang tenggelam". -emudian ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, .nilah rabbku". /etapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, Sesungguhnya jika )abbku tidak memberi petunjuk padaku, pasti aku termasuk orang-orang yang sesat. -emudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, .nilah rabbku, ini lebih besar". /atkala matahari itu terbenam, dia pun berkata, Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada )abb yang men%iptakan langit dan bumi dengan %enderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan-Nya". !"#. Al(An1am$ 2%(23' 0ari hal ini, sangat jelaslah bagi kita, hidayah hanyalah milik Allah, dan Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya /arangsiapa yang Allah beri hidayah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya dan barangsiapa yang telah Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang bisa memberi hidayah kepadanya Allah berfirman yang artinya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakiNya kepada jalan yang lurus.!"#. Al(4a5arah$ .6/' dan Allah berfirman yang artinya Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, nis%aya tak ada baginya seorang pemberi petunjuk. !"#. A7(7umar$./'. 0ara Menggapai Hidayah

#etelah mengetahui hal ini, lantas bagaimana upaya kita untuk mendapatkan hidayah, 4agaimana caranya membuat orang lain mendapatkan hidayah, Di antara sebab(sebab seseorang mendapatkan hidayah adalah$ 6. 4ertauhid Seseorang yang menginginkan hidayah Allah, maka ia harus terhindar dari kesyirikan, karena Allah tidaklah memberi hidayah kepada orang yang berbuat syirik Allah berfirman yang artinya 1rang$orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kesyirikan, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang$orang yang mendapat petunjuk -2S Al$anam345. .. +aubat kepada Allah Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang tidak bertaubat dari kemaksiatan, bagaimana mungkin Allah memberi hidayah kepada seseorang sedangkan ia tidak bertaubat? Allah berfirman yang artinya Sesungguhnya Allah menyesatkansiapa yang 0ia kehendaki dan menunjuki orang$orang yang bertaubat kepada$%ya /. 4ela ar Agama #anpa ilmu -agama., seseorang tidak mungkin akan mendapatkan hidayah Allah &asulullah shallallahu alaihi wa sallambersabda yang artinya 6ika Allah menginginkan kebaikan -petunjuk. kepada seorang hamba, maka Allah akan memahamkannya agama -!& /ukhori.

-. Menger akan apa yang diperintahkan dan men auhi hal yang dilarang. 7emaksiatan adalah sebab seseorang dijauhkan dari hidayah Allah berfirman yang artinya Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka), dan kalau demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Kami, dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus -An$nisa3 88$84. %. Membaca Al(5ur1an, memahaminya mentadaburinya dan mengamalkannya. Allah berfirman yang artinya Sesungguhnya Al 2uran ini memberikan petunjuk kepada -jalan. yang lebih lurus -2S Al$'sra3). &. 4erpegang teguh kepada agama Allah Allah berfirman yang artinya /arangsiapa yang berpegang teguh kepada -agama. Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus -2S Ali$'mron39+9. 2. Menger akan sholat. 0i antara penyebab yang paling besar seseorang mendapatkan hidayah Allah adalah orang yang senantiasa menjaga sholatnya, Allah berfirman pada surat al$ba:oroh yang artinya Aliif laam miim, 7itab -Al 2uran. ini tidak ada keraguan padanya dan merupakan petunjuk bagi mereka yang berta:"a

Siapa mereka itu, dilanjutkan pada ayat setelahnya yaitu mereka yang beriman kepada hal yang ghoib, mendirikan sholat dan menafkahkah sebagian ri,ki yang diberikan kepadanya -2S Al$ ba:oroh3;. 8. 4erkumpul dengan orang(orang sholeh Allah berfirman yang artinya 7atakanlah3 Apakah kita akan menyeru selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak -pula. mendatangkan kemudharatan kepada kita dan -apakah. kita akan kembali ke belakang, sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di pesa"angan yang menakutkan< dalam keadaan bingung, dia mempunyai ka"an$ka"an yang memanggilnya kepada jalan yang lurus -dengan mengatakan.3 Marilah ikuti kami 7atakanlah3Sesungguhnya petunjuk Allah itulah -yang sebenarnya. petunjuk< dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada #uhan semesta alam -2S Al$Anam3=5. 'bnu katsir menafsiri ayat ini, Ayat ini adalah permisalan yang Allah berikan kepada teman yang sholeh yang menyeru kepada hidayah Allah dan teman yang jelek yang menyeru kepada kesesatan, barangsiapa yang mengikuti hidayah, maka ia bersama teman$teman yang sholeh, dan barang siapa yang mengikuti kesesatan, maka ia bersama teman$teman yang jelek 0engan mengetahui hal tersebut, marilah kita berupaya untuk mengerjakannya dan mengajak orang lain untuk melakukan sebab$ sebab ini, semoga dengan jerih payah dan usaha kita dalam menjalankannya dan mendak"ahkannya menjadi sebab kita

mendapatkan hidayah Allah #yaikh Abdullah Al( bukhori mengatakan dalam khutbah jumatnya9#emakin seorang meningkatkan keta5:aannya kepada Allah, niscaya bertambah hidayah padanya. #eorang hamba akan senantiasa ditambah hidayahnya selama dia senantiasa menambah keta5:aannya. #emakin dia berta5:a, maka semakin bertambahlah hidayahnya, sebaliknya semakin ia mendapat hidayah;petun uk, dia semakin menambah keta5:aannya. #ehingga dia senantiasa ditambah hidayahnya selama ia menambah keta5:aannya.< Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan orang$ orang yang ada disekeliling kita, aamiin (ashallallahu >ala nabiyyina Muhammad "a >ala alihi "ashahbihi ajmain Penulis3 &ian Permana Artikel """ muslim or id ??????????????????????????????@

M=*>>A?AI HIDAYAH AL LAH

)stad7 @amli bin Haya Al(Kandary Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Taala, shala"at dan salam semoga senantiasa tercurah kepada &asulullahShallallahu alaihi wasallam, amma badu: #etiap orang yang memiliki fitrah yang bersih pastilah dia senantiasa mengharapkan hidayah itu ada pada dirinya. /anyak orang yang ingin mendapatkan hidayah, tetapi hidayah itu jauh darinya, disebabkan karena dia tidak mengetahui hidayah yang sebenarnya dan cara untuk mendapatkannya #ebagian orang mencari hidayah dengan melakukan amalan yang sebanyak( banyaknya tanpa memperhatikan amalannya itu sesuai dengan sunnah yang dituntunkan oleh @asulullah shallallahu alaihi 0a sallam atau tidak, sebagian lagi orang menganggap ika dia berada dalam kelompok;golongan tertentu berarti dia telah berada diatas hidayah, sebagian yang lain lagi mereka meremehkan dalam masalah usaha untuk mendapatkan hidayah. Mereka menganggap bah:a :alaupun tidak melakukan usaha, ika Allah Subhanahu 0a /a"ala menghendaki hidayah, maka Allah akan memberikannya. Maka ketiganya adalah anggapan yang salah. 7etahuilah bah"a hidayah itu ada dua, yang pertama yaitu hidayah &asul, berupa bimbingan dan penjelasan menuju jalan yang lurus, dan yang kedua hidayah Allah Subhanahu wa Taala yakni berupa taufi: pada hati untuk menerima dan mengamalkan kebenaran, hidayah taufi: inilah yang hanya dimiliki oleh Allah dan Allah yang akan memberikannya kepada siapa saja dari hamba%ya yang dikehendaki$ %ya

0alam Al$2uran, Allah Subhanahu wa Taala telah menjelaskan tentang perkataan orang$orang penghuni surga yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Taala dalam surat Al$Araf 3A;3 <'ereka berkata1 segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah ini kepada kami dan tidaklah kami mendapatkan hidayah jika seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kami Dalam tafsir As(#a1di rahimahullah di elaskan makna ayat di atas $ 6i"a$ji"a kami tidak dapat menerima hidayah kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi karunia kepada kami dengan hidayah$%ya dan mengikuti &asul$%ya 0ari ayat di atas dapat dipahami bah"a hidayah itu adalah milik Allah dan Allah yang berkehendak untuk memberikan atau menahan hidayah itu kepada hamba$%ya yang dikehendaki$%ya Ini uga menun ukkan bah:a hidayah itu bukanlah didapatkan dari :arisan orang tua, atau hubungan nasab dan kekerabatan dengan seorang yang sholeh atau hidayah itu diperoleh dengan kekuasaan dan kepandaian seseorang atau dengan kecintaan orang sholeh kepadanya. 4eberapa bukti yang menun ukkan hal ini diantaranya A 6. *abi *uh alaihis salam tidak bisa memberikan hidayah

taufik kepada anaknya sebagaiman firman$%ya3 9Dan Nuh memanggil anaknya yang berada ditempat yang jauh 0ahai anakku, naiklah+ ke kapal, bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang ka!ir 2. dan dia

termasuk orang-orang yang ditenggelamkan !"#. Hud $ -.( -/' .. Kisah seorang anak yang mendapatkan hidayah tapi bapaknya tidak mendapatkannya Yaitu kisah *abi Ibrahim alaihis salam dan bapaknya $ Dan tatkala .brahim berkata kepada bapaknya Aa$ar,apakah engkau telah menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan3 Sungguh aku memandang kamu dan kaummu di dalam kesesatan yang nyata. !"#. Al(An1am $2-' 0emikian pula kisah Abdullah seorang anak yang mendapat hidayah sementara ayahnya Abdullah bin Bbay bin Salul adalah gembong munafi: di madinah 0emikian pula 'krimah bin Abu 6ahal radhiyallahu anhu mendapatkan hidayah 'slam dan menjadi seorang sahabat yang mulia sementara bapaknya adalah seorang tokoh musyrikin 2uraisiy /. Istri(istri *abi tidak mendapat hidayah seperti istri *abi *uh alaihis salam dan *abi Luth alaihis salam. Allah Subhanahu wa Taala berfirman3 Allah membuat isteri Nuh dan isteri 4uth perumpamaan bagi orang-orang ka!ir. -eduanya berada di ba0ah penga0asan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba -ami5 lalu kedua isteri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari +siksa, Allah5 dan dikatakan +kepada keduanya,1'asuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk +neraka,.! "#. At(+ahrim $6B' Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah di elaskan bah"a istri %abi %uh dan %abi Cuth alaihima salam senantiasa menemani suaminya

siang dan malam, makan, tidur, dan hidup bersama suaminya %amun keadaan keduanya -istrinya. tidak mengikuti dan membenarkan risalah yang diba"a oleh suaminya -. #eorang istri yang mendapat hidayah tetapi suaminya tidak mendapatkannya seperti Asiah istri Cir1aun. Dan Allah Subhanahu 0a /a"ala membuat isteri Cir1aun perumpamaan bagi orang yang beriman, ketika ia berkata$&a )abbku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-'u dalam surga dan selamatkanlah aku dari 6ir"aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang $alim. !"# At( +ahrim$66' %. #eorang kemenakan diberikan hidayah tapi pamannya yang sangat dicintainya tidak diberikan hidayah sebagaimana paman *abi Shallallahu alaihi 0a sallam Abu +holib tidak mendapatkan hidayah untuk masuk kedalam agama Islam . Allah Subhanahu 0a /a"ala berfirman$ Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. !"#. Al("ashas $ %&' 0alam shahih /ukhari dan Muslim telah dijelaskan bah"a ayat ini turun berkenaan dengan kisah Abu #holib tatkala menjelang kematiannya, &asulullah Shallallahu alihi wa sallam mendatanginya untuk mangajak mengucapkan kalimat tauhid laa illaha 'llallah, namun dia enggan mengucapkannya, maka pada akhirnya dia mengatakan bah"a dia berada diatas agamanya Abdul Mutholib D9E &. #eorang ra a yang mendapatkan hidayah Islam namun orang(orang dekatnya dari pembesar(pembesar kera aan dan

para uskup dan penasehatnya tidak mendapatkan hidayah seperti @a a *a asy 2. #eorang budak mendapatkan hidayah tetapi ma ikannya tidak mendapatkannya, yaitu 4ilal bin @obah radhiyallahu anhu budak dari )mayyah bin Kholaf 0ari kisah$kisah di atas menunjukkan bah"asanya hidayah taufik berada ditangan Allah Subhanahu wa Taala Bntuk mendapatkannya kita perlu mujahadah-bersungguh$sungguh. dalam melakukan sebab$ sebab yang telah dituntunkan oleh syariat agar Allah mengaruniakan hidayah$%ya kepada kita Allah Subhanahu wa Taala berfirman3 Dan orang-orang yang berjihad untuk +men%ari keridhaan, -ami, benar-benar akan -ami tunjukkan kepada mereka jalanjalan -ami.Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. !"#.Al(Ankabut$&3' Al(Imam Ibnul "ayyim al(Dau7iyyah rahimahullah tatkala mengomentari ayat tersebut dengan berkata 3 AllahTaala telah menggandengkan antara hidayah dengan jihad -kesungguhan., maka manusia yang paling sempurna hidayahnya adalah manusia yang paling besar kesungguhannya 6ihad yang paling "ajib adalah jihad mela"an diri sendiri, jihad mela"an keinginan ha"a nafsu, jihad mela"an syetan dan berjihad terhadap keinginan dunia Maka siapa yang telah berjihad mela"an empat perkara ini di jalan Allah, maka Allah memberikan kepadanya berupa jalan$jalan keridhoan%ya yang mengantarkan kepada surgaD5E Diantara cara dan sebab untuk mendapatkan hidayah tersebut adalah

6.

4ersungguh(sungguh mempela ari tauhid dan

mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman3 Tidak ada sesuatu musibahpun yang menimpa sese rang ke!uali denga i"in #llah$ Dan barang siapa yang beriman kepada #llah, nis!aya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya% Dan #llah &aha &engetahui segala sesuatu% -2s At$ #haghobun 3 99. Allah Taala berfirman3 rang' rang yang beriman dan tidak men!ampuradukkan iman mereka dengan ke"aliman (syirik), mereka (tulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah rang' rang yang mendapat petunjuk% -2s Al$Anam 3 45 .. 4ersungguh(sungguh mempela ari dan mentadaburi serta mengamalkan Al 5ur1an Allah Subhanahu wa Taala berfirman3 Sesungguhnya telah datang kepadamu !ahaya dari #llah, dan kitab yang menerangkan,D;E dengan kitab (tulah #llah Taala menunjuki rang' rang yang mengikuti keredhaan')ya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) #llah mengeluarkan rang' rang itu dari gelap gulita kepada !ahaya yang terang benderang dengan sei"in')ya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus% -2s Al$Maidah 39* 98. /. 4erkeinginan kuat untuk selalu kembali dan bertobat kepada Allah Allah Subhanahu wa Taala berfirman3 orang$orang kafir berkata3 *&engapa tidak diturunkan kepadanya (&uhammad) tanda (mukji"at) dari Tuhannya+, Katakanlah: *Sesungguhnya #llah menyesatkanDAE siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki rang' rang yang bertaubat kepada')ya, -2s Ar$&adu 3 5=.

0an dalam sebuah hadits yang shohih yang diri"ayatkan dalam /ukhari dan Muslim tentang kisah pembunuh seratus nya"a yang dia bersungguh$sungguh ingin bertobat dari dosanya, maka Allah Subhanahu wa Taala memberikan taufi: kepadanya dengan mempertemukannya dengan seorang alim yang memberikan arahan kepadanya agar tobatnya diterima, maka pembunuh 9++ nya"a tersebut bersungguh$sungguh melakukan arahan orang alim tersebut agar dia meninggalkan kampung halamannya menuju ke tempat yang baik 0an akhirnya, Allah menerima tobat orang tersebut -. 4ersungguh(sungguh dalam berdoa meminta hidayah

Fa Allah, aku memohon kepadaMu petunjuk, ketak"aan, penjagaan diri dan kecukupan - !& Muslim. 0emikian pula kisah Abu !urairah radhiyallahu anhu yang meminta kepada &asulullah Shallallahu alaihi wasallam agar beliau mendoakan ibunya agar Allah Subhanahu wa Taala memberikan hidayah kepadanya Maka &asulullah Shallallahu alaihi wasallam mendoakannya, hingga berkat doa beliau Shallallahu alaihi wasallam , ibu Abu !urairah radhiyallahu anhu mengucapkan kalimat syahadat -!& Muslim 5A)9. #lhamdulillahillad"i bi nimatihi tatimmush sh lihat% Wa shallallahu ala nabiyyina &uhammad wa alihi wa sh hbihi wa sallam Penulis3 Bstad, &amli bin !aya Al$7andary -Pengasuh Madrasah 'bnu Abbas As$Salafy 7endari. Artikel3 ibnuabbaskendari "ordpress com Gatatan 7aki3

D9E Syarhul muyassar li kitaabit tauhid 395A Abdul Malik bin Muhammad 2asimy D5E Mukhtasar al'-awaid3;+ ibnul 2ayyim Al$6au,iyyah rahimahullah D;E Gahaya Maksudnya3 %abi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam dan kitab Maksudnya3 Al 2uran DAE 0isesatkan Allah berarti3 bah"a orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk$petunjuk Allah dalam ayat ini, karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, Maka mereka itu menjadi sesat Sharethis:

Share

Like this: Suka /e the first to like this

Tinggalkan Balasan

0o"nload Audio3 Manhaj A:idah 'mam Syafii SHPB#A& 7B/B&A% -Bstad, /adrusalam. !A0'#S$!A0'#S PACSB #H%#A%I 7HB#AMAA% S!ACA# 0A% PBASA 0' /BCA% &A6A/

Ridho Allah adalah dambaan setiap muslim yang menyadari bahwa itulah harta termahal yang pantas diperebutkan oleh manusia.Tanpa ridho Allah,hidup kita akan hampa,kering,tidak dapat merasakan nikmat atas segala apa yang telah ada di genggaman kita,bermacam masalah silih berganti menyertai hidup kita.Harta berlimpah,makanan berlebih namun ketika tidak ada ridhoNya,semua menjadi hambar. Tidak tahu kemana tujuan hidup,merasa bosan dengan keadaan, seolah hari berlalu begitu saja,begitu cepat namun tanpa disertai dengan perubahan kebaikan hari demi hari. Sehingga merasa mengapa hidup hanya begini-begini saja Apa sebenarnya ridho Allah !ari simak ayat Al-"uran yang membahas hal tsb. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat,juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalananan.Itulah yang lebih baik bagi orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah

orang-orang yang beruntung. [Ar- um ! "#$ #alam bahasa arabnya ridho Allah ternyata dila$ashkan dengan wajhaAllah atau wajah Allah.Sering kita dengar perumpamaan %ih orang itu cari muka &wajah'% maksudnya cari perhatian. #emikian pula jika kita mencari wajah Allah atau perhatian Allah atau yang lebih populer ridhoNya maka pasti ada yang mesti kita lakukan. Apa telah dijelaskan pada ayat di atas,yaitu memberikan haknya kerabat dekat,hak orang miskin,hak orang yang sedang dalam perjalanan. (tulah sebagian cara yang ditunjukkan Allah pada kita untuk mendapatkan ridhoNya disamping kita wajib selalu berta)wa padaNya,isti)omah dalam ibadah,dan masih banyak lagi yang bisa mengundang RahmatNya bukan justru mendatangkankan murkaNya. !emberikan hak orang yang dimaksud Allah bukan hanya bisa dilakukan oleh orang yang kelebihan harta namun bisa dilakukan oleh orang yang sadar dan ikhlas bahwa letak ketentraman hidup itu ada pada restu,ridho dan rahmat Allah.*oleh jadi re+eki yang Allah berikan pada kita hanya pas untuk makan sehari hari dan biaya hidup keluarga,namun ketika Allah telah berkenan memberi ridhoNya,re+eki yang pas itu menjadi berkah,keluarga sakinah,hati tentram,keluarga sehat wal a$iat,tidak diberikan penyakit yang menguras re+eki kita,diberi keringanan beribadah,baik sholat,+akat,sedekah,sehingga hari hari yang dilalui dalam hidup penuh dengan rasa syukur. Sekarang mari kita koreksi diri bersama, - sudahkah kita memberikan haknya kerabat dekat - sudahkah kita memberikan haknya orang miskin - sudahkah kita memberikan haknya orang yang dalam perjalanan - sudahkan kita berta)wa berada di jalan lurusNya - sudahkah kita isti)omah dalam ibadah mewujudkan rukun (slam dalam kehidupan sehari-hari - sudahkah kita meniatkan setiap yang kita lakukan untuk mencari ridhoNya Atau kita justru serakah,menggenggam erat harta yang Allah titipkan sehingga harta yang seharusnya bisa digunakan untuk ibadah malah menghantarkan kita ke pintu Neraka.. Setelah kita mendapat jawabannya..tentunya kita pun tahu,sudahkah kita dapatkan ridhoNya dalam hidup kita -ita memang tidak dapat melihat wujud ridlo itu dengan mata kepala akan tetapi insyaAllah akan bisa dirasakan oleh hati,ketika kita berjuang untuk mendapatkannya dengan senantiasa menjauhi laranganNya,memahami,mengamalkan dan mengajarkan perintahNya. .aallahua/llam bishawab.